Pegawai Perubatan di Kementerian Kesihatan Malaysia

PEMBANGUNAN KERJAYA

Cetakan Pertama : Disember 2006 Cetakan Kedua : Jun 2007

© Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia.

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, keizinan bertulis daripada Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia.

ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara,

sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain kecuali dengan

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62590 W. P. Putrajaya. Tel : + 603-8883 2786 www.moh.gov.my

Aras 9 dan 10, Blok E7, Kompleks E,

Kementerian Kesihatan Malaysia Bahagian Sumber Manusia,

Kandungan
Pengenalan Tugas dan Tanggungjawab Pegawai Perubatan Proses Lantikan Syarat Perkhidmatan 1 2 3 6 9 13 15 21 24 30 35 36

Peluang Kerjaya di KKM

Senarai Hospital Latihan Siswazah bagi Pegawai Perubatan Bayaran Insentif dan Kemudahan Lain Pengiraan Emolumen dan Elaun Pegawai Perubatan / Pakar

Permohonan Mengikuti Program Pengajian Sarjana Perubatan Gambar rajah Tempoh Pra-Warta

Bidang Sub-Kepakaran yang Ditawarkan dan Diiktiraf Rajah Anggaran Peluang Kenaikan Pangkat

Ia selaras dengan hasrat Kementerian untuk membangunkan modal insan dalam mempertingkat kualiti penyampaian perkhidmatan kesihatan. SALAM SEJAHTERA Walau bagaimanapun. . mampu berdaya saing.Buku Pembangunan Kerjaya Pegawai Perubatan di Kementerian Kesihatan Malaysia merupakan yang pertama seumpamanya dikeluarkan oleh Bahagian Sumber Manusia. berbudaya kerja cemerlang. berintegriti serta mempunyai nilai moral dan etika yang utuh dapat dibentuk seiring dengan aspirasi kerajaan dan Kementerian. dengan terbitnya buku ini diharapkan Pegawai Perubatan yang berpengetahuan. Buku ini menerangkan dengan ringkas dan padat serta memudahkan pemahaman mengenai syarat skim perkhidmatan dan peluang kerjaya Pegawai Perubatan di sektor awam terutama kepada bakal graduan bidang perubatan dan pegawai perubatan yang sedang berkhidmat. Kementerian Kesihatan Malaysia. HASSAN Setiausaha Bahagian (Sumber Manusia) Kementerian Kesihatan Malaysia Disember 2006 Selamat Maju Jaya. Akhir kata. Adalah menjadi harapan agar buku ini akan berguna sebagai panduan dalam merancang kerjaya Pegawai Perubatan dan segala kekaburan mengenai peluang kerjaya akan dapat dielakkan di samping dapat mempercepat urusan yang dilaksanakan terhadap sesuatu perkara berkaitan perkhidmatan. SABARIAH BT. peranan dan tanggungjawab anggota sebagai seorang Pegawai Perubatan. isi kandungan yang terdapat di dalam buku ini terhad sekadar untuk memberi kefahaman secara mudah dan tidak boleh digunakan bagi apa-apa tujuan lain khususnya yang membawa implikasi undang-undang. Sukacita dimaklumkan juga bahawa Kementerian mengalu-alukan apa-apa teguran dan pandangan daripada para pembaca dengan maksud menambah baik kandungan buku ini. Pegawai Perubatan yang berkhidmat di sektor awam masih perlu menjalani kursus orientasi dan induksi yang telah disusun oleh pihak pengurusan sumber manusia di peringkat Ibu Pejabat Kementerian dan Negeri untuk memperkemas dan memantapkan lagi pemahaman mengenai fungsi.

dinamik. saksama dan bertaraf dunia. tanggungjawab akan memastikan rakyat menikmati perkhidmatan kesihatan P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 1 . Sehubungan itu. mudah capai. melaksana dan menilai semula aktiviti dan Perubatan semakin penting dalam era pembangunan negara dan dunia hari ini memakmurkan negara. berdedikasi. baik dan berkualiti. Peranan Pegawai berkenaan kesihatan sentiasa menjadi fokus utama kerajaan untuk program berkaitan dengan kesihatan dan perubatan agar rakyat mempunyai apabila rakyat mula menyedari akan kepentingan penjagaan kesihatan dan isu PENGENALAN peranan penting dalam merancang. Pegawai Perubatan yang yang berkualiti.PEMBANGUNAN KERJAYA BAGI PEGAWAI PERUBATAN DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Pegawai Perubatan merupakan tulang belakang kepada perkhidmatan kesihatan dan perubatan di negara ini. Kementerian Kesihatan Malaysia sanggup menerima cabaran dan bersedia untuk berkhidmat kepada negara untuk menyertai sektor perkhidmatan awam. komited dan amanah dalam melaksanakan tugas dan (KKM) memerlukan lebih ramai Pegawai Perubatan yang kompeten. Pegawai Perubatan memainkan kemudahan kesihatan yang berkesan.

mengurangkan beban kesakitan pesakit dan tugas lain yang menuntut profesionalisma seorang Pegawai Perubatan. pemantauan kesihatan dan menjadi anggota penting dalam program peningkatan kesejahteraan kesihatan rakyat. mortem. menjalankan postdalam pembangunan kesihatan keluarga dan masyarakat di samping TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PERUBATAN BAB 1 penyakit dan rawatan perubatan kepada orang ramai yang memerlukan pemeriksaan ke atas ibu-ibu mengandung dan menyambut kelahiran bayi. klinik kesihatan dan institusi kesihatan di bawah KKM. sistem dan teknologi perubatan melalui hasil penyelidikan yang dijalankan di 2 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . Pegawai Perubatan turut terlibat melaksanakan aktiviti pengawalan penyakit. Pegawai Perubatan juga bertanggungjawab menjalankan melaksanakan diagnosis perubatan dan pembedahan.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Pegawai Perubatan bertanggungjawab menjalankan tugas pencegahan perkhidmatan kesihatan di hospital. Pegawai Perubatan juga menjadi penyumbang kepada penghasilan institusi penyelidikan KKM.

dikeluarkan. Kerajaan dan berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia (MMC). dan dan U53. Lulus Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia termasuk Ujian Lisan dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelayakan lain yang setaraf dan 1971 dan memenuhi kriteria di bawah Medical Regulations para 12 (1) (aa) serta berdaftar dengan MMC. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun pada masa iklan tawaran SYARAT LANTIKAN PROSES LANTIKAN BAB 2 iii. iv. Mempunyai ijazah perubatan daripada universiti yang diiktiraf oleh Calon yang dilantik di bawah Seksyen 12 (1) (a) (ii) Akta Perubatan Calon juga boleh dilantik di atas gred jawatan yang lebih tinggi berdasarkan pengalaman kerja (multiple entry). vi. U51 P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 3 .K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A A. Rakyat Malaysia. U47. diiktiraf. U43. ii. U41. v. Untuk menjadi seorang Pegawai Perubatan. calon mestilah terdiri daripada: i.

my).K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A B. Perubatan dari Bahagian Sumber Manusia. Permohonan juga boleh dibuat secara terus kepada SPA melalui laman web atau Borang 4 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . Pelajar yang mempunyai Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Perubatan sama ada daripada universiti tempatan dan luar negara (MBBS/MD/MBBChB) perlu mendapatkan satu set borang permohonan jawatan sebagai Pegawai (i) Borang Biodata ( BMD).spa. Borang Pendaftaran dengan Majlis Perubatan Malaysia. yang mengandungi perkara berikut: (ii) Borang Tapisan Keselamatan.gov. TATACARA PELANTIKAN (iii) (iv) Bahagian Sumber Manusia akan mengemukakan permohonan tersebut SPA 8 tanpa melalui Bahagian Sumber Manusia. dan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) untuk diproses. Borang SPA 8 (RM3 atau melalui laman web: http://www.

bergantung kepada kepentingan perkhidmatan di mana-mana hospital.137. Pediatrik dan Kesihatan Primer di klinik kesihatan selama tempoh tersebut.) D. Pegawai Perubatan perlu menjalani Latihan Siswazah selama satu tahun Malaya. Pembedahan. Pegawai Perubatan Siswazah (Houseman) yang baru dilantik ke perkhidmatan awam akan dibayar gaji Gred U41 (P1T6) – RM2. Pegawai Perubatan perlu menjalani disiplin wajib seperti Perubatan. klinik P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 5 . Obstetrik & Ginekologi (O&G). PENEMPATAN PEGAWAI PERUBATAN Pegawai Perubatan perlu mengikuti perkhidmatan wajib selama 3 tahun dengan kerajaan selepas menamatkan Latihan Siswazah. Penempatan pegawai selepas tamat Latihan Siswazah juga kesihatan atau di ibu pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia berdasarkan keperluan dan kekosongan jawatan.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A C.73 (Rujuk Lampiran 1 untuk Senarai Hospital Latihan Siswazah. Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia dan Hospital Universiti Sains sebulan. LATIHAN PEGAWAI PERUBATAN SISWAZAH di hospital KKM atau hospital universiti seperti Pusat Perubatan Universiti Malaysia.

semua Pegawai Perubatan di atas gred U41 akan menerima imbuhan bulanan seperti berikut: Bayaran Imbuhan Tetap Khidmat Awam Bayaran Imbuhan Tetap Perumahan Bayaran Imbuhan Perkhidmatan Kritikal RM300 RM210 RM500 ELAUN / IMBUHAN TETAP Bagi Pegawai Perubatan gred U43/44. U51/52 dan U53/54. U47/48. U51 atau U53 berdasarkan pengalaman dan kepakaran yang dilantik oleh mereka.39 (P1T6) RM3.992. Pegawai Perubatan yang dilantik akan menerima gaji pokok sebulan mengikut gred seperti berikut: i.63 RM7.431.466. ii.46 GAJI DAN EMOLUMEN SYARAT PERKHIDMATAN BAB 3 iii. akan menerima imbuhan bulanan seperti berikut: i. Bayaran Imbuhan Perkhidmatan Kritikal atas kadar RM500. v.033.41 B.90 (P1T1) RM4.317.028.54 (P1T1) Maksimum RM5. U47.439. Pegawai Perubatan boleh dilantik atas mana-mana gred sama ada U41.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A A. ii. RM4.49 RM6.09 (P1T1) RM7. iii.258. U43.31 (P1T1) RM5. Gred U41 U43 U47 U51 U53 Minimum RM2.547.92 RM5. Elaun Imbuhan Tetap Perumahan antara RM210 – RM900.458. 6 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . Selain gaji pokok di atas. iv. Elaun Keraian atas kadar RM400 hingga RM800.

iii.250.) viii. Sarawak atas kadar peratusan 12. Insentif yang dimaksudkan adalah seperti berikut: i. Bayaran Jawatan JUSA / Khas antara RM810 hingga RM2. ii. vi. Full Paying Patient (FPP)***.500. Sebuah kereta rasmi dan kemudahan petrol. Insentif Khas antara RM400 hingga RM1.150 hingga RM4. Pegawai Perubatan yang berkhidmat dengan Perkhidmatan Awam juga dinyatakan di atas tertakluk kepada syarat kelayakan yang telah ditetapkan.000. C. iv. (Rujuk Lampiran 2 dan 2A bagi emolumen dan kategori Bayaran Insentif mengikut gred serta jumlah pendapatan kasar minimum yang diperoleh oleh pegawai. sebulan. Elaun Keraian antara RM2.5 hingga 25 peratus daripada gaji Sarawak atas kadar 10 peratus daripada gaji bulanan. Bayaran Pembantu Rumah pada kadar RM500. Bayaran Insentif Pedalaman bagi Pegawai Perubatan di Sabah dan Bayaran Klinik Selepas Waktu Pejabat atas kadar RM30 sejam**.200 IMBUHAN / INSENTIF KHAS akan menerima insentif mengikut gred dan jawatan selain daripada yang iii. Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Biasa atas kadar antara RM50 hingga RM170 sekali on call. Bayaran Insentif Pakar atas kadar antara RM910 hingga RM2. iv. Bayaran Penyenggaraan Rumah pada kadar RM166. v. vi. v.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Pegawai Perubatan Gred JUSA / Khas C dan ke atas akan menerima imbuhan bulanan seperti berikut: i. ii. Bayaran Insentif Wilayah* bagi Pegawai Perubatan di Sabah dan vii. bulanan. Elaun Perudara (Sabah dan Sarawak) sebanyak RM30 sehari. Locum (Berkuatkuasa mulai 1 Disember 2006) P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 7 .

KEMUDAHAN LAIN Kemudahan perubatan percuma untuk pegawai dan keluarga serta ibu bapa ii. Pegawai Perubatan layak untuk menerima pelbagai kemudahan selama berkhidmat dalam perkhidmatan awam seperti berikut: i. Kelayakan cuti a.000-RM200. Pinjaman komputer (Maksimum RM5. menghadiri peperiksaan dll. Kemudahan Pengurusan Jenazah Anggota sejumlah RM1. Kuarters iii.000) iv. Cuti bersalin maksimum selama 60 hari f.000) v. kemudahan dan bayaran semasa bertukar atau berpindah rumah dalam negeri c. Cuti tanpa gaji d. Pinjaman perumahan @ 4% faedah (RM120. Elaun dalam perkhidmatan a.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A D.000) vi. Cuti mengerjakan haji selama 40 hari e. Elaun kerana bertugas b. gantian. Skim berpencen atau KWSP vii. Elaun.) x. Pinjaman kereta @ 4% faedah (RM27. Elaun bertugas di seberang laut ix. Cuti sakit dan cuti sakit lanjutan g. Elaun.gratia *** ** * KKM akan melaksanakan FPP dalam masa terdekat Sila rujuk Lampiran 2 para 8 Tertakluk kepada pertimbangan KKM 8 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . Cuti separuh gaji c.000 – RM200. Keahlian dalam kelab rekreasi xi. Cuti tanpa rekod (perayaan. Cuti kerana berkursus h. Elaun kerana berkursus d. Cuti tahunan 30 – 35 hari setahun b. bayaran dan kemudahan kerana menghadiri perbicaraan kes di mahkamah xiii. Ex .000 xii. Peluang melanjutkan pelajaran viii.

perubatan sakit puan dan sebagainya. ortopedik. iaitu Jabatan Kesihatan Negeri dan Pejabat Kesihatan Daerah. Pegawai Perubatan Pentadbir ii. Pegawai Perubatan Klinikal merupakan Pegawai Perubatan yang merawat pesakit di klinik kesihatan dan hospital serta tidak menjalankan tugas pentadbiran. Jabatan Kesihatan Negeri iii. di klinik kesihatan serta Pakar Kesihatan Awam di Ibu Pejabat KKM. JENIS PENGKHUSUSAN PELUANG KERJAYA DI KKM BAB 4 Sebagai contoh kepakaran dalam perubatan keluarga. mata. tiada mempunyai kepakaran dan tugas utamanya adalah untuk P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 9 . Pegawai Perubatan Pakar Klinikal dalam pelbagai disiplin A. Pegawai Perubatan Pentadbir menjalankan tugas pentadbiran dan Pejabat Kesihatan Daerah. Pegawai Perubatan Klinikal klinikal dan bertugas di Ibu Pejabat. radiologi.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Pegawai Perubatan di KKM berpeluang memajukan kerjayanya menjurus kepada 3 bidang utama iaitu: i. Pegawai Perubatan Pakar berkhidmat di hospital kecuali bagi Pakar Perubatan Keluarga. kardiologi. bedah umum. perubatan umum.

Penempatan sementara (attachment) di institusi perubatan antara 10 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . PENTADBIRAN PEGAWAI PERUBATAN KLINIKAL Selaras dengan dasar KKM yang menggalakkan ‘learning organisation’. bangsa.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Carta pengkhususan kemajuan kerjaya Pegawai Perubatan adalah seperti berikut : MBSS / MD / MBBChB LATIHAN SISWAZAH PEGAWAI PERUBATAN PAKAR PERUBATAN B. iii. Pegawai Perubatan berpeluang mengikuti: PELUANG MENGIKUTI LATIHAN peningkatan kualiti perkhidmatan dan kompetensi kakitangan dan pegawai i. iv. Latihan Sarjana kepakaran dan sub-kepakaran di dalam dan luar negara. kesihatan. Latihan dan kursus jangka pendek sama ada di dalam atau luar negara. Persidangan dan sebagainya sama ada di dalam atau luar negara. dan ii.

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Prosedur Permohonan i. (universiti tempatan) atau 18 bulan (universiti luar negara) pegawai dikehendaki Pegawai Perubatan Pakar di KKM. Kepakaran adalah selama 7 tahun dan Sub-kepakaran adalah selama 2 tahun. Sah dalam perkhidmatan (1 hingga 3 tahun) Syarat asas untuk mengikuti Kursus Sarjana Kepakaran dan ii. untuk memohon diwartakan sebagai seorang Setelah menamatkan kepakaran asas dan latihan selama 6 bulan iii. Sub-kepakaran tertakluk kepada: b.) (Rujuk Lampiran 3 dan 3A untuk Program Sarjana Kepakaran dan P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 11 .) (Rujuk Lampiran 4 bagi proses perwartaan. Prestasi yang memuaskan a. Tempoh ikatan / kontrak dengan Kerajaan bagi Kursus Sarjana Sub-kepakaran yang ditawarkan dan syarat kemasukan.

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A C. Prestasi yang memuaskan Lulus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Berdasarkan kekosongan jawatan Disokong oleh Ketua Jabatan PELUANG KENAIKAN PANGKAT pangkat bagi Pegawai Perubatan khususnya bagi Pegawai Perubatan Pakar. Kementerian sentiasa berusaha untuk menambah baik peluang kenaikan kepada syarat skim perkhidmatan Pegawai Perubatan iaitu: i. perkhidmatan kesihatan. cekap. pelaksanaan urusan kenaikan pangkat masih tertakluk ( Rujuk Lampiran 5 untuk Rajah Peluang Kenaikan Pangkat. ii. Namun yang demikian. Oleh yang demikian. iii. Kementerian memerlukan berkhidmat tanpa mengira masa atau tempat demi merealisasikan hasrat kerajaan yang ingin memastikan kualiti penyampaian perkhidmatan kesihatan 12 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .) PENUTUP Skim perkhidmatan Pegawai Perubatan sentiasa ditambah baik dari semasa ke semasa dengan menilai secara berterusan insentif dan elaun sedia ada dan mewujudkan insentif serta elaun baru bagi menarik lebih ramai doktor untuk perubatan terkini bagi memudahkan rakyat mendapatkan akses kepada berkhidmat dalam perkhidmatan awam. iv. Kementerian telah membina pelbagai prasarana dan kemudahan kesihatan yang serba lengkap dengan teknologi Pegawai Perubatan yang komited. berkemahiran tinggi dan sedia kepada rakyat adalah yang terbaik.

vi. viii. iv. Negeri Kedah Pulau Pinang Perak Perlis Nama Hospital ii. Wilayah Persekutuan Selangor Negeri Sembilan Melaka Johor Hospital Ipoh Hospital Taiping Hospital Teluk Intan Hospital Sri Manjung Hospital Kuala Lumpur Hospital Putrajaya Hospital Tengku Ampuan Rahimah Hospital Selayang Hospital Kajang Hospital Tuanku Jaafar Hospital Tuanku Ampuan Najihah Hospital Sultanah Aminah Hospital Batu Pahat Hospital Sultanah Fatimah. Muar Hospital Melaka ix. iii. P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 13 . Hospital Sultanah Bahiyah Hospital Sultan Abdul Halim Hospital Pulau Pinang Hospital Seberang Jaya Hospital Tuanku Fauziah v.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A SENARAI HOSPITAL LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI PERUBATAN (HOUSEMAN-SHIP) LAMPIRAN 1 i. vii.

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A x. Hospital Umum Sarawak Hospital Sibu Hospital Queen Elizabeth Hospital Tawau Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia Hospital Universiti Sains Malaysia Pusat Perubatan Universiti Malaya 14 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . xv. Terengganu Kelantan Sarawak Sabah Pusat Pengajian Tinggi Hospital Tengku Ampuan Afzan Hospital Sultan Ahmad Shah. xi. Temerloh Hospital Raja Perempuan Zainab II Hospital Sultanah Nur Zahirah Nama Hospital xiii. xiv. Negeri Pahang xii.

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A BAYARAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN LAIN 1. > Tarikh kuatkuasa mulai 1 November 2002 2.760 P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 15 . Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal LAMPIRAN 2 Perubatan dibayar Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal seperti berikut: a) RM500.00 sebulan atau 10% daripada gaji pokok mengikut mana yang lebih tinggi di Sabah dan Sarawak.00 sebulan di Semenanjung. Pegawai Penyelidik.440 1.120 1. Pengajar (Jururawat) dan Jurutera dibayar Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal sebanyak 5% daripada gaji pokok. dan b) RM500. Pegawai Farmasi.040 1. JUSA / Khas U53/54 U51/52 U47/48 U43/44 > Tarikh kuatkuasa mulai 1 Januari 2004 U41 Gred Kadar Sebulan (RM) 1.360 1.920 1. Bayaran Insentif Pegawai Kesihatan Awam Pegawai Pergigian.

800 > Tarikh kuatkuasa mulai 1 November 2002 1. Insentif ini dibayar kepada Pegawai Perubatan yang mempunyai kelayakan ijazah lanjutan ‘Masters In Hospital Administration’ dan menjalankan kerja pentadbiran hospital. Bayaran Insentif Pentadbiran Hospital Bayaran Insentif Pentadbiran Hospital dilaksanakan mengikut syarat kelayakan yang ditetapkan dalam Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 1994.190 4. Bayaran Insentif Pakar > Tarikh kuatkuasa mulai 1 November 2002 Bayaran Insentif Pakar dilaksanakan mengikut syarat kelayakan yang ditetapkan dalam Pekeliling Perkhidmatan Tahun 1990.200 1.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 3. JUSA / Khas U47/48 U43/44 U53/54 U51/52 U41 Gred Kadar Sebulan (RM) 1.680 1.260 910 980 1.400 1.300 16 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . Insentif ini dibayar kepada Pegawai Perubatan yang mempunyai kelayakan ijazah lanjutandalam bidang kepakaran klinikal yang diiktiraf dan telah diwartakan sebagai pakar.540 1. JUSA / Khas U53/54 U51/52 U47/48 U43/44 U41 Gred Kadar Sebulan (RM) 2.400 2.700 1.

00 P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 17 .Hari cuti mingguan & hari cuti am a) Hari bekerja penuh dan hari separuh b) Hari cuti mingguan & hari cuti am 100.00 170.00 100. Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Biasa Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Biasa dibayar kepada Pegawai Perubatan yang menjalankan tugas di luar waktu bekerja biasa mengikut kadar berikut: Kadar Semasa (RM/semalam) Tugas Atas Panggilan Aktif Pegawai Perubatan dan Pakar Perubatan yang menjalankan tugas di luar waktu bekerja biasa melebihi 16 jam sehari secara berterusan pada: a) Hari bekerja penuh dan hari separuh b) Hari cuti mingguan & hari cuti am 150.00 > - Tarikh kuatkuasa 1 Jun 2005 Hari bekerja penuh dan hari separuh Hari cuti mingguan & hari cuti am 50.00 Pegawai Latihan Siswazah yang menjalankan tugas di luar waktu bekerja biasa melebihi 16 jam secara berterusan pada: 90.00 Tugasan Atas Panggilan Pasif Pegawai Perubatan yang diarah bersedia di rumah dan dipanggil bertugas selama lebih 4 jam pada: Pegawai Perubatan yang diarah bersedia di rumah dan dipanggil bertugas selama kurang daripada 4 jam atau tidak dipanggil bertugas pada .00 55.00 110.Hari bekerja penuh dan hari separuh .K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 5.

iii.A RM250 .RM2.RM1.852.62 dan ke bawah 7.839.000 Kadar > 18 Berkuatkuasa mulai November 2002 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .RM930 RM250 .RM1.RM871.66 dan ke atas RM2. U41 U43/44 U47/48 U51/52 U53/54 JUSA C . ii.65 RM1.130 RM700 . Elaun Perumahan Wilayah Pegawai juga layak dibayar Elaun Perumahan Wilayah jika diarahkan bertugas di wilayah yang berlainan daripada wilayah ini di mana pegawai berasal.RM4. v.RM1.130 RM900 .RM930 RM700 .300 RM1.RM1. Bayaran Insentif Wilayah Bayaran Insentif Wilayah dilaksanakan mengikut syarat kelayakan yang ditetapkan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 1987.839. Pegawai yang menerima elaun ini tidak dibayar Elaun Perumahan dan kadarnya (mengikut lokasi penempatan) adalah seperti berikut:Gred i.RM2.5 15 17.5 25 20 RM623.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 6.852.67 Peratusan daripada Gaji yang Diterima 12.83 RM871. iaitu bagi pegawai yang bertugas di wilayah baru yang berlainan daripada wilayah di mana pegawai berasal.63 .300 . iv.68 . Lingkungan Gaji (termasuk Elaun Pemangkuan) RM4. vi.427.427.5 22.06 RM623.07 .84 .

1 Tahun 2000 Sabah dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. (i) (ii) (iii) tidak mempunyai kemudahan sosial: masjid. M/S 1337) Bayaran Insentif Pedalaman dengan kadar 10% daripada gaji bulanan yang diperuntukkan dalam perenggan 3. 2 Tahun 2000 bagi Sarawak. b) c) Senarai kawasan pedalaman seperti Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. (ii) terpaksa berjalan kaki atau menggunakan pelbagai kaedah pengangkutan untuk dihubungi seperti kenderaan bermotor dan perahu. P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 19 . Bayaran Insentif Pedalaman Pekeliling Perkhidmatan Bil 9/1991 (Lampiran D6. iaitu (i) (ii) bekalan air bersih. Kemudahan asas yang kurang sempurna. (v) klinik desa.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 8. dewan orang ramai. PP Bil 9 Tahun 1980.3 Lampiran ‘C’. rumah kediaman yang sesuai (rumah papan yang mempunyai ruang dapur/tamu/bilik tidur). dan (iv) mengambil masa perjalanan yang panjang. (iv) pusat bekalan (provisions centres). (iii) tiada kemudahan pengangkutan biasa. adalah dikekalkan dengan pindaan. dan tempat riadah. dan (vi) sekolah rendah. iaitu diberi kepada anggota yang berkhidmat di kawasan terpencil dengan memenuhi dua daripada syarat berikut:a) Kesukaran perhubungan pengangkutan: (i) tiada kemudahan alat perhubungan seperti telefon dan ‘wireless’. (iii) elektrik (sekurang-kurangnya 12 jam sehari).

000 20 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .00 petang – 8.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 9.00 sejam berkuatkuasa mulai 1 September 2002. Laporan ringkas pakar iii. Bayaran Insentif Klinik Selepas Waktu Pejabat (Jabatan Kecemasan Hospital) Bayaran Insentif Klinik Selepas Waktu Pejabat dibayar kepada Pegawai Perubatan yang bertugas di Jabatan Kecemasan di hospital Kerajaan yang disenaraikan di Lampiran 1 dengan kadar RM30.00 Hari Kelepasan Am dan Hari Rehat Sabtu pagi – 1.00 malam – 12.00 malam (Syif 3) i. Laporan ringkas ii.00 1. Laporan lengkap pakar 10.00 2.00 6.00 petang (Rehat) petang – 6.00 petang (Syif 2) petang – 10. tertakluk kepada jadual bertugas seperti berikut: Hari Bekerja Biasa 4.00 malam (Syif 1) 8.00 malam (Syif 2) 9.00 tengah hari (Syif 1) tengahari – 2. Bayaran Menyediakan Laporan Perubatan RM40 RM80 RM200 – RM1.

31 RM1.00 RM5.120.00 RM550.538.00 RM210.39 Elaun Perumahan Elaun Kritikal Elaun Kesihatan Awam RM210.592.00 RM500.040.54 RM700.881.458.440.00 RM9.431.458.00 RM500.90 RM7.258.00 RM4.541.700.00 RM700.218.00 RM500.00 RM500.00 RM800.00 RM5.90 RM1.00 RM210.992.00 RM4.300.028.232.39 - RM3.00 RM500.258.00* RM500.31 RM1.028.768.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A PENGIRAAN EMOLUMEN DAN ELAUN PEGAWAI PERUBATAN / PAKAR Emolumen U41 U43/44 U47/48 Gred U51/52 - LAMPIRAN 2A Gaji (minimum) Elaun Khidmat Awam RM300.00 RM700.00 RM1.54 RM8.258.00 RM600.00 P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 21 .00 RM1.360.31 RM600.00 RM210.09 RM500.00 RM3.800.00 RM2.00 RM900.760.00 RM5.09 RM800.400.00 RM4.09 RM1.00 RM7.90 RM400.54 RM550.00 RM2.54 RM1.00 RM5.658.508.00 RM500.00 RM400.431.992.00 RM9.09 PENGIRAAN EMOLUMEN DAN ELAUN PEGAWAI PERUBATAN (Kelulusan Sarjana / Diploma Kesihatan Awam) U41 U43/44 U47/48 Gred U51/52 U53/54 Gaji Pokok (minimum) Emolumen Elaun Khidmat Awam RM300.00 RM500.00 JUMLAH RM1.31 RM700.39 RM500.39 RM1.00 RM8.00 RM900.200.00* RM4.00 - U53/54 Imbuhan Tetap Keraian Elaun Kritikal Elaun Perumahan Elaun Pakar * * Untuk pegawai U41 yang telah diwartakan sebagai pakar sahaja TOTAL RM4.90 RM4.00 RM2.

00 RM500.260.190.00 RM8.67 RM1.99 Elaun Perumahan Elaun Insentif Khas Elaun Pembantu Rumah Elaun Tetap Untuk Gred Khas Dan Jawatan JUSA RM400.322.00 RM1.992.31 RM1. B & A Emolumen C Gred B A Gaji Pokok (minimum) Elaun Keraian Elaun Pakar RM6.650.09 RM7.66 RM16.258.00 RM2.064.400.67 RM2.300.39 RM210.150.90 RM4.00 RM500.00 RM1.00 RM2.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A PENGIRAAN EMOLUMEN DAN ELAUN PEGAWAI PERUBATAN ( Kelulusan Sarjana / Diploma Pentadbiran Hospital ) Emolumen U41 U43/44 U47/48 Gred U51/52 U53/54 Gaji Pokok (minimum) Elaun Khidmat Awam RM300.93 RM19.766.54 RM550.00 RM4.458.00 RM8.54 RM1.00 Elaun Perumahan Elaun Kritikal RM400.00 RM210.00 RM500.00 RM2.00 RM700.998.00 RM2.00 RM2.378.00 RM5.33 22 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .00 RM900.371.00 RM2.00 RM500.00 RM500.000.133.00 RM166.028.00 RM166.00 RM500.00 RM7.400.118.00 RM600.26 RM1.180.600.67 JUMLAH RM14.90 RM980.300.200.39 RM910.00 RM166.00 RM500.400.000.00 RM2.00 Elaun Penyelenggaraan Rumah (Bayaran secara Tahunan RM810.09 EMOLUMEN DAN ELAUN PEGAWAI PERUBATAN GRED ‘KHAS’ C.00 RM800.66 RM3.31 RM600.000.00 RM1.00 RM7.540.00 RM5.595.052.00 RM500.00 JUMLAH Elaun Pentadbiran Hospital RM4.00 RM700.00 RM3.431.

92 RM18.00 RM2.300.66 RM750.00 RM1.00 RM166.000.32 P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 23 .500.66 RM7.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A PENGIRAAN EMOLUMEN DAN ELAUN PEGAWAI PERUBATAN GRED JUSA C.600.00 RM2.050.00 RM1.00 RM500.66 RM4.000.00 RM6.66 RM14.630.562.00 RM166.766.26 RM3.00 RM500.250.064.000.00 RM1.500.00 RM1.00 RM500.00 RM500.67 RM1.00 RM12.183.500. B & A Emolumen C Gred B A Gaji Pokok (minimum) Elaun Keraian Elaun Insentif Khas Elaun Perumahan Elaun Pembantu Rumah Elaun Tetap Jawatan JUSA Elaun Penyelenggaraan Rumah (Bayaran secara tahunan) JUMLAH RM2.595.00 RM166.99 RM7.

Perubatan Umum. Patologi. Anesteiologi. Kesihatan Awam. Pembedahan Neuro O&G.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Permohonan dipelawa daripada calon KKM yang berjawatan tetap untuk mengikuti Program Pengajian Sarjana Perubatan di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dalam bidang pengkhususan berikut: IPTA O&G. Pembedahan. Pediatrik. Perubatan Psikologi. Anestesiologi. Pediatrik. Perubatan Umum. Otorinolaringologi. Oftalmologi. Psikiatri. Perubatan Rehabilitasi O&G. Pembedahan. Patologi. Perubatan Kecemasan. Perubatan Keluarga. Radiologi. Surgeri Plastik. Perubatan Keluarga. Perubatan Umum. Ortopedik. Perubatan Komuniti. Anestesiologi. Radiologi. Oftalmologi. Perubatan Sukan. Perubatan Keluarga. Oftalmologi. Ortopedik. Radiologi. Perubatan Komuniti Kesihatan Awam BIDANG PENGKHUSUSAN PERMOHONAN MENGIKUTI PROGRAM PENGAJIAN SARJANA PERUBATAN LAMPIRAN 3 UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 24 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . Psikiatri. Patologi. Otorinolaringologi. Pediatrik. Pembedahan. Ortopedik. Otorinolaringologi.

Berumur tidak melebihi 46 tahun pada tarikh pendaftaran. dan Mempunyai Laporan Nilaian Prestasi Tahunan Bagi tiga (3) tahun P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 25 .D atau yang setaraf dengannya dari selepas pendaftaran penuh. Telah berdaftar penuh dengan Majlis Perubatan Malaysia (MMC).B. Telah berkhidmat dalam perkhidmatan kerajaan di negara ini tidak hendaklah telah berkhidmat sekurang-kurangnya dua (2) tahun iklan.O di luar negara 10. menarik diri atau menolak tawaran kursus Bagi pegawai perubatan yang telah menjalani H. 6.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A KELAYAKAN MASUK 1. selepas pendaftaran dengan MMC pada atau sebelum tarikh tutup Tidak pernah gagal kursus. terakhir berturut-turut tidak kurang daripada 85%.B. M.. 2. Mempunyai pengalaman klinikal sekurang-kurangnya satu (1) tahun Telah disahkan dalam jawatan pada tarikh atau sebelum tarikh tutup kurang dari tiga (3) tahun pada tarikh atau sebelum tarikh tutup iklan. M. universiti yang diiktiraf. 9. 4. 5. 3.B. Bebas daripada tindakan tatatertib. M. 7. iklan.B. Sarjana Perubatan.S. 8.Ch.

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A CARTA ALIRAN PROSES PEMILIHAN CALON SARJANA PERUBATAN DI IPTA SESI 2006-2007 Internet Permohonan Memproses Permohonan (BPL KKM) Tak Layak Permohonan Gagal Semakan Status (JPA) Senarai Calon Layak ke JPT Temuduga Lulus IPTA Kemukakan Senarai Pendek Gagal Permohonan GAGAL Layak (A) 26 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A (A) Proses Penyelarasan Pemilihan Calon untuk Mengikuti Program Tidak Berjaya Permohonan GAGAL Berjaya Mesyuarat Pre-Council Mengesahkan Calon yang Berjaya Mesyuarat Penempatan Calon Sistem Terbuka Senarai Calon Berjaya Diperakukan Ketua Pengarah Kesihatan (KPK) dan Ketua Setiausaha (KSU) KKM Tawaran kepada Calon yang Berjaya P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 27 .

Sebarang rayuan tidak akan dipertimbangkan : KKM berhak menentukan penempatan latihan bagi calon sistem terbuka 28 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A (B) Calon Menerima Tawaran Menolak Tawaran Tidak dibenarkan memohon untuk tempoh dua (2) tahun daripada tarikh penolakan tawaran Menerima Tawaran Semakan Dokumen dan Borang oleh BPL dan JPA Tidak Lengkap Lengkap Tidak boleh mendaftar Catatan: 1. Pendaftaran Calon di IPTA 2.

2. atau http://emoe. dengan Nombor Unik ID.gov.gov.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 1. P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 29 .gov. mendapatkan Nombor Unik ID dengan mengkreditkan terus ke Akaun UPU-14100-29-83030691-5 di mana-mana kaunter Bank Simpanan Nasional (BSN) dengan bayaran tambahan RM0. 4. sila menghubungi JPT di talian: 03-88835801 atau emel: upu@mohe. perkhidmatan bank.mohe. APLIKASI DALAM TALIAN Wajib memohon melalui aplikasi dalam talian http://www.my TARIKH TUTUP PERMOHONAN: Sebarang kelewatan. Resit akan dikeluarkan oleh pihak BSN bersama Pemohon dikehendaki membayar wang proses RM25. Pembayaran hendaklah dibuat atas Nama dan Jika terdapat sebarang masalah atau pertanyaan mengenai aplikasi dalam talian. permohonan yang tidak lengkap atau tidak Akhir OKTOBER setiap tahun memenuhi syarat kelayakan masuk tidak akan dipertimbangkan.60 sebagai bayaran KP Pemohon.my Pemohon yang mempunyai MyKad sahaja boleh memohon.my Bermula pada awal bulan Oktober setiap tahun. 3.00 untuk 5.

Pembedahan Kololektal. Pembedahan Hepatobiliari. Kardiologi. Clinical Genetics. Hematologi & Onkologi. Bedah Urologi. Bedah Kardiotorasik. Pediatrik Komuniti. Neurosurgeri. Bedah Pediatrik. Reumatologi. Neurologi. Neonatologi. Oncology Orthopedic Bedah Plastik. THT Pediatrik 30 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . Penyakit Berjangkit Kardiologi. Respiratori. Dermatologi. Nefrologi. Gastroenterologi. Endokrinologi. Perubatan Respiratori. Ortopedik Sukan. Perubatan Reproduktif. Dermatologi. Uro-Gynaecology Otologi / Skull Base. Spine Orthopedic. Gastroenterologi. Hepatologi. Hepatologi 2 Pediatrik 3 Pembedahan 4 5 6 Ortopedik O&G THT Ortopedik Pediatrik. Pembedahan Kepala & Leher. Hematologi. Nefrologi.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A BIDANG SUB-KEPAKARAN YANG DITAWARKAN DAN DIIKTIRAF Bil 1 Bidang Sub Kepakaran LAMPIRAN 3A Perubatan Umum Neurologi. Joint Arthroplasty. Geriatrik. Pembedahan Mikro & Tangan. Adolescent Medicine. Pembedahan Vaskular Gynae-Oncology. Penyakit Berjangkit. Maternal Foetal Medicine.

Medico Legal. Vitreo-Retinal Surgery. Analisis Polisi Kesihatan & Pembangunan. Pembedahan Oculoplasty Cardiac Anaesthesia. Community Psychiatry. Psikiatri Komuniti & Rehabilitasi Geriatrik Komuniti. Oftalmologi Pediatrik. Neuro Psychiatry. Anestasia Pediatrik. Intensive Care. Forensic Psychiatry 12 13 14 13 Patologi Forensik Perubatan Keluarga Pengurusan Kesihatan Radiologi Intervensional. Epidemiologi Klinikal P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 31 .K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 7 Oftalmologi Cornea. Patologi Kimia. Hematologi. Glaucoma. Radiologi Pediatrik. Liason Psychiatry. Perancangan Kesihatan. Neuroanaesthesia dan Trauma. Psikiatri Komuniti & Rehabilitasi Ekonomi Komuniti. Mikrobiologi Geriatrik Komuniti. Pain Management 8 9 10 11 Bius / Anestesia Psikologi Radioterapi Radiologi Child Psychiatry. Radiologi Muskuloskeletal Hispatologi.

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Carta Aliran Permohonan Program Sub-Kepakaran Berdaftar dengan ‘Fellow-ship Board’ Menjalani latihan dalam negara 1-2 tahun Mendapatkan tempat di luar negara Nama dikemukakan oleh ‘Fellow-ship Board’ Bahagian Perkembangan Perubatan KKM Senarai nama yang terpilih dikemukakan ke BPL Perakuan dan pengesahan kepada Ketua Setiausaha dan Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan (Perubatan) KKM (A) 32 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A BPL panjangkan ke JPA untuk semakan JPA mengeluarkan surat Kelulusan Sementara CBBP dengan HLP atau CBBP tanpa HLP Surat Tawaran Sementara dikeluarkan oleh BPL Calon mengemukakan dokumen ke BPL BPL panjangkan ke JPA untuk semakan JPA mengeluarkan surat kelulusan CBBP dengan HLP atau CBBP tanpa HLP BPL menerima kelulusan. catat. rekod dan maklumkan kepada calon (A) P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 33 .

Hadiah Latihan Persekutuan .Cuti Tanpa Gaji .Bahagian Pengurusan Latihan. Hanya calon yang disenaraikan sahaja yang layak mendapat CBBP dengan HLP atau CBBP tanpa HLP sesuai dengan jumlah slot dan Nota: 2. KKM 34 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . Calon TIDAK BOLEH ke luar negara sebelum mendapat kelulusan JPA Permohonan untuk ke luar negara hendaklah dipohon sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sebelum tarikh memulakan latihan di luar negara. 1. 4. pertimbangan KKM. 3. dan KKM (BPL).K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Catatan: • • • • • Calon WAJIB mengikuti Kursus BTN sebelum ke luar negara. HLP CBBP BTN CTG BPL . 5. CTG TIDAK BOLEH digunakan untuk program ini.Cuti Belajar Bergaji Penuh .Biro Tatanegara .

iii. Jika dilanjutkan tempoh pra-warta.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A GAMBAR RAJAH TEMPOH PRA-WARTA Tarikh Lapor Diri Tarikh Lulus Pra-warta bermula LAMPIRAN 4 Tarikh Warta Satu (1) tahun latihan lanjutan Enam (6) bulan pra-warta Di Kementerian Kesihatan Malaysia. Telah melalui tempoh pra-warta minimum selama enam (6) bulan. Memiliki lulusan sarjana. ii. pembayaran elaun pakar tetap dikebelakangkan enam (6) bulan dari tarikh warta. MRCP/MRCOG/MRCPH atau yang setaraf dengannya. Ketua Pengarah Kesihatan mempunyai kuasa untuk melantik seseorang pegawai perubatan sebagai pakar. dan Boleh berfungsi sebagai pakar secara berdikari. P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 35 . jika memiliki kriteria yang berikut: i. dengan jayanya. Setelah pegawai diwartakan sebagai pakar. tarikh mula dibayar Elaun Pakar akan dikebelakangkan enam (6) bulan dari tarikh warta bagi kelulusan Sarjana dan MRCP/MRCOG/MRCPH.

U52 PAKAR / PAKAR PERUNDING .U48 PAKAR KESIHATAN AWAM .U52 * PEGAWAI PERUBATAN U48 / 52 / 54 / JUSA 3 – 4 tahun Latihan Sub-Kepakaran PAKAR .U48 4 tahun * PROGRAM SARJANA .U41 3 tahun (Khidmat Wajib) * PEGAWAI PERUBATAN .U44 PAKAR KLINIKAL .U41 PEGAWAI PERUBATAN .U44 PAKAR KESIHATAN AWAM .U54 / KHAS 36 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A RAJAH ANGGARAN PELUANG KENAIKAN PANGKAT MBBS / MD / MBB ChB LAMPIRAN 5 5 – 6 tahun 1 tahun LATIHAN SISWAZAH .

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A NOTA P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 37 .

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A NOTA 38 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A NOTA P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 39 .

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A NOTA 40 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful