Anda di halaman 1dari 7

BORANG MARKAH INDUK UJIAN BDERTUTUR BAHASA MELAYU (1103/3)

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 20____

Nombor Pusat :……………………………………………….

Nama Sekolah :……………………………………………….

Skor (INDIVIDU) Skor (KUMPULAN) Jumlah


Angka No. Kad (Taksiran 1) (Taksiran 2) [ T1 + T2]
Bil Nama L/P
Giliran Pengenalan
K1 K2 K3 K4 JUM K1 K2 K3 K4 JUM
1
2
3
4
5
6
7
8
9

K1 - Tatabahasa dan Kosa Kata K3 - Kefasihan


K2 - Sebutan Intonasi dan Nada K4 - Bermakna

Disemak oleh Ketua Pentaksir Sekolah Disahkan oleh Pengetua

Tandatangan :……............................... Tandatangan :…………..............


Nama :……............................... Nama :……….................
Tarikh :………………………….. Tarikh :………………......
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
BORANG PROFIL UJIAN BERTUTUR BAHASA MELAYU (1103/3)
SEKOLAH : …………………………………………………………...................................…………..
Nama Calon : ………………………………………………………… Tingkatan 4 : ……………………………………...... Tahun : …………………
No. Kad Pengenalan : ………………………………………………………… Tingkatan 5 : …………………………….....………. Tahun : …………………
Angka Giliran : …………………………………………………………
Model : Model :
Aktiviti : Aktiviti :

Taksiran 1 Taksiran 2
KONSTRUK Tarikh Taksiran : Tarikh Taksiran :

Sangat Baik Memuaskan Kurang Lemah Sangat Baik Memuaskan Lemah


Baik memuaskan Baik
(9 – 10) (7 - 8) (5 – 6) (3 – 4) (1 – 2) (7– 8) (5 – 6) (3– 4) (1 – 2)

Tatabahasa dan Kosa


Kata

Sebutan, Intonasi dan


Nada

Kefasihan

Bermakna

Jumlah Kecil

Jumlah Besar : Jumlah Besar :

TAKSIRAN NAMA PENTAKSIR TANDATANGAN PENTAKSIR TANDATANGAN CALON TARIKH TAKSIRAN ULASAN / CATATAN
*PANDUAN PEMARKAHAN KERTAS 3 BUKAN DI KELUARKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA

Kriteria Penskoran ULBS Bahasa Melayu (INDIVIDU)

Peringkat Skor Konstruk Kriteria / Keterangan


Bahasa gramatis, penggunaan perkataan dan kosa kata sangat tepat dan
1. Tatabahasa dan Kosa Kata
betul.
Sebutan betul, sangat jelas dan tepat.
2. Sebutan, Intonasi dan Nada
Sangat Baik 09 – 10 Intonasi dan nada betul seperti penutur jati.
3. Kefasihan Keseluruhan pengucapan sangat petah, fasih dan lancar.
Keseluruhan pengucapan mencapai maksud, sangat tepat dan bertatasusila
4. Bermakna
serta matang.
1. Tatabahasa dan Kosa Kata Bahasa gramatis, penggunaan perkataan dan kosa kata tepat dan betul.
Sebutan betul, jelas dan tepat.
2. Sebutan, Intonasi dan Nada
Baik 07 – 08 Kebanyakan intonasi dan nada betul seperti penutur jati.
3. Kefasihan Keseluruhan pengucapan petah, fasih dan lancar.
4. Bermakna Keseluruhan pengucapan mencapai maksud, tepat dan bertatasusila.
Memuaskan 05 – 06 Bahasa masih gramatis, penggunaan perkataan dan kosa kata masih tepat
1. Tatabahasa dan Kosa Kata
dan masih betul.
Sebutan masih betul, masih jelas dan masih tepat.
2. Sebutan, Intonasi dan Nada
Kebanyakan intonasi dan nada masih betul.
3. Kefasihan Keseluruhan pengucapan masih petah, masih fasih dan masih lancar.
Keseluruhan pengucapan masih mencapai maksud, masih tepat dan masih
4 . Bermakna
bertatasusila.
Peringkat Skor Konstruk Kriteria / Keterangan
Bahasa ada yang kurang gramatis, penggunaan perkataan serta kosa kata
1. Tatabahasa dan Kosa Kata
kurang tepat, kurang betul dan kadang kala salah.
Kebanyakan sebutan kurang betul, kurang jelas dan kurang tepat.
Kurang 2. Sebutan, Intonasi dan Nada
03 – 04 Intonasi banyak yang salah.
Memuaskan
3. Kefasihan Keseluruhan pengucapan kurang petah, kurang fasih dan kurang lancar.
Kebanyakan pengucapan tidak mencapai maksud, kurang tepat dan kurang
4. Bermakna
bertatasusila.
1. Tatabahasa dan Kosa Kata
Keseluruhannya lemah.
2. Sebutan, Intonasi dan Nada
Lemah 01– 02
3. Kefasihan Calon tidak menunjukkan penguasaan kemahiran bertutur dalam
bahasa Melayu.
4. Bermakna

DESKRIPSI PEMARKAHAN (INDIVIDU)

TAHAP PENGUASAAN SKOR


Cemerlang 31- 40
Baik 21- 30
Memuaskan 11- 20
Kurang memuaskan 01 -10
Kriteria Penskoran Ujian Lisan Bahasa Melayu (KUMPULAN)

Peringkat Skor Konstruk Kriteria / Keterangan


Bahasa gramatis, penggunaan perkataan dan kosa kata sangat tepat dan
1. Tatabahasa dan Kosa Kata
betul.
Sebutan betul, sangat jelas dan tepat.
2. Sebutan, Intonasi dan Nada
Intonasi dan nada betul seperti penutur jati.
Sangat Baik 07 – 08 Keseluruhan pengucapan sangat petah, fasih dan lancar.
3. Kefasihan
Markah maksimum bagi kefasihan ialah 7 markah
Keseluruhan pengucapan mencapai maksud, sangat tepat dan bertatasusila
4. Bermakna serta matang.
Markah maksimum bagi bermakna ialah 7 markah
1. Tatabahasa dan Kosa Kata Bahasa gramatis, penggunaan perkataan dan kosa kata tepat dan betul.
Sebutan betul, jelas dan tepat.
2. Sebutan, Intonasi dan Nada
Baik 05 – 06 Kebanyakan intonasi dan nada betul seperti penutur jati.
3. Kefasihan Keseluruhan pengucapan petah, fasih dan lancar.
4. Bermakna Keseluruhan pengucapan mencapai maksud, tepat dan bertatasusila.
Memuaskan 03 – 04 Bahasa masih gramatis, penggunaan perkataan dan kosa kata masih tepat
1. Tatabahasa dan Kosa Kata
dan masih betul.
Sebutan masih betul, masih jelas dan masih tepat.
2. Sebutan, Intonasi dan Nada
Kebanyakan intonasi dan nada masih betul.
3. Kefasihan Keseluruhan pengucapan masih petah, masih fasih dan masih lancar.
Keseluruhan pengucapan masih mencapai maksud, masih tepat dan masih
4 . Bermakna
bertatasusila.
1. Tatabahasa dan Kosa Kata
Keseluruhannya lemah.
2. Sebutan, Intonasi dan Nada
Lemah 01– 02
3. Kefasihan Calon tidak menunjukkan penguasaan kemahiran bertutur dalam
bahasa Melayu.
4. Bermakna

DESKRIPSI PEMARKAHAN (KUMPULAN)

TAHAP PENGUASAAN SKOR


Cemerlang 23-30
Baik 15-22
Memuaskan 08- 14
Kurang memuaskan 01-07
Glosari Ujian Lisan Bahasa Melayu

Ungkapan atau istilah Maksud

Tatabahasa  Peraturan bahasa

Kosa Kata  Perbendaharaan kata


 Keseluruhan kata

Sebutan  Cara melafazkan atau menyebut perkataan


yang diterima sebagai yang betul atau yang
wajar

Intonasi  Turun naik atau tinggi rendah suara sewaktu


bercakap

Nada  Bunyi tinggi rendah suara yang membayangkan


sesuatu perasaan atau sikap
 Rentak dalam ucapan sajak dan lain-lain

Kefasihan  Lancar dan mudah bercakap


 Pandai berkata-kata
 Pantas dan tidak tersekat-sekat

Gramatis  Penggunaan kata, rangkai kata dan ayat yang


mengikut peraturan tatabahasa

Bermakna  Pengucapan yang mengandungi erti atau bererti


 Pengucapan yang mencapai maksud atau
kehendak tugasan
 Bertatasusila – beradab, bersopan dan
menyatakan maksud dengan jelas

Anda mungkin juga menyukai