Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

Nama Guru:

Tarikh : 3 Mac 2010

Masa : 60 Minit

Tahun : 5 Melur

Tema : Keluarga

Tajuk : Percutian Keluarga

Bil. Murid : 25

Hasil Pembelajaran Utama :

1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan
tidak formal.
5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang
sesuai

Hasil Pembelajaran Khusus :

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian dengan
menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan
memahami perkara yang dibaca.

Hasil Pembelajaran Pada Akhir Pelajaran ini, murid dapat :

I. Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan.


II. Membaca perkataan, frasa, dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.
III. Menerangkan makna perkataan, frasa, dan ayat.
Objektif Pembelajaran:

I. Menyebut dengan tepat nama ahli keluarga yang terdapat dalam sebuah
tayangan powerpoint percutian keluarga.
II. Menyatakan tiga faedah aktiviti semasa bercuti daripada contoh situasi yang
diberikan.
III. Menggunakan kata panggilan yang betul mengikut susunan dalam ahli keluarga
semasa main peranan.

Kemahiran Bahasa :

1. Mendengar dan bertutur


a. Pelajar memahami arahan guru
b. Pelajar dapat menunjukkan gaya yang sesuai

Sistem Bahasa :

1. Tatabahasa
a. Kata hubung
2. Kosa kata
a. Pemujaan
b. Iringan
c. Kepercayaan

Kemahiran Bernilai Tambah :

1. Kajian masa depan:


2. Kemahiran berfikir:
3. Pembelajaran kontekstual: skn
4. Belajar cara belajar

Konsep 5P

1. Pengabungjalinan
a. Lakonan
2. Penyerapan:
a. Sikap mengenali ahli keluarga
3. Penilaian
a. Soal jawab secara spontan
4. Pengayaan
a. Perbincangan
5. Pemulihan
a. Imbas kembali

Bahan Sumber

1. Persembahan Powerpoint
2. Kertas warna
3. Pen Berwarna

Pengetahuan Sedia ada murid

Murid dapat mengenal pasti kata panggilan bagi setiap ahli keluarga.

Nilai-nilai murni

1. Rasional
2. Bersyukur
3. Kerjasama

Langkah & Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Set Induksi Murid ditayangkan


(5 Minit) sebuah powerpoint i. Murid diminta untuk melihat paparan
yang menunjukkan powerpoint dan menghayatinya.
sebauh percutian ii. Murid diminta untuk menyebut nama setiap
keluarga. ahli keluarga yang terdapat dalam gambar.
iii. Guru menjelaskan tujuan aktiviti dan tajuk
pengajaran yang akan diajari pada hari itu.

Langkah 1 Guru memberi teks


(15 Minit) cerita yang i. Guru memaparkan petikan yang bertajuk
bertajuk “Percutian “Percutian Keluarga Saya”
Keluarga Saya” ii. Murid diminta membaca petikan itu secara
melalui individu dengan kuat dan mengikut intonansi
power point. serta gaya yang betul.
iii. Murid-murid yang lain dikehendaki mendengar
dan meneliti teks sambil memahami petikan
tersebut.
iv. Kemudian guru menanyakan soalan kepada
murid berkaitan dengan petikan tersebut.

Soal Jawab:
a) Di manakah Ali dan keluarganya
bercuti?
b) Apakah peralatan dan bahan yang
mereka bawa semasa bercuti?
c) Apakah jenis-jenis aktiviti yang
dilakukan oleh keluarga Ali semasa
percutian?

Langkah 2 Guru mengadakan


(15 Minit) perbincangan i. Murid dibahagikan kepada beberapa
kumpulan antara kumpulan.
murid-murid dan ii. Murid diminta untuk berada dalam kumpulan
melakukan dan membuat perbincangan.
pembentangan. iii. Murid dikehendaki membentangkan lima nilai
murni berserta contoh yang boleh dipupuk
semasa percutian keluarga.
iv. Kemudian kumpulan yang berjaya
menyiapkan dahulu akan membentangkan
hasil perbincangan mereka dan mereka akan
mendapat ganjaran.

Langkah 3 Guru memberi


(20 minit) arahan kepada i. Guru membahagikan setiap kumpulan tajuk
murid untuk lakonan yang berkisar sebuah percutian yang
membuat simulasi berbeza dari segi destinasinya.
lakonan yang ii. Guru memberi arahan kepada setiap
berkisar tentang kumpulan untuk berbincang dan melakonkan
sebuah percutian simulasi tentang sebuah percutian keluarga.
keluarga. iii. Guru membimbing setiap kumpulan dengan
memberi gambaran tentang simulasi yang
bakal mereka lakukan.
iv. Guru memberikan ulasan kepada setiap
kumpulan yang telah selesai membuat
simulasi.
Penutup Guru membuat
(5 minit) rumusan mengenai
pengajaran yang i. Murid digalakkan supaya mengumpul
telah diajar dan maklumat tambahan daripada bahan-bahan
menanyakan yang lain bagi menambahkan pengetahuan
soalan kepada mereka.
murid akan apa ii. Murid juga menyatakan nilai-nilai murni yang
yang mereka telah dipelajari pada hari tersebut.
telah pelajari. iii. Nilai-nilai murni :
-Menghargai
Guru juga -Bersyukur
menayakan nilai- -Menghormati
nilai murni yang -bekerjasama
terdapat semasa
sesi pengajaran
dan pembelajaran.

Anda mungkin juga menyukai