Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) BAHASA MELAYU TAHUN 3

BUTIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Mata Pelajaran Bahasa Melayu

Tarikh 3 Ogos 2021

Masa 8.30am - 9.30 am (satu jam)

Kelas 3K

Bilangan Murid .../31 orang

Tema MP Indah dan Damai

Tajuk Alamku Indah

Kemahiran/Fokus Tatabahasa
1. Murid pernah belajar penjodoh bilangan pada darjah yang sebelumnya.
Pengetahuan Sedia Ada
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks.
Standard Kandungan
5.1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata nama mengikut konteks;
Standard Pembelajaran
(iv) penjodoh bilangan

Pada akhir pembelajaran murid dapat:


1. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga daripada lima penjodoh bilangan dalam
Objektif Pembelajaran buku teks digital (ms.109) secara jelas.
2. Melengkapkan sekurang-kurangnya dua daripada tiga rangkap dalam petikan
“Alamku Indah” dengan menggunakan penjodoh bilangan yang sesuai dengan
tepat.

Murid dapat:
1. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga daripada lima penjodoh bilangan dalam
Kriteria Kejayaan buku teks digital (ms.109) secara jelas.
2. Melengkapkan sekurang-kurangnya dua daripada tiga rangkap dalam
petikan “Alamku Indah” dengan menggunakan penjodoh bilangan yang sesuai
dengan tepat.

S: Berpusatkan murid
Strategi (S)/Pendekatan (P)/ P: Induktif, Atas Talian
Kaedah (K)/Teknik (T) K: Kaedah
T: Perbincangan, Latih Tubi.

Pentaksiran Penilaian Formatif: Slaid Pembelajaran dan Lembaran kerja

Tabiat Berfikir (HOM/KBAT) Menjana Pemikiran Kritis Murid - Slaid Pembelajaran

1. Bahasa: Bahasa Melayu


Elemen Merentas Kurikulum 2. Kelestarian alam sekitar.
(EMK) 3. TMK: Belajar melalui TMK
4. Nilai murni: Cinta akan alam sekitar, Menghargai.

1. Hormat-menghormati
Penerapan Nilai 2. Menghargai
3. Bertoleransi.
1. Komputer Riba - 1
2. Slaid Pembelajaran - 1
3. Aplikasi Wordwall
4. Buku teks digital
Alat/ Bahan Bantu Mengajar 5. Lembaran kerja:
i. Pengayaan - 1
ii. Pemulihan - 1

Seni dalam Pendidikan Slaid Pembelajaran

ASPEK BIMBINGAN GURU


Tema Fokus Bimbingan
Perancangan : Set Induksi
(TFB)

Elemen Bimbingan:
Kemahiran Insaniah (KI): Menghormati dan menerima pendapat, Membuat keputusan, Kenal Pasti
Masalah
Pedagogi Masa Kini (PMK): PdP Abad ke-21 – TMK
Refleksi Selepas

Langkah / Aktiviti Pengajaran dan


Isi Pelajaran Catatan
Masa (Minit) Pembelajaran

Set Induksi 1. Gambaran tentang suasana 1. Guru memulakan kelas dengan BBM: Komputer riba,
(5 minit) alam rumah yang indah. memapar dan menjelaskan Google Meet
objektif pembelajaran yang perlu
TMK: Slaid pembelajaran
dicapai oleh murid pada hari ini.
KBAT: mengingat dan
2. Murid akan menonton klip
memahami
video yang ditayangkan.
KI: Menghormati dan
3. Guru bersoal jawab tentang
menerima pendapat (TS13)
maklumat yang terdapat dalam
klip video dengan murid. PMI: Pembelajaran
2. Contoh soalan guru: Berasaskan Penyelesaian
4. Murid menyatakan maklumat
i. Apakah yang
Masalah
yang diperoleh dalam klip video
dinampak oleh tersebut. EMK: Belajar
murid berdasarkan melalui TMK
gambaran ini? 5. Guru menghubungkaitkan
ii. Suasana alam di dengan isi pelajaran. Teknik: Sumbang saran
rumah tersebut Nilai murni: Bertoleransi
indah atau tidak?
3. Jangkaan jawapan murid:
Soalan 1
i. Rumah / pokok / lampu
/burung / bunga.
Soalan 2
ii. Indah.
Langkah / Aktiviti Pengajaran
Isi Pelajaran Catatan
Masa (Minit) dan
Pembelajaran
Langkah 1 1. Buku Teks Digital (ms.109) 1. Guru memaparkan buku teks OPem.1
(10 minit) digital (ms. 109) kepada murid-
BBM: Komputer riba; Buku
murid.
teks digital, Google Meet
2. Guru akan menerangkan
TMK: Buku teks digital
penjodoh bilangan yang akan
dipelajari.
KI: LL7, LL10.
3. Guru akan membimbing murid
PMI: PAK 21
untuk mengetahui penjodoh
bilangan melalui contoh yang EMK: Belajar melalui TMK,
diberikan. Bahasa Melayu
Teknik:
Perbincangan

Langkah 2 1. Aktiviti - Melengkapkan 1. Guru akan memaparkan OPem. 2


(15 minit) petikan. sebuah petikan kepada murid.
BBM: Komputer riba,
2. Guru akan meminta murid untuk
Google Meet, Buku teks
mencari dan mengisi tempat
kosong penjodoh bilangan yang digital
sesuai untuk melengkapkan
petikan. TMK: Buku teks digital
3. Guru memberi bimbingan.
KI: CTPS1, CTPS5
4. Guru memberikan peneguhan
PMI: PAK 21
positif.
2. Jangkaan jawapan: EMK: Bahasa Melayu.
1. Tandan.
2. Kaki. Teknik : Perbincangan
3. Batang.
4. Ekor.

1. Guru menyediakan aktiviti melalui Teknik: Latih tubi


1. Pengukuhan: Aktiviti Wordwall
Langkah 3 aplikasi Wordwall.
(15 minit) Nilai murni: Bertoleransi.
2. Murid diminta untuk membuat
aktiviti melalui pautan yang
disediakan.
3. Guru memberikan masa 10 minit
untuk menjawab soalan.

2. Jangkaan jawapan:
4. Guru akan menyemak hasil kerja
murid.
i. Helai.
ii. Biji 5. Guru dan murid akan membuat
iii. Batang. perbincangan selepas tugasan
iv. Kawan. disiapkan.
v. Gugus.
6. Guru memberikan peneguhan
vi. Ulas. positif.
vii. Ekor.
viii. Kawan.

1. Guru meminta murid membuat BBM: Lembaran Kerja,


Penilaian: latihan pada buku aktiviti
Buku Aktiviti
(ms.32).
i. Penggayaan: 2. Aktiviti Pengayaan: TMK: Buku Aktiviti Digital.
Melengkapkan cerita
Murid dapat melengkapkan
dengan menggunakan PMI: Pembelajaran
Langkah 4 sekurang-kurangnya tiga cerita dengan menggunakan
Berasaskan Penyelesaian
(10 minit) daripada lima penjodoh sekurang-kurangnya tiga
Masalah
bilangan yang betul. daripada lima penjodoh
bilangan secara tepat. EMK: Nilai (Cinta akan
alam sekitar)
ii. Pemulihan:
3. Aktiviti Pemulihan: Teknik: Latih tubi
Melengkapkan cerita
Murida dapat melengkapkan
dengan menggunakan
cerita dengan menggunakan
sekurang-kurangnya dua
sekurang-kurangnya dua
penjodoh bilangan yang
daripada lima penjodoh
betul.
bilangan secara tepat.
Jangkaan jawapan:

 Batang.
 Kawan.
 Ekor.
 Gugus.
 Helai.

Penutupan 1. Kognitif 1. Guru merumuskan isi BBM: Komputer riba


(5 minit) Rumusan isi pelajaran: pelajaran pada hari ini.
 Apakah tatabahasa yang
TMK: Slaid Pembelajaran
dipelajari? Contoh. 2. Murid menyebut ilmu
Nilai murni:
 Apakah tema pada hari ini? pengetahuan yang telah
1. Bertoleransi.
dipelajari.
3. Guru merumuskan nilai-
2. Sosial nilai murni yang diperoleh
Rumusan nilai murni: murid.
 Menghargai
 Cinta akan alam sekitar. 4. Guru menyatakan
 Bertoleransi. kriteria pencapaian
murid.
5. Guru memberikan peneguhan
positif.

Catatan refleksi: Hadir ke RPP.


Perasaan :
Kekuatan :
Kelemahan :
Cara atasi :
Bila aplikasi :

Ulasan Pensyarah Penyelia/ Guru Pembimbing: Memuaskan.

Anda mungkin juga menyukai