Anda di halaman 1dari 12

H E L L O

KECERDASAN
PELBAGAI
AHLI KUMPULAN
MUHAMMAD AZRI
NUR FASEHAH
AISYAH MUNIRAH
AMIRA BALQIS
RABIATUL ADAWIYAH
pengenalan
Teori Kecerdasan Pelbagai pertama kali dikemukakan oleh Gardner
dalam bukunya Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligence.
Teori ini mendasari dua prinsip asas iaitu manusia mempunyai
kecerdasan yang pelbagai dan semua orang dapat mengembangkan
kesemua kecerdasan ini ke satu tahap yang kompeten.
Menurut Gardner, setiap individu mempunyai tahap kecerdasan yang
berbeza dan kecerdasan tersebut boleh ditingkatkan dengan
pendidikan melalui aktiviti yang bersesuaian.
Kecerdasan Pelbagai merangkumi sembilan jenis iaitu Verbal-
Linguistik, Logik-Matematik, Visual-Ruang, Kinestetik, Muzik,
Interpersonal, Intrapersonal Naturalis dan spritual.
Kecerdasan Pelbagai dapat membantu guru menjalankan pengajaran
dan pembelajaran dengan lebih berkesan kerana memenuhi keperluan
pembelajaran murid yang berbeza-beza.
Guru harus peka dengan kebolehan dan potensi yang ada pada diri
murid agar dapat disesuaikan dengan pengajaran yang akan
dilaksanakan.
grafik
kecerdasan
pelbagai
jenis-jenis kecerdasan
pelbagai
VERBAL LINGUISTIK
Kecerdasan ini mempunyai kaitan dengan kata-kata,
lisan atau bertulis.
Individu ini biasanya yang baik untuk membaca,
menulis, bercerita dan menghafal kata-kata
logik matematik bersama-sama dengan tarikh, sensitif terhadap
makna perkataan dan mahir untuk
Kecerdasan ini mempunyai kaitan dengan logik, memanipulasikannya serta cenderung untuk belajar
abstrak, penaakulan, dan nombor. dengan lebih baik dengan membaca, mengambil nota,
Kebolehan dominan di bahagian kiri otak mendengar kuliah, dan dengan berbincang dan
membolehkan individu menaakul secara berdebat mengenai apa yang mereka pelajari.
Mereka juga mudah mempelajari bahasa asing
deduktif dan induktif serta berfikir secara dengan mudah kerana mereka mempunyai ingatan
konseptual. yang tinggi lisan dan ingatan, dan kebolehan untuk
Individu yang mempunyai kecerdasan logikal memahami dan memanipulasi sintaks dan keupayaan
matematik yang tinggi memperlihatkan minat struktur.
yang besar terhadap kegiatan yang berbentuk Individu yang mahir dalam bidang ini adalah seperti
eksplorasi, sering bertanya tentang berbagai- pengarang, pensyarah, wartawan, penyunting,
bagai fenomena yang dilihat yang berlaku di penyair, penulis skrip dan novelis.
sekeliling serta menuntut penjelasan logik dari
setiap pertanyaan.
Contohnya, saintis, jurutera, arkitek dan doktor
lazimnya memiliki kecerdasan ini.
kinestatik naturalis
Gardner memberikan secara terperinci untuk Kecerdasan ini merujuk kepada minat terhadap
mengatakan bahawa kecerdasan ini juga termasuk persekitaran alam semula jadi. Mereka minat untuk
rasa masa, rasa yang jelas matlamat tindakan meneroka dunia luar terutamanya flora dan fauna.
fizikal, bersama-sama dengan keupayaan untuk Individu yang mempunyai kecerdasan naturalistik yang
melatih jawapan supaya mereka menjadi seperti tinggi kebiasanya merupakan seseorang pencinta alam.
refleks.
Orang-orang yang mempunyai kecerdasan Strategi P&P
kinestetik perlu belajar lebih baik dengan - Guru merancang P&P di luar bilik darjah untuk murid
melibatkan pergerakan otot (contohnya bangun berasa lebih bebas dan dekat dengan alam semual
dan bergerak ke dalam pengalaman pembelajaran), jadi. Contohnya, belajar di kawasan taman bunga
dan secara amnya baik pada aktiviti-aktiviti fizikal yang ada di sekolah.
seperti sukan atau tarian. - Guru mengaitkan isi pengajaran dengan alam semual
Mereka yang mempunyai kuat badan-kinestetik jadi. Mengambil contoh flora dan fauna untuk
perisikan seolah-olah menggunakan apa yang merangsang pemikiran dan juga minat murid.
mungkin diistilahkan sebagai memori otot. - Guru minta murid meneroka alam semula jadi di
Contohnya, atlet, juruterbang, penari, pemuzik, kawasan perumahan mereka dan menceritakan keapda
pelakon, pakar bedah, doktor, pembina, pegawai rakan-rakan di dalam kelas.
polis dan askar.
spiritual visual ruang

Individu yang memiliki kecerdasan ini Kecerdasan ini memperkatakan


cenderung untuk bertanyakan soalan tentang ruang dan keupayaan untuk
mengenai kewujudan manusia, realiti menggambarkan sesuatu dengan
kehidupan, dan nilai-nilai yang wujud mata minda. Murid yang memiliki
dalam masyarakat. kecerdasan ini berkebolehan
menceritakan dan menggambarkan
Strategi P&P
pengalaman yang pernah dilalui serta
- Guru menerapkan aktiviti pembacaan
bijak menghubungkaitkan antara
dalam aktiviti murid untuk memberi
objek-objek dalam ruang.
peluang kepada mereka untuk mencari
dan mentelaah sesuatu perkara atau Strategi P&P
ilmu. - Guru buat aktiviti melukis, mewarna,
- Dalam Islam, guru perlu menerapkan dan mereka bentuk sesuatu replika
unsur yang berbalik keapada agama. menggunakan berbagai bahan.
Contohnya, terangkan sebab sesuatu - Guru beri ruang pada murid membuat
perkara berlaku atas kekuasaan Allah pemilihan idea dan bahan ketika
semata-mata. aktiviti dilaksanakan.
MUZIK
Kecerdasan ini berkait rapat dengan kemampuan pelajar meluahkan perasaan melalui
muzik. Hal ini kerana kecerdasan muzik yang terdapat dalam diri seseorang individu
membolehkannya mengesan bunyi tanpa lisan, muzik serta irama yang terdapat di
persekitaran mereka.
Individu ini sangat sensitif dengan bunyi atau suara yang wujud, sama ada dari alat
muzik atau suara alam semulajadi seperti hujan, guruh, binatang dan lain-lain.
Ciri-ciri kecerdasan muzik adalah individu yang mahir bermain alat muzik, boleh mengenal
pasti not-not muzik, tidak boleh belajar tanpa iringan muzik dan gemar menyanyi tidak
kira situasi dan tempat.
Individu ini lebih cenderung untuk belajar sekiranya guru melaksanakan pengajaran
dengan bantuan bahan bantu mengajar seperti radio, audio atau video yang
mengeluarkan bunyi atau rentak lagu.
INTERPERSONAL
Kecerdasan interpersonal membolehkan seseorang untuk
memahami perasaan, motivasi, tabiat dan hasrat orang lain.
Individu ini dapat berinteraksi dengan mudah dan senang
untuk bekerjasama dengan orang lain secara praktikal untuk
menghasilkan sesuatu yang berfaedah.
Kebanyakan individu interpersonal memiliki kemahiran
berinteraksi yang sangat baik dan berkesan.
Ciri-ciri kecerdasan interpersonal adalah mudah
menyesuaikan diri dengan orang baru, seorang pendengar
yang baik, suka mengambil berat akan perasaan orang lain
dan suka bekerja secara dalam kumpulan.
Murid-murid yang mempunyai kecerdasan ini akan belajar
dengan berkesan melalui pembelajaran, bekerjasama dengan
rakan sebaya dan mudah terlibat dengan proses pergaulan.
Guru boleh mengadakan kerja secara berpasangan dan
kemudian bekerja dalam kumpulan untuk melengkapkan
tugasan-tugasan yang diberikan.
INTRAPERSONAL
Kecerdasan Intrapersonal merupakan kesedaran tentang diri
sendiri, berfikiran metakognitif dan berkebolehan menilai diri
sendiri dari segi kelemahan dan kelebihan yang mereka miliki.
Individu intrapersonal dapat dikenalpasti sekiranya mereka
sering kelihatan murung dan suka mengelamun, akan tetapi
mereka juga sentiasa berwaspada dan berwawasan dalam
melakukan sesuatu.
Mereka lebih gemar belajar secara bersendirian di dalam kelas
atau perpustakaan kerana tidak boleh fokus belajar secara
berkumpulan.
Ciri-ciri kecerdasan intrapersonal adalah pandai berdikari, suka
bersendirian, memiliki keyakinan diri yang tinggi, dan
memberikan reaksi dengan pendapat bernas kepada sesuatu
tajuk kontroversi.
Contoh pengajaran yang boleh dilakukan adalah kuiz. Pelajar
dikehendaki untuk menjawabnya secara individu tanpa
berbincang dengan rakan yang lain.
B Y E

SEKIAN,
TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai