Anda di halaman 1dari 3

LATIHAN TATABAHASA 1 C Sejak  

          D sewaktu
12. Rashid Sidek tersenyum __________
1. Ramli ingin menceburkan diri dalam melambai-lambaikan tangannya kepada orang
bidang_____________. ramai.
A  peniaga           B perniagaan A maka     B tetapi      C atau    D 
C memperniagakan   D berniaga   sambil

2. Saya berpeluang untuk ____________ 13. Padi yang _______ itu akan dituai tidak
acara perbarisan bersempena dengan lama lagi.
sambutan Hari Kebangsaan. A kebiru-biruan       B kemerah-
A menyertai          B beserta         merahan    C kehijiau-hijiauan    D
C penyertaan       D menyertakan kekuning-kuningan

3. Kumar dan Kim Boon tinggal __________ 14. Mereka _________ di tepi laut.
sejak lima tahun yang lalu. A porak- peranda     B mandi- manda    
A menghampiri       B berhampiran         C riuh-rendah       D ramah-tamah
C hampir             D perhampiran
15. Nenek dapat mengangkat kotak yang
4. Pak Khamis memiliki sepuluh __________ berat itu.
tanah sawah.   A besar    B banyak    C ringan     D
  A buah                   B kelompok        kuat
C batang                 D bidang
16. Pendaki-pendaki itu sedang berehat di
5. Pihak polis merampas beberapa puncak Gunung Kinabalu.
___________ pistol  daripada perompak- A bawah     B dalam      C kaki       D
perompak itu. atas
A pucuk     B patah     C ketul     D biji
17. Puan Zura berasa sangsi akan kejujuran
6. Emak membeli lima ___________ pisang pemuda itu.
untuk Makcik Limah. A benci      B yakin      C suka       D
A kotak    B cucuk      C sikat    D biji lega

7. Se_________ burung merpati hinggap di 18. Wanita itu sanggup __________ untuk
bumbung rumah. menyelamatkan anaknya.
A puntung  B kawan     C rangkap  A berat hati         B berbelah bagi   
Djambak C bergadai nyawa        D berhati batu

8. Para pelajar memperoleh pengetahuan 19. "Janganlah mencuba _____________


yang berguna ___________ lawatan itu. saya dengan kata-kata manis itu," kata
A daripada    B dengan   C dari   D untuk Rozita kepada Ali.
A mengabui mata         B mendarah daging
9. Banyak orang yang tidak bersetuju _____ C memeras ugut          D mencuci mata
pendapat Zainal itu.
A akan   B dengan    C untuk    D seperti 20.  Adik ____________ apabila melihat
alat-alat permainan itu.
10. _________ saya _________ dia tidak A putih mata          B ringat tulang   
akan menyertai perkhemahan pengakap pada C rabun ayam             D rambang mata
minggu depan.
A Entah...entah        B Baik...mahupun   
C Jangankan...pun      D Makin...makin

11. _________ bapanya meninggal dunia,


Serilah yang menyara keluarganya.
A Hingga     B Kerana            
7. Se_________ burung merpati hinggap di
bumbung rumah.

  A puntung               B kawan


C rangkap                 Djambak

8. Para pelajar memperoleh pengetahuan


yang berguna ___________ lawatan itu.
Jawapan Tatabahasa Set B1
  A daripada                    B dengan
C dari              D untuk
LATIHAN TATABAHASA 1
9. Banyak orang yang tidak bersetuju
1. Ramli ingin menceburkan diri dalam ____________ pendapat Zainal itu.
bidang_____________.
  A akan                        B dengan
   A  peniaga                       B C untuk                  D seperti
perniagaan                  C
memperniagakan                 D berniaga   10. _________ saya _________ dia tidak
akan menyertai perkhemahan pengakap pada
2. Saya berpeluang untuk ____________ minggu depan.
acara perbarisan bersempena dengan
sambutan Hari Kebangsaan.   A Entah...entah                 B
Baik...mahupun                 C
  A menyertai                      B Jangankan...pun                D
beserta                   C penyertaan Makin...makin
D menyertakan
11. _________ bapanya meninggal dunia,
3. Kumar dan Kim Boon tinggal Serilah yang menyara keluarganya.
____________ sejak lima tahun yang lalu.
  A Hingga              B Kerana
  A menghampiri                   B C Sejak                      D sewaktu
berhampiran                     C hampir
D perhampiran 12. Rashid Sidek tersenyum __________
melambai-lambaikan tangannya kepada orang
4. Pak Khamis memiliki sepuluh __________ ramai.
tanah sawah.
  A maka          B tetapi           C atau
  A buah                   B kelompok D  sambil
C batang                      D bidang
13. Padi yang _______ itu akan dituai tidak
5. Pihak polis merampas beberapa lama lagi.
___________ pistol  daripada perompak-
perompak itu.   A kebiru-biruan        B kemerah-
merahan    C kehijiau-hijiauan     D
  A pucuk               B patah kekuning-kuningan
C ketul                    D biji
14. Mereka _________ di tepi laut.
6. Emak membeli lima ___________ pisang
untuk Makcik Limah.   A porak- peranda     B mandi- manda    
C riuh-rendah       D ramah-tamah
  A kotak                  B cucuk
C sikat                    D biji
15. Nenek dapat mengangkat kotak yang
berat itu.

  A besar          B banyak        C ringan


D kuat

16. Pendaki-pendaki itu sedang berehat di


puncak Gunung Kinabalu.

  A bawah         B dalam               C


kaki            D atas

17. Puan Zura berasa sangsi akan kejujuran


pemuda itu.

  A benci           B yakin             C


suka                   D lega

18. Wanita itu sanggup __________ untuk


menyelamatkan anaknya.

  A berat hati         B berbelah bagi


C bergadai nyawa             D berhati batu

19. "Janganlah mencuba


________________ saya dengan kata-kata
manis itu," kata Rozita kepada Ali.

  A mengabui mata                  B


mendarah daging                   C
memeras ugut                   D mencuci
mata

  20.  Adik ____________ apabila melihat


alat-alat permainan itu.

    A putih mata          B ringat tulang


C rabun ayam                D rambang
mata

Anda mungkin juga menyukai