Anda di halaman 1dari 11

FAWATI

HAL–SUWARI
Makal
ahi
nidi
susununt
ukmemenuhi
tugasmat
akul
i
ah
STUDIAL-
QURAN
DosenPengampu:
Dr
.Moh.Muni
r,LC.
,M.
Ag.

Di
susunOl
eh:

Ni
kenAy
uFar
adi
l
a (
102190072)

Kel
ompok4

SM.
C
HUKUM EKONOMISYARI
AH
FAKULTASSYARI
AH
I
NSTI
TUTAGAMAI
SLAM NEGERIPONOROGO

1
2019/
2020
KATAPENGANTAR

Puj
isy
ukurkamipanj
atkankehadi
ratTuhanYangMahaEsaat
asr
ahmat
,kar
uni
a,
ser
tapet
unj
uk-
Nyasehi
ngga member
ikankemampuandankemudahanbagikamidal
am
membuatmakal
ahi
ni.

Tuj
uan makal
ah i
niadal
ah unt
uk mengembangkan kemampuan i
ntel
ekt
ualdar
i
masi
ng– masi
ngkel
ompokdal
am ber
bagaihal
,
ter
utamadal
am Mat
aKul
i
ahSt
udiAl
-
Qur
an.
.Sel
aini
tumakal
ahi
nidi
buatunt
ukmemudahkanki
tadal
am mempel
ajar
iat
au
memahamimengenaii
l
muf
awat
ihal
-suwar
i.Ol
ehkar
enai
tu,kamiakanmeny
ampai
kan
mat
eri
yangber
judul
”Fawat
ihAl
-Suwar
i”

Kamimeny
adar
ibahwa masi
h bany
ak kekur
angan dal
am peny
usunan makal
ah
i
ni.
Olehkar
enai
tu,kr
it
ikdansar
andar
isemuapi
haky
angber
sif
atmembangunsel
alu
kami
har
apkandemi
makal
ahi
nidapatt
erwuj
uddenganbai
k.

Demi
ki
ankat
apengant
ary
angbi
sakamisampai
kan,Semogadenganmakal
ahi
ni
dapatmenambahpemahaman,
wawasandanpenget
ahuan.

Ponor
ogo,
23Mar
et2020

Peny
usun

2
DAFTARI
SI

HALAMANJUDUL

KATAPENGANTAR 2

DAFTARI
SI 3

BABIPENDAHULUAN 4

A. Lat
arBel
akang 4

B. RumusanMasal
ah 4

C. Tuj
uanPenul
i
sanMakal
ah 4

BABI
IPEMBAHASAN 5

A. Penger
ti
anf
awat
ihal
-suwar
i 5

B. Macam –macam bent


ukf
awat
ihal
-suwar
i 6-
7

C. Pendapatul
amat
ent
angmaknaf
awat
ihal
-suwar
i.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
8

D. Hi
kmahf
awat
ihal
-suwar
i.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.9

BABI
IIPENUTUP 10

A. Kesi
mpul
an 10

B. Sar
an 10

DAFTARPUSTAKA 11

3
BABI

PENDAHULUAN

A.Lat
arBel
akang

Al
-Qur
an adal
ah kal
am Al
l
ah,y
ang sekal
i
gus mer
upakan mukj
i
zat y
ang
di
tur
unkankepadaMuhammadSAW,
yangsampaikepadaumatmanusi
adengancar
a
al
-t
awat
ur(
langsungdar
irasulkepadaumat
nya)
,yangkemudi
ant
ermakt
ubdal
am
mushaf
.KandunganpesanI
lahiy
angdi
sampai
kankepadaNabipadaper
mul
aanabad
ke-
7it
utel
ahmel
etakkanbasi
sunt
ukkehi
dupani
ndi
vi
dualdansosi
albagiumati
slam
dal
am segal
aaspekny
a.Al–Qur
anber
adat
epatdij
ant
ungkeper
cay
aanMusl
i
m dan
ber
bagai pengal
aman keagamaanny
a. Lahi
rny
a penget
ahuan t
ent
ang
kor
elasi
(munasabah) i
niber
awaldar
ikeny
ataan bahwa si
sti
mat
ikan Al
-Qur
an
sebagai
mana dapatdal
am ut
smanisekar
ang t
idak ber
dasar
kan pada kr
onol
ogi
t
uruny
a,i
tul
ahsebabny
ater
jadipembedaanpendapatdikal
anganul
amasal
aft
ent
ang
ur
utansur
atdal
am Al
-Qur
an.

B.RumusanMasal
ah

1.Apapenger
ti
anf
awat
ihal
-suwar
i?

2.Apasaj
amacam-
macam bent
ukf
awat
ihal
-suwar
i?

3.Bagai
manapendapatul
amat
ent
angmaknaf
awat
ihal
-suwar
i?

4.Apasaj
ahi
kmahf
awat
ihal
-suwar
i?

B.Tuj
uan

1.Menget
ahui
penger
ti
anf
awat
ihal
-suwar
i

2.Menget
ahui
sikapmacam-
macam f
awat
ihal
-suwar
i

3.Menget
ahui
pendapatul
amat
ent
angf
awat
ihal
-suwar
i

4.Menget
ahui
hikmahf
awat
ihal
-suwar
i

4
BABI
I

PEMBAHASAN

A.Penger
ti
anFawat
ihal
-Suwar
i

Menur utbahasaf awat ihadalahjamakdar i kat


af ati
hah, yangber arti
pembukaanat auper mulaanat auawal an.Sedangkankat aas-suwaradal ah
j
amakdar ikat aas-surah,sekumpul anay at–ay atAl-Qurany angmempuny ai
awal andanakhi r
an.Jadi fawat i
hsuwarber art
i beberapapembukaandar i
susunan- susunanAl -Quranat aubeber apamacam awal darisur at-suratAl -
Qur an.Sebabsel uruhsur atAl-qurany angber j
uml ah114buahsur atitudi buka
dengansepul uhmacam pembukaansaj a, t
idakadasat usur atpuny angkel uar
dari sepuluhmacam pembukaani tudant i
ap- t
iapmacam pembukaani tu
mempuny ai rahasia/hi
kmahsendi ri
-sendir i
sehi nggaper lusekal iunt uk
1
dipejari
.Fawat i
hsuwar iadal ahkalimat -
kalimaty angdipakai unt uk
pembukaansur ah,iamer upakanbagi andar iay atMut asyabihat .Kar enai a
2
bersifatmuj mal,mu’awwal ,
danmusyki l.Didal am al-quranterdapathur uf-
hurufawal andal am pembukaansur atdal am bent uky angber beda- beda.
Denganadany asuatukey akinanbahwasemaki ndikajiayat-ayatal -
qur ani t
u
makasemaki nluaspenget ahuankita.Istil
ahf awat ihussuwari ni sering
dij
umbuhkanor angdenganal -hurufulmuqat htha’ah(hurufterput us-put usy ang
terdapatdi permulaansur at .

Diantaraor angy angmenj umbuhkanf awat i


hussuwardenganhur uf
ul
muqat htha’ahialahDr .
Shubhi Ash-Shali
hdalam kitabny
aMabahitsFi’
Ulumil
Qur’an.Karenai tuperludi t
egakkanbahwaf awatihussuwarit
ubedadengan
hurufulmuqat htha’ahy anghany amempuny ai sal
ahsat umacam dari
fawatihussuwary angadasepul uhmacam itu.Sebabsel ur
uhsur
at-sur
atAl-
Qurandi bukakdengansepul uhmacam pembukaansal ahsat
unyadengan
huruf-hurufhij
aiahy angt er
putus-putus.

1
Abdul
Djal
al,Ul
umulQurn,(
Surabaya:
DuniaI
lmu,
2000)
,hal
.167.
2
AbuAnwar,Pengant
arUlumulQuran,
hal
.89.

5
B.Macam –Macam Bent
ukFawat
ihAl
-Suwar
i

Macam –macam fawatihsuwaradali


mabentukawalanyangdapatdil
i
hat
dal
am Al
-Quran.Hali
nidikaj
isecar
akhususdal
am usahamengetahui
hi
kmahnya.Awalansuratter
sebutadal
ah:

1.Awal
ansur
aty
angt
erdi
ridar
isat
uhur
uf,
ini
ter
dapatpadat
igasur
ah.

a.Sur
ahShad(
QS. ‫ ﺹ‬.‫ﺮﻯ‬
38) ‫ﺬﻛ‬‫ﻟ‬
‫ﺍﻥﺫﻯﺍ‬
‫ﺮ‬‫ﻘ‬‫ﻟ‬
‫ﺍ‬
‫ﻭ‬

b.Sur
ahQaaf(
QS. ‫ﻕ‬.‫ﺪ‬
50) ‫ﻴ‬‫ﻤﺠ‬
‫ﻟ‬‫َﻥﺍ‬
‫ﺍ‬
‫ﺮ‬‫ﻘ‬‫ﻟ‬
‫ﺍ‬
‫ﻭ‬

c.Sur
ahAl
Qal
am (
QS. ‫ﻭﻥ‬
68) ‫ﺮ‬
‫ﻳﺴﻄ‬
‫ﺎ‬‫ﻣ‬‫ﻠﻢﻭ‬
‫ﻘ‬‫ﻟ‬
‫ﺍ‬‫ﻭ‬.
‫ﻥ‬
2.Awalsur
aty
angt
erdi
ridar
iduahur
uf,
ini
ter
hadappadasepul
uh
sur
at:

a.Sur
atAl
Mukmi
n(QS. ‫ﺣﻢ‬
40)

b.Sur
atFushshi
l
at(
QS. ‫ﺣﻢ‬
41)

c.Sur
atAsySy
ura(
QS. ّ
‫ﺣﻢ‬
42)

d.Sur
atAz-
Zukhr
uf(
QS. ّ
‫ﺣﻢ‬
43)

e.Sur
atAdDukhan(
QS.
44) ّ
‫ﺣﻢ‬

f
. Sur
atAl
Jat
syi
ah(
QS.
45) ّ
‫ﺣﻢ‬

g.Sur
atAl
Ahqaf(
QS.
46) ّ
‫ﺣﻢ‬

h. Sur
atThaha( 20)‫ﻪ‬
QS. ‫ﻃ‬

i
. Sur
atAnNaml
(QS. ‫ﻃﺲ‬
27)

j
. Sur
atYasi
n(QS. ‫ﻳﺲ‬
36)

Tuj
uandar
isepul
uhsur
atdi
atasdi m3
namakanhawwaami
i

3.Awalansur
aty
angt
erdi
ridar
iti
gahur
uf,
ini
ter
dapatpadat
igabel
as
sur
ah:

3
I
bid.
,
hal
90

6
Enam sur
ahdi
awal
iAl
i
fLam Mi
m(‫ﻟﻢ‬
‫ﺍ‬
)

a.Sur
ahAl
Baqar
ah(
QS.
2)

b.Sur
ahAl
iImr
an(
QS.
3)

c.Sur
ahAl
Ankabut(
QS.
29)

d.Sur
atArRum (
QS.
30)

e.Sur
ahAl
Lukman(
QS.
31)

f
. Sur
ahAsSaj
adah(
QS.
32)

Li
masur
atdi
awal
idenganAl
i ‫ﺮ‬
fLam Ro(‫ﻟ‬‫)ﺍ‬
a.Sur
ahYunus(
QS.
10)

b.Sur
ahHud(
QS.
11)

c.Sur
ahYusuf(
QS.
12)

d.Sur
ahI
brahi
m(QS.
14)

e.Sur
ahAl
Hij
r(QS.
15)

Duasur
aty
angdi
awal
idenganThaSi
nMi
m(‫)ﻃﺴﻢ‬
a.Sur
ahAsSy
u’ar
aa(
QS.
26)

b.Sur
ahAl
Qashash(
QS.
28)

4.Awalansuraty
angt
erdi
ridar
iempathur
uf,
ini
ter
dapatpadadua
tempatyai
tu:

a.Sur
ahAl
A’r
aaf( 7)‫ﻤ ﺺ‬
QS. ‫ﻟ‬‫ﺍ‬

b.Sur
ahArRa’
du(
QS.
13) ‫ﺮ‬
‫ﻌ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬
5.Awalansur
ahyangter
dir
idar
ili
mahur uf
,ini
hany
ater
dapatpada
4
Sur
ahMar y
am (QS.
19) ‫ﻌﺺ‬ ‫ﻴ‬
‫ﻬ‬‫ﻛ‬

Ol
ehSy
ekhSy
ihabunAbuSy
amal
AlMuqaddasi
(waf
at665H)
,macam

4
I
bid.
,
hlm 91

7
Fawat
ihusSuwari
tudi
nadhakan/
disy
air
kandal
am duabai
tsy
airsebagai
ber
ikut
:

‫ﻮ‬
‫ﺒ‬‫ﺜ‬‫ﻪﺑ‬
‫ﻧ‬‫ﺎ‬‫ﺒﺤ‬
‫ﻪﺳ‬‫ﻔﺴ‬
‫ﻠﻰﻧ‬
‫ﻨﻰﻋ‬
‫ﺛ‬‫ﺍ‬‫ﺪﺡ‬
‫ﻤ‬‫ﻟ‬‫*ﺕﺍ‬
‫ﺭ‬
‫ﻮ‬ّ
‫ﻟﺴ‬
‫ﺘﺢﺍ‬
‫ﻔ‬‫ﺘ‬‫ﺍﺳ‬
‫ﺎ‬ّ
‫ﻤ‬
‫ﻟ‬‫ﻠﺐ‬
ّ
‫ﻟﺴ‬‫ﺍ‬
‫ﻭ‬
ّ
‫ﺪ‬
‫ﻟ‬‫ﻘﺴﻢﺍ‬
‫ﻟ‬‫ﺍ‬
‫ﻴﻞﻭ‬
‫ﻠ‬‫ﻌ‬‫ﺘ‬
‫ﻟ‬‫ﺍ‬
‫ﺀ‬‫ﺍ‬
‫ﺪ‬ّ
‫ﻨ‬‫ﻟ‬
‫ﺍ‬‫ﺮﻁ‬
‫ﺮﺷ‬‫ﻣ‬
‫ﺍﻻ‬‫*ﻭ‬
‫ﺮ‬
‫ﺒ‬‫ﻟﺨ‬
‫ﻬﻢﺍ‬
‫ﻔ‬‫ﺘ‬‫ّﻰﺍﺳ‬
‫ﻬﺠ‬ّ
‫ﺘ‬
‫ﻟ‬‫ﺍ‬‫ﻭﻑ‬
‫ﺮ‬‫ﺀﺣ‬
‫ﺎ‬‫ﻋ‬
Paraahl ii
lmuBay anber kata:“Termasukdi antarakeindahanbalaghahadal ah
awaly angbai k.Kar
enahal ituakanmel unakkanpembi caraan.Karenait
ulahy ang
per
tamakal isampai kepadapendengar anorangy angdiajakberbi
cara.Jika
pembukuani tujel
as,makapendengar anakanmemper hatikandanmemahami ny
a.
Danjikatidak, makadiaakanber pali
ngdar i
ny a,meskipunpembi caraan
pembi car
aany adengankat a-katayangpalingi ndah,pali
ngl embutdanpal i
ngbaik
unt
aiandansusunany a,pal
ingbenardanpal ingj el
asmakanany adanpalingjauh
5
dar
ihal -
halyangmeny uli
tkanpemahamanpendengar nya.

C.PendapatUl
amaTent
angMaknaFawat
ihAl
-suwar
i

Dar
iket
erangandi
atas,
ter
li
hatbahwaf
awat
ihal
-suwar
i(
pembuka-
pembuka
sur
ah)

ada29macam, yangterdir
idariti
gabelasbentuk.Adapunhurufyangpal
ingbanyak
di
gunakansecaraberurut
anialah:
al
if
,l
am,mim,ha(
dir
ingankan),
ra,
sin,
tha,
shad,
ha(diber
atkan)
,ya,
ai
n,
qaf,
nun.Huruf
–hurufawal
anyangt i
dakdisebutsemuany aberrj
umlahempatbelas.

Kaji
antentangf awati
has- suwarit
elahdi kembangkanol ehpar aahlit
afsi
r
ter
dahulusemisal zamakhsy ari
.Kemudi andiikutiol
ehBaidhawi .Demi ki
anpulaIbnu
Taami y
yahdanmur idnyayangber namaAl -
Haf idzAl-Mizi
.Par aul amasal afdalam
meny i
kapiayat-
ayatmut asyabihatyangt er
letakpadaawal sur ahber pendapatbahwa
ayat-
ayatter
sebutt elahter
susunsej akazalisedemi ki
anrupa, mel engkapisegala
yangmel emahkanmanusi adari mendatangkany angseper tiAl -
Qur an.Pendapatatau
penafsi
ranparamuf assi
rtentangfawatihal-suwar i
,diant
ar any aadal ah:

1.Muf
assi
rdar
iKal
anganTasawur

Ul
amat asawurberpendapatbahwafawati
has-suwari
,adal
ahhuruf-hur
uf
y
angterpotong-
potongyangmasi ng-
masingdiambildar
inamaAllah,atau
y
angtiap-
tiaphur
ufnyamer upakanpenggant
iandari
suatukal
imatyang

5
Al
-I
mam Jal
aluddi
nAs-
Suy
uthi
,AL-
ITQONFI
’ULUM AL-
QUR’
AN,
Bai
rut
:DarAl
-Fi
kr,
hl
m 106

8
berhubungandengany angsesudahnya,at
auhurufi
tumenunjukkankepada
maksuty angdikandungolehsur
ahy angsurahi
tudi
mulaidenganhuruf-
hur
uf
yangterpotong-
potong.

2.Muf
asi
rOr
ient
ali
s

Pendapatyangpali
ngjauhmenyi
mpangdar ikebenaranadal
ahdar i
seor
angorient
ali
syangbernamaNoldeke,yangkemudiandikoreksi
,bahwa
awal
ansuratitut
idaklai
nadal
ahhurufdepandanhur ufbel
akangdarinama-
namasahabatnabi.

3.Al
-Khuwai
bi

Mengatakanbahwakal
imat
-kal
i
matit
umerupakantanbi
hbagiNabi
.
Mungkinadasuatuwakt
unabiber
adadal
am keadaansi
bukdanlai
n
sebagai
nya.

4.Rasy
idRi
dha

Berpendapatbahwatanbi
hyangdimaksutdi
atasadal
ahdihadapankepada
orang-
orangmusy r
ikdiMekah,
kemudi
ankepadaahliki
thabdiMadinah.

5.Muf
asi
rdar
iKal
anganSy
i’
ah

Kel
ompoksy i’
ahberpendapatbahwaj ikahuruf
-hur
ufawal
anit
u
di
kumpulkansetel
ahdihapusulang-ulangannyamakaakanberar
ti
”j
alanAl
i
adal
ahkebenaranyangkitapegangt eguh”.

D.Hi
kmahFawat
ihal
-Suwar
i

1.Untukmember iper
hat
ian,
peringatanataumenj
adipedoman
kehidupan,
bai
kbagiRasul
ull
ahat aupunumatny
a.

2.Pembukuansuratyangdi
awalidenganmenetapkansifat
-si
fatter
puj
ibagi
al
lah,
yakindenganmashdardanselanj
utny
adikutidenganfi’
i
lmadhi,
mudharidanamr.

3.Hikmahdarifawat
ihal
-suwardengansumpah, yait
u:agarmanusia
meneladani
sikapbert
anggungjawabberbicaraharusbenardanjujurdan
al
lahmengunakanbeberapabendasebagai sumpah-ny adimaksudkan
agarmanusiamemperhat i
kankebersamaanal l
ahmel alui
cipt
aannya.
Denganbegit
umanusiamer asarendahdi
hadapanAl lah.

9
BABI
II

PENUTUP

A.Kesi
mpul
an

Fawat
ihal
-suwar
iadal
ahkal
i
mat
-kal
i
maty
angdi
pakaiunt
ukpembukaansur
ah,i
a
mer
upakan bagi
an dar
iay
atMut
asy
abi
hat
.Dar
isel
uruh f
awat
ih al
-suwary
ang
ber
juml
ahduapul
uhsembi
l
ani
tu,may
ori
tasny
aadal
ahsur
at-
sur
aty
angt
urundi
Mekah(
sur
at-
sur
atMaki
yah)
.Hali
nimenj
adiper
hat
iankusubagimasy
arakatmekah
wakt
uit
u.Dal
am kont
eks di
alogi
s al
l
ah menur
unkan ay
at-
ayatAl
-Qur
an dengan
menggunakanbahasay
angdi
fahami
olehmasy
arakatmekah.Hal
ini
sat
usi
simenj
adi
kebanggaanumati
slam danpadasi
sil
ainmenj
adibukt
ikemahakuasaanAl
l
ahunt
uk
mel
emahkanmer
ekay
angber
kei
ngi
nanmenci
ptakanay
at-
ayatseper
tiAl
-Qur
an.

B.Sar
an

Denganadany
amakalahi
ni,
dihar
apkandapatmenj
adi
acuansekal
i
gusmenambah
wawasanmengenai
il
mufawati
hal-
suwari
.

10
DAFTARPUSTAKA
Dr
s.AbuAnwar,M.
Ag.ULUMULQUR’
AN.Amzah,
cet
,I
.
2002.

Jal
aluddi
n,Al
-I
mam,
Al-
Suy
uthi
.AL-
ITQONFIULUMIAL-
QUR’
AN.Bei
rut
:DarAl
-Fi
kr
,
1979

Pr
of.Dr
.H.Abdul
Djal
alH.
A.ULUMULQURAN.Sur
abay
a:Duni
aIl
mu.2000.

11

Anda mungkin juga menyukai