Anda di halaman 1dari 4

SOAL PAI KELAS XII SUKRIWAN, S.Pd.

A. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, d atau e pada jawaban yang benar!

1. Pernikahan adalah suatu bentuk kehidupan yang disyariatkan islam. Rasulullah saw.
menganjurkan nikah kapada mereka yang ... .
a. masih muda
b. sudah lanjut usia
c. kaya
d. sama keyakinannya
e. Mampu
ANS : E
2. Tujuan pernikahan sering diungkapkan dengan istilah sakinah, mawaddah dan
warrahmah. Maksud dari sakinah tersebut adalah jalinan ... .
a. cinta kasih
b. kasih sayang
c. kekeluargaan
d. persaudaraan
e. ketenangan lahir dan batin
ANS : E
3. Q.S Ar-rum ayat 21 memberikan penegasan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk ... .
a. memperoleh ketentraman dan kebahagiaan hidup
b. memperoleh rezeki dan pekerjaan yang halal
c. memperoleh keturunan yang baik dan sah
d. membentengi dari perbuatan tercela
e. memperoleh keturunan yang baik
ANS : A
4. Seseorang yang ingin menikah dengan maksud semata-mata untuk menguasai harta
atau membalas dendam, maka hukum nikahnya adalah ... .
a. boleh
b. sunah
c. wajib
d. makruh
e. Haram
ANS :E
5. Orang yang telah mampu atau sanggup menikah sedangkan apabila tidak menikah
khawatir akan terjerumus ke dalam perzinaan, hukumnya ... .
a. jaiz
b. wajib
c. sunah
d. makruh
e. Haram
ANS :B
6. Orang yang sudah mampu menikah namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari
godaan yang menjerumus kepada perzinaan, hukumnya ... .
a. jaiz
b. wajib
c. sunah
d. makruh
e. Haram
ANS :C
7. Demi terciptanya masyarakat yang baik dan sempurna serta hubungan yang harmonis
dalam setiap keluarga, hidup tentram, aman, sejahtera dan bahagia lahir dan batin di dunia
maupun akhirat mutlak adanya ... .
a. negara yang demokratis
b. ideologi negara yang baik
c. kebsahan pernikahan
d. negara berdasarkan islam
e. pendidikan yang layak
ANS :C
8. Rasulullah saw. bersabda yang artinya : Barang siapa tidak mampu (untuk nikah),
hendaklah ia ... .
a. berusaha
b. bersabar
c. berpuasa
d. berdoa
e. Bertakwa
ANS :C
9. Salah satu surah yang menjelaskan mengenai talaq adalah ... .
a. al-Baqarah ayat 229
b. an-Nas ayat 1
c. al-Fatihah ayat 3
d. al-Anbiya'
e. Ali imran ayat 6
ANS :
10. Dalam pernikahan, istri dan suami termasuk ke dalam ... .
a. syarat pernikahan
b. rukun pernikahan
c. sahnya pernikahan
d. batalnya pernikahan
e. haramnya pernihkahan
ANS :A
11. Orang yang tidak boleh dinikahi disebut ... .
a. mahram
b. haram
c. muhalil
d. halal
e. Mukhalit
ANS :B
12. Berikut yang tidak termasuk syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh calon suami
dalam menentukan calon istri adalah ... .
a. hartanya
b. keturunannya
c. kecantikannya
d. kepandaiannya
e. Agamanya
ANS :D
13. Berikut ini adalah orang yang tidak boleh dinikahi, kecuali ... .
a. ayah kandung
b. ibu mertua
c. saudara sepersusuan
d. saudara angkat
e. saudara seayah
ANS :D
14. Berikut ini yang tidak termasuk tujuan perkawinan adalah ... .
a. memperoleh keturunan
b. kasih sayang
c. membentengi akhlak
d. menegakkan rumah tangga yang islami
e. terjadinya talaq
ANS :E
15. "Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu
dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-
baik". Arti ayat tersebut termasuk pada surah ... .
a. an-Nahl ayat 72
b. al-Baqarah ayat 230
c. Ali imran ayat 392
d. an-Nas ayat 3
e. an- Nisa ayat 34
ANS :A
16. Berikut yang tidak termasuk rukun nikah adalah ... .
a. suami
b. istri
c. wali
d. dua orang saksi
e. uang banyak
ANS :E
17. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, perceraian
harus ditetapkan oleh ... .
a. pengadilan militer
b. pengadilan negeri
c. pengadilan agama
d. pengadilan umum
e. pengadilan tata usaha negara
ANS :C
18. Perintah untuk memberi mas kawin bagi suami terhadap istrinya tercantum dalam
Alqur'an
a. 3
b. 4
c. 5
d. 10
e. 56
ANS :B
19. Salah satu dari syarat sah seorang wali yaitu ... .
a. islam
b. kaum pembangkang
c. kaum murtad
d. kafir
e. Yahudi
ANS :A
20. Wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan
disebut wali ... .
a. nasab
b. ila'
c. hakim
d. jaiz
e. Murtad
ANS :A
21. Perempuan yang haram dipinang dengan cara terus terang, tetapi boleh dengan cara
sindiran adalah perempuan yang ... .
a. berada dalam iddah wafat
b. masih bersuami
c. sudah bertunangan
d. termasuk muhrim
e. berada dalam iddah talak raj'i
ANS :A
22. Seorang istri yang dicerai suaminya dalam keadaan hamil, masa iddahnya adalah ... .
a. tidak mempunyai masa iddah
b. 4 bulan 10 hari
c. 3 kali haid
d. 3 kali suci
e. sampai melahirkan anaknya
ANS :E
23. Talak yang diucapkan oleh suami dengan adanya pembayaran iwad (tebusan) dari istri
kepada suami tersebut ... .
a. talak satu
b. talak dua
c. talak raj'i
d. khulu'
e. li'an
ANS :D
24. Suami istri harus berusaha menciptakan suasanan tentram dan damai dalam keluarga.
Berikut ini yang tidak mendukung suasana tersebut adalah ... .
a. mengajak keluarga untuk berwisata bersama
b. membiasakan ucapan yang santun dalam keluarga
c. menanamkan nilai-nilai keislaman pada keluarga
d. menyibukkan diri dengan shalat sunnah selama berada di rumah
e. menemani anak-anak mengerjakan PR atau tugas sekolah lainnya
ANS :
25. Perhatikan pernyataan berikut.
1) Terhindar dari perbuatan maksiat
2) Untuk meneruskan kehidupan manusia
3) Pasangan yang didapat sesuai dengan perilaku
4) Terwujudnya ketentraman, kasih sayang dan cinta
5) Ikatan yang menyatukan seorang laki-laki dan wanita
6) Merupakan status simbol dalam kehidupan masyarakat
Melalui pernyataan tersebut, yang termasuk hikmah pernikahan adalah nomor ... .
a. 1, 2 dan 3
b. 4, 5 dan 6
c. 1, 2 dan 4
d. 3, 5 dan 6
e. 2, 3 dan 4
ANS :C