Anda di halaman 1dari 22

DIKTAT

LINGUISTIK HISTORIS KOMPARATIF

OLEII:
PRIHADI, M.HUM.

JURUAN PIINDiDIIi{\ BAIIASI DA]\ SAS'IIIA INI}ONI'SIA


FAKL]L'IAS I]AH.{SA DAN S]]NI
ii \rVirRSr r..\S \ r( l'irr; r'.\i. A R;A
'r'Kr
itNl.l t\ t:,\t .^Nc,1N !l:N]lit\i
l(l{)o
DIKTAT

LINGUISTIK HISTORIS KOMPARATIF

OLEH:
PRIHADI, M,HUM,

JURUAN PENDIDIICAN BAHASA DAN SASTRA INDONf,SIA


FAKULTAS BAHASA DAN SENI
LN..IIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

TINTTJK KALANCAN SENDIRI


2006
pt\C,\\r.\n

rrir {ii ttiri..s ro rDi.xr,i ri_rrKr rdaih bi!ro! k.tixn rnjtr pe,Mndn$i
:: ::: rrrrs3 0e*erib s u iiulri ri !taii dibrn rtrsl,.i rnrut mcnlerair(iiingkar
.:!::!:1.i bahard bahasr rer$ebd Dj 3l.oing. ntr. daoar puJa
dig(nitan unruk
_:_:inrrf lhirh
Nrk$$dhn oerckx. bera.x umur bahrsa bdhasr rersebur, dan
..::trn nrctcli( bcrDis r 'tiLrurD
vdnr drrdl dicr,)ri sclrri re$cbtrldi dep$ ddrlah dapal
:.:emukan penaetompohh bihrsa drr penrebarai bahasa
safrrar han ini. BehDa
:::rinqnv! ilnu pcddrdlrlan n! sobg ddri lii darral dirundkrn
scbalai lantfan
.rrLembara.n pcmdabar marNji.
Drkl.r rni dGusun dcigrn rL.ruii ag.r nrahin$rrltoscn Nngfunpu
oala kutrah ai
q.mperoleh ped.nran vdrg $.nrdlls
utrruk m. li\rxr \1dr0ns$r N,teijp{ro ch dikot
pelr lnrg dlpit diglirkrr n.r-ll|llrjpds (rcrn !d g 1(rr d(cnmu sctdnru s01u
gdn
seleyer llldhxs$!x drp bc[ nrlcn,ri] rrj\enltd tctrgrnrrrr
doscndMdrrnn

Ucap rrifte (.eir p.rtrtr snorllr tr


(r )rdn b0rt)rgfl p,hi[
rlng rchh
fremberikatr banruan lEmrknxn drtr rrtrrgrsurl(ggrd ktd disetejuidrs6u
.
Akhir kib nnLdrhrnudrhjn drLrd i iliipar frcrb.rikrn manr.aar thri
nr0rksissn
dai dosen pctrgampu rirah Lu ixh !$g!(rk Ikro.is KofrtJamrJil
{LtrK) podd Juiusan
AinsadanSaim hdon4id,FrkutrasBarlsadarserr, Unive.sndsNcgeri yoslakan.

Yosyatarla. Sellenbcr 2Oc6


DANTAR ISI

H lA\4,^\"(D I

l^ A P.NG^NTAR

lr '.Fde\rrc prm- f!"1 r.r'r '


'o
C B d!"! P:ruirdr r"1

A. P(nJ!- .r l3
ts ic..nrp,.n Mro,j{ . l { 4
'rjNr-,r,rr(:i
L S6'eTar\o Verod. Noapam"l 5
D rlgkal-.:,ok.1Vcrodc<o1'p.mr,i l7
B48 IIi T1PE.TiPF 'FPI]BA \ BIJNV, I9
A. Pen$ntr.... .. .. .. l9
I lelemlhan Bunyi . .. 20
a. ReduksiOugus Lorsonan. .

b AFo(orc

d. Konprcsi......... ..... . .................. .. ...... .

2 PJ{hhrlJr Blivi 17

a. Adop l . 8

b Epentesis ... 9
c Pnne{s
3 M(tar:{ir ...
fisi..
5. Ito"{ r'enUeid nr . . .. J.J
A. ilamr Pctrucllfl. .....3,
a. Asur,rs Dirir t,ckslkosdhnit ..
C lcknrk l.![NkosrxtisLk
D. Klasifikisi Aahasn

E. Nihi i4kskoshlisrik ..
tr Tabel Log irna. .. ...
G.DaftarKosaKaraDasar..... .......,......,.,.?9
Bt-B Vi SEJARAH PERBANDNCAN BATJASA .. ...,.....,...._.............. .. . 85
A. PerbandinganBahasaAba.tXtX.,......... ,.... .....,.....,,..
,......85
B.PerbandiuanBah.saScbctumAbddXVII................................35
C. Pedaidinean Baha$AbadXytx... ... ... ... ........ ........... . 36
D (egia(an Pedsndhgsn s0hJsa
AbJd XIX
RAB I
DASAR T'ERBANOINCAN RAIIASi

Knreni a,h Lrn tus.r dari Niq ldm0u!


uhdl hanusis berada dslan
a:!el.Dan. rinbulhh rsahd-usaha !ntur
rn.nietarlidn masa !and ,nasrh 0elaD
n!.
!saha-usat! l€Geb( lnlara tdrn dcn!.d
nicnllrutln leon.leon m.nccnai lhbutnva
' \r! rrJr n 11,,. tu, ,1,.I d fi.,1 blb , ood;
I, nr s(R1
trliuNiva daoar drkahkan bahw! borvak dan con rcGebut Mdrtr
n vinaeuDS satu
asqek kecit dan rmbuliva salu Lrnsurcb!has! alau rcbih. denean lrdak merihar
bahsa
sebrqri suaru svsrcnr lau bui{i. aeon r(r9 bi8 dilerina yanq n mDu
Feijeluskan
.enunhuhai brtras sdrii msrcrutoh scbngai s!a1u svsieh kohunilasi
ddahh tcori

ieori llocke(-Aschq buke ncruoatan s.$Lar!


vflrs batu. Keduanya mcn$kuijusn
bahwa apa Ftrg mrka kefrokatdn
b v,k mchpersuraksi dalaiara mteotoqis,
losiJ, dan dara dau qcotoNis
!adgictxh diselidikipaE ahij rlii. Meekahlnva
setedrr
nelJi.rbl ;-'t L1j vr .d ur J L.L ra ( i.ltrkltJl bJs rndr
bahlsc nanusia itu seja(
Fdrrblrld
a*atmrti perkcmbangannya
Drhft gans besahra lerdapar
kesepakdhn frenge ai elolusi bdhasa
mtrusi3 dari rcriakan (cr!) allu panggiJd
(call)
frclai r lr.hnp pra-bnhasa }us bcrbcda dri bahasa
sesuneguhnya karcna kekutugan
om kekcmbam. pol. (Hockc ,lschcr. tr64:h.r.tjr,
don t44 dm sererusnya).
Bahsa surSgu]myr lrpfkmkdn brtu tnhbut
sckirar t!0,(r00-40000 bhun yan8

Andaikra leo.j dan perkiEM 6ia bahos. yangscsuns4hny!


tu benm. makanenjadi
qelan sbnjuhya adatah bagJimand p€rtcmbaigan
&hda ssudah itu hjngg!
sekaEng aru sejauh yans dapar didarar
&ri dlskah{askah kudo yang ada. Kit! honw
rerghadrpi leny mr \eiamrg. hdtr, krdapd bemd€fr-ma@F baira dan
kelomp.k bohasa di dunia ini.

Uituk henFhskan seianfi letutobund itu b.ka


datM abad XX ctatl
dilembd*an bernacah-Bacm heiode Lurur
benetusuf, sejaEn pe.rembssM
:::.: r, 'rtri|N n.i.n...ttud. ntr r rr id;ii bria .tih,nrkrr uRn:tr heni.last.n
if,l.mbxiexn thp !..ir(! rjtn thtrn \xns tnttr. 0,rrnr-rarrnr b.b.sDr rihu
tahuo
::rr lalu Mc(.J.-mcri'J. lti!jd(!r a 0rJa jiJdd XII tru kcmodra. di{bd nnode

!),, P.qdekiff n serdindinq.n ds'msr


Drlrm B.laluken pe.banditrgrn hah.., b€rbagai pend€kacf, iapil
dikrutsn
renrai denern tutudn v.ng tcrjd.r dnral.i P.iditalnn,peDdekalan
ya.g dapat

l. Potrdekrtrr Si,rkrdiir

irendrlnrin S t.!r!s irxu (ar)0rnrr Srni@iis drti(ukai aprb,ta o6ns


melakukln p.rl{idrtrlan bahlsr rtrd. nhru nqt3r Dcrtcmbansan rcnenu lanpa
0rd3d
$nktu sa,nj sckiti r.?rcnr iruJah prur!.isdircmpuh
'nempecGll3d bdGifar
ho.izonral lJuh,motr o.r,g mclihd rp.
lang adn prd! m.5n,g-masing bahre,
kcfrudiri m.mbandiogkr. t..ihro b!h.s! riru JroSan yang r3j.,y"
Tidal
heollEn rt& aprbrta oLnJeitrlo $ntrrs i j
gi dtinmaNrn dong,n Fendekllln
l)skrip0l Dasdr berortrknla ndaiah tenr-.tndn Jane ad, prda sar{ jtl saja, rlrineg!
L*rehdhnlr bcos-bci.. objckr,t
Mhu dleldkukdd pedrndrtrlii drleftukai ldt dgdi tjatarrdraliid
Poda
uisoe-
Mssr irlhlsi srns berbed! deneM uns reuN( dsd bdisra
,!ng ldin. Ds.j ,iri
ke'idili iruncrt islldl1 prndekal.i Konmsil ialah dteorbindiigk(! bdfidM saru
dedgar yo(g lain densan tuJ!3r fren€m,*dn perbedqeperbeddn
Jnc n@qlir 6d4
ant.6 bah.sd ysngdibsf,djnskd

Dehili, lah kemutian pendDklraFp.odekalan ini hclanr(an cotuk linluis(ic


rerleDr, vals! r, rdh€1L|su cr.^ Ur.(i pLr rcu t lsr
rtKoh;,.mrr5|ik4
crau Ling strk Koninamt,t Ko0tftinit: ",

2. Pend€l in Dirtro it
Lain halnyE denFn pendct.iin Sinkonis, p€rdekarld
meBbandiigkai bah6a dcdsaa mgmperh3rikn p€rb€d&n $sti!
:, :::; iftemruil akao beGitut lenicat Dtri sini muncut rsrikh p.ndek.ai
_i-:! Ljai.oEt tinguinic,3trsdihasirtar rdarah
Litrg!,$ik Hi*ons Kompadia
Orai! da!d( mcftbudjtr!{rn su{u baljdsa ddi waklu ke sd1u, nisrt.yd
: :- Jrrllad bahas. tldonesa pidA wdtu tohirn\a irtalj pdda hhu 1128,
dEdsdn
:i:!rJi\todesjtrlrla(trhtrnt,i.lJ,iteDru\lhJugabands.hdoneshpJNlln!,tr6a.
:i 11ir0s{ irdo6*jd trj.$ knri irirh mhr( t98Z Cdd kd.lr seftdcdn rdi <iin{fisk{d
::-riri 0efdrkar4 Drrkrodis trjren.i, irtrf tr,c(bd dirg[dn saru irdhdsd dari *(l:ro
\:itiiruP.rtii6Jrrs!ryiBAiiiJniihp.rbindrtrgdrdttl0lorb0his0iruscodiri.
Dl sa rping rto d.ngji iuju knenu or:ng juga dapar medbandjng_
:.ii'nskan dua baha* arau icbih p:,ja .nar e(cfliu rcnud,an dad sini moenlol
ke
ftsa lrlu bah.sa-bahrsa r.c.bu( rhn lnr d(.mrtan ,f,,1u[ bah.sa v.ng mcnurunlan
sadasa-bahasb Nsrlrjta SrLi, scnrcrnj nn Jtnhnrukdn studi s{!rs Or0krdn$
'L!
Ekslchal l,eidekdldr Djrrrons rdr t. nLdnn nreh|rksi coot llnsrhro
td_tcntu
r!Jdlr Ltr gurstrl ln5turs (!trjpdtrtrt:

3, Pe etd$n pdtrt.odid
P.ndekara0 inj metupakn dla pend.kdrli di al!s, ialah pcnitekdan
Sidkro.is
dai Didk.onk M!ia-mula dital!!3o prtrde\aran Sinkonis, misatnya bahaa
indonesis
dan bahasa Jdv! pad! ahui t920, k.mudian batusa t.donesia
d2i bah.s Jawa Fd!
tzhhl9J0,danbahasatndoi€siaserrabahasaJ.{"rahmtg3o.screrdhitudilatutan
DendekotdnDirrronis. Keaddan ketuo bdrhsa lcadbul pldd ratrutr t920 dibdndinekn
{€Jcan prJd Gr l I lsu a"n t< fitr u<1dr,\rsdbJn mJr iahun t!30. De
sn,
kcDUdaD ck0i di[chnur peiteLnbdnga kdt$ b{tjrsd paid (b]rur.tdnu
krsebut.

Dr1,\mrt0h Jnp!t J,.\Jk,,l'{ltj.drFuJr drir\s te$d beruoga


peidekiff ! sesusr ddngan lujuan t?f, g fi .od.k dicarai.

C.Aid.nglertrrdingsn
Asp€k bllNsa yerg pdlirg cMr utL*
triaditdj bdlH srudi plrbetllitrg& s.hldh
bcnluk. DalM tenyu{$M. st'lklu ionrdj btrtuss_balusa 0d& bbyd}
meninbltkdn
nlasslah ddlafi
Frbandngdi bita drladrngkan denean srlktur rralid. KsidarF(stddn
fieneenai to(erabll[n anrd b4t'ds6 dlpal dirumrstd Ksd merakintsn
denedn
mrnrerL.rmlan kesarnad-[esamjd n.dtur r"ng r.lan JielnLkr du djFekjrj sccea
shtemdrik. Trbpi .ji Fihal Iain lJrn, n licsamanfl b.druk rnng drmrlikr iru ;lad
lsbjl metalinlian la!i, iaiau bcnr*-i1en.trk :k mcmp€rrrh4ian pdra ksamM

Deneor den LDn bahrja ana pr di brir jd, jdjra tconrrs daFut rcnladi ol,j-€t
p..bnrdnlgdn Ti.t b.lgs dr duo'6 menlJjk'cin4iri (senesidfd (u,rne rt) e(eitu
Keserrsrdan bdhosd iru fiercdkup:

(l) (esmur dalam bed(k Jan m.lna rj.p bahs. njen'i&i benrutr,benr!( lenedu
yangdikinlm deiSan maIianra i"ng kh4 dor0i m€m(dahtan r€fee,si.

(2) liap b{hasa nDrnrl[' |rB gkrt 0 jungsro rl y$g terkdil !ri(u tt'ncm (lln
'1
rorlern lvdra0pui rrrdrj r'dNr nu (!r'ts ri. ddl blrbcda Lldribdhrsr kc tlt]rdsu
lcrdAprl l0 lrhur Jr u tric ar i hrlr\ r dr, [!lDs! orcdi'r'tr plrd Btlr yuiA {orkgrit
N ufru( nrdirbeJrlan nr{lLrr Ldrr, da birrM sxt)u gdrdrrbu yFbliyiysngsel86r
rerb.(rs rni 0idn4h 01.(ghALlLd'i IE.tMrhnd! (iixril ytrtr! riiL trdaus junndl.r!.
Fo eft pidn ir. as&tirlusatudrirtrdv,ber[Ndr afraE lJ sadlp.iJlr (,(h rb e r, rellpi
juololr nri s0gg|a qrgh$il(ntr .jbu(n do.tsB (!!ra),
liiru slrutu tlng fe.,i*il
Y.rg nlengdndsng r'.knr
(l) Tiap hhdsa di dunia frcmili[i l.la$fet,s ka6 rcnenru, Firu rab btrd.. taft
kcq., kak siriq tak ganri u6ng, dln k.6bitansan.

Dula$ lld! P.rbaodnlgs B*$r i.n i-ti.ljlr hn:lg !jaii*: .t . .,ia .H


cna.-,..*l jrlg ...r!t .: dd* jei* bltg. l,!:rikl re!:l ljidl i:c1g:*::..!1
tisre Jarg €.d.pal p4dr lidhs!-ba&a\a (€nento, ,au ltri!4 td(4.ik pldr
dafttuaii ciri{ki renedtu prtz ielu''It.h hrhdra. Cr.i{ni rdne tu inildh ydng
di.jddit$ landisa( u.uk or.dsahldd [r6ir]t6i rtar bclias-blh.rn ai 4u'1i4. K',aur
@tJdd u rll n'.ng!d!k!d (lsilitGi iru lsga Lld@oirLtrrs!!tr 4igiorurg dlri ciri
)(dg l!!n dtslelnn (klasitkAr tipolosrs, tlaririLasi seellagd. rkrift!4ri {..a1.
!l({ khsifiLsi sorologisl,.ela h6ihj; qur brd b€ntr@am,me.m
Linguistil tsandincdn Hiskris h! yu mnp.rgudk{n tes&n b!:ntuk <je
$ak€ klrogsi panlulrn lari sq&6h s&risan rais sama Aahas.-bahso kmba( 9ns
berasar dan &hasr pro.o r30g sara setalu akan nenps.tihartad t€samsao-tesame!

ill k.samid sisle bunyr (r'oi.ljkl lrD $su mn bNyr {!!mto(h )t

Ul tesir! !f nM$nrgri F(0 ke$!n$i tjrtaN be t0t kim dlr r$ midiimr

(ll trsaD.$ irla[!s,rrjlu kc$nju!r d tur Idlr-itdrd Ja.j s.bualrrdi]nar


'ctdsr

S.penr h.l(a dengan psbatrdngan rpotosrs, tiiSlisrik Bandingo fii$ons


juga mchidaskan ma.dcny!
tldn kcsamJ.o bentut. rekpi tcs,mtrn bcnuk datam
p€rkcmungan scranh j?ng samn. Cabang ltmu 8ih,sn iii rccao t@s ditcnat,ji
Eropa dairn ahid xrx,
scbrgintr drcbiLbtan otch pcnchuan aahasd Sanslelir, }?ng
lel$ $enitubulkr0 pula bd\ik\pe(uhsidj dnldtu pird ltrli. l]enluk-b€nr!( la(d yans
suhi anhn prlbu,! ddsai nlurna y&fs srnu, d'p.rkua{ talr denson
bah0sa
t€sa,hadD-tesd'na{n m$tr tdta btrrrsr. iriD rj.rJo,ofs k i mrnsdnrUit tBimpuh.
bdr$! hdh{sr-bd}&d (edct u h(tus di(unr un dfj swru bnt$d prolo }ss jsc.
Uatuk $engddilLan ll€riiindnlga0 ling skrefiirk, dipe.llkan dlerodeneiod€
ene dnhlnilar ftlode dlberdiisrn lditdfi s!at( dler u rut fiedr66
iu. Apd yong
p.orgkdr cd{ni t3ns b..korespod€ny &ri unsur,unsor
J€ng d,p€ioodi.gle datd
Fscm-frqMr bdra$ RanSrlisn benrd msrG dei ka(!,k6li batBB Inggris dm
p.danannla dalin bdlBsa len$xl

.rkrf jrrrs m.nr';/|ir6cir.i n kr\Inan rx,nr*,tutn yanZ ninrr.<,i s.mnnMm inr


,h(Brr(iny, hrnq$ pfBngrsi t.rsoondFjsj fnn nis\ j|h \entyiitaJttn
t-dtsin n(i tpcnn,. vnnn h,t l^. ht hpt n er'ttnn:t i.n6xn hit daj t6l
Xcen,ztr rntan t?nrtk-fll*n drn .4nmrrh hfsr morfn Lk\iral $nZ djlnw
laei dnlrn t?hBM gdnnitzl t\tu nennajary hiytre ttu,g Bl,ri rrrarjr-.
iniaia baksa-bahnsa re,sebd Rels gcnr lsi ) 3tr.c. dnpat nenunj,ng niFoiesa reldsi
h6iorics (rseb6 misalnG s€basai rimD?k dala6

tr\sir . t,cne. rdkd


Dak'dara linglisrik J?ngdijndikan d.sarLrnglisrik aandiflgan rlisloris sebagii
yangdiksmukak.i d, iks, s€b.aiannrj s.nF(rchs dan rid* mcnimbutkan p€rb€d.an
pendapar. lelapi p3d, !sal p.rlicmbaogao penelitrn b!h.sl, oEng{rdns rcn:rit juga
k€pada k€sd raan,kcsa rMr tang dis€brbdsn okh hcnruk,6.n{!( o onnoFeas.rrne
urulan lrurrn blrtr yr rcnrbcri sutcs prd susrilu {l.r nrntu sisr0n aonotoBi
su0lu hul ler{c lu D1 ss$ptrrg rlu rtrssLlr lcrllDur be lul-Lr l![ lsqa rnrip sltu sM!
ldidryA, rorg Innbul ls'e { d$sris se (rc l.'terhL. rirsliyr -r if dutdn bdbd
hrggis yNrC rlrAgA duf! totr.1rs lehrt , lL rrtrlr yA ! besdr, tr.al., sep.ni
t€rddr)dt ddh0r lald td(d. ctun0. J!r]p. rl\!trri, dld scbsgarrrd. Ddlan! ldjesa
'idorcsia flsilnra t'u(ti-l\(ri ririi rla! Beldr menlaraka( sesoatu rrC be$ruig
aradberg.(dr r.tr g, giu(8, gelela.. g!nr, ijebar, da( iitaeairto. Ndnlunfio!fiat
oui11,

iri td(yr rrelip(r reb.gi{ ld il din titic rirtG i3 g reid.par d.l oJn sebuah b6fi6s.
Sehubcngan den$n k€mkipln-lt.diripnn sbagdi ting dit€ftlle*.n di sras.
Fql! Li6ryi dilegr.kan bahwa ponalian tsnetis saja b.r{ft rcntu nogandug
k€ni.ipan mxltu; aFu k mnipln rn@6 dan frlke bcl@ edu fteftbuhi&an banm
hnrd brr',I rL or€.i drn L,r brlrlq r.aru ),ntsqra

KenlrjpM lirneas dan sstunik d!lu( rcnldi t&end liLkar *!ber!le, Mts4lnyd
kora Ymar,i (rderen n{r yafg iEm(r - ara s$aG rnde{is toirfi ditara(ad flir4J
d€d!!n r1n di1a 1 bihdsd triddrsid Orirts !k! ffergm bdlwi di siii {e.&$l
ke6ore0. ineris di *fiturnr.ladi s.lrror y0 kedua kara itu berrstrl dad 3Gr{ l?l!
p..r. tflg ssnla. Iitapi setah diseiidiki d.ngn'! enn.r t€ftFt. bats p.fi4li4d
trmd@ itu hsy. &nifir kebetuiso (by chsc) k ..0a ffii &tsli ridak t<raspnr
hqbuis<n *j.6t .nr!6 k€d& km iff. Kdra yunaf,i /dstl/ metup3liii tBlil
psk€mtargin tsskhir &d tir! Yunani r,uno {mnrri.n ygng be€di .6$s k4.it,.
Bedlk dsti wbe&ftya msdlslad s@t! bc.tlk ,lerivs.iadz.i kri daR. oftR. y.dg
borni ftaIi. S€baliknya knti mai! ddtft blhN InJo@si. ndplf,yni belltse yary
srma dcnein benrut p.oro dxl.trr 0risa srhelu ratr S.biiil,nt. lara mati Y(mii
moncren )ang U:nfli m.E iru nanra mempln\?iprdnlian lon€tk saia deng.n kara
matl dalam hhasa lddoflrsircipa ala l.sammn scmrnrit 8.ha$ Diding: asudlnl
mcfillki k!(a bldh rins brrarti i!h!r'. tara iii scrnFunyai ksdn,an b€.ruk ds
rnAtid tlengri ldra brd d.dn bdh$n Jnslris. rr r lLaln KoM 6an nemprDya'
kosa id ttrh !d dal.D bAlFsd lnUgns tsg N6Mc-
berlLrt !trtr nnrlior ns0gtrr
sann bcrlxr orr! osi scnn,u,,-i hr !d io$lilnn rl[ffkebeluldi

Adrj(si kenriFin tukls din ses rk lang riiidi kaen pnUMHi iit.nt
(bo(oreingi Kaia Iddodesia s.!.r1i aijrlEr,.lrha0ak, .lkohol. b!kr. b.ngku, bah6sa,

ignmn. din seb3ganla. nirip Jetrg.'n iik-kd! dalnm bahas! Arab, !elsdd.,
sansl:ena. b(k3n ksruii trr3nl &n liri pdn ,?ng sima. rsapi tcdidr krcna

Fiilam.o *3ri(fri0 mtr3hlr trnjtr rn m.rFngldr 0uli islEk hsroris. ia ridnli


dimrsukkin &13ni l-,trg!isrii linnri \'.ng iibicrraka dih Liisursnk tJanlingan
llisians.daldh kcsrmaan arir ligm'ritxr bcduk-milna schNai aribd pc.kcmb$g'i
sejnah !aq! sama, 3au p..Lcmbang;i da.i su,ru bahasa polo yarg safra a!h.*
gntnso -rr,ig nchprnydi JrubLrgdn yans sana r{!u bsdal ddn sus{u bahusa p6ro

\ur"..r-. .r'- irr:ln !-, ..:,1 ..r" :. ., J,r.'.r.' ld.i b.'.", Lmbsr.l, ds n
sa(u hilu I'l0 Urliasd{!$qkAN ldillvl
Jadl daF({ dci$pulkan lall(d lc(rrip3 l* (!t-dr(&do ya(g GrdaF(r ddl.(
bal!64{,0hsi, dit(r I.dddi k reni (igi ftko.,yiiro:

( I ) lde € w.d*n lsissqqs (i.herik@l .rer d@ !ah.s! 6,idu l,.tih d.ii &!u &tc
(21 llnto yang$nra tsen1st dngslirra {g:cbu{ dnras'dka bi.(tr l@0dt

(il (3renq i!*.ar l:eb.1ulin lbJ chanc€ J Mislnl ! kdi


,lllifr tdhM ln&@s,E
mara

dnn Rsri&km &nns Yln nii t k na$ dalas tihsa l€mn d.q nrs &l& lalra$
Zuf,i Fag sni-sfta beart 'bdRh i ii6 ladt dilqn 6shas Di?idga {Ssdi.} }qf,g
!*.ti ,araf dft ras lf,ggd6 &d dedir.d frnl@ yang sftr; tat! ftan !4ala( &lq
Korea dan ndn 6dhas. lns$i3 yans b.nr{i "o ang. t]llds tar€csa ini dinass*ta!

Drla ia1"-kz{a @.haloF@ia dan siobolik bu y'


(4)Karena pio aBrtrn{b.(o\vrn-s, lud'u keJirriFn b.nkk{na[tu retadi klEna suaru
blhe ltscrnor mcn\lrap unsffc re(liro diri ibuah bahsa donor rtibnt konkt

Lnlguh(rt liatrdrigai jlislLJrs pdrtdnid funra rennrc.r.!tu sclata scs.iar{r yarg


bernubtrnsdn de0!ar Le L'l-be.{L't rr!! Lali,tala t0nbal rcoqn!{!j Sertna terlldi
L1all*a 3uk$ u{u( nefei(l.i \nn4 tri.lra dd( F1i{(gatr rasai-!.ri kd{a vang d.
6dtui-berLrr rldl.lr lir. keribA( ihr nlinr uiLrk oatJld lru (erah dikeffb.(etan
befr{sGnra6fi nerole lllluk iiF( (i.ientutan sccir! oi$i idlnyi kenliipan

f . l€n.tapan l.rk l<e.airsr

Krtririntr0 i,.r[rL Lrlir t ie r \r rLs, ] usr rg s.bi$, luhjlL disiilrrtr! di


(l3s dtrsr. 0 eliptri' [Nd lLdh te]Nlnn. A*L jiirs gcN, tutr-kA(d toBta!
ru'ldllL
yai!lldR$lddnsetrurhbllr.srprolod rs&t$ pilhbcb0rdpat.ryd{d$berikut.
i,.(iir.. idr txii d.ri su!(s tclomNt bdas( rencnru
setunrlih blsar kosJ
seca.6 relria ffcorpcr r kxtr kesnaan \arg b.sx. biln djbiidrdgknn ddngan
lelomFnr-kelomp.k liiflnr,. k:tohNl batusa Aesronesi.. rans disribcr
!.o$ risn\i rcrb.n(.rng !l.ni IiiJr$si r:rnNr [e I'uia! R3pinui, dln d$i Fomos
emF, l. lulau Sdla.4lra B.ru. m.np:rlhartla tesalfuFtes@ !r€ &e
,3ng
sngd ncni.Jot ll.l ntr r€nru h.jrk
bie drteJasttri dfrgai m.ng:E!:d bafirva h,l nu
rrisa
1d]!d1 lcbduiai alau ta.drz pjnjarnri Sur{u al6an y,is baa dirdima adalan
{d!n 6.i.i!,0a66. rlr rjdtus i!r{6ber! dan rdt! oaiasd -'ata ,zn| san
,rrta'r(a.tuDrrnbr
"n
BuCis

Bisara

Ked6,
-LL
pgtubahad foncis dalsm ser!fth bahisr bahasr rcncnru memperldn(ke
plla silar t"ng teGtu! KeremMrr idr oleh d.imnr ditunoskan *b&i Itutqd Blnyi,
ure dd hus mls
od dou liou3e tudrse
Pe(bahii sebas t"ng dinrdksd di dtos iidat bna dicliat dstsm
fon€tis
balFslnahas. A(sronelid kren! kedld&i naskdh ft6 ylng nencshr kea&dn bahlsd

t.dB €hrp ysng l€tifi l!a, kdFti brtsa tasa. Anti a bahEa Java korteBpo.q dnn
bEhasd Jswa kln , dapar ditutonkanpcdranad &najr ksr€M 6da dld menssmi
IinBkrlrn tlns lebrh (u! u m/slnyJ:
i:eri{a, r.nraraan lerrlja iJ,tah biJi s.m.krn d.l.m
krh menslusun e{arih
rhda-bahasa kem6ar. se lkrr iran\d ...,lap^r kesan&n
anEm por.ok,potok van*
:ibrndinrrknn Anrac s$u k.lo,rpot Jcion kclompok
faf,fi ta,n, rcrd2par la.ai
isrmun kesahian (en.n{u. Mlsrlnr.,a 6!ta. haq,a ierdaDal k$um4n
sds bahss*
lxtlas drn Jetuln lel|or nrlr redrtur kesJ,nrrtr anlan b.hrsr
rng,qris Kuno dan
bahNa LutiI mLsdh,v{. L,!!ris nro!s., inlsrisKho

Ka.epordensi tan! iefltdr arr3ft hatisi*ll1Na


t.fibdt pfllbahdl dlg Hjadi
oada b.hasi-ballas. (erihar sjauh
lir^! diprr dicarat dar.m nsst.ltndslr.fi tu.
kemldiii dinhskai dlkrn kajdafi kaid.h reorrk.
selrirqga ridlk $id neicakuo
ia:.c., ::-j.-j. JJ:j._. :.,:r: .:,:
=i.,,._,.!, fi r6roF brhr'! D*, J"," c", .;
ena ltaqn i.i :Lhr(\r daBr <lipil(i mt(L ncnen{dln plla ptu-his{ori,lai
b.ksc&la.s lsig rrdrt @mitrti tustetntusl3h rra
Jin( B€nggrmlarla, ksds!

KorcaprndcNr !!rg tcL {( N ldrtr sclsrr {bigd ar!{rat p!(ibalsn fnre$s


y&!g &rdtnr ddp.t nnrrll drhrn jluast,&s Nridr-beJa.
(t) ddG€ IJ€ l(ri:,lp !€runrld (slkksii lsn ti({s Ji,r{
tu1.
san1g dsrsn $r! !.ikra
d8l!fi ti{gts( pertehbon{tu ,!rr lErlainnn:

(2) airala rala-l<dla y6ig ber(ores!.ddeasr


dala$ tahas&tdfdsa k€Gbai, starsi

ut
4,.;r

rdurs0rrllbdr p r!rr i tttri rudi0 tahasa donorotelt s]rbiJr,

rirfrili! ribn.L r.r,il r\ncanrie


lEnnrll prb.k F ltt prk{nsi
Dengln deiljtrM trr, ddplr nrqijbrJdtan
{tua ij&.nr r.rasr tbne rs sebagai
ijikenrur.kdi ni xlns. uintrk neruijuJi hedrb4ji
koftak itruaJ dilard i,ah0sa,b[lfisd
Fadr sudr! (dk.u re(dniu pdda nd5a J&rp.d kedui ftacdfi
.era, tui.fiis rcMlut

/l) lod h ),.r0 €oie,. t-art dan ptr. dtretuenr.urr


<
"cn, -rtr proro at;tuI
fdubzhatr datam skru iktasa F,oro t bahasr
t?ng batu GuksEsi,), aiau sbei
dl,rar\ .r to1."" \, ron. rddr h-tdr.oiha d,rdcirl
"18,
(2J toira.t deliry ru sebngai
hN r ddrj phsls ronverB€nsr (sreia relari,rirr
k(lra*
dntarLlu0 tjrlDsa r0a,kcabd( Detdltr bilLrgurIrr..
trnBud lianca, d.! sebdlrnrd

f,lelisi tnflg pctum, ftcijaiti b.gii dii ,astun ddri Lingrisik Bsndi.gBn
Hiimns, sediigk.d chsi
,!dg kedu. m. ldi blgiln d.i s.situn ds.i Lingdsrik

Dalan bdb-bib heriku akan dibicdmkan bffacao-hscaa


netod.
!.rbrndinSsn yane bjas{ dipa}ai dats oabang un8uilrik BMdingsn
Hiltont* uflu}
rratsdd rr .ttu,r ur br hri bnl5aq unhrr r4.rdopdrte
rerdh Jr,trs,rar t@r
\@ru
h€r8eroi bslDs! Bib , atrn fie.gerergsh{e
nldtode-b€ldde

ll
Fcdandinsan klisik, njelode rcko.irukst bahaa, imolrkasi dari delode €kon5tnrlrsi,
da pft€patr perbatrd'ngan dalam bahrsa Aunro.sia Aadr. Batstab *lanjulf,ya
ikrn nenrat'ur m.od! &nrenmmlJl D.ha.r. tckntosahsrl lcoanfi didtek,
dilr6i bahasa. dan nr5as bahasa,bahasa Ausrrohesia
s.snnn dasai Frba0dinqun dm pen(elornpotar adAtdtr !uhd$-bahd36
Sebdqdr
N8dnr06. Co'rrah+or oh ddn t'rhrstr,b(h.si rci-Ausro{esid dipak{i s€keds
llflflrk
meij€lNkd' orlmro. (iori. flau nlerode lJetullldnudr itu seidin. se&luff itdju k€
pe6t di'{1doF oL qe oqr'$r.,d binnsr bil., Ausrorcri

t2
8.\01I
iltIToDE k{i!tt]\R.\.t rF

(jta qrSahl rj$ mqode iatm kt&ir


, haha$. $tni E.rodc desknrrif atau
* :ir: \'n,"i
.'-. ":":
f'.J. !.1"""'
.,. .. .,..
'|'{"']-tu,1ee*€npersdtu,

] 1.,,, ...,., ,,,,;; ; ";;,t:.i;,,*:;:;:1,;


.. :1 r,. ,.. -! ":^

_,",..,.,."
i i !,,,i.Jd,n.rd.i,d,a
aLtrsu^liit iii5luji. tj!!, Lei&i, i,!i!ta$!tr raj! tr,enuc,!u$kan
$clode (oDpd,lrjf
,l,r.b!i Linrrjstit Korlprriif

Tei h kbdrGi r knrl|d,rhr.,l{Nr nrhLrMiti


s{nnt \jrl siclrr dcskriptit
tusBri$.telian teb?fias n tiomrrflni
.tcstntni iikeb$ Linrrisiik (dmpaBrit
**( sr,r (oirdin, a,iu Liis*s,r{ r.rnr.s i.(Linsmsiik
i1ll
jcmai) i":.1,1"r"-"
Tcla6h{ichalhsaaiiinr,B.dirRidrtr[rs(nfl(swtnlrr(a
rctaal Its|.sa d€ g6
iana Linsuklrt rturis l.o pr.!ria({_rr(1.
t ldrh i..L!ni:asr 6i,idn DlrlJc to,rDdrrl,t
Ddtan,
drrubustl4 denld letbh
Ni.rEs dsirrda teten Ljes(Jiplta Oi.Ji (arer,a
itu. isbjh icp,i ilid Ji:iir l Mrilde

',:r,'.i.." . ,.. vr.it.:",. r.ld oeD" rdro (.dn nrlr.,,(.


.Fr: *+ft ," I f rri
s
r f ...i .,...,r.?n6 \,." -.".:,' .'.,;,",;
::,rd:'L
m! alerm trnnrk d?Fs nEratLddr eB reJn.nhj{sns tnn$ndf rins r6rdr, qila
tudn Bdtrta ljla jff$ Bdrniki nrJran,ndialr renllrs d!, <tsa ntu re6t
b3n6. ,3!g
ridat dibmdinsktu ftc4 i,srories denstr q(d re6enn,. ,arrr p€n,ffpxne iralhsa,
Ycndedrn |xie(ni.irL{.{F haF6a a oa \dag
+€Fft,tan I,atrftr-Fi\a<a cscblq
b j'i.. fr(g(rn F,<relr,jtdd aiJl <ndiF djn Llun
Frsdh fiara{,$dh&. kkhJ!.
r.,nda an srau (R,du nds., rcr.an,tu(n bunli ar.u

Tel&h hisiori:s ko[pa!!(if he^e,hr(i.


naskall])alusa
staeMlstsren sksrd brAass
,!.g b.enlkrbn $bDai nu$
rl! tuJ'Br ,lnri tHK rilal njitstojEfi 9 balev
secao
(atonrh*siten nA$ hi6nh
dtdn,an Jrn .npin,

ll
nnR t

TIPL,'IP{ PtrNUBA[rAN BTI\Yi

Kendnno$ brlnn hdl vil! i.nit[ ne.{a{r 0!an Mtu! dlklrah0i 6ahn
scnnt b.his beqrbah din sR$ k. dR;n. ,inc i.hinffH n1e6in!
finr
i,lianiji ti'lr$i hi ri +iitsnnrs h.nLtah Jcnnn bernaki ce !, i!
mrno dnf,
D .r d(.li,rh S.[i]inr .ni(nh. naiLdr Jirliitr * i$tr Lt t ioi b;h$r
iit t
lMlnh $h 6*,in ni Kcorht d riikrnR.sir. tanar.{ik.hh!i
rrbsn SKvi ii$
(.lnl, trBaurti$ se(b $n drtrn iilnr.
titi" t"lodrrn /1t.nr!.li tt$\i tet
n$, srtr mrh! lrn\tr
!.in$NN,u !t.!nrsenirrl,i v NJ$nitL nrj.i,niD;ininriii

Scn.nad irq ft;dbitu tna s.mpsr ftrct@t ,urr tudri


Jol itu tud, hah,sa hin.
Y a s.ma s.lnli riddk flcm;uqai hubun@i qjlrui. air;}! rid* adn hxbrisa
rcjdrn upsptr. dclgn0 ttrhGa ptrh nn. nunE!,n a,od dik ,nui
irl4 td{0
pctubah'n6uqi y.ng *ooa pu( daFd disl&ni pxla !t.tr 6de nu. Ae.ibn
c.nbh scpcni ydts ud& po& b 6a Undi (sb@i hsle di S€ftG9Kg Carr
Yorl, di AGrali4 d&al dr: ersi stsrl) 6.rjkc i,ri.

t9
1r I totrt Pt\t;tt_.li\rPoKAN

Salah strr nrhir htrr dM Lrurin L Hrnons {lrrh $dra htuk menrudxkai
nt !t/.r,ptt& t\!h qtur \:) n'jh}.r siljrsr. kh,nur b&atr hrnrd dikc hu:
6ahwo ritrE liili.$-balrxs. ridom' MdoDd tuii kckcmbdm. rcidd, iura d6Dlr
d,larah$ lcbLl, htrN lnqitrr r ri'rckal kc[erbdm .iim Mh.sr.bd.e itu
rrenq.n nrekditrr(k( kct.mtlran (u bsntu a*.n diteralrui o0ia
'ncnNr.hur
k.lonnrok \clonroh. bnik te.il nrrDtrtr bcs .. drtru surtu kcsiom bah.sr
orcio Unn'! nr0$drksn @tr{ststrrDokin (cncbu. diltun ab.d XIX sudan
Dutrcul dm reon v ! rerklirl vtr\ trnn tjatdn, I,aha tthtn nbdrnthentb
ahu ?'!r/rrclr? /r!!rL, d$ A schrn.li* 3.:l 1363)ds.rtrrrnt str ohh I
SchLnidr ll34J- 9(,lt drl(ni rrlnnr $?t. durNr tr ni /r/r (rrr,rr.ro
ltt'.|ha ht. t N,,h. //kr,rr KrRnr tr {,[ Ddrq.ldnrlokao Mt$so
bcno d!; kunu {cori Lnxkl ti5rhrvrliih.mbrm(airqtlblldrhLLtu
'i'.
keduaron $isco. hhihroto(n oL

Wnliuprr A !i!it
tjxtaD lsahxnyr mr* m.nsadlkm
Schlojchcr
Ekon$akn sebuah cenra puba. [a]nutr ia .etah ,n€qei.kd keoad! ki6 sed
mdo.l. yd! lsns0r bcrsni bisi p.ns.jompok,a bd@d,btrhaa di dmia.
Mc.odc o.is.lo'npok btrhasa iu d'disarkad pddn €orinya y.ns erlqEl yens
dintn&Mnyd \taMbtu" h.ik 1rs66l ahu kcnrdiii diketrat dstrlatr uJia
ltdhlt /ie. a6! llrleh. fe.ti id $bemnryi dikc!$anskla d.ri htrkur bunyi
yans dlai( p{da watr Argle sclrl.rcher sendiri adtrtah scdnrs biotog,
'hr
ydrs dipongaruhi olcll rcori Drsil. Sebab itu nodct Slnnnbar yaw
dhrsu iy! rtunuglkud ptrl! griruip skjJsh kctunoa rs oE.gcrntrtdk&,uto
omdrfJ' Jans reh !rdns hdrsor'd. mt. ds bdr.s proK JdJ
b.rk.nbd,grunrdr crbarg.ibdns batrssa, sert pc ge,rbmsu! $tanj[try! ddi
..6dl13-cdl,tu,N !r fl stunt)lr l. ori[n!-.rb
s latrs 6bih ke.il yeS el.p
dri,pdnihrdrd ltuLl$s r bd,( ddtmr wdktu nopu! n,Mg. Scbdsru, *ddh
dhii$+u$ di *.s, dNtu di'i (!ori .M',/,6d,,1 dnlin [d.esp,trdciri li)etrft.

i
BAII V
L4KSIl<OSTiITISTIK
l, Ilr.$rn Penscnhn

y ,n\o ,ur, n 5e1.r.rrr r.u


tr lnFdake
pengcJdrnpo(nn, nd(i norddc mi skM drni.rmt$i sccdn khu.6
Di srmping

]:t: l "'':' "-


'::':"'"-''-" tr'('Dben 1pf3
P d":,.j r:<d s, ili a ebcr0lD.,,-tr11r'ps,8cntr,,a,slssk
._r-d,:: "
:::t:l .litr
vanr .!s,, a,c'ps
Me-3rng!. :':'*'^*"
Ln'.w. dstm renvo-a olr rco.:
n "h itu ,njn,p,")ar hlbu$o
llli *"'1 1bu \en-s (n' lu* tedue)a
l'' ."l-"i
l::l d.a.(on
a({n 'r\ 1 '!,-,.' ,-"s'cn n(' r'
d. ,tr, !s-tr.. dLi...(. JJNr .rl
,,.ntrs),,Jr(
.l l.Lar-. r.dr BsJnuutr
pngedi0d doe& h||li njsing{dsin8
'nengerai isritdr i1tr.
r,n o k"\fFrfd,,,.....,1., r,p.i!r,
i.'r€ r!-kan \ brgl. bcnr-, :

'" ":, ' .a. r '


rrL J.', f".u.,oam^r \ai,,rrs
-tr
,''''
,cb:h cd.JerrJ,rLnrdur\,r pc.1.p.nrar
L/o-\,a f.s,ton, r n
De. rah" , -eip,d pe,ge,o,rpo\rr
,tu
!:.hJr rJ_ pflrrt@ \u,ru ba,!6d
de_E,?

nl .bL tmrct";1 rrr" @t \ dslh ng(ungtu i6bft yeg


'dd'M
berusl[ mensad,k,n peDsr,on$oka o.ds,r
tcb.h nengxk hs@r
p.rfiitungu wltiu (hne daeu .tu p.iritunsd
cis bdhsa-babse
&.6bar Dlldn ldt ini 6ia
behasa dn* dihitons ..cam
mudok dste
r@ru 6hun tolootu, cripj di[n(s ss.n
unlnr m&rnh
r.mpcrsrnAm s!r_0n nLuer I r,-f, .p,r1n,r,r.
Oalam.tcny!@ l@dus lidans
n( seldrd dipalai s€@ bclgsd.dBe,
.Jllftro uM
mngh,rur -rd da\rj de,gn. (ehrk glohsoiorog, laruq
d,p.r*hr(r rdA$rcFrr,l s.btur..r, rnrlt,n(nJEdatu
p.nq.roipot,o
o,ha* dmpd rd c
rug, ,rr{dai $,lci )hg
sr,J^lr, t rLRAinDl\(;:\\ dAlh!A

a, rItRrJA\Dtlc.\f, 81rr,rs.\ .\ rr.ll)


I tl
,,\bad in, mjahh abad
,h{orjs KoDorqrf J.j'qurrik
, rhl,lLnErIIrJnln
sehJr tvlunc0lar abad
'n'

ll' -''''"" ""-., "-;,,",",;J:#:,"J'


io irBnfrE.hihLr"

.':: ' ' *'


rrlDi, \er, Lnrh ,nn,.rrr.r bJrrr fldr

B, pERa,\NniAG..\N.
""
A.{ /{S,{SrBrLtillasAD)$itlr
" :.;";ilti:_"
\hrr-rhr

,,,,.,,,,;;,.,:,1 .,...-",
s$ertr itrt rr.;,j nrair\ r[rd l, &[tilr rbrd
_. I

"d-s,, . ,.;.: +
b.!....u..in., .,.,......., .. Jr'b nL
,- : n iB vinc drJattrkan
tunsm hrnrdilat,
.,,., . r nt- ob. Lc1'bIJ,r{"
,a
,..- ."1""
dJe id'EmF trmrrm,, \,, Ctr,n}. L rri y mj drhuk
riq*il y,dinD"' .,",, .,;;. ;":l:,:i:l;:;'
:_""'i::i"*- "'-*' d'\"
"*.'o,,rop,
=-o-.",*,0*-o-u*n
:.',:: ":,: l' "1' : " k,Dr" r,r.,,,c,o"Do^
.:. ""- : "' .cc,q c,',u . tr Jub.tr"€n \aJ!
0,o,r sd,,.,.^,." ,.;,.,.;. *
r
l.l#T-*'-\''!'|ers n '' ''"
".",,","-
',"'*u,n-,.,0',
[t +truli i,
(abid Jrj dln 17,.dskh
ria Rarlisroce om s kembaiL
ke aman tuno, ocmDdrtnri(atr
batsa,&lns dacElr sen6 distck
p*bodjisai ian kck*abdu Muncdt ,\
6atb$

Anda mungkin juga menyukai