Anda di halaman 1dari 78

PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KOKURIKULUM

PERMAINAN BOLA JARING

2019 – 2023

Memperluas peluang pendidikan yang berkualiti


NKRA/MKRA/NKEA/GENERIK
Meningkatkan kualiti keberhasilan murid menerusi peningkatan prestasi

INISIATIF PPPM 25. Mengoptimakan peruntukan untuk keberhasilan murid


ASPIRASI
Kecekapan Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada
SISTEM

ASPIRASI
MURID

8 Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian


ANJAKAN
10 Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit

Bidang / Pegawai
Petunjuk Sasaran Inisiatif / Strategi
Matlamat Bertanggungjawab
Objektif Prestasi Utama
Strategik TOV 2019 2020 2021 2022 2023
(KPI)
2018 AR AR AR AR AR

Menarik minat 1.1Meningkatkan A] % penglibatan 70 85 87 90 95 100 A] Memantapkan pelaksanaan kegiatan Guru Penasihat 1M1S
Pelajar kepada penglibatan murid secara aktif - kokurikulum:
Permainan murid dalam kehadiran ( Bola Jaring )
Bola Jaring Permainan Bola
Jaring
1.2 B] Pasukan Bola Ke 5 Ke 3 Ke 3 Ke 2 Ke 2 Johan
Meningkatkan Jaring mendapat Daerah Daerah Daera Daera Daera Daera
pencapaian sekurang-kurangnya h h h h 1- Latihan Mingguan Pasukan Bola Jaring Jurulatih/ Guru Penasihat
sukan dan tempat ketiga dalam sekolah 1M1S
permainan Bola pertandingan 2- Pertandingan Permainan Bola Jaring
antara rumah sukan ( Bola Jaring)
Jaring peringkat PKG, Zon
dan Daerah.

2.Pendedahan A)Meningkatkan 1 2 3 3 4 5 1- Menjalankan kursus kejurulatihan secara - PGK Kurikulum


Kursus kepada jumlah jurulatih yang Orang Orang Orang Orang Orang Orang berkala dengan kerjasama PPD - SU Sukan
Meningkatkan guru yang berkemahiran tinggi. - Guru Penasihat 1M1S
kecemerlangan 2- Mengadakan Kursus Dalaman ( Permainan Bola
berminat sebagai
Sukan Bola jurulatih Jaring)
Jaring

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2021)


BIDANG KOKURIKULUM
BOLA JARING

Bi Kos/Sumbe Indicator
Program Objektif T/jawab Tempoh TOV ETR
l r Pencapaian

2. 1. Menghasilkan PK Feb - RM 300 1. Peratus keahlian 1. Peratus keahlian 1. Peratus


Pertandingan pelajar yang Kokurikulum Mac ( Unit 2% 5% keahlian.
Bola Jaring
antara Kelas berminat dan S/U Sukan, Kokurikulum
berkemahiran Guru ) 2. Pencapaian 2. Pencapaian 2. Pencapaian
dalam Penasihat Pasukan Bola Pasukan Bola Pasukan Bola
permainan bola Jaring dalam Jaring dalam Jarng dalam
jaring pertandingan di pertandingan di pertandingan
peringkat Zon peringkat Zon – di peringkat
2. Meningkatkan pada pusingan layak ke Zon
keahlian ahli awal. peringkat
1M1S Bola separuh akhir.
Jaring

3. Mengenal pasti 3. Peratus


3. Peratus penglibatan ahli
dan memilih 3. Peratus
penglibatan ahli Kelab Bola
pemain yang penglibatan
Bola Jaring Jaring secara
berbakat untuk ahli Kelab Bola
secara aktif 50% aktif 75%
mewakili Jaring secara
sekolah dalam aktif.
4. Peratus ahli
permainan Bola
Kelab Bola 4. Peratus ahli
Jaring 4. Peratus ahli
Jaring yang Kelab Bola
menjadi Jaring yang Kelab Bola
4.Melatih ahli Bola Jaring yang
pengadil menjadi
Jaring menjadi menjadi
pengadil 4%
Pengadil pengadil
Pertandingan
PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2021)
BOLA JARING
Bil Program Objektif T/jawab Tempoh Kos/Sum TOV ETR Indikator
ber Pencapaian

1. Karnival Bola 1. Menghasilkan PK Julai - Sept RM 500 1. Peratus 1. Peratus 1. Peratus


Jaring pelajar yang Kokurikulum (3 Bulan) Unit keahlian 2% keahlian 5% keahlian 5%
berminat dan S/U Sukan, Kokurikul
(Pertandingan Bola berkemahiran Guru um 2. Pencapaian 2. Pencapaian 2. Pencapaian
Jaring antara dalam permainan Penasihat Pasukan Bola Pasukan Bola Pasukan
rumah sukan) bola jaring Jaring dalam Jaring dalam Bola Jaring
pertandingan pertandingan dalam
2. Meningkatkan di peringkat di peringkat pertandingan
keahlian ahli Bola daerah – daerah – di peringkat
Jaring Pingat Pingat Perak daerah
Gangsa
3. Mengenalpasti dan
memilih pemain 3. Peratus 3. Peratus 3. Peratus
yang berbakat penglibatan penglibatan penglibatan
untuk mewakili ahli 1M1S ahli 1M1S ahli 1M1S
sekolah dalam Bola Jaring Bola Jaring Bola Jaring
permainan Bola secara aktif secar aktif secara aktif
Jaring dalam dalam dalam
pengurusan pengurusan pengurusan
4. Melatih ahli Bola karnival 50% karnival 75% karnival
Jaring
menguruskan 4. Peratus ahli 4. Peratus ahli 4. Peratus ahli
karnival Bola Jaring Bola Jaring Bola Jaring
yang menjadi yang menjadi yang
5. Melatih ahli pengadil 2% pengadil 5% menjadi
menjadi Pengadil pengadil
BORANG ANALISA SWOT

PERMAINAN BOLA JARING

Kekuatan ( S ) Kelemahan ( W )

S1. Komitmen guru penasihat yang tinggi W1. Kurang kepakaran di kalangan guru dalam permainan bola jaring.
S2. Set peralatan bola JARING yang lengkap dan mencukupi W2. Kekurangan pemain pelapis.
S3. Mempunyai Jurulatih yang berpengalaman dan berkebolehan. W3. Murid kurang melibatkan diri dalam latihan yang diadakan.
S4. Pelajar mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang sedia ada. W4. Guru kurang kemahiran secara formal terutama dalam pengadilan

Peluang ( 0 ) Cabaran / Ancaman ( T )

O1. Membimbing murid-murid menjalankan aktiviti dengan berkesan. C1. Masa dan cuaca yang kurang sesuai semasa latihan dijalankan
O2. Mengadakan perlawanan persahabatan dengan sekolah lain. C2. Ibu bapa kurang menggalakkan anak-anak mereka aktif dalam
O3. Sebahagian besar Ibu bapa dan penjaga memberi kerjasama dan kegiatan kokurikulum.
dorongan kepada anak-anak untuk melibatkan diri dalam semua C3. Kehadiran murid kurang mengalakkan.
penyertaan dan pertandingan.
PENJANA STRATEGI (TOWS MATRIKS)

Dalaman (S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:

S1. Komitmen guru penasihat yang tinggi W1. Kurang kepakaran di kalangan
S2. Set peralatan bola jaring yang lengkap guru dalam permainan bola
dan mencukupi jaring.
S3. Mempunyai Jurulatih yang W2. Kekurangan pemain pelapis.
berpengalaman dan berkebolehan. W3. Murid kurang melibatkan diri
Pelajar mempunyai pengetahuan dan dalam latihan yang diadakan.
kemahiran yang sedia ada W4. Guru kurang kemahiran secara
formal terutama dalam
pengadilan
Luaran

W+O (WO)
(O)PELUANG: S+O (SO)

W1+O2
O1. Membimbing murid-murid menjalankan aktiviti S3+O1
dengan berkesan. Meningkatkan tahap pencapaian
O2. Mengadakan perlawanan persahabatan dengan Meningkatkan tahap pencapaian kokurikulum kokurikulum dengan mengadakan
sekolah lain. dengan kerjasama antara guru, jurulatih dan perlawanan dan pendedahan kepada
O3. Sebahagian besar Ibu bapa dan penjaga memberi
PIBG. guru dan murid-murid dalam
kerjasama dan dorongan kepada anak-anak untuk
melibatkan diri dalam semua penyertaan dan permainan bola jaring.
pertandingan.
(T)CABARAN: S+T (ST) W+T (WT)

T1. Masa dan cuaca yang kurang sesuai semasa latihan S3 + T3 W3 + T3


dijalankan.
Meningkatkan kefahaman murid tentang Memberikan pendedahan kepada
T2. Ibu bapa kurang menggalakkan anak-anak mereka
aktif dalam kegiatan kokurikulum. ibubapa untuk murid yang kurang
kepentingan kegiatan kokurikulum. minat menyertai kegiatan
T3. Murid malu untuk berkomunikasi di hadapan orang kokurikulum.
lain.
PELAN TINDAKAN

PERMAINAN BOLA JARING

Aktiviti : Mesyuarat Agung Tahunan

Penyataan Visi : Melahirkan murid-murid yang dapat menggunakan kemahiran permainan bola baling dengan baik.

Penyataan Objektif : Membentuk struktur organisasi yang mantap.

Jadual Pelan Taktikal

Sumber Tanggunjawab Tempoh masa Indikator Kejayaan


Bil Aktiviti
Diperlukan (Pengurus)

1. Mengadakan Mesyuarat GPK Kokurikulum x x 1. Terbentuknya struktur


Agung Tahunan untuk: organisasi Permainan
Bola Baling.

Guru Penasihat
i. melantik ahli 2. Dapat berbincang dan
jawatankuasa yang baru Guna menyenaraikan aktiviti
ii. menyenaraikan aktiviti Tenaga: yang akan dijalankan
sepanjang tahun. sepanjang tahun.
iii. menyediakan takwim. Guru
iv. Penetapan masa berlatih Penasihat
v. Melaksanakan latihan
berkala
PELAN TINDAKAN

PERMAINAN BOLA JARING

Aktiviti : Kemahiran asas permainan bola jaring

Penyataan Visi : Melahirkan pelajar yang dapat mengetahui peraturan dan kemahiran asas bermain permainan bola jaring.

Penyataan Objektif : Memberi pendedahan kepada guru-guru dan murid tentang permainan bola jaring.

Jadual Pelan Taktikal

Sumber Tanggunjawab Tempoh masa


Bil Aktiviti Indikator Kejayaan
Diperlukan (Pengurus)

1. Dapat mengetahui
tentang undang-undang
1. Mengetahui penerangan Guna GPK x x x x x x x x kepada guru yang terlibat
tentang peraturan dan Tenaga: Kokurikulum sebelum,semasa,
kemahiran teknik bermain bola selepas bermain.
jaring. Guru
Penasihat
Guru Penasihat 2. Dapat mempraktikkan
kemahiran-kemahiran
yang terdapat dalam
i. Undang-undang permainan.
permainan bola jaring.

ii. Peraturan-peraturan

yang ada semasa


bermain.

iii. Kemahiran asas dalam

permainan.

PELAN TINDAKAN
PERMAINAN BOLA JARING

Aktiviti : Demontrasi dan latihan kemahiran asas permainan bola jaring.

Penyataan Visi : Melahirkan pelajar yang dapat mengetahui peraturan dan kemahiraran asas bermain permainan bola jaring.

Penyataan Objektif : Meningkatkan keyakinan pelajar yang mereka boleh bermain dengan teknik yang betul.

Jadual Pelan Taktikal

Sumber Tanggunjawab Tempoh masa


Bil Aktiviti Indikator Kejayaan
Diperlukan (Pengurus)

1. Memberikan
pendedahan kepada guru-
1. Mengetahui penerangan Guna GPK x x x x x x x x guru tentang undang-
tentang peraturan dan Tenaga: Kokurikulum undang.
kemahiran teknik bermain bola
jaring. Guru
2. Memberi
Penasihat
Guru Penasihat penerangan tentang
peraturan kepada guru
yang terlibat untuk
i. Undang-undang sebelum,semasa dan
selepas bermain.
permainan bola jaring.

ii. Peraturan-peraturan 3. Memperkenalkan dan


mempraktikkan
yang ada semasa kemahiran-kemahiran
yang terdapat dalam
bermain. permainan.
iii. Kemahiran asas dalam

permainan.

iii.
PELAN OPERASI 1
BOLA JARING

Nama Projek
Karnival Bola Jaring
Menghasilkan pelajar yang berminat dan berkemahiran dalam permainan bola jaring

Meningkatkan keahlian 1M1S Bola Jaring

Objektif Mengenalpasti dan memilih pemain yang berbakat untuk mewakili sekolah dalam permainan Bola Jaring

Melatih ahli 1M1S Bola Jaring menguruskan karnival

Melatih ahli 1M1S Bola Jaring menjadi Pengadil

Tempoh
Julai – Sept.
Kumpulan Sasaran
Semua ahli 1M1S Bola Jaring Sekolah Kebangsaan Pusat, Kemaman
1) Penolong Kanan Kokurikulum
Guru Terlibat 2) Guru Penasihat

Sediakan kertas kerja

Penubuhan J/K Pertandingan

Mesyuarat J/K pertandingan

Proses Kerja Mengedar borang pertandingan

Proses borang dan persiapan teknikal

Taklimat pertandingan

Perlaksanaan pertandingan

Penutup dan Penyampaian hadiah


Post-mortem

 Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan


Kekangan
 Peruntukan kewangan yang terhad
 Keadaan padang
Aspek pemantauan meliputi:
Pemantauan
Pemantauan dilakukan oleh PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang
dibina khas.
1) Keberkesanan pengurusan program
Penilaian 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan
PELAN OPERASI 2
BOLA JARING

Nama Projek Pertandingan Bola Jaring Antara Kelas

Menghasilkan pelajar yang berminat dan berkemahiran dalam permainan bola Jaring.

Objektif Meningkatkan keahlian 1M1S Bola Jaring.

Mengenal pasti dan memilih pemain yang berbakat untuk mewakili sekolah dalam permainan Bola Jaring.

Tempoh Feb - April

Kumpulan Sasaran Semua ahli 1M1S Bola Jaring Sekolah Kebangsaan Pusat, Kemaman

1) Penolong Kanan Kokurikulum


Guru Terlibat
2) Guru Penasihat

Melatih pelajar untuk pertandingan


Mengedarkan borang pertandingan
Proses borang dan persiapan teknikal
Proses Kerja
Taklimat pertandingan
Pertandingan
Post-mortem

 Sukar memastikan kehadiran semua ahli ke sekolah semasa latihan dilaksanakan


Kekangan
 Peruntukan kewangan yang terhad
 Keadaan padang

Aspek pemantauan meliputi:


Pemantauan
Pemantauan dilakukan oleh PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang
dibina khas.
1) Keberkesanan pengurusan program
Penilaian
2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan
PELAN STRATEGIK UNIT KOKURIKULUM SK PUSAT

OLAHRAGA

TAHUN 2019 – 2023

Memperluas peluang pendidikan yang berkualiti


NKRA/MKRA/NKEA/GENERIK
Meningkatkan kualiti keberhasilan murid menerusi peningkatan prestasi

INISIATIF PPPM 25. Mengoptimakan peruntukan untuk keberhasilan murid


ASPIRASI SISTEM Kecekapan Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada

ASPIRASI MURID

8 Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian


ANJAKAN
10 Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit

INISIATIF/
PENERAJU/
SASARAN STRATEGI
TANGGUNGjAWAB
TINDAKAN
ISU STRATEGIK Petunjuk
MATLAMAT Prestasi
OBJEKTIF
STRATEGIK Utama 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(KPI) TOV (AR) (AR) (AR) (AR) (AR)

1. Minat pelajar Meningkatkan Meningkatkan % murid hadir 50% 50% 60% 70% 80% 100% PKKO
ST 1:
dalam aktiviti dan minat murid SK SU KO
kokurikulum mempelbagaikan Pusat dalam S1: Melaksanakan
Penyelaras Sukan
masih ditahap latihan olahraga olahraga di latihan olahraga
rendah peringkat awal. secara berterusan

dan Permainan
2. Penyertaan Memantapkan Meningkatkan Pencapaiaan S2: Banyakkan Guru Penasihat
pelajar dalam kecemerlangan Pencapaian dalam olahraga
pertandingan
aktiviti olahraga dalam pertandingan PKG PKG Daerah Daerah Negeri Negeri
kokurikulum olahraga peringkat dalaman
masih di tahap dan luar
rendah

1.0 ANALISIS SWOC/T

Kekuatan (S) Kelemahan (W)

S1. Murid-murid berminat untuk mempelajari teknik dan kemahiran W1. Kebanyakkan murid tidak mempunyai kemahiran asas

asas olahraga olahraga

S2. Terdapat murid yang berbakat dalam olahraga. W2. Peralatan permainan yang kurang.

S3. Guru Penasihat mempunyai budaya kerja yang positif W3. Kurang mendapat sambutan dalam kalangan pelajar.

S4. Pihak pentadbir sentiasa memberi kerjasama serta memberi W4. Terdapat segelintir ahli yang menyertai olahraga yang malu

ruang secukupnya bagi guru-guru menjalankan aktiviti. untuk menonjolkan diri dalam olahraga.
S5. Ramai murid berminat terhadap aktiviti olahraga yang

dijalankan.

Peluang (O) Ancaman (T)

O1. Dapat mengaplikasikandisiplin di dalam kelas. T1. Kekangan kelas agama sesi petang.

O2. Berpeluang mewakili sekolah ke perinngkat daerah, negeri dan T2. Kurangnya rasa tanggungjawab terhadap tugas atau

kebangsaan. akauntabiliti di kalangan murid.

T3. Kesuntukan masa untuk melaksanakan program atau berlatih

kerana jadual persekolahan yang agak padat.

PELAN TAKTIKAL PENCAPAIAN OLAHRAGA

INISIATIF / STRATEGI S1: Melaksanakan latihan olahraga secara berterusan


OBJEKTIF Menghasilkan pelajar yang berminat dan berkemahiran dalam sukan olahraga
STRATEGIK Pendedahan kemahiran sukan olahraga kepada murid-murid
Bil Program Tanggung Tempoh/ Kos/ Output/ KPI Sasaran Pelan Kontingensi
/ Projek/ Jawab Hari/ Sumber Outcomes
Aktiviti Kekerapan
1. Latihan Guru Penasihat Sepanjang - Murid dapat Bilangan Murid- Latihan berkumpulan oleh jurulatih
tersusun, tahun menimba murid yang murid
berkala kemahiran terlibat.
dan baru
berterusa
n

2. Klinik PK KO Sepanjang - Peningkatan Bilangan Murid- Laporan aktiviti


olahraga SU KO tahun dalam sukan murid yang murid
Penyelaras olahraga terlibat
Sukan dan
Permainan
Guru Penasihat
olahraga
3. Latihan PK KO Sepanjang - Peningkatan Peningkatan Murid- Laporan aktiviti
Intensif SU KO tahun dalam sukan dalam murid
untuk Penyelaras olahraga pencapaian
MSSD Sukan dan
Permainan
Guru Penasihat
olahraga

INISIATIF / S2: Banyakkan pertandingan peringkat dalaman dan luar


STRATEGI
OBJEKTIF Mengenalpasti dan memilih pemain yang berbakat untuk mewakili sekolah dalam sukan olahraga
STRATEGIK Menggalakkan penyertaan murid dalam pertandingan
Bil Program/ Tanggung Tempoh/ Kos/ Output/ KPI Sasaran Pelan Kontingensi
Projek/ Jawab Hari/ Sumber Outcomes
Aktiviti Kekerapan
1. Pertandin PK KO 1 kali RM250 Mendapat Peningkatan dalam Murid-murid Pertandingan antara rumah
gan Mini SU KO setahun pendedahan pencapaian sukan sukan
Olahraga Penyelaras perlawanan olahraga
Sukan dan sebenar
Permainan
Guru Penasihat
olahraga
2. Pertandin PK KO 1 kali RM300 Kemahiran Penyertaan dan Murid-murid Laporan aktiviti
gan SU KO setahun pasukan sekolah pencapaian di
Olahraga Penyelaras meningkat pelbagai peringkat
peringkat Sukan dan
sekolah Permainan
Guru Penasihat
olahraga

PELAN STRATEGIK

1M1S, BOLA TAMPAR


TAHUN 2019 – 2023
INISIATIF / STRATEGI S2: Banyakkan pertandingan peringkat dalaman dan luar
OBJEKTIF Mengenalpasti dan memilih pemain yang berbakat untuk mewakili sekolah dalam sukan bola tampar
STRATEGIK Menggalakkan penyertaan murid dalam pertandingan
Bil Program/ Tanggung Tempoh/ Kos/ Output/ KPI Sasaran Pelan
Projek/ Aktiviti Jawab Hari/ Sumber Outcomes Kontingensi
Kekerapan
3. Pertandingan PK KO 1 kali setahun RM250 Mendapat Peningkatan Murid- Pertandingan
Mini bola tampar SU KO pendedahan dalam murid antara rumah
Penyelaras Sukan dan Permainan perlawanan pencapaian sukan
Guru Penasihat bola tampar sebenar sukan bola
tampar
4. Pertandingan PK KO 1 kali setahun RM300 Kemahiran Penyertaan Murid- Laporan
bola tampar SU KO pasukan dan murid aktiviti
peringkat sekolah Penyelaras Sukan dan Permainan sekolah pencapaian
Guru Penasihat bola tampar meningkat di pelbagai
peringkat

Memperluas peluang pendidikan yang berkualiti


NKRA/MKRA/NKEA/GENERIK
Meningkatkan kualiti keberhasilan murid menerusi peningkatan prestasi

INISIATIF PPPM 26. Mengoptimakan peruntukan untuk keberhasilan murid


ASPIRASI
Kecekapan Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada
SISTEM

ASPIRASI
MURID

8 Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian


ANJAKAN
10 Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit
INISIATIF/
PENERAJU/
SASARAN STRATEGI
TANGGUNGjAWAB
TINDAKAN
Petunjuk
MATLAMAT 202 202
ISU STRATEGIK OBJEKTIF Prestasi Utama
STRATEGIK 2018 2019 2020 1 2022 3
(KPI)
TOV (AR) (AR) (AR (AR) (AR
) )

3. Minat pelajar Meningkatkan dan Melahirkan % murid hadir


dalam aktiviti mempelbagaikan pasukan bola
ST 1:
kokurikulum aktiviti kelab tampar yang 50% 50% 60% 80% 100
70% S1: Melaksanakan
masih ditahap mahir dari %
latihan bola tampar
rendah segi teknik PKKO
secara berterusan
dan taktik SU KO
PT (Pelan taktikal)
permainan. Penyelaras UB
PT1 & PT2
Guru Penasihat catur
4. Penyertaan Memantapkan Melibatkan Pencapaiaan
S2: Banyakkan
pelajar dalam kecemerlangan pasukan bola dalam
pertandingan peringkat
aktiviti 1M1S bola tampar. tampar dengan pertandingan PKG PKG Daerah Daer Neger Neg
dalaman dan luar
kokurikulum pertandingan ah i eri
PT3 & PT4
masih di tahap luar.
rendah
2.0 ANALISIS SWOC/T

Kekuatan (S) Kelemahan (W)

S1 – Guru Penasihat mempunyai budaya kerja yang positif W1 – Tiada Jurulatih khusus untuk melatih pelajar

S2 – Masalah disiplin pelajar di peringkat yang minima W2 – Kekurangan senior yang boleh menjadi mentor

S3 – Ahli kelab amat berminat dan memberi komitmen dalam latihan W3 – . Segelintir murid tiada peralatan yang lengkap.

S4 – Segelintir murid mempunyai bakat tersendiri W4 - Tiada padang yang baik

S5 – Aktiviti kokurikulum dijalankan pada waktu persekolahan

Peluang (O) Ancaman (T)

O1 – Bakat murid yang boleh digilap C1 –Kurang sokongan dan penglibatan dalam kalangan ibu bapa

O2 – Ahli-ahli masih berpeluang mewakili pertandingan bola tampar kepada program sekolah

peringkat sekolah sama ada antara ahli kelab / antara rumah

sukan / persahabatan antara sekolah

O3 – Berpeluang mewakili sekolah untuk peringkat daerah, negeri

dan kebangsaan.
PELAN OPERASI 1

Matlamat Strategik : Meningkatkan dan mempelbagaikan aktiviti kelab.

Strategi Kokurikulum : S1: Melaksanakan latihan bola tampar secara berterusan

Nama Program / Projek : Latihan Berkala

Objektif Program / Projek : Meningkatkan minat murid SK Pusat dalam permainan bola tampar diperingkat awal.

Tanggungjawab : PK KO, SU KO Penyelaras UB dan Guru Penasihat Bola Tampar

Tempoh / Hari : Setiap minggu sepanjang tahun.

Tempat : Sekolah

Sasaran : Murid-murid tahun 4, 5 dan 6

Kos / :-
Anggaran Perbelanjaan

Sumber :-

Jawatankuasa : Guru Besar Penasihat


Penolong Kanan Kokurikulum Pengerusi
Penyelaras Ko-Akademik Penyelaras program
Guru Penasihat Bola Tampar Jawatankuasa
Ringkasan Program : Mendedahkan kemahiran ilmu sukan bola tampar kepada murid-
murid

Langk Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran Status/ Pelan


ah Kontinjensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa Guru Penasihat Kertas Taklimat boleh
- Menetapkan tarikh cadangan disampaikan oleh guru
- Pengagihan tugas diluluskan penasihat

2 Kenal pasti kumpulan sasaran Guru Penasihat Penerangan Guru penasihat


- Membuat pengumuman aktiviti menentukan
kepada semua ahli mengenai disampaikan pelaksanaan aktiviti
aktiviti

3 Menyediakan tempat dan AJK pelaksana Siap Guru penasihat


peralatan digunakan memastikan alatan
disediakan secukupnya

4 Pelaksanaan program Jurulatih Penglibatan Guru penasihat


- Melaksanakan latihan murid memastikan aktiviti
kemahiran bola tampar setiap berjalan dengan lancar
kali perjumpaan sekurang-
kurangnya 45 minit daripada
tempoh perjumpaan

5 Penilaian dan pelaporan Jurulatih Kajian Guru Penasihat


- Sentiasa dinilai selesai tempoh kebolehan
latihan setiap minggu murid
PELAN OPERASI 2

Matlamat Strategik : Meningkatkan dan mempelbagaikan aktiviti kelab.

Strategi Kokurikulum : S1: Melaksanakan latihan bola tampar secara berterusan

Nama Program / Projek : Seminar Bola Tampar

Objektif Program / Projek : Meningkatkan minat murid SK Pusat dalam permainan bola tampar diperingkat awal.

Tanggungjawab : PK KO, SU KO Penyelaras UB dan Guru Penasihat bola tampar

Tempoh / Hari : Sekurang-kurangya sekali setahun.

Tempat : Sekolah

Sasaran : Murid-murid

Kos / : RM200
Anggaran Perbelanjaan

Sumber : PCG/ sekolah

Jawatankuasa : Guru Besar Penasihat


Penolong Kanan Kokurikulum Pengerusi
Penyelaras Ko-Akademik Penyelaras program
Guru Penasihat Bola Tampar Jawatankuasa

Ringkasan Program : Mendedahkan ilmu sukan bola tampar kepada murid-murid

PELAN OPERASI 3

Matlamat Strategik : Memantapkan kecemerlangan 1M1S Bola Tampar

Strategi Kokurikulum : S2: Banyakkan pertandingan peringkat dalaman dan luar

Nama Program / Projek : Pertandingan Antara Tahun

Objektif Program / Projek : Meningkatkan pencapaian dalam sukan dan permainan

Tanggungjawab : PK KO, SU KO Penyelaras UB dan Guru Penasihat bola tampar


Langk Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran Status/ Pelan
Tempoh / ah Kontinjensi Hari
1 Mesyuarat Jawatankuasa Guru Penasihat Kertas Taklimat boleh :
Sekurang- - Menetapkan tarikh cadangan disampaikan oleh guru kurangya
sekali diluluskan penasihat setahun.

Tempat 2 Kenal pasti kumpulan sasaran Guru Penasihat Penerangan Jurulatih menentukan
- Membuat pengumuman program pelaksanaan aktiviti : Sekolah
kepada semua ahli mengenai disampaikan
Sasaran aktiviti
: Murid-
murid 3 Menyediakan tempat dan AJK pelaksana Siap Guru penasihat
peralatan digunakan memastikan latan
Kos / disediakan secukupnya
: RM200
Anggaran 4 Pelaksanaan program Jurulatih/ fasilitator Penyertaan Guru penasihat
- Melaporkan diri dan program dan memastikan program
pembayaran yuran penyertaan penglibatan berjalan dengan lancar
- Menghadirkan diri dan murid
mengikuti sepenuhnya aktiviti
program yang dianjurkan

5 Penilaian dan pelaporan Peserta kem Seminggu Guru Penasihat


- Dinilai selesai tempoh selepas
program program

Perbelanjaan

Sumber : PCG/ sekolah

Jawatankuasa : Guru Besar Penasihat


Penolong Kanan Kokurikulum Pengerusi
Penyelaras Ko-Akademik Penyelaras program
Guru Penasihat bola tampar Jawatankuasa

Ringkasan Program : Meningkatkan keyakinan dan daya saing dalam menyertai


peringkat pertandingan yang lebih tinggi.
PELAN OPERASI 4

Matlamat Strategik : Memantapkan kecemerlangan 1M1S bola tampar

Strategi Kokurikulum : S2: Banyakkan pertandingan peringkat dalaman dan luar

Nama Program / Projek : Pertandingan Bakat Muda Bola Tampar

Objektif Program / Projek : Meningkatkan pencapaian dalam sukan dan permainan

Tanggungjawab : PK KO, SU KO Penyelaras UB dan Guru Penasihat bola tampar

Tempoh / Hari : Sekurang-kurangya sekali setahun.

Tempat : Sekolah

Sasaran : Murid-murid

Kos / : RM200
Anggaran Perbelanjaan

Sumber : PCG/ sekolah


Jawatankuasa : Guru Besar Penasihat
Penolong Kanan Kokurikulum Pengerusi
Penyelaras Ko-Akademik Penyelaras program
Guru Penasihat bola tampar Jawatankuasa

Ringkasan Program : Mencungkil bakat mencipta kejayan dalam sukan bola tampar

PELAN TAKTIKAL PENCAPAIAN 1M1S BOLA TAMPAR


INISIATIF / STRATEGI S2: Banyakkan pertandingan peringkat dalaman dan luar
OBJEKTIF Mengenal pasti dan memilih pemain yang berbakat untuk mewakili sekolah dalam permainan bola
tampar
STRATEGIK Menggalakkan penyertaan murid dalam pertandingan
Bi Program/ Tanggung Tempoh/ Kos/ Output/ KPI Sasaran Pelan
l Projek/ Aktiviti Jawab Hari/ Sumber Outcomes Kontingensi
INISIATIF / STRATEGI S1: MelaksanakanKekerapan
latihan bola tampar secara berterusan
OBJEKTIF
1. Pertandingan Menghasilkan pelajar
Guru Sekaliyang berminat
- dan berkemahiran
Kemahiran dalam permainanMurid-
Bilangan bola tampar Pertandingan
STRATEGIK
Antara Kelas Pendedahan
Penasihat kemahiran
setahun bola tampar kepada murid-murid
pasukan ahli yang murid antara kelas
Bi Program/ Tanggung
Ahli bola Tempoh/ Kos/ Output/
sekolah KPI
terlibat Sasaran Pelan
l Projek/ Aktiviti Jawab
tampar Hari/ Sumber Outcomes
meningkat meningkat Kontingensi
Kekerapan
1.
2. Latihan Berkala
Pertandingan Guru
Jurulatih dan Sepanjang - Kemahiran 100% hadir Murid-
Penyertaan Latihan
Pertandingan
Bakat Muda Penasihat
guru tahun pasukan aktiviti
dan murid berkumpulan
antara tahun
bola tampar penasihat sekolah pencapaian oleh jurulatih/
Ahli kelab meningkat di pelbagai tenaga
peringkat pengajar luar
2. Seminar Bola PK KO Sepanjang - Kemahiran Laporan Murid- Laporan
Tampar SU KO tahun bola tampar aktiviti murid aktiviti
Penyelaras yang dikemas
UB cemerlang kini
Guru
Penasihat
bola tampar
Langk Proses Kerja Tanggungjaw KPI Sasaran Status/ Pelan
ah ab Kontinjensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa Guru Penasihat Kertas cadangan Taklimat boleh
- Menetapkan tarikh diluluskan disampaikan oleh guru
- Pengagihan tugas penasihat
- Membentangkan kertas kerja
- Pengagihan tugas
2 Kenal pasti kumpulan sasaran Guru Penasihat Penerangan aktiviti Jurulatih menentukan
- Membuat pengumuman kepada semua ahli mengenai dan pertandingan syarat pertandingan
aktiviti dan pertandingan disampaikan
-
3 Menyediakan tempat dan peralatan Guru penasihat Siap digunakan Guru penasihat
memastikan alatan
disediakan secukupnya

4 Pelaksanaan program Jurulati Keakuran jadual Guru penasihat


- Melaksanakan latihan kemahiran bola tampar setiap kali h memastikan peserta
perjumpaan sekurang-kurangnya 45 minit daripada tempoh mendapat latihan yang
perjumpaan secukupnya dan
- Melatih pelajar bagimana menajamkan kemahiran bola sentiasa bersedia
tampar dalam pertandingan
- Melatih pelajar bagimana mendapatkan markah dalam
pertandingan bola tampar
-
5 Penilaian dan pelaporan Jurulati Kajian kebolehan Guru Penasihat
- Sentiasa dinilai selesai tempoh latihan setiap minggu h murid pra dan post

PELAN STRATEGIK UNIT KOKURIKULUM SK PUSAT

1M1S, HOKI

TAHUN 2019 – 2023


NKRA/MKRA/NKEA/GENERIK Memperluas peluang pendidikan yang berkualiti
Meningkatkan kualiti keberhasilan murid menerusi peningkatan prestasi

INISIATIF PPPM 25. Mengoptimakan peruntukan untuk keberhasilan murid

ASPIRASI SISTEM Kecekapan Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada

ASPIRASI MURID

ANJAKAN 8 Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian

10 Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit

SASARAN INISIATIF/ PENERAJU/


STRATEGI TANGGUNGjAWAB
ISU STRATEGIK MATLAMAT OBJEKTIF Petunjuk TINDAKAN
Prestasi Utama
STRATEGIK (KPI) 2018 2019 2020 2021 2022 2023
TOV
(AR) (AR) (AR) (AR) (AR)

1. Minat pelajar Meningkatkan Melahirkan % murid hadir 50% 50% 60% 70% 80% 100 S1: Melaksanakan PKKO
dalam aktiviti dan pasukan hoki % perjumpaan dan
kokurikulum mempelbagaikan yang mahir dari latihan dalaman hoki
masih ditahap
aktiviti sukan segi teknikal secara berterusan
rendah SU KO
hoki. dan teknik
permainan. PT (Pelan taktikal)

PT1 & PT2


Penyelaras Permainan

Guru Penasihat hoki.


2. Penyertaan Memantapkan Melibatkan Pencapaiaan S2: Mengadakan
pelajar dalam kecemerlangan pasukan hoki dalam pertandingan
aktiviti 1M1S Hoki. dengan pertandingan peringkat dalaman
kokurikulum dan luar
pertandingan
masih di tahap PKG PKG Dae Dae Nege Nege
rendah luar.
ri ri PT3
rah rah

ANALISIS SWOT KELAB HOKI


KEKUATAN ( STRENGTH – S) KELEMAHAN ( WEAKNESS – W)

S1- Guru Besar dan Penolong KK yang komited dalam aspek pengurusan kebajikan W1- Kemudahan infrastruktur yang terhad ( ketiadaaan kemudahan peralatan
skuad hoki. gelanggang yang baik )

S2 – Guru penasihat kelab member komitmen yang tinggi dalam membentuk pasukan W2- Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti latihan yang bersistematik
yang terbaik.

S3 – semangat kerjasama dalam pasukan adalah tinggi antara guru-guru penasihat. W3 – Kurangnya pengetahuan ilmu kejurulatihan yang baik dan terkini di kalangan guru
pembimbing

C chi y

W4 – Tiadanya kursus kejurulatihan untuk menambahbaikkan program latihan para


pemain hoki.

S5 – Pilihan calon pemain adalah ramai kerana sesi pemilihan dihadiri oleh W5- Pelajar kurang mampu atau pun memiliki peralatan permainan yang kurang
kebanyakan murid lelaki mengikut tahap umur. berkualiti dalam latihan mahupun pertandingan.

PELUANG ( OPPORTUNITIES) ANCAMAN ( THREAT )


O1- Sokongan daripada PIBG T1- Sumbangan dan bantuan kewangan yang terhad

O2 – Hubungan baik dengan agensi luar

O3- Merupakan antara sukan yang paling diminati oleh murid

PELAN TAKTIKAL

KELAB HOKI SK PUSAT KEMAMAN


Bi Indicator
Program Objektif T/Jawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR
l Pencapaian

1. Perjumpaan Meningkatkan 1. PKKK Sepanjang Perjumpaan Perjumpaan Fokus/ tumpuan


mingguan kemahiran ahli tahun jarang setiap kali terhadap
tentang dilakukaN Koku meningkatkan
permainan kemahiran dan
2. Guru
hoki. pengetahuan
penasihat/ teknikal sukan
jurulatih hoki.

2. Latihan Meningkatkan 1. PKKK Mei - RM 200 Kekangan Perkongsian Mendapat ilmu


dalaman kemahiran guru Oktober masa dan ilmu antara kejurulatihan
penasihat / 2. Guru Unit Kokurikulum kewangan guru penasiha yang betul dari
jurulatih penasihat/ untuk sudut teknik dan
jurulatih mendapat teknika
bantuan pakar
3. Tenaga
mahir dari
luar

3. Pertandingan Menghasilkan 1. PKKK Mac RM 200 1. Peratus


Hoki. pelajar yang keahlian.
berminat dan Unit Kokurikulum
berkemahiran
2. Guru
1. Antara dalam penasihat/ Ogos Hadiah 2. Pencapaian
Kelas permainan jurulatih disumbangkan Pasukan Hoki
2. e-Sport hoki. oleh Unit dalam
Kokurikulum pertandingan
di peringkat
luar sekolah.
1. Meningkatk
an keahlian
Kelab Hoki.

2. Mengenal
pasti dan
memilih
pemain
yang
berbakat
untuk
mewakili
sekolah
dalam
permainan
hoki ke
peringkat
luar
sekolah.

PELAN OPERASI 1

KELAB HOKI

Nama Projek Pertandingan Hoki 7 vs 7 Antara Kelas


Objektif Menghasilkan pelajar yang berminat dan berkemahiran dalam permainan hoki.

Meningkatkan keahlian Kelab Hoki.

Mengenalpasti dan memilih pemain yang berbakat untuk mewakili sekolah dalam Pertandingan Hoki Peringkat Daerah.

Tempoh Jan - Mac

Kumpulan Sasaran Semua ahli Kelab Hoki dan pelajar lelaki dan perempuan Tahun 3-6

1) Penolong Kanan Kokurikulum


Guru Terlibat
2) Guru Penasihat

1) Sediakan kertas kerja


2) Penubuhan J/K Pertandingan dan Teknikal
3) Mesyuarat J/K pertandingan
4) Mengedar borang pertandingan
Proses Kerja 5) Proses borang dan persiapan teknikal
6) Taklimat pertandingan
7) Perlaksanaan pertandingan
8) Penutup dan Penyampaian hadiah
9) Post Mortem

Kekangan
1) Prasarana yang kurang lengkap.
2) Penyertaan pelajar

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:


Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

1) Keberkesanan pengurusan program


Penilaian
2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan

3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN OPERASI 2

KELAB HOKI

Nama Projek Klinik Hoki

Objektif Melatih pelajar yang berminat dan berkemahiran dalam permainan hoki.

Meningkatkan kemahiran ahli Kelab Hoki.


Mencari pemain yang berbakat untuk mewakili sekolah dalam permainan hoki.

Tempoh April - Julai

Kumpulan Sasaran Semua ahli Kelab Hoki

1) Penolong Kanan Kokurikulum


Guru Terlibat
2) Guru Penasihat

1.Sediakan kertas kerja

2.Penubuhan J/K

3.Mesyuarat J/K

Proses Kerja 4.Mengedar borang

5.Proses borang dan persiapan teknikal

6.Perlaksanaan latihan

7.Post Mortem

Kekangan Jurulatih luar berkaliber diperlukan

Prasarana dan peralatan yang kurang lengkap dan terhad.

Aspek pemantauan meliputi:


Pemantauan
Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang
dibina khas.

Penilaian 1) Keberkesanan pengurusan program


2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan

3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN OPERASI 3

KELAB HOKI

Nama Projek Pertandingan e-Sport ETinting

Objektif Menghasilkan pelajar yang berkemahiran dalam permainan hoki.

Meningkatkan kemahiran hoki.

Mempraktikan kemahiran kawalan bola hoki dengan betul.

Tempoh Ogos - November

Kumpulan Sasaran Semua ahli Kelab Hoki dan pelajar lelaki dan perempuan Tahun 3-6

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum


2) Guru Penasihat

1) Penyediaan kertas kerja


2) Penubuhan J/K Pertandingan
3) Mesyuarat J/K Pertandingan
Proses Kerja 4) Perlaksanaan pertandingan
5) Penjurian dan pemarkahan
6) Penutup dan Penyampaian hadiah
7) Post Mortem

Kekangan
Penyertaan pelajar

Aspek pemantauan meliputi:


Pemantauan
Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen
yang dibina khas.

1) Keberkesanan pengurusan program


Penilaian
2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan

3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan
PELAN STRATEGIK UNIT KOKURIKULUM SK PUSAT

1M1S, SEPAK TAKRAW

TAHUN 2019 – 2023

NKRA/MKRA/NKEA/GENERIK Memperluas peluang pendidikan yang berkualiti

Meningkatkan kualiti keberhasilan murid menerusi peningkatan prestasi

INISIATIF PPPM 25. Mengoptimakan peruntukan untuk keberhasilan murid

ASPIRASI SISTEM Kecekapan Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada

ASPIRASI MURID

ANJAKAN 8 Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian

10 Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit

SASARAN INISIATIF/ PENERAJU/


STRATEGI TANGGUNGjAWAB
ISU STRATEGIK MATLAMAT OBJEKTIF Petunjuk TINDAKAN
STRATEGIK Prestasi Utama
2018 2019 2020 2021 2022 2023
(KPI) TOV
(AR) (AR) (AR) (AR) (AR)
1. Minat pelajar Meningkatkan Melahirkan % murid hadir 50% 50% 60% 70% 80% 100 S1: Melaksanakan PKKO
dalam aktiviti dan pasukan sepak % perjumpaan dan
kokurikulum mempelbagaikan takraw yang latihan dalaman sepak
masih ditahap
aktiviti sukan mahir dari segi takraw secara
rendah SU KO
sepak takraw teknikal dan berterusan
teknik
permainan. PT (Pelan taktikal)
Penyelaras Permainan
PT1 & PT2
Guru Penasihat sepak
takraw
2. Penyertaan Memantapkan Melibatkan Pencapaiaan S2: Mengadakan
pelajar dalam kecemerlangan pasukan sepak dalam pertandingan
aktiviti 1M1S Sepak takraw dengan pertandingan peringkat dalaman
kokurikulum dan luar
Takraw. pertandingan
masih di tahap PKG PKG Dae Dae Nege Nege
rendah luar.
ri ri PT3
rah rah

ANALISIS SWOT KELAB SEPAK TAKRAW


KEKUATAN ( STRENGTH – S) KELEMAHAN ( WEAKNESS – W)

S1- Guru Besar dan Penolong KK yang komited dalam aspek pengurusan kebajikan W1- Kemudahan infrastruktur yang terhad ( ketiadaaan kemudahan peralatan
skuad sepak takraw. gelanggang yang baik )

S2 – Guru penasihat kelab member komitmen yang tinggi dalam membentuk pasukan W2- Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti latihan yang bersistematik
yang terbaik.

S3 – semangat kerjasama dalam pasukan adalah tinggi antara guru-guru penasihat. W3 – Kurangnya pengetahuan ilmu kejurulatihan yang baik dan terkini di kalangan guru
pembimbing

C chi y

W4 – Tiadanya kursus kejurulatihan untuk menambahbaikkan program latihan para


pemain sepak takraw.

S5 – Pilihan calon pemain adalah ramai kerana sesi pemilihan dihadiri oleh W5- Pelajar kurang mampu atau pun memiliki peralatan permainan yang kurang
kebanyakan murid lelaki mengikut tahap umur. berkualiti dalam latihan mahupun pertandingan.
PELUANG ( OPPORTUNITIES) ANCAMAN ( THREAT )

O1- Sokongan daripada PIBG T1- Sumbangan dan bantuan kewangan yang terhad

O2 – Hubungan baik dengan agensi luar

O3- Merupakan antara sukan yang paling diminati oleh murid

PELAN OPERASI 1
KOKURIKULUM : KELAB SEPAK TAKRAW

Nama Projek Pertandingan Sepak Takraw Antara Kelas

Objektif Menghasilkan pelajar yang berminat dan berkemahiran dalam permainan sepak takraw.

Meningkatkan keahlian Kelab Sepak Takraw.

Mengenalpasti dan memilih pemain yang berbakat untuk mewakili sekolah dalam Pertandingan Sepak Takraw peringkat Daerah.

Tempoh Jan - Mac

Kumpulan Sasaran Semua ahli Kelab Sepak Takraw dan pelajar lelaki Tahun 3-6

1) Penolong Kanan Kokurikulum


Guru Terlibat
2) Guru Penasihat

1) Sediakan kertas kerja


2) Penubuhan J/K Pertandingan dan Teknikal
3) Mesyuarat J/K pertandingan
4) Mengedar borang pertandingan
Proses Kerja 5) Proses borang dan persiapan teknikal
6) Taklimat pertandingan
7) Perlaksanaan pertandingan
8) Penutup dan Penyampaian hadiah
9) Post Mortem
Kekangan
1) Prasarana yang kurang lengkap.
2) Penyertaan pelajar

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:

Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

1) Keberkesanan pengurusan program


Penilaian
2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan

3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN OPERASI 2

KOKURIKULUM : KELAB SEPAK TAKRAW


Nama Projek Klinik Sepak Takraw

Objektif Melatih pelajar yang berminat dan berkemahiran dalam permainan Sepak Takraw.

Meningkatkan kemahiran ahli Kelab Sepak Takraw.

Mencari pemain yang berbakat untuk mewakili sekolah dalam permainan Sepak Takraw.

Tempoh April - Julai

Kumpulan Sasaran Semua ahli Kelab Sepak Takraw

1) Penolong Kanan Kokurikulum


Guru Terlibat
2) Guru Penasihat

Proses Kerja 1.Sediakan kertas kerja

2.Penubuhan J/K

3.Mesyuarat J/K

4.Mengedar borang

5.Proses borang dan persiapan teknikal

6.Perlaksanaan latihan
7.Post Mortem

Kekangan Jurulatih luar berkaliber diperlukan

Prasarana dan peralatan yang kurang lengkap dan terhad.

Aspek pemantauan meliputi:


Pemantauan
Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen
yang dibina khas.

1) Keberkesanan pengurusan program


Penilaian
2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan

3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN OPERASI 3

KOKURIKULUM : KELAB SEPAK TAKRAW

Nama Projek Pertandingan e-Sport ETinting


Objektif Menghasilkan pelajar yang berkemahiran dalam permainan sepak takraw.

Meningkatkan kemahiran menimbang bola takraw.

Mempraktikan kemahiran menimbang bola takraw dengan betul.

Tempoh Ogos - November

Kumpulan Sasaran Semua ahli Kelab Sepak Takraw dan pelajar lelaki Tahun 3-6

1) Penolong Kanan Kokurikulum


Guru Terlibat
2) Guru Penasihat

1) Penyediaan kertas kerja


2) Penubuhan J/K Pertandingan
3) Mesyuarat J/K Pertandingan
Proses Kerja 4) Perlaksanaan pertandingan
5) Penjurian dan pemarkahan
6) Penutup dan Penyampaian hadiah
7) Post Mortem

Kekangan
Penyertaan pelajar

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:


Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang
dibina khas.

1) Keberkesanan pengurusan program


Penilaian
2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan

3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN TAKTIKAL

KELAB SEPAK TAKRAW SK PUSAT KEMAMAN

Bi Indicator
Program Objektif T/Jawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR
l Pencapaian

1. Perjumpaan Meningkatkan 1. PKKK Sepanjang Perjumpaan Perjumpaan Fokus/ tumpuan


mingguan kemahiran ahli tahUN jarang dilakuka setiap kali terhadap
tentang KokU meningkatkan
permainan sepak kemahiran dan
2. Guru
pengetahuan
takraw penasihat/ teknikal sepak
jurulatih takraw.

2. Latihan Meningkatkan 1. PKKK Mei -ober RM 200 Kekangan Perkongsian Mendapat ilmu
dalaman kemahiran guru masa dan ilmu antara kejurulatihan
penasihat / 2. Guru Unit Kokrikulum kewangan guru penasihat yang betul dari
jurulatih penasihat/ untuk sudut teknik dan
jurulatih mendapat teknikal
bantuan pakar.
3. Tenaga
mahir dari
luar

3. Pertandingan Menghasilkan 1. PKKK Mac RM 200 1. Peratus


Sepak pelajar yang keahlian.
Takraw berminat dan Unit Kokurikulum
berkemahiran
2. Guru Ogos 2. Pencapaian
dalam permainan
sepak takraw. Pasukan
1. Antar penasihat/ Hadiah
sepak takraw
a jurulatih disumbangkan
dalam
Kelas oleh Unit
2. e- pertandingan
1. Meningkatka Kokurikulum
Sport di peringkat
n keahlian luar sekolah.
Kelab Bola
Sepak

2. Mengenal
pasti dan
memilih
pemain yang
berbakat
untuk
mewakili
sekolah
dalam
permainan
sepak takraw
ke peringkat
luar sekolah.

PELAN STRATEGIK UNIT KOKURIKULUM SK PUSAT

1M1S, BOLA SEPAK

TAHUN 2019 – 2023

NKRA/MKRA/NKEA/GENERIK Memperluas peluang pendidikan yang berkualiti


Meningkatkan kualiti keberhasilan murid menerusi peningkatan prestasi
INISIATIF PPPM 27. Mengoptimakan peruntukan untuk keberhasilan murid
ASPIRASI SISTEM Kecekapan Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada
ASPIRASI MURID
ANJAKAN 8 Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian
10 Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit

SASARAN INISIATIF/ PENERAJU/


MATLAMAT OBJEKTIF Petunjuk STRATEGI TANGGUNGjAWAB
STRATEGIK Prestasi Utama TINDAKAN
ISU STRATEGIK (KPI)
2018 2019 2020 2021 2022 2023
TOV (AR) (AR) (AR) (AR) (AR)
50% 50% 60% 80%
5. Minat pelajar Meningkatkan dan Melahirkan % murid hadir 70% 100% S1: Melaksanakan PKKO
dalam aktiviti mempelbagaikan pasukan bola perjumpaan dan SU KO
kokurikulum aktiviti kelab sepak yang latihan dalaman bola Penyelaras Permainan
masih ditahap mahir dari segi sepak secara Guru Penasihat bola
rendah teknik dan taktik berterusan sepak
permainan. PT (Pelan taktikal)
PT1 & PT2
PKG
6. Penyertaan Memantapkan Melibatkan Pencapaiaan S2: Mengadakan
pelajar dalam kecemerlangan pasukan bola dalam pertandingan peringkat
aktiviti 1M1S bola sepak. sepak dengan pertandingan PKG Dae Dae Neger Neger dalaman dan luar
kokurikulum pertandingan rah rah i i PT3
masih di tahap luar.
rendah
ANALISIS SWOT KELAB BOLA SEPAK

KEKUATAN ( STRENGTH – S) KELEMAHAN ( WEAKNESS – W)

S1- Guru Besar dan Penolong KK yang komited dan aspek pengurusan kebajikan W1- Kemudahan infrastruktur yang terhad ( ketiadaaan kemudahan peralatan padang
para skuad bola sepak. yang baik )

S2 – Guru penasihat kelab member komitmen yang tinggi dalam membentuk pasukan W2- Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti latihan yang bersistematik
yang terbaik.

S3 – semangat kerjasama di dalam pasukan adalah tinggi antara guru-guru penasihat. W3 – Kurangnya pengetahuan ilmu kejurulatihan yang baik dan terkini daripada guru
pembimbing

S4 – Sambutan yang baik daripada pelajar dalam setiap sesi pemilihan W4 – Tiadanya kursus kejurulatihan untuk menambah baikkan program latihan para
pemain bola sepak.

S5 – Pilihan calon pemain adalah ramai kerana sesi pemilihan dihadiri oleh W5- Pelajar kurang mampu ataupun memiliki peralatan permainan yang kurang
kebanyakan pelajar lelaki mengikut tahap umur. berkualiti dalam latihan mahupun pertandingan.

PELUANG ( OPPORTUNITIES) ANCAMAN ( THREAT )

O1- Sokongan daripada PIBG T1- Sumbangan dan bantuan kewangan yang terhad

O2 – Hubungan baik dengan agensi luar

O3- Merupakan sukan yang paling diminati oleh murid


PELAN TAKTIKAL

KELAB BOLA SEPAK

Bi Indicator
Program Objektif T/Jawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR
l Pencapaian

1. Perjumpaan Meningkatkan 1.Guru besar Sepanjang Perjumpaan Perjumpaan Fokus/ tumpuan


mingguan kemahiran ahli tahu jarang dilakukan setiap kali terhadap
tentang sukan bola 2. PKKK Kokum meningkatkan
sepak kemahiran dan
3. Guru
pengetahuan bola
penasihat/
sepak.
jurulatih
2. Latihan Meningkatkan 1.Guru besar Mei - RM 200 Mendapat ilmu
dalaman kemahiran guru Oktober kejurulatihan yang
penasihat / 2. PKKK Unit Kokurikulum Kekangan masa Perkongsian betul dari sudut
jurulatih dan kewangan ilmu antara guru teknik dan teknikal
3. Guru untuk mendapat penasihat
penasihat/ bantuan pakar.
jurulatih

4. Jurulatih
dari luar
3. Pertandingan Menghasilkan 1.Guru besar Ogos RM 200 1. Peratus
Bola Sepak pelajar yang keahlian.
Peringkat berminat dan 2. PKKK Unit Kokurikulum
Sekolah Piala berkemahiran 2. Pencapaian
3. Guru
Pusingan Guru dalam permainan Pasukan Bola
penasihat/
Besar Sk bola sepak. Hadiah Sepak dalam
jurulatih
Pusat disumbangkan pertandingan
oleh Unit di peringkat
1. Meningkatkan Zon
Kokurikulum
keahlian Kelab
Bola Sepak

2. Mengenal pasti
dan memilih
pemain yang
berbakat untuk
mewakili
sekolah dalam
permainan
Bola Sepak di
luar peringkat
sekolah.
PELAN OPERASI 1

KOKURIKULUM : KELAB BOLA SEPAK

Nama Projek Pertandingan Bola Sepak Peringkat Sekolah Piala Pusingan Guru Besar Sk Pusat

Objektif Menghasilkan pelajar yang berminat dan berkemahiran dalam permainan bola sepak.

Meningkatkan keahlian Kelab Bola Sepak.

Mengenalpasti dan memilih pemain yang berbakat untuk mewakili sekolah dalam permainan Bola Sepak.

Tempoh Ogos

Kumpulan Sasaran Semua ahli Kelab Bola Sepak Sk Pusat

1) Penolong Kanan Kokurikulum


Guru Terlibat
2) Guru Penasihat
1) Sediakan kertas kerja
2) Penubuhan J/K P
3) Mesyuarat J/K pertandingan
4) Mengedar borang pertandingan
Proses Kerja 5) Proses borang dan persiapan teknikal
6) Taklimat pertandingan
7) Perlaksanaan pertandingan
8) Penutup dan Penyampaian hadiah
9) Post Mortem

Kekangan Tiada jurulatih berkaliber

Prasarana yang kurang lengkap.

Aspek pemantauan meliputi:


Pemantauan
Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina
khas.

1) Keberkesanan pengurusan program


Penilaian
2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan

3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan
PELAN OPERASI 2

KOKURIKULUM : KELAB BOLA SEPAK

Nama Projek Klinik Bola Sepak

Objektif Melatih pelajar yang berminat dan berkemahiran dalam permainan bola sepak.

Meningkatkan kemahiran ahli Kelab Bola Sepak.

Mencari pemain yang berbakat untuk mewakili sekolah dalam permainan Bola Sepak.

Tempoh Mei- Oktober

Kumpulan Sasaran Semua ahli Kelab Bola Sepak Sk Pusat

1) Penolong Kanan Kokurikulum


Guru Terlibat
2) Guru Penasihat
1.Sediakan kertas kerja

2.Penubuhan J/K

3.Mesyuarat J/K

Proses Kerja 4.Mengedar borang

5.Proses borang dan persiapan teknikal

6.Perlaksanaan latihan

7.Post Mortem

Kekangan Jurulatih luar berkaliber diperlukan

Prasarana dan peralatan yang kurang lengkap dan terhad.

Aspek pemantauan meliputi:


Pemantauan
Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang
dibina khas.

1) Keberkesanan pengurusan program


Penilaian
2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan

3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan
PELAN STRATEGIK UNIT KOKURIKULUM SK PUSAT

1M1S, CATUR

TAHUN 2019 – 2023

Memperluas peluang pendidikan yang berkualiti


NKRA/MKRA/NKEA/GENERIK
Meningkatkan kualiti keberhasilan murid menerusi peningkatan prestasi

INISIATIF PPPM 28. Mengoptimakan peruntukan untuk keberhasilan murid


ASPIRASI SISTEM Kecekapan Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada

ASPIRASI MURID

8 Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian


ANJAKAN
10 Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit
INISIATIF/
PENERAJU/
SASARAN STRATEGI
TANGGUNGjAWAB
TINDAKAN
Petunjuk
MATLAMAT 202 202
OBJEKTIF Prestasi Utama
ISU STRATEGIK STRATEGIK 2018 2019 2020 1 2022 3
(KPI)
TOV (AR) (AR) (AR (AR) (AR
) )

7. Minat pelajar Meningkatkan Meningkatkan % murid hadir ST 1:


dalam aktiviti dan minat murid SK S1: Melaksanakan
kokurikulum mempelbagaikan Pusat dalam 50% 50% 60% 70 80% 100 latihan catur secara
masih ditahap aktiviti kelab permainan % % berterusan
rendah catur di
PT (Pelan taktikal)
peringkat awal. PKKO
PT1 & PT2
SU KO
Penyelaras UB
S2: Banyakkan
8. Penyertaan Memantapkan Meningkatkan Pencapaiaan Guru Penasihat catur
pelajar dalam kecemerlangan Pencapaian dalam pertandingan
aktiviti 1M1S catur. dalam pertandingan PKG Daera Daer Nege Neg peringkat dalaman
kokurikulum sukan dan PKG h ah ri eri dan luar
masih di tahap permainan PT3 & PT4
rendah

3.0 ANALISIS SWOC/T

Kekuatan (S) Kelemahan (W)

S1 – Guru Penasihat mempunyai budaya kerja yang positif W1 – Tiada Jurulatih khusus untuk melatih pelajar
S2 – Masalah disiplin pelajar di peringkat yang minima W2 – Kurang penyertaan keahlian dalam kalangan pelajar

S3 – Ahli kelab amat berminat dan memberi komitmen dalam latihan SK Pusat yang mahir permainan catur

S4 – Terdapat ahli yang sanggup membeli sendiri set catur W3 – Peralatan set jam kurang

S5 – Aktiviti kokurikulum dijalankan pada waktu persekolahan W4 - Kekurangan senior yang boleh menjadi mentor

Peluang (O) Ancaman (T)

O1 – Ahli-ahli masih berpeluang mewakili pertandingan catur C1 –Kurang sokongan dan penglibatan dalam kalangan ibu bapa

peringkat sekolah sama ada antara ahli kelab / antara rumah kepada program sekolah

sukan / persahabatan antara sekolah

O1 – berpeluang mewakili sekolah untuk peringkat daerah, negeri

dan kebangsaan.

PELAN TAKTIKAL PENCAPAIAN 1M1S CATUR

INISIATIF / STRATEGI S1: Melaksanakan latihan catur secara berterusan


OBJEKTIF Menghasilkan pelajar yang berminat dan berkemahiran dalam permainan catur
STRATEGIK Pendedahan kemahiran catur kepada murid-murid
Bi Program/ Tanggung Tempoh/ Kos/ Output/ KPI Sasaran Pelan
l Projek/ Aktiviti Jawab Hari/ Sumber Outcomes Kontingensi
Kekerapan
4. Latihan Berkala Guru Sepanjang - Kemahiran 100% hadir Murid- Latihan
Penasihat tahun pasukan aktiviti murid berkumpulan
sekolah oleh jurulatih/
Ahli kelab meningkat tenaga
pengajar luar
5. Seminar Catur PK KO Sepanjang - Kemahiran Laporan Murid- Laporan
SU KO tahun catur yang aktiviti murid aktiviti
Penyelaras cemerlang dikemas
UB kini
Guru
Penasihat
catur

INISIATIF / STRATEGI S2: Banyakkan pertandingan peringkat dalaman dan luar


OBJEKTIF Mengenalpasti dan memilih pemain yang berbakat untuk mewakili sekolah dalam permainan catur
STRATEGIK Menggalakkan penyertaan murid dalam pertandingan
Bi Program/ Tanggung Tempoh/ Kos/ Output/ KPI Sasaran Pelan
l Projek/ Aktiviti Jawab Hari/ Sumber Outcomes Kontingensi
Kekerapan
5. Pertandingan Guru Sekali - Kemahiran Bilangan Murid- Pertandingan
Antara Kelas Penasihat setahun pasukan ahli yang murid antara kelas
Ahli catur sekolah terlibat
meningkat meningkat
6. Pertandingan Jurulatih dan Sepanjang - Kemahiran Penyertaan Murid- Pertandingan
Bakat Muda guru tahun pasukan dan murid antara tahun
Catur penasihat sekolah pencapaian
meningkat di pelbagai
peringkat
PELAN OPERASI 1

Matlamat Strategik : Meningkatkan dan mempelbagaikan aktiviti kelab.

Strategi : S1: Melaksanakan latihan catur secara berterusan

Kokurikulum

Nama Program / Projek : Latihan Berkala

Objektif Program / Projek : Meningkatkan minat murid SK Pusat dalam permainan catur

diperingkat awal.

Tanggungjawab : PK KO, SU KO Penyelaras UB dan Guru Penasihat catur

Tempoh / Hari : setiap minggu sepanjang tahun.

Tempat : Sekolah

Sasaran : Murid-murid

Kos / :-
Anggaran Perbelanjaan

Sumber :-
Jawatankuasa : Guru Besar Penasihat
Penolong Kanan Kokurikulum Pengerusi
Penyelaras Ko-Akademik Penyelaras program
Guru Penasihat catur Jawatankuasa

Ringkasan Program : Mendedahkan kemahiran ilmu sukan catur kepada murid-murid

Langka Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran Status/ Pelan


h Kontinjensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa Guru Penasihat Kertas Taklimat boleh
- Menetapkan tarikh cadangan disampaikan oleh guru
- Pengagihan tugas diluluskan penasihat

2 Kenal pasti kumpulan sasaran Guru Penasihat Penerangan Guru penasihat


- Membuat pengumuman kepada aktiviti menentukan pelaksanaan
semua ahli mengenai aktiviti disampaikan aktiviti
3 Menyediakan tempat dan peralatan AJK pelaksana Siap Guru penasihat
digunakan memastikan alatan
disediakan secukupnya
4 Pelaksanaan program Jurulatih penglibatan Guru penasihat
- Melaksanakan latihan kemahiran murid memastikan aktiviti
catur setiap kali perjumpaan berjalan dengan lancar
sekurang-kurangnya 45 minit
daripada tempoh perjumpaan
5 Penilaian dan pelaporan Jurulatih Kajian Guru Penasihat
- Sentiasa dinilai selesai tempoh kebolehan
latihan setiap minggu murid
PELAN OPERASI 2
Matlamat Strategik : Meningkatkan dan mempelbagaikan aktiviti kelab.

Strategi : S1: Melaksanakan latihan catur secara berterusan

Kokurikulum

Nama Program / Projek : Seminar Catur

Objektif Program / Projek : Meningkatkan minat murid SK Pusat dalam permainan catur

diperingkat awal.

Tanggungjawab : PK KO, SU KO Penyelaras UB dan Guru Penasihat catur

Tempoh / Hari : Sekurang-kurangya sekali setahun.

Tempat : Sekolah

Sasaran : Murid-murid

Kos / : RM200
Anggaran Perbelanjaan

Sumber : PCG/ sekolah

Jawatankuasa : Guru Besar Penasihat


Penolong Kanan Kokurikulum Pengerusi
Penyelaras Ko-Akademik Penyelaras program
Guru Penasihat catur Jawatankuasa

Ringkasan Program
Langka Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran Status/ Pelan
:
h Kontinjensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa Guru Penasihat Kertas Taklimat boleh
- Menetapkan tarikh cadangan disampaikan oleh guru
diluluskan penasihat
2 Kenal pasti kumpulan sasaran Guru Penasihat Penerangan Jurulatih menentukan
- Membuat pengumuman kepada program pelaksanaan aktiviti
semua ahli mengenai aktiviti disampaikan
3 Menyediakan tempat dan peralatan AJK pelaksana Siap Guru penasihat
digunakan memastikan latan
disediakan secukupnya
4 Pelaksanaan program Jurulatih/ Penyertaan Guru penasihat
- Melaporkan diri dan pembayaran fasilitator program dan memastikan program
yuran penyertaan penglibatan berjalan dengan lancar
- Menghadirkan diri dan mengikuti murid
sepenuhnya aktiviti program
yang dianjurkan
5 Penilaian dan pelaporan Peserta kem Seminggu Guru Penasihat
- Dinilai selesai tempoh program selepas
program
Mendedahkan ilmu sukan catur kepada murid-murid
PELAN OPERASI 3
Matlamat Strategik : Memantapkan kecemerlangan 1M1S catur. .

Strategi : S2: Banyakkan pertandingan peringkat dalaman dan luar

Kokurikulum
Nama Program / Projek : Pertandingan Antara Tahun

Objektif Program / Projek : Meningkatkan pencapaian dalam sukan dan permainan

Tanggungjawab : PK KO, SU KO Penyelaras UB dan Guru Penasihat catur

Tempoh / Hari : Sekurang-kurangya sekali setahun.

Tempat : Sekolah

Sasaran : Murid-murid

Kos / : RM200
Anggaran Perbelanjaan

Sumber : PCG/ sekolah

Jawatankuasa : Guru Besar Penasihat


Penolong Kanan Kokurikulum Pengerusi
Penyelaras Ko-Akademik Penyelaras program
Guru Penasihat catur Jawatankuasa

Ringkasan Program : Meningkatkan keyakinan dan daya saing dalam menyertai

peringkat pertandingan yang lebih tinggi.


Langka Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran Status/ Pelan
h Kontinjensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa Guru Penasihat Kertas Taklimat boleh
- Menetapkan tarikh cadangan disampaikan oleh guru
- Pengagihan tugas diluluskan penasihat
- Membentangkan kertas kerja
- Pengagihan tugas

2 Kenal pasti kumpulan sasaran Guru Penasihat Penerangan Jurulatih menentukan


- Membuat pengumuman kepada Jurulatih aktiviti dan syarat pertandingan
semua ahli mengenai aktiviti dan AJK program pertandingan
pertandingan disampaikan
3 Menyediakan tempat dan peralatan Guru penasihat Siap Guru penasihat
digunakan memastikan alatan
disediakan secukupnya
4 Pelaksanaan program Jurulatih Keakuran Guru penasihat
- Melaksanakan pertandingan jadual memastikan peserta
antara kelas mengikut tahun mendapat latihan yang
secukupnya dan sentiasa
bersedia dalam
pertandingan.
5 Penilaian dan pelaporan Jurulatih Kajian Sekurang-kurangnya
- Sentiasa dinilai selesai tempoh kebolehan semua pelajar mendapat
latihan setiap minggu murid pra markah penglibatan
dan post . peringkat sekolah.
PELAN OPERASI 4
Matlamat Strategik : Memantapkan kecemerlangan 1M1S catur. .

Strategi : S2: Banyakkan pertandingan peringkat dalaman dan luar

Kokurikulum

Nama Program / Projek : Pertandingan Bakat Muda Catur

Objektif Program / Projek : Meningkatkan pencapaian dalam sukan dan permainan

Tanggungjawab : PK KO, SU KO Penyelaras UB dan Guru Penasihat catur

Tempoh / Hari : Sekurang-kurangya sekali setahun.

Tempat : Sekolah

Sasaran : Murid-murid

Kos / : RM200
Anggaran Perbelanjaan

Sumber : PCG/ sekolah

Jawatankuasa : Guru Besar Penasihat


Penolong Kanan Kokurikulum Pengerusi
Penyelaras Ko-Akademik Penyelaras program
Guru Penasihat catur Jawatankuasa

Ringkasan Program : mencungkil bakat mencipta kejayan dalam sukan catur


Langka Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran Status/ Pelan
h Kontinjensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa Guru Penasihat Kertas Taklimat boleh
- Menetapkan tarikh cadangan disampaikan oleh guru
- Pengagihan tugas diluluskan penasihat
- Membentangkan kertas kerja
- Pengagihan tugas

2 Kenal pasti kumpulan sasaran Guru Penasihat Penerangan Jurulatih menentukan


- Membuat pengumuman kepada aktiviti dan syarat pertandingan
semua ahli mengenai aktiviti dan pertandingan
pertandingan disampaikan
3 Menyediakan tempat dan peralatan Guru penasihat Siap Guru penasihat
digunakan memastikan alatan
disediakan secukupnya
4 Pelaksanaan program Jurulatih Keakuran Guru penasihat
- Melaksanakan latihan kemahiran jadual memastikan peserta
catur setiap kali perjumpaan mendapat latihan yang
sekurang-kurangnya 45 minit secukupnya dan sentiasa
daripada tempoh perjumpaan bersedia dalam
- Melatih pelajar bagimana pertandingan.
menajamkan kemahiran catur.
- Melatih pelajar bagimana
mendapatkan markah dalam
pertandingan catur
5 Penilaian dan pelaporan Jurulatih Kajian Guru Penasihat
- Sentiasa dinilai selesai tempoh kebolehan
latihan setiap minggu murid pra
dan post .

Anda mungkin juga menyukai