Anda di halaman 1dari 3

Sekolah SMK Kapit Tarikh / Hari 19 Ogos 2020 / Rabu

Tingkatan 5A1(B) Tempoh (minit) 60 minit


Waktu 07.00 - 08.00 pagi Jumlah murid ____ / 19 orang
Mata Pelajaran Kesusasteraan Melayu
Genre Puisi Moden
Topik Aku Tidak Berani Berjanji: Gaya Bahasa
Objektif pembelajaran Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
i. Menyatakan definisi bagi gaya-gaya bahasa yang dipelajari
ii. Menyatakan gaya bahasa yang terdapat dalam puisi yang dipelajari
iii. Menyatakan unsur bunyi dalam puisi yang dikaji
Hasil Pembelajaran 6.0 Menganalisis gaya bahasa dalam puisi
Utama (HPU)
Hasil Pembelajaran 6.3 Menganalisis unsur bahasa dalam puisi yang dikaji Aras 1 (v)
Khusus (HPK) Menyenaraikan contoh kata ganda, sinkope, pengulangan, simile dan
personifikasi.
Pengetahuan Lepas Murid telah mengetahui dan mempelajari aspek gaya bahasa
Murid
Aktiviti  Kuiz
 Soal jawab
 Perbincangan
Pengisian Kurikulum  EMK: Bahasa
 Nilai: Ketekunan, kerjasama
Kemahiran Bernilai  KBAT: Menganalisis
Tambah  Pembelajaran kontekstual
Sumber pengajaran  Alat : Papan putih, pen marker, LCD projektor
dan pembelajaran  Bahan: Antologi Kubentang Sehelai Peta

Pendekatan Pendekatan didik hibur


pengajaran
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Perkembangan Kandungan / Konsep Proses Pengajaran dan Pembelajaran Jangkaan Pemikiran Catatan / Nota
Murid
Pengajaran (Tindakan Guru dan Aktiviti Murid)

Fasa 1  Menarik minat murid 1. Guru menayangkan sebuah video dan meminta Murid dapat memberikan ABM/ BBM:
terhadap pengajaran murid memberikan pandangan mereka tentang respons tentang perkara
guru video tersebut. yang ingin disampaikan  LCD projektor
melalui video yang
Set induksi / 2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang ditayangkan oleh guru. Teknik:
Pengenalan pendapat yang diberikan oleh murid.
 Soal jawab
(10 minit) 3. Guru mengaitkan respons murid dengan tajuk
pelajaran pada hari ini. Nilai:

 Kesungguhan

Fasa 2 Peraturan permainan kuiz 1. Murid diminta mendeklamasikan sajak dengan Murid dapat menjawab ABM/ BBM:
Roda Impian: sebutan dan intonasi yang betul. soalan berkaitan gaya
 Slaid Power Point
 Setiap kumpulan bahasa yang dikemukakan
2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang gaya-
Perkembangan menghantar wakil berdasarkan sajak Aku  LCD projektor
gaya bahasa yang pernah dipelajari oleh mereka.
untuk memutar roda. Tidak Berani Berjanji.
(Penerokaan) Teknik:
 Nilai yang terdapat 3. Murid dibahagikan kepada empat buah kumpulan
pada roda dan diminta untuk melantik ketua bagi kumpulan  Soal jawab
menunjukkan nilai masing-masing.
(25 minit)  Perbincangan
markah yang diperoleh
4. Guru memberikan penerangan tentang aktiviti kuiz
sekiranya berjaya
sebelum kuiz dilaksanakan. Nilai:
menjawab soalan.
 Kumpulan yang  Kerjasama
berjaya mengumpul
markah tertinggi akan
menjadi pemenang.
Fasa 3 Murid diuji secara individu 1. Guru menayangkan slaid latihan dan meminta Murid dapat mengenal ABM/ BBM:
bagi menilai kefahaman murid menjawab soalan yang dikemukakan. pasti gaya bahasa yang
 Slaid Power Point
Perkembangan mereka terhadap topik Pemilihan murid ditentukan berdasarkan nama yang dikemukakan dalam
pembelajaran pada hari ini. terdapat pada batang aiskrim yang dipilih oleh guru. soalan. Teknik:
(Aplikasi/Penelitian)
2. Murid yang terpilih diminta menulis jawapan soalan  Soal jawab
(20 minit) yang telah dibincangkan pada papan tulis. Murid
 Perbincangan
yang lain akan memberikan respons atau ulasan
terhadap jawapan yang diberikan oleh rakan Nilai:
mereka.
 Ketekunan
3. Murid diminta untuk menyalin soalan latihan esei
ke dalam buku latihan masing-masing dan
menjawab latihan tersebut dengan pemantauan
guru.

Fasa 4 Menyimpulkan isi 1. Dua orang murid diminta untuk merumuskan isi Murid dapat menyatakan Nilai:
pengajaran pelajaran pada hari ini. gaya-gaya bahasa yang
 Keberanian
Penutup telah dipelajari pada hari
2. Guru menangguhkan sesi pengajaran dan ini berserta contoh yang
pembelajaran. sesuai.
(Pentaksiran)

(5 minit)

Refleksi Pengajaran __________________________________________________________________________________________________________________


dan Pembelajaran __________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________