Anda di halaman 1dari 4

BOUNDI

NGATTACHMENT
Pendahul
uan

Bul anper t
amakehi dupanbay imerupakanmasat r
ansi sidanpeny esuaian
baikutkor angt uamaupunbay i,olehkar enai t
ubi danhar usdapatmemf asil
itasi
prosest ersebut .
Kel ahiran adal ah sebuah momenty ang dptmembent uk suat ui katan
antarai bu dan bay i
.Pada saatbay idi lahirkan adalah saat y ang sangat
menakj ubkanbagi seor angibuket ikai adptmel ihat,memegangdanmember ikan
ASIpadabay i
ny aut kper tamakal i.danmasat enangset elahmel ahi rkandi saat
i
bur il
eks,member i
kanpel uangideal untukmemul aipembent ukani kat anbat in.
Seor angbay iy gbar ulahirmempuny aikemampuany gbany akmi salnya
dptmenci um, mer asadanmel i
hat .Kuli
tmer ekasangatsensi ti
v et erhadapsuhu
dansent uhandansel amasat uj am per tamaset elahkel ahir
anmer ekasangat
waspadadansi aput kmempel ajari duniabar u.
Jika t idak ada kompl i
kasiy g serius set elah bay ilahi rdptl angsung
dil
etakkandi atasper utibu,kontakseger ai niakansangatber manf aatbagii bu
maupunbay inyakar enakont akkul i
tdgkul itmembant ubay it
etaphangat .
Ikatanant arai budgbay i
ny at el
ahter jadisejakmasakehami l
andanpada
saatper sal i
nani kat ani t
uakansemaki nkuat .
Bidansebagait enagakesehat an
dapatmemf asi l
it
asiper i
lakuikat anawali nidengancar ameny ediakansebuah
l
ingkungany gmendukung, sehinggakont akdani nter
aksibai kdar ior angt ua
kepadaanakdptt erjadi.

Penger
ti
an

BAterjadipadakal aIV, dimanadi adakankont akant ar


ai bi
-ayah-anakdan
beradadal am ikatankasi h.
Menur ut Br azelton ( 1978) ,
bondi ng mer upakan suat u ketertar
ikan mut ual
pertamaant arindi vi
du,misalny aant ar
aor angt uadananak, saatper t
amakal i
bertemu.
Attachmentadal ah suat u perasaan meny ayangiat au loyali
tas yg mengi kat
i
ndi vi
dudgi ndividulain.
MenurutNel son & may ( 1996),
attachmentmr p suatui katan antara
i
ndi vi
dumel iputipencur ahanper hati
anser t
aadany ahub8unganemosidanf i
sik
ygakr ab.
MenurutKl auss,Kenell( 1992) ,
BA ber sif
atunuk, spesif
ik dan ber t
ahan
l
ama. mer ekaj ugamenambahkanbahwai katan orang tuanterhadap anakny a
dapatt erusberlanjutbahkansel amany awal audipisahjarak,
danwakt udantanda
-t
andakeber adaanf isikt
idakt erl
ihat.
Menur utSaxt onandPel ikan,1996,
Boundingadlsuat ulangkahut kmengungkapkanper asaanaf eksi(kasih
saying)
olehibukepadabay i
nyaseger asetelahlahir
.
At
tachmentadli
nter
aksiant
arai
budanbay
isecar
aspesi
fi
ksepanj
ang
wakt
u

Mat
ernalneonatalhealth:
BAadlkont
akdini secaralangsungantar
aibudanbayist
lproses
per
sali
nan,dimulaipadakalaII
Isampaidgpostpart
um.

Prakondisiygmempengar uhiikat
an(mer cer
,1996)y
ait
u:
1.kesehat
anemosional Ortu
2.Si st
em dukungan soci aly g mel i
putipasangan hidup,
teman dan
keluar
ga
3.Suatuti
ngkatket
rampi l
andalam berkomunikasidandalam member
ikan
asuhan
ygkompeten
4.kedekat
anorangtuadgbay i
5.Kococokanorangt ua–bay i(termasukkeadaan,temperamen,
danj
enis
kelamin)

Tahap-
tahapBA

a. Perkenalan (
acquai
ntance)
,dg mel
akukan kont
ak
mat
a,menyentuh,berbicaradan
mengeksplor asiseger
astlmengenalbayi
nya.
b.Bonding(keterikatan)
c.Att
achment ,perasaansayingygmengikati
ndiv
idudgindi
vi
dul
ain.

Menur
utKl
aus,
Kenel
l(1982)
,bagi
anpent
ingdar
iikat
ani
alahper
kenal
an

El
emen-
elementBA

a.
Sent
uhan
Sentuhan at au indera peraba,di
pakaisecar a ekstensi
fol eh ort
u dan
pengasuhl ai
nsbgsuat usar anaut kmengenalbay ibarul ahi
rdgcar a
mengekspl or
asitubuhbay idguj ungjarinya.peneliti
antelahmenemukan
suatupolasent uhany ghampersamay aknipengasuhmemul aieksplorasi
jar
it angan ke bagi an kepala dan tungkaikaki .Ti
dak lama kemudi an
pengasuh memakait el
apakt angannya ut kmengel us badan bay idan
akhir
ny amemel ukdgt anganny a.Gerakanonidi pakaiit
kmenenangkan
bayi.
b.
Kont
akmat a
keti
kabay ibarulahi
rmampusecar afungsi onalmemper t
ahankankont ak
mata,orangt uadanbay iakanmenggunakanl ebihbanyakwakt uunt uk
sali
ngmemandang. beberapai bumengat akan,denganmel akukankont ak
matamer ekamer asalebihdekatdenganbay i
nya.
c.
Suar
a
Sali
ngmendengardanmer esponsuar aant araor angtuadanbay inyajuga
penting.
Or ang tua menunggu t angisan per t
ama bay i
nya dengan
tegang.sedangkanbay iakanmenj aditenangdanber pal
ingkear ahorang
tuamer ekasaatorangt uamer ekaberbicaradengansuar abernadatinggi
d.
Aroma
peri
lakul ainygter
jal
inant araorangtuadgbay iadalahrespont er
hadap
aroma /bau masi ng-masi ng.
Ibu menget ahuibahwa anakmempuny ai
aroma y g uni
k.(
Porter,
Cernoch,Perr
y,1983).sedangkan bayibel aj
ardg
cepatut kmembedakanar omasusui buny a.

e.
Ent
rainment
bayibarulahi rbergerak-gerak sesuaidg str
ukturpembi car
aan orang
dewasa.mereka menggoy ang tangan,mengangkat kepala,
menendang-
nendamngkaki ,
sepertisedangdansamengi kutinadasuaraorangtuanya.
Entr
ainmentterjadisaatanakmul aiberbi
cara.
ir
amai niber
fungsimemberi
umpan bali
k posi ti
fkepada or ang tua dan menegakkan suatu pola
komunikasi
ef ekti
fygposi t
if.

f
.Bi
ori
tme
anaky gbelum l
ahirataubarul ahi
rdptdi
katakansenadadgr i
tmealamiah
i
buny a.ut
kitusalahsat utugasbay ibarulahiradalahmembent ukrit
me
personal(bi
ori
tme) .
or angt
uadptmembant upr osesinidgmemberikasih
saying y g konsi sten dan dg memanf aatkanwaktu saat bay i
mengembangkanper il
akuygr esponsi
fe.
halinidptmeni ngkat
kani
nter
aksi
socialdankesempat anbayiutkbelaj
ar.

g.
Kont
akdini
saatini,
ti
dakadabukt iil
mi ahy gmenunj ukkanbahwakontakdiniset
elah
lahi
rmer upakan haly g pent i
ng utk hubungan or
ang t
ua-anak.
namun
menur utkl
auss,kemel l1992, adabeberapakeuntunganf
isi
ologi
sy gdapat
diper
olehdarikont akdini:
1.kadaroksit
osindapr olaktinmeningkat
2.Reflekmenghi sapdilakukandi ni
3.Pembent ui
kankekebal anakt i
fdimulai
4.memper cepatpr osesikat anantaraortudananak

h.
Bodywar
m(kehangat
ant
ubuh)

i
.wakt
upember
iankasi
hsay
ang

j
,
Sti
mul
asihor
monal

Pr
insi
p-pr
insi
pdanupay
ameni
ngkat
kanBA
a.meni tpertamaj am per t
ama
b.Sent uhanorangt uaper tamakal i
c.Adany ai
katany gbaikdansi st
ematis
d.terli
batprosesper salinan
e.Per si
apanPNCsebel umny a
f.Adapt asi
g.Kont aksedinimungki n,
shgdptmembantumember ikehangat
anpada
bay i,
menurunkanr asasaki tibu,
sert
amember
irasanyaman
h.fasili
tasutkkont aklebihlama
i
.Penekananpadahal -halpositi
f
j
.per awatmat erni
tas
k.Libatkananggot akel uargalain
l
.I nformasiber t
ahapmengenai BA

Dampakposi
ti
fygdapatdi
per
olehdar
iBA

-
bay
i mer asa di
cint
ai,
di
per
hati
kan,mempercayai
,
menumbuhkan si
kap
soci
al
-
Bayimer
asaaman,ber
animengadakanekspl
orasi

HambatanBA
-Kurangsupportsyst
em
-Ibudgresiko
-Bayidgresiko
-kehadi
ranbay iy
gtdkdi
ingi
nkan

Per
kembangant ingkahl
akuanakygter
hambat
-Ti
ngkahl akuster
eot
ip
-Sosialabnormal
-Kemundur anmotori
k,
kogni
ti
f,
ver
bal
-Bersikapapati
s

Anda mungkin juga menyukai