Anda di halaman 1dari 29

SJHK3063

TUGASAN 2
PEMBENTANGAN
Disediakan oleh :
SITI NURSULIZA BINTI SHAMSUDIN
NURULIZZAH HANI BT KAMARJAN
NAMA PELAJAR : SITI NURSULIZA BINTI SHAMSUDIN
NO. KAD PENGENALAN : 000220031184
ANGKA GILIRAN : 2020302340218

NAMA PELAJAR : NURULIZZAH HANI BINTI KAMARJAN


NO. KAD PENGENALAN : 010329101288
ANGKA GILIRAN : 2020302340214

KUMPULAN/UNIT : 3 PISMP PSV 1


KOD DAN NAMA KURSUS : SJHK3063
NAMA PENSYARAH AKADEMIK : KURIKULUM SEJARAH SEKOLAH RENDAH
TARIKH HANTAR : 30
V OGOS 2021

Kami NURULIZZAH HANI BT KAMARJAN dan SITI NURSULIZA BT SHAMSUDIN telah


menerima maklum balas kerja kursus ini daripada pensyarah.

Tandatangan: Tarikh:
SOALAN TUGASAN
Bincangkan kandungan
matapelajaran sejarah yang
dibina berdasarkan kepada enam
tunjang iaitu komunikasi,
kerohanian, sikap dan nilai,
kemanusiaan, keterampilan diri,
perkembangan fizikal dan estetika
serta sains dan teknologi.
ISI KANDUNGAN

01 02 03
PENGENALAN KEMANUSIAAN KETERAMPILAN DIRI

04 05 06
PERKEMBANGAN KOROHANIAN, SIKAP
KOMUNIKASI
FIZIKAL & ESTETIKA &NILAI

07 08 09
SAINS & TEKNOLOGI RUMUSAN RUJUKAN
01

PENGENALAN
PENGENALAN
Menurut Sufean Hussien (2004), bidang pendidikan merupakan suatu bidang yang bersifat
dinamik. Hal ini demikian kerana, bidang pendidikan berubah mengikut peredaran masa.
Penggubalan KSSR dilihat sebagai satu langkah yang efektif dalam mentransformasikan sistem
pendidikan negara agar relevan keperluan semasa. Alimuddin Mohd. Dom (2015) menyatakan
bahawa KSSR digubal berdasarkan bentuk pernyataan standard yang dikenali sebagai Dokumen
Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP). Bagi mata pelajaran Sejarah, dokumen kurikulum
standard yang digunakan adalah DSKP Sejarah Sekolah Rendah. Penggubalan DSKP Sejarah
Sekolah Rendah adalah berdasarkan enam tunjang utama iaitu komunikasi, kerohanian, sikap
dan nilai, kemanusiaan, keterampilan diri, perkembangan fizikal dan estetika. Perkara tersebut
bertepatan dengan salah satu elemen Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) iaitu melahirkan
insan yang seimbang dan harmonis dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial (Mok
Soon Sang, 2009). Secara ringkas, penggubalan DSKP Sejarah Sekolah Rendah dilihat
memenuhi reka bentuk kurikulum melalui penggubalannya yang berdasarkan enam tunjang
utama yang mampu melahirkan individu seimbang serta berfikiran kritis, kreatif dan inovatif
02

KEMANUSIAAN
Tunjang Kemanusiaan

● Penekanan kepada penguasaan ilmu dan amalan tentang


kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan
global,

● Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan.

● Disiplin ilmu yang terdapat dalam Tunjang Kemanusiaan ialah


dalam subjek Sejarah yang diperkenalkan mulai Tahap II
persekolahan.
Kandungan
matapelajaran sejarah Unit 2: Saya dan Keluarga
-membincangkan tentang biodata diri, keluarga asas,
4
keluarga kembangan, peranan anggota keluarga dan
yang dibina perkembangan diri mengikut garis masa.
berdasarkan tunjang
- Pengajaran: Kebahagiaan dan kesejahteraan sesebuah
kemanusiaan mengikut keluarga bergantung pada peranan setiap anggota keluarga
Tahun 4, 5 6
- Mendidik murid bahawa keharmonian dalam keluarga asas
5 dan keluarga kembangan dapat melahirkan sebuah keluarga
Unit 5: Bangkit Berjuang
yang bahagia.
Penjajah Ditentang

-membincangkan perjuangan menentang 6


campur tangan dan penjajahan kuasa asing Unit 6: Perayaan Di Malaysia
-membincangkan tentang perayaan, keagaamaan,
- Pengajaran daripada sejarah perjuangan adat serta budaya masyarakat di Malaysia
pahlawan tempatan : semangat untuk
mempertahankan kawasan mereka - Pengajaran: Kepelbagaian amalan dalam perayaan
daripada penjajah. ini mampu menyumbang ke arah pembentukan
masyarakat serta nilai perpanduan
- Mendidik murid bahawa sebagai
warganegara, kita perlu bersikap patriotik - Mendidik murid bahawa sebagai warganegara, kita
dan menghargai sejarah perjuangan serta perlu memahami setiap tujuan perayaan dan
pengorbanan para perjuang negara. bersikap terbuka dan rasional bagi memastikan
keamanan dan kemakmuran negara kita berterusan
03

KETERAMPILAN DIRI
Tunjang Keterampilan Diri

● Penekanan kepada pemupukan kepimpinan


dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan
kokurikulum.

● Murid diberi peluang menyepadukan


pengetahuan, kemahiran dan nilai yang
dipelajari di bilik darjah dan
mengamalkannya dalam kegiatan
kokurikulum.
UNIT 7- KERAJAAN MELAYU AWALL 4
Kandungan
- Unit ini membincangkan nama, lokasi, bentuk
matapelajaran sejarah hubungan diplomatik dan kegiatan ekonomi kerajaan
yang dibina Melayu awal

berdasarkan tunjang - Pengetahuan ini dapat membentuk sahsiah diri


dengan adanya rasa bangga terhadap sumbangan
keterampilan diri kerajaan Melayu awal.
mengikut Tahun 4, 5 6
UNIT 2- AGAMA ISLAM DI 5
MALATYSIA
- membincangkan tentang latar belakang
UNIT 8- KEGIATAN EKONOMI NEGARA
6
agama dan kepercayaan masyarakat di -membincangkan tentang perkembangan ekonomidi
Tanah Melayu. Malaysia melalui sektor-sektor.
-Sejarah kedatangan agama Islam pada
zaman Kesultanan Melayu Melaka serta - Pengajaran: Kegiatan ekonomi memberikan
peranan agama Islam untuk membentuk sumbangan besar kepada kemajuan negara. Oleh itu,
perpaduan kita harus berasa bangga melihat kemakmuran negara
-Aktiviti penulisan Pantas (Rocket Writing) kita
Dalam masa lima minit iaitu mencatat nilai - aktiviti berkumpulan mendorong sifat kepimpinan
yang ada pada diri anda bagi mewujudkan dalam usaha bekerjasama dan menggabungkan buat
perpaduan di sekolah. Mampu memupuk fikiran. Cth: bina model alat pertanian tradisional
keterampilan diri dengan menggunakan barangan kitar semula
04

PERKEMBANGAN
FIZIKAL & ESTETIKA
Tunjang Perkembangan Fizikal & Estetika

● Penekanan kepada perkembangan jasmani dan


kesihatan untuk kesejahteraan diri

● Pemupukan daya imaginasi, kreativiti, bakat dan


apresiasi.
Kandungan matapelajaran UNIT 2-SAYA DAN KELUARGA 4
sejarah yang dibina - mendidik tentang peranan keluarga, keluarga asas,
berdasarkan tunjang kembangan serta perkembangan diri.

perkembanagn fizikal & - Pengajaran: Pentingnya peranan dan


estetika mengikut Tahun 4, 5 6 tanggungjawab setiap ahli keluaega.

5 -aktiviti PAK-21, lakonan berdasarkan dialong


UNIT 9- BENDERA KEBANGSAAN (m/s25) membantu meningkatkan daya imaginasi,
kreativiti, bakat dan apresiasi.
MALAYSIA

-membincangkan sejarah, nama, maksud


6
UNIT 4- RAKYAT MEALAYSIA
warna dan lambang serta etika menaikkan
dan menurunkan bendera kebangsaan. -membincangkan keunikkan masyarakat di Malaysia
(pakaian, tarian, permainan, alat muzik, tempat
- Pengajaran; Murid belajar menghargai tinggal dan sebagainya.
Jalur Gemilang dengan memahaminya dan
mempelajarinya. - Pengajaran; Murid belajar memahami, menghargai
setiap budaya dan adat masyarakat di Malaysia.
- membantu dalam perkembangan fizikal
seperti motor halus melalui simulasikan - aktiviti mencipta satu tarian senamrobik gabungan
etika menaikkan dan menurunkan bendera pelbagai tarian di negara kita mendorong
perkembangan fizikal dan estitka,
05

KOMUNIKASI
Tunjang Perkembangan Komunikasi

● Penggabungjalinan kemahiran bahasa secara lisan dan bukan lisan


semasa berinteraksi
● Tunjang ini memberi fokus kepada kemahiran bahasa seperti mendengar
dan bertutur, membaca dan menulis, serta nilai tambah menaakul.
● Murid perlu menguasai kemahiran ini bagi membantu mereka dalam
proses pemerolehan ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam
tunjang-tunjang yang lain. Penguasaan kemahiran berbahasa
menyediakan murid untuk membuat pemilihan bahasa yang bertepatan
dan sistematik dalam interaksi sosial.
Kandungan matapelajaran TAHUN 5: PEJUANG KEMERDEKAAN 5
sejarah yang dibina berdasarkan -membincangkan perjuangan menentang campur tangan dan
tunjang Komunikasi mengikut penjajahan kuasa asing
Tahun 4, 5 6
- Pengajaran daripada sejarah perjuangan pahlawan tempatan
: semangat untuk mempertahankan kawasan mereka daripada
penjajah.
TAHUN 4: UNIT 7 - KERAJAAN
MELAYU AWAL 4 - Mendidik murid bahawa sebagai warganegara, kita perlu
Menyatakan lokasi Kerajaan Melayu Awal di
bersikap patriotik dan menghargai sejarah perjuangan serta
Kepulauan Melayu
pengorbanan para perjuang negara.
Murid telah didedahkan dan belajar tentang
kehidupan di zaman Kerajaan Melayu Awal. 6
Murid juga dapat mengetahui pelbagai TAHUN 6: PERAYAAN DI MALAYSIA
kehidupan tentang kegiatan ekomoni, -membincangkan tentang perayaan, keagaamaan, adat serta
kehidupan nomad, dan bentuk hubungan budaya masyarakat di Malaysia
diplomatik yang antara Kerajaan Melayu Awal Pengajaran: Kepelbagaian amalan dalam perayaan ini mampu
dan beberapa kerajaan lagi di zaman tersebut. menyumbang ke arah pembentukan masyarakat serta nilai
perpanduan
Melalui topik ini, guru boleh mengaplikasikan Mendidik murid bahawa sebagai warganegara, kita perlu
asas KPS iaitu dengan meminta murid memahami setiap tujuan perayaan dan bersikap terbuka dan
meneroka dan mencari bukti tentang Kerajaan rasional bagi memastikan keamanan dan kemakmuran negara
Melayu awal di Kepulauan Melayu. kita berterusan
06

KEMAHIRAN, SIKAP
& NILAI
Tunjang perkembangan Kerohanian, Sikap, &
Nilai

● Penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai.


Kandungan matapelajaran sejarah
yang dibina berdasarkan tunjang TAHUN 4: UNIT 3: ZAMAN PRASEJARAH 4
kemahiran, sikap & nilai mengikut
Tahun 4, 5 6

TAHUN 5: WARISAN NEGARA KITA 5 Kehidupan masyarakat sebelum kewujudan tulisan


dan memperlihatkan kesungguhan masyarakat
Murid-murid dapat memahami peraturan-peraturan yang zaman tersebut dalam menghadapi cabaran alam
termaktub dalam perlembagaan Malaysia dengan jelas mengenai Perbincangan ini memfokuskan cara masyarakat
institusi sultan, agama rasmi dan juga bahasa rasmi di negara zaman prasejarah menyesuaikan diri dengan alam
Malaysia. sekitar untuk kelangsungan hidup. Topik ini dapat
Melalui mempelajari mengenai tajuk rajaku berdaulat yang meningkatkan tunjuang kemahiran, sikap & nila
terdapat dalam buku teks, murid-murid dapat meningkatkan melalui unsur patriotik dalam kalangan pelajar
tunjang kemahirang, sikap & nilai terhadap kedaulatan sultan. tahun empat melalui mempelajari tentang
Melalui mengenali keunikan dan keistimewaan, peranan, prasejarah, zaman paleolitik, zaman mesolitik
kepentingan dan tanggungjawab para sultan, murid-murid dapat zaman neolitik, zaman logam, warisan kesayangan
dapat mencurahkan kebaktian dan kesetiaan tidak berbelah saya dan model tepatan prasejarah di dalam buku
bahagi terhadap institusi kesultanan. Bukan itu sahaja, teks.
murid-murid dapat memahami tentang peranan bahasa Melayu
sebagai warisan negara sejak dari zaman kesultanan Melayu
Melaka.
Kandungan
matapelajaran sejarah
yang dibina berdasarkan
tunjang kemahiran, sikap
& nilai mengikut Tahun 4,
56

TAHUN 6: UNIT 2 : KITA RAKYAT MALAYSIA 6


Masyarakat pelbagai kaum dan etnik di Malaysia yang terdiri daripada masyarakat Melayu, Cina,
India, orang Asli, bumiputera Sarawak dan Sabah. Murid didedahkan dengan budaya masyarakat
yang memfokuskan aspek agama dan kepercayaan, perayaan, kesenian dan kebudayaan. Di sini
pelbagai tunjang kemahiran, sikap & nilai yg berbeza dapat dilihat dan dipelajari oleh murid-murid
tahun 6.
Oleh yang demikian, murid dapat memahami kepelbagaian kemahiran, sikap & nilai masyarakat
Malaysia yang boleh menyumbang ke arah integrasi nasional. Sebagai contoh, dalam aspek
Kesenian dan Kebudayaan, murid dapat didedahkan dengan kepelbagaian kaum dalam negara telah
menghasilkan pelbagai corak kesenian dan kebudayaan masyarakat negara ini. Masyarakat Melayu
mempunyai makanan tradisional seperti nasi lemak dan rendang, masyarakat Cina pula ialah yee
sang dan kuih bulan manakala masyarakat India pula ialah tosai dan murukku.
07

SAINS & TEKNOLOGI


Tunjang perkembangan Sains & Teknologi

● Penguasaan pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik.


● Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik
● Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi.
Kandungan matapelajaran TAHUN 4: UNIT 3: ZAMAN PRASEJARAH 4
sejarah yang dibina Melalui mengenali tentang petempatan prasejarah di Malaysia
berdasarkan tunjang sains murid-murid dapat diperkukuhkan dengan sains & teknologi terhadap
& teknologi mengikut Tahun pembangunan negara. Hal ini disebabkan murid-murid dapat
mempelajari tentang kemajuan masyarakat di Malaysia sejak 40000
4, 5 6 ribu tahun dahulu sehingga hari ini. Murid-murid juga dapat berjiwa
patriotik melalui mengenali keunikan sejarah Malaysia. Jelaslah bahawa
topik ini dapat menjadikan murid-murid dapat berasa bangga dan
TAHUN 5 : IDENTITI NEGARA 5 menghargai tinggalan manusia prasejarah yang masih digunakan
Tajuk ini memberi fokus tentang simbol yang
sehingga hari dan inovasikan mengikut peredaran zaman serta lebih
menjadi identiti negara iaitu Jata Negara, menghargai warisan negara.
bendera, lagu, bahasa dan bunga kebangsaan.
Murid dibimbing untuk memahami dan 6
menghayati simbol yang menjadi identiti TAHUN 6:PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA
negara kita melalui aplikasi asas Kemahiran Tajuk ini tentang kemajuan ekonomi dan berbangga dengan pencapaian
Pemikiran Sejarah (KPS) bagi mengukuhkan negara. Dalam standard kandungan murid tahun 6 iaitu 12.2 kemajuan
sains & teknologi seterusnya membangkitkan ekonomi. 12.3 pemimpin negara dan 12.4 Malaysia dan dunia. Melalui
kesetiaan dan perasaan cinta akan negara pendedahan ini, murid dapat memahami penglibatan dan pencapaian
dalam diri murid. Antara aktiviti yang boleh Malaysia dalam pelbagai bidang di peringkat kebangsaan dan
dilaksanakan dalam topik ini ialah mewarna antarabangsa sehingga membawa Malaysia menjadi sebuah negara yang
jata negara, mengibarkan bendera Malaysia dihormati dan disegani. Selain itu, peranan dan sumbangan Perdana
bersama-sama, menyanyikan lagu negaraku Menteri terdahulu turut dibincangkan agar dapat menanamkan perasaan
dan menghayati maksudnya serta mempelajari cinta akan negara dalam kalangan murid (KPM, 2017). Antara contoh
keunikan bunga kebangsaan kita. aktiviti yang boleh dilakukan oleh guru dalam topik ini ialah dengan
meminta murid menyenaraikan maklumat tentang Malaysia di peringkat
serantau dan dunia melalui persembahan dalam bentuk peta minda.
08

RUMUSAN
Secara keseluruhannya, tugasan ini telah membincangkan mengenai kandungan matapelajaran
sejarah yang dibina berdasarkan kepada enam tunjang iaitu komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai,
kemanusiaan, keterampilan diri, perkembangan fizikal dan estetika serta sains dan teknologi melalui mata
pelajaran Sejarah yang dapat memainkan peranan dalam melahirkan warganegara Malaysia yang bersatu
padu dan bersemangat patriotik. Elemen kewarganegaraan dan nilai sivik diterapkan secara sistematik
melalui dimensi kewarganegaraan yang telah digariskan. Melalui penerapan elemen kewarganegaraan dan
nilai sivik dalam mata pelajaran Sejarah, kita mampu melahirkan warganegara yang bersatu padu dan
bersemangat patriotik. Hal ini amat penting untuk diterapkan dari peringkat awal lagi, khususnya di sekolah
rendah bagi mengukuhkan lagi nilai yang ada dalam diri seorang warganegara. Memang tidak dapat
dinafikan bahawa sejarah merupakan tunjang bagi mengukuhkan kesinambungan pembinaan sebuah
negara. Bagi melengkapkan proses tersebut, saluran terbaik merealisasikannya ialah melalui pendidikan
khususnya pendidikan sejarah yang merupakan teras penting dalam dasar pendidikan.
09

RUJUKAN
Alimuddin Mohd Dom. (2015). PPPM Mampu Rapatkan Jurang Pendidikan.
Dilayari pada 1 September 2021 daripada
http://www.utusan.com.my/berita/nasional/pppm-mampu-rapatkan-jurang-pendidikan-1.118168

Ismail, A., & Marimuthu, J. a/p. (2013). Sejarah tahun 4 Sekolah kebangsaan. Dewan Bahasa dan
Pustaka.

Mok Soon Sang. (2009). Perkembangan Kanak-kanak. Puchong: Penerbitan Multimedia Sendirian
Berhad

Sufean Hussin. (2004). Pendidikan di Malaysia: Isu dan Cabaran Semasa. Kuala Lumpur: Utusan
Publications dan Distributors Sendirian Berhad

Zain, S. M., Tohar, N., Ponniah, S., Supandi, M. T., Kospin, S. M., & Yacob, S. P. (2014). Sejarah Tahun
5 Sekolah Kebangsaan. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Anda mungkin juga menyukai