Anda di halaman 1dari 8

PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2020-2022

PELAN STRATEGIK UNIT BERUNIFORM

1  Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa

ANJAKAN PPPM 3  Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai

9  Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas

S4 Menyediakan persekitatan pembelajaran menyokong / bermakna

ASPIRASI PPPM S5 Meningkatkan kerjasama dan komunikasi tahap tinggi

S8 Meningkatkan kualiti dan kuantiti murid di dalam pencapaian Kokurikulum

KRA PENGURUSAN KOKURIKULUM

SMK BUKIT GARAM II, KOTA KINABATANGAN 1


PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2020-2022
KEKUATAN KELEMAHAN

1) Guru yang bertugas di sekolah ini 100% terdiri dari guru yang 1) Kekurangan guru yang mempunyai kemahiran dan kepakaran
terlatih. bagi melatih pelajar yang lebih cemerlang dalam bidang
2) Semua guru di sekolah ini berpotensi untuk cemerlang kokurikulum di peringkat yang lebih tinggi.
dalam melaksanakan kokurikulum berdasarkan 2) Jurulatih yang mempunyai kemahiran yang tinggi
kemahiran dan kepakaran mereka secara individu. perlu ditambah di samping menghantar guru yang
3) Pelajar di sekolah ini merupakan pelajar yang berbakat, sedia ada bagi meningkatkan ilmu serta kemahiran
berdisiplin, boleh memberikan komitmen dalam program kejurulatihan.
latihan dan mempunyai motivasi yang tinggi. 3) Pelajar tidak dilatih mengikuti program yang lebih tersusun,
4) Prasarana yang terdapat di sekolah ini amat sesuai untuk berterusan dan sistematik bagi memenuhi perancangan jangka
menjana kecemerlangan dalam bidang kokurikulum. pendek, sederhana dan jangka panjang.
5) Wujud kerjasama yang erat antara pihak sekolah dengan 4) Beberapa kemudahan latihan perlu diselenggara, tempahan
pihak luar. peralatan latihan yang baru serta kemudahan latihan perlu di
tambah.

PELUANG ANCAMAN

1) Terdapat peluang yang cukup luas kepada semua pelajar 1) Keadaan kewangan yang terhad, perbelanjaan perlu
yang mahu berjaya dalam mana-mana bidang yang berhemat dan kos peralatan yang mahal.
mereka ceburi. 2) Kekurangan jurulatih yang mahir bagi melaksanakan program
2) Kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak PPD, pihak latihan dan program pembangunan.
swasta dan ibubapa terbuka luas kepada semua pelajar 3) Beban tugas guru selaku jurulatih, guru mengajar dalam
yang berminat serta berbakat . kelas dan urusan keluarga.
3) Ruang yang seluas-luasnya dibuka kepada semua 4) Kurang atau tiada sokongan ibu bapa untuk berjaya
pelajar tanpa mengira kecerdikan, aras IQ, agama dan dalam bidang kokurikulum.
keturunan. 5) Pelajar yang telah berjaya akan ditawarkan ke Sekolah
Sukan atau Pusat Kecemerlangan Sukan

ANALISIS SWOT

SMK BUKIT GARAM II, KOTA KINABATANGAN 2


PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2020-2022

PELAN STRATEGIK UNIT BERUNIFORM


SASARAN PRESTASI
KPI
TOV 2020 2021 2022
BIL OBJEKTIF STRATEGI / INISIATIF PELAKSANA

Bilangan
pencapaian
sekurang-
3 4 5 6
kurangnya tempat
ketiga di peringkat
daerah
Menganjurkan aktiviti
Bilangan
Meningkatkan yang dapat meningkatkan
pencapaian tempat PK,Guru
1 Pencapaian Badan 3 4 5 6 pencapaian murid dalam
pertama di Penasihat
Beruniform Badan Beruniform
peringkat daerah
Bilangan mewakili
7 8 9 10
daerah
Bilangan mewakili
3 4 5 6
negeri
Bilangan mewakili
4 5 6 7
negara
2. Meningkatkan Meningkatkan > 85 > 90 > 95 100 1. Memberi kursus PK,Guru
penguasaan KBAT peratus amalan tentang penulisan Penasihat
dalam kokurikulum KBAT dalam RPH dan Laporan
kokurikulum berunsurkan KBAT
kepada guru
penasihat dan
murid.
2. Melaksanakan

SMK BUKIT GARAM II, KOTA KINABATANGAN 3


PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2020-2022
2017
aktiviti berunsurkan
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN KBAT semasa
perjumpaan
mingguan.

PELAN TAKTIKAL UNIT BERUNIFORM


KRA Pengurusan Kokurikulum

Strategi Menganjurkan aktiviti yang dapat mencemerlangkan pencapaian murid dalam Badan Beruniform
TANGGUNG TEMPOH/ KOS KPI/ PELAN
BIL PROGRAM SASARAN PRESTASI
JAWAB TARIKH /SUMBER OUTPUT KONTIGENSI

Peratus murid 100% murid


menyertai menyertai
PK KO-KUM, SU Menganjurkan
Kokum RM 8,000 Perkhemahan Perkhemahan dan
Perkhemahan Jati Diri Kem Badan
1 Penyelaras, JULAI melahirkan sifat
Badan Beruniform KO-KUM dan melahirkan beruniform
Guru Penasihat sifat kempimpinan yang
kempimpinan baik
yang baik

Hari Kawad Kaki PK KO-KUM, SU JUN RM2,000 Peratus murid 100% murid Menganjurkan
2
Kokum menyertai menyertai program Kem Badan
Penyelaras, program hari hari kawad dan Beruniform

SMK BUKIT GARAM II, KOTA KINABATANGAN 4


PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2020-2022
kawad dan
menambahkan
Guru Penasihat menambahkan
keyakinan diri
keyakinan diri

PELAN OPERASI 1

UNIT BERUNIFORM

Nama Program Program Pembangunan Bakat Murid

Matlamat Memastikan murid melibatkan diri dalam UB, UKP dan USP berunsur KBAT mengikut minat masing-masing

Objektif Setiap murid terlibat sekurang-kurangnya dua program kecemerlangan kokurikulum berunsur KBAT

Tempoh Januari – Mac

Sasaran Semua murid

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELAN KONTIGENSI

1 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa PK, Setiausaha 1 hari Taklimat

PK, Setiausaha,
Taklimat pelaksanaan program 1 hari Pemberitahuan kepada ahli
2 Penyelaras

SMK BUKIT GARAM II, KOTA KINABATANGAN 5


PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2020-2022

Januari –
Pelaksanaan program Guru penasihat / AJK Arahan kepada pelajar.
3 Mac

Pengetua, PK,
4 Pemantauan keberkesanan 1 bulan Semakan Hasil projek
Setiausaha

PELAN OPERASI 2

UNIT BERUNIFORM

Nama Program Perkhemahan Jati Diri Badan Beruniform

Matlamat Meningkatkan penyertaan murid di dalam perkhemahan Jati Diri Badan Beruniform

Objektif Melahirkan sifat kepimpinan dikalangan murid dengan baik

Tempoh Mei

Sasaran Semua murid

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELAN KONTIGENSI

1 Mesyuarat Pengetua, PK, 1 hari Taklimat


Setiausaha

SMK BUKIT GARAM II, KOTA KINABATANGAN 6


PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2020-2022
2 Taklimat pelaksanaan program PK, Setiausaha 1 hari Pemberitahuan kepada ahli

3 Pelaksanaan program Guru Penasihat/AJK Mei Rekod Penghantaran

4 Pemantauan keberkesanan PK, Setiausaha Mei Postmortem/Laporan Bergambar

PELAN OPERASI 3

UNIT BERUNIFORM

Nama Program Hari Kawad Kaki

Matlamat Meningkatkan penyertaan murid di dalam Hari Kawad Kaki

Objektif Menimba pengetahuan kawad kaki berunsur KBAT dan memupuk keyakinan diri serta kepimpinan murid

Tempoh Oktober

Sasaran Semua murid

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELAN KONTIGENSI

1 Mesyuarat Pengetua, PK, 1 hari Taklimat


Setiausaha

SMK BUKIT GARAM II, KOTA KINABATANGAN 7


PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI TAHUNAN 2020-2022
2 Taklimat pelaksanaan program PK, Setiausaha 1 hari Pemberitahuan kepada ahli

3 Pelaksanaan program Guru Penasihat/AJK Oktober Rekod Penghantaran

4 Pemantauan keberkesanan PK, Setiausaha Oktober Postmortem/Laporan Bergambar

SMK BUKIT GARAM II, KOTA KINABATANGAN 8

Anda mungkin juga menyukai