Anda di halaman 1dari 38

SEKOLAH KEBANGSAAN LABU BESAR

DP KLUSTER PPD

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
FOKUS : PBS
- PBD

DP KLUSTER

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
DATA ANALISIS
TAHAP PENGUASAAN MURID RENDAH
SEKOL
SK LABU BESAR 2020 TAHAP 1

M/P Bil. TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3


Murid TP1 TP2 TP1 TP2 TP1 TP2
106/237 3 55 2 17 5 24
BM

66/237 3 50 2 11 0 0
BI

21/237 2 8 2 3 6 0
MATEMATIK

42/237 0 17 3 3 2 17
SAINS

* Data
adalah
mengikut
Pelaporan
PBDPertengahan
Tahun
2020.
3

DP KLUSTER

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
DATA ANALISIS TAHAP PENGUASAAN MURID SEKOLAH RENDAH
SK LABU BESAR 2020 TAHAP 2

M/P Bil. TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6


Murid TP1 TP2 TP1 TP2 TP1 TP2
10/230 0 0 0 0 1 9
BM

58/230 0 34 0 9 2 13
BI

19/230 0 0 0 9 1 9
MATEMATIK

15/230 0 0 0 0 1 14
SAINS

* Data adalah mengikut Pelaporan PBD Pertengahan Tahun 2020.


4

DP KLUSTER PPDKBB

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
PELAPORAN TAHAP PENGUASAAN MURID SEKOLAH RENDAH

* Data adalah mengikut Pelaporan PBD Pertengahan Tahun 2020.


5

DP KLUSTER PPDKBB

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
BIL. ISU INTERVENSI
Tahap Penguasaan 1 (TP1) 1. Penggunaan Modul Linus
1
- Membimbing murid dengan menyambungkan titik
Mencapai pengetahuan dan kemahiran membentuk huruf .
bahasa yang sangat terhad . Murid tidak
2. Bimbingan secara individu
dapat memberi maklum balas terhadap
- Dilaksanakan diluar waktu PdPc .
ayat tunggal semasa mendengar , membaca - Guru bimbing membaca suku kata.
ayat dengan sebutan yang betul dan (kad abjad , kad suku kata KV, KVK dan KVKK, digraf )
memahami maklumat yang dibaca di
samping menulis ayat mudah dalam 3. Aktiviti Permainan
karangan dengan banyak bimbingan guru . - penggunaan flash card.
- membaca perkataan
- menulis perkataan
• Tidak mengenal huruf
• tidak boleh menyalin semula ,
• mengalami masalah pertuturan

DP KLUSTER PPDKBB

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
BIL. ISU INTERVENSI
Tahap
Penguasaan
2 (TP2) 1.Bimbingansecaraberkumpulan
1
- kumpulanyangkecil
Mencapaipengetahuan dan kemahiran - dilaksanakan
diluar
waktu
PdPc
bahasa
yangterhad. Muridtidakdapat
2.Aktiviti
Permainan
memberi
maklum balasterhadap ayat
- penggunaan flash card
tunggal
semasa mendengar , membacaayat - membaca perkataan
dengan
sebutan yang betuldanmemahami- menulis perkataan
maklumat
yang dibaca disamping menulis
ayat
mudah dalam karangan dengan 4.Latih
sedikit tubimembaca petikan
pendek
.
bimbingan
guru
. - secaraindividu
danberkumpulan

• tidak
dapatmembaca
dengan
sebutan
yangbetul
.

DP KLUSTER

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
BIL. ISU INTERVENSI
1 1.Penggunaan
Modul
Linus
- membimbing
murid
dengan
Tahap
Penguasaan
1 (TP 1)
menyambungkan
titikpada
huruf
dan
•canhardly read and
mengenal
gambar
serta
menyebutnya
.
understandbasic English words
with
fullguidance. 2.Bimbingan
secara
Individu
(masihmemerlukanbimbinganguru
- Diberi
bimbingan
semasa
aktiviti
didalam
sepenuhnya untukmembaca dan
memahami perkataan
mudah dalam bilikdarjah
dan
semasa
penyemakkan
hasi
bahasa Inggeris
).
kerja
.
•can copy the
words they see 3.Aktiviti
Permainan
andrepeat the words
they hear.
• Penggunaanflash card
(boleh
menyalin
perkataan
dilihatdan
mengulangi
kata-kata
didengar
). • Membaca perkataan
berulang
kali
• Menulis
perkataan
berulang
kali
8
• Menyalin
semula
petikan

DP KLUSTER

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
BIL. ISU INTERVENSI
1 1. Penggunaan Modul Linus
Tahap Pengusaan 2 (TP 2)
- membimbing murid dengan
• can read and understand simple menyambungkan titik pada huruf dan
words with visual support and full
guidance mengenal gambar serta menyebutnya .
(boleh membaca dan memahami 2. Bimbingan secara Individu
perkataan mudah dengan sokongan
visual dan bimbingan guru secara - Diberi bimbingan semasa aktiviti di dalam
berterusan ). bilik darjah dan semasa penyemakkan hasil
• can copy words and simple phrases, kerja .
as well as repeat them slowly and 3. Aktiviti Permainan
clearly.
(Boleh menyalin perkataan dan frasa • Penggunaan flash card
ringkas yang dilihat serta mengulangi
• Membaca perkataan berulang kali
kata -kata yang didengar dengan
perlahan dan jelas ). • Menulis perkataan berulang kali
9
• Menyalin semula petikan

DP KLUSTER PPDKB

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
BIL. ISU INTERVENSI
1 Tahap Penguasaan 1 (TP1) 1. Penggunaan Modul Linus
- Membimbing murid dengan
Boleh menyatakan pengetahuan asas
matematik bagi tajuk nombor bulat menyambungkan titik
hingga 100, operasi tambah dan tolak ,
membentuk nombor
mengenal pecahan , mengenal mata
wang Malaysia, masa dan waktu , 2. Bimbingan individu
ukuran dan sukatan , bentuk tiga
- Dilaksanakan diluar waktu PdPc .
dimensi dan dua dimensi dan piktograf
melalui kemahiran proses berkomunikasi - menggunakan buku latihan dan Modul
dan perwakilan dengan bimbingan
Linus
serta menunjukkan minat untuk belajar .
3. Aktiviti Permainan
Tidak mengenal nombor
- penggunaan flash card.
tidak boleh menyalin semula ,
mengalami masalah pertuturan - membaca perkataan
- menulis perkataan
10

DP KLUSTER PPDKB

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
BIL. ISU INTERVENSI
1 Tahap Penguasaan 2 (TP2 ) 1. Penggunaan Modul Linus
- Membimbing murid dengan
Boleh menerangkan pengetahuan menyambungkan titik
asas matematik bagi nombor bulat membentuk nombor .
hingga 100, operasi tambah dan 2. Bimbingan secara berkumpulan
tolak , pecahan , wang , masa dan - kumpulan yang kecil
waktu , ukuran dan sukatan , bentuk - dilaksanakan diluar waktu PdPc
tiga dimensi dan dua dimensi dan 3. Aktiviti Permainan
mengumpul data melalui - penggunaan flash card
kemahiran proses berkomunikasi - membaca perkataan
dan perwakilan serta menunjukkan - menulis perkataan
minat dan sifat ingin tahu . 4. Kuiz Matematik
- Mobile Aplication
• Boleh mengenal dan menyalin
Asas matematik bagi operasi tambah dan
semula nombor dengan 11
tolak
bimbingan guru
DP KLUSTER PPDKB

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
BIL. ISU INTERVENSI
1 Tahap Penguasaan 2 (TP2) 1. Bimbingan secara berkumpulan
- kumpulan yang kecil
Boleh menerangkan tentang - dilaksanakan di luar waktu PdPc
perbezaan benda hidup dan benda
bukan hidup , keperluan asas bagi
manusia , haiwan dan tumbuhan , deria
dan organnya , kepentingan bahagian
tubuh haiwan , kepentingan bahagian
tumbuhan , tindakan magnet ke atas
pelbagai objek , keupayaan objek atau
bahan menyerap air, perbezaan
kandungan tanah , pelbagai bentuk
bongkah dan kemahiran saintifik serta
menunjukkan minat dan sifat ingin tahu
dalam bidang ilmu sains .

Memerlukan bimbingan guru

12

DP KLUSTER PPDK

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
PELAPORAN TAHAP PENGUASAAN MURID SEKO

* Data
adalah
mengikut
Pelaporan
PBDPertengahan
Tahun
2020.
13

DP KLUSTER

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
BIL. ISU INTERVENSI
T ahap Penguasaan 2 ( TP2) 1. Bimbingan secara individu
1
- Dilaksanakan diluar waktu PdPc .
Mencapai pengetahuan dan - Guru bimbing membaca suku kata.
kemahiran bahasa yang terhad . Dia (kad abjad , kad suku kata KV, KVK dan
dapat memberi maklum balas KVKK, digraf )
terhadap ayat perintah dan soalan
mudah semasa mendengar , membaca 2. Aktiviti Permainan
dengan sebutan yang betul di samping - penggunaan flash card.
memahami maklumat dalam petikan - membaca perkataan
dan menulis ayat mudah dalam - menulis perkataan
karangan secara berpandu dengan
sedikit bimbingan daripada guru. 3. Kuiz
- membaca abjad mengikut kad suku
• Membaca perkataan dan ayat kata
mudah dengan bimbingan guru KV, KVK dan KVKK.
• boleh menyalin semula dengan
bimbingan guru

14

DP KLUSTER PPDKBB

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
BIL. ISU INTERVENSI
1 1. Bimbingan
secara
individu
dan
Tahap
Penguasaan
1 (TP1)
berkumpulan
*can hardly read and understand
- Diberi
bimbingan semasa aktiviti
di
simple words and very simple phrases
even with full guidance. dalambilikdarjahdansemasa
(masihmemerlukanbimbingan
guru
penyemakkan hasilkerja
murid
sepenuhnyauntukmembaca dan
memahami perkataanmudahdan - Penggunaan kadimbas dantumpuan
frasa
ringkas
dalam bahasa
Inggeris
.)
kepada 'high frequency word'
• can copy simple phrases and
sentences, as well as repeat them slowly
and clearly.
(boleh menyalin
frasa
danayatringkas
sertaboleh
mengulangikata
-kata
yang didengari
dengan perlahan
dan
jelas
.)
15

DP KLUSTER

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
BIL. ISU INTERVENSI
1 1. Bimbingan secara individu dan
Tahap Penguasaan 2 (TP 2)
berkumpulan
• can read and understand simple
- Diberi bimbingan semasa aktiviti di dalam
phrases and sentences with visual
support and full guidance. bilik darjah dan semasa penyemakkan hasil
(boleh membaca dan memahami frasa
kerja murid
dan ayat ringkas dengan sokongan
visual dan bimbingan guru secara
berterusan .)

• can use simple phrases and


sentences in speaking and writing with
visual support and full guidance.
(boleh bertutur dan menulis dengan
menggunakan frasa dan ayat ringkas
dengan sokongan visual dan
bimbingan guru.)
16

DP KLUSTER PPDKB

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
BIL. ISU INTERVENSI
1 Tahap Penguasaan 1 (TP 1) 1. Penggunaan Modul Linus
- Membimbing murid dengan
Boleh menyatakan pengetahuan asas menyambungkan titik
matematik tentang nombor bulat membentuk nombor
hingga 1000, operasi tambah , tolak , - latih tubi menyebut nombor
darab dan bahagi , pecahan wajar semasa bimbingan individu
dan perpuluhan , nilai wang hingga
RM100, tanda senggatan lima minit 2. Bimbingan secara individu
pada muka jam, mengenal - menggunakan pembilang
sentimeter , meter, gram, kilogram, liter setiap kali membilang
dan mililiter , memperihalkan bentuk nombor
tiga dimensi dan dua dimensi dan - latih tubi fakta asas (Modul
membaca maklumat dari carta fakta Asas )
palang melalui kemahiran proses
berkomunikasi dan perwakilan 3. Latihan Modul di rumah
dengan bimbingan serta (Asas Matematik )
menunjukkan minat untuk belajar - Pemantauan ibu bapa dan
disemak oleh guru.
Murid tidak dapat menyatakan 17

sebarang nombor hingga 1000

DP KLUSTER PPDKB

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
BIL. ISU INTERVENSI
Tahap Penguasaan 2 (TP 2) 1. Penggunaan Modul Linus
1
- menjawab latihan fakta
Boleh menerangkan pengetahuan asas asas .
matematik bagi nombor bulat hingga 1000,
menentukan dan menerangkan ayat 2. Bimbingan secara individu
matematik berkaitan operasi tambah , - bimbingan menyusun ayat
tolak ,, darab dan bahagi , menulis dan matematik dalam bentuk
mewakilkan pecahan wajar dan lazim .
perpuluhan dalam bentuk gambarajah , - latih tubi soalan tambah
menentukan nilai wang hingga RM 100, dengan mengumpul
menukar waktu dalam jam dan minit , semula
mengukur panjang , menimbang berat , - latih tubi fakta asas (Modul
menyukat isi padu cecair , mengenal pasti fakta Asas )
bentuk tiga dimensi dan dua dimensi dan
dan mengumpul data melalui kemahiran 3. Latihan Modul di rumah
proses berkomunikasi dan perwakilan serta (Asas Matematik )
menunjukkan minat dan sifat ingin tahu . - Pemantauan ibu bapa dan
disemak oleh guru.
Murid belum menguasai operasi asas
tambah dan tolak dalam lingkungan 1000 4. Kuiz Asas matematik
- secara individu 18
- Menggunakan kad nombor
dan perkataan

DP KLUSTER PPDKB

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
BIL. ISU INTERVENSI

1 Tahap Penguasaan 1 (TP1) 1. Bimbingan secara individu dilaksanakan


di luar waktu PdPc
Boleh menyebut cara manusia dan 2. Membantu dan membimbing pelajar
haiwan membiak , keperluan asas untuk menjawab soalan dan melakukan aktiviti
biji benih bercambah , sumber cahaya , secara bersemuka .
komponen dalam litar elektrik , contoh 3. Membekalkan modul galus dan nota
bahan yang boleh larut dan tidak boleh bergambar bagi memudahkan pelajar
larut , sumber air semulajadi , contoh untuk kefahaman .
jenis gas dalam udara , komponen set 4. Melantik rakan sebaya duduk disebelah
binaan dan kemahiran saintifik serta bagi membimbing ketika sesi
menunjukkan minat dalam bidang ilmu pembelajaran .
sains . 5. Membimbing dan menggalakkan
pelajar untuk bercakap dan menjawab
secara lisan
6. Menggalakkan pelajar untuk
Memerlukan bimbingan guru memberikan pendapat dan bersoaljawab
7. Menyediakan ganjaran untuk pelajar jika
pelajar berani untuk bercakap
19

DP KLUSTER PPDK

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
BIL. ISU INTERVENSI

1 Tahap Penguasaan 2 (TP2) 1. Bimbingan secara individu dan


kumpulan yang kecil dilaksanakan di
Boleh menerangkan tentang luar waktu PdPc
tumbesaran manusia , haiwan dan
tumbuhan , pembentukan bayang - 2. Membantu dan membimbing pelajar
bayang , fungsi komponen litar elektrik , menjawab soalan dan melakukan
kaedah mengasingkan campuran , arah aktiviti secara bersemuka .
aliran air, kewujudan udara , manual
bergambar yang terdapat dalam set 3. Membekalkan modul galus dan nota
binaan dan kemahiran saintifik serta bergambar bagi memudahkan pelajar
menunjukkan minat dan sifat ingin tahu untuk kefahaman .
dalam bidang ilmu sains .

Memerlukan bimbingan guru

20

DP KLUSTER PPDKB

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
PELAPORAN TAHAP PENGUASAAN MURID SEKO

* Data
adalah
mengikut
Pelaporan
PBDPertengahan
Tahun
2020.
21

DP KLUSTER

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
BIL. ISU INTERVENSI
Tahap Penguasaan 1 (TP1) 1. Penggunaan Modul
1
Murid mempamerkan tahap pengetahuan - Bekalkan latihan (kegunaan di rumah )
bahasa dan kecekapan berbahasa yang
sangat lemah , sangat terhad dan 2. Bimbingan secara individu
memerlukan banyak bimbingan , panduan - Dilaksanakan sewaktu PDPC.
dan latihan dalam kemahiran bahasa . - Guru bimbing membaca suku kata di dalam
Kelas Pemulihan .
(kad abjad , kad suku kata KV, KVK dan KVKK,
Tahap Penguasaan 2 ( TP2) digraf )
-Aktiviti Permainan
Mencapai pengetahuan dan kemahiran - penggunaan flash card.
bahasa yang terhad . Murid dapat memberi - membaca perkataan
maklumat balas terhadap ayat perintah dan - menulis perkataan
soalan mudah semasa mendengar ,
membaca dengan sebutan yang betul di 3. Kuiz
samping memahami maklumat dalam -Ejaan spontan .
petikan dan menulis ayat mudah dalam -membaca abjad mengikut kad suku kata
karangan secara berpandu dengan sedikit KV, KVK dan KVKK.
bimbingan daripada guru.

• Mengenal huruf dengan bimbingan guru


• Boleh menyalin semula dengan bimbingan 22
guru

DP KLUSTER PPDKBB

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
BIL. ISU INTERVENSI
Tahap Penguasaan 1 (TP 1) 1. Penggunaan Modul Linus
1
- Membimbing murid dengan menyambungkan titik
Boleh menyatakan pengetahuan asas matematik membentuk nombor
tentang nombor bulat hingga 10 000, pecahan - latih tubi menyebut nombor semasa bimbingan
wajar , pecahan tak wajar , nombor bercampur , individu
perpuluhan dan peratus , perkaitan unit bagi
panjang , jisim dan isi padu cecair , bentk -bentuk 2. Bimbingan secara individu
prisma , poligon sekata , paksi simetri , membaca - menggunakan pembilang setiap kali membilang
ayat matematik operasi asas dan operasi nombor
bergabung tambah dan tolak , mengenal mata - latih tubi fakta asas (Modul
wang negara ASEAN, membaca waktu sebelum , fakta Asas)
semasa dan selepas dan membaca maklumat
dari piktograf , carta palang dan carta pai melalui 3. Latihan Modul di rumah
kemahiran proses berkomunikasi dan perwakilan (Asas Matematik )
dengan bimbingan serta menunjukkan minat - Pemantauan ibu bapa dan
untuk belajar . disemak oleh guru.
Murid tidak dapat menyatakan sebarang
nombor hingga 10 000 4. Kuiz Asas Matematik
Murid lambat menulis dan membuat latihan - Menggunakan kad nombor
dan perkataan
melibatkan operasi asas dalam lingkungan
23
10 000

DP KLUSTER PPDK

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
BIL. ISU INTERVENSI

1 Tahap Penguasaan 1 (TP1) 1. Bimbingan secara individu dilaksanakan di luar


waktu PdPc
Boleh menyebut jenis gigi manusia , 2. Membantu dan membimbing pelajar
contoh makanan , makanan menjawab soalan dan melakukan aktiviti secara
bersemuka .
dihancurkan dalam mulut , jenis gigi
3. Membekalkan modul galus dan nota
haiwan , cara tumbuhan membiak , unit bergambar bagi memudahkan pelajar untuk
bagi luas dan isi padu , contoh objek kefahaman .
2 atau bahan yang timbul atau 4. Melantik rakan sebaya duduk disebelah bagi
tenggelam , contoh bahan berasid dan membimbing ketika sesi pembelajaran .
beralkali , ahli sistem suria , kegunaan 5. Membimbing dan menggalakkan pelajar untuk
takaldan kemahiran saintifik serta bercakap dan menjawab secara lisan
6. Menggalakkan pelajar untuk memberikan
menunjukkan minat dalam bidang ilmu
pendapat dan bersoaljawab
sains . 7. Menyediakan ganjaran untuk pelajar jika
pelajar berani untuk bercakap
Masalah kehadiran 8. Menggalakkan pelajar hadir setiap hari
kesekolah
Memerlukan bimbingan guru Memberikan ganjaran jika hadir setiap hari setiap
minggu .
24

DP KLUSTER PPDK

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
BIL. ISU INTERVENSI

1 1. Bimbingan secara individu dan


Tahap Penguasaan 2 (TP2) kumpulan yang kecil
- dilaksanakan di luar waktu PdPc
Boleh menerangkan tentang
tumbesaran manusia , haiwan dan 2. Membantu dan membimbing pelajar
tumbuhan , pembentukan bayang - menjawab soalan dan melakukan
bayang , fungsi komponen litar elektrik , aktiviti secara bersemuka .
kaedah mengasingkan campuran ,
arah aliran air, kewujudan udara , 3. Membekalkan modul galus dan nota
manual bergambar yang terdapat bergambar bagi memudahkan pelajar
dalam set binaan dan kemahiran untuk kefahaman .
saintifik serta menunjukkan minat dan
sifat ingin tahu dalam bidang ilmu sains . 4. Memberikan ganjaran jika pelajar
Berjaya menjawab

5. Menggalakkan pelajar untuk


Memerlukan bimbingan guru menjawab secara lisan .
25

DP KLUSTER PPDK

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
PELAPORAN TAHAP PENGUASAAN MURID SEKOLAH RENDAH

* Data adalah mengikut Pelaporan PBD Pertengahan Tahun 2020.


26

DP KLUSTER PPDKB

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
BIL. ISU INTERVENSI
1 Tahap Penguasaan 2 (TP2)
1. Bimbingan secara individu
• can read and understand short simple texts membuat latih tubi petikan ringkas dengan
of one or two paragraphs with visual support
and full guidance. soalan mudah .
( boleh membaca dan memahami satu atau
dua perenggan dalam teks ringkas bahasa
Diberi bimbingan semasa aktiviti di dalam
Inggeris ) melalui sokongan visual dan bilik darjah .
bimbingan guru secara berterusan )
2. Bimbingan secara berkumpulan .
• can explain and give reasons for basic
opinions, tell basic stories and describe
experiences in the past with visual support
and full guidance.
( boleh menerangkan dan memberi sebab
bagi pandangan yang asas , menyampaikan
cerita ringkas dan pengalaman di masa
yang lalu melalui sokongan visual dan
bimbingan guru secara berterusan ) " i
sokongan visual dan bimbingan guru secara
berterusan . 27

DP KLUSTER PPDKBB

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
PELAPORAN TAHAP PENGUASAAN MURID SEKOLAH RENDAH

* Data adalah mengikut Pelaporan PBD Pertengahan Tahun 2020.


28

DP KLUSTER PPDK

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
BIL. ISU INTERVENSI
1 Tahap Penguasaan 2 (TP2)
1. Bimbingan secara individu
Pupils show very limited command of membuat latih tubi petikan ringkas dengan
the language and requires a lot of soalan mudah .
guidance to perform basic language
tasks. Diberi bimbingan semasa aktiviti di dalam
bilik darjah .
Murid menunjukkan kemahiran
berbahasa yang amat terhad dan 2. Bimbingan secara berkumpulan .
memerlukan banyak bimbingan untuk 3. Modul Pemahaman dan Penulisan
melaksanakan tugasan bahasa yang
asas .

29

DP KLUSTER PPDKBB

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
BIL. ISU INTERVENSI
1 Tahap
Penguasaan
2 (TP2) 1.Penggunaan ModulMatematik
Tahun
4,
5 dan6
1.Menerangkan
pengetahuan
asas - Dilaksanakan
didalam
kelas
matematik
. - Dibekalkan
soalan
penyelesaian
2.Menggunakan
kemahiran
proses masalah bergambar
matematik
untuk
menerangkan
pengetahuan
asasmatematik 2.Bimbingan individu
- DilaksanakanwaktuPdPdan diluar
waktu PdP(rehat
).
• Tidak
dapat menerangkan
fakta - menggunakan bukulatihan
dan Modu
tambah
, tolak
darabdanbahagi yang dibekalkan
• Tidak
memahami prosespenyelesaian
masalahfakta
asastambah, tolak
, 3.Aktiviti
Permainan
darab
danbahagi - penggunaan kadnombor
- penggunaan kadperkataan

4.KuizMatematik
• MURID 5 CERDIK - RodaImpian
(asas
matematik
)
- Permainan
impian 30

DP KLUSTER

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
PELAPORAN TAHAP PENGUASAAN MURID SEKOLAH RENDAH

* Data adalah mengikut Pelaporan PBD Pertengahan Tahun 2020.


31

DP KLUSTER PPDKB

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
BIL. ISU INTERVENSI
1 Tahap Penguasaan 1 (TP1) (TP1) 1. Spesifik latihan mengeja
BM TAHUN 6 TP1.docx
- Menyediakan kad bergambar yang mengandungi
suku kata
Murid mempamerkan tahap pengetahuan
bahasa dan kecekapan berbahasa yang
2. Bimbingan secara individu
sangat lemah , sangat terhad dan - Dilaksanakan sewaktu PDPC.
memerlukan banyak bimbingan , panduan - Guru bimbing membaca suku kata di dalam Kelas
dan latihan dalam kemahiran bahasa . Pemulihan .
(kad abjad , kad suku kata KV, KVK dan KVKK, digraf )
Tahap Penguasaan 2 ( TP2) (TP2) 1 -Aktiviti Permainan
BM TAHUN 6 TP2.docx
- penggunaan flash card dan suku kata
Mencapai pengetahuan dan kemahiran - bimbingan kepada murid intuk memahami petikan
bahasa yang terhad . Murid dapat memberi yang dibaca oleh mereka
maklumat balas terhadap ayat perintah - bimbingan menulis ayat mudah berdasarkan
dan soalan mudah semasa mendengar , gambar .
membaca dengan sebutan yang betul di
- Bimbingan dan mengolah ayat -ayat yang dibaca
samping memahami maklumat dalam
petikan dan menulis ayat mudah dalam kepada murid .
karangan secara berpandu dengan sedikit 2. Kuiz
bimbingan daripada guru. -Ejaan spontan .
-membaca abjad mengikut kad suku kata
• Mengenal huruf dengan bimbingan guru KV, KVK dan KVKK. 32

• Boleh menyalin semula dengan


bimbingan guru
DP KLUSTER PPDKBB

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
BIL. ISU INTERVENSI
1 1. Bimbingan secara individu untuk
Tahap Penguasaan 1 (TP 1)
BI TAHUN 6 TP1.docx
menulis perkataan , rangkai kata dan
• Shows very limited command of the ayat .
language and requires a lot of
guidance to perform basic language -Diberi bimbingan semasa aktiviti di dalam
tasks. bilik darjah dan semasa penyemakkan

* M enunjukkan kemahiran hasil kerja murid .
berbahasa yang amat terhad dan - Penggunaan Modul Let Me Write
memerlukan banyak bimbingan
untuk melaksanakan tugasan - Bimbingan secara berkumpulan .
bahasa yang asas .

33

DP KLUSTER PPDKB

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
BIL. ISU INTERVENSI
1 1.Bimbingan
secara
individu
. -
Tahap
Penguasaan
2 (TP 2)
BI TAHUN 6 TP2.docx
Diberi
bimbingan
semasa
aktiviti
di
• Showslimited command of the dalam bilikdarjah
dan semasa
language and requires a lot of
penyemakkan
guidance to perform basic language hasilkerja
murid
.
tasks. 2.PenggunaanModul Penulisan
Program

• Menunjukkan berbahasa PPD Module Let Me Write


kemahiran
yangagakterhad
danmemerlukan
3.Bimbingan
secara
berkumpulan
.
bimbingan
untuk
melaksanakan
tugasan
bahasayang
asas
.

34

DP KLUSTER

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
BIL. ISU INTERVENSI
1 Tahap
Penguasaan
1(TP1) 1.Penggunaan ModulMatematik
Tahun
4,
MT TAHUN 6 TP1.docx
5 dan6
- Dilaksanakan
didalam
kelas
1.Menerangkan
kembali
pengetahuan
- Dibekalkan
soalan
penyelesaian
asas
matematik
.
masalah bergambar
2.Menggunakan
kemahiran
proses
matematik
untuk menerangkan
dengan2.Bimbingan individu
pengetahuanasasmatematik
- Dilaksanakan
waktuPdPdan diluar
bimbingan
waktu PdP
(rehat
).
3.Menunjukkansalah
satu
itembagi
- menggunakan bukulatihan
dan Modu
sikap
dannilaidalammatematik
yang dibekalkan
denganbimbingan
3.Aktiviti
Permainan
• Tidak
dapat menerangkan
fakta - penggunaan
kadnombor
tambah
, tolak
darabdanbahagi - penggunaan
kadperkataan
• Tidak
memahami prosespenyelesaian
4.KuizMatematik
masalahfakta
asastambah, tolak
,
- RodaImpian
(asas
matematik
)
darab
danbahagi
- Permainan
impian
35

DP KLUSTER

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
BIL. ISU INTERVENSI
1 Tahap Penguasaan 2 (TP2) 1. Penggunaan Modul Matematik Tahun 4,
MT TAHUN 6 TP2.docx
5 dan 6
- Dilaksanakan di dalam kelas
1. Menerangkan pengetahuan asas
- Dibekalkan soalan penyelesaian
matematik .
masalah bergambar
2. Menggunakan kemahiran proses
matematik untuk menerangkan
2. Bimbingan individu
pengetahuan asas matematik
- Dilaksanakan waktu PdP dan diluar
3. Menunjukkan salah satu item bagi
waktu PdP (rehat ).
sikap dan nilai dalam matematik .
- menggunakan buku latihan dan Modul
yang dibekalkan
• Tidak dapat menerangkan fakta
3. Aktiviti Permainan
tambah , tolak darab dan bahagi
• Tidak memahami proses penyelesaian - penggunaan kad nombor
masalah fakta asas tambah , tolak , - penggunaan kad perkataan
darab dan bahagi
4. Kuiz Matematik
- Roda Impian (asas matematik )
- Permainan impian 36

DP KLUSTER PPDKB

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
BIL. ISU INTERVENSI

1 Tahap Penguasaan 1 (TP1) 1. Memberi tumpuan yang lebih dengan


SN TAHUN 6 TP1.docx
cara mendamping murid .
2. Memberi perkataan mudah , kata kunci
mengetahui pengetahuan dan
atau istilah
2 kemahiran asas sains .
3. Sediakan kad bergambar

3 -Masalah kehadiran
-Kurang memberikan tumpuan
-Tidak boleh menamakan istilah dan
fakta
-Tidak boleh memahami apa yang
diajar

37

DP KLUSTER PPDKB

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.
BIL. ISU INTERVENSI

Tahap
Penguasaan
2(TP2) 1. Hands ondengan
menggunakanmodul
1 SN TAHUN 6 TP2.docx
galus
.
-Memahami
pengetahuan dan 2. Memberinota
mindabergambar
.
3. Memberisoalan
yangmudah
kemahiran
sains
serta
dapat
4. Latih
tubi
menjelaskan
kefahamantersebut
dengan
apa-apa cara
.

- Masalahkehadiran
- Boleh
membaca tetapi
tidak faham
soalan
-Tidakboleh
menerangkan istilah
dan
fakta
scaraspesifik
dankuatitatif
.

38

DP KLUSTER

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.