Anda di halaman 1dari 3

PENDALAMAN MATERI

(Lembar Kerja Resume Modul)

A. Judul Modul : SHALAT FARDU


B. Kegiatan Belajar : Kegiatan Belajar 2 (KB 2)

C. Refleksi

NO BUTIR REFLEKSI RESPON/JAWABAN


1 Peta Konsep (Beberapa 1. Salat secara bahasa berarti doa, sedangkan secara istilah,
istilah dan definisi) di modul salat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan
bidang studi perbuatan tertentu, yang dimulai dengan takbir, dan
diakhiri dengan salam
- Hukum melaksanakan salat lima waktu ini adalah wajib
atau fardu ain, yaitu sesuatu yang diharuskan dan yang
mengikat kepada setiap individu seorang muslim yang
telah dewasa, berakal sehat, balig (mukalaf)
- Apabila salat wajib ini ditinggalkan, maka orang yang
meninggalkannya mendapat dosa dari Allah swt
- Dasarnya wajibnya salat fardu ini adalah firman Allah
QS al-Baqarah/2: 43, QS al-Nisa’/4: 103
- Salat dalam Islam menempati kedudukan sangat penting,
karena salat adalah perbuatan yang pertama kali akan
dihisab (dihitung) pertanggungjawabannya kelak di hari
kiamat
2. Syarat Wajib Salat Fardu (Syarat salat merupakan suatu
hal yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan salat), ialah
:
a. Beragama Islam
b. Balig atau dewasa
c. Berakal
d. Telah mengetahui dakwah tentang salat
e. Tidak dalam keadaan haid atau nifas
3. Syarat sah salat, meliput:
a. Suci badan dari hadas (hadats besar dan kecil)
b. Suci badan, pakaian dan tempat dari najis
c. Menutup aurat
d. Telah masuk waktu salat
e. Menghadap kiblat
4. Rukun Salat (setiap perkataan atau perbuatan yang akan
memben-tuk hakikat salat), meliputi:
a. Niat
b. Berdiri (Bagi yang mampu)
c. Takbirotul Ihrom
d. Membaca surat Al-Fatihah
e. Ruku’ dengan tumaninah
f. I’tidal dengan tumaninah
g. Sujud 2 kali dengan tumaninah
h. Duduk diantara 2 sujud dengan tumaninah
i. Duduk Tasyahud akhir
j. Membaca do’a tasyahud akhir
k. Membaca shalawat atas Nabi SAW setelah do’a
tasyahud akhir
l. Mengucap salam
m. tertib
5. Sunah Salat Fardu
a. Sunah `Ab`ad (amalan sunah dalam salat yang apabila
terlupakan harus diganti dengan sujud sahwi), ialah :
Tasyahud awal, Membaca salawat pada tasyahud
awal, Membaca salawat atas keluarga Nabi pada
tasyahud akhir, Membaca qunut pada salat Subuh dan
salat Witir pada pertengahan hingga akhir bulan
Ramadan
b. Sunah Hai`at (amalan sunah dalam salat yang apabila
terlupakan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi),
ialah: Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram,
Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika
sedekap, Memandang ke tempat sujud, Membaca do`a
iftitah, Tuma`ninah (diam sejenak) sebelum atau
sesudah membaca surat al-Fatihah, Membaca lafald
“amin” sesudah membaca surat al-Fatihah, Membaca
surat selain surat al-Fatihah setelah membaca surat al-
Fatihah, Memperhatikan/mendengarkan bacaan imam
(bagi makmum), Mengeraskan suara pada dua rakaat
pertama salat Magrib, Isya dan Subuh, Membaca
takbir intiqa setiap ganti gerakan, kecuali ketika
berdiri dari ruku, Membaca sami’allahu liman
hamidah ketika i`tidal
6. Hal-hal yang Membatalkan Salat Fardu diantaranya:
Berbicara dengan sengaja, Bergerak dengan banyak (3
kali gerakan atau lebih berturut-turut), Berhadas,
Meninggalkan salah satu rukun salat dengan sengaja,
Terbuka auratnya, Merubah niat, Membelakangi kiblat,
Makan dan minum, Tertawa, Murtad
7. Ketentuan Waktu Salat Fardu
a. Zuhur (imulai sejak tergelincirnya matahari di ufuk
barat hingga masuknya waktu Asar)
b. Asar (dimulai sejak bayangan benda sama panjang
dengan benda tersebut hingga menguningnya matahari
di ufuk barat)
c. Magrib (dimulai sejak matahari terbenam hingga
awan (mega) merah di ufuk barat menghilang)
d. Isya (dimulai sejak menghilangnya awan merah
hingga tengah malam)
e. Subuh (dimulai sejak terbitnya fajar sadiq hingga
terbitnya matahari)
8. Tata Cara Pelaksanaan Salat Fardu
9. Nilai-Nilai Pendidikan dalam Salat Lima Waktu
a. Salat Diawali dengan Bersuci
b. Salat Mendidik untuk Berlaku Jujur
c. Salat Diakhiri Salam ke Kanan dan ke Kiri yang
Mengandung Do’a
d. Wujud Terhadap Nilai Keikhlasan kepada Allah swt.

1. Sunat Ab’ad shalat yang berkaitan dengan membaca


Daftar materi bidang studi
Qunut
2 yang sulit dipahami pada
2. Waktu-waktu shalat fardhu
modul

1. Pelaksanaan shalat isya yang dianjurkan dilaksanakan di


akhirkan di sepertiga malam
Daftar materi yang sering 2. membaca qunut (sunat ab’ad)
3 mengalami miskonsepsi 3. membaca doa iftitah (sunat hai’at)
dalam pembelajaran 4. menyedekapkan tangan
5. rukun shalat (ada yang 13 dan ada yang 17 point)

Anda mungkin juga menyukai