Anda di halaman 1dari 4

RUBRIK PEMARKAHAN HOLISTIK – (BMMB 3073)

SKALA TUGASAN 1 (ESEI) TUGASAN 3 (RPH) TUGASAN 2 (PEMBENTANGAN)


30% Deskriptor 20% Deskriptor 10% Deskriptor
Amat 27-30 Perbincangan Kritikal & Reflektif (CPTS 3) 18-20 Pembinaan RPH (C6) 9-10 Persembahan (CS1, TS1)
Cemerlang  Pemahaman konseptual berkaitan modul  Menunjukkan pengetahuan yang sangat luas  Mempersembah hasil tugasan yang
dan objektif DSKP BM dapat dihuraikan dan menyeluruh dan terkini berkaitan sangat lancar
diaplikasikan dengan sangat berkesan pembinaan RPH.  Penggunaan strategi P&P sesuai dengan
 Hujah disokong dengan bukti yang kukuh dan  Liputan yang menyeluruh, konsisten dan isi pelajaran dan hasil pembelajaran serta
tepat serta menunjukkan keupayaan terperinci mengambil kira unsur didik hibur
membincangkan penyelidikan terkini yang  Penggunaaan Teknologi Maklumat yang sangat
berkaitan DSKP BM SR Perbincangan Kritikal & Reflektif (CPTS4) berkesan
 Perbincangan yang amat jelas dan kritikal.  Pemahaman konseptual DSKP
Dapat mencungkil pemikiran pembaca diaplikasikan dengan sangat berkesan Pembinaan Bahan (C6)
dengan berkesan semasa merancang aktiviti dalam RPH  Penggunaan sumber P&P yang sangat
 Hujah disokong dengan bukti yang kukuh relevan
Pengaplikasian Strategi (C3) dan tepat serta menunjukkan keupayaan  Struktur yang sangat jelas dengan
 Organisasi maklumat yang cemerlang mengaplikasikan strategi terkini mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian
 Struktur yang sangat jelas dengan mengaitkan  Perbincangan yang amat jelas dan yang lain secara logik
setiap bahagian dengan bahagian yang lain kritikal. Dapat mencungkil pemikiran  Sangat Kreatif dalam membina sumber P&P
secara logik pembaca dengan berkesan
 Pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan Komitmen dan Kerjsama (TS1)
cemerlang Sumber P&P (LL1)  Mempamerkan komitmen dan semangat
 Penggunaan sumber P&P yang sangat bekerjasama yang sangat cemerlang
relevan
 Struktur yang sangat jelas dengan
mengaitkan aktiviti dan BBM
 Sangat Kreatif membina sumber P&P
SKALA TUGASAN 1 (ESEI) TUGASAN 3 (RPH) TUGASAN 2 (PEMBENTANGAN)
30% Deskriptor 20% Deskriptor 10% Deskriptor
Cemerlang 24-26 Perbincangan Kritikal & Reflektif (CTPS3) 15-17 Pembinaan RPH (C6) 7.5- Persembahan (CS1, TS1)
 Pemahaman konseptual berkaitan modul  Menunjukkan pengetahuan yang menyeluruh 8.9  Mempersembah hasil tugasan yang
dan objektif DSKP BM dapat dihuraikan dan dan terkini berkaitan pembinaan RPH. lancar
diaplikasikan dengan berkesan  Liputan yang mencukupi, konsisten dan  Penggunaan strategi P&P sesuai dengan
 diaplikasikan dengan berkesan memenuhi keperluan tugasan isi pelajaran dan hasil pembelajaran serta
 Hujah disokong dengan bukti yang sesuai dan mengambil kira unsur didik hibur
menunjukkan adanya keupayaan Perbincangan Kritikal & Reflektif (CTPS4)  Penggunaaan Teknologi Maklumat yang sangat
membincangkan penyelidikan  Pemahaman konseptual diaplikasikan berkesan
 Perbincangan yang jelas dan kritikal dan DSKP dengan berkesan
BM SR  Hujah disokong dengan bukti yang sesuai dan Pembinaan Bahan (C6)
 Dapat mencungkil pemikiran pembaca menunjukkan adanya  Penggunaan sumber P&P yang relevan
dengan sangat baik keupayaan membincangkan penyelidikan  Struktur yang jelas dengan mengaitkan setiap
 Perbincangan yang jelas dan kritikal bahagian dengan bahagian yang lain secara
Pengaplikasian Strategi (C3)  Dapat mencungkil pemikiran pembaca logik
 Organisasi maklumat yang sangat baik dengan sangat baik  Kreatif dalam membina sumber P&P
 Struktur dan perkembangan idea jelas secara
keseluruhan walaupun terdapat kekurangan Sumber P&P (LL1) Komitmen dan Kerjsama (TS1)
pada beberapa bahagian  Penggunaan sumber P&P yang relevan  Mempamerkan komitmen dan semangat
 Pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan baik pelbagai sumber bekerjasama yang cemerlang
 Struktur yang jelas dengan mengaitkan
setiap aktiviti dengan BBM
 Kreatif dalam membina sumber P&P

Kepujian 20-24 Perbincangan Kritikal & Reflektif CTPS3) 12-14 Pembinaan RPH (C6) 6-7.4 Persembahan (CS1, TS1)
 Pemahaman konseptual berkaitan modul dan  Menunjukkan pengetahuan yang sederhana  Mempersembah hasil tugasan yang
objektif DSKP BM dapat dihuraikan dan diaplikasi berkaitan pembinaan RPH. masih lancar
dengan baik  Liputan yang mencukupi, konsisten dan  Penggunaan strategi P&P masih sesuai
 Hujah disokong dengan bukti yang sesuai dan memenuhi keperluan tugasan dengan isi pelajaran dan hasil
menunjukkan adanya pembelajaran serta masih mengambil
keupayaan membincangkan penyelidikan Perbincangan Kritikal & Reflektif (CTPS4) kira unsur didik hibur
 Perbincangan yang jelas dan kritikal dan  Pemahaman konseptual diaplikasikan  Penggunaaan Teknologi Maklumat yang masih
mempunyai keupayaan dengan berkesan berkesan
menganalisis dan mensintisis beserta kesimpulan  Hujah disokong dengan bukti yang sesuai
yang menyeluruh dan menunjukkan adanya Pembinaan Bhan (C6)
 Dapat mencungkil pemikiran pembaca keupayaan membincangkan penyelidikan  Penggunaan sumber P&P yang masih
SKALA TUGASAN 1 (ESEI) TUGASAN 3 (RPH) TUGASAN 2 (PEMBENTANGAN)
30% Deskriptor 20% Deskriptor 10% Deskriptor
dengan baik  Perbincangan yang jelas dan kritikal dan relevan
mempunyai keupayaan  Struktur yang masih jelas dengan mengaitkan
menganalisis dan mensintisis beserta setiap bahagian dengan bahagian yang lain
Pengaplikasian Strategi (C3) kesimpulan yang menyeluruh secara logik
 Organisasi maklumat yang baik  Dapat mencungkil pemikiran pembaca  Masih Kreatif dalam membina sumber P&P
 Struktur dan perkembangan idea jelas secara dengan baik
keseluruhan walaupun terdapat kekurangan Komitmen dan Kerjsama (TS1)
pada beberapa bahagian Sumber P&P (LL1)  Mempamerkan komitmen dan semangat
 Pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan baik  Penggunaan sumber P&P yang masih bekerjasama yang baik
relevan
 Struktur yang masih jelas dengan
mengaitkan setiap aktiviti dengan BBM
 Masih Kreatif dalam membina sumber
P&P
Lulus 15-19 Perbincangan Kritikal & Reflektif (CTPS3) 10-11 Pembinaan RPH (C6) 5-5.9 Persembahan (CS1, TS1)
 Pemahaman konseptual berkaitan modul dan  Menunjukkan pengetahuan berkaitan  Mempersembah hasil tugasan yang
objektif DSKP BM dihuraikan dan diaplikasi pembinaan RPH yang terhad kurang lancar
dengan terhad. Tiada percubaan untuk membuat  Kandungan kurang engkap  Penggunaan strategi P&P kurang sesuai
hujah atau membincangkan penyelidikan dengan isi pelajaran dan hasil
 Perbincangan terhad, kurang kritis, kurang Perbincangan Kritikal & Reflektif (CTPS4) pembelajaran serta kurang mengambil
keupayaan menganalisis  Perbincangan menunjukkan pemahaman kira unsur didik hibur
dan mensintisis konseptual yang terhad  Penggunaaan Teknologi Maklumat yang kurang
 Kurang mencungkil pemikiran pembaca  Tiada percubaan untuk membuat hujah atau t berkesan
membincangkan
Pengaplikasian Strategi (C3) penyelidikan Pembinaan Bahan (C6)
 Organisasi maklumat yang kurang memuaskan  Perbincangan terhad, kurang kritis, kurang  Penggunaan sumber P&P yang kurang
 Struktur yang tidak lengkap dan tiada keupayaan menganalisis relevan
kesimpulan yang jelas dan mensintisis  Struktur yang kurang jelas dengan
 Pengurusan dan pelaksanaan aktiviti yang  Kurang mencungkil pemikiran pembaca mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian
kurang memuaskan yang lain secara kurang logik
Sumber P&P (LL1)  Kurang Kreatif dalam membina sumber P&P
 Penggunaan sumber P&P yang kurang
relevan Komitmen dan Kerjsama (TS1)
 Struktur yang kurang jelas dengan  Mempamerkan komitmen dan semangat
mengaitkan aktiviti dengan BBM bekerjasama yang agak baik
 Kurang Kreatif dalam membina sumber P&
SKALA TUGASAN 1 (ESEI) TUGASAN 3 (RPH) TUGASAN 2 (PEMBENTANGAN)
30% Deskriptor 20% Deskriptor 10% Deskriptor

Gagal 0-14 Perbincangan Kritikal & Reflektif (CTPS3) 0-9 Pembinaan RPH (C6) 0-4.9 Persembahan (CS1, TS1)
 Jelas menunjukkan tiada pemahaman konsep  Menunjukkan pengetahuan berkaitan yang  Mempersembah hasil tugasan yang tidak
berkaitan modul dan objektif DSKP BM serta sangat terhad lancar
mengaplikasikan kaedah dan teknik dlm PdP  Kandungan tidak lengkap  Penggunaan strategi P&P tidak sesuai
 Tiada percubaan untuk membuat hujah atau dengan isi pelajaran dan hasil
membincangkan penyelidikan Perbincangan Kritikal & Reflektif (CTPS4) pembelajaran serta tidak mengambil kira
 Perbincangan sangat terhad,tidak kritis, tiada  Jelas menunjukkan tiada pemahaman unsur didik hibur
keupayaan menganalisis dan mensintesis konsep  Tiada Penggunaaan Teknologi Maklumat
 Kurang mencungkil pemikiran pembaca  Tiada percubaan untuk membuat hujah atau
membincangkan Pembinaan Bahan (C6)
Pengaplikasian Strategi (C3) penyelidikan  Penggunaan sumber P&P yang tidak relevan
 Organisasi maklumat yang lemah  Perbincangan sangat terhad,tidak kritis, tiada  Struktur yang tidak jelas dengan mengaitkan
 Struktur tidak lengkap dan tiada kesimpulan keupayaan menganalisis setiap bahagian dengan bahagian yang lain
yang jelas dan mensintesis secara logik
 Gagal mengurus dan melaksanakan aktiviti  Kurang mencungkil pemikiran pembaca  Tidak Kreatif dalam membina sumber P&P

Sumber P&P (LL1) Komitmen dan Kerjsama (TS1)


 Penggunaan sumber P&P yang tidak  Tidak mempamerkan komitmen dan semangat
relevan bekerjasama yang baik
 Struktur yang tidak jelas dengan mengaitkan
setiap aktiviti dengan BBM
 Tidak Kreatif dalam membina sumber P&P