Anda di halaman 1dari 5

PEMERINT

PEMERI NTAH
AH KOT
OTA
A BANDUNG
BA NDUNG
DINAS PENDIDIKAN
SDN CIGONDEWAH 5
Kp. Baturengat Rt 01 R 01 Ke!. C"g#n$ea% Ka!er Ke&. Ban$ung Ku!#n K#ta
K#ta Ban$ung '0(1'

PENILAIAN AKHIR SEMESTER


SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN : 2016 – 2017

Mata Pe!a)aran * Mate+at",a


Ke!a- * I /e+pat
Har"  Tangga! *
Wa,tu * 20 Men"t

Na+a * 333333333333333333333 
333333333333333333333 

I. Berilah tana !ilan" #$% &aa h'r'( a) *) + ata'  i e&an


 ,a-a*an .an" &alin" te&at
te&at /

1. Se4ua%
Se4ua% ape! $"4ag"
$"4ag" -a+a ( 4ag"an -a+a
-a+a 4e-ar.
4e-ar. Set"ap 4ag"an
4ag"an
n"!a"na ...
1
a. 4 &. 1

1
4. 2 $. (

(. Pe&a%an
Pe&a%an ang
ang -e-ua"
-e-ua" $engan 4ag"an
4ag"an ga+4ar
ga+4ar ang $"ar-"r
$"ar-"r a$a!a%
a$a!a% ...
5
a. 6

2
4. 3

1
&. 2

1
$. 4

6. Ga+4ar
Ga+4ar $"4aa% "n" ang
ang 4ag"an ar-"rann
ar-"ranna
a +enata,an
+enata,an pe&a%an
pe&a%an
6
8  a$a!a% ...

a. &.

4. $.

3
'. Bentu,
Bentu, pe&a
pe&a%an
%an $e-"
$e-"+a!
+a! $ar"
$ar" 4  a$a!a% ...

a. 07
07 (5 &. 07 55
4. 07 '5 $. 07 85
5. Pa, u)ang +e+puna
+e+puna"" (00 4ut"r te!ur7
te!ur7 (5 9 te!urna
te!urna $"-"+pan
$"-"+pan untu,
untu,
,e!uargana7
,e!uargana7 (5 9 !ag" $"4er",an ,epa$a
,epa$a tetanggana $an
$an -"-ana
a,an $"a )ua! ,e pa-ar.
Berapa per-en ,a% -"-a te!ur pa, U)ang ang a,an $")ua!:
a. 65 9 &. 50 9
4. '0 9 $. 100 9
;. Ha-"! pe+4u!atan ,e pu!u%an ter$e,at 4er",ut "n" ang 4enar a$a!a% ...
a. 6( 9 < '0 9
4. 5= 9 < 50 9
&. '= 9 < 50 9
$. 8' 9 < =0 9
8. Ta,-"ran %a-"! #pera-" %"tung ang tepat a$a!a% ...
a. 1.(5; > (.6'' < 6.;00
4. 6.85; ? 1.8=( < 1.000
&. ;( @ 65 < 1.=00
$. 68 @ 1= < ;00

=. B"!angan ,e!"patan ' ang !e4"% $ar" (0 $an ,urang $ar" '0 a$a!a% ...
a. (07 ('7 (=7 6(7 6;7 '0
4. (07 ('7 (=7 6(7 6;
&. ('7 (=7 6(7 6;7 '0
$. ('7 (=7 6(7 6;
2. a,t#r $ar" = a$a!a% ...
a. 17 (7 =
4. 17 (7 '7 =
&. 17 (7 '
$. 17 (
10. Ke!"patan $ar" 4"!angan 2 a$a!a% 
a. 27 1=7 (87  &. 27 87 (87 
4. 27 (07 607 . $. 27 1=7 8(7 

11. D"antara 4"!angan 4er",ut "n" 27 117 (17 (87 (27 $an 62 ang
+erupa,an 4"!angan pr"+a a$a!a% ...
a. 11 $an (2 &. 117 (17 $an (2
4. 27 117 (1 $. 117 (17 (87 $an (2
1(. B"!angan ang a,t#r pe+4ag"na a$a!a% 1 $an 4"!angan "tu -en$"r"
a$a!a% ...
a. B"!angan &a&a% &. B"!angan 4u!at
4. B"!angan pr"+a $. B"!angan pe&a%an
16. Ke!"patan per-e,utuan $ar" ' $an 5 a$a!a% 
a. 107(07607  &. (07607'07 
4. 607'07507  $. (07'07;07
1'. KPK $ar" 2 $an (1 a$a!a% 
a. ;0 &. ;1
4. ;( $. ;6
15. PB $ar" 65 $an '5 a$a!a%

a. 5 4. ;
4. 8 $. 2
1;. Se4ua% per-eg" pan)ang +e+puna" pan)ang 1678 &+ $an !e4ar 276
&+.
Pe+4u!atan ,eata- untu, ,e$ua 4"!angan pengu,uran ter-e4ut
a$a!a% ...
a. 167 5 $an 275 &. 16 $an10
4. 1' $an 10 $. 167 ( $an 271
18. I4u +e+puna" e+a- -e4erat 187; gra+. Berapa,a% e+a- ang
$"+"!"," "4u apa4"!a $"4u!at,an ,e ata-:
a. 18 gra+ &. 1875 gra+
4. 1=75 gra+ $. 1= gra+
1=. Ga+4ar ang ter+a-u, 4angun -eg" 4ana, 4eraturan a$a!a% ...
a. &.

4. $.

12. Bangun $"4aa% "n" ang 4u,an -eg" 4ana, 4eraturan a$a!a% ...
a. &.

4. $.

(0. Per%at",an ga+4ar $"4aa% "n" 


ua- -eg"t"ga -",uF-",u $"-a+p"ng a$a!a% ...
a. 8( &+
4. =1 &+
&. 6; &+
$. '( &+
(1.
Ke!"!"ng $ar" 4angun $atar $"-a+p"ng a$a!a% ...

a. 6; &+
4. 6= &+
&. '6 &+
$. (6 &+
((. Per%at",an ga+4ar 4er",ut "n" 
Pa-angan -u$ut 4er-e4rangan a$a!a% ...
a. D $an 1
4.  A $an 1

&. B $an 4

$. C $an 1

(6. ",a $ua 4ua% gar"- 4erp#t#ngan tega, !uru-7 +a,a -u$ut ang
$"%a-"!,an a$a!a% -u$ut ...
a. Tu+pu! &. S",uF-",u
4. an&"p $. uru-
('. Be-ar KLM a$a!a% ...

a. '0#
4. ;0#
&. 1(0#
$. 1'0#
(5. en"- -u$ut ang 4e-arna antara 20# $an 1=0# a$a!a% -u$ut ...
a. an&"p &. S",uF-",u
4. Tu+pu! $. uru-
II I!ilah titititi i*a-ah ini en"an ,a-a*an .an" *enar /

(;. N"!a" pe&a%an ang ter$apat pa$a ga+4ar a$a!a% ...


(8. (5 9 apa4"!a $")a$",an pe&a%an $e-"+a! +en)a$" ...
(=. 66.2=1 ? 1;.508 <
 Ta,-"ran ,e ratu-an ter$e,at $ar" %a-"! #pera-" %"tung ter-e4ut a$a!a%

(2. Ke!"patan $ar" 2 a$a!a% ...
60. B"!angan pr"+a a$a!a% ...
61. PB $ar" '( $an 6; a$a!a% 
6(. KPK $ar" (' $an '( a$a!a% ...
66. Se4ua% per-eg" +e+puna" -"-" 1; &+. Ma,a ,e!"!"ngna a$a!a% ...
6'.
ua- 4angun $atar $"-a+p"ng a$a!a% ...

65.

Pa-angan -u$ut ang 4er%a$apan $engan


 A a$a!a% ...

III Ja-a*lah &ertan.aan&ertan.aan i*a-ah ini /

6;. Ga+4ar,an +a-"ngF+a-"ng -atu -u$ut !an&"p7 -u$ut tu+pu! $an


-u$ut -",uF-",u 

7
68. Buat!a% -e4ua% ga+4ar ang +enata,an pe&a%an 10  

6=. Se4ut,an )en"-F)en"- gar"- ang ,a+u ,eta%u" 


62. ua- $"n$"ng -e4ua% ru+a% (0 + ( . Se!uru% per+u,aan $"n$"ng "tu
a,an $"&at. B"aa tu,ang &at a$a!a% Rp 8.500700  + ( . Berapa uang
ang $"per!u,an untu, +e+4aar tu,ang &at ter-e4ut :
'0.Aa% +e+puna" 50 ape!. 50 9 $ar" ape! ter-e4ut $"4er",an ,epa$a
tetangga $an -"-ana $"+a,an 4er-a+a $" ru+a%. Berapa,a% -"-a ape!
ang $"+a,an 4er-a+aF-a+a $" ru+a%:

Anda mungkin juga menyukai