Anda di halaman 1dari 20

MATAKULI

AH TATARI
ASPENGANTI
NINTERNASI
ONAL

TUGASI
I

“TATARI
ASPENGANTI
NGAUNPANJANG”

DosenPengampu:
Ast
ri
dSi
tompul
,S.
Pd,
.M.
Pd
RossyLucki
taSasmi
ta,
M.Pd

Di
susunOl
eh:

Ci
tr
aFar
masi
Char
oli
naBrSi
tepu(
5191144001)

Cani
aWi
j
aya(
5193144005)

Del
viNat
ali
aBrGi
nti
ng(
5192444007)

Ni
zaSi
spi
an(
51911444008)

Nomi
Put
riDBr
.P(
5193344018)

Ni
aEf
rat
aBrsi
tepu(
5192444004)

JURUSANPENDI
DIKANKESEJAHTERAANKELUARGA

PROGRAM STUDIPENDI
DIKANTATARI
AS

FAKULTASTEKNI
K

UNI
VERSI
TASNEGERIMEDAN
2021

KATAPENGANTAR
 
  
  
  
  
  Puj
idansy
ukurkehadi
ratTuhanYangMahaEsay
angt
elahmel
i
mpahkan
r
ahmat
,tauf
iq,ser
tahi
day
ah-
Nya,sehi
nggapenul
i
smampumeny
elesai
kant
ugas
makl
alah i
nidengan bai
k dan sesuaiwakt
uyang t
elah di
tent
ukan. Penul
i
san
makal
ah i
niber
tuj
uan unt
uk memenuhisal
ah sat
utugas mat
akul
i
ahTat
a Ri
as
Pengant
inI
nter
nasi
onal
.
Dal
am penul
i
san makal
ah i
ni, penul
i
s t
ent
u saj
a t
idak dapat
meny
elesai
kanny
asendi
rit
anpabant
uandar
ipi
hakl
ain.Ol
ehkar
enai
tu,penul
i
s
mengucapkant
eri
makasi
hkepada:
1.Keduaor
angt
uapenul
i
syangsel
alumendoakan
2.Kepadadosenpengampu.
Dal
am meny
usunmakal
ahi
nipenul
i
smeny
adar
isepenuhny
abahwamakal
ah
i
nimasi
hjauhdar
ikesempur
naan,
sebabpenget
ahuandanpengal
amany
angdi
mil
i
ki
penul
i
ster
bat
as,cukupbany
akt
ant
angandanhambat
any
ang penul
i
stemukan
dal
am meny
usun pr
oposali
ni.Ol
eh kar
ena i
tu,kr
it
ik dan sar
an akan sangat
membant
uunt
ukmel
engkapi
proposal
ini
menj
adi
lebi
hbai
klagi
.
 
  
  
  
  
  Akhi
rkat
a,semogaMakal
ahi
nidapatber
manf
aatbagipenul
i
skhususny
adan
bagi
pembacapadaumumny
a.

Medan,Sept
ember2021

Penul
i
s
Daf
tari
si

KATAPENGANTAR 1
Daft
ar
i
si.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.2

BABIPENDAHULUAN 3
A.Lat
arBel
akang 3
B.RumusanMasal
ah 4
BABI
IPEMBAHASAN 5
A.Ti
njauanBusanaPengant
inBar
at 5
1.Penger
ti
anbusanapengant
in 5
2.Sej
arahBusanaPengant
inBar
at 5
3.Kar
akt
eri
sti
kBusanaPengant
inBar
at 6
4.BusanaPengant
i atDenganModelBal
nBar lGown 7
5.Macam –Macam EkorGaunPengant
i auTr
nat ain 7
6.Pel
engkapBusanaPengant
inBar
at 8
B.Ri
asPengant
indanTat
ananRambutGaunPanj
ang 9
I
. Penger
ti
anRi
asWaj
ah 9
I
I. Tuj
uanMer
iasWaj
ah 9
I
II
. Per
siapanAl
atDanPer
lengkapanTat
aRi
asWaj
ah 9
C. Car
aMembuatSanggul 10
D.Kel
engkapan(
Ket
erampi
lan) 11
1. Membuatkel
engkapansesuaidengankr
it
eri
adanpr
osedury
angt
epat:11
E. Ekspl
orasiv
ideot
erkai
tpengant
ingaunpanj
ang 12
a. Deskr
ipsiI
siVi
dioYouTube 12
b.Kr
it
isVi
deodar
iyout
ube 13
c.Per
bandi
ngani
siv
ideodenganmakal
ah 14
BABI
IIPENUTUP 15
3.
1KESI
MPULAN 15
3.
2SARAN 15
Daf
tarpust
aka 16
BABI
PENDAHULUAN
A.
Lat
arBel
akang

Momentper
nikahanmer
upakansuat
umomentpal
i
ngpent
ingdal
am
set
iapi
ndi
vi
du.Per
nikahanmer
upakani
mpi
anset
iapi
ndi
vi
du.Semuaor
ang
i
ngi
nmeni
kahdanmel
angsungkanpest
aper
nikahanbai
kseder
hanamaupun
mer
iahser
tamengi
ngi
nkanper
nikahanny
aber
langsungsuksesdan
t
eror
gani
sirdenganbai
k.Ur
usanper
siapanper
nikahanmenj
adihaly
angpent
ing
unt
ukdapatmenent
ukansuksesat
aut
idakny
apest
aper
nikahant
ersebut
.
Membut
uhkanwakt
user
takehat
i–hat
iandal
am memper
siapkanpest
a
per
nikahankar
enai
nimer
upakanmomensekal
idal
am hi
dupmanusi
a.
Per
siapanper
nikahant
idaksedi
ki
t,mul
aidar
igaunpengant
in,
tempat
ber
langsungacar
a,kuepengant
in,
danl
ainsebagai
nya.
Busanapengant
iny
ait
ubusanay
angdi
gunakanpadasaathar
iper
nikahan
dandi
har
apkanmenj
adibusanai
sti
meway
anghany
adi
pakaisekal
iseumurhi
dup
dal
am per
nikahan.Busanapengant
int
idakhany
aber
fungsiunt
uksekedarbusana
saj
a,t
etapij
uga sebagaii
dent
it
as dar
imempel
aipengant
in sebai
kny
a busana
pengant
indi
buatl
ebi
hmewahdani
sti
mewaagarmenj
adipusatper
hat
iandihar
i
per
nikahanny
a.Busanapengant
inpadasaatr
esepsibi
asany
alebi
hber
var
iasimul
ai
dar
i war
na at
aupun model sesuai dengan sel
era cal
on pengant
in. Sei
ri
ng
per
kembanganzaman,pengant
int
idakl
agimemakaigaunber
war
naput
ihdengan
ker
udungpengant
in,at
aupunmenggunakankebay
atr
adi
sional
.Busanapengant
in
t
elahmengal
amibeber
apaper
ubahan.Pi
l
ihant
erhadapsebuahgaunpengant
inpun
di
sesuai
kandengansel
eracal
onpengant
in.Busanapengant
int
erdi
ridar
ibeber
apa
macam modely
ait
u modelbusana pengant
int
radi
sional
,pengant
int
radi
sional
moder
n,danmodel
busanapengant
ini
nter
nasi
onal
ataubar
at.
Busanapengant
inBar
atat
aubi
asadi
sebutdenganweddi
nggownpada
umumny
agaunpengant
inal
aBar
atmer
upakangaunpanj
ang(
longdr
es)
,bi
asany
a
di
ambi
ldal
am bent
uksi
l
ouetBust
le,y
ait
ugar
isl
uarpakai
any
angmenonj
olkan
bagi
anbel
akangpengant
in.Gaunpengant
inpadasaati
nibany
akj
ugay
angdi
buat
seper
timodelbusanapest
a,di
manabagi
an bawahgaunber
upar
okket
atdan
pi
nggangbel
akangdi
ber
iser
edan(
Trai
ns)y
angt
erpi
sahdar
igaunt
ersebut
.Busana
pengant
int
ermasukpadakel
ompokbusanahout
ecout
ureat
aubusanaekskl
usi
f
y
ait
ubusanat
ingkatt
inggi
,dapatpul
adi
kat
akanbusanay
angel
ok,bagus,mewah,
at
aubusanakhususat
aubusanaut
ama,
yanghar
gany
arel
ati
fmahal
,ol
ehkar
enai
tu
busanapengant
inBar
athar
usdi
per
hat
ikandal
am pemi
l
ihanmodel
,bahan,hi
asan,
danpel
engkapny
a.ModelBal
lgownmenj
adipi
l
ihanbusanapengant
ini
nikar
ena
model
Bal
lGownakanl
ebi
hmenambahkesanmewahpadabusanapengant
ini
ni.
GaunmodelBal
lGownmer
upakansuat
u gaunpadabagi
anr
oksecar
a
penuhdanpanj
angny
asekur
ang-
kur
angny
amenut
upibagi
anmat
akaki
.Pemi
l
ihan
bahanbakuunt
ukbusanapengant
inmodelBal
lGownhar
usdi
per
hat
ikandengan
cer
mat
,kar
enabusanapengant
inakant
erl
i
hatl
ebi
hbai
kji
kadi
buatdar
ibahany
ang
ber
kual
i
tas.Bagikebany
akanwani
ta,gaunpengant
inmer
upakangauny
angsangat
i
sti
mewadal
am hi
dupny
a,danbukant
idakmungki
nmenj
adigaunt
ermahaly
ang
per
nah di
bel
idal
am seumurhi
dupny
a.Busana pengant
in dapatl
ebi
hter
li
hat
i
sti
mewaapabi
l
adi
l
engkapidenganhi
asan,sal
ahsat
uny
aial
ahhi
asany
angdi
buat
dengant
ekni
kmel
i
pat
.

B.RumusanMasal
ah
Ber
dasar
kan l
atarbel
akang diat
as,maka r
umusan masal
ah y
ang akan
di
bahasdi
dal
am makal
ahi
niadal
ahsebagai
ber
ikut
:
 Penger
ti
anBusanaPanj
ang?
 Per
hiasany
angdi
gunakanpadabusanapanj
ang?
 Tat
ari
aswaj
ahdant
atar
iasr
ambutbusanapanj
ang?
BABI
I
PEMBAHASAN

A.Ti
njauanBusanaPengant
inBar
at
1.Penger
ti
anbusanapengant
in
Busanapengant
iny
ait
ubusanay
angdi
gunakanpadasaathar
iper
nikahandan
di
har
apkanmenj
adibusanai
sti
meway
anghany
adi
pakaisekal
iseumurhi
dupdal
am
per
nikahan.Busanapengant
int
idakhany
aber
fungsiunt
uksekedarbusanasaj
a,
t
etapij
ugasebagaii
dent
it
asdar
imempel
aipengant
insebai
kny
abusanapengant
in
di
buat l
ebi
h mewah dan i
sti
mewa agar menj
adi pusat per
hat
ian di har
i
per
nikahanny
a.Busanapengant
int
er ompokbusanahout
masukpadakel ecout
ure
aubusanaekskl
at usi
fyai
tubusanat
ingkatt
inggi
,dapatpul
adi
kat
akanbusanay
ang
el
ok,bagus,mewah,at
aubusanakhususat
aubusanaut
ama,y
anghar
gany
arel
ati
f
mahal
,ol
ehkar
enai
tubusanapengant
inhar
usdi
per
hat
ikandal
am pemi
l
ihanmodel
,
bahan,hi
asan,danpel
engkapny
a.Busanapengant
int
erdi
ridar
ibeber
apamacam
modely
ait
umodelbusanapengant
int
radi
sional
,pengant
int
radi
sonalmoder
n,dan
model
busanapengant
ini
nter
nasi
onal
ataubar
at.
2.Sej
arahBusanaPengant
inBar
at
Busanapengant
inbar
atper
tamakal
idi
kembangkandinegar
aAmer
ika,dan
Er
opasej
akzamanRomawi
.Padamasasebel
um per
nikahan“
Rat
uVi
ctor
ia”pada
t
ahun1840,gaunpengant
int
idaksel
aluber
war
naput
ih,bahkansebagi
anbesar
t
idakber
war
naput
ih.War
naput
ihmer
upakanl
ambangdar
ikegembi
raanbany
ak
di
pakaipadapest
aor
angYunanidanRomawi/
kuno.War
naput
ihmengesankan
kehor
mat
any
angsungguh-
sungguh,gai
rahy
angmenggebu,kepol
osan,kemur
nian
j
i
wa.War
naput
ihj
ugamer
upakanwar
naf
avor
it“
Rat
uEl
i
zabet
hI”
,rambut
nyay
ang
mer
ahmencol
okdankul
i
tny
ayangput
ihpucatnampaksangati
ndahdidal
am j
ubah
put
ihker
ajaan.Dar
isi
nil
ahawalmul
any
agaunpengant
insampaisekar
angber
war
na
put
ih.
Per
nikahanr
atuEl
i
zabet
hyangbany
akmember
ipengar
uhunt
ukt
atacar
a
per
nikahan masaki
ni:j
anj
i(sehi
dup-
semat
i)per
nikahan,t
ukarci
nci
n dan pest
a
set
el a.Jadiwhi
ahupacar teweddi
ngadal
ahpr
oduker
aVi
ctor
iandansej
akt
ahuhn
1840i
tul
aht
erbent
ukny
asuat
uimaj
i
nasi
bahwasecar
atr
endigaunpengant
inadal
ah
war
naput
ih.Sampaisaati
ni,put
ihadal
ahwar
nay
anpal
i
ngser
ingdi
pakai
.Pada
decadet
erakhi
rini
,put
ihant
ic,
put
ihgadi
ngdancr
èmemenj
adial
ter
nat
ivey
angj
uga
popul
ardanbany
akdi
gunakansebagaiwar
napi
l
ihanunt
ukbusanapengant
inEr
opa.
(
Bar
at)
.Namun,sei
ri
ng ber
jal
anny
a wakt
u busana pengant
in bar
atpun bi
sa
menggunakanwar
na–war
nay
angcer
ahsesuai
dengansel
eramasi
ng–masi
ng.
3.Kar
akt
eri
sti
kBusanaPengant
inBar
at
Busanapengant
inbar
atmempuny
aikar
akt
eri
sti
kdi
l
ihatdar
imodel
,mat
eri
al,
t
ekni
kjahi
t,war
na,
danhi
asan.Ber
ikutkar
akt
eri
sti
kbusanapengant
inbar
at,
yai
tu:
a.Busana pengant
in bar
atpada umumny
a menggunakan modelbusana
dengansi
l
uetI
,LdanS,danl
ebi
hmengut
amakankei
ndahanpadabagi
anbel
akang
busanay
ait uetBoust
upenggunaansi
l le.
b.Gaunpengant
inmer
upakanbusanakhusus,kar
enamemi
l
ikimodeldanci
ri
t
ersendi
ri
.Modelgaunpengant
inbar
atdapatdi
gunakanmacam-
macam v
ari
asir
ok,
macam-
macam v
ari
sil
engan,bent
ukbahuat
augar
isbahu,v
arai
sibent
ukl
eherdan
macam-
macam gar
ishi
as.
c.Gaunpengant
inal
abar
atumumny
amer
upakangaunpanj l
ang(ongdr
es)
,
bi
asany
a di
ambi
ldal
am bent
uik si
l
ouetBust
le,y
ait
u gar
isl
uarpakai
an y
ang
menonj
olkan bagi
an bel
akang pengant
in.Tet
apisekar
ang bany
ak j
uga gaun
pengant
iny
angdi
buatseper
timodelbusanapest
a,di
manabagi
anbawahgaun
ber
upar
okket
atdanpi
nggangbel
akangdi
ber edan(
iser Trai
ns)y
angt
erpi
sahdar
i
gaunt
ersebut
.
d.Penggunaankai
nyangmemi
l
ikikual
i
tast
inggidanmewahseper
tisat
in,
sil
k,
sut
eraser
tadi
l
engkapi
denganbr
okat
,or
gandi
atauor
ganza.
e.Hi
asany
angdi
gunakanl
ebi
hmewahseper
timani
k-mani
k,mut
iar
a,pay
et
at
aubahkanbat
u-bat
uandar
ibahankr
ist
al.
f
.Si
stem penj
ahi
tanny
alebi
hhal
usdanl
ebi
hbany
akdi
ker
jakandengant
angan,
t
erut
amadal
am pemasanganhi
asanny
a.
g.Bahany
angdi
gunakanat
audi
pil
i
hbi
asany
akai
nyangmewah,ber
kual
i
tas
t
inggi
,member
ikan r
asany
aman,ser
asi
,cocokdengan war
na.Kei
ndahan gaun
pengant
inj
uga di
tent
ukan ol
eh pemi
l
ihan modeldan bahan y
ang t
epat
,ser
ta
konst
ruksi
gaunny
a.
h.Bai
kbur
ukny
agaunpengant
inbar
atdi
pengar
uhiol
ehbai
kny
abahan,car
a
menj
ahi
t,per
lengkapan (
Aksesor
is)
,mut
u bor
dir
an at
au r
enda-
renda y
ang bai
k,
sehi
nggamaki
nbai
kmut
u,al
at-
alaty
angdi
gunakanmaki
nmahalhar
gadar
isebuah
gaunpengant
int
ersebut
.
i
.Busanapengant
inbar
atumumny
aber
wanaput
ihat
auwar
na-
war
namuda
seper
tihi
j
aumuda,kuni
ngmuda.Tet
apisaati
nipi
l
ihanwar
nal
ebi
hbebasdan
mengar
ahpadawar
nay
ang di
sesuai
kandengansel
eracal
onpengant
inseper
ti
war
namer
ah,
kuni
ng,
,hi
j
aumuda,
ungudanl
ain–l
ain.

4.BusanaPengant
inBar Bal
atDenganModel lGown
Modelbal
lgownmer
upakanbusanay
angmempuny
aibagi
anat bodi
as( ce)dan
bagi
anbawahber
upar ski
ok( rt
).Bent
ukgaundi
tet
apkanol
eht
ingkat
anl
ebarpada
bagi
anpundak,
bagi
anpi
nggangdangar
ispeny
elesai
ankel
i
man.
Gaun- dr
gaun( esser
)
bi
sadi
r f
ancangpasdibadan(i
tt
ed)
,set semif
engahpasbadan( it
ted)dant
idakpas
dibadanat
aul unf
onggar( it
ted)bahkanadaj
ugakombi
nasidar
iket
igany
a.Gaun
dapatdi
rancang dan t
erbagibai
ksecar
a hor
izont
almaupun v
ert
ikal
.Pembagi
an
secar
ahor
izont
aldapatdi
l
akukanpadat
it
ikmanapun,t
etapiumumny
amengi
kut
i
l
ekukbadan,padabagi
anpundak,bagi bust
andada( ),bagi
anpi
nggangdanbagi
an
panggul
.Sebuahgaunber
gar
ishi
aspr
i pr
ncess( i
ncessl
i
nedr
ess)bi
asany
apasdi
badandenganj
ahi
tan-
jahi
tanv
ert
ikalpanj
angy
angdimul
aidar
iat
asgar
isdada
bustl
( i
ne)
,dar
ibagi
anbahuat
audar
ibagi
anpundakdanber
akhi
rpadakel
i
manny
a.
5.Macam –Macam EkorGaunPengant
i auTr
nat ain
Tr
ain,t
rai
l
,tai
l
,at
aul
ebi
hdikenaldenganekorgaunpengant
indi
adapt
asidar
i
busanapar
araj
adanr
atudizamanabadper
tengahan.Di
per
cay
abahwasemaki
n
panj
angekorbusana,semaki
nti
nggist
atusny
a,dansemaki
nagungkekuasaanny
a.
Tr
ainpadagaunpengant
inmember
ikankesandr
amat
is.Semaki
nfor
maldesai
n
gaunpengant
in,makaakansemaki
npanj
angekor
nya.Gaunpengant
inj
ugahar
us
di
desai
ndengansempur
naunt
ukdapatmenahanbebandar
itr
ain.Adaduaj
eni
s
t
rai
nyangdapatdi
pil
i
h:
a.At
tachedt
rai
n,y
ait
utr
ainy
angmenempel
padagaun
b.Det
tached t
rai
n,y
ait
utr
ainy
ang bi
sa di
l
epaskan dar
igaun.Tr
ainj
eni
s
di
gunakanbi
asany
aapabi
l
atr
ainy
angakandi
gunakant
erl
alupanj
angdanber
at.
Ber
dasar
kanj
eni at
sny r
aindi
bagi
menj
adi
6jeni
s,y
ait
u:
1)NoTr
ain:Denganmodelgaunber
bent
ukA l
i
ne,baj
upengant
inj
eni
sini
di
rancang dengan panj
ang hany
a sampaidi
bawah mat
a kaki
,di
desai
n at
asan
st
rapl
essat
aut
anpat
ali
.
2)Sweepi
ngTr
ain:Panj
angdar
igauni
nir
elat
ifsedang,kar
enat
idakt
erl
alu
panj
angat
aupunsebal
i
kny
a.
3)chapell
engt
htr
ain:Modeli
niser
ingdi
j
umpaibai
kunt
ukf
otopr
eweddi
ng
at
aupununt
ukdi
kenakanpadahar
iper
nikahan,Panj
anggaunj
eni
sinibi
asany
a
seki
tar1–1,
5m dar
ipi
nggang,
denganpot
ongangaunber
bent
ukAl
i
nel
urus.
4)SemiCat
hedr
alLengt
hTr
ain:Panj ukgaun semicat
angunt hedr
alt
rai
n
mer
upakanper
paduanset
engahpanj
angdar
ichapeldancat
hedr
al.
5)Cat
hedr
alLengt
hTr
ain:Panj
anggaun Cat
hedr
alLengt
hTr
ain ber
kisar
ant
ara1,
8–2,
5m dar
ipi Tr
nggang. ai
njeni
sinimember
ikankesangaunpengant
in
dar idongeng.ModelTr
ineger aini
nil
ah y
ang di
gunakan penul
i
s pada busana
pengant
iny
angakanpenul
i
sci
ptakan.Sehi
nggakar
akt
erel
egandanmewahpada
busanai
nibi
sadidapat
kan.Penul
i
ster
inspi
rasicat
rhedr
all
engt
htr
aindi
kar
enakan
modelt
rai
ninidapatmemper
li
hat
kankemewahanbusanapengant
indenganhi
asan
t
ekni
kmel
i
patkai
nyangmenj
adi
hiasanpadabusanapengant
ini
ni.
6)Roy
alTr
ain:Panj
anggauni
nikur
angl
ebi
h3–7,
5m dar
ipi
nggang.
6.Pel
engkapBusanaPengant
inBar
at
a.Vei
lat
auKer
udungPengant
in
Vei
lat
audal
am bahasaI
ndonesi
aadal
aht
udungat
auker
udungsal
ahsat
u
aksesor
ispengant
in.Bent
ukny
ayang ber
agam,membuatpar
a cal
on pengant
in
wani
tat
erkadangbi
ngungunt
ukmencocokanant
arav
eildenganbusanapengant
in
y
ang akan di
kenakan.Per
lu pemahaman y
ang t
epatt
ent
ang modeldan gay
a
ker
udung agarbusana pengant
in wani
tat
idak t
erl
i
hatsal
ah kost
um dengan
ker
udungy
angdi
kenakan.Haly
anghar
usdi
per
hat
ikansaatakanmenggunakanv
eil
at
auker
udungpengant
in,y
ait
u,j
i
kagaunmemi
l
ikibany
akdet
ailsebai
kny
amemi
l
ih
ker
udungy
angt
idakbany
akmot
ifdanapabi
l
aakanmemonj
olkandet
ailpadagaun
sebai
kny
a memi
l
ih ker
udung y
ang t
idak menut
upidet
ailt
er .Vei
sebut lyang
di
gunakanpadabusanapengant
inBar
ati
nii
al el
ahmodel bowl
engt
hvei
lPanj
angny
a
hi
nggasi
kut
anganat
auber
kisar30-
32i
ncidanmenj
adisal uv
ahsat ei
lyangbany
ak
di
pil
i
h ol
eh pengant
in wani
ta.Bi
asany
ater
dir
idar
isat
u at
au dua l
api
san y
ang
di
pot
ongpol ang.Modelv
ossamapanj eili
nil
ahy
angmengi
nspi
rasipenul
i
sdal
am
desai
nbusanapengant
iny
angdi
buat
.Di enakanmodelv
kar eili
nit
erhatsi
l
i mpl
e
namunt
etapmember
ikankesankemewahanseor
angpengant
in.
b.Sar
ungTanganPer
nikahan
Bagi y
ang memi
l
ih unt
uk mel
angsungkan per
nikahan dengan gay
a
i
nter
nasi
onal
,bi
asany
a memakaipel
engkap per
nikahan sel
ainv
eily
ait
u sar
ung
t
angan.Sar
ungt
angandi
gunakansebagaipel
engkappenampi
l
anpengant
inpr
iadan
wani
taagarl
ebi
hter
li
hatanggunat
augagah.
Sar
ungt
anganmembuatpenampi
l
an
t
angan Anda menj
adit
ampak menar
ik,t
erl
ebi
h saatber
sal
aman dengan t
amu
undangan.
Pemi
l
ihanbahan,mot
if
,model
,war
na,danukur
ansar
ungt
anganhar
us
di
sesuai
kan dengan gaun y
ang di
pil
i
h sehi
ngga t
erl
i
hatmeny
atu.Penggunaan
sar
ungt
angant
akhar
ussel
aluber
war
naput
ih,pi
l
ihanwar
nal
ainpunsemaki
n
di
minat
i.Ter
masukbahan dan t
ekst
ursar
ung t
angan y
ang semaki
n ber
var
iasi
.
Modelsar
ungt
anganper
nikahansecar
agar
isbesar
,ada2modelsar
ungt
angan
mempel
aiwani
ta,
yai
tu:
1)Sar
ungt
angany
angseper
tipadaumumny
amenut
uphi
nggakej
ari
.

2)Var
iansar
ungt
angany
anghany
amenut
upt
elapakt
angandanmembi
arkan
bagi
anj
aridal
am kondi
sit
erbuka,sal
ahsat
ukeunt
unganmemi
l
ihmodeli
niy
ait
u
pada saatacar
atukarci
nci
n mempel
aiwani
tat
idak per
lu membuka sar
ung
t
anganny
a.
Ukur
anpanj
angsar
ungt
anganper
nikahan,
padaumuny
aadaduaj
eni
syai
tu:
a)Shor
tGl
oves:Sar
ungt
anganpendekhi
nggaper
gel
angant
angancocok
di
gunakanunt
ukmodel
gauny
angmemi
l
iki
lenganl
ebi
hpanj
angdanket
at.
b)Mi
dLengt
hGl
oves:sar
ungt
angany ku.Modelmi
angmencapaisi dlengt
h
gl
ovesmenj
adipi
l
ihanpenul
i
sunt
ukmel
engkapibusanapengant
iny
angdi
buatagar
l
ebi
hmenonj
olkansi
sif
emi
ninpengant
int
ersebut
.
B.Ri
asPengant
indanTat
ananRambutGaunPanj
ang
I
. Penger
ti
anRi
asWaj
ah
Tat
ari
as waj
ah adal
ah kegi
atan mengubah penampi
l
an dar
ibent
uk asl
i
sebenar
nyadenganbant
uanbahandanal
atkosmet
ik.I
sti
l
ahmakeupl
ebi
hser
ing
di
tuj
ukankepadapengubahanbent
ukwaj
ah,meski
punsebenar
nyasel
uruht
ubuh
bi
sadi
hias.
I
I. Tuj
uanMer
iasWaj
ah
- Adal
ahunt
ukl
ebi
hmemper
indah/memper
cant
ikwaj
ahseseor
ang(
cal
on
pengant
in)
.
- Ti
ndakany
angper
ludi
l
akukan:
menonj
olkanbagi
anwaj
ahy
angsudahbagus
dan meny
embuny
ikan bagi
an-
bagi
an y
ang kur
ang bagus/i
ndah dengan
ket
erampi
l
anpengol
esankosmet
ik.
- Unt
ukdapatmer
iaswaj
ahdengant
epatper
ludi
tunj
angdenganmenguasai
t
eor
idanpr
akt
ekmengenaikosmet
ologidanj
ugahar
usmempel
ajar
itent
ang
bent
ukmuka,mat
a,hi
dung,war
na kul
i
tdan kombi
nasi
-kombi
nasiwar
na
unt
ukr
iasanwaj
ah.
- Ri
asanwaj
ahakanber
hasi
lbai
kapabi
l
adi
kenakanpadakul
i
twaj
ahy
ang
ber
sihdanpengol
esankosmet
iky
angt
epat
.
- Sebel
um mer
iaswaj
ahcal
onpengant
insudahdi
siapkandul
umi
nimalsat
u
at
auduami
ngguunt
ukdi
l
akukanper
awat
anwaj
ahdenganmel
akukanf
aci
al
dar
ipember
sihansampai
pember
ianmasker
.

I
II
. Per
siapanAl
atDanPer
lengkapanTat
aRi
asWaj
ah
Per
alat
any
anghar
usdi
per
siapkanunt
ukmer
iaswaj
ahcal
onpengant
inadal
ah:
1. Tempatunt
ukmengat
urkosmet
ik
2. Tempatt
issue
3. Tempatkapas
4. Capeunt
ukpenut
upbahu
5. Bandana/
bando
6. Ber
bagaimacam kuasunt
uk:waj
ah.(
facebr
ush)pemer
ahpi
pi(
blushon)
,
per
onamat
a(ey
eshadow)
,pemer
ahbi
bir(
li
pst
ick)
,membaur
kanwar
naal
i
s
7. Si
katal
i
s
8. Pencukural
i
s
9. Pi
nset
10.Gunt
ingkeci
l
11.Penj
epi
tbul
umat
a
12.Cot
tonbuds
13.Spon
14.Scot
cht
ape
15.Bul
umat
apal
su
16.Lem bul
umat
a

Meny
iapkanbahan/
kosmet
ik
1.Kosmet
ikpember
sihwaj
ah(
cleaser
)
2.Kosmet
ikpeny
egarwaj
ah(
toner
)
3.Pember
sihmat
adanbi
bir(
eyemakeupr
emov
er)
4.Pel
embab(
moi
stur
izer
)
5.Al
asbedak(
foundat
ion)bent
ukkr
im(
cream)t
ongkat(
sti
ck)padat(
compact
),
cai
r(l
i
qui
d)
6.Bedakt
abur
7.Bedakpadat
8.Pensi
lal
i
s
9.Per
onamat
a(ey
eshadow)
10.
Maskar
a
11.
Cel
ak(
eyel
i
ner
)
12.
Pemer
ahpi
pi(
blushon)
13.
Kosmet
ikbi
bir(
pemer
ahbi
bir(
li
pst
ick)pembent
ukbi
bir(
li
pli
ner
),pengi
l
at
bi
bir(
li
pgl
oss)

Mer
iaswaj
ahTRPGaunPanj
ang:
1)Member
sihkanwaj
ahdengankosmet
ikpember
sih(
cleasi
ngmi
l
k/cl
eansi
ng
cr
eam)y
angsesuaidenganj
eni
skul
i
tmodel
2)Member
ikanpeny
egarsesuai
jeni
skul
i
t
3)Mengol
eskanpel
embabkesel
uruhwaj
ahdanl
eher
4)Mengapl
i
kasi
kanal
asbedak(
foundat
ion)sesuai
war
nakul
i
t
5)Mengor
eksibent
ukwaj
ahdenganpener
apanal
asbedakwar
nat
uadanmuda,
guna t
ekni
k shadi
ng dan hi
gh l
i
ght pada hi
dung dan l
ainny
a y
ang
membut
uhkan
6)Mengapl
i
kasi
kan bedakt
aburdengan spons di
tepuk-
tepuk,l
alu di
rat
akan
dengansi
katwaj
ah(
facebr
ush)
,war
nasesuai
war
nakul
i
t
7)Mengapl
i
kasi
kanbedakpadat
8)Mengapl
i
kasi
kanper
onamat
adi
sesuai
kankr
it
eri
agay
aTRP
9)Mengapl
i
kasi
kancel
akmat
a/si
patmat
awar
nahi
tam
10)
Memasangbul
umat
apal
su
11)
Mengapl
i
kasi
kanpenghi
tam bul
umat
a/mascar
a
12)
Membent
ukal
i
asdenganpensi
lal
i
swar
nasamadenganwar
nar
ambut
13)
Mengapl
i
kasi
kanpemer
ahbi
bir
,di
dahul
uimembent
ukcupi
dodenganl
i
pli
ner
,
mengor
eksibent
uk bi
bir
.Apabi
l
a bi
birt
ebaldi
buatgar
is di
dal
am bi
bir
,
sebal
i
kny
aapabi
l
abi
birt
ipi
sdi
buatgar
isdi
l
uarbi
birkemudi
anmember
ikan
pemer
ah bi
bir(
li
pst
ick)
,sesuaiwar
na pemer
ah pi
pidan di
akhi
rdengan
pember
ianpengki
l
atbi
bir(
li
pgl
oss)
C.Car
aMembuatSanggul
1.Sebel
um membuatsanggulr
ambutmodelsudahdi
prat
atadahul
u(di
gul
ung
dengangul
unganr
ambut
/rol
l
erdandi
tut
updengancaper
ambut
).
2.Gul
unganr
ambut
/rol
l
erdi
bukadi
sisi
kanbagi
andepant
engah
3.Rambutdi
sikatdengansi
sirsi
katagarbekasgul
ungant
idakkel
i
hat
an
4.Rambutdi
bagi
menj
adi
3bagi
an
- Bagi
andepany
angmasi
hmemakai
gul
unganr
ambut
/rol
l
er
- Bagi
anbel
akangdi
atast
engkukdi
ambi
lmendat
arset
engaht
eli
nga(
secar
a
hor
izont
al)l
aludi
i
katdengankar
etgel
ang
- Si
sar
ambutbagi
anbel
akangdansi
sidepanki
rikanan

5.I
kat
anr
ambutdi
atast
engkukdi
ber
ihar
netdandi
gul
ungkedal
am,di
kuat
kan
denganj
epi
t
6.Si
sar
ambut(
depansi
sirki
rikanandanbel
akang)di
sasakdengansi
sirsasak
7.Rambuty
angdi
sasakdi
hal
uskandengansi
sirsi
kat
8.Di
mul
aibagi
andepansi
siki
ridankanan,r
ambuty
angsudahdi
hal
uskan,
di
j
epi
tkuat
9.Si
sar
ambuty
angl
aindi
hal
uskankebel
akangdandi
j
epi
tkedal
am
10.
Rambuty
ang sudah menj
adisanggulpol
os,di
ambi
lsedi
ki
tdemisedi
ki
t,
memakai
ujungt
angkai
sisi
rsasak,
dimul
aidar
ibagi
anat
as
11.
Rambutdi
ambi
ltadidi
buat
kanbunga-
bungar
ambut
,di
kuat
kandenganhar
nal
keci
l
12.
Begi
tuset
erusny
arambutdi
buatbunga-
bungakeci
l
,sampai
habi
skebawah
13.
Diper
hat
ikanbunga-
bungar
ambutdi
atursampaikesi
siki
rikanan,menut
upi
j
epi
t-
jepi
trambut

14.
Apabi
l
arambut
nyasangatpendekbi
sadi
tambahkandenganpekai
anl
ungsen
(
hai
rpi
ecekeci
l
)lungseni
niy
angdi
buatbunga-
bungar
ambut
15.
Sel
esaimembuatsanggulbagi
anbel
akang,di
kuat
kandenganhai
rspr
aydan
di
ki
lat
kandenganhai
rshi
ne
16.
Rambutbagi
andepandi
buka,di
bukar
oll
erny
a,di
sisi
rdengansi
sirber
ger
igi
besar
,sehi
nggat
idakmer
usakgel
ombangr
ambut
17.
Per
hat
ikankondi
sir
ambut
,bagi
andepani
nibi
sadi
sasak.Bi
sat
idakdi
sasak.
Ji
kar
ambut
nyabany
ak,cukupdi
sisi
rdengansi
sirgar
pi,sebuatpenat
aan
membent
ukser
at-
ser
atr
ambut
,penat
aan har
us meny
atu dengan r
ambut
bagi
anbel
akang,di
kuat
kandenganhai
rspr
aydandi
ki
lat
kandenganhai
r
shi
ne
18.
Jikar
ambutbagi
andepant
ipi
srambutt
ersebutper
ludi
sasakdandi
hal
uskan
dengansi
sirgar
pu,di
buatpenat
aany
angal
ami
,di
kuat
kandenganhai
rspr
ay
dandi
ki
lat
kandenganhai
rshi
ne
19.
Memasangper
hiasansanggul
:
- Mahkot
akeci
ldi
pasangdi
tengahkepal
a(ant
arar
ambutbagi
andepandan
sanggul
)
- Per
hiasanl
ainny
abi
sadi
tambahpadaki
rikanansanggul
20.
Penat
aan/
membuatsanggulmoder
ninidi
ser
asi
kandenganbent
ukkepal
a,
waj
ahdant
ubuh

D.Kel
engkapan(
Ket
erampi
lan)

1. Membuatkel
engkapansesuaidengankr
it
eri
adanpr
osedury
angt
epat:
 Memper
siapkanal
atdanbahanmembuatbungat
angan

1.Nampanber
isit
empatbungat
angan,f
oam,pi
ta,kawat
,li
di/
tusuksat
e,
gunt
ing,
pisau/
cut
ter
,fl
oral
tape

2.Bungar
osehi
bri
da(
mawar
)

3.Bungababybr
eat
h

4.Daunl
eat
herl
eaf(
seper
tiaspar
agus)

5.Daunf
lor
idabeaut
y(l
ebar
)

6.Daunr
uskus(
tebal
)

7.Tempatsampah
 Membuatbungat
angan(
handbouguet
)

1.Per
tama-
tamaf
oam di
tar
uhdal
am ai
rsampai
ter
endam sendi
ri

2.Foam y
ang l
embab di
masukkan ke dal
am t
empat
/al
as bunga t
angan
di
l
etakkandahul
udi
tempatkhusus

3.Bungamawar(
rosehi
bri
da)di
pot
ong-
pot
ong+10cm

4.Per
tama-
tamat
usukbungamawardi
tengah-
tengah1bauhkedal
am f
oam

5.Tusukmawarsel
anj
utny
apada4si
si,at
asa,bawahb,ki
ricdankanand,
mawara-
b-c-
dinidi
masukkan kedal
am f
oam l
ebi
h dal
am dar
iyang
per
tama(
4-4)

6.Sel
anj
utny
aisif
oam y
angkosongdenganbungamawarsampaipenuh,
si
sakansel
a-sel
any
aunt
ukbungababybr
eat
h

7.Pot
ongpi
ta1,
5–2m

8.Pi
tadi
l
ipat
-l
ipat+15cm sebany
ak10l
i
pat
an,t
engahny
adi
i
katdengan
kawat

9.Si
sapi
tadi
ser
ut

10.
Pit
ayang sudah j
adi
,di
i
katdengan kawatpada l
i
diat
au t
usuk sat
e
sepanj
ang7cm

11.
Pasang pi
ta y
ang sudah j
adidengan bant
uan l
i
dit
adipada bagi
an
bawah/
pinggi
rbungat
angan

E.Ekspl
orasiv
ideot
erkai
tpengant
ingaunpanj
ang

a.Deskr
ipsiI
siVi
dioYouTube
Di
sinikamimengekspl
orVi
deodar
iyout
ubey
angber
judulTat
ari
aspengant
in
gaunpanj
angol
ehLKPSARTI
KAdar
iBl
i
tar(
Link:ht
tps:
//y
out
u.be/
YbhoN6sRCY0
)
Tat
aRi
asPengant
ingaunPanj
angol
ehLKPSar
ti
ka|
Bli
tar

Pengant
inGaunpanj
angat
aupengant
ini
nter
nasi
onal(
non-
adatI
ndonesi
a)
di
kenaldengan gaun panj
ang nani
ndah dengan per
hiasan y
ang mencol
okdan
penat
aanr
ambuty
angbagus.Dal
am v
ideoYouTubet
ersebuti
buSar
ti
kasel
aku
pemi
l
ikLKP Sar
ti
kadidaer
ahBl
i
tarmenj
elaskanpenger
ti
ansampaikel
angkah
make-
updanhai
rdopengant
ingaunpanj
ang.Adapunhalper
tamay
angdi
l
akukan
y
ait
u:

1.Mel
akukanpr
atat
arambut(Rol
l
ingr
ambut)

2.Mel
akukanpember
sihanwaj
ahdenganai
r,cl
eanserdanapl
i
kasi
facet
oni
c

3.Mel
akukanPenanamanFoundat
iondi
mul
aidar
iapl
i
kasipel
embabat
aubase
Foundat
ionkemudi
andi
blandsecar
amer
atasel
anj
utny
apengapl
i
kasi
anconcel
er.

4.Sel
anj
utny
apengapl
i
kasi
ancount
urunt
ukmembent
ukt
ulangpadawaj
ahdan
l
anj
utbl
ushondal
am

5.Set
elahi
tupengapl
i
kasi
anbedakt
aburput
ihdiconcel
ernat
uraldisel
uruhwaj
ah
danl
ehersecar
amer
atadandi
l
anj
utkanbedakpadat

6.Membi
ngkai
Ali
sdenganpensi
ldandi
i
sidenganbr
owpowder

7.Pengapl
i
kasi
an base ey
eshadow dan ey
eshadow dengan war
na y
ang umum
seper
ticokl
at,
orange dandi
ber
ihi
ghl
i
ght
erunt
ukmembuatkesankel
opakmat
a
l
ebi
hjel
as

8.Pengapl
i
kasi
aney
eli
nerdanbul
umat
aat
asdanbawahj
ugamascar
a

9.Sel
anj
utny
apengapl
i
kasi
anbl
ushonunt
ukmembent
ukt
ulangpi
pi

10.Membi
ngkai
bibi
rdanmember
ili
pst
ikdant
impal
i
pgl
oss

11.Sel
anj
utny
apenat
aanr
ambutdi
mul
aidenganmeny
isi
rrambut

12.Mel
akukanPar
ti
ngandandi
i
katdi
bagi
ant
engahpadar
ambuty
angsudahdi
bagi
3

13.Member
ihai
rpi
cebagarr
ambutl
ebi
hber
vol
ume

14.Mel
akukansasakanpadar
ambutsepat
udanembuatj
ambul

15.Sel
anj
utny
amembuatbukl
epadasi
sar
ambutdibel
akangunt
ukmenambah
kei
ndahanpenat
aanr
ambutdi
ber
ikanhai
rspr
ay

16 .Set
elah penat
aan r
ambutsel
esaisel
anj
utny
a memakai
kan gaun panj
ang ,
sar
ungt
angan

17.Member
ikanaccseaor
isseper
tikal
ung,ant
ing,ci
nci
n,gel
ang,ser
tamahkot
a
danhi
asanpadar
ambut

18 .Ter
akhi
rpemsangan suwi
rat
au kai
n penut
up kepal
a pada saatpr
osesi
per
nikahan

19.Dan y
ang pal
i
ng t
erakhi
ryai
tu pembuat
an hand bouqetunt
uk menambah
kei
ndahanpenampi
l
anpengant
in.

b.Kr
it
isVi
deodar
iyout
ube
Dar
iVi
diot
atar
iaspengant
ingaunpanj
angol
ehLKPSar
ti
kaTer
sebutkamii
ngi
n
member
ikanbeber
apat
anggapanat
aukr
it
ikser
tasar
any
angdapatki
tapakai
kan
ber
samaunt
ukmenj
adi
lebi
hbai
kdar
isebel
umny
a:

-Menur
utkamipadamel
akukanpembukaanv
ideol
ebi
hsi
ngkatdanpadatser
ta
l
ebi
h ber
fokus pada i
ntiat
au t
idak ber
tel
e-t
ele dengan meny
ampai
kan secar
a
per
cay
adi
ri

-Unt
ukFoundat
ionpadamakeupt
ersebutsebai
kny
adi
ber
iFoundat
iony
angt
idak
t
erl
aluber
miny
aksehi
nggat
ampakseper
tiber
ker
ingatdandapatsaj
amembuat
Foundat
iongampangber
geser

-Sebai
kny
a sebel
um mengapl
i
kasi
kan Foundat
ion t
erl
ebi
h dahul
u member
ikan
set
ti
ngspr
ayunt
ukmembuatmakeupber
tahanl
amadant
idakber
geser

-unt
ukpengapl
i
kasi
ancount
urdanconcel
ersebai
kny
ati
dakt
erl
alumenonj
olat
au
sebagai
kesanbay
angangar
ismembent
ukt
ulangsaj
a

-unt
ukbl
ushondal
am menur
utsaj
adi
apl
i
kasi
kandenganmenggunakanbl
andy
ang
keci
l

-saatpembent
ukanal
i
ssebai
kny
amenur
utsay
aal
i
sdil
em t
erl
ebi
hdahul
uagar
mudahunt
ukdi
bent
uksel
ajut
nyadi
bingkai
dandi
ber
ibr
owi
t.

-padasaatpengapl
i
kasi
anbul
umat
apal
susebai
kny
abul
umat
apal
sudi
tempel
di
atasbul
umat
aasl
iagarpadasaatdi
bukat
idaksaki
t

-pengapl
i
kasi
aney
eli
nerdi
usahakankl
i
enny
amanagart
idakmengel
uar
kanai
rmat
a

-
pengapl
i
kasi
anbl
ush-
onsebai
kny
adi
mul
aidar
iunj
ungt
eli
ngakepi
pimembent
uk
cekl
i
sdenganmeny
uruhkl
i
ent
erseny
um

-pada penat
aan r
ambutsebai
kny
a diCur
lyat
au dibaba t
erl
ebi
h dahul
u agar
member
mudahpenat
aanr
ambut
.

C.Per
bandi
ngani
siv
ideodenganmakal
ah
Dal
am makal
aht
ersebutdi
bahasj
eni
s-j
eni
sdar
igaunpengant
inI
nter
nasi
onal
,
ekorgaunpengant
ini
nter
nasi
onalser
taper
lengkapanapasaj
ayangdi
but
uhkan
unt
ukpengant
ini
nter
nasi
onalat
auy
angbi
asany
adi
sebutpengant
inbar
at.Makal
ah
t
ersebutmengekspl
orl
ebi
hdal
am dar
ipadav
ideodiy
otube.Vi
deodiy
out
ubehany
a
menj
elaskan bagai
mana mer
ias pengant
ini
nter
nasi
onal
/bar
at.Vi
deo t
ersebut
menj
elaskanbagai
manapenat
aanr
ambut
,ri
asanwaj
ahser
tagauny
ang cocok
unt
ukpengant
iny
angt
elahdi
tent
ukanol
ehsi
pembuatv
ideo.

Per
samaan makal
ah kami dengan v
ideo y
ang kami ekspl
or adal
ah
menj
elaskanbagai
manamer
iaspengant
inbar
at,mul
aidar
iwaj
ah,r
ambut
,gaun
y
angdi
gunakanser
taaksesor
isy
angdi
pakai
olehpengant
int
ersebut
.
BABI
II
PENUTUP
3.
1KESI
MPULAN
Bahwa dal
am makal
ah y
ang kamibuati
nimengenaibagai
mana car
a
penat
aan r
ambut
,mer
ias waj
ah,ser
ta per
lengakapan y
ang di
but
uhkan unt
uk
pengant
ini
nter
nasi
onaly
angbi
asadi
sebutpengant
inbar
at.Makal
aht
ersebutt
elah
menj
elaskanbahwapengant
inbar
atmemi
l
ikir
iasany
angj
auhber
bedadar
ipada
pengant
ini
ndonesi
a.Pengant
inbar
att
idakmenggunakankai
nadatunt
ukmembal
ut
t
ubuhpengant
inmel
ainkanhany
amenggunakangauny
angsesuaidenganbent
uk
t
ubuh saj
a.Pengant
in bar
att
ampi
l
any
alebi
h si
mpeldan war
na makeup y
ang
di
gunakanl
ebi
hlembutdar
ipadapengant
ini
ndonesi
ayangdomi
nanmenggunakan
war
na-
war
nay
angcet
arat
auwar
nay
angcer
ah.
3.
2SARAN
Set
iapmakal
ahpast
isel
alumemi
l
ikikekur
anganbai
kdal
am segipenul
i
san
maupuni
siy
angdi
papar
kan.Di
mohonkankepadapar
apembacaunt
ukmember
ikan
sar
an agar kedepany
a kamidapat membuat makal
ah kamil
ebi
h bai
k dar
i
sebel
umny
a.
Daf
tarpust
aka

htt
ps://
www. googl
e.com/ur
l?sa=t
&sour
ce=web&rct
=j&ur
l=ht
tp://
digil
i
b.uni
med.ac.i
d
/21801/9/
9.%2520509144022%2520-%2520CHAPTER%2520I.pdf&ved=2ahUKEwjm-
dKXru7yAhVUXSsKHUToCXEQFnoECBUQAQ&usg=AOv Vaw2r6qo8xK7t YqOz-
FZli
qHl

htt
ps:/
/www.google.
com/url
?sa=t&sour
ce=web&rct
=j&ur
l=ht
tp:
//r
eposi
tor
y.mar
anat
ha.
edu/22646/3/
1263037_Chapter1.
pdf
&ved=2ahUKEwjm-
dKXru7yAhVUXSsKHUToCXEQFnoECBYQAQ&usg=AOv Vaw2p7rp-
PDXxDUKz3gC512Nk

htt
ps://www.google.
com/ur l
?sa=t
&source=web&r
ct=j
&url
=htt
p:/
/staff
new.uny.
ac.i
d/
upload/132306623/pendi
dikan/PPT%2BPENGANTI N%2BBARAT.pdf&ved=2ahUKEwj
ErKfer-
7yAhX763MBHXMpBhgQFnoECBMQAQ&usg=AOv Vaw2uMl4t
PSd6w4A3AA7mdl sn

Anda mungkin juga menyukai