Anda di halaman 1dari 11

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Kokurikulum- Permainan


Kursus/Modul Cocurriculum- Games

2. Kod Kursus MPU3041

3. Nama Staf
Zainab Bee binti Hamid
Akademik

4. Rasional
Kursus/Modul Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat menguasai kemahiran asas permainan,
dalam Program memahami undang-undang dan peraturan serta asas kejurulatihan dan asas kepegawaian.

5. Semester dan
Semester 2 Tahun 1
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali
48
P= Pentaksiran
1 - 31 2 1 - 13

7. Nilai Kredit 1

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini, pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning 1. Mengaplikasikan pengetahuan tentang kemahiran-kemahiran asas dalam permainan. (P3, A3,
LO2)
Outcomes, CLO)
2. Memberi tindakbalas dalam situasi-situasi permainan dengan mematuhi undang-undang dan
peraturan permainan. (C3, P3, LO2, LO3, CTPS5)
3. Mengendalikan latihan yang dirancang secara berkumpulan berasaskan prinsip-prinsip latihan
yang dibina melalui rujukan maklumat dari pelbagai sumber. (C3, P3, LO2, LO5, LO6, TS2,
LL1)
4. Mempamerkan nilai dan etika dalam pelaksanaan latihan. (P6, A5, LO2, LO8, EM2)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi

CLO
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 X X

2 X X

3 X X

4 X X

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

1
10. Kemahiran Boleh
Pindah Pemikiran Kritis dan Penyelesaian Masalah(CTPS5)
(Transferable Skills, Kemahiran berpasukan (TS2)
TS): Pembelajaran berterusan dan Pengurusan Maklumat (LL1)
Etika dan Moral Profesional (EM2)
11. Strategi Pengajaran
dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran
Amali

Strategi Pentaksiran:
Pencapaian pelajar didalam kursus ini ditentukan menerusi pentaksiran amali 100% iaitu
melalui ujian amali, pembentangan asas kejurulatihan dan asas kepegawaian, perancangan
program latihan permainan dan kuiz.

Programme Learning Strategi Pengajaran dan


Jenis Pentaksiran
Outcome (PLO) Pembelajaran
Ujian Amali Kemahiran
LO2 – Kemahiran Praktikal Amali
Ujian Amali
Pengendalian Latihan
LO3 – Kemahiran saintifik,
kemahiran berfikir dan Amali Ujian Amali Kemahiran
menyelesaikan masalah
Rancangan Latihan
LO5-Kemahiran berpasukan Amali
Permainan (berkumpulan)

LO6-Pembelajaran Sepanjang
Rancangan Latihan
Hayat dan Pengurusan Amali
Permainan (berkumpulan)
Maklumat

LO8 – Profesionalisme, Nilai, Ujian Amali


Amali
Sikap dan Etika Pengendalian Latihan

12. Sinopsis Kursus ini menjelaskan kemahiran asas permainan sukan .Kursus ini juga memberi fokus
kepada asas kejurulatihan dan kepegawaian dalam permainan.

The course describes the basic skills in playing. This course also gives focus on basic
training for trainers and sports officers for the games.

13. Mod Penyampaian Amali

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 100%


Pentaksiran
Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian Amali Kemahiran 50


Rancangan Latihan Permainan
Kerja kursus 30
(berkumpulan)
Ujian Amali Pengendalian Latihan 20

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

2
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran
Kursus (Course PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6
Learning
Outcomes, CLO) CLO 1 X
dengan
CLO 2 X X
Objektif Pendidikan
Program CLO 3 X X X
(Programme
Educational CLO 4 X X X
Objectives, PEO)
PEO1 Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang
keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
PEO2 Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
PEO3 Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
PEO4 Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
pelbagai sumber (LO6)
PEO5 Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
PEO6 Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

Mengaplikasikan pengetahuan tentang kemahiran-kemahiran asas dalam


CLO1 permainan. (P3, A3, LO2)

Memberi tindakbalas dalam situasi-situasi permainan dengan mematuhi undang-


CLO2 undang dan peraturan permainan. (C3, P3, LO2, LO3, CTPS5)

Mengendalikan latihan yang dirancang secara berkumpulan berasaskan prinsip-


CLO3 prinsip latihan yang dibina melalui rujukan maklumat dari pelbagai sumber. (C3,
P3, LO2, LO5, LO6, TS2, LL1)

Mempamerkan nilai dan etika dalam pelaksanaan latihan. (P6, A5, LO2, LO8,
CLO4 EM2)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

3
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9
Kursus (Course
Learning CLO 1 X
Outcomes, CLO)
dengan Hasil CLO 2 X X
Pembelajaran CLO 3 X X X
Program
(Programme CLO 4 X X
Learning
Outcomes, PLO) Domain hasil pembelajaran (LO)

LO 1 Pengetahuan

LO 2 Kemahiran Psikomotor/Amali/Teknik

LO 3 Pemikiran Kritikal dan Pendekatan Saintifik

LO 4 Kemahiran Komunikasi

LO 5 Kemahiran Sosial/ Kerja Berpasukan/ Pertanggungjawaban

LO 6 Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Pengurusan Maklumat

LO 7 Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan

LO 8 Profesionalisme, Nilai, Sikap dan Etika

LO 9 Kemahiran Kepemimpinan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

Mengaplikasikan pengetahuan tentang kemahiran-kemahiran asas dalam


CLO1 permainan. (P3, A3, LO2)

Memberi tindakbalas dalam situasi-situasi permainan dengan mematuhi


CLO2 undang-undang dan peraturan permainan. (C3, P3, LO2, LO3, CTPS5)

Mengendalikan latihan yang dirancang secara berkumpulan berasaskan


CLO3 prinsip-prinsip latihan yang dibina melalui rujukan maklumat dari pelbagai
sumber. (C3, P3, LO2, LO5, LO6, TS2, LL1)

Mempamerkan nilai dan etika dalam pelaksanaan latihan. (P6, A5, LO2,
CLO4 LO8, EM2)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

4
Jumlah SLT
Bersemuka
Bersemuka

Interaksi
Interaksi

Bukan
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
Pilih 5 permainan dari 10 yang disenaraikan

1. Kemahiran Asas Bola Sepak


 Pengenalan dan Sejarah
 Kemahiran Asas:
 Menghantar bola
 Mengelecek bola
 Menanduk bola
 Menjaringkan Gol
 Teknik
 Ansur Maju

2. Kemahiran Asas Bola Jaring


 Pengenalan dan Sejarah
 Kemahiran Asas:
 Menghantar dan menerima bola
 Gerak kaki
 Menjaring
 Elak dan kawal
 Teknik
 Ansur Maju
3. Kemahiran Asas Sepak Takraw
 Pengenalan dan Sejarah
 Kemahiran Asas:
 Servis
 Mengumpan
 Menanduk
 Teknik
 Ansur Maju

4. Kemahiran Asas Bola Keranjang


 Pengenalan dan Sejarah
 Kemahiran Asas:
 Menghantar/menyambut
 Menjaring
 Mengelecek
 Menghadang
 Teknik
 Ansur Maju
5. Kemahiran Asas Hoki
 Pengenalan dan Sejarah
 Kemahiran Asas:
 Memukul dan menahan bola
 Menolak bola 25 25
 Mengelecek
 Menjaring
 Teknik
 Ansur Maju

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

5
6. Kemahiran Asas Bola Tampar
 Pengenalan dan Sejarah
 Kemahiran Asas:
 Servis
 Menyangga
 Mengumpan
 Merejam
 Teknik
Ansur Maju

7. Kemahiran Asas Futsal


 Pengenalan dan Sejarah
 Kemahiran Asas:
 Sepakan leret
 Hantaran pendek
 Menjaring
 Menjaga gol
 Teknik
Ansur Maju

8. Kemahiran Asas Ragbi Sentuh


 Pengenalan dan Sejarah
 Kemahiran Asas:
 Hantaran sisi
 Menerima bola
 Tendangan punt
 Mengelak dan mengacah
 Teknik
Ansur Maju

9. Kemahiran Asas Badminton


 Pengenalan dan Sejarah
 Kemahiran Asas:
 Servis Tinggi
 Pukulan Kilas
 Pukulan lob
 Pukulan smesy/junam

 Teknik
Ansur Maju
10. Kemahiran Asas Bola Baling

 Pengenalan dan Sejarah


 Kemahiran Asas:
 Hantaran aras bahu
 Menyambut bola tinggi
 Mengelecek
 Menjaring
 Teknik
Ansur Maju
11. Ujian Kemahiran Asas

Pilih 5 dari 10 permainan yang disenaraikan

 Bola sepak
 Bola Jaring
 Sepak Takraw
2 2
 Bola Keranjang
 Hoki
 Bola Tampar
 Futsal
 Ragbi Sentuh
 Badminton
 Bola Baling

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

6
12. Rancangan Latihan Kemahiran
Membina Rancangan Pengajaran Latihan kemahiran
untuk mengajar kemahiran permainan yang dipilih.

Pilih 5 permainan dari 10 yang disenaraikan.

 Bola sepak
 Bola Jaring
 Sepak Takraw 1 1 2
 Bola Keranjang
 Hoki
 Bola Tampar
 Futsal
 Ragbi Sentuh
 Badminton
 Bola Baling
13. Asas Kejurulatihan

 Ciri-ciri Jurulatih 2 2
 Asas-asas prinsip latihan
 Konsep kecergasan

14. Asas Kepegawaian

Pilih 5 permainan dari 10 yang disenaraikan


2 2
 Undang-undang dan Peraturan
 Peralatan dan ukuran gelanggang
 Aspek teknikal dalam permainan

Kerja Kursus 5 5

Ulangkaji Peperiksaan

Amali 2.0 8.0 10

Peperiksaan

Jumlah 1 31 2.0 1 13 48

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

7
Bersemuka Bukan Bersemuka
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA Kuliah 1 1

Amali 31

Ujian Amali Kemahiran 1.5 6.0

Rancangan Latihan
Permainan 5
(berkumpulan)

Ujian Amali
0.5 2.0
Pengendalian Latihan

Jumlah 34 14

Jumlah Jam
Pembelajaran 48
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 1

18. Rujukan Asas Helen Ten.(2013).Siri sukan popular bola jaring. Edisi Kedua, Kuala Lumpur: Oxford
Fajar
Laszlo, Nemeth. (2013). Basketball : skills of the game.Washinton.Hill Press.
Whitaker, David. (2014). The hockey workshop : a complete game guide. Marlborough,
England. Crowood Press.

Sunil Kumar.(2010) : Badminton Skills and Rules. Khel Sahitya Kender Publisher

Barbara L. Viera, Bonnie Jill Ferguson. (2015). Volleyball (step to success). Human Kinetic
Publishers, Inc.

Lee Chin Choy. (2013). Siri sukan popular: bola baling (2nd ed.). Kuala Lumpur: Oxford
Fajar Sdn. Bhd.

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

8
Rujukan Tambahan Bahagian Sukan, Kementerian Pendidikan Malaysia. (2011) 1 Murid 1 sukan panduan
pelaksanaan dasar satu murid satu sukan: Putrajaya, Bahagian Sukan, KPM.

Joseph A.Luxbacher.(2005).Soccer–step to success.USA:Human Kinetics.

Modul Latihan Sukan 1M1S, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Helen Ten,( 2013). Siri Sukan Popular, Permainan bola jaring. Edisi Kedua. Kuala
Lumpur:Oxford

Wilma Shakespear.(1997).Netball–step to success.USA:Human Kinetics.

Persatuan Sepak Takraw Malaysia (2007). Manual kejurulatihan sepak takraw tahap 1.

Anita Navin.(2012).Netball: skills.techniques. tactics: England: Crowood Sports Guide U


series.

Ahmad Wafi Mohamad, 1996. Sepak takraw. Fajar Bakti.


Bahagian Sukan, Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013) 1 Murid 1 sukan ragbi sentuh:
Putrajaya, Bahagian Sukan, KPM.

Bahagian Sukan, Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013) 1 Murid 1 bola tampar sentuh:
Putrajaya, Bahagian Sukan, KPM.

Bahagian Sukan, Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013) 1 Murid 1 badminton: Putrajaya,


Bahagian Sukan, KPM.

Bahagian Sukan, Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013) 1 Murid 1 sukan futsal:


Putrajaya, Bahagian Sukan, KPM.

Bahagian Sukan, Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013) 1 Murid 1 sukan bola baling:
Putrajaya, Bahagian Sukan, KPM.

Barbara L. Viera, Bonnie Jill Ferguson. (2015). Volleyball (step to success). Human Kinetic
Publishers, Inc.
Carlos Carvalhal, Bruno Lage and Joao Mario Oliveira. (2014).Soccer – developing a
know-how. Cafilesa:Tiago Pinho.

19. Maklumat Tambahan Tiada

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

9
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN
MPU3041 PERMAINAN (1 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan Pentaksiran
LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9 Pembelajaran

1. Mengaplikasikan pengetahuan
Amali Ujian Amali
tentang kemahiran-kemahiran asas X
Kemahiran
dalam permainan. (P3, A3, LO2)
2. Memberi tindakbalas dalam situasi-
situasi permainan dengan mematuhi
Amali Ujian Amali
undang-undang dan peraturan X X
Kemahiran
permainan. (C3, P3, LO2, LO3,
CTPS5)

3. Mengendalikan latihan yang Rancangan Latihan


dirancang secara berkumpulan Permainan
berasaskan prinsip-prinsip latihan (berkumpulan)
yang dibina melalui rujukan X X X Amali
maklumat dari pelbagai sumber. Ujian Amali
(C3, P3, LO2, LO5, LO6, TS2, Pengendalian
LL1) Latihan

4. Mempamerkan nilai dan etika dalam Ujian Amali


pelaksanaan latihan. (P6, A5, LO2, X X Amali Pengendalian
LO8, EM2) Latihan
Ujian Amali
Kemahiran
KESELURUHAN X X X X X Amali
Ujian Amali
Rancangan Latihan
Permainan

Nama Panel Penggubal:

Bil. Nama Penggubal Kelayakan Akademik


1 Ahmad Yani Bin Mat Yusof
Sarjana Pendidikan (PJK) Universiti Malaya
Pegawai Akademik
Sarjana Muda Pendidikan(PJK) Universiti Malaya
Institut Pendidikan Guru Malaysia
Diploma Perguruan Khas (PJK) Maktab Batu Rakit
Sijil Perguruan Asas(Pengajian Melayu) MPTI

2 Dr Abdul Latif bin Ahmad Ijazah Doktor Pendidikan (Edd)


Ijazah Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Jasmani & Kesihatan)
Sijil Perguruan Asas (Pendidikan Jasmani & Kesihatan)
3 Ijazah Sarjana (Pengurusan Disiplin)
Mohd Amin bin Tan Tua Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Sains Sukan)
Diploma Perguruan Khas (Pendidikan Jasmani)
Sijil Perguruan Asas (Pengajian Melayu) MPS
4 Subramaniam Soorinarayanan Sarjana Pendidikan Sains Sukan
Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan
Pengalaman
5 Abdul Ramit Bin Sulaiman Master Sains Pendidikan(UPM)
Bacelor Sains Pendidikan(UPM)
Sijil Perguruan Asas

6 Haidatullaili binti Khalid Ijazah Sarjana Pendidikan (PJPK) UM


Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan (Psikologi &
Kejurulatihan/Pengurusan Sukan) UM
Diploma International PJ BPG/USSA
Sijil Perguruan Asas (PJK)
7 Sarjana Pendidikan Bimbingan Kaunseling UPSI
Noryati binti Ismail
Bacelor Pendidikan Bimbingan Kaunseling UPM
Sijil Perguruan Asas Bahasa Inggeris MPSP
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Jun 2017)

10
8 Noorasikin binti Ismail Master of Science (Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT))
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Jasmani)
Diploma Perguruan Khas (Pendidikan Jasmani)
Sijil Perguruan Khas (Pendidikan Jasmani)
9 Zuhaida bt Raya Master of Education (Pengurusan dan Pentadbiran)
Ijazah Sarjana Muda Sains (Geologi) UMS
Diploma Perguruan Lepasan Ijazah (Sains SR)
10 Julin bin Erus
Ijazah Sarjana Pendidikan (Sains Sukan) UPSI
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan
Sijil Perguruan Khas (KSPK) (PJK)
Sijil Perguruan Asas (Pengajian Melayu/Pendidikan Seni)

11 Awang Jasrie bin Awang Matusin Ijazah Sarjana Pendidikan Sains Sukan
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sains Sukan
Sijil Perguruan Asas

Nama Pakar Rujuk:

Bil. Nama Jawatan Universiti/Bahagian


1 PM.Dr. Mohd.Salleh Bin Aman Pengarah Pusat Sukan UM Universiti Malaya
Ketua Jabatan Jaminan Kualiti,
2 Abu Bakar Bin Mohd. Rashid IEE IPGM IPGK Perlis

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

11

Anda mungkin juga menyukai