Anda di halaman 1dari 6

1.

0 CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHAP 2


Tarikh : 28 Jun 2011
Masa : 7.45 pagi – 8.45 pagi (1 Jam)
Tahun : 4 Mawar
Bil. Murid : 35 orang
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tema : Pelancongan
Tajuk : Percutian Halim di Pulau Redang

Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama :
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.
Aras 1:
(i) Membaca teks bukan sastera dan sastera dengan menggunakan bahasa
yang sesuai dan tepat.

Fokus Sampingan :
1.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai
dan tepat
Aras 1:
(i) Memberitahu isi-isi penting sesuatu perkara dengan menggunakan
dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, diharap murid-murid akan


dapat:
1. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar.
2. Menyatakan lima isi penting daripada teks yang dibaca dengan
menggunakan perkataan dan frasa yang jelas.
3. Membina lima ayat yang gramatis dengan menggunakan kata hubung.

Sistem Bahasa :
Tatabahasa : Kata hubung
Kosa Kata : Hujan, panas, atmosfera, lampu, teksi dan lain-lain.

Pengisian Kurikulum :
Ilmu : Geografi, Kajian Tempatan
Nilai : Bersabar
Kemahiran Berfikir : Menjana idea
Belajar Cara Belajar : Perbincangan

Bahan Bantu Mengajar :


Tayangan video, LCD, kertas sebak, bahan cetak dan lembaran kerja
Pengetahuan Sedia Ada Murid :
Murid pernah mendapat maklumat tentang Pulau Redang menerusi media cetak
dan elektronik.

Langkah / Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran & Catatan


Masa Pembelajaran

Induksi Set Video Pulau Redang BBM:


1. Guru membuka Tayangan
(± 5 minit ) video
tayangan video tentang
Pulau Redang. Nilai:
2. Kemudian, guru Berani
bertanya bebrapa soalan
kepada murid-murid KBT:

tentang video dan Menjana idea

mengaitkan dengan
Soalan-soalan :
tajuk pelajaran hari ini.

1. Apakah yang kamu


dapat lihat di dalam
video tadi?
2. Di mana terletaknya
Pulau Redang?
3. Apakah pendapat kamu
tentang pulau tersebut?
dll

Langkah 1 Teks Percutian Di Pulau


BBM:
Redang (Rujuk Lampiran A) 1. Guru mengedarkan teks
(± 20 minit) Teks
Percutian Di Pulau
Percutian Di
Redang kepada murid-
Pulau
murid.
Redang
2. Murid-murid diminta
membaca teks dengan
Bacaan
senyap.
Akaliah
3. Seterusnya, murid-murid
diminta membaca
Bacaan
secara beramai-ramai.
Mekanis

4. Kemudian, guru memilih


beberapa orang murid
untuk membaca teks
secara individu dengan
kuat.
5. Guru membetulkan
sebarang kesalahan
sebutan dan intonasi
yang dilakukan oleh
murid-murid (jika ada)
Soalan-soalan:
6. Guru bersoal jawab
1. Dengan siapa Halim dengan murid-murid
bercuti di Pulau beberapa soalan tentang
Redang? teks Percutian Di Pulau
2. Bilakah Halim pergi Redang.
bercuti?
3. Bagaimanakah Halim
sampai ke Pulau Itu?

Langkah 2 Perbincangan Kumpulan :


BBM:
1. Guru membahagikan
(± 15 minit) Kumpulan A : Paus Kertas
murid kepada lima
majung
Kumpulan B : Dolfin kumpulan
2. Setiap kumpulan
Nilai:
Kumpulan C : Penyu dinamakan dengan
Kerjasama,
nama haiwan laut.
Kumpulan D : Jerung berani, taat
3. Kemudian guru
Kumpulan E : Ketam mengedarkan kertas
KBT:
majung kepada setiap
Perbincangan
kumpulan.

Aktiviti Halim di Pulau 4. Setiap kumpulan diminta


Redang: berbincang dan
menyenaraikan aktiviti
1. Bermain Bola Tampar
Halim di Pulau Redang.
Pantai.
5. Setelah tamat
2. Skuba melihat batu
perbincangan, wakil
karang.
setiap kumpulan diminta
3. Snorkeling.
membentangkan hasil
4. Makan bersama
perbincangan.
keluarga.
6. Guru berbincang
5. Dan lain-lain
bersama murid-murid
tentang setiap hasil
pembentangan.

BBM:
Langkah 3 Percutian Di Pulau Redang 1. Guru meminta murid-
Teks
(rujuk lampiran A) murid meneliti sekali lagi
(± 15 minit) Percutian Di
petikan teks.
Perkataan yang dihitamkan: Pulau
2. Murid diminta menyebut
Redang, Slide
1. Masih semua perkataan yang
Powerpoint
2. Telah digariskan yang terdapat
3. Hendak dalam teks tersebut.
Bacaan
4. Sudah 3. Guru menjelaskan
Akaliah
5. Akan bahawa perkataan-
perkataan tersebut
KBT:
adalah kata bantu.
Perbincangan
4. Guru menerangkan
secara ringkas tentang
Nilai:
kata bantu dengan
Berani, taat,
menggunakan ‘slide’
prihatin
powerpoint.
5. Guru kemudian meminta
murid-murid membina
ayat menggunakan kata
bantu yang terdapat
dalam teks.

Penutup Rumusan Isi Pelajaran: 1. Guru dan murid-murid Soal jawab


sama-sama
(± 5 minit) 1. Percutian ke Pulau
merumuskan isi
Redang melibatkan?
pelajaran yang dipelajari Nilai:
2. Berapa lamakah
pada hari ini secara soal kesyukuran
percutian itu?
jawab.
3. Antara aktiviti yang
2. Guru menggalakkan
dilakukan?
pelajar bercuti di dalam
4. Contoh kata bantu yang
Negara apabila cuti
dipelajari pada hari ini?
sekolah tiba.
3. Seterusnya guru dan
Lagu “Cuti-cuti Malaysia” murid-murid sama-sama
menyanyikan lagu Cuti-cuti BBM:
(Video lagu)
Malaysia. Video lagu
“Cuti-cuti
Malaysia”

Aktiviti Susulan:

Murid-murid diminta untuk membuat karangan sepanjang 50 patah perkataan


tentang “Percutian Saya Dengan keluarga” di dalam buku latihan masing-masing.

Catatan Refleksi Guru Pelatih:

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Ulasan Guru Pembimbing /Pensyarah:

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Anda mungkin juga menyukai