Anda di halaman 1dari 55

Teori dan Model Pembinaan kurikulum

-Model kurikulum Tyler(1949)


- {Model Objektif}
KOD KURSUS :
EDUP3013

NAMA KURSUS :
FALSAFAH PENDIDIKAN DI
MALAYSIA

NAMA PENSYARAH:
HJ.MOHAMAD DAUD BIN ABU
YAMIN
Ahli kumpulan (siswi guru RBT 2)

Nurin Nazlah Noor Iesya Wahyu Shagashni A/P


Nawwarah Binti Azmi Binti Shahrir Uthamaputhiran
No A/G : 2021122340249 No A/G: 2021122340246 No A/G: 2021122340251
No matriks:P12205530 No matriks: P12205524 No matriks: P12205548
No K/P:020524080602 No K/P: 020504020514 No K/P: 020902160168
Takrifan teori

Pandangan
Teori
tokoh
Satu set andaian bagi suatu
1) Rose(1953) menyatakan ‘... a theory may be defines as an
set peraturan (law) boleh
diasaskan secara logikal integrated body of definitions,assumptions and general propositions
covering a given subject matter from which a comprehensive and
consistent set of specific and testable hypotheses can be deduced
logically.’
2) Lerlinger(1973) berpendapat ‘... theory is a set of interrelated
constructs(concepts),definitions and propositions that present a
systematic view of phenomena by specifying relations among
variables,with purpose of explaining and predicting the phenomena
Bagi konteks model
pula, model ditujukan
Berdasarkan penyataan kepada keperluan dan
oleh kedua tokoh tersebut, ciri-ciri suatu kumpulan
teori disimpulkan sebagai pelajar.
suatu penerangan yang
terurus untuk suatu set
peristiwa atau fenomena
yang diperhatikan Model adalah berhubung
memerlukan suatu kait dengan teori berkenaan
penerangan pengajaran dan
pembelajaran serta
menggariskan
pendekatan,kaedah dan
prosedur untuk
implementasi dan penilaian
Pembentukan kurikulum
Perkataan latin ; ‘laluan Tafsiran ‘laluan dalam
Definisi
kurikulum
dalam sesuatu sesuatu pertandingan’
pertandingan’ Merujuk terhadap kursus-kursus asas yang
mendedahkan pengalaman kepada kanak-kanak
Tokoh pendidik untuk membesar,baligh dan seterusnya menjadi
dewasa
Frank Bobbit (1918) ;
● Menguraikan kurikulum sebagai keseluruhan Tokoh pendidik
pengalaman,yang tak terarah dan terarah, John Dewwy (1916);
tertumpu kepada pengalaman secara langsung ● Menyatakan kurikulum harus mengambil
secara sedar digunakan oleh sekolah untuk kira penyesuaian pembelajaran dengan
melengkap dan menyempurnakan pendedahannya keperluan sesebuah komuniti supaya
● Menekankan kepada pemupukan perkembangan kehidupan masa depan akan menjadi
individu melalui segala pengalaman termasuk lebih baik dari masa lampau
pengalaman yang dirancangkan oleh sekolah
Lahir 1902 di Chicago

Biodata
ringkas
Buku berjudul Basic
tokoh Ijazah dari Koleh
Principles of Curriculum
Doane,Nebraska
and Instruction
pendidik
dari Ralph
Amerika - Tyler
Raplh W.
TyleR
Ph.D dari Unviersiti of ijazah sarjana dari
Chicago Universiti of Nebraska
1927
4 Dasar Utama Model Tyler

01. Objektif 03. Kaedah


Susunan pengalaman
Matlamat pendidikan
yang perlu dicapai dan pelajaran untuk
proses pengajaran

02. Kandungan 04. Penilaian


Pemilihan pengalaman Pengalaman diuji dan
pembelajaran dinilai
4 Persoalan Asas Model Tyler
Apakah tujuan atau 04 Bagaimana keberkesanan
matlamat pendidikan yang pengalaman pembelajaran
hendak dicapai oleh dapat dinilai?
sekolah?

01 03

Bagaimana pengalaman
pembelajaran yang boleh
Bagaimanakah pengalaman
diberikan yang mungkin
02 pengajaran ini disusun
dapat mencapai objektif itu?
secara berkesan?
PROSES PEMBENTUKAN KURIKULUM
Komponen Perincian

Objektif (tujuan dihasratkan) Tujuan pendidikan merujuk kepada objektif /


hasil pembelajaran berdasarkan keperluan
pelajar

Kandungan(sebarang jenis pengalaman dalam Pengalaman pendidikan seharusnya


usaha mencapai tujuan pendidikan) digambarkan secara spesifik, eksplisit, boleh
diukur dan berlandaskan FPK & FPG. Ia
berdasarkan pengetahuan sedia ada pelajar

Pengurusan/Kaedah (cara membolehkan Pemilihan isi kandungan dan aktiviti yang


pengalaman mampu diurus secara berkesan) seiring dengan tujuan pendidikan

Penilaian (cara menentukan pencapaian Pertimbangan dari segi bentuk (formatif/


objektif) sumatif), model penilaian yang digunakan dan
jenis instrumen utk mengutip data (temubual,
pemerhatian, ujian)
1.OBJEKTIF
➢ Dokumen Standard
Prestasi
➢ Dokumen Standard
- Objektif yang dimaksud oleh Tyler Kurikulum
merujuk kepada matlamat yang ingin
dicapai oleh seorang guru dalam proses
pengajaran dan pembelajarannya.
- Seseorang guru haruslah menetapkan Bagi menentukan objektif, guru harus
matlamat serta objektif yang ingin membuat pertimbangan dengan
dicapainya di akhir sesuatu mengambil kira
pembelajaran dilaksanakan
● Penglibatan pelajar (Audience)
● Peringkat boleh diukur (Behavior)
● Keadaan (Condition)
● Tingkat prestasi pelajar (Degree)
1
Su
ob mb
je
kt er m
if
pe end
OBJEKTIF

nd ap
id at
ik
Proses pemilihan objektif

an kan

2
Ta
p is
a n
ob
je
kt
if
3

Ob
je
kt
if
se
be
n ar
Sumber Objektif Pendidikan
Pelajar

Memastikan Memastikan bahawa Menentukan


bahawa matlamat objektif pelajaran yang apakah kebolehan
pendidikan selaras dipilih mestilah selaras serta minat pelajar
dengan keperluan dengan pengetahuan,
pelajar dari segi idea, sikap dan tabiat
fizikal, sosial, pelajar
emosi
Sumber Objektif Pendidikan
Masyarakat

Memastikan bahawa tujuan


pelajaran yang dipilih
mestilah selaras dengan
pengetahuan, kemahiran
dan kebolehan yang
diperlukan dalam
masyarakat
Tapisan Objektif Pendidikan

● Falsafah pendidikan dan falsafah sosial


Falsafah digunakan sebagai penapisan untuk memilih
objektif pendidikan.
01 Falsafah ● Nilai sesuatu yang baik, yang mengutamakan
dalam falsafah boleh memastikan sama ada
menolak atau menerima sesuatu objektif.
● Pengetahuan psikologi dapat memastikan
sama ada sesuatu matlamat itu sesuai atau
tidak boleh dicapai mengikut peringkat umur.
02 Psikologi ● Pengetahuan psikologi menunjukkan
panduan jangka masa yang diperlukan untuk
mencapai objektif.
Objektif Sebenar

Setelah objektif pendidikan ditapis, Tyler


berpendapat bahawa perancangan kurikulum yang
mempertimbangkan pengalaman pembelajaran
diperlukan matlamat dan tujuan untuk mencapai
keperluan objektif pembelajaran tersebut.
2. KANDUNGAN

- Pemilihan dan perancangan


pembelajaran oleh pendidik atau guru
yang berkualiti dapat menghasilkan
kandungan kursus atau pembelajaran Terdapat tiga prinsip yang
yang baik dan cemerlang. disarankan oleh Tyler iaitu :
- Mengambil kira aspek pengalaman para
pelajar ➢ Prinsip Kesinambungan
- Dalam usaha mencapai objektif yang ➢ Prinsip Ketertiban
ditetapkan, penyusunan bahan ➢ Prinsip Kesepaduan
kurikulum mestilah disusun mengikut
unit-unit pembelajaran iaitu bermula
dari aras yang bawah yakni mudah
kepada aras yang lebih tinggi atau
kompleks
PRINSIP KESINAMBUNGAN

Berdasarkan Model Tyler, prinsip kesinambungan bermaksud


peningkatan dari aspek ilmu, kemahiran dan nilai yang harus
dikuasai oleh seseorang pelajar selari dengan pertumbuhan fizikal
dan mentalnya mengikut peningkatan umur.

Menurut Tyler lagi, kesinambungan dalam proses pelajar menguasai


dan menggunakan ilmu serta kemahiran perlu ada yakni dari
peringkat asas ke peringkat yang lebih tinggi.
PRINSIP KETERTIBAN

Prinsip Ketertiban membawa maksud sesuatu pelajaran yang


diterima oleh pelajar mestilah secara berturutan dan berterusan
atau dalam Bahasa Inggerisnya “ consistent

Membuka peluang kepada para pelajar untuk mendalami, menghayati


dan meluaskan lagi ilmu yang diperolehi ke suatu peringkat yang lebih
tinggi.
PRINSIP KESEPADUAN

Menurut Tyler, prinsip kesepaduan membawa erti seseorang


pelajar dapat menghubungkaitkan suatu ilmu dengan ilmu yang lain
atau sesuatu kemahiran dengan kemahiran yang lain melalui
pengalaman yang diperolehinya.

Melalui model ini, kita akan dapat melihat keberkesanannya serta sifat
holistik yang ditonjolkan.
3.PENGURUSAN/KAEDAH

- Berfokuskan kepada pemilihan set-set


kaedah dan teknik dan pengajaran yang Terdapat pertambahan dua lagi prinsip iaitu
dipilih oleh seseorang pendidik atau guru.
- Pemilihan kaedah pembelajaran yang ➢ Prinsip Litupan Kandungan
sesuai dan tepat dengan isi kandungan ➢ Prinsip Imbangan Kandungan
yang disampaikan memberikan impak
yang positif kepada keberkesanan Mewujudkan prinsip penyusunan kurikulum
pembelajaran pelajar. yang boleh dibahagikan kepada dua dimensi
- Bahan dan buku-buku rujukan yang iaitu dimensi menegak yakni merangkumi
menarik di samping alat bantu mengajar prinsip kesinambungan dan ketertiban dan
yang bersesuaian dapat menarik minat dimensi mendatar yang merangkumi prinsip
pelajar untuk memberikan tumpuan kesepaduan, prinsip liputan dan prinsip
dalam proses pembelajaran dan imbangan kandungan
pengajaran.
PRINSIP LITUPAN KANDUNGAN

Merujuk kepada keluasan serta kedalaman yang harus diisi di


dalam kurikulum dan sesebuah pengajaran.

PRINSIP IMBANGAN KANDUNGAN

Berkaitan dengan kadar agihan, kepadatan kandungan serta


kesesuaian kandungan dengan masa pengajaran yang diperuntukkan
kepada pelajar supaya menguasainya.
4.PENILAIAN

- Kaedah penilaian ini dilakukan bagi


melihat kesan ketercapaian objektif dan
matlamat kurikulum sama ada berjaya
Terdapat dua jenis penilaian
dicapai atau sebaliknya.
yang biasanya dilakukan iaitu
- Pelbagai kaedah dan peringkat boleh
digunakan dalam penilaian ini bagi
➢ Penilaian Formatif
mendapatkan bukti keberkesanan
➢ Penilaian Sumatif
pembelajaran dan pencapaian objektif
yang telah ditetapkan.
- Sebagai contoh, kaedah mengumpul,
merekod dan menganalisis.
PENILAIAN FORMATIF

Penilaian yang dilakukan secara berterusan di akhir sesuatu


pengajaran dan pembelajaran dengan tujuan untuk menguji
keberkesanan dan kefahaman pelajar dalam proses pengajaran.

QUIZ EKSPERIMEN
PENILAIAN SUMATIF

Penilaian yang dilakukan di peringkat akhir dengan tujuan untuk


memperoleh data tentang pencapaian akhir seseorang pelajar
dalam proses pengajaran dan pembelajaran

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


DAN PEPERIKSAAN UMUM
KEKUATAN
MODEL
TYLER
Sistematik dalam merancang perjalanan
pengajaran dan pembelajaran.

Membuat perancangan pengajaran Pemilihan kaedah dan isi


di awal kelas dengan menetapkan
kandungan dalam sesuatu
objektif dan matlamat yang jelas
pengajaran dan
dapat memberikan idea dan sedikit
pembelajaran sangat
gambaran berkaitan dengan apa
yang diperolehi di akhir berkait rapat dan
pengajaran dan pembelajaran mempengaruhi hasil
Logik, mudah dan praktik

Melalui penetapan matlamat dan


Maklumat-maklumat yang
objektif di dalam penyusunan aras
dihasilkan melalui model ini
kurikulum, model ini mudah diterima
kebanyakkan adalah
dan dipraktikkan oleh semua
guru-guru dan pelajar relevan dan logik
Pelajar berpeluang untuk berinteraksi
dengan persekitaran dan dunia luaran

Pengalaman pembelajaran yang Melalui model ini, para pelajar


aktif oleh pelajar sangat dapat meningkatkan
dititikberatkan dan diberi kemahiran berfikir di luar
penekanan oleh model ini kotak,lebih terbuka serta luas
dan kritis.
Berorientasikan Penilaian Untuk
Keberkesanan Pengajaran

Dalam usaha menambahbaik sesuatu


kurikulum, Model Tyler ini sangat Di negara kita, model ini masih
memberi penekanan dalam peniaian. diguna pakai secara meluas
Penilaian ini bertujuan untuk melihat dalam kurikulum demi
hasil atau keberkesanan sesuatu
mencapai suatu kurikulum
kaedah dan isi kendungan
yang berkualiti.
berpandukan matlamat dan objektif
yang telah ditetapkan
Menentukan Hala Tuju Organisasi

Melalui sifat model ini yang dapat


membuktikan keberkesanan Objektif dan matlamat
sesebuah organisasi, ianya dapat sesebuah organisasi disusun
menentukan hala tuju serta arah mengikut keutamaan.
sesebuah organisasi tersebut
KELEMAHAN
MODEL
TYLER
Terlalu Tertakluk Kepada Objektif Pengajaran

Model Tyler menetapkan objektif Kesannya ialah menekankan


pengajaran pada peringkat awal
pada hasil pembelajaran
ternyata membatasi objektif
yang boleh menjejaskan
kurikulum
elemen kreativiti
Terlalu Linear

Model Tyler berpendapat bahawa Model ini tidak memberikan


model ini terlalu linear kerana kebebasan kepada pendidik
langkah-langkah yang telah kerana memerlukan maklumat
ditetapkan terlalu terikat dengan
yang lengkap dan masa yang
kurikulum yang
mencukupi
mengimplementasikan model ini
Terlalu Terbuka Pada Unsur-Unsur Politik

Model ini juga dikatakan terlalu Kesannya ialah individu dan


terbuka pada unsur-unsur luaran pihak yang
seperti pengaruh politik yang mudah bertanggungjawab dalam
memanipulasikan pendidikan. pendidikan kehilangan kuasa
Terlalu Memberi Tumpuan Pada Mata Pelajaran
Dan Peperiksaan

Model Tyler terlalu terikat dengan


mata pelajaran dan peperiksaan
untuk tujuan penilaian maka,
kesukaran berlaku untuk menulis
objektif tingkah laku
Hasil analisis Model Tyler
dalam kurikulum
pendidikan di Malaysia
Kurikulum

Dalam proses membentuk dan Menurut Saedah (2008), bagi


membangunkan sesebuah membina generasi yang akan
negara yang mempunyai memenuhi keperluan serta
generasi dan bangsa yang pembangunan masa depan
holistik serta bertamadun, negara, kurikulum merupakan
kurikulum merupakan salah salah satu bidang yang
satu agenda yang perlu diberi strategik.
penekanan.
Penilaian kurikulum dalam sesuatu
pelaksanaan kurikulum merupakan
aspek yang sangat penting bagi
menilai keberkesanan dan
kelancaran kurikulum tersebut. Hal
ini kerana ianya merupakan salah
satu daripada proses yang Pelaksanaan kurikulum juga
berterusan merupakan pemacu kepada
pembinaan modal insan yang
berkualiti serta luhur dan bukannya
hanya untuk memenuhi keperluan
tenaga kerja negara
semata-semata sepertimana yang
dikatakan dalam Falsafah
Pendidikan Kebangsaan.
CARA PELAKSANAAN MODEL TYLER DI SEKOLAH RENDAH
Penetapan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dalam mata pelajaran
dengan lebih jelas

➢ Misalnya, Kurikulum Standard


Reka Bentuk dan Teknologi
(RBT) di sekolah rendah
digubal dengan memberikan Pendedahan awal tentang kemahiran asas.
penekanan kepada standard
kandungan dan standard ➢ Bidang Teknikal
pembelajaran yang perlu ➢ Teknologi Pertanian
murid sekolah rendah tahun ➢ Sains Rumah Tangga
4, 5 dan 6 perlu ketahui, ➢ Elemen merentas kurikulum
fahami dan kuasai. (Teknologi Maklumat dan Komunikasi
(TMK), Kreativiti dan Inovasi serta Asas
Keusahawanan)
CARA PELAKSANAAN MODEL TYLER DI SEKOLAH RENDAH

Organisasi kandungan pelajaran di sekolah rendah disusun mengikut aras


kognitif murid iaitu bertepatan dengan Model Tyler

➢ Sebagai contoh, dalam


Kurikulum Standard RBT
tahap II, terdapat enam tajuk
yang telah diorganisasikan. Kesemua tajuk ini mengandungi tiga domain
➢ Bermula dengan Organisasi pembelajaran iaitu kognitif, psikomotor dan
dan Keselamatan Bengkel, afektif serta ianya disusun daripada aras
Asas Teknologi, Reka Bentuk, yang mudah kepada aras yang lebih sukar.
Penghasilan Projek, Teknologi
Pertanian dan Sains Rumah
Tangga
CARA PELAKSANAAN MODEL TYLER DI SEKOLAH RENDAH

Guru menetapkan objektif dan matlamat yang ingin dicapai sebelum


memulakan proses pengajaran dan pembelajaran

➢ Sebagai contoh, guru yang


mengajar tajuk keselamatan
bengkel dalam mata pelajaran
RBT. Antara objektifnya adalah murid dapat
➢ Sebelum kelas bermula, guru mengamalkan peraturan keselamatan
tersebut sudah mempunyai bengkel yang selamat dengan baik serta
matlamat serta objektif mengetahui dan menguasai amalan kerja
kepada murid yang mengikuti yang selamat semasa di bengkel.
kelas di akhir pembelajaran.
CARA PELAKSANAAN MODEL TYLER DI SEKOLAH RENDAH

Guru atau pendidik mengaplikasikan kaedah pembelajaran dan penyampaian


pengetahuan secara bersepadu

➢ Guru menggunakan bahan


serta kaedah yang menarik
dalam pengajaran dan
pembelajaran bagi menarik ➢ Guru mewujudkan suasana
minat murid. pembelajaran yang terbuka supaya
➢ Contohnya kaedah seperti kaedah yang digunakan lebih berkesan
bercerita, simulasi, dan menggalakkan pembelajaran yang
permainan, lawatan, tunjuk lebih interaktif.
cara dan temu bual.
CARA PELAKSANAAN MODEL TYLER DI SEKOLAH RENDAH
Penilaian yang dijalankan harus merangkumi semua
standard pembelajaran yang telah ditetapkan

➢ Contohnya, penilaian untuk


mata pelajaran dijalankan
melalui cara pemerhatian
amali dan lisan. ➢ Penilaian yang dilakukan oleh guru
➢ Melalui pemerhatian aktiviti harus direkodkan.
dan projek yang dijalankan ➢ Guru boleh mencatat dengan mencatat
oleh guru dapat menilai tahap pernyataan, tandakan pada
penguasaan dan pencapaian pernyataan itu dan memberi gred.
pelajar dari segi kemahiran, ➢ Senarai semak adalah contoh rakaman
tingkah laku, amalan, maklumat penilaian.
pengetahuan, serta nilai dan ➢ Buku rekod mengajar dan rekod profil
sikap pelajar. digunakan untuk merekod penilaiaan
yang dijalankan.
CARA PELAKSANAAN MODEL TYLER DI SEKOLAH RENDAH
Penilaian dijalankan melalui Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dalam
proses pengajaran dan pembelajaran

➢ Misalnya, guru dan sekolah


melaksanakan PBS bermula
dari aspek perancangan,
pembinaan item dan ➢ PBS boleh dilaksanakan dengan
instrumen penilaian, pentaksiran formatif dilakukan
pentadbiran, pemeriksaan secara bersamaan dengan proses
atau pemarkahan, rakaman pengajaran dan pembelajaran
dan pelaporannya. mankala penilaian sumatif
dilakukan di hujung unit
pembelajaran, semester atau
tahun
Contoh kelebihan Model Tyler diadunkan dalam pendidikan
● Gaya pengajaran dan
pembelajaran yang menuntut
untuk guru menyediakan satu
buku log atau dokumen
● Dalam konteks Pedagogi
rancangan pengajaran
Abad ke-21 dalam pendidikan
tahunan.
sekolah di
Malaysia,terutamanya
sekolah rendah, murid-murid
didedahkan mod penerakaan ● Tambahan lagi, TMK dalam
melalui penggunaan TMK perspektif mod penerokaan
dalam PdP. menjurus pelajar terlibat
secara aktif dalam PdP
bahkan mampu membuka
peluang kepada pelajar untuk
menangani masalah sebenar
di dalam kelas.
Contoh kelebihan Model Tyler diadunkan dalam pendidikan

● Salah satu konsep pedogagi yang


tidak terkecuali dalam pendidikan
Malaysia ialah kemahiran penilaian
● Model Tyler berguna dalam
dan pengajaran.
situasi bilik darjah dan
terpulang kepada budi
bicara guru untuk
menggunakan kaedah ini
secara positif.
● Model Tyler berguna sebagai
panduan dalam pembelajaran
pelajar.
Contoh kelebihan Model Tyler diadunkan dalam pendidikan

Kaedah /Pengurusan
-Matapelajaran/Kurikulum RBT menekankan
beberapa komponen iaitu penguasaan kemahiran
dan ukuran pencapaiannya
-Komponen-komponen ini boleh diraih dengan
pengendalian aktiviti dan penilaian secara
berperingkat

3 Aspek dalam Pengendalian aktiviti dan Penilaian


secara berperingkat:
1. Perancangan
2. Penyampaian
3. Penilaian
Aspek dalam Pengendalian aktiviti dan Penilaian secara
berperingkat berdasarkan kurikulum RBT

Perancangan

Merancang kaedah
Merancang aktiviti pengajaran dan
atau projek pembelajaran

Merancang bahan
dan alatan
Aspek dalam Pengendalian aktiviti dan Penilaian secara
berperingkat berdasarkan kurikulum RBT

Memotivasikan murid
dalam melaksanakan
Pen󰉘󰈀󰈛p󰇽i󰈀󰈝
Menyelia dan
aktiviti membimbing
Tunjuk cara Melaksanakan
kemahiran aktiviti

Memberikan arahan
sebelum, semasa dan
selepas aktiviti
Aspek dalam Pengendalian aktiviti dan Penilaian secara
berperingkat berdasarkan kurikulum RBT

Pen󰈎󰈗󰇽i󰈀󰈞

Menilai
pengetahuan,kemahiran Menilai aktiviti Menilai asas
dan nilai
Contoh kelebihan Model Tyler diadunkan dalam pendidikan
Penilaian -Standard Prestasi dibina sebagai panduan bagi guru dalam usaha menambahbaik
Pentaksiran Sekolah selaras dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard
Contoh kelebihan Model Tyler diadunkan dalam pendidikan
KBAT lazimnya dipraktikkan di dalam bililik darjah melalui aktiviti berbentuk
menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan projek
RUMUSAN
Model Tyler memiliki banyak kelebihan
berbanding kelemahan dan masih Secara asasnya,model Tyler sesuai
diaplikasikan model yang popular digunakan oleh guru-guru di dalam bilik
digunakan di Malaysia darjah kerana guru berhak mengubahsuai
objektif pembelajaran bersesuaian dengan
keperluan pelajar

Model Tyler lebih jelas arah tuju dengan


pembinaan objektif dan matlamat
pengajaran yang jelas
Namun begitu,Model Tyler menzahirkan sifat
deduktif yakni arahan atau format kurikulum
yang dihapuskan dari pihak atasan dengan
alasan terlalu rigid kerana guru perlu akur
dengan panduan skema yang telah termaktub
RUJUKAN
Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia (2015 Januari 20) Kurikulum
Standard Sekolah Rendah : Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran. [Online], [Diakses: 29
Julai 2021]. Boleh didapati :
https://www.moe.gov.my/menumedia/media-cetak/penerbitan/dskp-kssr/1273-dskp-kssr-reka-b
entuk-teknologi-tahun-6/file

Jaibin M. (2017). Model Kurikulum Tyler Kekuatan dan Kelemahan. [Online], [Diakses: 29 Julai 2021].
Boleh didapati :
https://www.academia.edu/5025980/Model_Kurikulum_Tyler_Kekuatan_dan_Kelemahan

Khairuddin M., Ibrahim Y. dan Zaridah R. (2016). Penyelidikan Dalam Pendidikan Bahasa Melayu.
Petaling Jaya: Sasbadi Sdn.Bhd.

Mohd. Noor, Ahmad Firdaus ang Jasmi, Kamarul Azmi and A. Shukor, Khairunnisa (2016)
Pembinaan hubungan di antara guru dengan pelajar. Technical and Social Science Journal
(TSSJ), 5 (1). pp. 138-148. ISSN 2289-7356
RUJUKAN
Nancy NL. (2016 Mei 11). Analisis Model Tyler. [Online], [Diakses: 29 Julai 2021]. Boleh didapati :
https://www.scribd.com/doc/312292691/Analisis-Model-Tyler

Noriati A., Lee K.C, Zulkifli M. & Zakiah N. (2016).Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Shah Alam:
Oxford Fajar Sdn Bhd

Rohana H., Zulfadly O., Hasnah H., Zuraina A., & Nur Qistina A. ( 2017). Pembangunan Model
Penilaian Kurikulum Berteraskan Nilai Universal bagi Program Pendidikan Berasaskan Teknologi &
Kejuruteraan: Satu Kerangka Konseptual. [Online], [Diakses: 29 Julai 2021]. Boleh didapati :
http://journals.ump.edu.my/index.php/ijhtc

Syed Ismail Syed Mustapa dan Ahmad Subkhi Miskon (2016). Pengantar Pengajian Profesional.
Petaling Jaya: Sasbadi Sdn.Bhd

Anda mungkin juga menyukai