Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KECAMATAN SUNGAI LALA


DESA PERKEBUNAN SUNGAI LALA
Jalan Jend. Sudirman No. Kode Pos 29363

KEPUTUSAN KEPALA DESA PERKEBUNAN SUNGAI LALA


NOMOR : TAHUN 2020

TENTANG

PEMEBENTUKAN KADER PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA (PKBN)


DESA PERKEBUNAN SUNGAI LALA KECAMATAN SUNGAI LALA
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KEPALA DESA PERKEBUNAN SUNGAI LALA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan Penyadaran serta kesadaran


masyarakat untuk tetap membela Nagara KesatuanRepublik Indonesia
melalui Pembinaan Kesadaran untuk Membela  Negara pada setiap
jenjang maka perlu di bentuk  Kader  Pembinaan  Kesadaran  Bela
Negara ( PKBN )  Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Kintamani,
Kabupaten Bangli;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf
a perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Catur Tentang
Pembentukan Kader Pembinaan Kesadaran Bela Negara ( PKBN ) Desa
Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 No.125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Keputusan  Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 20-13, tentang
Pemberdayan  Masyarakat  melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga( PKK );

4. Intruksi Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Kepala


BKKBN Nomor  23Tahun 1985, Nomor 122/HK. 122/A/1985 tentang
Penyelenggaraan PKBN;
5. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1990 tentang Peningkatan
Mutu PKBN.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan  :
KESATU : Membentuk Kader PembinaanKesadaran Bela Negara  ( PKBN )
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
KEDUA : Kader  Pembinaan Kesadaran  Bela Negara sebagaimana tercantum
dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Membantu Perbekel dalam melaksanakan pelayanan dan
pendampingan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bersama dengan Satuan
Kerja Perangkat Daerah dan Organisasi sosial serta tokoh masyarakat;
3. Mendukung program kerja Pemerintah/organisasi/kelompok dalam
pelayanan dan pendampingan korban Kekerasan Dalam Rumah
Tangga; dan
1. 4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan dan
pendampingan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
KETIGA : Pelaksanaan tugas Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan
Dalam Rumah Tangga  sebagaimana dimaksud diktum KEDUA
dilaksanakan dengan asas kesetaraan, kebersamaan, dan demokrasi
serta dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak lain
yang dianggap perlu.
KEEMPAT : Segala biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Catur.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya terhadap lampirannya.

Ditetapkan Di : Perkebunan Sungai Lala


Pada Tanggal : 2020
Kepala Desa Perkebunan Sungai Lala

SUHERLIM
LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PERKEBUNAN SUNGAI LALA
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL : 2020

SUSUNAN PENGURUS KADER PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA (PKBN)

PENASEHAT : KEPALA DESA PERKEBUNAN SUNGAI LALA

PEMBINA : 1. PLKB DESA PERKEBUNAN SUNGAI LALA


2. BABINSA DESA PERKEBUNAN SUNGAI LALA
3. BABINKANTIBMAS DESA PERKEBUNAN SUNGAI LALA

KETUA :

SEKRETARIS :

BENDAHARA :

ANGGOTA : 1.
2.
3.

DITETAPKAN DI : PERKEBUNAN SUNGAI LALA


PADA TANGGAL : 2020
KEPALA DESA PERKEBUNAN SUNGAI LALA

SUHERLIM

Anda mungkin juga menyukai