Anda di halaman 1dari 8

Pro Forma Kursus

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian


(Rekabentuk dan Teknologi – Pendidikan Rendah)
Nama Kursus Pengenalan Kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah
Rendah
(Introduction to Primary Living SchoolEducation )
Kod Kursus RBT 3117
Kredit 3 (3 + 0)
Jam Kontak 45 Jam
Prasyarat Tiada
Bahasa Bahasa Malaysia
Penghantar
Semester Pertama/Kedua

Hasil 1. Menghuraikan sistem kurikulum dan pengajaran


Pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR) di Malaysia
2. Menginterpretasikan proses perancangan, pelaksanaan
dan penilaian KHSR
3. Menganalisis dan mensintesis maklumat daripada
pelbagai sumber untuk merancang, mereka bentuk dan
membina kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah
4. Menjelaskan skop organisasi dan pengurusan bengkel.
5. Mengaplikasikan pengurusan keselamatan bengkel.
6. Menghuraikan pengurusan kewangan, pengendalian
bahan dan alatan.
7. Mengaplikasikan pendekatan, strategi, kaedah dan
teknik pengajaran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup
Sekolah Rendah dengan cekap dan berkesan.
8. Menyediakan perancangan pengajaran berasaskan
kepada sukatan pelajaran.

Sinopsis Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran


Hidup Sekolah Rendah(KHSR); sistem pentadbiran dan pengurusan
KHSR; keselamatan bengkel; pengurusan kewangan; pengurusan
peralatan dan bahan; peraturan dan perundangan dalam pengurusan
bengkel; strategi, kaedah dan teknik pengajaran KHSR; perancangan
pengajaran KHSR; dan bahan bantu mengajar.

This course emphasizes the analysis of primary living skill school


curriculum; management and administration; workshop safety;
financial management; tool and material management; safety and rule
regulation; strategy, technique and teaching methodology; implement
teaching planning and audio visual aids.

B 81
Berkuat kuasa mulai Januari 2007
(Kemas kini 15 Disember 2009)
Tajuk Kandungan Jam
1 Analisis Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 3
• Analisis Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup
Sekolah Rendah
- Definisi kurikulum
- Konsep dan jenis kurikulum
- Sejarah perkembangan KHSR
• Analisis Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran
Hidup Sekolah Rendah
- Objektif Kemahiran Hidup Sekolah Rendah
- Organisasi Kandungan
- Penekanan dan Kaedah Pengajaran dan
Pembelajaran
- Pengendalian aktiviti dan Penilaian
- Pemetaan dan Kesinambungan Kandungan
- Format Huraian (Bidang/Unit/ Tajuk; Hasil
Pembelajaran; dan Cadangan Aktiviti)
• Analisis pekeliling-pekeliling ikhtisas berkaitan
• Inovasi kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah
Rendah
- Perlaksanaan inovasi kurikulum Kemahiran
Hidup Sekolah Rendah
- Pembangunan dan pemupukan pemikiran
dalam inovasi kurikulum

2 Pentadbiran dan pengurusan KHSR 3


• Pengurusan dan pentadbiran sumber manusia
• Pengurusan dan pentadbiran bengkel
- Tugas pelajar
- Organisasi stor
- Sistem penyimpanan stok
• Penyenggaraan bengkel
- Jenis-jeins senggaraan
- Langkah-langkah kawalan senggaraan

3 Keselamatan Bengkel 3
• Peraturan dan etika
- Umum
- Keselamatan
• Punca kemalangan
- Langkah pencegahan kemalangan
- Rekod kemalangan
• Punca kebakaran
- Jenis-jenis api/kebabakan
- Peralatan pencegahan kebakaran

B 82
Berkuat kuasa mulai Januari 2007
(Kemas kini 15 Disember 2009)
Tajuk Kandungan Jam
- Langkah pencecagahan kebakaran
• Pertolongan Cemas
- Peti Pertolongan cemas
- Tanggungjawab ketika kecemasan
- Jenis-jenis rawatan dan bantuan kecemasan
4 Pengurusan kewangan 7
• Sumber kewangan
• Perancangan perbelanjaan
• Bidang tugas guru
• Pematuhan prosedur perbelanjaan
Pengurusan alatan dan bahan
• Perolehan
- Pematuhan prosedur perolehan
- Kaedah pembelian
- Terimaan bekalan
Peraturan dan perundangan dalam pengurusan
bengkel
• Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
(JKKP)
- Objektif
- Dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan
- Perundangan
- Perkhidmatan
• Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Kebangsaan (NIOSH)
- Peranan dan tanggung jawab
- Hubungan dengan institusi pendidikan
• Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)
- Misi
- Peranan dan tanggung jawab
- Dasar Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan
- Pendaftaran
- Caruman
- Perlindungan insurans bencana pekerjaan
- Hubungan dengan institusi pendidikan
• Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994
(Akta 514)
- Peraturan keselamatan dan kesihatan
B 83
Berkuat kuasa mulai Januari 2007
(Kemas kini 15 Disember 2009)
Tajuk Kandungan Jam
pekerja:
- Dasar, kawalan, jawatankuasa, pengelasan,
penggunaan dan standard

-
5 Pendekatan pengajaran dan pembelajaran 10
• Pendekatan objektivisme
- Konsep pendekatan objektivisme
- Objektivisme dalam Kemahiran Hidup
Sekolah Rendah
• Pendekatan konstruktivisme
- Konsep pendekatan konstruktivisme
- Konstruktivisme dalam Kemahiran Hidup
Sekolah Rendah
• Pendekatan pembelajaran secara kontekstual
• Pendekatan pembelajaran berasaskan projek
• Perubahan konsep dalam konteks pengajaran dan
pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah
• Kajian Masa Depan
• Pembelajaran berasaskan ketrampilan
(Competency Based Learning (CBL))
• Pembelajaran psikomotor dalam Kemahiran Hidup
Sekolah Rendah

6 Strategi, kaedah dan teknik pengajaran Kemahiran 9


Hidup Sekolah Rendah

• Definisi strategi, kaedah dan teknik

• Strategi pengajaran dan pembelajaran


- Berpusatkan guru
- Berpusatkan murid
- Berpusatkan bahan/aktiviti

• Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan murid


- Simulasi
- Lawatan
- Projek
- Permainan
- Pembelajaran aktif/perbincangan
- Pembelajaran secara kooperatif
- Pembelajaran Masteri

B 84
Berkuat kuasa mulai Januari 2007
(Kemas kini 15 Disember 2009)
Tajuk Kandungan Jam
• Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan guru
- Syarahan/kuliah
- Demonstrasi/tunjuk cara
- Bercerita
• Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan bahan
- Modul
- Carta
- Slaid
- Pita rakaman
- Perisian kursus pembelajaran
(courseware)
- Laman Web/Internet
- Peralatan/bahan

• Kemahiran menyoal dalam pengajaran Kemahiran


Hidup Sekolah Rendah
- Teknik-teknik menyoal
- Aras-aras soalan

7 Perancangan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah 6


Rendah
• Penyediaan rancangan pengajaran dan
pembelajaran harian
• Rancangan pengajaran tahunan/semester

8 Bahan bantu mengajar 4


• Jenis dan contoh bahan bantu mengajar
• Bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah
Rendah
• Penggunaan dan penyimpanan bahan bantu
mengajar
• Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi
maklumat dan komunikasi (TMK)

JUMLAH 45

Pentaksiran 1. KERJA KURSUS (50%)


2. PEPERIKSAAN AKHIR (50%)
Rujukan Asas Armstrong, D.G., Henson, K.T. & Salvage, T.V. (2001). Teaching
today: An introduction to Education (6th edition). New Jersey:
Prentice Hall.
Miller, M.D. (1985). Principles and a philosophy for vocational
education. Columbus, Ohio: NCRVE.
Wilson, A. (2005). Creativity in primary education. Exeter: Learning

B 85
Berkuat kuasa mulai Januari 2007
(Kemas kini 15 Disember 2009)
Matters. Ltd
DeLuca, V.W. & Hayie, W.J. (1989). Safety system design for
technology education. Reston, VA: International Technology
Education Association.
Storm, G. (1983). Managing the occupational education laboratory.
Ann Arbor, Michigan: Prakken Publications Inc
Rujukan Abdul Rahman Arof & Zakaria Kasa (1995). Falsafah dan konsep
Tambahan pendidikan (Edisi kedua). Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti
Armstrong, D.G., Henson, K.T. & Salvage, T.V. (2001). Teaching
today: An introduction to Education (6th edition). New Jersey:
Prentice Hall.
Asmah Ahmad. (1989). Pedagogi 1. Petaling Jaya: Longman.
Bold, C. (1999). Progression in primary Design and Technology, Great
Britain: David Fulton Publisher.
Chelliah, D.D. (1960). A history of educational policy of the Straits
Settlement.Singapore: G.H. Kiat & Co.
Cornstein, M. & Hunkins, F. (1993). Curriculum: Foundations, principle
and theory (2nd edition). Boston: Allyn & Bacon.
Rupert, E.N. (1971). Foundation of vocational education. Columbus,
Ohio: Charles E. Meril Publication.
Fernstermacher, G.D. & Soltis, J.F. (1992). Approaches to teaching.
(2nd edition). New York: Teachers College Press.
Finch, C.R. & Crunkilton, W. Jr. (1963). Curriculum development in
Vocational and Technical. Boston, Massachusetts: Allyn and
Bacon.
Firenze, R.J. (1978).The process of hazard control. (Bandar): Kendull
Hunt Publishing Company.
Ismail Bahari (2002). Pengaturan sendiri di dalam pengurusan
keselamatan kesihatan pekerjaan. Kuala Lumpur: McGraw-Hill.
Ghaye, A. & Ghaye, K. (1998). Teaching and learning through cirtical
reflective practice. London: David Fulton Publisher.
Hamilton, J.B. (1960). Develop a course of study. Columbus, Ohio:
NCRVE.
Hope, G. (2004). Teaching Design and Technology 3 – 11: The
essential guide for teachers. Great Britain: Antony Rowe Ltd.
Ismail Bahari (2002). Pengaturan sendiri di dalam pengurusan
keselamatan kesihatan pekerjaan. Kuala Lumpur: McGraw-Hill.
Kementerian Pendidikan Malaysia (2001). Falsafah pendidikan
kebangsaan: Matlamat dan misi. Kuala Lumpur: Pusat
Perkembangan Kurikulum.
Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Huraian sukatan pelajaran
Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 4. Kuala Lumpur:
Pusat Perkembangan Kurikulum.
Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Huraian sukatan pelajaran
Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 5. Kuala Lumpur:
Pusat Perkembangan Kurikulum.

B 86
Berkuat kuasa mulai Januari 2007
(Kemas kini 15 Disember 2009)
Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Huraian sukatan pelajaran
Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 6. Kuala Lumpur:
Pusat Perkembangan Kurikulum.
Krulik, S. & Rudnik, J.A. (1988). Reasoning and problem based
learning: A handbook for elementary school teachers include
over 200 problems and classroom activities. Boston: Allyn and
Bacon
Lembaga Penyelidikan Undang-undang (2003). Akta Pendidikan 1996
(Akta 550 ) dan peraturan terpilih. Petaling Jaya: International
Law Book Services.
McDewitt, T.M. & Omrod, J.E. (2004). Child development and working
with children adolescent. (2 nd edition). New Jersey: Pearson
Prentice Hall.
Mohd Yusof Ahmad. (2002). Falsafah dan sejarah pendidikan Islam.
Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya
Miller, M.D. (1985). Principles and a philosophy for vocational
education. Columbus, Ohio: NCRVE.
Pollard, A. (2005). Reflective teaching. (2nd edition) New York:
Continuum Published.
Pybus, R. (1996). Safety management: Strategy and practice. Oxford,
London: Butterworth-Heinemann Ltd.
Ron, R. (1995). Primary design and technology: A process for
learning. Great Britain: David Fulton Publisher
Southern Regional Education Board (1967). Designing challenging
vocational courses. Alexanderia, Virginia: Association for
Career and Technical Education.
Thompson, J.E. (1973). Foundation for vocational education: Social
and philosophical concepts. Engelwood Cliffs, New Jersey:
Prentice Hall.
Wilson, A. (2005). Creativity in primary education. Exeter: Learning
Matters. Ltd.
______ (2003). Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 1991-2003.
Kuala Lumpur: MDC Publisher Sdn Bhd.

B 87
Berkuat kuasa mulai Januari 2007
(Kemas kini 15 Disember 2009)
B 88
Berkuat kuasa mulai Januari 2007
(Kemas kini 15 Disember 2009)