Anda di halaman 1dari 9

SOAL ULANGAN SEMESTER GANJIL

TAHUN PELAJARAN 2020 - 2021

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam

Kelas / Semester : IX / Ganjill

Hari / Tanggal : Senin/14-12-2020

Waktu : 07.30 - 09.00

Jawablah soal dibawah ini dengan benar

Soal.

1. Sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan disebut….

a. Optimis

b. Ihtiar

c. Tawakkal

d. Sabar

2. Berusaha bersungguh – sungguh untuk mencapai harapan, keinginan atau cita – cita disebut….

a. Sabar

b. Ihtiar

c. Optimis

d. Tawakkal

3. Allah Swt. memerintahkan hamba-Nya untuk memperbanyak istighfar, Arti istighfar adalah....

a. memohon ampun kepada Allah Swt.

b. memohon pertolongan kepada Allah Swt.

c. memohon keselamatan kepada Allah Swt.

d. memohon kemudahan kepada Allah Swt.

4. Hamba Allah Swt. yang saleh akan mendapat belasan sempurna berupa....
a. mahir berbahasa Arab

b. kecerdasan otak

c. kesehatan dan harta melimpah

d. surga di akhirat kelak

5. Hari Akhir disebut juga dengan hari....

a. kiamat

b. penghabisan

c. pembalasan

d. seluruhnya

6. Kiamat kecil disebut juga kiamat....

a. sugra

b. kubra

c. sebagian

d. seluruhnya

7. Hancurnya alam semesta sehingga alam dunia musnah dan berganti dengan alam baru disebut....

a. malapetaka

b. bencana alam

c. kiamat sugra

d. kiamat kubra

8. Setelah manusia meninggal dunia, ia akan memasuki alam....

a. gaib

b. barzakh

c. arwah

d. akhirat

9. Orang yang dibangkitkan dari alam kubur diarahkan menuju suatu tempat yaitu....
a. surga

b. neraka

c. Padang Mahsyar

d. Padang akhirat

10. Hari ditimbangnya amal manusia dinamakan....

a. yaumul Ba'ats

b. yaumul hisab

c. yaumul mizan

d. yaumul akhirat

11. Sifat orang yang berkata sesuai dengan kenyataan disebut....

a. rajin

b. malu

c. jujur

d. santun

12. Orang yang berkata dusta merupakan salah satu tanda....

a. munafik

b. tamak

c. ceroboh

d. takabur

13. Menurut Q.S. Ali 'Imran ayat 77 bahwa orang-orang yang melanggar janji dan sumpah kepada Allah
Swt. akan mendapat....

a. balasan yang setimpal

b. ampunan dari Allah Swt.

c. keringanan hukuman dari Allah Swt.

d. azab yang pedih dari Allah Swt. di akhirat kelak

14. Ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk
berbuat disebut....

a. motivasi

b. nasihat

c. janji

d. optimis

15. Seseorang yang ingkar janji berarti memiliki sifat....

a. takabur

b. riya'

c. hasud

d. muncul kebencian

16. Apabila berjanji sebaiknya mengucapkan....

a. subhanallah

b. insyaAllah

c. astagfirullah

d. lailaha illallah

17. Berbakti kepada orang tua dikenal dengan istilah....

a. sarrul walidain

b. walidain

c. uququl walidain

d. birrul walidain

18. Kewajiban seorang anak ketika orang tuanya sudah meninggal adalah....

a. mencukupi kebutuhannya

b. mendoakannya

c. memberikan makanan

d. menggunakan harta warisannya


19. Balasan yang akan di berikan oleh Allah Swt. kepada anak durhaka di akhirat kelak adalah....

a. sulit mendapat pekerjaan

b. mendapat teguran

c. dimasukkan neraka

d. dikutuk menjadi baru

20. Sikap yang tepat jika orang tua sedang sakit yaitu....

a. menasihatinya agar tidak sakit

b. membiarkannya sampai sembuh sendiri

c. dititipkan di panti sosial karena sibuk

d. merawatnya dengan penuh kasih sayang

21. Seorang siswa yang baik akan selalu memuliakan guru-gurunya. Berikut ini yang merupakan wujud
sikap memuliakan guru adalah....

a. sering meneleponnya

b. mengetes kepintarannya

c. memberi bingkisan yang menarik

d. mematuhi nasihat-nasihatnya

22. Seorang guru sedang menjelaskan pelajaran di kelas, sikap yang benar adalah...

a. tidak perlu mendengarkan karena sudah paham

b. mengerjakan tugas yang belum selesai

c. mendengarkan dengan baik

d. berdiskusi dengan teman sebangku

23. Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam. Arti dari zakat adalah....

a. menghapuskan

b. menyisihkan

c. menyucikan

d. memberikan
24. Zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap jiwa/orang muslim menjelang salat Idul Fitri disebut....

a. zakat fitrah

b. infak

c. shadaqah

d. zakat mal

25. Waktu pelaksanaan zakat fitrah adalah pada bulan....

a. Zulhijjah

b. Muharram

c. Safar

d. Ramadhan

26. Tujuan mengeluarkan zakat fitrah adalah.....

a. menyucikan jiwa dari sifat tercela

b. membersihkan harta benda

c. meningkatkan rasa persaudaraan

d. menghapuskan dosa-dosa

27. Salah satu jenis zakat adalah zakat mal. Yang dimaksud dengan zakat dinamakan....

a. zakat jiwa

b. zakat harta

c. amal jariyah

d. zakat benda

28. Perhatikan daftar jenis harta berikut ini!

1) emas dan perak

2) harga perniagaan

3) peternakan

4) hasil pertanian
Jenis harta yang nisabnya setara dengan emas 93,6 gram adalah...

a. 1 dan 2

b. 1 dan 3

c. 2 dan 3

d. 2 dan 4

29. Wukuf di Padang Arafah merupakan salah satu dari....

a. syarat haji

b. rukun haji

c. sunah haji

d. wajib haji

30. Pakaian yang dipakai ketika melaksanakan wukuf bagi laki-laki adalah....

a. ihram

b. surban

c. jubah

d. koko

31. Mabit di Muzdalifah merupakan rangkaian dari....

a. sunah haji

b. wajib haji

c. rukun haji

d. sarat haji

32. Perbedaan antara haji dan umrah adalah....

a. ihram

b. wukuf

c. sa'i

d. tahallul
33. Orang yang diwajibkan untuk melaksanakan haji adalah orang yang....

a. pejabat

b. kaya raya

c. merdeka

d. mampu

34. Haji kecil adalah nama lain dari....

a. umrah

b. sa'i

c. tawaf

d. wukuf

35. Sebelum Islam datang, Nusantara berada dalam pengaruh agama....

a. Kristen

b. Hindu-Budha

c. Kong Hu Cu

d. Katolik

36. Islam masuk di Nusantara melalui cara....

a. penjajahan

b. peperangan

c. damai

d. penipuan

37. Kerajaan Aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintahan....

a. Sultan Iskandar Muda

b. Sultan Alauddin Riayat Syah

c. Sultan Ali Mughayat Syah

d. Sultan Malik Al-Saleh


38. Para mubalig yang menyebarkan Islam di Nusantara dengan menjalin tali silaturahmi, membaur
dengan masyarakat. Hal ini merupakan cara menyebarkan melalui....

a. perkawinan

b. pendidikan

c. kesenian

d. hubungan sosial

39. Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan....

a. Sultan Agung Hanyakrakusuma

b. Penembahan Senopati

c. Prabu Hanyokrowati

d Pangeran Benowo

40. Kerajaan Makasar merupakan gabungan dari dua keadaan, yaitu....

a. Kerajaan Gowa-Ternate

b. Kerajaan Ternate-Tidore

c. Kerajaan Bone-Wajo

d. Kerajaan Gowa-Tallo

Essay Tes.

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan baik dan benar.

1. Jelaskan Fungsi iman kepada hari akhir

2. Tulislah 2 contoh perilaku jujur dalam bergaul dengan orang lain

3. Jelaskan bahaya jika seorang mengingkari janji

4. Jelaskan mengapa kita harus berbakti kepada orang tua

5. Jelaskan mengapa kita harus menghormati dan menaati guru!

Anda mungkin juga menyukai