Anda di halaman 1dari 3

KEPUTUSAN KEPALA

MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUL FALAH 2 KABUPATEN SUKABUMI


Nomor : 0327/MTs.10.2.755/KP.00.3/01/2020
Tentang :
PEMBAGIAN TUGAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Kepala Madrasah Tsanawiyah Miftahul Falah 2 Kabupaten Sukabumi :


Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Falah 2,
maka perlu menetapkan Pembagian Tugas.
2. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Miftahul Falah 2 yang merupakan bagian dari lembaga pendidikan
yang ada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Falah masih memungkinkan
untuk mengangkat, menugaskandan menetapkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan .

Mengingat : 1. Al-Qur’an dan As-Sunnah


2. UU RI No 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301).
3. PP. Mendiknas Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru.
6. Permendiknas No. 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Pendidik dan Tenaga
Kependidikan dan Pengawas Satuan Pendidikan.
Memperhatikan : Keputusan Rapat Dinas Madrasah Tsanawiyah Miftahul Falah 2 tanggal 05 Januari 2020, ya ng
berhubungan dengan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan MTs. Miftahul Falah 2 Semester Genap Tahun
Pelajaran 2019/2020
Pertama : Mengangkat dan menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir.
Kedua : Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Semester Genap tahun pelajaran 2019/2020
meliputi kewajiban tatap muka/mengajar dan tugas tambahan lainnya.
Ketiga : Diinstruksikan kepada nama-nama yang tercantum dalamlampiran Surat Keputusan ini untuk
melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Madrasah secara tertulis.
Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang
sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM).
Kelima : Surat keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan baru. Dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan ditindaklanjuti
menurut peraturan dan program kerja MTs. Miftahul Falah 2.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 05 Januari 2020
Kepala MTs. Miftahul Falah 2

DENDI SUHENDI, S.Pd.I


NUPTK. 4833753655200032

Tembusan disampaikan kepada :


1. Yth. Ketua Umum YASPI Miftahul Falah di Palabuhanratu
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip
Lampiran 1 : Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Miftahul Falah 2
Kabupaten Sukabumi

Nomor : 0327/MTs.10.2.755/KP.00.3/01/2020
Tanggal : 05 Januari 2020
Perihal : Pembagian Tugas Pendidik MTs. Miftahul Falah 2
Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020

JTM/
NOMOR KELAS
MNG
NAMA GURU J.K MATA PELAJARAN
URT NUPTK/PEGID 7 8 9

1 4833753655200032 Dendi Suhendi, S.Pd.I L Fikih 2 2 2 6

2 3438746651200002 Bunyamin L Bahasa Arab 3 3 3 9

3 1051755653200003 M. Hambali L SKI 2 2 2 6

4 4743760663220002 Tuti Yantini, S.Pd.I P Bahasa Indonesia 6 6 6 18


1. Akidah Akhlak
5 ID20280190194001 Aris Muhamad Syahdan, S.Pd L 4 4 4 12
2. Al-Quran Hadits
6 - Soleh Iskandar L Baca Tulis Qur’an 2 2 2 6

7 ID20246989191002 Yuda Permana L Matematika 5 5 5 15


1. IPA
8 ID20280190193001 Kindin, S.Pd L 7 7 7 21
2. PENJASORKES
1. Bahasa Daerah
9 ID20280190192001 Ibah Habibah, S.Pd.I P 7 7 7 21
2. Seni Budaya
10 ID20246989191003 Jajang Nurjaman, S.Pd L PKn 3 3 3 9

11 ID20280190198002 Aci Babun L Bahasa Inggris 4 4 4 12


1. IPS
12 - Wahidah P 4 4 4 12
2. Prakarya

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 05 Januari 2020
Kepala MTs. Miftahul Falah 2

DENDI SUHENDI, S.Pd.I


NUPTK. 4833753655200032
Lampiran 2 : Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Miftahul Falah 2
Kabupaten Sukabumi

Nomor : 0327/MTs.10.2.755/KP.00.3/01/2020
Tanggal : 05 Januari 2020
Perihal : Pembagian Tugas Tenaga Kependidikan MTs. Miftahul Falah 2
Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020

NOMOR
BEBAN
NAMA GURU J.K. JABATAN
KERJA
URT NUPTK/PEGID

1 4833753655200032 Dendi Suhendi, S.Pd.I L Kepala Madrasah 24

2 3438746651200002 Bunyamin L Wakil Kepala Madrasah 12

3 ID20280190193001 Aris Muhamad Syahdan, S.Pd L Kepala Tata Usaha -

4 ID20280190194001 Kindin, S.Pd L Wali Kelas VII 6

5 ID20280190192001 Ibah Habibah, S.Pd.I P Wali Kelas VIII 6

6 ID20246989191003 Jajang Nurjaman, S.Pd L Wali Kelas IX 6

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 05 Januari 2020

Kepala MTs. Miftahul Falah 2

DENDI SUHENDI, S.Pd.I


NUPTK. 4833753655200032