Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

6 Zamrud 8.10-8.40pg
15 Selasa 27 April 2021 SAINS
6 Nilam 12.40-1.40ptg

TEMA: SAINS HAYAT UNIT: 7.0 SIFAT BAHAN

TAJUK 7.0 Sifat bahan ( Ulangkaji )

STANDARD
7.1 – 7.3
KANDUNGAN
STANDARD 7.1.1- 7.3.3
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat,


PEMBELAJARAN a. Mengulangkaji tajuk-tajuk seperti di atas.

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya mengulangkaji dan menjawab soalan kuiz diberi oleh guru.

1. Murid mengimbas kembali pelajaran lalu bagi unit 3. (KBAT)


2. Murid diberi soalan pentaksiran
AKTIVITI PDPC 3. Pentaksiran kelompok bagi standard kandungan 3.1.1 -3.3.3. (PAK21)
4. Perbincangan jawapan. (PAK21)
5. Guru mengumpulkan soalan pentaksiran.

AKTIVITI PAK-21 Quick Quiz (Kuiz Cepat) Free Discussion (Perbincangan Bebas)

KPS Menggunakan
Memerhati Mengelas Membuat inferens
nombor
Meramal Berkomunikasi Ruang dan masa Mentafsir data
Mengawal Membuat
Mendefinisi Mengeksperimen
p/ubah hipotesis
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan /
BAHAN BANTU
Mikroskop, sisip kaca, slaid kaca, penitis, jarum peniti, kertas turas dan roti berkulat.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Mengaplikasi Nilai murni Berdisiplin

TP 5 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Lain-lain (Eksperimen)

Kehadiran : ____ / ____


___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

6 Nilam 8.40pg-9.10pg
15 Rabu 28 April 2021 SAINS
6 Zamrud 9.40pg-10.40pg

TEMA: SAINS HAYAT UNIT: 4.0 INTERAKSI ANTARA HIDUPAN

TAJUK 4.0 INTERAKSI ANTARA HIDUPAN

STANDARD
4.1-4.2
KANDUNGAN
STANDARD 4.1.1- 4.2.4
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat,


PEMBELAJARAN b. Mengulangkaji tajuk-tajuk seperti di atas.

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya mengulangkaji dan menjawab soalan kuiz diberi oleh guru.

1. Murid mengimbas kembali pelajaran lalu bagi unit 4. (KBAT)


2. Murid diberi soalan pentaksiran
AKTIVITI PDPC 3. Pentaksiran kelompok bagi standard kandungan 4.1.1 – 4.2.4. (PAK21)
4. Perbincangan jawapan. (PAK21)
5. Guru mengumpulkan soalan pentaksiran.

AKTIVITI PAK-21 Quick Quiz (Kuiz Cepat) Free Discussion (Perbincangan Bebas)

KPS Menggunakan
Memerhati Mengelas Membuat inferens
nombor
Meramal Berkomunikasi Ruang dan masa Mentafsir data
Mengawal Membuat
Mendefinisi Mengeksperimen
p/ubah hipotesis
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan /
BAHAN BANTU
Mikroskop, sisip kaca, slaid kaca, penitis, jarum peniti, kertas turas dan roti berkulat.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Mengaplikasi Nilai murni Berdisiplin

TP 5 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Lain-lain (Eksperimen)

Kehadiran : ____ / ____


___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK


MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN
27 9.40 - 10.40
15 Selasa 5 Pendidikan Moral
APRIL 60 minit

NILAI TERAS Bertanggungjawab TAJUK Jujur dan Amanah

KONTEKS Diri dan Sekolah


STANDARD KANDUNGAN 4.0 Penghargaan Terhadap Jasa dan Sumbangan Anggota Masyarakat
4.1 Menyenaraikan contoh jasa dan sumbangan anggota masyarakat.
STANDARD PEMBELAJARAN
4.2 Menghuraikan bentuk penghargaan terhadap jasa dan sumbangan anggota masyarakat.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Mencapai objektif 3 aspek literasi sivik.
PENGETAHUAN: Menerangkan ciri-ciri perlakuan berintegriti.
LITERASI SIVIK SOSIOEMOSI: Mengekspresikan perasaan berkaitan integriti dalam diri.
TINDAKAN: Berintegriti dalam membuat keputusan.
KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menyatakan tiga sebab sentiasa bersikap jujur dalam apa jua keadaan.
Hak: Semua murid mempunyai hak untuk bertindak secara jujur dan amanah dalam setiap tindakan.
INFO SIVIK Tanggungjawab: Murid perlu menjalankan tanggungjawab mereka untuk jujur dan amanah dalam
kehidupan harian.
Pengenalan :
Murid dan guru berbincang mengenai salah laku murid di sekolah. Contoh: Menipu sebagai helah
membela diri, mencuri barang atau duit kawan dan lain-lain.
PDPC :-
Aktiviti 1:
Murid diterangkan maksud integriti oleh guru. Murid menyenaraikan / menulis ciri-ciri perlakuan
berintegriti di papan hitam. *Contoh integriti: jujur, benar, adil, amanah, bertanggungjawab, telus,
AKTIVITI cekap dan bijaksana. (PAK21)
PDPC Aktiviti 2:
Aktiviti berkumpulan – Setiap kumpulan diberi satu gambar situasi. Murid berbincang tindakan yang
perlu diambil bagi situasi tersebut. Wakil murid diminta menyatakan hasil perbincangan kumpulan
mereka. (KBAT)
Aktiviti 3:
Murid membuat surat aku janji dengan bimbingan guru. (PBD)
Penutup :
Murid bersoal-jawab dengan guru semasa guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
BBB Kad situasi
KBAT Menilai EMK Nilai Murni
PAK 21 Round Table (Keliling Meja) NILAI Bertanggungjawab
TAHAP PENGUASAAN (TP) 5 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) Lain-lain (Nyatakan) Surat Aku Janji
KEHADIRAN : /
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI / IMPAK
______ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana ________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

15 Selasa 27 April 2021 5 Intan 11.10pg-12.10pg SAINS

TEMA: SAINS HAYAT UNIT: 3.0 HAIWAN

TAJUK HAIWAN MEMASTIKAN ANAKNYA TERUS HIDUP


STANDARD
3.1 Kemandirian Spesies Haiwan
KANDUNGAN
STANDARD 3.1.5 Mengenal pasti cara haiwan memastikan anaknya terus hidup.
PEMBELAJARAN
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
OBJEKTIF
Menjelas dengan contoh ciri dan tingkah laku khas haiwan untuk melindungi diri daripada cuaca melampau
PEMBELAJARAN

KRITERIA KEJAYAAN Murid Berjaya menyampaikan maklumat dalam bentuk peta minda
Pengenalan:
1. Murid mengimbas pelajaran lalu.
Aktiviti:
2. Murid diterangkan tentang tajuk hari ini.
3. Murid memerhatikan situasi dan menjawab soalan yang dikemukakan. (KBAT)
AKTIVITI PDPC 4. Murid diterangkan cara haiwan memastikan anaknya terus hidup.
5. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan.
6. Murid menyampaikan maklumat dalam bentuk peta minda. (PAK21)
7. Murid membentangkan peta minda mereka. (PBD)
Penutup:
6. Murid membuat kesimpulan pelajaran hari ini.
AKTIVITI PAK-21 Mind Map (Peta Minda) Presentations (Persembahan)- individu, berpasangan, berkumpulan.
Memerhatikan / Meramalkan
Mengelaskan Menggunakan perhubungan ruang dan masa
Mengukur dan menggunakan nombor Mentafsir data
KPS
Membuat inferens Mendefinisi secara operasi
Mengawal pemboleh ubah Mengeksperimen
Membuat hipotesis Berkomunikasi /
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen /
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan
BAHAN BANTU BELAJAR Kertas. Buku teks m/s 67-68
KBAT/EMK/NILAI Mencipta Sains dan Teknologi Bekerjasama
TAHAP PENGUASAAN 5 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Lain-lain (Nyatakan) Pembentangan
Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________

DAILY LESSON PLAN


WEEK DAY DATE YEAR TIME SUBJECT

5
15 Wednesday 28 April 2021 11.10-11.40pg SCIENCE
Mutiara

THEME: LIFE SCIENCE UNIT: 2.0 HUMAN

TOPIC THE IMPORTANCE OF HUMAN SKELETAL SYSTEM ( Revision )


CONTENT
2.1 Human skeletal system
STANDARDS
LEARNING
2.1.4
STANDARDS
By end of the lesson, pupils will be able to
LEARNING
Reasoning the importance of skeletal system to human body
OBJECTIVES

SUCCESS CRITERIA Pupils can state the importance of skeletal system to human body
Pre-Lesson:
1. Pupils recall previous lesson on human skeleton and joints
Activity:
2. Teacher explains today’s topic on the importance of human skeletal system
3. Teacher divides the pupils into groups
ACTIVITIES 4. Pupils read and understand the situation 1 to 4
5. Based on the situations, pupils discuss the answer for each given question (21 st CL)
6. Pupils do presentation to explain the importance of system to human body (HOTS)
7. Pupils present in front of class (CBA)
Post-Lesson:
8. Pupils make conclusion for today’s lesson
21st CENTURY Presentations (Persembahan)- individu,
Table Talkers (Perbincangan di meja)
LEARNING berpasangan, berkumpulan.
Observing / Predicting
Classifying Using space and time relationship
Measuring using numbers Interpreting data
SPS
Making inference Defining operationally
Controlling variables Experimenting
Making hypothesis Communicating /
MS Use and handle science apparatus and
Clean science apparatus correctly
substances correctly
Store science apparatus and substances
Handle specimen correctly and carefully /
correctly and safely
Sketch specimen, apparatus and substances
Not applicable
accurately
TEACHING AIDS Paper, textbook page 25-26
HOTS/CCE/VALUE Evaluating Science and technology Co-operative
CLASSROOM BASED
PERFORMANCE LEVEL 5 Presentation
ASSESSMENT (CBA)
Attendance: ____ / ____
___ /___ pupils able to achieve learning objectives and given enrichment exercise(s).
REFLECTION
___ /___ pupils not able to achieve learning objectives and given remedial exercise(s).
Lesson is postponed due to___________________________________________________

DAILY LESSON PLAN


WEEK DAY DATE YEAR TIME SUBJECT

5
15 Thursday 29 April 2021 8.40-9.40 SCIENCE
Mutiara

THEME: LIFE SCIENCE UNIT: 2.0 HUMAN

TOPIC HUMAN SKELETON MODEL


CONTENT
2.1 Human Skeletal System
STANDARDS
LEARNING
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4
STANDARDS
By end of the lesson, pupils will be able to
LEARNING
Complete human skeleton model
OBJECTIVES

SUCCESS CRITERIA Pupils can complete human skeleton model in group


Pre-Lesson:
1. Pupils recall previous lesson
Activity:
2. Teacher explains about the fun activity
3. Teacher divides the pupils into groups
4. Pupils search for the picture of human skeletal system in the internet, print and cut the skeleton
ACTIVITIES part (21st CL)
5. In turn, pupil connects each picture of bone using plasticine clay to represent joint (HOTS)
6. Pupils put the pictures of human skeleton on the manilla card and label the function of each main
skeleton using sticky notes
7. Pupils present in front of class (CBA)
Post-Lesson:
8. Pupils make conclusion for today’s lesson
21st CENTURY Presentations (Persembahan)- individu,
Project
LEARNING berpasangan, berkumpulan.
Observing / Predicting
Classifying Using space and time relationship
Measuring using numbers Interpreting data
SPS
Making inference Defining operationally
Controlling variables Experimenting
Making hypothesis Communicating /
Use and handle science apparatus and
Clean science apparatus correctly
substances correctly
Store science apparatus and substances
MS Handle specimen correctly and carefully /
correctly and safely
Sketch specimen, apparatus and substances
Not applicable
accurately
TEACHING AIDS Paper, textbook page 27
HOTS/CCE/VALUE Evaluating Science and technology Co-operative
CLASSROOM BASED
PERFORMANCE LEVEL 5 Simple project
ASSESSMENT (CBA)
Attendance: ____ / ____
___ /___ pupils able to achieve learning objectives and given enrichment exercise(s).
REFLECTION
___ /___ pupils not able to achieve learning objectives and given remedial exercise(s).
Lesson is postponed due to___________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

15 Khamis 29 April 2021 5 Intan 11.10pg- 11.40pg SAINS

TEMA: SAINS HAYAT UNIT: 2.0 MANUSIA

TAJUK KEPENTINGAN SISTEM RANGKA MANUSIA


STANDARD
2.1 Sistem Rangka Manusia
KANDUNGAN
STANDARD 2.1.4 Menaakul kepentingan sistem rangka kepada tubuh manusia.
PEMBELAJARAN
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
OBJEKTIF
Menaakul kepentingan sistem rangka kepada tubuh manusia.
PEMBELAJARAN

KRITERIA KEJAYAAN Murid Berjaya menyatakan kepentingan sistem rangka kepada tubuh manusia.
Pengenalan:
1. Murid mengimbas pelajaran lalu tentang rangka dan sendi manusia.
Aktiviti:
2. Murid diterangkan tentang topik hari ini iaitu kepentingan system rangka manusia.
3. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
AKTIVITI PDPC 4. Murid membaca dan memahami situasi 1 hingga 4.
5. Berpandukan situasi, murid berbincang jawapan bagi setiap persoalan yang dikemukakan.(PAK21)
6. Murid membuat pembentangan dengan menjelaskan kepentingan system kepada tubuh manusia. (KBAT)
7. Murid membuat pembentangan di hadapan kelas. (PBD)
Penutup:
6. Murid membuat kesimpulan pelajaran hari ini.
AKTIVITI PAK-21 Table Talkers (Perbincangan di meja) Presentations (Persembahan)- individu, berpasangan, berkumpulan.
Memerhatikan / Meramalkan
Mengelaskan Menggunakan perhubungan ruang dan masa
Mengukur dan menggunakan nombor Mentafsir data
KPS
Membuat inferens Mendefinisi secara operasi
Mengawal pemboleh ubah Mengeksperimen
Membuat hipotesis Berkomunikasi /
KMS Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen /
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan
BAHAN BANTU BELAJAR Kertas. Buku teks m/s 25-26
KBAT/EMK/NILAI Menilai Sains dan Teknologi Bekerjasama
TAHAP PENGUASAAN 5 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Lain-lain (Nyatakan) Pembentangan
Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

15 Khamis 29 April 2021 6 Zamrud 11.40-12.40tgh SAINS

TEMA: SAINS HAYAT UNIT: 5.0 PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN

TAJUK: KEPUPUSAN HAIWAN


STANDARD
5.1 Ancaman kepupusan haiwan dan tumbuhan
KANDUNGAN
5.1.1 Menjelas dengan contoh haiwan yang pupus.
STANDARD
5.1.2 Menjelas dengan contoh haiwan dan tumbuhan yang mengalami ancaman kepupusan.
PEMBELAJARAN
5.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
Pada akhir Pdpc murid akan dapat:
OBJEKTIF
Menjelas dengan contoh haiwan yang pupus.
PEMBELAJARAN
Menjelas dengan contoh haiwan dan tumbuhan yang mengalami ancaman kepupusan.
KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menghasilkan peta minda tentang haiwan dan tumbuhan yang terancam di Malaysia.
1. Murid bersoal jawab untuk memahami maksud pemeliharaan dan pemuliharaan (Buku Teks ms 77).
2. Murid menjelaskan dengan contoh haiwan yang pupus (Buku Teks ms 78-79) dari pelbagai sumber
maklumat. (KBAT)
3. Guru menunjukkan video / gambar haiwan-haiwan lain yang telah mengalami kepupusan.
4. Murid menjelas dengan contoh haiwan dan tumbuhan yang mengalami ancaman kepupusan (Buku
Teks ms 80-81).
AKTIVITI PDPC
5. Guru menunjukkan video / gambar haiwan-haiwan dan tumbuhan-tumbuhan lain yang turut
diancam kepupusan.
6. Murid menghasilkan peta minda tentang haiwan dan tumbuhan yang terancam di Malaysia.(PAK21)
7. Murid mempamerkan peta minda yang dihasilkan untuk dilihat oleh kumpulan lain dan bentangkan.
(PAK21) (PBD)
8. Murid membuat rumusan pelajaran hari ini.
AKTIVITI PAK-21 Mind Map (Peta Minda) Galery Walk (Lawatan ke galeri)

KPS Menggunakan
Memerhati / Mengelas Membuat inferens /
nombor
Meramal Berkomunikasi / Ruang dan masa Mentafsir data
Mengawal Membuat
Mendefinisi Mengeksperimen
p/ubah hipotesis
KMS Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan /
BAHAN BANTU
Video / gambar.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Mengaplikasi Kelestarian alam sekitar Prihatin

TP 5 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Perbentangan

Kehadiran : ____ / ____


___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN | 2018


MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN
1045 - 1145 Teknologi Maklumat &
15 Jumaat 6
60 minit Komunikasi

MODUL UNIT / TAJUK

Pengatucaraan Unit 1: Pengatucaraan

STANDARD
1.0 Mengenal Rangkaian Komputer.
KANDUNGAN
STANDARD
1.4 Menulis satu set arahan bagi peralatan digital.
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF Pada akhir PdPC murid akan dapat :


PEMBELAJARAN 1. Menulis satu set arahan bagi peralatan digital.

1. Murid mengimbas pelajaran lalu mengenai set arahan dalam aktiviti harian.
2. Murid memberitahu guru perlatan digital yang biasa dilihat atau diguna oleh
mereka dalam kehidupan harian. (PAK21)
3. Murid berbincang dengan guru cara peralatan digital seperi mesin pembayaran
AKTIVITI berfungsi.
PDPC 4. Murid membina set arahan untuk peralatan digital lain selain dari mesin
pembayaran tiket.(KBAT)
5. Murid membuat satu set arahan dalam bentuk peta i-think di kad manila.
6. Murid membentangkan hasil kerja mereka.(PAK21)
7. Murid menyiapkan lembaran kerja dan membuat rumusan pelajaran hari ini.

AKTIVITI PAK-21 Sumbangsaran, peta I-think


BBB - Contoh set arahan
KBAT Mengaplikasi / Menganalisis Menilai Mencipta

ELEMEN MERENTAS NILAI MURNI - Sistematik


- Bekerjasama
KURIKULUM KREATIVITI - Menjana idea
Peta bulatan Peta pokok Peta buih Peta buih berganda
PETA PEMIKIRAN
I-THINK Peta dakap Peta titi Peta alir / Peta pelbagai alir

TAHAP PENGUASAAN PENTAKSIRAN


4 - Hasil kerja murid
(PBS) /PENILAIAN
KEHADIRAN : /
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI / IMPAK ______ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda
kerana_____________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

15 Jumaat 30 April 2021 5 Intan 9.40-10.40pg SAINS

TEMA: SAINS HAYAT UNIT: 2.0 MANUSIA

TAJUK MODEL RANGKA MANUSIA


STANDARD
2.1 Sistem Rangka Manusia
KANDUNGAN
2.1.1 Memerihalkan fungsi rangka utama manusia.
2.1.2 Mengenal pasti tulang dan kedudukan sendi dalam sistem rangka manusia.
STANDARD 2.1.3 Menyatakan fungsi sendi dalam sistem rangka manusia.
PEMBELAJARAN 2.1.5 Menjelaskan pemerhatian tentang sistem rangka manusia melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
secara kreatif.

Pada akhir Pdpc murid akan dapat,


OBJEKTIF
Menyiapkan model rangka manusia.
PEMBELAJARAN

KRITERIA KEJAYAAN Murid Berjaya menyiapkan model rangka manusia secara dalam kumpulan.
Pengenalan:
1. Murid mengimbas pelajaran lalu.
Aktiviti:
2. Murid diterangkan tentang aktiviti ria yang akan dijalankan.
3. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
4. Murid mencari gambar system rangka utama melalui internet. Cetak dan gunting gambar bahagian rangka
manusia tersebut. (PAK21)
AKTIVITI PDPC
5. Secara bergilir murid sambungkan setiap gambar bahagian tulang denga menggunakan plastisin yang mewakili
sendi. (KBAT)
6. Murid melekatkan gambar rangka utama manusia di atas kad manila. Kemudia labelkan fungsi setiap rangka
utama dengan menggunakan nota pelekat.
7. Murid membuat pembentangan di hadapan kelas. (PBD)
Penutup:
6. Murid membuat kesimpulan pelajaran hari ini.
AKTIVITI PAK-21 Projek (Project) Presentations (Persembahan)- individu, berpasangan, berkumpulan.
Memerhatikan / Meramalkan
Mengelaskan Menggunakan perhubungan ruang dan masa
Mengukur dan menggunakan nombor Mentafsir data
KPS
Membuat inferens Mendefinisi secara operasi
Mengawal pemboleh ubah Mengeksperimen
Membuat hipotesis Berkomunikasi /
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen /
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan
BAHAN BANTU BELAJAR Kertas. Buku teks m/s 27
KBAT/EMK/NILAI Menilai Sains dan Teknologi Bekerjasama
TAHAP PENGUASAAN 5 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Projek Mudah
REFLEKSI Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai