Pro Forma Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Rekabentuk dan Teknologi – Pendidikan Rendah

)
Nama Kursus Pengenalan Kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living SchoolEducation ) RBT 3117 3 (3 + 0) 45 Jam Tiada Bahasa Malaysia Pertama/Kedua 1. Menghuraikan sistem kurikulum dan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR) di Malaysia 2. Menginterpretasikan proses perancangan, pelaksanaan dan penilaian KHSR 3. Menganalisis dan mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk merancang, mereka bentuk dan membina kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 4. 5. Menjelaskan skop organisasi dan pengurusan bengkel. Mengaplikasikan pengurusan keselamatan bengkel.

Kod Kursus Kredit Jam Kontak Prasyarat Bahasa Penghantar Semester Hasil Pembelajaran

6. Menghuraikan pengurusan kewangan, pengendalian bahan dan alatan. 7. Mengaplikasikan pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dengan cekap dan berkesan. 8. Menyediakan perancangan pengajaran berasaskan kepada sukatan pelajaran.

Sinopsis

Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah(KHSR); sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR; keselamatan bengkel; pengurusan kewangan; pengurusan peralatan dan bahan; peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel; strategi, kaedah dan teknik pengajaran KHSR; perancangan pengajaran KHSR; dan bahan bantu mengajar. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum; management and administration; workshop safety; financial management; tool and material management; safety and rule regulation; strategy, technique and teaching methodology; implement teaching planning and audio visual aids.

B 81
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009)

Pembangunan dan pemupukan pemikiran dalam inovasi kurikulum 2 • • • 3 Pentadbiran dan pengurusan KHSR Pengurusan dan pentadbiran sumber manusia Pengurusan dan pentadbiran bengkel Tugas pelajar Organisasi stor Sistem penyimpanan stok Penyenggaraan bengkel Jenis-jeins senggaraan Langkah-langkah kawalan senggaraan 3 3 Keselamatan Bengkel • Peraturan dan etika .Format Huraian (Bidang/Unit/ Tajuk.Organisasi Kandungan .Tajuk 1 Kandungan Analisis Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • Analisis Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Definisi kurikulum Konsep dan jenis kurikulum Sejarah perkembangan KHSR Jam 3 • Analisis Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah .Pemetaan dan Kesinambungan Kandungan .Keselamatan • Punca kemalangan .Peralatan pencegahan kebakaran B 82 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009) .Penekanan dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran .Perlaksanaan inovasi kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah .Umum .Objektif Kemahiran Hidup Sekolah Rendah .Langkah pencegahan kemalangan . dan Cadangan Aktiviti) • Analisis pekeliling-pekeliling ikhtisas berkaitan • Inovasi kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah .Jenis-jenis api/kebabakan .Pengendalian aktiviti dan Penilaian . Hasil Pembelajaran.Rekod kemalangan • Punca kebakaran .

Jenis-jenis rawatan dan bantuan kecemasan Pengurusan kewangan • • • • • Sumber kewangan Perancangan perbelanjaan Bidang tugas guru Pematuhan prosedur perbelanjaan Perolehan Pematuhan prosedur perolehan Kaedah pembelian Terimaan bekalan Jam 7 Pengurusan alatan dan bahan Peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel • Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) • Objektif Dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan Perundangan Perkhidmatan Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan (NIOSH) Peranan dan tanggung jawab Hubungan dengan institusi pendidikan Misi Peranan dan tanggung jawab Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pendaftaran Caruman Perlindungan insurans bencana pekerjaan Hubungan dengan institusi pendidikan • Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) - • Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) Peraturan keselamatan dan kesihatan B 83 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009) .Tanggungjawab ketika kecemasan .Peti Pertolongan cemas .Langkah pencecagahan kebakaran • Pertolongan Cemas .Tajuk 4 Kandungan .

Pembelajaran aktif/perbincangan . kaedah dan teknik Strategi pengajaran dan pembelajaran .Pembelajaran Masteri 9 • B 84 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009) . kawalan.Berpusatkan murid .Permainan .Konsep pendekatan objektivisme .Tajuk pekerja: - Kandungan Dasar. kaedah dan teknik pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • • Definisi strategi.Konsep pendekatan konstruktivisme . jawatankuasa.Pembelajaran secara kooperatif .Konstruktivisme dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Pendekatan pembelajaran secara kontekstual Pendekatan pembelajaran berasaskan projek Perubahan konsep dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Kajian Masa Depan Pembelajaran berasaskan ketrampilan (Competency Based Learning (CBL)) Pembelajaran psikomotor dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 10 • • • • • • • 6 Strategi.Projek .Simulasi . penggunaan dan standard Jam 5 Pendekatan pengajaran dan pembelajaran • Pendekatan objektivisme .Berpusatkan guru . pengelasan.Lawatan .Berpusatkan bahan/aktiviti Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan murid .Objektivisme dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Pendekatan konstruktivisme .

(2005).Carta . KERJA KURSUS PEPERIKSAAN AKHIR Armstrong.. 2. (2001). Wilson. Miller.Bercerita Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan bahan .Tajuk • Kandungan Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan guru . Creativity in primary education.Syarahan/kuliah . A.Slaid . (1985).Teknik-teknik menyoal .Pita rakaman .T. Exeter: Learning B 85 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009) . M.Aras-aras soalan Jam • • 7 Perancangan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • • Penyediaan rancangan pengajaran dan pembelajaran harian Rancangan pengajaran tahunan/semester 6 8 Bahan bantu mengajar • • • • Jenis dan contoh bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) JUMLAH 4 45 (50%) (50%) Pentaksiran Rujukan Asas 1.G.Demonstrasi/tunjuk cara .Laman Web/Internet . Principles and a philosophy for vocational education.V. T. D. Ohio: NCRVE. Teaching today: An introduction to Education (6th edition). Columbus.Peralatan/bahan Kemahiran menyoal dalam pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah . New Jersey: Prentice Hall. K. & Salvage. Henson.D.Modul .Perisian kursus pembelajaran (courseware) .

Cornstein. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Approaches to teaching. Huraian sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 5. D. G. (2001).D. A. Huraian sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 4. (1960). V. Ismail Bahari (2002).The process of hazard control. Curriculum development in Vocational and Technical. G.W. (1978). & Soltis. Columbus. Hope.V. J. E.N. C. Managing the occupational education laboratory. & Salvage. Petaling Jaya: Longman. Michigan: Prakken Publications Inc Rujukan Tambahan Abdul Rahman Arof & Zakaria Kasa (1995). (1989). Meril Publication.. Massachusetts: Allyn and Bacon. Progression in primary Design and Technology. C.F. Ghaye. D.D. principle and theory (2nd edition). & Hayie. Kuala Lumpur: McGraw-Hill. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Armstrong. Storm.T. Boston: Allyn & Bacon.Singapore: G. W. Pedagogi 1. New York: Teachers College Press. (Bandar): Kendull Hunt Publishing Company. VA: International Technology Education Association. (1989). (2nd edition). Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Hamilton. K. K. R. Great Britain: David Fulton Publisher. (2004). Ismail Bahari (2002).H. & Hunkins. (1963). Kiat & Co. J. Develop a course of study. Safety system design for technology education. Columbus. Chelliah. F.Matters. M. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Finch. (1999). Kuala Lumpur: McGraw-Hill. Fernstermacher. Henson. Kementerian Pendidikan Malaysia (2001). Ltd DeLuca. Asmah Ahmad. Bold. (1983). W. Pengaturan sendiri di dalam pengurusan keselamatan kesihatan pekerjaan. London: David Fulton Publisher. Foundation of vocational education.J.R. Falsafah dan konsep pendidikan (Edisi kedua). (1993). (1998). (1960). T. Firenze. (1992). Teaching and learning through cirtical reflective practice. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Falsafah pendidikan kebangsaan: Matlamat dan misi. Great Britain: Antony Rowe Ltd. G. Ohio: NCRVE. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. A history of educational policy of the Straits Settlement. & Crunkilton.B. Ann Arbor. Rupert. Boston. Ohio: Charles E.G. Teaching Design and Technology 3 – 11: The essential guide for teachers. New Jersey: Prentice Hall. & Ghaye. Reston. Teaching today: An introduction to Education (6th edition). B 86 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009) .J. Jr. (1971). Curriculum: Foundations. Pengaturan sendiri di dalam pengurusan keselamatan kesihatan pekerjaan.

Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. New Jersey: Pearson Prentice Hall. R. Child development and working with children adolescent. Oxford. Alexanderia. (1985). Wilson. Boston: Allyn and Bacon Lembaga Penyelidikan Undang-undang (2003). (1995). J. (1973). Kuala Lumpur: MDC Publisher Sdn Bhd. B 87 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009) . (2002). Reasoning and problem based learning: A handbook for elementary school teachers include over 200 problems and classroom activities. Virginia: Association for Career and Technical Education. (2005).Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Primary design and technology: A process for learning. (2nd edition) New York: Continuum Published. (1996). A. & Rudnik. J. (2004). R. Pollard.E. Creativity in primary education.D. Great Britain: David Fulton Publisher Southern Regional Education Board (1967). J. M. Foundation for vocational education: Social and philosophical concepts. Reflective teaching. Krulik. Ohio: NCRVE. Falsafah dan sejarah pendidikan Islam. (1988). Huraian sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 6. Principles and a philosophy for vocational education. London: Butterworth-Heinemann Ltd.E. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya Miller. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 1991-2003.M. A. S. Ltd. ______ (2003). (2005). New Jersey: Prentice Hall.A. T. Engelwood Cliffs. Mohd Yusof Ahmad. Ron. Exeter: Learning Matters. Pybus. Designing challenging vocational courses. & Omrod. Thompson. Petaling Jaya: International Law Book Services. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550 ) dan peraturan terpilih. (2 nd edition). McDewitt. Safety management: Strategy and practice. Columbus.

B 88 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful