Assalamu alaikum warohtulallohi wabarokatuh Innalhamdalillah nahmaduhu wanastaiunuhu wanastagfiruh wanaudubillahi mingsururi angfusina waming sayyiati amalina mayyah

dillah palamudilalah wamayyudlil palahadialah.Allohumma zamaa zamaa rokhmah walikoana likoarohmah watafarrokuna tafarokarrohmah amm ba du. Bapak Camat kersamanah atanapi nu ngakilana anu ku sim kuring dipihormat, kapala sakolah anu bade ngemban tugas di SMPN 2 kersamanah anu ku simkuring dipihormat, bapa Asep anu sim kuring di pihormat, komite SMPN 2 Kersamanah anu sim kuring di pihormat, Bapa ibu rombongan ti leles tilu anu sim kuring di pihormat oge warga SMPN 2 Kersamanah anu ku sim kuring dipihormat. Langkung ti payun manga urang sami-sami manjatkeun do a ka Allah SWT anu mana mantena maparinan pirang-pirang nikmat nu teu kinteun ageungna tug dugi urang sadayana tiasa kumpul ngariung dina ieu patempatan anu mugi aya dina rohmah, magfiroh Allah SWT. Teu hilap solawat sinareung salam urang curahlimpahkeun ka junjunan alam habibana wanabiyyana Muhammad saw. Ka kulalwargana, sohabatna, tabiin tabiit, tug dugi ka urang sadayana salaku umat mantena. Hadirin anu sim kuring dipihormat, upami dititenan urang teu tiasa nampik kana takdir malar tina kahayang, sok sanajan urang ngaraos, sono, pogot, betah tur tumaninnah dina ngajalankeun hiji hal. Nanging urang kudu yakin kana titis tulis ti ajali, guratan ti nu maha kawasa. Sapertos karandapan ku urang ayeuna, asa cik keneh urang sasarengan ngabaladah ieu sakola sareng bapa Asep, nanging nyakitu urang teu malar kana katangtuan ti Allah subhanahuatala, komo nu ngaranan jabatan kapala sakola teu tiasa digaduh-gaduh, urang teu ngabogaan kakawasaan, teu gaduh delegation of authority kanggo ngalanggeungkeunana.Saur ibu tea mah abdi diangkat ka ieu tempat teu aya nu ngagerakan iwal Allah anu ngagerakan.Saur paripaos mah urang ngajalankeun sagala hal tos diatur skenariona ku Allah. Sim kuring masih keneh emut basa dua minggon sateuacana aya palatikan, sim kuring teu tiasa mondok margi numutkeun rumor anu baris ngagentos Bapa nyatana ibu enok, sim kuring ngaraos genok tur olohok ngadangu isu-isu nu teu matok. Nanging sim kuring asa ka landongan ngadangu cariosan wawakil ti Leles tilu perkawis ibu anu matak haru, sim kuring ngarasa bungah, Alhamdulillah nu ngagentos bapa teh pangeursa ibu yayah anu someah turta nyaah jeung balabah ka anak buah. Mugia ibu betah turta tiasa ngemban tugas dina raraga ngaheuyeuk dayeuh ngolah SMPN 2 Kersamanah langkung ngaronjat dina sagala bidangna. Amin ya robbal alamin.Sim kuring moal panjang lebar dina sumanggeung di ieu patempatan nu intina mah sim kuring ngarous bingah ku kasupingan ibu yayah di SMPN 2 Kersamanah, oge sanes teu sono dalah di kumaha bilih tatamu angkatna ti leles tilu angkat bada subuh dugi ka ieu patempatana qobla sebeh. Hapunteun anu kasuhun bilih aya cariosan anu teu sapagodos sareng manah hadirin. Anu teu terakhir sim ngagaduhan pantun anu unggelna kieu, Ibu ti SMP Leles Tilu, Ka smpn 2 Kersamanah Sok sanaos ibu ngaraos hanjelu, mugia didieu kaubaran manah Billahi fi sabilil haq wassalamu alaikum wr.Wb.

bismiillahirohmanirrohim. Kangge kasempetan kahiji waktos miwah kasepetan disanggakaeun ka Bapak atanapi Ibu wawakil ti SMP Leles tilu kangge ngungkapkeun pamaksadanana. Pembukaan Sambutan Seren sumeren doa Mushopahah dilajeungkeun ramah tamah Supados teu nyangkolong kana waktos. . Manga urang sami-sami manjatkeun puji ka illahi robbi.Sim kuring ngahaturkeun nuhun ka bapa anu parantos nyambut ibu di SMPN 2 kersamanah.Assalamu alaiku wr. nu nyurahkeun mangpirang-pirang rohmat tug dugi ka urang sadayana tiasa silaturahmi sareng hadirin. 3. Bapa camat kersamanah atanapi nu ngawakilan anu ku sim kuring dipihormat. 4. Ngahaturkeun nuhun ka bapa nu parantos maparinan sambutan dina ieu kasempetan salajeungna acara poko mangrupi seren sumeren. oge bapa ibu warga SMPN 2 Kersamanah anu sim kuring dipihormat. Teu hilap solawat sinareung salam urang curahlimpahkeun ka nabi Muhammad Saw. ka pangersa Bapa Wawan waktos miwah kasempetan disayogikeun. Hadirin anu ku sim kuring dipihormat. sim kuring ngadeg di payunen bapak ibu ngagaduhan pancen kangge ngatur laku panjajap acara dina raraga seren sumeren Ibu Yayah ti SMP Leles Tilu ka SMP 2 kersamanah. Bapak ibu anu sim kuring dipihormat.Ag.Sim kuring ngahaturkeun nuhun ka bapa atanapi ibu mugia aya manfaatna kangge urang sadayana. Alhamdulilllahi robbil alamain wassholatu wassalamu ala sayyidin mursalin waala alihi wasohbihi ajmain.Waktos miwah kasempetan ka ibu dihaturanan naek ka ieu podium.Ka wawakil ti SMPN 2 Kersamanah mangga nyanggakeun. bapak miwah ibu uleman anu ku sim kuring dipihormat. 5. mangga acara ieu urang buka ku aosan basmallah. bapak ibu rombongan ti leles tilu anu ku sim kuring dipihormat. Salajeungna prakata ti Ibu yayah salaku Kapala SMPN 2 Kersamanah. anu nincak acara salajeungna nyaeta pembacaan ayat suci al-Qur an anu baris digalindengkeun ku Bapa Wawan Setiawan Anwar.wb. mugia ku aosan ayat-ayat suci al-Qur an nembe aya barokahna wabilkhusus kanu maoskeunana umumna kangge urang anu ngadangukeunana. 2. komite SMPN 2 Kersamanah anu sim kuring dipihormat. S.Kangge bapak atanapi wawakil ti leles tilu manga nyanggakeun. Acara anu ka dua nyaeta sambutan ti bapa Camata kecamatan Kersamanah.Subhanallohi maha benar Allah dengan segala firmannya. waktos miwah tempat disanggakeun. . Salajeungna waktos sareng kasempetan disayogikeun kangge Bapak wawakil ti SMP 2 Kersamanah kangge nampi ka sumpingan ibu di SMPN 2 Kersamanah. aya sababaraha acara anu baris ku urang kapayunan diantawisna: 1.

.Anu terakhir sambutan ti Komite SMPN 2 Kersamanah.Waktos miwah kasempetan manga disayogikeun. Acara nu kaopat pembacaan doa anu bade didugikeun ku .

seorang bayi yang kelak membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban dunia. gabenor dari kerajaan Nasrani Abessinia yang memerintah di Yaman. kelahiran Muhammad itu pada tanggal 12 Rabiulawal tahun Gajah atau tanggal 20 April tahun 571M. di SMPN 2 Kersamanah. tabiit.Oleh kerana pasukan itu mempergunakan gajah. Di kala umat manusia dalam kegelapan dan kehilangan pegangan hidupnya.. Berkah. lahirlah ke dunia dari keluarga yang sederhana. Hadirin yang berbagahagia! Izinkanlah kami berdiri dihadapan Bapak.. serta rekan rekan! Tiada lain kami diberikan tugas untuk mengatur jalannya acara ini. mereka sudah dihancurkan oleh Allah s.Bapak. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat illahi robbi atas Rahmat.Allohumma zamaa zamaa rokhmah walikoana likoarohmah watafarrokuna tafarokarrohmah amm ba du. Adapun sebab dinamakan tahun kelahiran Nabi itu dengan tahun Gajah. sedang tahun terjadinya peristiwa ini disebut Tahun Gajah. Sebelum menginjak acara yang pertama. . beserta keluarganya. ibu. siswa siswi SMPN 2 kersamanah yang kami banggakan.Kehadiran bayi itu disambut oleh kakeknya Abdul Muththalib dengan penuh kasih sayang dan kemudian bayi itu dibawanya ke kaki Ka'abah. Di tempat suci inilah bayi itu diberi nama Muhammad. di kota Mekah. kota Mekah diserang oleh suatu pasukan tentera orang Nasrani yang kuat di bawah pimpinan Abrahah.Belum lagi maksud mereka tercapai. dan mereka bermaksud menghancurkan Ka'abah. shabatnya. Pada waktu itu Abrahah berkenderaan gajah. tabiit tabiin hingga kepada kita yang masih setia mengikuti ajarannya. bapaknya yang bernama Abdullah meninggal 7 bulan sebelum dia lahir. ibu guru beserta staf yang kami hormati. rnaka orang Arab menamakan bala tentera itu pasukan bergajah. kerana pada tahun itu. dengan mengirimkan burung ababil. suatu nama yang belum pernah ada sebelumnya. Ibu kepala SMPN 2 Kersamanah yang kami hormati. Bayi itu yatim.w. tabiin.Assalamu alaikum warohtulallohi wabarokatuh Innalhamdalillah nahmaduhu wanastaiunuhu wanastagfiruh wanaudubillahi mingsururi angfusina waming sayyiati amalina mayyah dillah palamudilalah wamayyudlil palahadialah.perkenankan kami menyampaikan rangkaian acara peringatan Maulid nabi Muhammad saw 1432 H.t. dan karuniaNya kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan memperingati maulid nabi Muhammad saw. Menurut penanggalan para ahli. tak lupa shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjunan kita habibana wanabiyyana Muhammad saw. 1432 H.

marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama bismillahirrahmanirrahim. yaitu ceramah yang akan di sampaikan oleh ustadz Wawan Setiawan Anwar. dan acara terakhir doa. Terima kasih kepada Bapak Hidayat. untuk itu kepada belaiu kami persilahkan.Ag yang telah memimpin doa. Hadirin yang berbahagia. Dzadzakallohu khoeron katsirah. S. Selanjutnya pembacaan ayat suci alQur an dan sekaligus pembacaan shlawat yang akan dikumandangkan oleh Ibu Rina.Acara pertama pembukaan. S. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu kepala Sekolah. kepada ibu kepala SMPN 2 Kersamanah kami persilahkan.Ag. selanjutnya acara inti berupa ceramah tentang mauled yang akan disampaikan yang terhormat ustadz Wawawan Setiawan Anwar.Wasssalamu alaikum wr. Waktu dan tempat kami persilahkan.Ag yang telah memberikan cermahnya. untuk itu kepada belaiu kami persilahkan. semoga dengan pembacaan ayat suci tadi memberikan manfaat khususnya bagi yang membacakan umumnya kepada kita yang mendengarkannya. . Selanjutnya sambutan. shodakollohuladzim.Ag. kemudian sambutan yang akan disampaikan ibu kepala sekolah. kini tibalah saatnya kita pada acara initi. S. tibalah saatnya kita sampai pada penghujung acara ini yaitu penutup berupa doa yang akan disampaikan oleh Bapak Hidayat. Hadirin sekalian. Untuk mengawali acara kita kali ini. Hadirin yang berbahagia acara demi acaratelah kita lalui dan waktu jualah yang memisahkan kita begitu pun acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. kami ucapkan terima kasih kepada ustadz Wawan Setiawan Anwar. terima kasih kepada ibu yang telah memberikan sambutannya. alhamulillahirrobbil alamamin.Ag. S. S.wb.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful