Anda di halaman 1dari 1

BAB V

PENUTUP

Demikian kurikulum SMK Nahdlatuth Thalabah ini disusun sebagai


pedoman pelaksanaan proses pendidikan dan pengajaran pada SMK Nahdlatuth
Thalabah. Penyusunan kurikulum melibatkan banyak pihak yang sekiranya dapat
memberikan masukan dan saran, antara lain meminta sumbang saran kepada
Pengawas SMK Dinas Pendidikan Provnsi Jawa Timur Cabang Dinas Wilayah
Kabupaten Jember dalam rangka Peningkatan Mutu Manejemen Sekolah, serta
pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan kuikulum ini.
Walaupun telah melibatkan banyak pihak, kurikulum ini masih tetap
menyisakan banyak kekurangan. Insya Allah sesuai dengan prinsip kreatif dan
inovatif, kurikulum ini akan senantiasa dievaluasi dan disempurnakan berdasarkan
perkembangan. Setidaknya dalam setiap akhir tahun pelajaran kurikulum ini akan
dikaji ulang, sebagai upaya penyempurnaan.
Akhirnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak
yang telah membantu penyusunan kurikulum ini. Semoga Allah SWT senantiasa
memberi jalan yang terang kepada kita semua untuk melayani masyarakat dengan
sebaik-baiknya terutama peningkatan pelayanan pada peserta didik.

Jember, 16 Juli 2017


Tim Penyusun

KURIKULUM SMK NAHDLATUTH THALABAH 2017/2018 176

Anda mungkin juga menyukai