Anda di halaman 1dari 2

BAHAGIAN A

[30 markah]

[Masa dicadangkan :45 minit]

Baca kedua-dua bahan di bawah dengan teliti

Huraikan pendapat anda tentang kepentingan amalan membaca

Panjangnya huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan

Berdasarkan Kajian Interim Tabiat Membaca Rakyat Malaysia 2014 olehPerpustakaan Negara
Tahun 2016
Malaysia (PNM),didapati bahan bacaan pilihan rakyat Malaysia ialah majalah (62.8 peratus), akhbar
(61.2 peratus),buku
Mencatatkan hanya ilmiah (54.8nperatus),novel dan fiksyen (47 peratus),bahan dalam talian (46.6
peratus),buku
dua bukan fiksyen (29.9 peratus),komik (25.3 peratus), dan jurnal (19.9 peratus)
peratus remaja
membaca akhbar
pada setiap hari
PNM mendapati bahawa rakyat di
negara ini secara keseluruhannya
membaca sebanyak 15 naskhah
buku setahun yang bertujuan untuk
menambahkan ilmu pengetahuan,
mengisi masa lapang,dan sebagai
bahan hiburan

Membaca dapat memberikan banyak manfaat.


Saya selalu melihat
Melalui pembacaan, saya dapat menambahkan
kamu membaca buku
ilmu pengetahuan dan seterusnya dapat
semasa menunggu
menguasai serta memahami kosa kata dengan
ayah kamu datang
lebih mendalam
untuk menjemput
kamu.

Membaca juga dapat


Ya,betul kata membantu saya
kamu.Dengan melatih minda untuk
memiliki pelbagai berfikir
maklumat dan
keupayaan
bahasa yang
baik,kita tidak
akan mengalami
SKEMA
masalah
ISI komunikasi
 MEMBANTU MELATIH MINDA UNTUK BERFIKIR

 MENAMBAH ILMU PENGETAHUAN

 MENGUASAI DAN MEMAHAMI KOSA KATA DENGAN LEBIH MENDALAM

 TIDAK AKAN MENGALAMI MASALAH KOMUNIKASI

 MENGISI MASA LAPANG

 SATU BENTUK HIBURAN