Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PAGAR GUNUNG
Jln.Lintas Pagar Gunung - Mulak Desa Tanjung Agung

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESMAS PAGAR GUNUNG
NOMOR: 000//KES.PG/UKP/2017

TENTANG

PERESEPAN PSIKITROPIKA DAN NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA PUSKESMAS PAGAR GUNUNG

Menimbang : a. bahwa untuk memastikan semua proses pelayanan obat psikotropika


dan narkotika memenuhi undang-undangyang berlaku.
b. bahwa sehubungan dengan butir (a) tersebut diatas maka perlu ditetapkan
Surat Keputusan Kepala Puskesmas pagar gunung tentang peresepan
psikotropika dan narkotika
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomo r 35 Tahun 2009 tentang
narkotika;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015
tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan narkotika
dan psikotropika dan prekursor farmasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PAGAR GUNUNG TENTANG


PERESEPAN PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA
Kesatu : Penulisan dan penyerahan obat golongan psikotropika dan narkotika kepada
pasien yang berobat di Puskesmas Bandar Jaya berdasarkan resep yang di
Kedua : berikan oleh dokter.
Pengelolaan dan peresepan obat golongan psikotropika dan narkotika di
Puskesmas Bandar Jaya sesuai dengan SOP peresepan psikotropika dan
Ketiga : narkotika yang telah ditetapkan
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan
pembetulansebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : PAGAR GUNUNG


Pada Tanggal :
KEPALA PUSKESMAS PAGAR GUNUNG

MUHAMMAD HADORI

Anda mungkin juga menyukai