Anda di halaman 1dari 45

BaB 2

P.P 1

FUNGSI PENGURUSAN
Definisi Pengurusan

Melaksanakan sesuatu kerja melalui sumbersumber organisasi, iaitu


manusia, kewangan, bahan mentah dan juga modal ke arah mencapai
matlamat dan objektif yang telah ditetapkan secara cekap dan berkesan.

Fungsi Pengurusan

Perancangan
Proses menentukan matlamat yang ingin dicapai dan tindakan yang perlu
diambil untuk mencapai matlamat organisasi.

Pengorganisasian
Proses menyususn dan mengagihkan sumber sumber organisasi untuk
melaksanakan tugas yang telah ditetapkan supaya matlamat organisasi
dapat
dicapai.

Kepimpinan
Proses dimana pengurus cuba mempengaruhi gelagat pekerja melaksanakan
tugas dengan cekap dan berkesan.

Pengawalan
Proses pemantauan prestasi dan memastikan hasil akhir kerja tercapai
seperti
yang telah dijangkakan.

1
Peranan Pengurus

Komunikator
-melibatkan perhubungan dengan individu dan kumpulan
-peranan komunikator dibahagikan kepada tiga iaitu pemantau,penyampai
dan
jurucakap.

Pendorong
-bijak memotivasi dan mendorong pekerja.
-melibatkan pekerja dalam proses membuat keputusan.

Penyelesai masalah
-pengurus perlu berhadapan dengan masalah.
-diselesaikan dengan tegas walaupun tindakan yang diambil tidak disukai.
-perlu memikirkan kesan jangka panjang terhadap organisasi dalam semua
tindakannya.

Usahawan
-perlu membuat keputusan tentang pembaharuan yang diperlukanoleh
organisasi samada dalam bentuk proses pengurusan, pengeluaran barangan
atau perkhidmatan yang ditawarkan .
-pengurus perlu menggunakan inisiatif mereka untuk memulakan perubahan
yang positif.
-bijak mengambil peluang.

Keberkesanan Dan Kecekapan


Kecekapan dan keberkesanan penting dalam pencapaian matlamat supaya
dapat kesemua sumber yang ada digunakan dengan sebaik mungkin tanpa
ada pembaziran dan memastikan apakah matlamat yang ingin dicapai
sebelum memutuskan bagaimana mudah mencapai matlamat tersebut dan
iannya digunakan untuk menilai pengurus.
Keberkesanan:
Sebagai melakukan sesuatu kerja yang betul (doing the right things), iaitu
menyempurnakan sesuatu kerja yang membantu ke arah memenuhi objektif
organisasi.
Kecekapan:

2
Sebagai melakukan sesuatu kerja dengan betul (doing things right), iaitu
melaksanakan sesuatu kerja dengan usaha, perbelanjaan dan sisa yang
minimum.

PERANCANGAN

Definisi sebagai satu proses di mana pengurus menentukan matlamat dan


memutuskan apakah tindakan yang paling sesuai yang perlu
diambil untuk mencapai matlamat tersebut

Kepentingan Perancangan

1. Memberi hala tuju kepada pengurus


Pengurus dapat memastikan apa yang sebebnarnya ingin dilakukan,
bagaimana untuk melakukan
sesuatu perkara yang telah diputuskan, mengapa beliau perlu
malakukan perkara tersebut, bila untuk
melakukannya dan siapa yang harus melaksanakannya dan
sebagainya.

2. Membantu pengurus untuk menyelaras dan mengorganisasi


semua sumber yang perlu
digunakan untuk mencapai matlamat organisasi.
Sumber kebendaan dan sumber manusia dalam organisasi perlu
digembeleng.contoh untuk ditingkatkan
jualan.jurujual perlu ada kemahiran untuk menjual,sistem ganjaran
juga perlu dirancang.

3. Membantu memfokuskan segala usaha untuk mencapai


matlamat.
Semua bahagian atau unit dalam organisasi dapat memahami dengan
jelas tentang sumbangan yang
mereka patut berikan.komitmen dan usaha pekerja akan dapat
dipentingkan.

4. Membantu pengurus membuat keputusan.


Melalui perancangan jangka pendek dan jangka panjang, pengurus
boleh membuat keputusan tentang

3
tindakan yang sesuai.contoh untuk menjadi pengedar barangan yang
terkemuka dirantau Asia.pengurus
perlu membuat keputusan sewajarnya.andaikata jualan tidak sampai
sasaran jualan yang telah
ditetapkan, pengurus perlu membuat keputusan tentang negara lain
yang mengamalkan pasaran
terbuka yang boleh ditembusi.

Jenis dan tahap rancangan

Rancangan strategik
-Rancangan yang merupakan satu garis panduan kepada sebarang
tindakan
yang perlu dilaksanakan.
-Ianya merupakan hala tuju umum organisasi.
-Dibentuk dengan mengambil kira keupayaan organisasi,persekitaran
dimana
organisasi beroperasi dan juga matlamat organisasi.

Rancangan taktikal
-Dibentuk oleh pengurus pertengahan.
-Melibatkan jangka waktu sederhana dan pengagihan sumber pada
jabatan atau
cawangan.
-Rancangan taktikal perlu mendokong rancangan strategik yang telah
ditetapkan.

Rancangan operasi
-Rancangan yang lebih sempit dan khusus untuk satu-satu unit kerja
atau
individu.
-Ianya menggariskan dengan lebih khusus peranan dan
tanggungjawab yang
perlu dimainkan oleh pihak-pihak yang berkaitan.
Lazimnya dibentuk oleh pengurus bawahan seperti penyelia.

4
Proses Dan Kitaran Perancangan

1. Menetapkan matlamat/Objektif
-Proses perancangan bermula dengan penetapan matlamat umum dan
menyeluruh bagi seluruh
organisasi.Matlamat ini adalah untuk setiap cawangan, jabatan dan unit
dalam organisasi.
-Matlamat yang dibentuk perlu jelas disetiap peringkat organisasi.
-Penetapan matlamat perlu ambil kira faktor persekitaran seperti pesaing,
pelanggan, teknologi dan
undang undang.

2. Menganalisis persekitaran/Mentafsir kedudukan semasa


-Pengurus perlu memantau persekitaran luaran dan dalaman.
-Pengurus perlu melihat apa yang sedang berlaku dan seterusnya meramal
apa yang akan berlaku.
-Contohnya jika diramalkan bahawa ekonomi dunia pada tahun depan akan
berkembang dan lebih banyak
negara akan mengamalkan dasar pasaran bebas, pangurus harus
merancang untuk menambahkan
pelaburan syarikatnya.

3. Menetapkan tindakan alternatif.


-Langkah krtiga adalah menentukan tindakan alternatif yang perlu diambil.
-Pengurus perlulah menentukan lebih daripada satu cara untuk mencapai
sesuatu matlamat yang telah
ditetapkan.
-Pengurus perlu menggunakan pelbagai teknik dan kaedah untuk membantu
tindakan alternatif seperti
teknik Delphi.

4. Menilai alternatif dan memilih alternatif


-Pengurus perlu menilai semua tindakan alternatif yang telah dibentuk.
-Penilaian dibuat berdasarkan kekuatan dan kelemahan setiap tindakan
alternatif dan bagaimana setiap
alternatif ini dapat mencapai matlamat yang telah ditetapkan.

5. Memilih dan melaksanakan tindakan.

5
-Pengurus perlu membuat persiapan keatas setiap alternatif yang telah
dibuat dengan teliti.
-Alternatif yang telah dipilih perlu dilaksanakan dengan berkesan dan cekap.

Misi
-Satu kenyataan format yang jelas tentang kewujudannya.
-Berubah ubah mengikut perubahan operasi organisasi.

Objektif
-Merupakan hasil atau keputusan yang dijangkakan dapat dicapai oleh
sesebuah
organisasi.
-Lebih luas dan bersifat jangka panjang.

Dasar.
-Satu garis panduan yang umum untuk sesuatu organisasi.
-Membantu memutuskan isu sebelum ia menjadi masalah.

Taktik
-langkah yang digunakan untuk menyokong perlaksanaan rancangan
strategik.
-dibentuk dan ditetapkan oleh pengurusan pertengahan.
-menerangkan peranan yang perlu dimainkan oleh setiap jabatan.

Operasi
-Sasaran atau matlamat yang lebih khusus yang perlu dicapai oleh unit atau
individu
pekerja.
-Dibentuk dan ditetapkan oleh pengurus lini dan Rancangan jangka pendek
organisasi.

Prosedur / tatacara.
-Tatacara ialah rancangan sedia ada yang menjelaskan apakah tindakan
yang perlu
diambil dalam sesuatu situasi.
-Ditulis secara formal dalam buku dan dibuat oleh pengurusan atasan.

Alat-Alat Perancangan

Analisis pulangan modal


Satu teknik yang membantu pembuat keputusan atau pengurus memahami

6
hubung kait antara volum jualan, kos dan keuntungan.

Belanjawan
Rancangan kegunaan tunggal yang memperuntukkan sumber untuk
perlaksanaan
sesuatu aktiviti, projek atau program. Mengenal pasti aktiviti yang perlu
diberi
keutamaan.

Carta Gantt
Digunakan untuk menunjukkan setakat manakah kemajuan yang sedang
dicapai
bagi setiap aktiviti projek.

Analisis teknik menilai dan menyemak program (PERT)


Digunakan bagi membantu melicinkan pengurusan projek.

Carta Laluan Genting (CPM)


Digunakan untuk membolehkan masa aktiviti diketahui secepat mungkin dan
juga
untuk memudahkan pengurus untuk membuat pengawalan dari segi kos.

PENGORGANISASIAN

Definisi:

Merupakan proses merangka dan membentuk sumber


manusia dan bukan manusia supaya rancangan organisasi dapat
digerak.

Kepentingan:
1. Dapat membantu pengurus melaksanakan apa yang telah
diputuskan dalam perancangan.
2. Dapat mengelakkan kerja-kerja daripada bertindih.
3. Bertindak sebagai suatu usaha bagi penyatuan kerja.
4. Menjelaskan tugas-tugas setiap individu dalam organisasi.
5. Mengenal pasti siapa yang bertanggungjawab terhadap siapa.

7
6. Membentuk saluran komunikasi yang formal.

PROSES PENGORGANISASIAN

1. Menentukan Objektif.
Supaya Objektif tersebut boleh dijadikan panduan unuk
mennetukan aktiviti-aktiviti organisasi yang perlu dilakukan.

2. Pengenalpastian Aktiviti.
Aktiviti-aktiviti ditetapkan dan perlu dikenalpati. Dengan khusus
dan terperinci

3. Pengelasan dan pengelompokan aktiviti.


Aktiviti akan dikelas dan dikelompokan mengikut bahagianbahagian
tertentu berdasarkan fungsi dan sifatnya.

4. Pengagihan tugas
Tugas perlu diagihkan kepada pekerja atau kumpulan yang
mempunyai kebolehan dan kepakaran dalam bidang tugaas
yang berkaitan.

5. Autoriti dan tangungjawab.


Autoriti dan tangungjawab perlu diberikan kepada pekerja agar
dapat melaksanakan tugasnya dengan cekap dan berkesan dan
menetukan hubungan majikan dengan pekerjanya melalui
rantaian arahan.

Kesimpulan:
Proses pengorganisasian melibatkan empat elemen penting:

1. Pengkhususan
2. Pembahagian kerja
3. Penjabatanan
4. Hierarki organisasi
dan penyelarasan.

8
Carta Organisasi

Definisi: Merupakan rajah yang memaparkan hubungan autoriti mengikut


fungsi,
jabatan dan polisi individu dalam organisasi.

Maklumat-maklumat yang terdapat dalam carta organisasi:

1. Tugas- menunjukkan tugas yang berbeza dalam organisasi.


2. Pembahagian kerja – satu kotak mewakili satu posisi kerja.
3. Peringkat pengurusan – mengambarkan hirarki pengurusan dari
pengurus atasan
sehingga pengurusan bawahan.
4. Autoriti lini – Garis menegak dalam carta menunjukkan hubungan
autoriti dalam
organisasi.
5. Komunikasi – komunikasi formal akan berlaku mengikut autoriti lini.

Manual Organisasi

Definisi:

Dokumen berkaitan dengan polisi dan prosedur organisasi


yang releven dan ia meliputi semua aspek pengurusan organisasi.

Kepentingan:

Digunakan untuk membantu pengurus membuat keputusan.


Oleh itu manual organisasi mesti dikaji secara berterusan.

Maklumat dalam manual organisasi:

1. Objektif

9
2. Kegunaan
3. Bidang kuasa manual berkenaan
4. Aspek-aspek utama dalam sesuatu bidang pengurusan.

Penjabatanan

Definisi:

satu proses mengumpulkan manusia dan aktivitiaktiviti


yang sama dan berkaitan ke dalam satu kelompok dan
disusun secara secara sistematik.

Jenis Penjabatanan
i. Penjabatanan mengikut fungsian
ii. Penjabatanan mengikut produk
iii. atau servis
iv. Penjabatanan mengikut pelanggan
v. Penjabatanan mengikut geografi
vi. Penjabatanan mengikut matriks

Penjabatanan mengikut fungsian

Sesuai kepada organisasi yang mempunyai persekitaran yang mantap dan


kawalan ketat terhadap proses dan operasi.

Contoh: Hospital, universiti, dan syarikat perniagaan.

Kelebihan :

10
1. Menggalakkan pengkhususan
kemahiran.
2. Kurangkan duplikasi penggunaan
sumber.
3. Meningkatkan pembangunan kerjaya
dan jabatan.
4.Memberi peluang kepada penyelia
dan subordinat berkongsi kemahiran.
5. Penyelesaian masalah lebih cekap
kerana pekerja lebih mahir dalam
bidang mereka.
6. Keputusan adalah dipusatkan

Kelemahan
1. Menekankan kepada satu tugas yang
rutin.
2. Mengurangkan komunikasi antara
satu jabatan dengan jabatan lain.
3. Sukar untuk membuat penjadualan
antara jabatan dengan jabatan yang
lain.
4. Lebih mementingkan jabatan
daripada organisasi.
5. Pembangunan pengurus dan pekerja
hanya dalam bidang yang terhad.

Penjabatanan mengikut produk atau servis

Sesuai kepada organisasi yang kompleks dan syarikat multinasional yang


mengeluarkan pelbagai jenis produk.

Contohnya: Syarikat Matsushita.

Kelebihan
1. Sesuai untuk organisasi yang
menghadapi perubahan yang cepat
pada produk.
2. Dapat menyesuai dan mementingkan
permintaan pelanggan.

11
3.Mempunyai tangungjawab yang jelas
bagi setiap jabatan.
4. Pembangunan dan perkembangan
pengurus didapati disepanjang fungsi
lini.

Kelemahan
1. Akan berlaku penggunaan sumber
dan kemahiran yang tidak cekap.
2. Tidak memupuk koordinasi kegiatan
antara unit produk.
3. Perebutan dalam pengagihan
sumber antara jabatan.
4. Penyelesaian masalah hanya terhad
pada satu jabatan produk.
5. Menghadkan pergerakkan kerjaya di luar unit produk.

12
Konsep Pengorgnisasian

Akauntabiliti
-Harapan bahawa setiap pekerja boleh dipersalahkan atau diberi
penghargaan atas
hasil kerja yang dicapai.
-Pekerja yang mempunyai akauntabiliti akan bertanggungjawab penuh
keatas apa yang
dihasilkannya.
-Dia tidak akan meletakkan kesalahannya ke atas bahu orang lain.

Autoriti
-Hak untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menjalankan
sesuatu
kerja.
-Ianya membolehkan mengarah dan menurunkan kuasanya kepada staf
dibawahnya.
-Hak untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan tertakluk kepada
ruang lingkup
yang terhad.

Tanggungjawab
-Kewajipan seseorang pekerja untuk melaksanakan tugas yang diberikan
kepadanya.
-Apabila pengurus mengarahkan pekerja untuk membuat sesuatu kerja maka
pekerja
tersebut bertanggungjawab untuk melaksanakan kerja tersebut.

13
Pemusatan dan Pemencaran Autoriti

Pemusatan Autoriti:
Berlaku apabila autoriti dipusatkan kepada pihak pengurusan
atasan, ini bermaksud keputusan dibuat oleh pihak pengurusan atasan yang
memegang
autoriti.
Pemencaran Autoriti:

Berlaku apabila pihak atasan memberikan autoriti kepada


jabatan atau pengurus di bawahnya membuat keputusan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemusatan dan pemencaran


autoriti.

1. Falsafah pengurusan organisasi


2. Sejarah pertumbuhan organisasi
3. Penyebaran geografik organisasi
4. Sama ada terdapatnya kawalan yang berkesan
5. Mutu pengurusan diperingkat yang berbeza
6. Pelbagai pengeluaran dan perkhidmatan yang disediakan
7. Kos membuat keputusan dan risiko
8. Tempoh yang diberi untuk membuat keputusan
9. Faktor persekitaran.
10. Keseragaman polisi dan dasar.
11. Ciri-ciri dan sifat tugas
12. Kematangan dan kebolehan subodinat.

14
Kelebihan pemusatan autoriti:

1. Membolehkan kawalan yang lebih berkesan dilakukan dan mengurangkan


keperluan
kepada membuat keputusan.
2. Pelan tindakan yang lebih seragam dan tersusun.
3. Keputusan yang lebih selari dan memenuhi tuntutan organisasi secara
keseluruhan.
4. Mengurangkan risiko kesilapaan yang dilakukan oleh staf bawahan yang
tidak
berkebolehan.
5. Penggunaan khidmat pakar secara maksimum.

Kelemahan pemusatan autoriti:


1. Tidak memberi peluang membentuk pengalaman di kalangan pihak
bawahan.
2. Subordinat akan merasakan mereka tidak dipedulikan. Ia mengurangkan
motivasi
keberkesanan mereka.
3. Meletakkan autoriti untuk membuat keputusan terlalu jauh dari tempat
keputusan . akan dilaksana sehingga memungkinkan realiti dan
keadaan sebenar tidak dapat . difahami dengan baik.

15
4. Membuat keputusan akan menjadi lebih rumit dan memakan masa yang
panjang, . kerana terlalu banyak peringkat pengurusan yang perlu
dilalui.
5. Kos kendalian yang tinggi menyebabkan maklumat terpaksa dihantar
melalui saluran yang khusus.
.

6. Terlalu membebankan pengurusan atasan.


Mereka tidak dapat menggunakan masa yang
lebih untuk perancangan startegik bagi mencapai
objektof organisasi.
7. Inovasi dan kreativiti sukar dicetuskan.
8. Boleh mendorong berlakunya rasuah.

Penugasan Autoriti

Adalah satu proses di mana pengurus memberikan hak kepada subodinat


untuk membuat keputusan dan bertindak dalam bidang tertentu. Dan ini
bermaksud pengurus memberikan tugas kepada subodinat berserta kuasa
bagi membuat kerja dengan berkesan . Penugasan autoriti bermula dari
tanggungjawab.

16
Komponen asas bagi proses penugasan autoriti adalah menetapkan hasil
yang diharapkan memberikan tugas dan autoriti yang diperlukan untuk
mencapi hasil tersebut.

Autoriti lini dan staf

Autoriti lini:
merupakan autoriti yang paling utama dalam sesebuah organisasi. Dimiliki
oleh pengurus yang mempunyai hak untuk mengarah dan mengawal aktiviti
staf
bawahannya yang melakukan tugas penting untuk mencapi objektif
organisasinya.
Lazimnya terdiri daripada pangurus yang mengawal dan menguruskan
aktiviti utama
organisasi
.
Autoriti Staf:
mempunyai hak untuk tidak memberikan cadangan,nasihat,membuat
penyelidikan,menyediakan perkhidmatan dan perkhidmatan khusus kepada
mereka yang mempunyai autoriti lini.

Jangkauan Kawalan

17
Ianya merujuk kepada sekumpulan subodinat yang bertangungjawab secara
langsung
kepada seseorang eksekutif atau penyelia. Mempunyai implikasi dari segi
implikasi dan
penyeliaan. Jangkauan kawalan memberi kesan kepada bilangan tahap pada
peringkat
organisasi.

Rajah: Jangkauan kawalan yang sempit

Rajah: Jangkauan kawalan yang luas

Rantaian arahan

Garisan autoriti yang tidak terputus yang menyambungkan setiap individu


dengan pihak
pengurusan atasan melalui jawatan pengurusan disetiap tahap
pengurusan.Terdapat dua prinsip asas yang digunakan untuk membentuk
rantaian arahan iaitu rantaian arahan yang mengikut skalar dan rantaian
arahan mengikut prinsip satu arahan.

KEPIMPINAN

DEFINISI:
Merupakan satu proses di mana pemimpin akan cuba mempengaruhi
gelagat atau tingkah laku pekerjanya supaya melaksanakan sesuatu tugas
bagi
mencapai matlamat kerja bagi unit dan organisasi berkenaan.

KEPENTINGAN:

1. Kepimpinan melibatkan orang lain. Jika pengikut sanggup menerima


arahannya bermaksud kepimpinannya diterima.
2. Kepimpinan melibatkan pengagihan kuasa antara pemimpin dan ahli
kumpulannya.

18
3. Seseorang pemimpin mempunyai kebolehan untuk menggunakan
pelbagai
bentuk kuasa untuk mempengaruhi gelgat pekerjanya.
4. Kepimpinan mewujudkan nilai moral seseorang pemimpin.

GAYA KEPIMPINAN:
Adalah berhubung dengan pendekatan yang digunakan oleh seseorang
pemimpin untuk mempengaruhi pengikutnya

19
CIRI-CIRI PEMIMPIN:

1. Bertanggungjawab, berkeyakinan, dan bersemangat.


2. Berpengetahuan, berkemahiran, dan berkebolehan dalam kerjaya.
3. Bertimbang rasa dan bertolak ansur.
4. Adil jujur dan amanah
5. Mempunyai disiplin diri yang tinggi.
6. Bersedia menerima teguran serta bersedia mengakui dan membetulkan
kesilapan diri.
7. Tidak mendahulukan kepentingan diri.
8. Tidak memandang rendah terhadap kebolehan pekerja.
9. Tekun dan sabar.

SOKONGAN YANG BOLEH DIBERI OLEH PEMIMPIN KEPADA PEKERJA.

20
1. Memberi keyakinan kepada pekerja dan mengakui kebolehan pekerja.
2. Menjelaskan matlamat pekerja dan tugas dengan terang kepada mereka.
3. Melibatkan pekerja dalam aktiviti tertentu.
4. Memberi latihan, pendidikan dan pendedahan yang sempurna kepada
pekerja.
5. Memberi sokongan moral dan material kepada pekerja dalam menjalankan
tugas mereka.
6. Memberi ganjaran yang sesuai dan berpatutan disamping peluang
memajukan diri mereka.
7. Menetapkan standard dan memberi maklum balas pencapaian prestasi
kepada pekerja dengan jelas dan jujur.
8. Mewujudkan hubungan dua hala antara pemimpin dengan pekerja.
9. Mengambil berat tentang kebajikan pekerja .

21
22
23
24
25
26
27
28
PERBEZAAN ANTARA PENDEKATAN TIMUR
DAN PENDEKATAN BARAT

PENDEKATAN BARAT

- Motivasi sebagai proses psikologi yang


mendorong manusia mencapai elemen
yang bersifat fizikal dan lahiriah. (lihat teori-teori
barat)
- Pencapaian manusia akan lebih tinggi jika
wujud elemen ganjaran yang diukur dalam
bentuk fizikal dan lahiriah.
- Pihak pengurusan harus menyediakan
prasarana yang baik dan mencukupi,
menjaga kelselamatan pekerja dan
memberi ganjaran dalam bentuk bonus,
kenaikan pangkat dan kuasa.
- Barat tidak menekankan aspek
sosiobudaya dan agama, kesannya masih
ada pekerja di barat masih melakukan
tunjuk perasaan walaupun tuntutan dari
segi fizikal dan lahiriah mereka sudah
dipenuhi.

PENDEKATAN TIMUR (TEORI Z – WILLIAM OUCHI)

-Masih melihat faktor motivasi sebagai


elemen yang mendorong manusia
untuk bertindak dengan lebih efektif.
-Mementingkan kesetian pekerja antara syarikat .
-Menekankan kepentingan penglibatan dan peyertaan bersama semua
pekerja dalam semua peringkat organisasi .
-menyediakan pekerjaan seumur hidup bagi meningkatkan kesetiaan
pekerja.
-Memberi tumpuan kebajikan pekerja di dalam dan luar kerja
-Terjadi di syarikat-syarikat besar di Jepun .

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Faktor-faktor yang mempengaruhi keutamaan majikan dalam
menentukan pakej faedah yang menarik :

1. Jumlah kos pampasan


2. Perbandingan antara kos dan faedah
3. Tawaran pesaing

43
4. Peranan faedah dalam menarik, mengekal dan memotivasikan
pekerja.
5. Keperluan undang-undang
6. Jenis kerja yang dilakukan dan jawatan yang dipegang
7. Kesatuan sekerja
8. Lokasi geografi.

44
45