Anda di halaman 1dari 20

DRAF PROPOSAL PENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP G 7.

PENGGUNAAN WARNA DALAM KEMAHIRAN

MENULIS HURUF BESAR BAHASA MELAYU MURID

BERMASALAH PENDENGARAN

MALATHI A/P RAMAKASNA

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS

1.0 PENDAHULUAN

Kanak-kanak yang berbeza daripada kanak-kanak biasa dalam aspek ciri-ciri

mental, keupayaan sensori, keupayaan komunikasi, tingkah laku social ataupun cirri-

ciri fizikal.Perbezaan-perbezaan ini adalah mencapai tahap yang mana kanak-kanak

memerlukan modifikasi dalam aktiviti-aktiviti sekolah ataupun perkhidmatan

pendidikan khas bagi membolehkannya berkembang pada kapasiti

maksimum.Menurut Kirk ( 1989 ), kanak-kanak hanya dianggap sebagai kanak-

kanak khas apabila terdapat keperluan bagi mengubahsuai program pendidikan.

Individu bermasalah pendengaran merupakan seorang yang kehilangan satu

deria penting iaitu pendengaran. Ini menyebabkan mereka lebih banyak

menggunakan deria penglihatan untuk teruskan kehidupan. Kekurangan yang

1
DRAF PROPOSAL PENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP G 7.3

dialami turut mempengaruhi proses pembelajaran dan sedikit sebanyak

mempengaruhi pencapaian akademik mereka. ( Hardman, 1996 )

Seseorang yang dikatakan pekak tidak dapat memahami pertuturan melalui deria

pendengaran dengan ataupun tanpa menggunakan alat pendengaran. Ini bermakna

mereka mengalami kepekakan yang amat teruk iaitu kehilangan pendengaran

sebanyak 90dB hingga 120dB. (Safani Bari, 1999).

Quigley (1984), mendefinisikan cacat pendengaran sebagai kanak-kanak atau

orang dewasa yang tahap pendengarannya teruk, terutamanya saraf sensorinya

rosak dan berlaku sebelum ia boleh bertutur. Ia disebabkan faktor dalaman dan

luaran. Oleh itu, mereka tidak dapat belajar mendengar bunyi atau mendengar

secara spontan.

Menurut Bee H. (1995), kanak-kanak bermasalah pendengaran adalah mereka

yang menghadapi kesukaran mendengar atau kekurangan pendengaran yang jelas.

Terdapat beberapa ujian yang dapat dijalankan untuk mengenalpasti kanak-kanak

yang bermasalah pendengaran.

Kanak-kanak bermasalah pendengaran adalah sinonim dengan masalah-

masalah komunikasi, sosial serta akademik. Menurut Zaini Hashim (1992) dalam

Mojuntin Ebin (1997), kanak-kanak bermasalah pendengaran mengalami

kelambatan dalam perkembangan pertuturan dan bahasa.

Abdullah Yusof ( 1993 ), pelajar masalah pendengaran seringkali melakukan

kesalahan struktur ayat kerana mereka menyusun ayat berdasarkan pemerolehan

bahasa mereka. Ini menimbulkan implikasi dan perkembangan bahasa terhadap

mereka di dalam menguasai bahasa.Pemahaman bahasa penulisan adalah secara

signifikan lebih lewat jika dibandingkan dengan kanak-kanak sebaya yang normal
2
DRAF PROPOSAL PENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP G 7.3

Penggunaan bahasa dalam penulisan oleh murid-murid bermasalh

pendengaran sangat lemah ( Izani hj Daud ). Mereka juga menggunakan

perbendaharan kata yang terhad, membuat banyak kesilapan dalam ejaan, tanda

bacaan dalam guna huruf besar yang tidak betul dalam penulisan mereka ( Paridah

awing, 1991 )

REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU

Selepas menjalani praktikum fasa pertama dan fasa kedua, saya telah

menghadapi pelbagai masalah dan rintangan disamping memperoleh banyak faedah

serta panduan yang sewajarnya untuk mendidik murid-murid khususnya murid-murid

berkeperluan khas masalah pendengaran.

Antara masalah yang seringkali dihadapi oleh saya ialah masalah murid-

murid tidak dapat menguasai penggunaan huruf besar walaupun telah didedahkan

kepada mereka. Namun setiap kali latihan di dalam kelas terdapat juga kesalahan

dalam penggunaan huruf besar.

Soalan latihan atau ujian yang sering dikemukakan ialah “ Salin semula ayat-

ayat yang diberi dengan menggunakan ejaan, tanda baca dan huruf besar di tempat
3
DRAF PROPOSAL PENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP G 7.3

yang sesuai”. Kesalahan murid dalam penggunaan huruf besar secara tidak

langsung akan mengurangkan markah kerana markah akan dipotong untuk setiap

kali kesalahan ini berulang. Jadi saya mengambil keputusan untuk

mempertingkatkan penguasaan huruf besar dalam kalangan murid. Jika murid dapat

menulis semula ayat yang diberi tanpa sebarang kesalahan huruf besar, sekurang-

kurangnya mereka tidak akan kehilangan kesemua markah.

Semasa menjalani praktikum, walaupun setiap hari sebelum murid mula

menulis saya mengulangi perkara yang sama iaitu permulaan ayat, selepas noktah

dan kata nama khas mesti ditulis dengan menggunakan huruf besar tetapi masih

terdapat murid yang leka dan menganggapnya tidak penting kerana mereka tidak

mengetahui bahawa kesalahan huruf besar tergolong dalam kesalahan tatabahasa.

REFLEKSI NILAI PENDIDIKAN

Guru merupakan seorang insan yang menerangi hidup murid-murid dengan

membekalkan ilmu sebagai bekalan masa hadapan untuk meneruskan kehidupan

yang penuh dengan cabaran dalam era globalisasi ini. Seorang guru perlu memiliki
4
DRAF PROPOSAL PENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP G 7.3

sifat-sifat tertentu untuk mendidik anak bangsa dengan cemerlang. Seorang guru

juga berperanan sebagai wadah ke arah pembentukkan suasana pengajaran dan

pembelajaran yang kondusif untuk menarik minat murid meneruskan proses

pengajaran dan pembelajaran.

Alat bantu mengajar memainkan peranan yang penting dalam mendidik

murid-murid. Aziz Saleh (1993), menjelaskan,tanpa ABM proses pengajaran dan

pembelajaran menjadi tidak menarik. Murid-murid akan lebih menumpukan perhatian

jika alat bantu mengajar yang dibawa oleh guru terdiri daripada pelbagai bentuk dan

berwarna-warni. Guru juga harus menggunakan alat bantu mengajar yang berbeza

untuk setiap langkah supaya murid tidak berasa bosan semasa pengajaran dan

pembelajaran. Penggunaan alat bantu mengajar yang pelbagai membolehkan murid

memberikan perhatian yang sepenuhnya semasa proses pemngajran dan

pembelajaran dijalankan.

Penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran

merupakan satu pendekatan yang dapat membolehkan murid-murid menumpukan

perhatian semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Menurut Ellington, Percival

dan Race (1993) penggunaan komputer dalam pendidikan mempunyai beberapa

kekuatan dan kelemahan tersendiri yang mana lebih berasaskan sebagai satu teknik

pengajaran dan pembelajaran yang lebih menekankan peranan individu. Murid-

murid lebih memberi perhatian terhadap tayangan yang ditayangkan melalui LCD

projector kerana tayangan berwarna-warni berserta dengan animasi yang bergerak.

Murid-murid akan teruja serta menumpukan perhatian sehingga tamat sesi

pengajaran dan pembelajaran.

5
DRAF PROPOSAL PENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP G 7.3

Seorang guru yang bertauliah perlulah melaksanakan proses pengajaran dan

pembelajaran dengan menggunakan pelbagai kaedah dan strategi supaya murid

dapat mengikuti pengajaran yang disampaikan oleh guru. Guru perlu menjadi lebih

kreatif jika pendekatan yang digunakan oleh guru tidak berkesan dengan

menggunakan pendekatan atau strategi yang lain untuk membolehkan murid lebih

memahami dan seterusnya menjadi murid yang cemerlang.

2.0 FOKUS KAJIAN / ISU KEPRIHATINAN

6
DRAF PROPOSAL PENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP G 7.3

Saya ingin memberi perhatian tentang masalah dalam kemahiran menulis

huruf besar sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran dalam matapelajaran

Bahasa Melayu. Sewaktu mengajar matapelajaran Bahasa Melayu, saya telah

mendapati masih terdapat dalam kalangan murid-murid tidak dapat menulis ayat

dengan lengkap iaitu menggunakan huruf besar di tempat yang sepatutnya seperti

semasa menulis jawapan pemahaman, menyalin semula ayat, membina ayat-ayat

mudah dan sebagainya. Situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarutan kerana

penggunaan huruf besar adalah penting dalam penulisan. Jika masalah ini tidak

diatasi kemungkinan besar murid-murid ini akan menghadapi masalah serta peratus

markah dalam matapelajaran Penulisan Bahasa Melayu semasa mereka berada di

Tahap 2 akan merosot. Merujuk Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 3, dalam

setiap rancangan mengajar terdapat kemahiran menulis yang menitikberatkan

penggunaan tanda baca.

2.1 TINJAUAN DAN ANALISIS MASALAH

Saya bercadang untuk melakukan tinjauan awal terhadap murid-murid

bermasalah pendengaran tahun 2 sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran

Bahasa Melayu berlangsung. Tujuan tinjauan awal ini ialah untuk mengenalpasti

masalah yang dihadapi oleh murid-murid sepanjang proses pengajaran dan

pembelajaran.

2.2 KRITERIA PEMILIHAN FOKUS KAJIAN

Saya telah memilih fokus kajian berdasarkan beberapa kriteria pemilihan

fokus kajian. Di antara kriteria pemilihan fokus kajian ialah kebolehtadbiran. Kajian

7
DRAF PROPOSAL PENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP G 7.3

ini boleh ditadbirkan di sekolah kerana saya akan menjalani latihan praktikum di

sekolah murid-murid bermasalah pendengaran. Kajian ini juga boleh ditadbirkan di

sekolah aliran perdana. Kajian ini juga memainkan peranan yang penting kerana

melalui kajian ini murid-murid dapat mengikuti kelas matapelajaran Bahasa Melayu

dengan sistematik dan berkesan tanpa sebarang halangan dan rintangan.

Seterusnya, kajian yang dijalankan ini mempunyai kepentingan yang

tersendirinya. Murid-murid bermasalah pendengaran tahun 2 dapat menguasai

kemahiran menulis huruf besar dalam Bahasa Melayu dengan menggunakan warna

sebagai bahan yang utama.

Terdapat kebolehgunaan dalam kajian ini kerana data-data serta hasil yang

dikenalpasti dalam kajian ini dapat digunakan dalam kajian yang seterusnya. Saya

hanya akan menjalankan kajian ini terhadap murid-murid bermasalah pendengaran

tahun 2 dalam matapelajaran Bahasa Melayu.

Dengan menggunakan dapatan kajian yang dijalankan, guru-guru dapat

meningkatkan kawalan kelas. Guru dapat mengetahui cara-cara kawalan kelas yang

spesifik untuk murid-murid berkenaan seterusnnya dapat membantu dalam proses

pengajaran.

Selain itu, kolaborasi juga telah menjadi kriteria pemilihan fokus kajian yang

dijalankan oleh saya. Saya akan mendapatkan kolaborasi daripada pihak guru yang

mengajar matapeljaran Bahasa Melayu di sekolah itu disamping mendapat

kolaborasi daripada ibu bapa murid-murid.

8
DRAF PROPOSAL PENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP G 7.3

Akhir sekali, kajian ini mempunyai kerelevanan kepada sekolah. Hasil

dapatan kajian boleh digunakan oleh guru-guru untuk meningkatkan tahap

penguasaan kemahiran menulis huruf besar .

3.0 OBJEKTIF KAJIAN

Objektif Umum

 Meningkatkan kemahiran menulis huruf besar dalam pengajaran

dan pembelajaran Bahasa Melayu dengan menggunakan warna.

Objektif Khusus

 Murid dapat menulis huruf besar pada permulaan ayat, selepas

noktah dan pada kata nama khas melalui penggunaan warna.

 Murid dapat mempertingkatkan daya ingatan mereka terhadap

penggunaan huruf besar melalui warna

4.0 SOALAN KAJIAN

9
DRAF PROPOSAL PENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP G 7.3

 Bagaimanakah murid dapat menguasai penggunaan huruf besar

pada permulaan ayat, selepas noktah dan kata nama khas?

 Bagaimanakah murid dapat mempertingkatkan daya ingatan

mereka terhadap penggunaan huruf besar.

5.0 KUMPULAN SASARAN

Kajian ini melibatkan tiga orang murid tahun 3 Dedikasi yang terdiri

daripada satu lelaki dan dua orang perempuan. Murid-murid ini seringkali

tidak mengambil berat terhadap penggunaan huruf-huruf besar. Murid-murid

yang normal juga kadangkala cuai dalam penggunaan huruf besar apatah lagi

murid berkeperluan khas masalah pendengaran. Murid-murid kelas ini terdiri

daripada dua Melayu dan seorang berbangsa Cina. Ketiga-tiga murid ini

menghadapi masalah pendengaran tahap teruk dan salah seorang

daripadanya merupakan murid autisme. Murid tersebut hanya akan mengikuti

pengajaran dan pembelajaran jika pengajarannya menarik perhatiannya. Jika

tidak murid tersebut akan menjalankan aktiviti yang disukainya seperti

melukis.

10
DRAF PROPOSAL PENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP G 7.3

6.0 PELAKSANAAN KAJIAN

6.1 PERANCANGAN LANGKAH-LANGKAH TINDAKAN

Aktiviti dijalankan setiap kali matapelajaran Bahasa Melayu. Setiap aktiviti

yang memerlukan murid menulis, murid perlu mulakan dengan warna kerana warna

dapat meningkatkan daya ingatan murid. Saya akan menggabungkan warna merah

dengan pensel agar murid tidak lupa bahawa setiap kali mereka mula menulis,

warna merah mesti didahulukan.

11
DRAF PROPOSAL PENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP G 7.3

• Kajian yang dijalankan adalah selari dengan model spiral

Kemmis iaitu:-

Rajah 1: Model Spiral

 Kitaran pertama

i) Proses merancang

ii) Pelan tindakan

iii) Pengumpulan data

iv) Refleksi

12
DRAF PROPOSAL PENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP G 7.3

 Langkah-langkah dalam kitaran pertama

• Murid diperkenalkan dengan penggunaan huruf besar.

• Membaca ayat mudah dengan penggunaan huruf besar.

• Mengecam penggunaan huruf besar pada ayat tersebut.

• Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf

besar di tempat yang sesuai dengan menggunakan warna.

 Kitaran kedua

i) Perancangan semula

ii) Pelan tindakan

iii) Pengumpulan data

iv) Refleksi

 Langkah-langkah dalam kitaran kedua

• Membaca ayat yang diberi tanpa huruf besar.

• Menyalin semula ayat dengan menggunakan huruf besar di

tempat yang sesuai.

• Membaca petikan mudah yang diberi tanpa huruf besar.

13
DRAF PROPOSAL PENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP G 7.3

• Salin semula petikan dengan menggunakan warna pada

huruf besar di permulaan ayat, selepas noktah dan kata

nama khas.

14
DRAF PROPOSAL PENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP G 7.3

6.2 PERANCANGAN CARA MENGUMPUL DATA

- Pemerhatian terhadap sikap dan tindak balas murid dalam

kelas. ( Rujuk Lampiran 1 )

 sikap murid akan dilihat secara tidak langsung sewaktu aktiviti

pengajaran dan pembelajaran berlangsung.

- Soal selidik ( Rujuk Lampiran 2 )

15
DRAF PROPOSAL PENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP G 7.3

 borang soal selidik diberi kepada guru untuk mendapatkan

jawapan yang tepat secara jujur.

- Ujian pengesanan

 diberi kepada murid untuk mengukur sejauhmana pencapaian

dan pemahaman mereka untuk menggunakan huruf besar

dalam ayat.

- Semakan buku latihan

 semakan buku latihan secara tidak langsung dapat menilai

tahap perkembangan murid dalam menguasai penggunaan

huruf besar.

6.3 PERANCANGAN CARA MENGANALISIS DATA

16
DRAF PROPOSAL PENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP G 7.3

Setelah mengumpul data yang berkaitan dengan kajian, saya akan mula

menganalisis hasil dapatan saya. Saya akan menganalisis maklumat pemerhatian

dengan menggunakan senarai semak. Melalui ini saya dapat mengetahui dengan

lebih terperinci tentang masalah yang dihadapi oleh murid. Saya akan menganalisis

keputusan ujian pengesanan dengan memberi markah kepada setiap murid serta

akan menilai murid berkenaan.

7.0 PERANCANGAN PELAKSANAAN TINDAKAN

7.1 JADUAL PELAKSANAAN KAJIAN TINDAKAN

17
DRAF PROPOSAL PENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP G 7.3

BIL TARIKH PERKARA CATATAN

1. - Mengenalpasti masalah

dan pengumpulan data

awal.

2. - Menulis proposal kajian

3. - Merancang kajian

4. - Laksanakan tindakan 1

5. - Analisis tindakan 1

6. - Analisis pencapaian murid

7. - Laksanakan tindakan 2

8. - Analisis tindakan 2

9. - Analisis pencapaian murid

10. - Refleksi

11. - Menulis laporan kajian

7.2 KOS KAJIAN TINDAKAN

BIL BAHAN KOS

1. Kertas A4 RM 50.00

2. Bahan Cetak RM 50.00

3. Ink printer RM 150.00

4. Lain-lain RM 50.00

18
DRAF PROPOSAL PENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP G 7.3

JUMLAH RM 300.00

8.0 SENARAI RUJUKAN

1. Alis bin Puteh (2009), Kajian Tindakan Di Sekolah, Satu Pengenalan,

Penerbitan Seri Kota, Shah Alam, Selangor.

2. Mok Soon Sang ( 2010), Penyelidikan dalam Pendidikan, Perancangan

dan Pelaksanaan Penyelidikan Tindakan, Penerbit Multimedia SDN.BHD,

Ipoh, Perak.

19
DRAF PROPOSAL PENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP G 7.3

3. S.Jay Kuder ( 2003 ), Teaching Students With Language And

Communication Disabilities, Second Edition, Pearson Education, United

States of America.

20