Anda di halaman 1dari 5

PANDUAN MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

BAHAGIAN PROSES / PENJELASAN CONTOH PENULISAN

MENINGKATKAN KEMAHIRAN ____________________DALAM


SUBJEK _______________________ MENGGUNAKAN KAEDAH
a. Tajuk ditentukan dengan mengenal _______________________________________________________
pasti kemahiran yang ingin dikaji.
MENINGKATKAN TAHAP KECERGASAN KARDIOVASKULAR DALAM
Isi Kandungan b. Tajuk hendaklah ringkas, MATAPELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DENGAN MENGGUNAKAN
mengandungi hala tuju kajian, KAEDAH LATIHAN LITAR.
tindakan dan sasaran kajian.
MENINGKATKAN TAHAP KETANGKASAN DALAM MATAPELAJARAN
PENDIDIKAN JASMANI DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH LATIHAN
LITAR.

Nama Penyelidik / Catatkan nama penuh penyelidik/ MUSA AL-KARIM BIN MOHD YUSUF
ahli kumpulan kumpulan MOHD HAZWAN BIN MD TAIB

SK RAJA MUDA MUSA,


Catatkan nama sekolah berserta
Nama Sekolah 33000 KUALA KANGSAR,
alamat lengkap
PERAK

a. Tema/masalah/isu keprihatinan
Pada tahun ini saya diamanahkan untuk mengajar mata pelajaran
dikenal pasti dengan melihat
_____________________. Kelas _____________ merupakan kelas yang
kepada empat perkara utama
_________________________________________________________.
dalam pengajaran dan
pembelajaran iaitu; Untuk tujuan itu, perkara asas yang perlu mereka kuasai adalah
Pendahuluan • Guru ____________________________________________________
Refleksi • Murid Saya telah mengakhiri / [Semasa] sesi pengajaran dan pembelajaran saya
pengajaran dan • Isi kandungan pelajaran
pembelajaran lalu • Persekitaran dengan menjalankan aktiviti fizikal / permainan kecil. Selepas / [Semasa]
b. Refleks pengalaman P & P lepas. setiap kali mengadakan [latihan / permainan kecil ] _____________, saya
dapati mereka hanya mampu melakukan aktiviti antara 10 hingga 15 minit

1 KK/PJPK/IPGKI/2011
PANDUAN MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

sahaja. Hal yang demikian mengecewakan saya. _______ orang murid


c. Kaitkan pengalaman P & P lepas
dengan empat perkara utama itu kelas saya tidak dapat __________ dalam tempoh masa yang ditetapkan.
supaya masalah menjadi lebih
Jika tempoh masa dipendekkan mereka boleh melakukan aktiviti dengan
jelas.
baik. Pada pendapat saya, keadaan ini tidak sepatutnya berlaku kepada
d. Rujuk bahan yang berkaitan
kelas ___________. Apa yang berlaku setiap kali aktiviti / permainan kecil
seperti buku latihan, ujian,
keputusan peperiksaan, sukatan dijalankan, mereka sering memberi alasan letih dan sering mengeluh
pelajaran dan bahan-bahan yang
apabila disuruh membuat aktiviti tersebut. Daripada temubual secara tidak
berkaitan untuk membantu
penyelidik mengingatkan kembali formal saya dapati kaedah _____________ yang saya jalankan selama ini
apa-apa yang telah dilaksanakan/
membosankan murid-murid dan sebagai seorang guru saya akan cuba
berlaku.
e. Terjemahkan refleksi secara untuk menangani masalah ini. Memandangkan masalah murid-murid dalam
Pendahuluan bertulis.
_____________ berpunca daripada kurang mahir atau kukuhnya mereka
Refleksi
pengajaran dan dalam ___________________________ maka saya mengambil inisiatif ini
pembelajaran lalu
untuk mengetengahkan kajian saya bagi membantu murid-murid
menguasai / meningkatkan _________________________________ yang
sememangnya kurang dimiliki / dikuasai oleh murid dengan baik.
Kemahiran _______________________________ merupakan asas yang
penting terutamanya dalam pergerakan asas / kecergasan fizikal. Saya
berharap sekiranya kajian saya ini berjaya, saya
__________________________________________________________

Fokus Kajian / Isu Tentukan tema/isu keprihatinan Masalah yang saya hadapi jika tidak diselesaikan akan
Keperihatinan kajian /masalah. _____________________________________________________
Tinjauan dan
analisis masalah Rumuskan masalah yang _____________________________________________________.
- dikenalpasti daripada refleksi yang
dibuat pada langkah 1.

2 KK/PJPK/IPGKI/2011
PANDUAN MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

• Objektif kajian terdiri daripada Objektif Umum:


objektif umum dan objektif Ambil daripada tajuk kajian:
khusus. Cth:
• Objektif hendaklah berkaitan Meningkatkan tahap kecergasan kardiovaskular dalam matapelajaran
dengan masalah pendidikan Jasmani
• Objektif hendaklah berkaitan
dengan aktiviti/tindakan (P&P) Objektif Khusus:
Objektif kajian / i. ____________________________________________
Soalan Kajian • Objektif hendaklah boleh
diukur
• Semua objektif khas ii. ____________________________________________
hendaklah diukur/ nilai
semasa menjalankan iii. Menarik minat pelajar dalam mengikuti Pendidikan Jasmani
tindakan/aktiviti. iv. Meningkatkan mutu pengajaran guru

Nyatakan bilangan pelajar yang dikaji


Kumpulan Sasaran
(mestilah kumpulan pelajar yang
Kumpulan
diajar oleh penyelidik) Kajian ini melibatkan _____orang pelajar Kelas ______________ yang
Sasaran
terdiri daripada ____ pelajar lelaki dan _______ pelajar perempuan.
Sebutkan kelas pelajar yang dikaji

Nyatakan aktiviti-aktiviti yang akan Aktiviti-aktiviti yang dicadangkan


dilaksanakan. Sebanyak _______ aktiviti dirancang untuk membantu meningkatkan
kemahiran pertukaran unit dalam kalangan murid-murid kumpulan sasaran
guru perlu menulis secara ‘detail’ saya. Aktiviti-aktiviti tersebut ialah:
setiap langkah-langkah aktiviti
agar boleh difahami oleh AKTIVITI 1 - Nama Aktiviti Yang Dirancang
Perancangan pembaca. Pelajar akan _____________________________________________
Tindakan
AKTIVITI 2 - ______________________________________________
Pelajar akan _____________________________________________

AKTIVITI 3 - ______________________________________________
Pelajar akan _____________________________________________

3 KK/PJPK/IPGKI/2011
PANDUAN MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

Perancangan Secara menjalankan ujian, soal selidik, pemerhatian, analisis video,


Nyatakan kaedah mengumpul data
Cara Mengumpul temu bual
yang akan dilaksanakan.
Data Cth: Ujian 2.4 km / Ujian Bleep dsb

Perancangan Analisis Deskriptif ( min, sisihan piawai)


Cara Nyatakan kaedah analisis data yang
Menganalisis akan dilaksanakan. Analisis Inferensi ( Ujian-t, anova dsb )
Data

Perancangan • Boleh dibuat dalam bentuk Jadual Pelaksanaan Kajian


Pelaksanaan jadual/ carta gantt
Tindakan • Memasukkan aktiviti yang Tempoh
Bil Aktiviti
dirancang bagi menjalankan Pelaksanaan
Jadual kajian Mengenal pasti masalah dan pengumpulan
Pelaksanaan 1
• Memasukkan tarikh tentatif data awal
Kajian kajian akan dijalankan 2 Menulis proposal kajian
• Tarikh mungkin berubah 3 Merancang tindakan – individu/kumpulan
mengikut keperluan/keadaan 4 Melaksanakan tindakan – aktiviti 1
semasa Membincangkan masalah yang timbul dalam
5
tindakan 1
6 Melaksanakan tindakan – aktiviti 2
Membincangkan masalah yang timbul dalam
7
tindakan 2
8 Melaksanakan tindakan 3 – aktiviti 3
Membincangkan masalah yang timbul dalam
9
tindakan 3
10 Ujian untuk mengesan perubahan murid
11 Refleksi kajian
12 Menulis laporan kajian
Pembentangan dapatan kajian untuk
13
makluman panitia/sekolah.

Kos Kajian
4 KK/PJPK/IPGKI/2011
PANDUAN MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
Jelaskan dengan terperinci segala Kos Kajian
bahan yang akan digunakan untuk
menjalankan aktiviti-aktiviti seperti; BIL JENIS BAHAN KUANTITI x JUMLAH KOS
• Guru boleh mengabaikan item HARGA SEUNIT (RM)
ini sekiranya guru tidak 1. Kertas A4
memerlukan peruntukan 2. Printer Cartridge
kewangan untuk menjalankan 4. Potostat Bahan dan
kajian tindakan. laporan kajian
• Guru tidak boleh 5. Buku catatan guru
memasukkan perbelanjaan JUMLAH
perjalanan, jamuan yang
diadakan, cenderahati dan
perkara-perkara lain yang
tidak berkaitan.
• Sila simpan semua resit
pembelian bahan/alatan yang
digunakan untuk tujuan
tuntutan peruntukan yang
telah diluluskan.

Semua bahan yang dijadikan rujukan: buku, jurnal, internet, surat


khabar, majalah, tesis dsb
Senarai Rujukan Ikut format APA
Nama Pengarang [ikut abjad]. (tahun). Nama Buku [huruf condong].
Tempat:Penerbit

Lampiran semua lampiran yang Borang pemerhatian, Borang soal selidik, Borang Kebenaran dsb
Lampiran
berkaitan

5 KK/PJPK/IPGKI/2011