Anda di halaman 1dari 8

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

(VERSI PELAJAR)

1. Asas Agroteknologi
Nama Kursus/Modul
Basic Agrotechnology

2. Kod Kursus RBT1024

3. Nama Staf Akademik Muhammad bin Ibrahim

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat menguasai pengetahuan asas tentang perkembangan
Kursus/Modul dalam industri pertanian di Malaysia khususnya tentang pertumbuhan dan pengeluaran hasil tanaman
Program serta tumbesaran haiwan ternakan/peliharaan.

5. Semester dan Tahun


Semester 1
ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali
161
P= Pentaksiran
30 24 8 3 30 48 - 18

7. Nilai Kredit 4

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini, pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning Outcomes, 1. Mengenal pasti sejarah dan perkembangan industri pertanian di Malaysia. (C1, A1, PLO1)
CLO) 2. Membanding beza faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pengeluaran hasil
tanaman dan tumbesaran haiwan ternakan/peliharaan. (C4, A2, PLO1, PLO3, CTPS1)
3. Menghuraikan kerjaya dalam industri pertanian dan agensi-agensi yang membantu
perkembangan industri ini dengan merujuk pelbagai sumber yang relevan. (C4, A2, PLO1,
PLO3, PLO6, CTPS1, LL1)
4. Menganalisis kajian botani yang melibatkan pengelasan, morfologi, tisu, percambahan biji
benih, pembiakan seks dan aseks serta fisiologi tumbuhan. (C4, A3, PLO1, PLO3, CTPS1)
5. Mengkaji teknik-teknik asas percambahan biji benih, pembiakan seks dan asek melalui
kerja amali. (C4, P6, A4, PLO2, PLO3, CTPS2)
ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN
DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi

CLO
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 x x

2 x x

3 x x

4 x x

5 x x x

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)
10. Kemahiran Boleh
Pindah
Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah (CTPS2)
(Transferable Skills,
Pengurusan Maklumat (LL1)
TS):

11. Strategi Pengajaran


dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran
1. Kuliah
2. Tutorial
3. Amali

Strategi Pentaksiran:

Pentaksiran terbahagi kepada dua bahagian iaitu Kerja Kursus (50%) dan Peperiksaan Akhir
(50%). Kerja Kursus dilaksanakan sepanjang kursus manakala Peperiksaan dijalankan di akhir
semester.

Kerja kursus terdiri daripada kuiz, penulisan ilmiah dan laporan amali pertanian yang dibina
merujuk Buku Panduan Penggubalan Kerja Kursus. Peperiksaan berbentuk ujian bertulis yang
digubal merujuk Buku Panduan Penggubalan Kertas Peperiksaan

Programme Learning Strategi Pengajaran dan


Jenis Pentaksiran
Outcome (PLO) Pembelajaran
Kuiz
PLO1 – Pengetahuan Kuliah, Tutorial Ujian Bertulis

PLO2 – Kemahiran
Kuliah, Tutorial, Amali Laporan Amali Pertanian
Praktikal
PLO3 – Kemahiran
saintifik, kemahiran berfikir Ujian Bertulis
Kuliah, Tutorial
dan menyelesaikan Penulisan Ilmiah
masalah
Ujian Bertulis
PLO6 – Kemahiran
Kuliah, Tutorial Laporan Amali Pertanian
pengurusan maklumat

12. Sinopsis Kursus ini menjelaskan tentang industri pertanian di Malaysia dan asas-asas botani tumbuhan.
Kandungan tajuk-tajuk dalam kursus ini termasuklah sejarah pertanian, faktor-faktor pengeluaran
pertanian, trend industri pertanian di Malaysia, agensi-agensi pertanian dan peluang kerjaya
dalam bidang pertanian. Manakala tajuk-tajuk tentang asas botani pula berkaitan Pengelasan
Tumbuhan, Morfologi Tumbuhan, Pembiakan Seks dan tanpa seks Tumbuhan, Struktur biji dan
percambahan dan Tisu Tumbuhan dan Fisiologi Tumbuhan.

This course encompasses the local industry of agriculture and the principles of plant botany. The
content includes the history of local agriculture, the factors of agricultural production, the trends of
local agricultural industry, the relevant agencies as well as the career opportunities in the
agricultural sector. The pertinent topics are the Classification of Plants, Plant Morphology, Plant
Sexual and Asexual Reproduction, Seed Structure and Germination, and Plant Tissue and
Physiology.

13. Mod Penyampaian Kuliah, Tutorial dan Amali

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)
14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 50%
Pentaksiran Peperiksaan Akhir : 50%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis Peperiksaan Akhir 50

Penulisan Ilmiah 15

Tugasan Laporan Amali Pertanian 25

Kuiz 10

Bersemuka
Bersemuka

Interaksi
Interaksi

Bukan

Jumlah SLT
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
15. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Pertanian dan Komuniti
• Sejarah Pertanian
• Pertalian disiplin pertanian dan disiplin
ilmu yang lain
• Kepentingan pertanian dan kesan pertanian
- Sumber makanan dan bahan mentah industri
lain
- Sumber pendapatan dan pekerjaan
2 1 2 2 7
- Peranan pertanian kepada kestabilan dan
keselamatan negara
• Amalan-amalan pertanian di Malaysia
- Pertanian pindah
- Pertanian sara diri
- Pekebun kecil
- Perladangan kontrak
- Perladangan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)
2. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan
dan Pengeluaran Hasil Tanam
• Iklim (cahaya, suhu, hujan dan angin
• Tanah
- Komponen tanah dan ciri-cirinya. (bahan
mineral tanah, bahan organik, organisma tanah,
udara tanah dan lembapan)
• Sifat Fizikal Tanah (tekstur dan struktur)
• Sifat Kimia Tanah (pH tanah dan kandungan nutrien)
- Tanah bermasalah dan kaedah mengatasinya.
(tanah berasid, tanah berpasir, tanah
berlempung dan tanah bernutrien rendah)
• Biosis
- Jenis dan kepentingan organisma kepada
2 2 2 4 10
pertanian.(virus, bakteria, kulat, nematod,
serangga, rumpai)
- Pengawalan
• Pengawalatur Pertumbuhan
- Pengertian
- Kesan
- Penggunaan
• Genetik
- Genetik (ciri tumbuhan yang dikehendaki seperti
cepat matang, kualiti dan kuantiti hasil tinggi,
resistan terhadap perosak dan penyakit serta
nilai estatik)

3. Faktor yang Mempengaruhi Tumbesaran Haiwan


Ternakan/Peliharaan
• Iklim (suhu, hujan, kelembapan dan cahaya )
• Nutrisi
- Kelas makanan
- Sistem pencernaan
• Kesihatan
- Kepentingan kesihatan ternakan.
- Penyakit ternakan (simptom umum, punca- 2 2 2 4 10
punca penyakit, cara-cara pencegahan dan
pengawal)
• Genetik
- Ciri-ciri ternakan yang dikehendaki
(cepat membesar, kualiti dan kuantiti hasil
tinggi, resistan terhadap perosak dan penyakit
serta nilai estetika )
- Kaedah-kaedah pembiakbakaan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)
4. Industri Pertanian di Malaysia Masa Kini
• Jenis-jenis bidang usaha dan hasil pengeluaran
pertanian
- Tanaman (tanaman ladang dan bahan mentah
industri, tanaman akanan,tanaman herba,
rempah, ubat-ubatan,tanaman hiasan dan
landskap)
• Ternakan
- Ternakan makanan
- Ternakan hobi dan rekreasi
• Industri asas tani yang berkaitan
- Makanan terproses
- Rempah ratus
- Herba dan ubatan
• Halatuju pertanian Negara
- Polisi kerajaan
(Peningkatan produktiviti, pengeluaran berskala 4 2 4 4 14
besar, pengeluaran berorientasikan eksport dan
penerokaan bidang usaha baru)
- Penggunaan teknologi dan kaedah pengurusan
moden
(mekanisasi dan automasi ladang, pertanian
persekitaran terkawal,
hidroponik, pertanian organik, bioteknologi,
teknologi maklumat dan komunikasi)
• Masalah, isu, cabaran dan prospek dalam industri
pertanian
- Tanah
- Buruh
- Pemasaran
- Iklim
- Pencemaran
- Agro pelancongan

5. Agensi-Agensi Pertanian
• Pemasaran
• Khidmat nasihat
• Pendidikan, latihan dan pengembangan
• Penyeliaan
• Kewangan 2 1 2 2 7
• Penyelidikan dan pembangunan
• Pembangunan wilayah

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)
6. Kerjaya Dalam Bidang Pertanian
• Sektor awam
• Sektor swasta 1 1 1 2 5
• Persendirian/Usahawan

7. Pengenalan Asas Botani


• Pengertian ringkas mengenai kajian botani
- Morfologi
- Anatomi
- Fisiologi
- Taksonomi 1 1 1 2 5
- Genetik
- Ekologi
• Struktur asas tumbuhan berbunga
- Organ-organ utama dan fungsinya.
(daun, batang, akar, bunga dan biji benih)

8. Pengelasan Tumbuhan
• Pengelasan saintifik
- Taksonomi
- Prinsip tatanama binomial
- Ciri-ciri tumbuhan monokotiledon dan
2 2 2 4 10
dikotiledan
• Pengelasan Hortikultur
- Asas pengelasan
(kegunaan tumbuhan, tabiat pertumbuhan dan
ciri-ciri khas tumbuhan)

9. Morfologi Tumbuhan
• Struktur, jenis, modifikasi dan kepentingan organ
berikut kepada pertanian
- Batang 2 2 2 4 10
- Daun
- Akar

10. Pembiakan Seks Tumbuhan


• Struktur bunga
• Perkembangan debunga dan ovul
- Pembentukan debunga
- Pembentukan ovul 2 2 4 2 4 14
• Persenyawaan dan akibatnya
- Pembentukan biji
- Pembentukan buah dan penyebaran biji

11. Struktur Biji dan Percambahan


• Struktur biji benih
• Proses percambahan
- Aspek morfologi percambahan biji
• Fisiologi percambahan 2 2 4 2 4 14
- Pergerakan makanan simpanan
- Faktor mempengaruhi percambahan
- Kedormanan biji

12. Pembiakan Tanpa Seks


• Partenogenesis
- Diploid
- Haploid
• Pembiakan tampang 2 2 2 4 10
• Akibat dari pembiakan tanpa seks

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)
13. Sel dan Tisu Tumbuhan
• Struktur sel, organel utama dan fungsinya
• Jenis-jenis tisu
- Meristem
2 2 2 4 10
- Tisu ringkas
(epidermis, kolenkima, sklerenkima dan
tisu gabus )
- Tisu kompleks (xilem dan floem )

14. Fisiologi Tumbuhan


• Pengangkutan dalam tumbuhan
- Penyerapan dan pengangkutan air serta bahan
terlarut
- Transpirasi
• Proses Fotosintesis
- Tindakbalas cahaya
- Tindakbalas gelap
4 2 4 4 14
• Faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis
• Proses Respirasi
- Respirasi aerobik dan anaerobik
- Glikolisis
- Kitar Krebs
- Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar
respirasi

Kerja Kursus 0.5 10.5 11

Ulangkaji Peperiksaan 7.5 7.5

Peperiksaan 2.5 2.5

Jumlah 30 24 8 3 30 48 18 161

Bersemuka Bukan Bersemuka


Jumlah Jam
Pembelajaran Kuliah 30 30
Bersemuka dan
Bukan Bersemuka
Tutorial 24 48

Amali 8 -

Penulisan Ilmiah
- 3
(500 perkataan)

Laporan Amali
- 6
(1000 perkataan)

Kuiz
0.5 1.5
(30 minit)

Peperiksaan Akhir 2.5 7.5

Jumlah 65 96

Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (SLT) 161

Jam Kredit 4

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)
16. Rujukan Asas Campbell John. (2012). Animal science :the biology, care and prodction of domestic animals.
Illinois: Waveland Press.

Halimathul Saadiah A. Shafiei (2008). Sayur-Sayuran Semenanjung Malaysia Edisi Kedua,


Kuala Lumpur : DBP

Howard M. Resh (2013). Hobby hydroponics / 2nd Ed. Boca Raton, FL : CRC Press.

Howad M Resh. (2013). Hydroponic food production : a definative guidebook for the advanced
home gardener and the commercial hydroponic grower. Boca Raton, FL: CRC Press.

Mahamud Sahid (2009). Manual Teknologi Sistem Fertigasi Pengeluaran Tanaman kawasan
Tanah Rendah. Kuala Lumpur : Penerbitan MARDI

Rujukan Tambahan Kamath D.V. (2007). Vegetable and crop production (2007). Birmingharm: Oxford Book
Company.
Mahamud Sahid (2009). Manual Teknologi Sistem Fertigasi Pengeluaran Tanaman kawasan
Tanah Rendah. Kuala Lumpur: Penerbitan MARDI.
Md. Nasir Md. Dewa & Norzeha Othman. (2005). Pengeluaran tanaman. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.
Norhashim Kamisan. (2011) Penanaman cili : Panduan lengkap kaedah fertigasi. Kuala
Lumpur: Penerbitan Alaf 21..

17. Maklumat Tambahan Tiada

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)

Anda mungkin juga menyukai