Anda di halaman 1dari 9

TEORI GESTALT

Bahagian ini akan memperkenalkan kepada anda secara ringkas mengenai salah satu pendekatan teori dalam amalan kaunseling iaitu
teori GESTALT . Di akhir bab diharapkan anda akan dapat :

1. mempelajari mengenai sejarah dan latarbelakang , serta konsep utama teori


GESTALT
2. memahami pandangan terapi GESTALT terhadap manusia dan tingkahlaku
yang bermasalah

3. mengetahui tentang prinsip asas, matlamat, teknik dan proses kaunseling serta peranan kaunselor dan klien menurut terapi GESTALT
dalam amalan kaunseling.

PENGENALAN KEPADA TEORI GESTALT

 Frederick Perls (1893-1970) pelapor kepada teori gestalt

 Awalnya berkefahaman kewujudan atau “existentialism”

 Tokoh-tokoh yang banyak menyumbang kepada perkembangan terapi Gestalt

antaranya WERTHEIMER, KOFFKA DAN KOHLER.


 Gestalt pada asasnya merujuk kepada satu pola, bentuk atau konfigurasi
yang diteliti atau diamati oleh seseorang secara keseluruhan
 Istilah Gestalt itu sendiri dalam bahasa Jerman yang membawa takrif
sebagai manusia, objek, benda atau suatu keseluruhannya.
 Oleh kerana itu, keseluruhan sesuatu bentuk, objek atau konfigurasi itu
akan dikatakan atau diandaikan mengandungi melebihi jumlah bahagian-
bahagian yang menjadikannya.
 Gambaran (persepsi) terdiri daripada suatu bentuk atau konfigurasi yang
menonjol dan yang menjadi tumpuan perhatian di atas suatu latar atau
layaran.
 Teori ini memberi penekanan kepada makna individu itu sendiri dan
bagaimana individu itu melakukan pengamatan dan persepsi serta
kemahiran dan pengetahuan mereka terhadap pengalaman sendiri.
 Menurut Gestalt seseorang individu itu akan menggalami masalah sekiranya

ia masih belum berjaya melengkapkan persepsinya atau gagal mempunyai kesedaran yang kurang untuk membolehkannya mengalami
atau merasai sesuatu pengalaman.

 Manusia bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri, mereka tidak


menumpukan kepada isu “kenapa” atau “mengapa” tetapi lebih memberi
penekanan kepada isu atau persoalan “bagaimana “ atau proses.
 Pandangan umum yang dibincangkan di atas jelas memberi gambaran

bahawa pendekatan terapi gestalt ini berbeza dengan teori psikoanalisis. Pendekatan gestalt secara terang menolok pandangan
psikoanalisis yang mengatakan bahawa

tingkah laku dan personality manusia adalah ditentukan (deterministik) dan


dikawal oleh faktor-faktor dalaman dan luaran>

PANDANGAN TEORI GESTALT TERHADAP MANUSIA


 Isu kemanusiaan secara total dan menyeluruh
 Individu dilihat sebagai unsure yang bersepadu yang mempunyai fikiran,
perasaan dan tingkah laku
 Teori gestalt itu berpendapat bahawa :
1. asasnya bertanggungjawab, kebolehan, bakat dan keupayaan utk mengurus
diri
2. manusia itu adalah satu organisma yang bersepadu terdiri daripada fizikal,
mental dan spiritual yang bersatu
3. dalam diri manusia terdapat suatu kecenderungan untuk mencapai
perimbangan atau homeostasis
4. manusia mempunyai naluri seks dan naluri lapar bagi meneruskan zuriat
5. setiap manusia menurut gestalt mempunyai reality mereka tersendiri
6. pendekatan ini percaya bahawa manusia sentiasa berinteraksi dengan
persekitarannya

7. teori ini juga menekankan kepada persoalan “ego” . Baginya, “ego” merujuk kepada sistem tindakbalas organisma terhadap persekitaranya,
iaitu samada seseorang itu merapatkan dirinya atau menjauhkan dirinya dari persekitarannya tersebut.

Contohnya :

Jika organisma atau individu itu dalam keadaan mengantuk, maka bantal atau katil akan menjadi tumpuan (figure) atau
bentuk utama. Seterusnya individu akan mencari atau mendekati bantal atau tilam walaupun sehingga perlu menggunakan kekerasan
atau rela cedera kerananya.

MATLAMAT TEORI GESTALT

a. memberi kesedaran kepada individu bahawa mereka mempunyai tanggungjawab yang tersendiri. Teori ini juga membuat individu akan
lebih berdikari, tidak akan bergantung kepada orang lain, dan menyedarkan mereka bahawa mereka memang membuat berbagai- bagai
perkara, jauh lebih banyak daripada apa yang disangkakan mereka sendiri.

b. Perls terut berpendapat bahawa setiap manusia mempunyai banyak potensi , tetapi oleh kerena terhalang oleh sekatan-sekatan dalam
hidupnya, ia tidak berjaya hidup dengan sempurna.

c. Membantu individu agar lebih mengenali diri sendiri dengan mendalam tanpa perlu berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan
persekitaranya.

d. Membantu individu agar dapat merasai dan menyedari segala


perasaan dan pengalaman mereka masing-masing
e. Memberi perhatian kepada pola-pola bahasa klien dan struktur ayat
yang digunakan.
TEKNIK-TEKNIK DALAM PENDEKATAN GESTALT

Teknik merupakan hanya sebahagian daripada aktiviti kecil dalam teori gestalt. Kaunseling gestalt tidak memberatkan kepada
sebarang teknik khusus atau aktiviti, tetapi amat mementingkan sesuatu proses di dalam perhubungan menolong.

Biasa gestalt memberi tumpuan kepada aspek yang bercorak eksperimen


atau cubaan-cubaan oleh klien itu sendiri.

Untuk mengelakkan kesan negatif atau sebarang akibat yang tidak diingini, klien sebaiknya diterangkan terlebih dahulu apa yang akan
be rlaku di dalam terapi gestalt ini>

Di antara perkara-perkara yang harus dilakukan termasuklah :


a.
segala cadangan jangan berbentuk Arahan atau perintah kepada
individu itu.

b. Klien itu sendiri harus meneliti dan menilai cadangan kaunselor tadi seterusnya bebas membuat keputusan samada menerima atau menolak.
c.

Jika klien membuat keputusan menolak, kaunselor sebaiknya meninjau dan meneroka sebab dan punca kenapa klien berkeputusan
untuk menolak.

d. Jika klien menerima , maka beliau mempunyai pilhan untuk meneruskan sebarang aktiviti atau menghentikannya pada bila-bila masa sahaja.

e.
Sebaiknya kaunselor mempunyai pengalaman, pengetahuan dan
kemahiran mengenai semua teknik-teknik teori gestalt.
Antara teknik, aktiviti atau treatment yang sering diamalkan oleh kaunselor
berpendekatan gestalt ialah seperti berikut :
1. Aktiviti berdialog
2. “Making the Round”

3. Lafaz Ikrar
4. Satu rahsia
5. Permainan projeksi
6. Teknik Simetrikal
7. permainan raptai
8. mengekal perasaan

9. mentafsir mimpi, dan lain-lain


KESIMPULAN
 pendekatan gestalt merupakan antara teori yang menekankan kepada
kesedaran individu kepada prinsip di sini dan sekarang.
 Ia memberi perhatian khusus kepada jenis-jenis tingkah laku yang tersekat

perkembangnnya dan bagaimana tingkah laku ini menjadi sedemikian sehingga organisma tidak boleh berfungsi dengan berkesan
pada masa sekarang.

 Oleh yang demikian, matlamat yang ingin dicapai oleh pendekatan ini adalah

ke arah seseorang individu itu menerima tanggungjawab ke atas dirinya sendiri , hidup untuk masa sekarang dan mengalami hidup
secara bebas dan merdeka serta arah jelas dengan sepenuhnya terutama sekali dari segi perasaan.

PENGENALAN TEORI PERLAKUAN


 Teori perlakuan berasaskan pendekatan tindakan yang mekanikal.
 Tingkahlaku manusia dilihat sebagai objek yang mempunyai gerak balas
yang tertentu.
 Gerak balas ini pula bergantung pada satu cara rangsangan yang boleh
mempengaruhi tingkah laku manusia.
 Sebagai satu pendekatan

yang mekanistik dan kuantitatif, teori ini menggunakan kaedah


yang melibatkan pengukuran dan penilaian yang sangat objektif dalam penyelenggaraan proses kaunseling.

Antara

pengasas teori ini , Ivan Pavlov dan Joseph Wolpe mengemukakan teori perlakuan pelaziman klasik, manakala
teori perlakuan pelaziman operan diasaskan oleh B.F.Skinner dan J.B.Watson.

Teori ini juga mempunyai pengaruh dalam aspek sosiolisasi dengan


teori pembelajaran social yang dikemukakan oleh Bandura.
-

Tahun 60an-70-an pendekatan yang menggabungkan penarapan


tingkahlaku dengan pemikiran daya kognitif.
-

Era baru ini meletakkan teori perlakuan pada satu kontinum yang
lebih mencabar dan berkesan.
-

Penghujung kontinum pendekatan


akan menumpukan ke arah
analisis penerapan tingkah laku, dipelopori oleh SKINNER

Teori-Teori Visual by Kiani Azalea

dapat dikenal melalui wujud karya arsitektur, sedang pertanda dilihat sebagai makna yang terungkap
melalui konsep, fungsi dan/atau nilai-nlai yang terkandung didalam karya arsitektur. Eksistensi semiotika
Saussure adalah relasi antara penanda dan petanda berdasarkan konvensi, biasa disebut dengan signifikasi.
Semiotika signifikasi adalah sistem tanda yang mempelajari relasi elemen tanda dalam sebuah sistem
berdasarkan aturan atau konvensi tertentu. Kesepakatan sosial diperlukan untuk dapat memaknai tanda
tersebut.

Menurut Saussure, tanda terdiri dari: Bunyi-bunyian dan gambar, disebut signifier atau penanda, dan
konsep-konsep dari bunyi-bunyian dan gambar, disebut signified.

Gambar 1.5

Dalam berkomunikasi, seseorang menggunakan tanda untuk mengirim makna tentang objek dan orang
lain akan menginterpretasikan tanda tersebut. Objek bagi Saussure disebut “referent”. Hampir serupa
dengan Peirce yang mengistilahkan interpretant untuk signified dan object untuk signifier, bedanya
Saussure memaknai “objek” sebagai referent dan menyebutkannya sebagai unsur tambahan dalam proses
penandaan. Contoh: ketika orang menyebut kata “anjing” (signifier) dengan nada mengumpat maka hal
tersebut merupakan tanda kesialan (signified). Begitulah, menurut Saussure, “Signifier dan signified
merupakan kesatuan, tak dapat dipisahkan, seperti dua sisi dari sehelai kertas.” (Sobur, 2006).

4.
Umberto Eco

Stephen W. Littlejohn (1996) menyebut Umberto Eco sebagai ahli semiotikan yang menghasilkan
salah satu teori mengenai tanda yang paling komprehensif dan kontemporer. Menurut Littlejohn, teori Eco
penting karena ia mengintegrasikan teori-teori semiotika sebelumnya dan membawa semiotika secara lebih
mendalam (Sobur, 2006).

Eco menganggap tugas ahli semiotika bagaikan menjelajahi hutan, dan ingin memusatkan perhatian
pada modifikasi sistem tanda. Eco kemudian mengubah konsep tanda menjadi konsep fungsi tanda. Eco
menyimbulkan bahwa “satu tanda bukanlah entitas semiotik yang dapat ditawar, melainkan suatu tempat

Komunikasi Visual| 6

Teori-Teori Visual by Kiani Azalea

pertemuan bagi unsur-unsur independen (yang berasal dari dua sistem berbeda dari dua tingkat yang
berbeda yakni ungkapan dan isi, dan bertemu atas dasar hubungan pengkodean”. Eco menggunakan “kode-
s” untuk menunjukkan kode yang dipakai sesuai struktur bahasa. Tanpa kode, tanda-tanda suara atau grafis
tidak memiliki arti apapun, dan dalam pengertian yang paling radikal tidak berfungsi secara linguistik.
Kode-s bisa bersifat “denotatif” (bila suatu pernyataan bisa dipahami secara harfiah), atau “konotatif” (bila
tampak kode lain dalam pernyataan yang sama). Penggunaan istilah ini hampir serupa dengan karya
Saussure, namun Eco ingin memperkenalkan pemahaman tentang suatu kode-s yang lebih bersifat dinamis
daripada yang ditemukan dalam teori Saussure, di samping itu sangat terkait dengan teori linguistik masa
kini.

5.
Roland Barthes

Teori ini dikemukakan oleh Roland Barthes (1915-1980), dalam teorinya tersebut Barthes
mengembangkan semiotika menjadi 2 tingkatan pertandaan, yaitu tingkat denotasi dan konotasi. Denotasi
adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan petanda pada realitas, menghasilkan
makna eksplisit, langsung, dan pasti. Konotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan
penanda dan petanda yang di dalamnya beroperasi makna yang tidak eksplisit, tidak langsung, dan tidak
pasti (Yusita Kusumarini,2006).

Roland Barthes adalah penerus pemikiran Saussure. Saussure tertarik pada cara kompleks
pembentukan kalimat dan cara bentuk-bentuk kalimat menentukan makna, tetapi kurang tertarik pada
kenyataan bahwa kalimat yang sama bisa saja menyampaikan makna yang berbeda pada orang yang
berbeda situasinya.

Roland Barthes meneruskan pemikiran tersebut dengan menekankan interaksi antara teks dengan
pengalaman personal dan kultural penggunanya, interaksi antara konvensi dalam teks dengan konvensi
yang dialami dan diharapkan oleh penggunanya. Gagasan Barthes ini dikenal dengan “order of
signification”, mencakup denotasi (makna sebenarnya sesuai kamus) dan konotasi (makna ganda yang lahir
dari pengalaman kultural dan personal). Di sinilah titik perbedaan Saussure dan Barthes meskipun Barthes
tetap mempergunakan istilah signifier-signified yang diusung Saussure.

Komunikasi Visual| 7
Teori-Teori Visual by Kiani Azalea
Gambar 1.6

Barthes juga melihat aspek lain dari penandaan yaitu “mitos” yang menandai suatu masyarakat.
“Mitos” menurut Barthes terletak pada tingkat kedua penandaan, jadi setelah terbentuk sistem sign-
signifier-signified, tanda tersebut akan menjadi penanda baru yang kemudian memiliki petanda kedua dan
membentuk tanda baru. Jadi, ketika suatu tanda yang memiliki makna konotasi kemudian berkembang
menjadi makna denotasi, maka makna denotasi tersebut akan menjadi mitos.

Misalnya: Pohon beringin yang rindang dan lebat menimbulkan konotasi “keramat” karena dianggap
sebagai hunian para makhluk halus. Konotasi “keramat” ini kemudian berkembang menjadi asumsi umum
yang melekat pada simbol pohon beringin, sehingga pohon beringin yang keramat bukan lagi menjadi
sebuah konotasi tapi berubah menjadi denotasi pada pemaknaan tingkat kedua. Pada tahap ini, “pohon
beringin yang keramat” akhirnya dianggap sebagai sebuah Mitos.

Kelompok pemikiran ini sependapat pada suatu hal yakni suatu prinsip dasar bahwa
pengalaman manusia memiliki kekayaan medan yang memuat fenomena
keseluruhan lebih dari pada ba gian- bagiannya.
Keseluruhan ini memberikan beberapa prinsip belajar yang penting, antara lain :
1.Manusia bereaksi dengan lingkungannya secara keseluruhan, tidak hanya secara
intelektual, tetapi juga secara fisik, emosional, sosial dan sebagainya
2.Belajar adalah penyesuaian diri dengan lingkungan.
3.Manusia berkembang sebagai keseluruhan sejak dari kecil sampai dewasa,
lengkap dengan segala aspek -aspeknya.
4.Belajar adalah perkembangan kearah diferensiasi ynag lebih luas.
5.Belajar hanya berhasil, apabila tercapai kematangan untuk memperoleh insight.
6.Tidak mungkin ada belajar tanpa ada kemauan untuk belajar, motivasi memberi
dorongan yang mengerakan seluruh organisme.
7.Belajar akan berhasil kalau ada tujuan.
8.Belajar merupakan suatu proses bila seseorang itu aktif, bukan ibarat suatu bejana
yang diisi.
Belajar sangat menguntungkan untuk kegiatan memecahkan masalah. Hal ini
nampaknya juga relevan dengan konsep teori belajar yang diawali dengan suatu
pengamatan. Belajar memecahkan masalah diperlukan suatu pengamatan secara
cermat dan lengkap. Kemudian bagaimana seseorang itu dapat memecahkan
masalah menurut J. Dewey ada 5 upaya pemecahannya yakni:
1.Realisasi adanya masalah. Jadi harus memahami apa masalahnya dan juga harus
dapat merumuskan
2.Mengajukan hipotesa, sebagai suatu jalan yang mungkin memberi arah
pemecahan masalah.
3.Mengumpulkan data atau informasi, dengan bacaan atau sumber -sumber lain.
4.Menilai dan mencoba usaha pembuktian hipotesa dengan keterangan -keterangan
yang diperoleh.
5.Mengambil kesimpulan, membuat laporan atau membuat sesuatu dengan hasil
pemecahan soal itu.
Teori medan ini mengibaratkan pengalaman manusia sebagai lagu atau melodi yang
lebih daripada kumpulan not, demikian pula pengalaman manusia tidak dapat
dipersepsi sebagai sesuatu yang terisolasi dari lingkungannya. Dengan kata lain
berbeda dengan teori asosiasi maka toeri medan ini melihat makna dari suatu
fenomena yang relatif terhadap lingkungannya. Sesuatu dipersepsi sebagai pendek
jika objek lain lebih panjan g. Warna abu-abu akan terlihat lebih cerah pada bidang
berlatar belakang hitam pekat. Warna abu -abu akan terlihat biru pada latar berwarna
kuning.
Belajar melibatkan proses mengorganisasikan pengalaman -pengalaman kedalam
pola-pola yang sistematis dan bermakna. Belajar bukan merupakan penjumalahan
(aditif), sebaliknya belajar mulai dengan mempersepsi keseluruhan, lambat laun
terjadi proses diferensiasi, yakni menangkapbagian bagian dan detail suatu objek
pengalaman. Dengan memahami bagian / detail, maka persepsi awalakan
keseluruhan objek yang semula masih agak kabur menjadi semakin jelas. Belajar
menurut paham ini merupakan bagian dari masalah yang lebih besar yakni
mengorganisasikan persepsi kedalam suatu struktur yang lebih kompleks yang
makin menambah pemahaman akan medan. Medan diartikan sebagai keseluruhan
dunia yang bersifat psikologis. Seseorang beraksi terhadap lingkungan sesuai
dengan persepsinya terhadap lingkungan pada saat tersebut. Manusia mempersepsi
lingkungan secara selektif, tidak semua objek masuk kedalam fokus persepsi
individu, sebagian berfungsi hanya sebagai latar.
Tekanan ke-2 pada psikologi medan ini adalah sifat bertujuan dari prilaku manusia.
Individu menetapkan tujuan berdasarkan tilikan (insight) terhadap situasi yang
dihadapinya. Perilakunya akan dinilai cerdas atau dungu tergantung kepada pandai
atau tidaknya pemahamannya akan situasi.
Dalam hukum-hukum belajar Gestalt ini ada satu hukum pokok, yaitu hukum
Pragnaz, dan empat hukum tambahan (subsider) yang tunduk kepada hukum yang
pokok itu,yaitu hukum ± hukum keterdekatan, ketertutupan, kesamaan, dan
kontinuitas.
D AFTAR PUSTAKA
1. http://rumahbelajarpsikologi.com/index.php/gestalt.html
2. http://id.shvoong.com/social-sciences/psychology/1854950 -teori-belajar-gestalt/
3. http://id.wikipedia.org/wiki/Gestalt
4. http://asnaldi.multiply.com/journal/item/5
5. http://hariadhi.wordpress.com/2008/01/17/gestalt -harta-karun-yang-terlupakan/