Anda di halaman 1dari 10

NOTA SERAH TUGAS

NAMA : MOHD SHAZLI BIN ISMAIL


NO. KP : 820524025385
NO. FAIL JPK : 65400

1
KANDUNGAN

PERKARA MUKA SURAT


1. Surat Penyerahan dan Akuan Terima Nota Serah Tugas 3
2. Senarai Tugas Jawatan 4
3. Kedudukan Terakhir Tugas-Tugas Yang Belum Selesai 5
4. Senarai Hartabenda/Peralatan Pejabat 6
5. Kedudukan Kewangan/Akaun dan Lain-Lain 6
6. Fail Meja 7-8
7. Manual Prosedur Kerja 9
8. Lampiran Senarai Serahan Tugas 10

2
1. SURAT PENYERAHAN DAN AKUAN TERIMA NOTA SERAH TUGAS

(a) Adalah saya Mohd Shazli bin Ismail yang memegang jawatan Pegawai
Perkhidmatan Pendidikan di SMK Mahsuri, Langkawi dari tarikh 12 Januari 2009
hingga 31 Ogos 2021 bersama-sama ini menyerahkan Nota Serah Tugas sepertimana
diarahkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam melalui surat Bil. JPA. 193/6/3-4 (20)
bertarikh 19 Julai 1985. Disertakan juga bersama-sama ini Fail Meja/Manual Prosedur
Kerja *

Diserahkan oleh: Disemak oleh:

Tandatangan: Tandatangan:

Nama: Mohd Shazli Bin Ismail Nama:


(Ketua Bahagian/Unit/)*

(b) Adalah saya Sa’diah Binti Abdul Samad, Pengetua di SMK Mahsuri, Langkawi
mengaku telah menerima satu (1) salinan Nota Serah Tugas dan Fail Meja/Manual
Prosedur Kerja.*

Tandatangan: Tandatangan:

Nama: Suriawati Binti Abu Hasan Nama: Sa’diah Binti Abdul Samad

* Potong mana yang tidak berkaitan

3
2. Senarai Tugas Jawatan

i) Guru mata pelajaran GKT Tingkatan 4STT & 5STT


ii) Ketua Panitia GKT
iii) Guru mata pelajaran RBT Tingkatan 3A, 3E, 3F dan 3G
iv) AJK Jadual waktu sesi Pagi
v) Ketua Siaraya sekolah
vi) Pentaksir Mata Pelajaran GKT SPM
vii) Penyelaras Bengkel RBT 2
viii) Guru rumah sukan Laksamana
ix) Ketua Guru penasihat Kelab Bola Sepak
x) Guru penasihat Persatuan ERT dan RBT
xi) Guru penasihat Kadet Bomba

4
3. Kedudukan Terakhir Tugas-Tugas Yang Belum Selesai

Tugas-Tugas Yang Belum Kedudukan Sekarang Tindakan SusulanYang Rujukan Fail, Pegawai Jabatan Catatan
Selesai Diperlukan Yang Berkaitan
Sukatan matapelajaran GKT  Sudah  1 bab akhir Softcopy buku teks,
tingkatan 5STT menghabiskan bab yang tinggal tuagasan SPM telah
lukisan elektrik iaitu lukisan diberikan
 Memulakan kerja reka bentu
kursus SPM 2021 dalaman
 Sambungan
kerja kursus
SPM 2021
Sukatan matapelajaran GKT  Sudah  Sambungan bab
tingkatan 4STT menghabiskan bab isometri
lukisan
pand.tambahan
 2 bab yg tinggal
iaitu isometri dan
oblik

Sukatan mata pelajaran RBT Silibus telah dihabiskan  Sambungan Softcopy PBD pelajar
Tingkatan 3A,3E,3F,3G projek telah diberikan
penggilap kasut
dan
pendokumentasi
an

5
4. Senarai Harta benda / Peralatan Pejabat

Bil Tugas / Jawatan Harta benda / Peralatan Catatan


1 Guru mata pelajaran GKT Ting. i) Fail rekod mengajar
4,5 ii) Buku teks GKT
Ting. 4
iii) Buku teks GKT
Ting. 5

2 Ketua Panitia GKT i) Fail rekod mengajar


ii) Fail induk panitia
GKT
iii) Fail sokongan
panitia GKT

3 Guru mata pelajaran RBT i) Fail rekod mengajar


tingkatan 3 ii) Buku teks RBT
Tingkatan 3
iii) Softcopy PBD

4 Ketua Siaraya i) Wireless En.Salim Ramli


microphone
5 Ketua Guru Penasihat Kelab i) Fail Kelab Bola En.Masriezal
Bola Sepak Sepak Azam

6. Kedudukan Kewangan/Akaun dan Lain-Lain


(Hanya perlu disediakan oleh pegawai-pegawai yang berkaitan sahaja)

- TIDAK BERKENAAN -

6
6. Fail Meja

Bil Tugas Senarai tanggungjawab


1 Guru mata pelajaran GKT 1. Merancang pengajaran dan
Tingkatan 4 & 5 pembelajaran mengikut sukatan pelajaran.
2. Menyediakan persediaan mengajar
3. Mengendalikan pengajaran dan
pembelajaran dengan berkesan.
4. Membimbing pelajar memperolehi
ilmu dan menguasai kemahiran serta
mengamalkan nilai-nilai murni dan sikap
yang positif.
5. Membuat penilaian dan tindaksusul.
6. Menjalankan inovasi
7. Mengendalikan kelas bimbingan &
kelas tambahan

2 Ketua Panitia GKT 1. Menyediakan Rancangan Pengajaran


Tahunan.
2. Merancang dan menyelaraskan strategi
program peningkatan akademik.
3. Mengurus dan mengemaskini fail panitia.
4. Menyediakan Pelan Operasi, Pelan Taktikal
dan Pelan Strategik bagi panitia Kimia.
5. Menyelaras dan menyemak penyediaan
soalan ujian dan skema pemarkahan.
6. Mengemaskini moderator mata pelajaran.

3 Guru mata pelajaran RBT 1. Merancang pengajaran dan


Tingkatan 3A,3E,3F,3G pembelajaran mengikut sukatan pelajaran.
2. Menyediakan persediaan mengajar
3. Mengendalikan pengajaran dan
pembelajaran dengan berkesan.
4. Membimbing pelajar memperolehi
ilmu dan menguasai kemahiran serta
mengamalkan nilai-nilai murni dan sikap
yang positif.
5. Membuat penilaian dan tindaksusul.
6. Mengendalikan kelas tambahan, kelas
bimbingan & kelas pecutan
7. Melengkapkan pelaporan PBD dan
KSSM
8. Membimbing pelajar menjalankan

7
amali & kerja projek serta merekodkannya

4 AJK Jadual waktu sesi pagi 1. Menguruskan jadual relief guru yang
terlibat

5 Ketua Siaraya 1. Memastikan system siaraya sekolah


dapat digunakan dan dalam kondisi yang
baik
2. Menguruskan penggunaan system siaraya
dalam semua acara sekolah.

6 Pentaksir Mata Pelajaran GKT 1. Menghadiri mesyuarat penyelarasan


SPM penskoran di peringkat negeri
2. Menyemak tugasan pelajar
3. membuat moderasi penskoran

7 Penyelaras Bengkel RBT 2 1. Memastikan keadaan bengkel selamat


untuk digunakan pelajar
2. Menyelaras dan menguatkuasakan
peraturan bengkel satiap masa.
8 Guru rumah sukan Laksamana i) Membantu pemilihan pelajar untuk
menyertai pertandingan sukan di peringkat
sekolah..
ii) Membantu ketua rumah sukan mengurus &
memantau pelajar semasa aktiviti
9 Guru penasihat Kadet Bomba i) Mengadakan sesi perjumpaan
ii) Memberikan ilmu pengetahuan dan
pendedahan mengenai aspek badan
beruniform seperti kawad kaki dan
sebagainya.

10 Ketua guru penasihat Kelab Bola i) Mengadakan sesi perjumpaan


Sepak ii) Memberikan ilmu pengetahun dan
pendedahan mengenai kemahiran asas dalam
bola sepak
iii) Membuat perancangan tahunan aktiviti Kelab
iv) Menyediakan Perancangan Strategik,
Taktikal & Operasi Kelab

11 Guru penasihat Persatuan ERT 1. Membantu ketua guru penasihat


dan RBT menguruskan aktiviti persatuan

7. Manual Prosedur Kerja

8
-Rujuk Buku Panduan Staf -

9
LAMPIRAN SENARAI SERAHAN TUGAS

Bil Bahan / Peralatan Penerima Tanda tangan


1 Buku teks GKT Ting. 4,5
2 Buku teks RBT Tin,3
3 Fail rekod mengajar
4 Fail Panitia GKT
5 Fail PBD GKT
6 Fail PBD RBT

10