Anda di halaman 1dari 19

SULIT 71

RBT NAMA :____________________________________________


OGOS
2 jam TINGKATAN : ____________________________________________

SMK PERMAS JAYA 3


PASIR GUDANG, JOHOR

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2021


TINGKATAN 1
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
DUA JAM
______________________________________________________________________________
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tulis nama dan tingkatan pada ruang 4. Anda dibenarkan menggunakan


yang disediakan kalkulator saintifik.
2. Kertas soalan ini adalah dalam Bahasa 5. Anda dikehendaki menjawab semua
soalan.
Melayu sahaja.
3. Kertas soalan ini mengandungi 15
soalan objektif dan 23 soalan
struktur.

Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak

Disediakan Oleh: Disemak Oleh: Diperakukan Oleh: Disahkan Oleh:

.
.................................. ................................. ................. ...................................
Siti Nur Amal Binti Shahnizam Bin Samat Raja Kumar A/L
Ismail (KP RBT) Arumugam
(GMP RBT) SMK Permas Jaya3 (KB Tek Vok)
SMK Permas Jaya 3 SMK Permas Jaya 3

SULIT
Bahagian A

(15 markah)

Jawab semua soalan. Tandakan jawapan anda di kertas jawapan objektif yang
disediakan.

1 Rajah 1 berikut menunjukkan perubahan dunia reka bentuk

Rajah 1
Apakah perubahan itu.
A Reka bentuk
B Rupa bentuk
C Teknologi
D Produk

2 Antara berikut yang manakah merujuk kepada elemen reka bentuk?


A Garisan
B Kreativiti
C Keringkasan
D Ergonomik

3 Antara warna yang berikut yang manakah tergolong dalam warna primer?
A Kuning
B Hijau
C Jingga
D Ungu

4 Antara kreteria reka bentuk yang berikut, padanan yang manakah betul?

Kreteria Maklumat
A Inovasi Produk yang melibatkan idea baru

B Kreativiti Produk yang unik

C Keaslian Produk yang berunsur simbolik

D Ergonomik Produk yang berciri keselesaan

SMK 2
Temin
PPT RBT T1 2021

5 Rajah 2 menunjukkan teknik pembinaan objek

Rajah 2

Apakah teknik pembinaan objek itu.

A Pembenaman
B Pembuangan
C Peleraian
D Penyatuan

6 Berikut adalah maklumat tentang peranan reka bentuk.

 Reka bentuk memberi manfaat kepada pengguna.


 Reka bentuk memberi keuntungan kepada pengeluar

Pilih peranan reka bentuk kepada kelompok sasaran yang utama.

I Individu
II Masyarakat
III Pesaing
IV Negara

A I, II, dan III


B I, II dan IV
C II,III dan IV
D I,II,III dan IV

SMK Permas Jaya 3 321


PPT RBT T1 2021

7 Berikut adalah maklumat tentang aplikasi prinsip invensi dan inovasi


produk .

KUALA LUMPUR 1 Mei- 2019 Syarikat Samsam telah mengeluarkan


model Samsam Galaxy 20 Plus dengan telefon generasi kelima (5G),
skirn boleh lentur dan tiga kamera hadapan serta empat kamera
belakang.

Apakah bidang produk itu.

A Pertahanan
B Pendidikan
C Pembuatan
D Teknologi Maklumat

8 Apakah aktiviti kerja pengurusan projek reka bentuk?

A Skop produk B Skop projek


Tempoh masa Tempoh masa
Kos projek Kos overhed

C Skop kerja D Skop kerja


Tempoh masa Tempoh masa
Kos projek Kos overhed

9 Berikut adalah maklumat tentang penjanaan idea reka bentuk.

 Baju bahagian dalam boleh digunakan sebagai baju hujan


 Baju yang ada sticker pantulan cahaya pada waktu malam

Apakah penjanaan idea reka bentuk itu.

A Menukar objek
B Meniru persekitaran
C Menterbalikkan fungsi
D Menterbalikkan kedudukan

SMK Permas Jaya 3 421


PPT RBT T1 2021

10 Rajah 3 menunjukkan contoh carta untuk penjadualan penghasilan projek.

Rajah 3
Apakah carta itu.

A Carta Gantt
B Carta Garisan
C Carta Masa
D Carta Projek

11 Antara penyediaan anggaran kos yang berikut, padanan kaedah yang


manakah betul ?

Kaedah 1 Kaedah 2

A Kaedah kualiti Konsep SPECIFY

B Kaedah kualiti Konsep SMART

C Kaedah unit/kuantiti Konsep SMART

D Kaedah unit/kuantiti Konsep SPECIFY

SMK Permas Jaya 3 521


PPT RBT T1 2021

12 Berikut adalah maklumat tentang proses reka bentuk

 Satu proses perbincangan awal antara dua pihak iaitu


pengurus projek dengan pelanggan.

Apakah definisi itu.

A Projek brief
B Projek reka bentuk
C Projek mock-up
D Projek besar-besaran (mass production)

13 Berikut adalah maklumat tentang pembinaan mock-up atau model.

 Mock-up ialah model olokan.


 Mock-up dibuat sebelum menghasilkan model
sebenar.

Pilih jenis bahan yang sesuai untuk menghasilkan mock-up itu.

I Dawai kasa
II Polisterin
III Plastisin
IV Kadbod

A I, II, dan III


B I, II dan IV
C II,III dan IV
D I,II,III dan IV

SMK Permas Jaya 3 621


PPT RBT T1 2021

14 Rajah 4 menunjukkan satu alatan untuk mencantum mock-up atau model.

Rajah 4
Apakah nama alatan itu.

A Pistol pencantum kertas


B Pistol pencantum panas
C Pistol perekat panas
D Pistol perekat elektronik

15 Apakah jenis ujian yang digunakan untuk laporan pengujian mock-up?

A Ujian kekuatan beban B Ujian kekuatan cantuman


Ujian graviti Ujian kestabilan

C Ujian kekuatan beban D Ujian kekuatan cantuman


Ujian kestabilan Ujian graviti

SMK Permas Jaya 3 721


PPT RBT T1 2021

BAHAGIAN B

(55 markah)
1. Maklumat berikut tentang definisi reka bentuk dan teknologi.

A Gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang


yang mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik

B Pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk


menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan

C Pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan bahan


semulajadi untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem.

Padankan definisi itu dengan menulis A, B dan C pada petak yang


disediakan.

Reka bentuk

Teknologi

Reka bentuk dan teknologi

[3 markah]

2. Rajah berikut adalah rupa yang merupakan elemen reka bentuk.

P Q R S

Nyatakan rupa itu.

P:
Q:
R:
S:
[4 markah]

SMK Permas Jaya 3 821


PPT RBT T1 2021

3. Tandakan (√ ) pada prinsip reka bentuk yang betul dan ( X ) bagi yang salah
pada petak yang disediakan.

Keseimbangan

Garisan

Pengulangan

[3 markah]

4. Maklumat berikut berkaitan rupa dalam reka bentuk dan teknoogi.

Rupa Geometri Rupa Organik

Padankan rupa itu dengan menulis A atau B dalam ruang jawapan yang
disediakan.

[4 markah]

SMK Permas Jaya 3 921


PPT RBT T1 2021

5. Berikut adalah maklumat tentang prinsip rekabentuk.

A Pengulangan
B Kontras
C Kepelbagaian

Padankan maklumat itu dengan menulis A, B dan C pada ruang jawapan


disediakan.

Perbezaan ketara pada ciri elemen yang digunakan.

Penyusunan semula objek secara berulang-ulang

Penggunaan gaya, nilai dan idea yang berbeza-beza

[3 markah]

6. Maklumat berikut adalah tentang kriteria reka bentuk

Ergonomik Kreativiti
Inovasi

Padankan maklumat itu dengan menulis A,B dan C pada ruangan jawapan
yang disediakan.

Penyataan Ruang Jawapan

Menjadikan produk itu unik dan lebih berdaya saing

Suatu ciri keselesaan yang ada pada sesuatu produk

Melibatkan idea baharu dalam menghasilkan produk


reka bentuk

[3 markah]

SMK Permas Jaya 3 1021


PPT RBT T1 2021

7. Tandakan (√) bagi pada kaedah teknik pembinaan yang betul dan (X) bagi
yang salah pada petak yang disediakan.

Pembuangan

Pencantuman

Pembenaman

[3 markah]

8. Nyatakan tiga peranan reka bentuk dan teknologi kepada kelompok sasaran.

i.
ii.
iii.
[3 markah]

SMK Permas Jaya 3 1121


PPT RBT T1 2021

9. Berikut adalah maklumat tentang invensi dan inovasi.

A Invensi
B Inovasi
C Inovasi komersial

Padankan maklumat itu dengan menulis A, B dan C pada ruang jawapan


disediakan.

Pembangunan produk yang kreatif dan berdaya saing di


pasaran

Kaedah dan proses mencari jalan untuk menghasilkan produk


atau perkhidmatan yang baharu

Pengubahsuaian terhadap produk sedia ada supaya menjadi


lebih baik

[3 markah]

10.

Rajah di atas menunjukkan satu produk yang menggunakan aplikasi prinsip


invensi dan inovasi.

a. Nyatakan nama produk itu.

b. Nyatakan bidang produk itu.

c. Nyatakan kegunaan produk itu.

[3 markah]

SMK Permas Jaya 3 1221


PPT RBT T1 2021

11. Tandakan ( √ ) bagi pengurusan projek reka bentuk yang betul dan (X) pada
yang salah pada petak yang disediakan.

Skop kerja terdiri daripada skop produk dan skop projek

Tempoh masa perlu ditetapkan untuk menyempurnakan


projek.

Kos projek ialah bantuan kewangan yang diberi oleh


kerajaan.

[3 markah]

12. Berikut adalah langkah pengurusan pelaksanaan projek.

A Penjadualan

B Perancangan

C Pengawalan

Tuliskan jawapan mengikut urutan langkah pengurusan pelaksanaan projek


yang betul dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.

[3 markah]

SMK Permas Jaya 3 1321


PPT RBT T1 2021

13. Maklumat berikut tentang penyediaan anggaran kos pengurusan projek


menggunakan konsep SMART.

P Kesesuaian dengan kehendak pengguna

Q Sudut keupayaan kewangan dan tenaga kerja

R Penetapan tujuan atau objektif projek

S Pengukuran pengagihan kewangan

T Masa dan sumber kewangan mencukupi

Padankan maklumat berikut dengan menulis P,Q, S dan T pada ruangan


yang disediakan. Jawapan R telah diberi.

S - Specify R

M - Measure

A - Attainable

R - Realistic

T – Time-bound

[4 markah]

14. Tandakan ( √ ) bagi pembentukan kumpulan kerja pasukan yang betul dan (X)
pada yang salah pada petak yang disediakan.

Memperoleh hasil yang optimum

Kurang tekanan dalam aspek pekerjaan

Komunikasi berlaku secara terbuka

[3 markah]

SMK Permas Jaya 3 1421


PPT RBT T1 2021

15. Tandakan ( √ ) bagi tiga ciri projek brief pada ruang jawapan yang disediakan.

Tajuk projek

Sumbangan penaja

Lakaran idea

Analisis kajian

Kreteria produk

[3 markah]

16. Rajah berikut tentang jenis model penghasilan projek reka bentuk.

Model

Model A Model B

 Model blok  Cantuman sebenar


 Model berskala  Mengikut tujuan

Maklumat berikut menunjukkan maklumat model penghasilan projek reka bentuk.


 Model separa berfungsi
 Model berfungsi sepenuhnya
 Bahan sebenar
 Bukan bahan sebenar

Berdarkan rajah dan maklumat model, nyatakan nama model dan bahan itu.

Model A :
Bahan :
Model B :
Bahan :
[4 markah]

SMK Permas Jaya 3 1521


PPT RBT T1 2021

17. Tandakan ( √ ) bagi bahan untuk cantuman mock-up atau model yang betul
dan (X) pada yang salah pada petak yang disediakan.

Super glue digunakan untuk merekat pelbagai


jenis bahan seperti plastik

Perekat kayu digunakan untuk merekat bahan


berunsur kayu

Gam paip PVC digunakan untuk merekat paip


yang berulir

[3 markah]

SMK Permas Jaya 3 1621


PPT RBT T1 2021

Bahagian C
[30 markah]

1. Rajah berikut menunjukkan pembinaan objek asas untuk menzahirkan idea


reka bentuk. Rajah A ialah lakaran 2D manakala Rajah B pula ialah lakaran
3D.

Rajah A Rajah B

Lakaran 2D Lakaran 3D
Berdasarkan rajah di atas:

(a) Namakan bongkah itu

[1 markah]

(b) Lukis lakaran 3D bagi bongkah itu

(i)

(ii)

(iii)

[9 markah]

SMK Permas Jaya 3 1721


PPT RBT T1 2021

2. Anda sebagai pengurus projek di sekolah dikehendaki membina carta organisasi


untuk pasukan projek itu. Lengkapkan carta organisasi itu.

Pengurus Projek

Setiausaha Bendahari

(a) Nyatakan jawatan yang berlabel itu

A:

B:

[2 markah]

(b) Berdasarkan jawapan di (a) nyatakan satu tugasan jawatan itu

Jawatan Tugasan

[2 markah]

(c) Nyatakan dua tugasan sebagai ;

(i) Pengurus projek


(ii) Setiausaha/Bendahari[4 markah]

(d) Nyatakan dua nilai positif bagi organsiasi untuk menjayakan projek itu.

(i)

(ii)

[2 markah]

SMK Permas Jaya 3 1821


PPT RBT T1 2021

3. Anda dikehendaki menyediakan kos satu projek cenderahati sempena hari guru.
Berdasarkan maklumat yang diberi lengkapkan anggaran kos projek itu.

a) Kos bahan dan alatan

Bil Bahan Kuantiti Kos seunit (RM) Jumlah (RM)


1 Kertas warna 100 keping 1.50
2 Labuci 2 paket 3.00 6.00
3 Cat penyembur 2 tin 6.00
4 Gelung getah 1 paket 2.00 2.00
5 Glu 3 tiub 6.00
Jumlah:
[4 Markah ]

b) Kos upah

Bilangan pekerja x masa x kadar upah sejam x bilangan hari

5 orang x 8 jam x RM5.00 x 2 hari

[1 Markah ]

c) Kos overhed

Perkara Kos/Hari (RM) Jumlah (RM)


Bil elektrik 7.00 14.00
Bil air 4.00 8.00
Bil telefon 2.00 4.00
Jumlah:
[1 Markah ]

d) Jumlah kos modal

Kos bahan + Kos upah + Kos overhed

RM + RM + RM

= RM

[ 2 Markah ]

Kos pengeluaran untuk satu unit

= RM
100

= RM
[ 2 Markah]
KERTAS SOALAN TAMAT

SMK Permas Jaya 3 1921

Anda mungkin juga menyukai