Anda di halaman 1dari 4

SURAT PERJAITJIAN

ltOfOR: 173.2/SP/DPDTU/SATBER/PPR3-PDP I U, I 2Ol7


TAITGGAL 25 SEPTEXBER 2017

PEIIER.'AAIT
PEMBAITGI'ITAN JALAIT SIRIP DI WII,AYAII
PERBATASAIT DI KABUPATEIT BELU

AITTARA

ATMEITTERIAN DESA, PEUEAIYGI'ITAIT DATRAH


TERTIITGGAL DAIT TRAITSMIGRASI
REPT'BLIX IITDOI{ESiIA

DENGAIT

PT. ITEITCI CITRA PRATAIf,A


,s: IiIMf,XTEf,IAX DESAPf,XBAXGUI'i'X'AEMX TETT GC/II IMJI TRIJISTIIGRISI
IEPUBUII INDOXESIA
OIREKTO*AT IXITDEf, AI, PE GEiIBANGIiI DAEMII TERIEI{N'
SETrcR Dln}Ii P'I{CEUU^ EN D^EMHTERTEI{TU
p!s.r 10110, T.lr 02r3s22s3e
taran Abdur MUG Nonor 7 r!rc6
sur T EryrIvuN
!.tuk ftlakeet n
Plkcl Pckc.j&n Konshukil
E]\r! NG-LN NJ,rLrNSrmDIwIL YAHEIAATISANDI(IB[J?ATE{BEUJ
Noe : 1732ISP/DE tu/SA1@[/Pr"x.5-ft P/09/2Ol7
suRAr PERJATIrN ini e6a lafrpinn{y. {*lanjulny? diebur albnt.!k") dibui a
diran.ratar8rni di J.bri. prlra hdi Sctritr ia.6aal Du tullrl Lim bul.n S.pr.rbd iahur
'oi&trl
Du nh Tujurr B.l[ ,nkr. rL yr
c,r.6y,rb, Mri, $taku Fqr!!.t f.nrDur xoritsM 3.
yala b€rlinda* unluk d.n at s nama Srtk r Dita Frt8.hb.i8m Dr.Eli lbtbaiu, }?hA
!.rk du/u*rn d, JL Abd Mui! No 7, J.t .b PBr, !€dle.*!n Suar X.putuen Xue
fenaauna AnaAaran sark . DtSr rcrgatrhrSD D!.Eft l.fttrtr
No.
Or91/KE?/DE n /SATXlt-(PrO6l2017 ianagal 12IDi 2017, slrnjutny, dieb "r?f
dan N.k s, Dithf, y,]la h.dir&* urtuk.t n ar.s mro EL Nf,lrcI cnfl^ PxliIAMrl yua
berk dudukah di ,I. Ut.n rdyu [ry, No. 63 r€L Ui'r r6yr Ui.4 Ka M!E.ru!,
be.d@rt.! A}l. Pedidan/AqaaBn oer
No. 5t Lh88al 06 r{@.60.1 2ol4 Nohn
,o&r M! Scdi.rio Sldrb, S,H, SpN dan Ah€ P.tubahe Teml,nir No, 252 tanaaal 2a
Jmui 2016 Not .i rrd.n MlB scdi.tt setufil sH, spN, etanjurny. dieb*,r.trJdi.,
MINGINGAT 8AHWA:

@ PPI( tclah neni a renyedia unt* nenldia*rtr Pekela. Kortuksi *brgrima.,


dikra.g*zn dllam SyaBt-Syaral Unufr l(ortBk ,Eng re.lrmpi. dalam Kdtrrk ini
(slanjuiny, aisbni 4P€lcdun (onst uki,);
(D) Penyed&,eba8ainaE diny.iakan kepa.la PH( nehiliti kdftlian profesional, pemnil,
drn snber daya r€lnq dln re,ah heny.tujui uhruk nenr.liltln Je Konsi.lkJi etui
denSan p€rqrabn d,n kcrcrrun dakn rontrak iri;

(c) PP( dan p€ny.dia ft.nyarrbr hefrili!.j kere.ahaln urtui meMdaranasni l(ontmk
ihi, dan y.ng ften&.lltanaani refrpunlBi kewehahgrn nnluk e.gilai pihak ya.g

(d) PPx drh pcnyedi! nenaaloi dan mny.r.tan b'nM shubnni dens,n
p.nandaNihg.ran rmtul i.i l@iba,Msitra piltslc
I) |ekn.Un emnlks diben*atr te*npatan dn|nk didamphai oleh adrckali
2) @nandriinanhi Kontra* iri slelah he.clili eca6 pstut;
3) iclah nenbao am nemh,rni slE Fnuh lcL.ha. Konr.rk ini;
4) lehn nendapalkn lqampltln yanA mmadai untut merei*s
netrSkonrirmsikan *mu kchntnan dahfr xontrak ini b.srta €nua takta
*ondki ya.3 icrld.
I4A(I OL'H XAENA lTU, PPX dzn Pcnyedia dena,n ini terepakr dan fr.nydrujui nrl hal

L TMI hnAr t\onmk aLr Nrtd relllrNk paJak pctunb€han Nrtar (ppM )an3
KonrEL
d'p.Dr.h b.rdls,lr flr.d h',ya etoa, F.lcu;n *baa.imana rM,to. d;b;
E(tu {ura Hail :'ifi}ar dan Ne8c6i T.knL drn &.va adrhh sb.e, Rp.
2,697271.000 lDu MnFr Ele n ni! S.obit!, fidun Tujrn Jus Dr nlnr TIrJli,l
Erluh Slir rih r{ri!.10:
2. P.rinil,lEn.lan urSk pan d,lzn SuBr Perja.jkn ini Denitiki .rii .tan mkna ya.g
ena *Fni vux tenantum d,l,m lampl@ \urat Periinji,n
'n':
3. Dolanrn dokumn berilot n rup.kff etu-ke$rur dff ba8i"n thng hd.*
tcrpish*an aan l(onllak n :
s) sn6r Perjanjirn (apabila aa,);
br pokok g.arnrEn. gaBL ry.ar knls KorBt, {yamr
^detuirm ry'Brunun KontEk:
c) iml FMMrrn, bt$ri! p€raMrar haB.;
XIrlIXTf,nlrX DES{ FEIiBAIiIGU'{AN DAExlIi TERIIXGCAI, D^N TnANS,XIGM5|

w
./:\ R'PUBI,II( II{DOI{ESIA
DIXXKTOn]IT I']TI'Ef, PEI{GEiIA{IG/TX DAITAII TIRTETTIJ
'II
SATSTi DIT'M PENCEMB^N Ttr D^EMH TEMINTU
hlan ,,Hd Mut
Nomor 7 laloE Pust 10110, relp 02r3522s3e

d) 4Bifik$i t tnir;
e) aanbar'a,nbali
0 drfbr hlrnht'r .lan I'.r3. (apabla !da); .bn
8) .lokuM lainn B sperli:j,frim jaei.tu,sPrBJ 3 HP.
4- DokltM (onrBt dibut untut elirs erjcl,.*n stu sro bin,.lan jild biadi
P.ftnbn8a, adan *.bntun d,lam sutu dokumen d.naan tetntu &lrn dohfteh
y.n8 hh rok yana bedrkr ad.lrh t€knluan dabm dokuftn yana l.bih iinagi
be.dae.tan rrutan tie.!*i pdda 6nel! 3 d, d.t
5. Hak ds Lujibab rinbal-b'lit PFK d.n t ryedia dinJarakar dabn Kontuk y8na

a. PfX menpunyai h.t d.n kemjibar utut:


r) de mmdks pete4eh ya.8 dil,renakn oleft Peny.dia;
mengwdsi
2) m.ni.ta broh.-lrponn F.a6 periodit ftnaenri pelikg1e p.kerjsn
diLlatln oleh Penyedi.;
mmbcrildn railit . b€rupa s@@ dln pllilem
3) 'Ena yans dibutunkn okn
fenyediA unrrk *elaMrs peLke@n pe*.rian $@i *.t.nhan rtrhalq
,O rumba)ar Fk rj&n wi d.ngan lra.8, ylng t Mntrm d.lam Kont€k yrna
r.lrh dii.taplan k pda P.tr,rdi8;
b. P.ny€di, rcnpunyai lBk &n Lvajiban nnt{t:
l) fthentu p.abalran utrtuk p.la*sndn Fl..jdn $u,i def,E n harSa yarg
tel.h dft€nt*an drLm Ko rak
2) meninia fsrlilrr ,arlills d.bm b€ntuk eBr! &r p.eBna d.n PPx unrut
kelrbodn FLlslrjI FLdd sBi Licnnu. (dh,lq
3) hel.por*r p.lalenen p.k rien s.a p€nodik lapo& PPl(;
4) mel.tsanakn dan ren,€lesitin rrkrjen $s@i d€nsrn j.dwal pelatsal@n
lE*.rjen yary r€,st diret plsn .lalm (onnzk;
s) o.lakenalnn d:n *n)€lesikln p.la.j&n l@a &tui, at!ntd,. penun
bn88unaj.*{b &ng.n ftnFdialan icna8. k t., bah.h-b.hm, peBlahr,
, arub L. ,uu d,n l,p€n8rn. dr sa.l, lrkeqdn p€rromn ruupun
ehenlah ysra dip..hbr uhlul pehkeMn, Fnyelesirn &n Frb.ik n
pctcrjdn y&A dirimi asram radfilq
6) tubD.nkd teleotr8.n tetcrr4Srn yana diFrluknh unluk p.meriks.n
p€bks.e yary dibrakatr PPr4
, nehyer.h*,n han p.k rjutr *s@i.lcnaa. jadwal Fnrahan pekerjen yana
telat dii.Eplor dalm KonLrlq
a) ncqambil lanakah-bnatih y.na cu*up nemad.i unluk mlindmai
Iihatune,n r.6l,t L.ja .lao n@hl&' perus&r dd 8EnE8!d *cprd!
mslamllt mupun nilitny, ,libal le8iat n Penyrdir.
6. Ko rak ini mdri bc.laku ei.(Iii tc.hituna ej.[ trnAA.l yanA d .rap*rn, d.n8an
|naAal mulli &n Fnycldidn t slunhq pelerjan sbaaai'w diatu. d.lafr
sy,arsyaar un'un/Khusus &nr.ak.
DINGAN DEMIKTAN, PP( tla. Petr)di. r.Lh b€Npakar mtut tudndii.n3ani (onr.rk ini
prda larwal tersbut di at r.,rn m.la&eekn (onF.l ss.i dergah kelentun peraluHn
Fnndara-undr.irn di R.plblit Irdon€siE

&lte. oiqer2aEnbansan D.emh rede.tu


,,.i,- );-_!?K

fl r lPt
eb!
e X}M[IITERI/IN D6SA, PAI|BAIIIGIMAN DAXn^II'ERTINGoII DAII ?*I]ISXIGNASI

SUiATr.nINIAIi
DlnETIllaAT

l.h
RAIUBUX TI{DoNESIA
PBNGEMaAXGIX D/IEf,{I Tf,rl'TTU
S,TTXER DITIEII PEI{OEIiSANCA Dr!R.AH TTRT'I{TU
'ENDEaAI
Abdul MUR lromor 7

Dilien
l.bd hst 1o11o, r.h. 021 3s2253e

P.'lMbrn@ Dr.EnTed.nh
(sxx)

2o,7b4crsffir
0,,/m.dlM/zo1,'4,,1,5.fldN,o'7

tumbis:ie J.lri sinp ni wiriFh

NOMOR DNN TAN66AI E'llIA TITS|L EILANCAN :


ort N 6}m./r* mr^Pk,m7@7er7r4i
^CAXA 6
MDN^| ditubtu DP Dli.ntuztuwMtuqtuttua@@

Ne,ltl]rx$WELaA,,'nuj

torhwJ nstd&rdfttutudsqhtob

rosbE,tuMrEb6ffi ddldrdturBrEdtuseqnl
NsrINwDAND^Eqtuh+a tu.rb@khFrni,,ru&!tututu
s6dtu dtu&@ &fu^lD9dr.!!tjk tskie d&r d'F &.tude j4r, tu
ledR.tu,hm@Fi*tu @ @ M tu tu tu &sd M u& dL?@tu
lldtu ibn tutu h!& kkitu (fus irt Eir& hrtujb ar

,r{l
n"&.; it
'\
ttmrltr
elb!

Anda mungkin juga menyukai