Anda di halaman 1dari 4

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN


UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI
Nomor : /SK-D/FP-UGJ/IX/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB)
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi untuk menghasilkan kualitas Mahasiswa


Baru perlu diadakan pengenalan kampus melalui Pengenalan Kehidupan
Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Fakultas Pertanian UGJ Tahun
Akademik 2020/2021.
b. bahwa demi ketertiban, kelancaran, daya guna, serta manfaat
penyelenggaraan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi
Mahasiswa Baru (PKKMB) Fakultas Pertanian UGJ Tahun Akademik
2020/2021 lebih terarah maka perlu dibentuk kepanitiaan.
c. bahwa untuk keperluan sebagaimana butir a dan b di atas, perlu diterbitkan
Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung
Jati Cirebon.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan
Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Mendikbud Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum
Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen
Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 26/DIKTI/Kep/2002
tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam
Kampus.
7. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati
Nomor SKEP/18/YPSGJ/IVIII/2018 Tanggal 17 April 2017
tentang Statuta Universitas Gunung Jati jo Surat Keputusan
Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati Nomor
SKEP/22/YPSGJ/III/2018 Tanggal 3 Maret 2018 tentang
Adendum Pertama Statuta Universitas Swadaya Gunung Jati.
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati Nomor:
SKEP/140/UNIV/VI/2014, Tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas
Swadaya Gunung Jati Cirebon.
9. Undang-undang dasar Organisasi Kemahasiswaan Universitas Swadaya
Gunung Jati Cirebon Tahun 2016.
Memperhatika : Surat Edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 631/E.E2/KM/2020 tanggal 18 Juni 2020
n
perihal Panduan Umum Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)
Tahun 2020.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :

Pertama : Pembentukan Panitia Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru


(PKKMB) Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Tahun
Akademik 2019/2020.
Kedua : Kepanitiaan PKKMB bertugas :
1. Melaksanakan dan menjunjung tinggi asas dan tujuan Kegiatan dibentuknya
kepanitiaan PKKMB Tahun 2020.
2. Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Melaksanakan dan menjunjung tinggi Panduan Umum PKKMB Tahun
2020.
4. Memberikan pertanggung jawaban kepada Lembaga.
5. Mengatur dan mengawasi jalannya proses PKKMB Tahun 2020 sampai
dengan proses Laporan Pertanggung jawaban PKKMB Tahun 2020.
Ketiga : Segala Biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada
anggaran Universitas.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan maka dipandang perlu diadakan
perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan


untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 21 September 2020.
Dekan,

Dr. H. Achmad Faqih, SP., MM.


NIK. 51680125

Tembusan disampaikan kepada:


1. Yth. Rektor UGJ;
2. Yth. Wakil Rektor III UGJ;
3. Yth. Ketua DPM Fakultas Pertanian UGJ;
4. Yth. Ketua BEM Fakultas Pertanian UGJ;
5. Arsip.
Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati.
Nomor : /SK-D/FP-UGJ/IX/2020.
Tentang : Pembentukan Panitia Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru
(PKKMB) Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati Tahun Akademik
2020/2021.

SUSUNAN PANITIA
PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB)
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Pembina : Dr. Achmad Faqih, SP., MM


Pengawas Umum : Yayat Rahmat Hidayat, SP., M.Agr.
Hj. Tety Suciaty, Ir., MP
Ketua : Deden Wahyudi, SP., MP
Wakil Ketua : Wachdijono, SP., MP., MM
Sekretaris : Dina Dwirayani, SP., MEP
Bendahara : Inaro, SE
Kesekretariatan : R. Eviyati, Ir., MS
Farida Marfdhatilla, SPt., M.Si
Sumiyati, SP
Jaenah
Sie Humas : Ismail Saleh, SP., M.Si.
Sie Acara : Siti Wahana, SP., MM
Ida Setya Wahyu Atmaja, SP., M.Si
Eko Suprayogi, SH., MH.
Sie Perlengkapan : Alvin Permana, S.Sos.
Mulyawan
Sie Konsumsi : Silvy Treoctaviany, ST.
Ida Farida, SE
Sri Udarti
Sie Pendaftaran : Sukasa, Amd.Pus
Steering Commite Moch. Ifny Alfiansyah
Selamet Riyadi
Angga Sophian Purnama
Hadisfied Rama Suhada
Adi Prasetyo
M. Aep Samsul Falah
Aditya Eka Saputra
Muhamad Taopik
Pelaksana Teknis : Ferdiansyah
Sekretaris : Syarif Ubaidilah
Siti Rahma Rahayu
Bendahara : Laras Gita Milenia
Divisi Acara : Irpan Purnama
Rahmat Hidayatullah
M. Syamsul Maarif
Dimas Jamadinata
Anisa Nur Fitria
Nurhayati
Rikeu Relawati
Siti Sam’iyah
Muhammad Abdul Ghoni
Divisi Pubdekdok : Izmi Hawari Nur
Afrizaludin
Mardiyah
Fri Afandi
Muhammad Adi Pratama
Nida Rezkia Zidni Ilman
Divisi Humas : Anang Fitriana
Ahmad Firdaus
Tidar Aru F.
Suhardi
Anggif Agistha Nurrizky
Agus Apriansyah
Jaenal
Rifky Ahmad Ramadhan
Anang Fitriana
Ahmad Firdaus
Tidar Aru F.
Divisi Pendamping : Novi Oktaviani
Atikah
Siti Lutfiyah
Sri Kania Dewi Maulani
Khopifah Nur Amaliah
Farah Fakhirah Kahirunisa
Nurul Fadillah
Titiek Fajrianti
Rustini
Hans Ahriaqhaqi

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 21 September 2020.
Dekan,

Dr. H. Achmad Faqih, SP., MM.


NIK. 51680125

Anda mungkin juga menyukai