Anda di halaman 1dari 29

17 februari 2011

Arnout de Vries

User Empowerment en
Participatie Strategieën (UEPS model)
PDMA co-creatie seminar
UEPS model
User Empowerment & online Participatie Strategieën
Maturiteit strategisch
Fase 4

Het maturiteitsmodel geeft inzicht in:


•Waar staat de organisatie op maturiteit (oa
adoptie en ervaring) en waar wil de organisatie Fase 3
graag staan? (op verschillende aspecten)
•Op welke aspecten zou iets veranderd moeten
worden om de volgende stap te bereiken?
Fase 2
Let op:
•Het model bestaat uit logische stappen, een
grote stap van fase 2 naar 4 is af te raden
•Het model impliceert niet dat alle organisaties Fase 1
fase 4 moeten bereiken; dit verschilt per
organisatie
•Het model stelt ook niet dat alle aspecten op
hetzelfde niveau moeten zijn Fase 0
observatie experiment consolidatie strategisch

Reactief Contributief Proactief Co-actief


Beperkt bewustzijn ‘Early adopter’ Adoptie door ‘majority’ Adoptie door ‘laggards’
Analyse, verkenning Voelen aan water Formele visie Missie
Geen beleid Informeel beleid Formeel beleid Strategisch beleid
Geen tools Proberen tools Variatie aan tools Profesionele tools
Management commitment Management stimuleert
Enkeling Bottom-up & projectmatig
Structurele dialoog Dialoog in alle haarvaten
Monoloog Kleinschalige dialoog
Structured processes …
… Restrictief management Social Media Team
… richtlijnen &
best practices

Organisaties bevinden zich ergens op deze schaal

1 2 3 4
Co-creatie maturiteitsmodel (organisatie)
Doelstellingen & Awareness Ervaring opdoen Draagvlak & Structureel
Organisatie succescriteria creëren & imago loyaliteit concurrentie-
doelstelling verbeteren voordeel

Vaardigheden, Awareness Early adopter Early majority Volledige adoptie


Mens & cultuur kennis, mentaliteit, (Champions)
cultuur
Visie, strategie, Beinvloeding van Informeel, bottom- Formeel, MT Opgenomen in
Management & management, buiten up commitment strategie/missie
Organisatie organisatie

Processen, beleid, “social media Restrictief beleid Expliciet and Enabling /


Processen & richtlijnen watchers” formeel beleid stimulating
beleid
E-participatie tools Geen Gemixt & simpel Geavanceerd & Robuust & flexibel
Infrastructuur & en methoden veelzijdig
(weinig effort) (best breed)
Technologie (good breed)

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4


Observatie Experiment Consolidatie Strategisch
Co-creatie maturiteitsmodel (community)
Community DNA Doelstellingen & Bekendheid Katalysator Groei Behouden,
succescriteria vernieuwen

Mens Kennis, kunde, Bewustwording Early adopter Early majority Leader


mentaliteit (novices) (Regulars) (elders)

Community Grootte, diversiteit, Divers & ad-hoc Klein, betrokken, Medium, loyaal & Groot, dedicated &
adoptie, cultuur kernteam van formele structuur gefocussed
Pro’s & Pro-Ams

Management & Visie, strategie, Vorming Informeel Zelf organiserend, Professionele


management, georganiseerd expliciet & formeel organisatie
organisatie organisatie georganiseerd

Infrastructuur & E-participatie tools Van fysieke naar Gemixt & simpel Geadvanceerd & Robuust & flexibel
en methoden online (weinig effort) veelzijdig (best breed)
Technologie collaboratie (good breed)

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4


Observatie Experiment Consolidatie Strategisch
Maturity Match?

Organisatie
Crowd
maturiteit

Community
Crowd
maturiteit
Stand van zaken eParticipatie in publieke sector?

> 615 initiatieven


www.eparticipatiemonitor.tno.nl
Expanding user roles in digital television
Niveau van betrokkenheid nu (N=540)
Betrokkenheid (%) [N=540]
90
81 83
80

70

60 54
Percentage

50
43
40 37 36
Samenleving
30 27 26
25
Overheid
20 15
12 13 11
10
10 7 6
4
1
0
Welke doelstelling?

Innovativiteit
En hoe bepaal je succes?
Productiviteit

Communicatie

Betrokkenheid

Kosten
besparen

Imago

...
Matching

Is cocreatie geschikt voor het initiatief of zijn andere


(participatie)strategieen geschikter?

En als het geschikt lijkt, welke aandachtspunten zijn er?


Wederkerigheid: brengen en halen

Organisatie participatie

Community participatie
Organisatie
Crowd
inspanning

Community
Crowd
inspanning
meer moeite
MATCH item 1 (easy) 2 (medium) 3 (difficult)
Case / probleem Doel Awareness, ideation, Valideren concepten Samen ontwikkelen
doelgroep onderzoek
specificaties
Deel in innovatie / Idee/design (PS: Productie (PS: Marketing (PS:
beleidscyclus Informeren & Genereren) Aggregeren & Vermarkten & Besluiten)
Front End Conceptualiseren) Back
End

Complexiteit van Weinig – cognitief Matig - Aanzienlijk -


probleem (eenduidig probleem) coöperatie (1 oplossing, coördinatie (meerdere
mensen samenwerken) oplossingen)

Schaal & openheid Klein deel product cyclus Meerdere organisatie Hele organisatie/ product
van samenwerking /organisatie & gesloten onderdelen en fasen & cyclus & open
gemiddelde openheid

Community Doel Netwerken, branding Financieel, oplossen van Ontwikkelen of


maatschappelijke issues verbeteren van bedrijfs-
kenmerken processen

Motivatie Hoog Gemiddeld Laag

Expertise Generiek Gemiddeld (Pro-Am) Specialistisch (Pro)

Bereikbaarheid Doelgroep is bereikbaar Doelgroep is versnipperd Doelgroep is niet


via bestaande platforms over offline en online bereikbaar via platforms
platforms

Organisatie Doel ‘Vrijblijvend’ karakter Committment nodig Significante impact op


Awareness, Ideation, -Toetsen van nieuwe organisatie
karakteristieken
testen bestaande concepten en nieuwe Open innovatie (samen
concepten, doelgroep producten en diensten ontwikkelen)
onderzoek -Draagvlak creëren

Committment MT en afdelingen zijn Deel van MT en MT en afdelingen zijn niet


nauw betrokken afdelingen is betrokken betrokken

Resources Budget en FTE zijn Medewerkers besteden Er zijn geen champions,


gereserveerd eigen tijd (‘champions’) FTE en budget aanwezig

Processen Moderatie en Randvoorwaarden en Processen en


communicatie processen guidelines zijn geschetst randvoorwaarden zijn niet
zijn belegd geregeld
Doel
Doel

Resources
NPD fase

Case Organisatie
Complexiteit Commitment

Schaal Sweet
spot
Processen
Diepte

Doel Bereikbaarheid
Motivatie
Expertise

Community
Implementatie

Ondersteunt in het bepalen van de juiste


strategie voor een specifiek initiatief.
Implementatie: juiste keuzes maken...

Business
Organisatie & Legal Tools & Technology
activiteit

Implementatie
vliegwiel

Crowd
Community
Communicatie activiteit

Proces
Implementatie: middelen
Business Business
•Business (& revenue) model
& Legal •Kosten/baten
•Risico’s
Juridisch 1
•Rechten en juridische
(eind)verantwoordelijkheden:
eigendom, IPR
•Rollen, aansprakelijkheden

Comm Communicatie
•Community: aanhaken of creeren?
unicatie •Channel: hoe benaderen?
•Branding: met welk gezicht?
•Incentives: welke motivatoren? 2
•Regels/etiquette: omgangsnorm?
•Taal: nationaal, internationaal?
Tools & Technology
•Besloten/open? Tools & technology
•Anoniem of registratie? Platform: bestaand of nieuw?,
eigendom, hosted/inhouse
Proces Co-creatie proces gratis/betaald, own built/open
•Wat online en wat offline? source/3rd party 4
•Divergeren/convergeren (hoe, wie, 3 Betrouwbaarheid
frequentie, tijd), (non)Linear, Schaalbaarheid
central/distributed? Functionaliteiten
•Rollen: crowd vs initiator, facilitatie & Users&content
moderatie?
Business Business Business model
•Business (& revenue) model Welke partijen in co-creatie omgeving? Welke
& Legal •Kosten/baten rolllen neemt iedereen in, welke
•Risico’s verhoudingen/afspraken?
1 Juridisch Business case: wat zijn de kosten/baten?
•Rechten en juridische
Risico analyse
(eind)verantwoordelijkheden:
eigendom, IPR
•Rollen, aansprakelijkheden Revenue model
Een commerciële community zet
verdienmodellen in om winst te maken.
IPR Non-profit communities zetten verdienmodellen
bijvoorbeeld Creative Commons in om de kosten te dekken.

Commercial exploitation variants (examples):


•Abonnementmodel
•Adverteerdermodel
•Verkoopmodel
•Infomediairsmodel
•Valutamodel
•Mobiel model
•Sponsormodel
Comm Communicatie
•Community: aanhaken of creeren?
unicatie •Channel: hoe benaderen?
•Branding: met welk gezicht?
2 •Incentives: welke motivatoren?
•Regels/etiquette: omgangsnorm?
•Taal: nationaal, internationaal?
•Besloten/open?
•Anoniem of registratie?
Proces Co-creatie proces
•Wat online en wat offline?
•Divergeren/convergeren (hoe, wie,
3 frequentie, tijd), (non)Linear,
central/distributed?
•Rollen: crowd vs initiator, facilitatie &
moderatie?
Tools & Technology
Tools & technology
4 Platform: bestaand of nieuw?,
eigendom, hosted/inhouse
gratis/betaald, own built/open
source/3rd party
Betrouwbaarheid
Schaalbaarheid
Functionaliteiten
Users&content

Functionaliteit (voorbeelden):
•chat, forum, e-mail, social network links,
multimedia, rating, creditsysteem, profiling

Tools (platform voorbeelden):


Battle of Concepts, RedesignMe, Favela
Fabric, Chaordix, Ning, Kluster,
SharePoint/newsgator, Salesforce,
Fellowforce, Spigit, etc.
Tools sociale media
Evaluatie

Analyseert het effect op de organisatie


doelstellingen alswel specifieke
doelstellingen van het initiatief. Daarnaast
evalueert het de implementatie.

Deze kunnen (in de toekomst)


gebenchmarkt worden met vergelijkbare
initiatieven en organisaties.
Doelstellingen indicatoren

R&D kwaliteit kennisdeling nieuwe propositie


Innovativiteit
first mover advantage adaptatievermogen patenten
effectiviteit capaciteitsbenutting time to market
Productiviteit ontwikkeltijd
winst per medewerker productideeën
imago product awareness versnelde adoptie
M&C Communicatie
insights omzet exposure marktaandeel

loyaliteit NPS/Word-of-Mouth nieuwe klanten


Klantwaarde
klanttevredenheid CRM winst per klant

werving/selectie loonkosten verminderen


Kosten
besparen negatieve PR
media inkoop customer service investeringsrisico
HRM Tevredenheid & betrokkenheid bevlogenheid productiviteit
attractiviteit binden & boeien
imago jong talent

kwantificeerbaar
Lastig kwantificeerbaar
UEPS model als handvat
van elkaar
informeren naar
elkaar activeren
Arnout de Vries

Senior scientist
Innovation Management

Arnout.devries@tno.nl
http://www.tno.nl/
@MrFreeze23

#cocreatie