Anda di halaman 1dari 5

PENILAIAN KURIKULUM 1 -(3 PAV) PENDIDIKAN ISLAM MAC 2018

Nama : ……………………………………………………………………………………………………..

No i/c: …………………………………………….

Jawab semua soalan


(1 JAM SAHAJA )

1a) Lengkapkan petikan di bawah dengan jawapan yang sesuai.

Al-Quran merupakan ………………………… suci yang diturunkan Allah sebagai ……………………… hidup
kepada umat Islam. Ia juga merupakan sumber ………………… utama dalamsegala urusan yang
berkaitan ibadah , akhlak, hubungan sosial setempat dan global setiap mukmin. Setiap umat Islam
dituntut …………………………, memahami dan menghayati isi kandungan al-Quran. Tuntutan
membaca al-Quran adalah salah satu ……………………….. dan mempelajarinya adalah salah satu
fardhu kifayah.
[5 markah]

b) Senaraikan dua adab membaca al-Quran.

i)………………………………………………………………………………………………………………………
ii)……………………………………………………………………………………………………………………..
[2 markah]

c) Tandakan ( / ) pada ayat yang terdapat dalam surah Yassin dan ( X ) pada ayat selain surah
Yassin.

BI AYAT / X
L
.1 ٧ ‫ون‬ َ ُ‫ق ۡٱلقَ ۡو ُل َعلَ ٰ ٓى أَ ۡكثَ ِر ِهمۡ فَهُمۡ اَل ي ُۡؤ ِمن‬ َّ ‫لَقَ ۡد َح‬
2. ٤ ‫ك يَ ۡو ِم ٱلدِّي ِن‬ ِ ِ‫ٰ َمل‬
3. َ ُ‫َو َس َوٓا ٌء َعلَ ۡي ِهمۡ َءأَن َذ ۡرتَهُمۡ أَمۡ لَمۡ تُن ِذ ۡرهُمۡ اَل ي ُۡؤ ِمن‬
١٠ ‫ون‬
[3markah]

1
DISEDIAKAN OLEH USTAZAH ROHANA BT MOHD NOORDIN
PENILAIAN KURIKULUM 1 -(3 PAV) PENDIDIKAN ISLAM MAC 2018

2 a) Tandakan ( / ) bagi pernyataan yang betul dan ( X ) bagi pernyataan yang salah.

BI AYAT / X
L
1. Menghafaz al-Quran dapat menghapuskan dosa-dosa besar.
2. Allah akan mengangkat darjat kedua ibubapa penghafaz al-Quran.
3. Surah al-Baqarah adalah surah yang terpanjang dalam al-Quran.
4. Antara kelebihan menghafaz al-Quran adalah akan dibangkitkan
pada hari Kiamat seperti bulan purnama.
5. Sentiasa mengamalkan minumair kelapa muda dan kismis setiap
hari dapat memudahkan kita menghafazal-Quran.
[5 markah]

b) Tuliskan nombor mengikut turutan yang betul bagi ayat hafazan di bawah.

BIL AYAT NOMBOR


1. ‫ٱهَّلل ُ ٓاَل إِ ٰلَهَ إِاَّل هُ َو ۡٱل َح ُّي ۡٱلقَيُّو ۚ ُم‬
‫أۡل‬
2.
ِ ۗ ‫ت َو َما فِي ٱ َ ۡر‬
‫ض‬ ِ ‫لَّهۥُ َما فِي ٱل َّس ٰ َم ٰ َو‬
3. ‫ۚم‬ٞ ‫ة َواَل نَ ۡو‬ٞ َ‫اَل تَ ۡأ ُخ ُذهۥُ ِسن‬
4. ۖۡ‫يَ ۡعلَ ُم َما بَ ۡي َن أَ ۡي ِدي ِهمۡ َو َما َخ ۡلفَهُم‬
5. ‫َمن َذا ٱلَّ ِذي يَ ۡشفَ ُع ِعن َد ٓۥهُ إِاَّل بِإِ ۡذنِ ِۚۦه‬
[5 markah]

3 a)

‫ ۡي ٰطَ ِن‬U‫ٱلش‬ ٞ ‫ابُ َوٱأۡل َ ۡز ٰلَ ُم ِر ۡج‬U‫نص‬


َّ ‫ ِل‬U‫س ِّم ۡن َع َم‬ َ َ ‫ ُر َوٱأۡل‬U‫ ُر َو ۡٱل َم ۡي ِس‬Uۡ‫ا ۡٱل َخم‬UU‫و ْا إِنَّ َم‬U َ ‫ا ٱلَّ ِذ‬Uَ‫ٰيَٓأَيُّه‬
ٓ ُ‫ين َءا َمن‬
٩٠ ‫ُون‬ َ ‫ٱجتَنِبُوهُ لَ َعلَّ ُكمۡ تُ ۡفلِح‬
ۡ َ‫ف‬
Surah al-maidah ayat 90
Tuliskan HARAM bagi perbuatan haram yang terdapat dalam surah al-Maidah ayat 90 di atas dan
tuliskan TIADA bagi perbuatan yang tiada dalam ayat.

2
DISEDIAKAN OLEH USTAZAH ROHANA BT MOHD NOORDIN
PENILAIAN KURIKULUM 1 -(3 PAV) PENDIDIKAN ISLAM MAC 2018

BIL PERBUATAN HARAM / TIADA


1. Mengambil buah rambutan jiran tanpa izin tuannya.
2. Menilik nasib.
3. Minum minuman malta barbikan.
4. Bermain judi.
5. Menghisap ganja dan candu.
6. Minum arak.
7. Berzina
8. Menyembah berhala
9. Mandi bunga.
10. Menderhaka kepada kedua ibubapa.
[10 markah]

4a) Padankan cara mencegah kemungkaran dengan maksud yang tepat.

Cara Mencegah
BI Maksud
Kemungkaran
L
Memberi nasihat dan
1. Dengan tangan (kuasa)
bimbingan yang baik.
Membenci kemungkaran
2. Dengan lidah
tersebut.
Mengubah dengan kuasa
yang ada pada seseorang
3. Dengan hati
mengikut kemampuan
bidang masing-masing.
[3 markah]

b) Jelaskan maksud kemungkaran.


3
DISEDIAKAN OLEH USTAZAH ROHANA BT MOHD NOORDIN
PENILAIAN KURIKULUM 1 -(3 PAV) PENDIDIKAN ISLAM MAC 2018

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(2 markah)

c) Nyatakan hukum mencegah kemungkaran.

…………………………………………………………

(1 markah)

d) Klasifikasikan cara mencegah kemungkaran samada dengan tangan (kuasa), dengan lidah atau
dengan hati.

BIL SITUASI CARA


Azizi menjauhkan diri daripada kawan-kawan yang suka
1.
mempengaruhinya untuk merokok.
2. Seorang hakim menjatuhkan hukuman kepada pesalah.
(4 markah)

5a) Lengkapkan maksud rasul di bawah.

Rasul ialah ……………………….. yang dipilih Allah, diberikan …………………….. untuk dirinya dan
………………………… kepada orang lain.

(3 markah)

b) Senaraikan tiga nama rasul yang anda tahu.

1)…………………………………………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………………………………………..

3) ………………………………………………………………………………………………..

(3 markah)

c) Penuhkan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul.

4
DISEDIAKAN OLEH USTAZAH ROHANA BT MOHD NOORDIN
PENILAIAN KURIKULUM 1 -(3 PAV) PENDIDIKAN ISLAM MAC 2018

Tabligh/Menyampaika
Kizbun
n
Baladah/Bodoh Amanah
SIFAT WAJIB SIFAT MUSTAHIL
Siddiq
Khianat
Kitman/ Menyembunyikan
Fatanah/ Bijaksana
[4markah]

SOALAN TAMAT

Disediakan Oleh: Disemak dan disahkan oleh:

……………………………….. …………………………………….
(USTAZAH ROHANA NOORDIN) (KETUA PANITIA)

5
DISEDIAKAN OLEH USTAZAH ROHANA BT MOHD NOORDIN

Anda mungkin juga menyukai