KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian © Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak tidak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan atau

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, dibenarkan sesiapa mengeluarkan mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KANDUNGAN ___________________________________________________
KANDUNGAN 1. 2. 3. 4. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan, Matlamat, dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik, Struktur Program, dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian, Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan PISMP MUKA SURAT ii iii 1 2

5. 6. 7. 8. 9. 10.

7 16 19 23 KW-01 - 06 PP-01 - 03 KM-01 - 087 AP-01 - 02 PE1-01 - 09 PE2-01 - 018 TK01 LAM-01 LAM-04

11

12 13.

14.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

i

KATA ALU-ALUAN PENGARAH
Bismillahi al-Rahman al-Rahim, Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru (IPG) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Pendidikan Guru dan Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum, Pengenalan, Matlamat, dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optimum. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program, Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan, Agihan Kursus Mengikut Semester, Sinopsis Kursus, Sistem Penyampaian dan Pentaksiran, Matriks Hasil Pembelajaran, Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran, pelantikan tenaga pengajar, pengurusan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Justeru, sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPG ditadbirkan secara berpusat (centralised), maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Di samping itu, Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Sekian, selamat maju jaya.

Dr Khair bin Mohamad Yusof Pengarah Bahagian Pendidikan Guru

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

ii

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus. Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience). holistik. futuristik. inovatif. kreatif. responsif. Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik. berkebolehan menyelesaikan masalah dan berdaya saing. Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti Rajah 1: Berasaskan Hasil Pembelajaran Spiral & Development al REKA BENTUK KURIKULUM Holistik Praktikal & Kontekstual Koheren Rajah 1 : Prinsip Reka Bentuk Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iii . Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik. Ciri-ciri tersebut mampu melahirkan modal insan guru yang berkualiti. dan bersepadu.KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. relevan. berdaya fikir.

dan Bina Insan Guru. kemahiran. • Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah. v. dan antara kursus-kursus yang ditawarkan. nilai/disposisi. lingkaran dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) setiap iv . • Kemahiran Psikomotor (hard skills) dan Kemahiran Insaniah (soft skills) • Perspektif global (UNESCO): Education For All (EFA). jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. iii. Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan. Education for Sustainable Development (ESD) • Empat Tonggak Pendidikan UNESCO (Pillars of Education): o Belajar untuk mengetahui (Learning to know) o Belajar untuk melakukan (Learning to do) o Belajar untuk hidup bermasyarakat (Learning to live together) o Belajar untuk mencapai matlamat (Learning to be) Kurikulum. Praktikal dan Kontekstual • Berbentuk praktikal • Berasaskan kurikulum sekolah rendah • Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik semester). • ii.i. Holistik • • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications FrameworkMQF). aktiviti kokurikulum. iv. Education for International Understanding (EIU). tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus. Berasaskan Hasil Pembelajaran • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang. • Melaksanakan amalan terbaik. Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan pengalaman praktikal/klinikal. Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran.

c. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. b. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) v . Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran dijalankan melalui e-pembelajaran (e-learning) dan pembelajaran secara online. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktis yang sebenar. dan tugasan. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian untuk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. Penggunaan Unit Plan. bahan. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. kerja kursus. praktikum. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar diamalkan termasuk Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. latihan industri.Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan secara: a. f. e. penyelidikan tindakan. Kuliah / Tutorial / Seminar / Perbengkelan / Pembelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar selaras dengan Notional Credit Hours. kajian kes. pentaksiran prestasi (performance assessments). Portfolio Pembelajaran. d. penilaian tugasan terarah. internship.

Penilaian dilaksanakan secara formatif dan sumatif dalam pelbagai bentuk seperti pentaksiran berterusan. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah menepati Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework . struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar.Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. Profesionalisme dan Kemanusiaan Komunikasi. Kepimpinan dan Kemahiran Berpasukan • Kaedah Saintifik. dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. Kelulusan Kurikulum Kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Pengubalan Kurikulum Pendidikan Guru (JPKPG) yang dilantik oleh Menteri Pelajaran. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran program yang hendak dicapai adalah dari segi: • • • • • • • Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Praktikal Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Etika.MQF). Ujian Akhir Kursus. Pemikiran Kritikal dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Pembelajaran Sepanjang Hayat Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) vi . hasil pembelajaran.

MATLAMAT.PENGENALAN. DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

PENGENALAN Institut Pendidikan Guru (IPG) merupakan nama baru bagi menggantikan maktab perguruan setelah institusi berkenaan dinaikkan taraf mulai 1 April 2006. vii. Mempamerkan kesungguhan meneruskan pembelajaran sepanjang hayat. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 1 . Menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal. dan etika profesional keguruan. Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. v. Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira faktor fizikal. Sejak itu IPG mula menawarkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah. Sebagai prasyarat. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan. kemahiran. dan ketrampilan profesionalisme selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. Terdapat 27 buah IPG di seluruh negara. psikologi. Menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. etika. budaya. Institut Pendidikan Guru (IPG) menawarkan program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. ii. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. pentaksiran. Memiliki dan menampilkan nilai. viii. dan Mempraktikkan semangat keusahawanan dalam mengendalikan kehidupan seharian. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. vi. bahan kurikulum. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM i. iii. sosial. iv.

SISTEM AKADEMIK. STRUKTUR PROGRAM DAN PERINCIAN KURSUS Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing juga diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Tahun Akademik Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Seseorang pelajar dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian setelah berjaya menyempurnakan pengajian selama 8 semester dengan 133 kredit. Amalan Profesional yang terdiri daripada praktikum dan internship diberi peruntukan dua minggu pelaksanaan bersamaan 1 kredit. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 2 . yang mencakupi teori dan amali diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Setiap semester mengandungi 18 minggu interaksi termasuk minggu peperiksaan.SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester.

nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. kemahiran generik. Kursus Wajib IPT Kursus Wajib IPG KURSUS TERAS 86 (65%) 3. dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru (IPG). Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. Pengajian Profesional diperuntukkan sejumlah 27 kredit. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti PISMP.STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. KURSUS KURSUS WAJIB 23 (17%) KREDIT • 2. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. 1. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 3 . Major. Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit. dan Amalan Profesional. • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF 24 (18%) • • Pakej Elektif 1 Pakej Elektif 2 JUMLAH 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Kursus Major diperuntukkan sejumlah 45 kredit. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional.

Sepanjang mengikuti program. major dan elektif. • Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. IPG diberi kebebasan untuk merancang dan melaksanakan kursus ini. Internship dilaksanakan selama 4 minggu pada semester 8. Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit. Kursus MUET English Language Enrichment ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). Praktikum dilaksanakan selama 24 minggu yang diagihkan kepada tiga fasa. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 4 .Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah. Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga bentuk iaitu: • • Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dijalankan selama 4 minggu tanpa kredit menerusi kursus Pengajian Profesional.

PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum . 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit yang diagihkan dalam 6 semester dan jumlah 3 kredit lengkap pada semester 6.Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum – Permainan Kokurikulum . KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM.Unit Beruniform II Kokurikulum – Olahraga Kokurikulum – Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM. 1 1 2 3 4 5 7 8 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 5 .Unit Beruniform I Kokurikulum .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL PKP Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 6 .Amalan Profesional KOD KURSUS *Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. Kursus Major. dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan. 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6 (12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan melalui Kursus Pengajian Profesional. Senarai Kursus Major dan Kod BIL. Profesional *Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major *Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 *Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum Fasa I Praktikum Fasa II Praktikum Fasa III Internship Jumlah KREDIT SEM.

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) SEM. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 7 .Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan) BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.Bahasa Melayu Pendidikan BMM3113 Rendah (Kaedah) BMM3114 Kebudayaan Melayu BMM3115 Penyelidikan Tindakan II . 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 2. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2007) BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu BMM3112 Sejarah Bahasa Melayu. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3103 Tatabahasa Arab 1 BAM3104 Tatabahasa Arab 2 BAM3105 Morfologi Arab BAM3106 Retorika Bahasa Arab BAM3107 Kesusasteraan Arab BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab BAM3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab BAM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 8 . BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Tamil Moden I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Tamil Klasik Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Tamil Moden II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4.

Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2008) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I .5.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3108 PSS3111 PSS3109 PSS3110 PSS3107 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 9 .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2007) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 5.

1 1 1 1 2 2 2 2 KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 10 . PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik di dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(1+1) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM.6.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual KBSR – Menggambar.Membentuk dan Membuat Binaan. Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I . Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pendidikan Seni Visual KBSR .Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) SEM. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II .Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II . dan Mengenal Kraf Tradisional Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 11 .7.

Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 10. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers.9. Fractions. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) 3 (0+3) 45 (34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 MTE 3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 12 . PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Kaedah) Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 12.PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional Teknologi Bahan dan Pembuatan Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk Pakaian Teknologi Elektrik dan Elektronik Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan Pengurusan Makanan dan Teknologi Pengurusan Keselamatan Bengkel Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) Reka Bentuk Berbantu Komputer Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Proses dan Kaedah Reka Bentuk Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 2(2+0) 3(3+0) 2(0+2) 3(0+3) 2(0+2) 45 (34%) SEM. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI .11. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 KOD RBT3101 RBT3102 RBT3103 RBT3104 RBT3105 RBT3106 RBT3107 RBT3108 RBT3109 RBT3110 RBT3111 RBT3112 RBT3113 RBT3114 RBT3115 RBT3116 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 13 . Technology and Society Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. SAINS PENDIDIKAN RENDAH KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 KURSUS Life and Living Processes Children’s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) Science.

Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Prasekolah (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Prasekolah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PKB3101 PKU3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKB3113 PKU3114 PKB3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 14 . PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Sesi 2007/2008) Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.13. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 14.

Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3115 Penyelidikan Tindakan II . 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 SEM.15. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKD3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) PKU3103 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Bermasalah Pendengaran PKD3104 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran PKD3105 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa 3(1+2) Inggeris PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah 3(2+1) Pendengaran PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran 3(3+0) PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak 3(2+1) Bermasalah Pendengaran PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) PKD3113 Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) SEM. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 15 .Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3115 Penyelidikan Tindakan II . PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKL3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) Bermasalah Penglihatan (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Berkeperluan Khas PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKL3104 Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan 3(2+1) PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu 3(2+1) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3107 Orientasi dan Mobiliti 3(2+1) PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris 3(2+1) PKL3109 Kod Braille Matematik 3(2+1) PKL3110 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanak3(2+1) kanak Bermasalah Penglihatan PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(2+1) PKL3113 Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 16.

Pendidikan Khas Pemulihan (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan Penyelidikan Tindakan II .Pendidikan Pemulihan (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 16 .17. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH KOD PKP3101 PKU3102 PKP3103 PKP3104 PKP3105 PKP3106 PKP3107 PKP3108 PKP3109 PKP3110 PKU3111 PKU3112 PKP3113 PKU3114 PKP3115 KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Perkhidmatan Dalam pemulihan Kemahiran Pengamatan Pendidikan Disleksia Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II Terapi dalam Pendidikan Pemulihan Methodology in Remedial Mathematics Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I .

AGIHAN PAKEJ ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 17 .

Elektif 1 Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2 3 4 5 2 3 4 5 7. Jasmani 5 Pendidikan . 1 Pendidikan 3 Kesihatan . Bahasa Melayu * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 6. Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 12 (9%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 18 . Makro Pendidikan Islam PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) Sem. 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 1 Pendidikan . 5. Islam 9 Bahasa Arab .PAKEJ ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil.

Decimals and Percentages MTE3112 Assessment Practices in Mathematics PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual MZU3104 Asas Pendidikan Muzik MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) Sem. Fractions. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics MTE3109 Teaching of Numbers.Pakej Elektif 2 Bil. Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegara an Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran. 3 4 5 6 Pendidikan Moral 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Science 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Mathematics 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 4 5 6 Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Bahasa Melayu Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 19 .

Bil. Elektif 2 Kemahiran Hidup Kursus RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Prasekolah PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem. dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK). Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 12 (9%) Nota: • Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif ditunjukkan dalam Jadual di bawah. • Pemilihan Pakej Elektif 1 dan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 14. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah Pendidikan AlQuran English Language 13. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 .

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

*** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 .

Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 XXX31XX XXX31XX ELS3102 * ** *** KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 XXX31XX XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS Lampiran 3 & m.s 17) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 19 Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 21 .s 17) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18 * ** *** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 Lampiran 3 & m. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing.

s 17) XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & 3(x+x) m. ** Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 XXX31XX KURSUS KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) Kokurikulum . Semester 8 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa XXX3114 Major XXX3115 Major (Penyelidikan Tindakan II) INT3101 Internship (4 minggu) Jumlah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 12 KREDIT 3(3+0) 3 (3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14 22 .s 17) PRK3101 Praktikum I (4 minggu) 2 Jumlah 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 6 (Tahun 3) KOD KURSUS WAJ3113 Kokurikulum .Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m. Semester 7 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak XXX3113 Major (Penyelidikan Tindakan I) PRK3103 Praktikum III (12 minggu) Jumlah *Bagi Major Bahasa Melayu Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus. *** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.Persatuan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI XXX3111 Major XXX3112 Major XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) PRK3102 Praktikum II (8 minggu) KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 Jumlahl 17 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6 **Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.

* Bagi Major Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 .

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

tutorial dan amali. penguasa ilmu yang mantap. Matriks ini digunakan sebagai rujukan penentuan kualiti program dan sebagai mekanisma yang menunjukkan tahap pencapaian pelajar terhadap hasil pembelajaran. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut.SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Pengalaman pembelajaran pelajar juga berlaku melalui pembelajaran kendiri (Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses. mengumpul. Mekanisma penyampaian berlaku dalam bentuk interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. pengguna teknologi maklumat yang cekap. dan penilaian kendiri. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaran dan pembelajaran. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah. serta pemupuk nilai yang gigih. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melaksanakan tugas dengan berkesan. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 . terarah kendiri. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN • • • Matriks hasil pembelajaran merupakan suatu pemetaan hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. pendidik yang inovatif. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah / tutor dalam sesi tutorial. Hasil Pembelajaran program disepadankan dengan domain hasil pembelajaran MQF.

SINOPSIS KURSUS WAJIB Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

dan kemahiran mendengar. It focuses on the English Sound System. It builds further on parts of speech/word classes. Islam dalam tamadun Melayu. Types of Questions. Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. Reading Skills. bengkel pembinaan bahan pemulihan dengan power point. bengkel aktiviti penulisan mekanis. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. bengkel asas membaca : kaedah fonetik. jenis-jenis ayat. seminar dan pameran bahan pemulihan bahasa Melayu. Islam in the Malay Civilisation. kaedah pandang dan sebut. bengkel aktiviti pratulisan. Prominent Figures of the Islamic Civilisation. ‘Islam Hadhari’ and Nation Development Process. dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Sentence Types. interaction among various civilisation. This course focuses on the Introduction of Civilisation. Contemporary Issues. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. Parts of Speech/Word Classes. interaksi tamadun Asia dan relevansinya di Malaysia dan di dunia. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-01 . penulisan ilmiah dan penulisan refleksi. interaksi antara pelbagai tamadun. Literasi Bahasa (Language Literacy) WAJ3104 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasikan aktiviti prabacaan. Isu-isu kontemporari tamadun Islam dan tamadun barat. konsep asas tamadun Islam.KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) (Islamic Civilisation and Asian Civilisation) 2(2+0) Kursus ini menfokuskan pengenalan ilmu ketamadunan. jenis-jenis soalan. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. tatabahasa. kaedah abjad. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners’ current English language skills. membaca. berpasangan dan berkumpulan. bengkel penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. membaca. dan menulis untuk pelbagai tujuan. kemahiran mendengar dan bertutur. basic concept Islamic Civilisation. bengkel pembelajaran secara individu. bertutur. writing for different text types. bengkel membuat rakaman bunyi-bunyian dengan menggunakan alat perakam digital. Pendidikan Seni Visual. membina dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran bukan elektronik. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). Tenses. listening and speaking skills. bengkel pengajaran menggunakan boneka. dan menulis pelbagai penulisan. reading skills. Listening and Speaking Skills. writing academic papers and writing reflections. tokohtokoh tamadun Islam dan Asia.

spatial sense. knowledge and basic skills in arts in primary school. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengenalan Seni dalam Pendidikan. melaksanakan dan menguruskan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan seni visual. religion and ethnic relation. Kursus ini berfokus kepada pendekatan dan strategi yang sepatutnya dikuasai dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokong pencapaian literasi nombor. mechanism of writing workshop. basic reading workshop : phonetic method. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. and also data analysis and interpretation. memperoleh pengalaman dan ekspresi melalui seni. This course focuses on ethnic relation in Malaysia. look and seeing method. economic development in the context of ethnic relation in Malaysia. alphabet method. seminar and exhibition of Malay language remedial materials. implementing activities on knowing Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-02 . The topics discussed are problem solving. melaksanakan aktiviti mengenal irama. muzik dan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran. perlembagaan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. construct and use non electronic teaching and learning materials. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan hubungan etnik di Malaysia. Visual Art Education and Physical and Health Education. pre-writing activity workshop. paired and grouped learning work shop for development of remedial materials using powerpoint. and the role of government and society in ethnic relation. operasi dan pengiraan. kesedaran ruang.This course explains and applies pre-reading activities. pluralistic society in the Malay world. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. workshop for sound production using digital recorder. constitution in the context of ethnic relation in Malaysia. basic concepts in ethnics relation. measurement. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. aplikasi dan pengurusan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. konsep-konsep asas hubungan etnik. warna dan ruang serta deria dan seni. masyarakat pluralistik Alam Melayu. politics development in the context of ethnic relation in Malaysia. challenges and inculcation of ethnic relation in Malaysia. pengetahuan dan kemahiran asas dalam seni peringkat sekolah rendah. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. immersed reading and writing remedial workshop for Music Education. menjalankan aktiviti meneroka. pengukuran. This course exposes students to the introduction to the Arts in Education. dan juga analisis data dan interpretasi. operation and computation. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. application and management in teaching and learning activities. workshop for using puppets. agama dan hubungan etnik. individual. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) This course focuses on the approach and strategy students should acquire and model to support the achievement of numerical literacy.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-03 . penubuhan unit-unit kokurikulum. constitution of uniform units. filing system. pengurusan dan pentadbiran. pengelolaan aktiviti.colour and space as well as senses and arts. exploring. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. planning and camping. dan majlis rasmi. structure and organization. marching. court and rules and regulation of games. gelanggang dan undang-undang permainan. and official function. mengetahui. implementing and managing creative activities by integrating music. expressing through arts. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. pengukuhan kemahiran dalam permainan.rhythm. games enrichment. introduction on equipment. organizing of activities and competition. This course focuses on the history of uniform unit. WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. struktur dan organisasi. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. This course focuses on cocurriculum in primary school. discipline and spiritual. pengurusan mesyuarat dan kewangan. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. asas pertolongan cemas. sistem fail dan surat menyurat. management of court / field and team and organizing competition. training and tactical of games. setup of cocurriculum unit. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. disiplin dan kerohanian. asas kawad kaki. latihan dan taktik permainan. pengenalan alatan. movement and visual art which will enhance the teaching in the teaching and learning of various subjects. management and administration. experiencing. perlembagaan unit beruniform. management of meeting and budget. principles of first aid. knowing.

persediaan. implementation and evaluation of project. management. classification of society. perkembangan dan kepentingan persatuan. building their self-esteem. pembinaan self-esteem. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. field event. pengkelasan persatuan. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstual. This course is a four days camping programme. to have a high competetive spirit and the ability to selfreflect to enable them to face challenges in the teaching profession. This course focuses on the general knowledge. potensi dan citra diri seorang insan guru. dan berdaya saing. sejarah dan undang-undang. membina daya saing yang tinggi di samping mampu membuat refleksi diri dalam menghadapi cabaran yang akan dihadapi dalam profesion perguruan. berdaya maju. Through the activities. management in measurement of track and field events. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. Pelajar diterapkan dengan ciri-ciri. history. track events. history. aktiviti kemasyarakatan. WAJ3114 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. preparation. jenis khidmat kemasyarakatan. organizing competition. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. guru dan hubungan dengan komuniti. rules and regulation.WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. development and importance. guru dan akauntabiliti profesionalisme. This course focuses on the introduction and concept of society. kemahiran asas. team management. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. pengelolaan kejohanan dan pengurusan pasukan. pelaksanaan dan penilaian projek. sejarah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-04 . pengurusan ukuran balapan dan padang. basic skills. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. berdaya tahan. teacher trainees will be nurtured with the characteristics and the art of being a teacher. progressive and resilient. khidmat pendidikan kepada komuniti. pengurusan.

infrastructure and school curriculum infostructure. pengucapan awam. Akta 550 (1996 ). organising and attending workshops. pengurusan sekolah. mengendali dan menghadiri bengkel serta penekanan tentang etiket sosial dan protokol. speaking skills. table ettiquette. kreatif dan inovatif. mandat. protocol. service circulars. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. benchmark leadership characteristics. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. Students are exposed to the skill of planning. teacher relationship with community and honesty. moral acitivities. kesantunan berbahasa. The aspect which is given emphasises are social ettiquette. interaksi dengan komuniti setempat. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan penandarasan. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. latihan dalam kumpulan. khidmat pendidikan kepada komuniti. Surat Pekeliling Ikhtisas. effective listening. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-05 . pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. The course emphasises on the balanced teacher self development. kemahiran mendengar secara efektif. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. tertib di meja makan. managing official ceremonies and dressing code. Pekeliling Perkhidmatan. raising the flag. aktiviti kerohanian/moral. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. lawatan benchmarking. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. students are exposed to teachers and law mandate. jenis khidmat kemasyarakatan. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. kembara sosial. profesional circulars. public speaking.This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. school climate. school organisation. iklim sekolah. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. ciri-ciri kepimpinan. Act 550 (1996).

finding. workshops theme. benchmarking visits. interpretation of test. inovasi guru cemerlang. reflection. innovation. professional. refleksi. interaction with excellent teachers. Tumpuan berkaitan dengan perbengkelan. interaksi profesional dengan guru cemerlang. tema bengkel. professionasme commitment reports and reflective evaluation. The focus of the course is related to workshops. interpretasi dapatan ujian. This course aims to upgrade continuos self professionalism. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-06 .BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). inventori konflik. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. administering post inventory test of self direct search. conflict inventory. lawatan benchmarking.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

This course consists of the development of Islamic. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. historical development of the Malaysian education system. EDU 3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. issues regarding discipline problems of students and management of special need students. factors that influence the development of the child. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. This course encompasses the child’s learning environment. implications on teaching and learning. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. basic principles of child development. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. This course encompasses the developmental process of a child. Western and Eastern philosophy of education. development of children with special needs. implications of individual differences. prinsip-prinsip asas perkembangan. implikasi faktor perbezaan individu. model-model pengurusan disiplin. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. different stages of development. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. the roles of teachers in classroom management. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pelbagai teori pembelajaran. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. nature of human beings from the religious and biological perspectives. the underpinning theories of child development. the National Philosophy of Education. models of discipline management. various learning theories. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. motivasi. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-01 .

kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. penggunaan dan penilaian media pengajaran. stages of teacher development. learning styles based on different multicultural aspects. EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. peringkat perkembangan guru. ethics and accountability. practices and development of educational technology. kepemimpinan dan peranan guru. integration of information and communication technology in teaching and learning. types of guidance and counseling services. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran.EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. teacher politeness. This course discusses concepts. pemilihan. communications skills. teori. production. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. kemahiran berkomunikasi. leadership and roles of teachers. etika. needs. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. characteristics of a teacher as a professional. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. This course discusses the concept of a profession. roles of ordinary teachers as guidance teachers. akauntabiliti dan kesantunan guru. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. management of educational media and resources. selection. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-02 . theories. application of technical skills in using various instructional media. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. pengurusan media dan sumber pendidikan. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. matlamat. peranan guru biasa sebagai pembimbing. multicultural relationship skills and issues. penghasilan. utilization and evaluation of educational media.

innovation and managing educational changes. teachers and ways to overcome. This course discusses educational issues and current challenges. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. early symptoms of emotional disturbances amongst students. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-03 .EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

linguistik. inquiry. pengayaan. story telling. reading. oral-aural. nilai. telephone conversation and report presentation. forum. konsep penggabungjalinan. latih tubi. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. kaedah natural. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. drama. simulation. soal jawab. content objectives and organization. eklektik and communicative approach. perbincangan. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 1 Ambilan Tahun 2007 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-01 . kecerdasan pelbagai. pendekatan. kemahiran menulis. oral-aural. debate. peraturan sosiobudaya. defination. brain storming. audio lingual method. “5P” concepts. aims. inkuiri penemuan. This course describes and elaborates aspect of philosophy. dialog. discussion. objektif dan organisasi kandungan. question and answer. dialogue. daily lesson plan orientation. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. added value skills and language system. penulisan langkah pengajaran. pengisian kurikulum: ilmu. matlamat. approaches. code-cognitive. method and techniques. konsep dan jenis teknik : main peranan. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. simulasi. the writing of teaching steps. perbahasan. grammar translation. kodkognitif. bercerita. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. drill. inductive and deductive approach. kuiz. perbualan telefon dan penyampaian laporan. penyerapan. kajian masa depan dan sistem bahasa. kaedah ajuk hafaz. pemulihan dan penilaian (“5P”). definisi. situasional. orientasi rancangan pengajaran harian.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. natural method. sumbangsaran. quiz. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. forum. konstruktivisme dan kontekstual. and writing. pendekatan eklektik dan komunikatif. drama. tatabahasa terjemahan dan terus. kemahiran mendengar dan bertutur. kemahiran membaca. kewarganegaraan. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. situational. kaedah dan teknik. bahasa komuniti. comunity language. concept and techniques : role play. lingusitic. pendekatan induktif dan deduktif. kemahiran belajar cara belajar.

This course focuses on teaching component. approaches. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. konstruktivisme. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar mulai Ambilan Tahun 2010 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-02 . pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. application of teaching language approaches. constructivisme. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. kaedah pengajaran bahasa Melayu. application of learning language approach. application of Road Safety education.BMM3102 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Teori Huraian Bahasa. Teori Huraian Bahasa. konsep-konsep: strategi. mastery. application of learning language approach. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. method. pembelajaran masteri. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. constructivisme. mastery. konsep-konsep: strategi. method. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. teaching method for teaching Malay Language. pendekatan. the implementation of teaching and learning activities through contextual. Teori Pemerolehan Bahasa. teknik. the concepts of strategy. the implementation of teaching and learning activities through contextual. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. kaedah. techniques. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. konstruktivisme. pembelajaran masteri. the concepts of strategy. Teori Pemerolehan Bahasa. pelaksanaan aktiviti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. application of value added skills. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. techniques. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 2 Ambilan Tahun 2008 BMM3117 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. application of teaching language approaches. kaedah pengajaran bahasa Melayu. Teori Pemerolehan Bahasa. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. approaches. teknik. application of Road Safety Education. teaching method for Malay Language. application of value added skills. This course focuses on Teori Huraian Bahasa. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. pendekatan. Teori Pemerolehan Bahasa. kaedah. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. Teori Huraian Bahasa.

conference and exhibition in ICT. pembinaan dan penggunaan tapak dan laman web. pengaplikasian model pemprosesan maklumat. mereksa cipta animasi. internet resources. pengujian dan penilaian. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. penggunaan alat pengarangan. virtual and video learning. learning homepage. table of test specifications. bengkel penggunaan cakera padat. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. learning CDs in teaching. and measurement. kemahiran membaca. preparation of teaching plan for reading skills. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. teaching reading skills. penilaian kemahiran membaca. Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) BMM3105 3(0+3) Kursus ini menjelaskan penggunaan enjin pencari bahan bahasa Melayu. language skills assessment and language activities. pembinaan ujian. writing skills. pengaplikasian struktur perpautan. jadual spesifikasi ujian. approaches and methods of teaching techniques of reading. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. teknik pengajaran kemahiran membaca. types and method of language assessment. kemahiran mengarang. This course describes the use of internet. This course elaborates on listening and speaking skills. use of writing tools. testing development. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-03 . penilaian pengalaman pembelajaran. reading skill. kemahiran menulis. procedures. dan seminar dan pameran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran bahasa Melayu. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. approach to teaching writing skills. taxonomy and domain. penilaian bahasa berasaskan projek. pengajaran dan pembelajaran secara bilik darjah maya dan sidang video. animation in presentation. taksonomi dan domain. linkages in application structure. aplikasi garis panduan dan etika penggunaan internet. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. pemilihan bahan internet untuk pengajaran dan pembelajaran. evaluation. application of information processing model. on-line learning of language learning. ethics. assessment of reading skills. project based language assessment and school based assessment. pengajaran bahasa secara atas talian. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. assessment of learning experience.BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. jenis dan kaedah penilaian bahasa.

sesi latihan pengajaran dan penilaian pengajaran pendidikan pengayaan. sessions of teaching practical and assessment of enrichment education. procedure of enrichment education programme. articulation and articulators. masalah penguasaan pembelajaran dan cara mengesan kesukaran pembelajaran. teaching practical session. specific ways in organizing the remedial session. sejarah perkembangan ilmu linguistik. refleksi : pemikiran dalam linguistik. pronunciation and syllablication transcription. pronunciation and syllablication in Malay language. and standard pronunciation. language variation. huruf-huruf dan simbol fonetik. learning difficulties and ways of detecting the learning difficulties. pendidikan pengayaan. penyediaan bahan bantu mengajan. alphabet and phonetic symbols. segmental phonemes. penyediaan bahan bantu dan rancangan pengajaran aktiviti pengayaan. peraturan paradigmatik. language characteristics. sesi latihan pengajaran. sifat bahasa. pronunciation and syllablication exercise. pelaksanaan aktiviti pengayaan. variasi bahasa. fonem : fonem segmental. stylistic.BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan pendidikan pemulihan. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. This course elaborates on remedial education. langkah-langkah khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan. implementing of enrichment exercise. struktur linguistik. linguistic structure. sebutan baku kata terbitan dan kata pinjaman. BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan bidang linguistik. artikulasi dan artikulator. penilaian pengajaran pendidikan pemulihan. lingistik kontekstual. perbezaan pengelolaan dan strategi. contextual linguistic. linguistik diakronik. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-04 . linguistic developement history. This course elaborates on phonetic and phonology theories. paradigmatic rule. fonem suprasegmental. This course elaborates on various linguistic fields. teaching of assessment. phonemes. dycronic linguistic. penyediaan rancangan pengajaran pendidikan pemulihan. preparing of teaching aids tools and lesson plan of enrichment activities. enrichment education. stilistik dan bahasa Melayu saintifik. applied linguistic. linguistik gunaan. preparing the lesson plan of remedial session. reflection : thinking in linguistic. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. super segmental phonemes. differences in organizing and strategy. dan latihan mentranskripsi. prosedur program pendidikan pengayaan. external factor. faktor luaran. and scientific Malay language.

bentuk perkataan bahasa Melayu. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-05 . golongan kata. verbs. frasa kerja. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. korpus bahasa. sejarah dan perkembangan ejaan rumi. jenis kata adjektif. fitur makna. and functional word. idiomatic meaning. Malay language word form. Dictionary Development and Translation) BMM3112 3(3+0) Kursus ini memfokuskan falsafah dan sejarah perkembangan bahasa Melayu. dan kelas kata tugas. perubahan semantik. sejarah ejaan jawi. This course elaborates on the formation of the words of the Malay language including the formation of nouns. makna ayat. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. frasa adjektif. affixes in Malay language. perkamusan. masa depan dan cabaran bahasa Melayu. adjectives. imbuhan dalam bahasa Melayu. teori pembuktian. kata kerja. verbs. istilah singkatan. dan proses penerbitan ayat. peristilahan. BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantik. types of words. dan pembentukan kata baharu. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. makna leksikal. kajian teks bahasa Melayu klasik dan peralihan. klausa. and the formation of new words. short forms. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. verb phrase. ketaksaan dan kekaburan makna. semantic change. complex sentence and sentence construction process. susur galur perkembangan penulisan tatabahasa bahasa Melayu. makna peribahasa. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan bahasa Melayu. skema tatacara pembentukan istilah. This course elaborates on semantic. dan kaedah dan teknik terjemahan. golongan kata kerja. adjectives. kata adjektif. bahasa Melayu pramerdeka dan pascakolonial. ayat tunggal. lambang. frasa sendi nama. ayat dasar. clause. isu bahasa terkini.BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. ayat majmuk. sumber istilah. the sentence in Malay language included phrase. prepositional phrase. proof theory. terminology and terminology construction schedule. adjectives phrase. aliran dan tokoh dalam tatabahasa Melayu. symbols and spelling. single sentence. dan ejaan. BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. pemodenan dan perancangan bahasa Melayu. ambiguity and vague meanings. This course elaborates on the contents of syntax knowledges including the constituent order of noun phrase. feature meaning. Perkamusan. lexical and contextual meanings.

analisis data. educational research procedure. the future and the challenges of the Malay language. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. interpreting the action research data. and translation techniques and method. dan ekonomi). planning and proposal. external influence in Malay society. Malay culture (from political. social. current language issues. data collection methods. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu. This course provides knowledge about action research method in Malay Language for primary education. types of educational research. concepts of action research and models. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-06 . data analysis. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. the study of the classical Malay language texts and its shift. and national culture. serta kebudayaan kebangsaan. sosial. dictionary. BMM3115 Penyelidikan Tindakan II . action research prosess. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course elaborates on concept of culture. perancangan dan cadangan. spelling. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam PISMP (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. prosedur penyelidikan pendidikan.Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Melayu Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. language corpus. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. interprestasi data penyelidikan tindakan. masyarakat. Malay culture in literary and non literary resources. penganjuran seminar. and economic aspects). penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. data collection considerations. society. the history of the development of the romanise. It discusses introduction to research methods in education. the history of Jawi spelling. writing an action research report and article and ways of making action research data public. pertimbangan dalam pengumpulan data. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data. proses penyelidikan tindakan. world view and Malay society cosmology. the flow and experts of the Malay language vocabulary.This course focuses on the philosophy and development history of the Malay language. Malay language preindepence and past independence. modernisation and planning of the Malay language. writing development of vocabulary of the Malay language.

and classification. bertutur. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. bertutur.This course provides skills in implementating and reporting action research in PISMP (Malay Language for Primary Education). and discusses the practical methodology in writing khat and dictation. and primary school literary texts appreciation. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. reading. aims. dan pengklasan bagi setiap kemahiran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-07 . comparative literature. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. children and adolescent literature. approaches in understanding primary school literary texts. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. discusses every component of the language skills including concepts. This course explicates litrature in primary school Malay language curriculum. kepentingan. membaca dan menulis. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. speaking. membaca dan menulis. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. and writing. reading. literary teaching and learning techniques and activities. tujuan. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. sastera kanakkanak dan remaja. documentation and publication procedure of action research. speaking. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. organization an action research seminar. sastera bandingan. and writing skills. 2. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum bahasa Melayu sekolah rendah. describes the teaching steps for every skill. importance. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. This course discusses on the methodology of teaching listening.

BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab 1 mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. teknik dan strategi pengajaran morfologi Arab. penjodoh bilangan dan kata susul dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah . kata kerja tidak fleksi. teaching suitable syntax. kata kerja fleksi. kata nama dan kata kerja serta jenis-jenis tasrif. accusative and genitive. juga mendedahkan kaedah. approaches. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. akusatif dan genitif. articles. struktur ayat namaan dan pembentukannya. kata kerja dan partikel dari segi bentuk-bentuk perubahannya. This course is a continuation of Tatabahasa Arab 1. sistem morfologi Arab dengan memberi tumpuan kepada kata dasar.BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax 1) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. rules and forms of Arabic Morphology. awzan sarfi (pola morfologi). teaching techniques for primary school. the principles. seruan. mendedahkan kaedah. verbs. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum yang merangkumi kata nama tidak fleksi. penggunaan gaya bahasa. BAM3106 Retorika Bahasa Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Bahasa Arab (al-balaghah al – Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari al-Bayan. Setiap tajuk dalam tiga komponen asas ini dihuraikan secara terperinci dengan mengemukakan contoh– contoh mengikut kesesuaian setiap kategori. kata terbitan. kata nama fleksi. gaya kecuali . This course is structured students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance of Bayan. This course discusses the Arabic syntax which is divided into word classifications. types of phrases and sentences using nominative. Ia juga membincangkan bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan kaedah nominatif. Ma’ani and Badi’. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic morphology. techniques and strategies to teach Arabic morphology. al-Ma’ani dan al-Badi’. nominal and verbal sentences. peraturan-peraturan morfologi dan juga bentukbentuknya serta makna. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-08 . It emphasises on sentence formation correct with the styles and methods of Arabic language. nouns and verbs approaches. techniques and strategies Rhetoric of Arabic. nouns. teknik dan strategi pengajaran Ilmu al-balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru.

Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resource Management and Computer Aided in Teaching Arabic) BAM3108 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. types of literature. This course focuses on the chronology of Arabics literature which are divided into five main periods. menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran dari tahun 1 hingga tahun 6 serta memberi penekanan kepada kombinasi penggunaan buku teks. Arabic multimedia terminology. also analyse various language aspects for enrichment and skills in teaching Arabics literature. zaman Bani Abasiyyah dan zaman moden. assessment book and teacher’s guide. various types of knowledge sources such as websites via internet. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. zaman permulaan Islam. Umayyad. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully in the teaching and learning process using ICT. tema. iaitu zaman Jahiliyah. software applications explains. early Islam. dianalisis dari pelbagai aspek bahasa untuk pengayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa serta mendedahkan kaedah pengajaran kesusasteraan Arab. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-09 . mendedahkan pelajar tentang pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer. kesan dan sumber puisi atau prosa tersebut. zaman Bani Umaiyah. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. menerangkan cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. aplikasi perisian. well-known poets. This course is structured to expose students to an introduction of learning and teaching sources. syllabus contents and curriculum specifications. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. Abbasy and Modern. hasil-hasil karya penyair.BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama . penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. combination of using text book. keistimewaan. syllabus and text book. prose and poetry. Jahily. Pendedahan secara lebih terperinci diberikan mengenai bentuk sastera samada puisi atau prosa. orators and writers. This course discusses two important and significant factors in the teaching process.

application of appropriate techniques strategies for effective teaching. mendedahkan kepada pelajar tentang kebaikan dan kekurangan setiap kaedah pengajaran bahasa kedua. lesson planning. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro .cara menyediakan rancangan pengajaran harian. menghuraikan jenis–jenis kemahiran. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian dan ciri-ciri pentaksiran yang baik dan menerangkan prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. daily. BAM 3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. implement of the micro and macro teaching. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. menghuraikan pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemen-elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-010 . menghuraikan jenis-jenis ujian dan penilaian.BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. proses penyelidikan tindakan. This course focuses on the approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second or foreign languages. evaluation and examination of Arabic language. pengukuran. This course exposes students to the terminology of assessment. advantages and shortcomings of teaching Arabic as a second language and the characteristics of professional Arabic teacher. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. weekly and semester and writing learning outcomes and writing reflections. the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) BAM 3112 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. This course discusses the concept of micro and macro teaching. prosedur penyelidikan pendidikan. mingguan dan semester mengikut format yang betul dan mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. prinsip-prinsip asas penilaian. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. different skills.

It discusses introduction to research methods in education. sukukata dan kata. educational research procedure. mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. This course provides knowledge about action research method in Arabic Language for primary education. data analysis. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. moneme. introduction to various types of educational research design. This course provides skills in implementating and reporting action research in Arabic Language Studies for primary education. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Arabic Language (Implementation and Reporting) BAM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. planning and proposal. writing an action research report and article and ways of making action research data public. analisis data. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system. data collection methods. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Linguistic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. second and foreign languages. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. pronunciation and articulation of every single Arabic letter. documentation and publication procedure of action research.perancangan dan cadangan. menghuraikan sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. interpreting the action research data. monem. Pedagogy and phonology in teaching and learning process. concepts of action research and models. bahasa kedua dan bahasa asing. language acquisition theories. pertimbangan dalam pengumpulan data. teori-teori pemerolehan bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. action research prosess. data collection considerations. kaedah-kaedah pengumpulan data. interprestasi data penyelidikan tindakan. penganjuran seminar. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna dan mengupas sistem perkamusan Arab. phoneme. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-011 . vowel and consonant. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. morfem. syllable and word. organization an action research seminar. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. communicative competency and psychological language. types of educational research.

dan peribahasa. This course exposes the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. prinsip dan objektif pengajaran bahasa Cina. the terminology of assessment. Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching and Learning)Children’s Learning in Science BCN3102 3(32+01) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. Ia juga membincangkan mengenai pelbagai perkara yang berkaitan dengan penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran .BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Bahasa Arab (Resource Management and Evaluation in Arabic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. types of tests and the principles in building Arabic tests items. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. vocabulary. evaluation and examination of Arabic language. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully usage in teaching and learning process. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet in teaching Arabic for the primary level. jenis – jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. serta penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese language like morphemes. jenis – jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. konsep penilaian. pemulaan dan penutup pelajaran. pelbagai pedagogi umum serta integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. pembinaan item. penjelasan konsep. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese language phonetics(Hanyu Pinyin). Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik bahasa Cina (Hanyu Pinyin). Perancangan dan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-012 . pentaksiran dan pengujian Bahasa Arab. Konsep asas meliputi teori pemerolehan bahasa. Teknik-teknik asas termasuk kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) BCN3101 Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi bahasa Cina seperti morfem. and idioms. penilaian kendalian sekolah. teknik soal jawab. kosa kata. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. 3. penilaian kemahiran berbahasa arab. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language.

types of sentences and rhetoric. genre and historical development. principles and objectives of teaching Chinese language. questioning techniques. Penulisan karya sastera kanakkanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. writing reflections and understanding micro teaching concepts. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. Tatabahasa klasik mengkaji kumpulan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi kumpulan kata. The classical Chinese grammar studies the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. This course discusses the concept. This course encompasses the basic knowledge of children’s literature: concepts. sentence structure. This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. dan bentuk genre sastera serta sejarah perkembangannya. The basic technique covers the verbal and nonverbal communication skills. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. phrases. serta konsep pengajaran mikro. Articles from different types of children’s literature are selected as reading texts and teaching and learning methods are also introduced. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching & learning of Chinese language. characteristics. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk bahasa Cina. komponen ayat. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisisan. Planning and implementing teaching and learning involves lesson planning.pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pula meliputi penulisan rancangan mengajar dan refleksi. The basic concept includes the theories of acquiring language skills. ciri-ciri. the roles and ethics of language teachers. defining concepts. jenis-jenis ayat dan retorik. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children’s Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak: konsep. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-013 . frasa. induction and closure of a lesson as well as preparing and using teaching aids.

reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. managing and implementing teaching and learning. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. This course covers the methodology in learning. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching and Learning of Reading Texts of Different Genre) BCN3107 3(3+0) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. Texts from different types of prose are selected as basic reading. teori pembelajaran konstruktivisme. followed by planning. This course studies the concepts.Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. matlamat. This course covers the teaching and learning methods of reading. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. roles. and historical development of prose. characteristics. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-014 . peranan. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. mengenali dan menulis aksara Cina. ciri-ciri. This course comprises definitions. BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. latihan merancang. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen. characteristics. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) BCN3108 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. Constructivism Learning Theories. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach.

implementation. functions. BCN3110 Puisi (Poetry) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan pentaksiran karangan. Distinctive poems of three different types. This course covers the basic techniques in writing skills. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. Each topic will be followed by micro or macro teaching. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro atau makro. methods. Shi. are selected as basic texts. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. principles. BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. i. dan Sanqu. preparing the table of specification and analysing test results. This course comprises the basic concepts. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. various characteristics and historical development of poetry. iaitu Shi.BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. prinsip dan fungsi. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. Ci and Sanqu. Ci. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays. This course comprises definitions. proses pelaksanaan. dipilih sebagai bacaan asas. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Chinese Language for Primary Education ( Methodology )) BCN3113 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-015 .e.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interprestasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Chinese Language for primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research prosess, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi pentakrifan, ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen, fiksyen, novel dan drama dipilih sebagai bacaan asas. This course encompasses definitions, characteristics and historical development of novel and drama. Distinctive texts of different short stories, fictions, novels and dramas are selected as reading texts.

BCN3115

Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Chinese Language for Primary Education (Implementation and Reporting)I

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Chinese Language Studies for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. 4. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0)

BTM3101

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-016

Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa.Definisi ilmu linguistik, bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik, sistem fonem bahasa Tamil, kajian fonologi bahasa Tamil, sistem bunyi vokal, konsonan, tempat atrikulasinya, sistem morfologi, morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language, the definition of linguistics, aims to enhance students knowledge of Phonology, morphology system, articulations, morphem and competence in the Tamil language. Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T)/SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK)

BTM3102

3(2+1)

Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. Pendedahan juga diberi tentang teori, kaedah, strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua, kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran, keperluan sukatan, refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. It exposes students’ to the theory, approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1)

Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori, kaedah, strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah, kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian, melaksanakan pengajaran mikro dan makro, kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa, pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan, dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. This course exposes students to various theories, approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. In addition, there also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0)

will

Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal, Solliyal dan Thodariyal. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil, pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal, Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. Topics discussed include Eluthiyal, Solliyal
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-017

and Thodariyal. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal, Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0)

Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah, kaedah pengajaran elemen tatabahasa, kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa, dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. It discusses the theory, approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. Emphasis is given to inductive, deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1)

Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya, juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya, pelbagai aktiviti pengayaan bahasa, penguasaan dan penggunaan bahasa, aspek bacaan luas, pelbagai genre penulisan, dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. With the exposure, they are expected to produce various creative texts of their own. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0)

Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah, analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah,pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus, approaches and strategies of teaching literature, and activities and resources for teaching literature. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-018

aniyiyal dan yaappiyal. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. developing the marking scheme and the administration of examinations. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. puisi. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. kaedah pembinaan instrumen. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. This course focuses on the various genres relating to children. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. analyzing items. pentaksiran dan penilaian. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. constructing the JSU. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . cartoons. It discusses the importance of creative Tamil literature. kepentingan dan peranan berita. pembelajaran Bahasa Tamil. poetry in motion and folklores. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. caricatures. sastera kanak-kanak. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. In addition. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-019 . ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan. Besides looking at themes. children’s literature. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema.Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. Topics include appreciating poetry. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. ‘Aniyiyal’. menganalisis item. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran.

prosedur penyelidikan pendidikan. analisis data. perancangan dan cadangan. mengapresiasi keunikannya. proses penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan BTM3113 Rendah (Kaedah) 3(3+0) (Action Research I: Metodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data.. emphasis on the critical appreciation skills and distinguish good short stories and novels. BTM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-020 . Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pertimbangan dalam pengumpulan data. teknik penghasilan cerpen dan novel. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil. Topics discussed include the history of classical poems. discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories . This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. action research prosess. data collection methods. educational research procedure. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. data collection considerations. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period.BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil. the authors and themes. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik. kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi.understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. types of educational research. data analysis. introduction to various types of educational research design.novels. concepts of action research and models. This course provides knowledge about action research method in Tamil Language for primary education. writing an action research report and article and ways of making action research data public. interpreting the action research data. planning and proposal. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. interprestasi data penyelidikan tindakan. authors and themes and analysis of epics. penulispenulis kesusasteraan Tamil di Malaysia. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan.

Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. interaction and social structure. kandungan pelbagai disiplin. and races and ethnics. thematic strands. the Malacca Sultanate as the basis of nation development. pre-independence era. This course focuses on the importance of the history of national development into the establishment of a nation state. culture. zaman sebelum kemerdekaan. zaman selepas kemerdekaan. society and country. This course provides skills in implementating and reporting action research in Tamil Language Studies for primary education. organization an action research seminar. deviant and social control.penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. sosialisasi. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-021 . post-independence era. devian dan kawalan sosial. and the amendment of education policy in national development history. penganjuran seminar. interaksi dan struktur sosial. multi-disciplinary. and the relationship between Social Studies with the development of child learning process in primary school. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. socialisation. budaya. masyarakat dan negara. This course gives an exposure of Sociology as a discipline. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada Sosiologi sebagai satu disiplin. dan kaum dan etnik. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. documentation and publication procedure of action research. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik. 5. This course provides introduction to Social Studies that focuses on the definition of Social Studies. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial.

PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi fokus kepada nilai. PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. sovereignty. moral human being. moral and ethics. strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. kemahiran Geografi dan kaitan dengan organisasi ruang dan kehidupan manusia.tinjauan perbandingan. domain afektif dalam pembentukan sikap positif. and inculcation of values through government policies. strategies of education on sustainability in Social Studies. teacher’s role in enhancing values.Kursus ini memperkenalkan kepentingan Geografi dalam kurikulum Pengajian Sosial. politics. moral dan etika. This course details the definition of Political Science and its relation with Social Studies in references to the Malaysian political system. the existing of nation. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-022 . kewujudan negara. moral and ethics. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud Sains Politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. education for sustainable development and education for international understanding. politik. power and authority. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. kuasa dan autoriti. This course exposes the knowledge regarding the introduction of environment studies and sustainable development. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. moral dan etika. kedaulatan. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. physical system and the relation with human beings. human interaction with the environment and natural resources. This course requires students to conduct practical activities. insan bermoral. This course focuses on values. bentuk-bentuk kerajaan . and politics and government in Islamic perspectives. dan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam. Human Geography and the relation with the social and economic aspects and the method of implementing field work. Geografi Manusia dan kaitan dengan aspek sosial dan ekonomi dan kaedah menjalankan kerja luar. Geographical skills and the relation with spatial organisation and human beings. This course introduces the importance of Geography in the curriculum of Social Studies. peranan guru dalam pemupukan nilai. doktrin pengasingan kuasa. doctrine of power separation. types of governments – comparative studies. sistem fizikal dan kaitan dengan manusia. affective domains in instilling positive attitudes.

This course emphasises on the basic concepts of evaluation and measurement in the teaching and learning of Social Studies. evaluation and test. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. the purposes of using teaching and learning resources in Social Studies. This course introduces the learning theory and the relation with the use of teaching and learning resources. and Civics and Citizenship Education. which is a part of practical activities in the learning of social service. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan. penilaian dan ujian. planning of test. Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) PSS3109 3(3+0) Kursus memperkenalkan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. measurement and statistics. and Civics and Citizenship Education. kesahan dan kebolehpercayaan ujian. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial. Students are also exposed to the citizenship project. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-023 . This course focuses on the introduction to Social Studies subjects. isu-isu pentaksiran dan peranan guru dalam pentaksiran. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. and the procedure in creating and organising ICT-based material for Social Studies. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. issues in assessment. and learning of social service in Civics and Citizenship Education. validity and reliability of test. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. and the role of teachers in assessment. tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. analisis items. PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan konsep-konsep asas penilaian dan pengukuran dalam pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. items analysis. the procedure in creating and organising educational technology material for Social Studies.(Social Studies in Primary School) Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. perancangan ujian. the procedure in creating and organising printed materials for Social Studies. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. syllabus and curiculum specifications of Local Studies. Social Studies subjects in primary schools: Local Studies. pengukuran dan statistik.

perbezaan pendekatan klasik dan wacana analisis pascamoden. and Malaysian economy and globalisation. pengenalan analisis wacana. pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. transformasi dan pembangunan ekonomi. introduction to various types of educational research design. planning and proposal. economic sectors in development. pertimbangan dalam pengumpulan data. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. analisis data. pengajaran mikro dan makro. kemahiran pengajaran. writing an action research report and article and ways of making action research data public. data collection methods. prosedur penyelidikan pendidikan. proses penyelidikan tindakan.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah. data collection considerations. teaching skills. rasional dan objektif. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian. teaching-learning modes and techniques.Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . social aspects in development. the micro and macro teaching. action research prosess. This course provides knowledge about action research method in Social Studies for primary education. perancangan pengajaran. This course focuses on the study of economic development. It discusses introduction to research methods in education. kaedah-kaedah pengumpulan data. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang pelajar memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. problems of poverty and eradication strategies. perancangan dan cadangan. approaches and strategies in teaching-learning. interpreting the action research data. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. interprestasi data penyelidikan tindakan. lesson planning. types of educational research. faktor pertumbuhan ekonomi. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. data analysis. educational research procedure. economic growth factors. human capital investment in knowledge-based economy. concepts of action research and models. aspek sosial dalam pembangunan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi PSS3112 3(3+0) (Economic Growth and Development) Kursus ini memberi tumpuan kepada kajian ekonomi pembangunan. This course describes types of teaching modes suitable for teaching-learning in Social Studies. analisis wacana dan media Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-024 . sektor ekonomi dalam pembangunan. economic transformation and development. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan.

kegunaan analisis wacana. This course gives the students the opportunity of acquiring analytical skills to comprehend issues in a more critical. introduction to discourse analysis. pembentukkan kaden. It consists of listening to intervals. kelebihan dan kelemahan analisis wacana. discourse analysis and mass media. Penyelidikan Tindakan II . This course provides skills in implementating and reporting action research in Social Studies for primary education. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. organization an action research seminar. differences in classical approaches and the discourse of post-modern analysis. tidak lazim. skelnada major. rational. melodi. kord-kord dalam pelbagai kedudukan. strengths and weaknesses of discourse analysis. penganjuran seminar. In the sight singing section. peraturan pengharmonian. 6. pembahagian masa tak sekata. the use of discourse analysis. pemikiran kritikal dan analisis logik. chords and cadences.Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting) PSS3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. This course focuses on acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. melodies. This course also focuses on sight singing. and discourse and social issues. documentation and publication procedure of action research. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. klef-alto dan tenor. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. meter dan nilai not. critical thinking and logical analysis. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. and objective manner. wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. irregular meter. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-025 . PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH MZU3101 Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada penguasaan kemahiran pendengaran iaitu mengenal pasti jeda. triad. kord. meters and note values. kaden dan irama serta nyanyian semerta menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. triads.massa. MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan di mana pelajar diperkenalkan dengan meter-lazim. and the solutions.

MZU3103 Kecekapan Kibod I (Keyboard Competency I) 1(0+1) Kursus ini menyediakan teknik dan kemahiran untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. This course introduces the melodic harmonisation using the dominant seventh chord. progression of six four and chord progession in fifths. fungsi muzik dalam pendidikan. pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. arpegio dan kord. formation of cadences and the recognition of figured bass. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. pergerakan kelima dan pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. faktor-faktor sosiologi. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. This is further Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-026 . importance of music. psikologi. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. matlamat. MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini memperkenalkan pengharmonian melodi. sociological and psychological factors that affect music education. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. Topics given focus here are meters in simple. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. pergerakan pembalikan kedua. rules of harmony. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. aims and the functions of music in education. Other than that ornaments in music scores will be taught. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. irregular time division. pembentukan kord dominan ketujuh. major. In this course. minor and chromatic scales and compound intervals. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. alto and tenor clefs. knowledge of harmonization such as chord in different inversions. compound and irregular time.penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. philosophical implications.

accompaniment. teaching and learning of singing in the music classroom. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. jenis rentak iringan. teknik pengendalian alat iringan. permainan semerta pada tahap I dan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri. masalah dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. In addition. langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. teknik bermain rekoder soprano. students use melodic decoration in their music composition. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. Keyboard technical skills. harmoni dalam permainan repertoire kibod. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices are taught. This course continues from the previous keyboard I course. preparation and arrangement of percussion scores. arpeggio and chord playing. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-027 .applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja. This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. pelajar mempelajari teknik permainan kibod dalam permainan skel. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano. latihan bermain dalam pelbagai repertoire. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. a variety of singing repertoire including two part singing. students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments. penyediaan dan penghasilan skor perkusi. lagu lapisan. exercises in scale. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) Kursus ini merupakan lanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm. singing. arpegio. kord dan pengaplikasian teori.

panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. Focus is on posture. Memperkenalkan kord. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. broken chord.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. latihan aural. cadence and rhythm. kord. melodies.This course exposes students to various piano technical skills. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course I. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. bacaan not. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. play block chords. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. petikan dan cara ‘strumming’. chords and musical concepts. Students also develop listening skills through aural guitar playing. bermain pelbagai rentak. playing the guitar while singing. kaden. playing with different rhythm. dan konsep muzikal. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. mengenal pasti jeda.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. MZP3108G Alat Muzik Utama . MZP3108V Alat Muzik Utama . It involves aural studies in intervals. bermain gitar sambil menyanyi. sing melodies in keys changes from major to minor. MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. triads. plucking and strumming style. This course caters to students without knowledge in guitar playing. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. bes alberti. chords. latihan dalam permainan iringan kord blok. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-028 . triad. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. irama. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. aural practices. mengimprovisasikan melodi di kibod. playing a wider repertoire. jumping chord. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. melody improvisation. reading of notes. Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. melodi. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta akan dipelajari. Kemahiran pendengaran.

Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-029 . konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. pelbagai rentak dan kod. rhythm. artikulasi. Emphasis is on style development. alberti bass. kemahiran membuat persembahan.broken chords. rentak.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. singing folk songs. permainan alat muzik. plucking. MZP3112V Alat Muzik Utama . dynamics and performance preparation. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. pengukuhan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. petikan dan cara ‘strumming’. bimbingan. MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. sight playing and a variety in repertoire. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. This course focuses on continuity. strumming style with different rhythm and chords. nyanyian lagu. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. emphasis is on piano playing accompanying KBSR songs. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. panduan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bermain gitar. progressing to level two in piano playing techniques. articulation. bacaan not. to reinforcement. tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. dinamik. In addidtion. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat.jumping chords and chomping chords at the keyboard. Alat Muzik Utama – Piano II MZP3112P 1(0+1) (Major Instrument – Piano II) Kursus ini memfokuskan kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua. aural. Carl Orff and Jaques Dalcroze.Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. latihan aural. Penekanan kepada perkembangan stail. musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. In the teaching and learning of music in the classroom. MZP3112G Alat Muzik Utama .

mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro.rancangan harian. ciptaan ensembel rekoder.pengajaran mikro. perancangan. Zapin. primarily on the KBSR music education syllabus. rancangan mingguan . This course is a continuity from course vocal 1. This course is a continuity towards level III in piano playing technics. MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. Students are guided in these 3 components throughout the course. This course exposes the students to compositional devices in music education. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. It comprises of preparing. harian . Emphasis is on the phonation of vocal techniques. dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-030 . MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. mingguan. Melody composition is put into practice in ensemble recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices.Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. permainan piano dalam rentak Inang. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. Students’ present their respective music composition present during this course. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang. planning and writing the year plan. pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi. melodic composition in single voice/part melody from eight to sixteen bars and the opportunity to perform their respective composition. weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(1+1) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. sight playing and a variety in repertoire. mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. This course discusses the primary school music curriculum. Zapin and walking bass rhythms. format rancangan pelajaran tahunan.

merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji serta amalan refleksi . rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia. Muzik Ensembel Lain. dan pengalaman praktikal salah satu genre. Muzik Ensembel Sosial Popular. pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran. Music in the form of dance. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. planning of macro teaching sessions. bengkel. perancangan sesi pengajaran makro. penekanan kepada perkembangan stail. kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro.MZP3115G Alat Muzik Utama . “Popular social” ensemble music. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. analisis skor. Muzik Bentuk Tarian Utama. planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects. MZP3115V Alat Muzik Utama . Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo. rentak. dynamics and complex skills are developed as the course advances. MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II) 2(2+0) Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro. This course is a continuity from course vocal II. dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. Emphasis is on resonance and tone production of vocal techniques. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. genre-genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik. analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar. practice to reflect and write on the work carried out. Style. rhythm.Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II . This course focuses on macro teaching sessions. MZU3117 Muzik Malaysia (Malaysian Music) 3(2+1) Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon. choral vocal Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-031 . develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching.Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal II dengan memberi fokus kepada teknik vokal resonan dan penghasilan ton. articulation. langkah-langkah pengajaran makro. dinamik. artikulasi.

ensembel instrumental. music genres materials are selected from traditional classic music. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques. conducting and attending program concerts/performance. memimpin. Alat Muzik Utama . teknik persembahan. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. This course provides skill training and enrichment for a competent guitar player.Gitar IV MZP3118G 1(0+1) (Major Instrument – Guitar IV) Kursus ini memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. On this higher level. MZP3118V Alat Muzik Utama . MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II) 3(2+1) Kursus ini memfokaskan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments.music and solo instrumental music. MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV (Major Instrument – Piano IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. lawatan ke program konsert / persembahan. ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. workshops and practical experiences. folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics . pendekatan pembelajaran kendiri secara solo dan pengalaman membuat persembahan yang lebih menjurus kepada profesionalisme. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire.Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan. This course focuses on vocal diction techniques. sight playing and a variety in repertoire. sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. This course focuses on ways to produce music composition derived from various resources. video watching or live performances. self access and group learning approach and experiences geared towards guitar professionalism. piano playing techniques. instrumental ensemble. students are exposed to different music genres through listening activity. score analisis. mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. MZU3120 Muzik Dunia 2(2+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-032 .

This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. classic. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China. Thailand and Africa. Romantic. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I . tempo and phrasing and singing in various rhythm. menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V Alat Muzik Utama . Baroque. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. romantik. Barok. 20th century and Jazz eras. Romantik. MZP3121G Alat Muzik Utama . India. genre.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-033 . Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika. styles and composers music scores from Renaissance. Jepun. Klasik. MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. karya dan stail dengan lebih mendalam.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. klasik. membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance. Japan.(World Music) Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China. Classical.This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. genre and compositional styles.Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Abad ke 20 dan Jazz. India. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. ekspresi dalam pelbagai dinamik. discussions are held to analyse aspects of music genre. romantic and the 20th century eras with different music genres.

MUSIC ACE. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. documentation and publication procedure of action research. This course provides skills in implementating and reporting action research in Music Education for primary education. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report.Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS. educational research procedure. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Music Education for primary education. interpreting the action research data. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. data analysis. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. data collection methods. writing an action research report and article and ways of making action research data public. introduction to various types of educational research design. the role of technology and music software in the production of music composition. It discusses introduction to research methods in education. Teknologi Muzik MZP3123 3(1+2) (Music Technology) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. penganjuran seminar. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. data collection considerations. pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. pertimbangan dalam pengumpulan data. analisis data. types of educational research. prosedur penyelidikan pendidikan. concepts of action research and models. organization an action research seminar. action research prosess. 7. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-034 . planning and proposal. kaedah-kaedah pengumpulan data. MZP3124 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. interprestasi data penyelidikan tindakan. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. proses penyelidikan tindakan.

and visual expression. China. stimulus and factors that affect children’s art. principles of design and compositions in art works of various cultures. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3104 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-035 . This course covers the concepts. art of various cultures. creativity. various views and contributions of distinguished artists and art educationists. aesthetics. comparative studies of basic design concept in visual arts. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. children’s creativity and imaginations. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian.philosophy. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. This course focuses on the background of developmental theory on children’s visual expressions. appreciations of children’s 2-dimensional art works and appreciations of children’s 3-dimensional art works. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh dan pendidik seni. Jepun dan Barat. apresiasi hasil seni 2-dimensi kanakkanak dan apresiasi hasil seni 3-dimensi kanak-kanak. tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanakkanak. analisis asas seni reka dalam karya. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. developmental stages of children’s art. This course focuses on introduction to visual language. peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi fokus kepada pengenalan bahasa visual – falsafah. aims and objectives of Visual Art Education(VAE) in KBSR. distinguished educationist and researchers in children’s art. kreativiti. analyzing basic design concept in visual art works. influence and background of various cultures. konsep reka bentuk dan kraf serta kepentingan PSV dalam era teknologi tinggi. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. estetika dan ekspresi visual. the concept of design and craft and the importance of Visual Art Education in the era of high technology. asas seni reka karya Seni Visual secara perbandingan. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak.PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual(PSV) (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep Pendidikan Seni Visual(PSV). serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. India. pengaruh dan latar belakang dalam pelbagai budaya.

Pattern-Making and Designing. Membuat Corak dan Rekaan. subject matter. Membuat Corak dan Rekaan. matlamat. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. resource and teaching aid management. Integrated Curriculum for Primary School – Drawing and Picture Making. goals and objectives of the VAE curriculum. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. as well as practical activities for explorations of tools and materials. Aktiviti amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang. teaching and learning activities in the area of Drawing and Picture Making. Pattern-Making and Designing) PSV3106 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep dan prinsip Menggambar. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. the importance of curriculum development. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. bahan. Modelling and Constructing. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. objektif kurikulum. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-036 . kepentingan perkembangan kurikulum. Pattern-Making and Designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the areas. that is: Drawing and Picture Making. persediaan mengajar. specifications of the syllabus. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education.Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). Membuat Corak dan Rekaan Tahap 1 dan 2. konsep 5P. management of outdoor and indoor activities. content and themes in producing art works for the four areas. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang Menggambar. as well as Introduction to Tradisional Crafts. This course covers the concept of Drawing and Picture Making as well as PatternMaking and Designing. huraian sukatan pelajaran. the 5P concept. lesson planning. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. the roles of the VAE teachers. peranan guru PSV.

pendekatan. approach. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. micro and macro teaching. as well as teaching and learning resources. This course focuses on the concept and principles of the area of Modeling and Constructing. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary School in Visual Art Education – Modelling and Constructing. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. perancangan dan persediaan mengajar. lesson planning. strategy. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut proses berdasarkan jenis kegiatan dalam bidang tersebut. introduction to multimedia as well as multimedia in VAE. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-037 . application of ICT in teaching and learning VAE. multimedia dalam PSV.Membentuk dan Membuat Binaan. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. pengenalan multimedia. This course covers the learning theories. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) 3(1+2) Kursus ini meliputi peranan seni dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). producing multimedia art works as well as presenting and exhibiting multimedia art works. strategi. pengajaran mikro dan makro.PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. applying creativity and artistic process in producing digital art works. Practical activities cover the use of multimedia. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). PSV3108 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. Integrated Curriculum for Primary School) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. Mengenal Kraf Tradisional. Introduction to Tradisional Crafts. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang Membentuk dan Membuat binaan. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. menghasilkan karya dengan menggunakan multimedia.

penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. various functions of drawings from various genres and culture. pendekatan dan kaedah lukisan. pelbagai pendekatan apresiasi seni visual. seni oriental. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. analisis data. pertimbangan dan pengamatan asas dalam lukisan. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. types of assessments. methods and forms of assessment. tujuan pentaksiran PSV. prosedur penyelidikan pendidikan. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). teknik menghasilkan lukisan. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. western art. kaedah pentaksiran PSV. alat dan bahan. mark schemes. PSV 3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-038 . peraturan memberi markah. oriental art. seni oriental. oriental art. Aktiviti amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. drawing techniques. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. art in the Malay Lands and visual art in Malaysia. aims of assessment in VAE. perancangan dan cadangan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. interprestasi data kajian tindakan. pertimbangan dalam pengumpulan data. approaches and methods. bentuk pentaksiran PSV. Practical activities include activities in producing digital and non digital drawings and art works. Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) PSV3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah. various approaches in the appreciation of visual art. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. apresiasi karya seni barat. tools and materials. considerations and perceptions in drawings. pelbagai fungsi lukisan. This course covers the introduction to the art history in western art. This course covers the types of drawings . proses penyelidikan tindakan. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. kaedah-kaedah pengumpulan data. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. evaluation of art works and evaluation of portfolios.(Art History and Appreciation) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. jenis-jenis pentaksiran. art in the Malay lands and visual art in Malaysia.

data collection considerations. planning art projects. planning and proposal. management and organisational process of art projects. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. penganjuran seminar. It discusses introduction to research methods in education. interpreting the action research data. implementing art projects. the importance and fundamental knowledge of art projects. This course provides skills in implementating and reporting action research in Visual Art Education for primary education. educational research procedure. types of educational research. This course covers the management and organisation of art projects. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. data analysis. action research prosess. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) PSV3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan kurikulum pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. Membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. PSV 3114 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. introduction to various types of educational research design. making feedback reports and taking further actions. writing an action research report and article and ways of making action research data public. concepts of action research and models. Aktiviti amali meliputi merancang dan melaksanakan projek seni. 8. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-039 . data collection methods.This course provides knowledge about action research method in Visual Art Education for primary education. organization an action research seminar. pelaksanaan program j-QAF dan pelaksanaan enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah rendah. documentation and publication procedure of action research. Penyelidikan Tindakan II . pengurusan dan proses pengendalian projek seni.

aplikasi strategi pengajaran Asuhan Tilawah AlQur’an. prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. the implementation of “j-QAF” Programme and the first sixth month of Year One. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep aqidah dalam Islam. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asas Ulum Syariah.This course focuses on the Islamic education curriculum development and comparative analysis of the old and new curriculum. bahagian amali: Aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. the strategies. Bahagian teori: analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. approach.6. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran. analisis dan huraian isi kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. This course focuses on strategy. penyediaan rancangan pengajaran Aqidah tahun 1-6 dan amali pengajaran Aqidah. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi. lesson planning and practical teaching. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Aqidah tahun 1 . aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat Al-Qur’an. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. penyediaan rancangan pengajaran Asuhan Tilawah Al-Qur’an dan amali pengajaran Asuhan Tilawah al-Qur’an. the usage of text books. application of ”tajwid” rules in reciting. The principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. teachers guide book. lesson planning and practical teaching. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. memorising and interpreting of the Quranic verses. This course focuses on the introduction to Al-Quran education. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-040 . It also gives exposure to planning and implementing learning strategies. panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang . PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam pendidikan Al-Qur’an iaitu pengenalan kepada Al-Qur’an. tafsiran surah-surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.

6. lesson planning and practical teaching . exposure to planning and implementing teaching strategies. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-041 . Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. penyediaan rancangan pengajaran Akhlak tahun 1 .6. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. This course focuses on clarifying the concept of ”akhlak” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school.6 dan amali pengajaran Akhlak.6 dan amali pengajaran Sirah. lesson plans and practical teaching. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Jawi. lesson planning and practical teaching. analisis dan huraian isi kandungan Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. analisis dan huraian isi kandungan Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 .6. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Akhlak tahun 1 . kemahiran menulis khat. penyediaan rancangan pengajaran Ibadah tahun 1 . aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Sirah tahun 1 6. Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Ibadah tahun 1 . kajian teks jawi klasik dan moden. exposure to planning and implementing teaching strategies. This course focuses on clarifying the concept of ” Sirah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. analisis dan huraian isi kandungan Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Sirah dalam Islam. penyediaan rancangan pengajaran Sirah tahun 1 . analisis dan huraian isi kandungan pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. exposure to planning and implementing teaching strategies. PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Akhlak dalam Islam. penyediaan rancangan pengajaran pembelajaran Jawi kelas pemulihan jawi (j-QAF) dan amali pengajaran Jawi.Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep ibadah dalam Islam.6 dan amali pengajaran Ibadah. This course focuses on clarifying the concept of ” Ibadah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic Education syllabus for primary school.

This course focuses on the “dakwah”. micro and macro teaching concepts.’s special traits. bahagian amali. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep. tables of specification and PAFA assessment. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. amali pengajaran mikro dan amali pengajaran makro dalam bidang Pendidikan Islam.a. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. analisis sahsiah Rasulullah s. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Pendidikan Islam dan penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) sekolah rendah. This course emphasizes on selection of topics. pengajaran mikro dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam. pendidik dan pendidikan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah.a. planning and practical teaching. contoh dan pelaksanaan. types and field of testing. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars. assessment and evaluation in Islamic education.The course focuses on the content analysis on ”Jawi”. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk dakwah dalam pendidikan. analysis of the Prophet Muhammad s.a. bentuk penilaian. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. basic skills. perancangan dan bidang pengajaran makro Pendidikan Islam. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-042 . dan tokoh ilmuan Islam. It also discuses the teaching strategies . Bahagian teori membincangkan pemilihan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam mengikut bidang. sebagai seorang pendidik.w. building and using resources in teaching and learning of Islamic education. analisis sahsiah para sahabat Rasulullah s. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. measurement. penilaian formatif dan sumatif dalam Pendidikan Islam. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) PIM3109 3(2+1) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali.w. This course focuses on concepts. according to the Islamic education syllabus for primary schools. guru Pendidikan Islam dalam Perkhidmatan Awam Malaysia dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia.w. pembinaan bahan sumber. Islamic educators and Islamic Education management in Malaysia. bidang pembelajaran yang diuji. pembinaan item Pendidikan Islam. item building. perancangan pengajaran mikro. aplikasi bahan sumber Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran. exposure to Arabic caligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi.

methodology in fiqh. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. sembelihan dalam Islam. perancangan dan cadangan. penganjuran seminar. data analysis. ekonomi Islam. perbincangan mazhab Ilmu Kalam. This course focuses on ”Usul Fiqh” studies. data collection methods. interprestasi data kajian tindakan. their main topic of discussions.Islamic Education for Primary Education (Methodology) PIM3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-043 . PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada perbincangan ilmu Usul Fiqh. It discusses introduction to research methods in education. action research prosess. amalan-amalan yang membawa kepada kesan iman dalam kehidupan dan isu-isu penyelewengan dalam aqidah. Penyelidikan Tindakan I . the impact of faith in life. kaedah-kaedah pengumpulan data. pertimbangan dalam pengumpulan data. and issues of deviance in “aqidah”. animal slaughtering. educational research procedure. planning and proposal. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. kaedah Fiqh. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. introduction to various types of educational research design. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. types of educational research. data collection considerations.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Action Research I. interpreting the action research data. This course provides the knowledge and understanding of the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”.Kursus ini membincangkan tentang pengenalan mazhab-mazhab Ilmu Kalam. Islamic economy and management of properties in Islam. concepts of action research and models. Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Action Research II: Islamic Education for Primary Education (Implementation and Reporting) PIM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. analysis and justification on issues related to fiqh studies. This course provides knowledge about action research method in Islamic Education for primary education. analisis data. proses penyelidikan tindakan. pengurusan harta pusaka dalam Islam dan isu-isu semasa dalam bidang Fiqh. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. prosedur penyelidikan pendidikan.

pengelolaan permainan dan teknik permainan. organizing games and techniques. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. kemahiran acara padang. physical fitness and the importance of physical fitness. training methodology for physical fitness. This course stress on rules and regulations. periodisation of training and effects of training on physical fitness. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. konsep pergerakan asas. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. training principles of physical fitness. permainan kanak-kanak. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. documentation and publication procedure of action research. the acquiring of skills in the track and field event. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. jadual latihan kecergasan fizikal. motor-related physical fitness componen. teaching and learning of basic movement. management. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani.related fitness.This course provides skills in implementing and reporting action research in Islamic Education for primary education. training schedule of physical fitness. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. organizing an action research seminar. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. children’s games. kemahiran acara balapan. Bunker and Thorpe Model 1982. This course includes concepts and definition of total fitness. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. PJM3104 Renang 2(0+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-044 . model Bunker and Thorpe 1982. basic movement concept. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. the component of health. 9. pengurusan.

(Swimming) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia, struktur dan organisasi persatuan, keselamatan renang, asas terjunan, kaedah pengajaran dan pembelajaran renang, penilaian, kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. This course to expose students to various swimming skilss. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia, structure and the organisation of society, swimming safety, basic teaching and learning methodology of swimming, evaluation, officiating and organising and management of swimming competition.

PJM3105

Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor (Growth and Motor Learning Development)

2(2+0)

Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan, kematangan dan pembelajaran motor, pertumbuhan dan perkembangan pranatal, pertumbuhan somatik, tisu adipos dan komposisi badan, perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi, kematangan, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, kematangan dan prestasi fizikal, kanak-kanak, aktiviti fizikal dan sukan. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi, pemprosesan maklumat, ‘attention’ dan prestasi, kawalan motor, koordinasi, perbezaan individu, pembelajaran motor, maklumbalas, pengekalan dan pemindahan pembelajaran. This course includes the definition and concept of growth, maturation and motor learning. It covers prenatal and postnatal growth and functional development, somatic growth, adipose tissue and body composition, functional development, maturation and factors that influence growth, maturation and physical performance. This course provides knowledge on motor skills learning and performance, human information processing, attention and performance, motor control, coordination, individual differences and capabilities, motor learning, feedback, retention and transfer of learning. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1)

Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia, selular dan tisu organisma, sistem integumentari, sistem rangka, sistem otot, sistem saraf, sistem endokrina, darah, jantung, saluran dan peredaran darah, sistem limfatik dan imuniti, sistem respirasi, sistem penghadaman, pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology,chemical level, cellular level and tissue level of organisation. Integumentary system, skeletal
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-045

system, muscular system, nervous system, endocrine system, blood. Heart, blood vessels and circulation, lymphatic system and immunity, respiratory system, digestive system, nutrition and metabolism as well as urinary system. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2)

Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain, aspek pengurusan, pengelolaan dan pentadbiran, keselamatan murid-murid, peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. . This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports, the aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. Pendidikan Luar PJM3108 3(1+2) (Outdoor Education) Kursus ini mencakupi falsafah, konsep, matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar, rekreasi dan kesenggangan. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian, penggabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya, perancangan, pengurusan, pengelolaan, keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. This course covers the philosophies, concepts, aims, objectives, history and literatures of outdoor education, recreation and leisure. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa, planning, managing, administrating and safety aspect of various activties are emphasize. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2)

Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran, pengelolaan, pengurusan, pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. The aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-046

PJM3110

Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education)

3(2+1)

Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan, kepentingan, konsep kurikulum Pendidikan Jasmani, sukatan dan tafsirannya, kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani, aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. This course includes the history and development of physical education in Malaysia, the relationship of theories and philosophies towards national education policy, the importance of physical education, the interpretation of curriculum, criteria in choosing physical education acitivities, the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching.

PJM3111

Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball)

2(0+2)

Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran, aspek pengelolaan, pengurusan, pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies, the aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports)

PJM3112

3(2+1)

Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan, pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa, pengurusan pendidikan jasmani dan sukan, pengurusan permainan tradisional, program pembangunan sukan, undang-undang dan pentadbiran sukan, isu-isu dalam sukan, nilai dan etika dalam sukan. This course discusses the management and administration of physical education and sports, administration of national and international sports agency, managing physical education and sports, managing tradisional games, sports development programme, laws and administration of sports, issues in sports, values and ethics in sports.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-047

conducting test and using statistics in measurement and evaluation. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) PJM3115 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. the aspects of managing. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. measurement and evaluation in physical education and sports. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. the interpretation of curriculum. pengurusan. Emphasis given to the concepts of physical education. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. Students will be exposed to different types of research in health. pembinaan ujian. aspek pengelolaan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-048 . pemilihan jenis-jenis ujian. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. analysis and interpretation. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. physical education and sports. administrating and organizing. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. analyzing performance. This course includes the concept of test.PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. criteria in choosing adapted physical education acitivities. The course helps student to develop different type of tests. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. interpretasi serta menggunakan hasil ujian. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. pendidikan jasmani dan sukan. penganalisisan perlakuan. selecting test.

interprestasi data kajian tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. concepts of action research and models. sukan dan ekonomi. reinforcement. kecederaan tisu lembut. It discusses introduction to research methods in education. PJM3118 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. the definition of sports sociology. deviation and aggression in sports. deviasi dalam sukan. personaliti. introduction to various types of educational research design. pendekatan rawatan kecederaan. This course provides knowledge about action research method in Physical Education for primary education. data collection methods. perubatan sukan dan jurulatih sukan. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. prinsip menguruskan kecederaan patah. goal. teori sosial dalam sukan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. terdedah kepada haba yang melampau. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. pencegahan kecederaan dalam sukan. sports and children. kebangkitan. interpreting the action research data. Psikososial Sukan PJM3117 2(2+0) (Psychosocial in Sports) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-049 . pendarahan terbuka. sports and media. sukan. motivation. ‘burn out’ dan lebihan latihan dalam sukan. educational research procedure. mengangkat dan membawa pesakit. asma dan serangan jantung. kepala dan mata. sukan dan media. pertimbangan dalam pengumpulan data. sukan dan kanakkanak. analisis data. planning and proposal. sports history. maklumbalas. sociology theories in sports. proses penyelidikan tindakan. child psychology development via sports. badan. definisi sosiologi sukan. motivasi. writing an action research report and article and ways of making action research data public. sports personality. arousal. keganasan dalam sukan. prosedur penyelidikan pendidikan. pengsan. perancangan dan cadangan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. kecederaan bahagian tangan. data analysis.PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah. kecederaan kulit. feedback. kaedah-kaedah pengumpulan data. types of educational research. kaki. This course includes sports psychology and sports sociology. peneguhan. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. prinsip asas pertolongan cemas. data collection considerations. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. pressure and anxiety in sports. action research prosess. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. socialization in sports. penetapan matlamat. burn out and overtraining in sports. sports and economy.

basic principles of first aid. legs. prevention of injury in sports. body. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. students will apply their knowledge of numbers in estimation of quantities. head and eyes. exposure to extreme heat. airways and cardiopulmonary resuscitation. soft tissue injury. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. sports. penganjuran seminar. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. pelajar akan mengaplikasikan ilmu tentang nombor dalam penganggaran kuantiti. Pelajar didedahkan kepada makna. faint. lifting and carrying of patient. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. open wound. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-050 . Semasa proses pembelajaran. approach in treatment of injury. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. In the process. nombor bukan nisbah. nombor nisbah.This course discusses the basic concept of sports injury. injury to the hand. there is a further exploration into the sets of natural. real and complex numbers. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. documentation and publication procedure of action research. nombor nyata dan nombor kompleks. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. rational. This course provides skills in implementing and reporting action research in Physical Education for primary education. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. sports medicine and coaches of sports. skin injury. irrational. In addition. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. 10. organizing an action research seminar. Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem angka dan asas teori nombor. principles in managing fracture. asthma and heart attack.

Penggunaan teori pensampelan dan penganggaran untuk menganggar min populasi juga dibincangkan. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. jenis-jenis carian. Practical skills involving constructions of geometric models are emphasized. exposure to 3-dimensional geometry of the regular and semi-regular solids is also highlighted. heuristic algorithms and methods of sorting. Selain itu. analisa laluan kritikal. graf. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course.tessellations. Dalam kursus ini. graphs. symmetries and transformations. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. teselasi. 3-dimensional geometry and conic sections. algoritma. It provides information about introduction to decision mathematics. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. The use of ICT e. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri 3dimensi bagi pepejal sekata dan separa sekata. linear programming. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. critical path analysis. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-051 . pemprograman linear. networks. types of searches. It discusses concepts in plane geometry . The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. simetri dan transformasi. rangkaian. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada matematik keputusan. Teknologi maklumat dan komunikasi seperti geometer sketchpad (GSP) akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat geometri satah. geometer sketchpad (GSP) is applied as a tool to investigate plane geometry. chi-square test. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. In addition. The use of sampling and estimation theory to estimate the mean of population is discussed. ujian chisquare. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam dua pembolehubah. geometri 3-dimensi dan seksyen konik.g. Kemahiran praktikal melibatkan pembinaan model geometri ditekankan. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam geometri satah. algorithms.This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna.

Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam kalkulus. mathematics facilities and management of resources. technology in mathematics. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. basic understanding of limits and limit theorem. teaching and learning aids. In addition. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. teknologi dalam matematik. using relevant mathematical ideas. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Fractions. fungsi dan graf. Selain itu. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. and patterns and relationships. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of calculus which includes functions and graphs. Teknologi diaplikasikan untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi.This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning mathematics. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. Pecahan. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. decimals and percentages. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. kemudahan-kemudahan matematik dan pengurusan resos. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. Teaching of Numbers. fractions. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-052 . derivatives and integrals. derivatif dan integral serta pola dan perhubungan. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. Students will be introduced to printed materials. The technology is applied to sketch and interpret the graphs of functions.

Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. MTE3110 Linear Algebra (Algebra Linear) 3(3+0) This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama yang berkaitan. Pengukuran dan Pengendalian Data)I 3(2+1) In this course.Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. MTE 31113 Teaching of Geometry. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. Algebra matriks diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. measurement and data handling. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through related key issues. Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. pecahan. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. students will learn to teach the key concepts in geometry. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. perpuluhan dan peratus. pelajar akan belajar untuk mengajar konsep utama geometri. Dalam kursus ini. pengukuran dan pengendalian data. Matrix algebra is applied to solve a system of linear equations. MTE3113 Action Research I – Primary MathematicsManagement of the Science Laboratory and Resources (Methodology) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-053 . Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed.

Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah)] This course provides knowledge on action research method in Mathematics for primary education. and ways of making action research data public. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. penganjuran seminar. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. documentation and publication procedure of action research. types of educational research. and some key mathematical ideas related to calculus. Applications of Mathematics MTE3114 3(2+1) (Aplikasi Matematik) This course focuses on the applications of mathematics in various areas. Kursus ini berfokus kepada aplikasi matematik dalam pelbagai bidang. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-054 . educational research procedure. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. data analysis. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. It involves the implementation of an action research in school and the writing of the action research report.[Penyelidikan Tindakan I . Isi kandungannya meliputi matematik dalam kehidupan harian. pertimbangan dalam pengumpulan data. action research process. perancangan dan cadangan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. data collection methods. kaedah-kaedah pengumpulan data. writing an action research report and article. interpreting the action research data. use of mathematical modeling in biology and ecology. pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk penyelidikan pendidikan. codes and cryptography. classical codes and ciphers. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. analisis data. Its contents cover mathematics in every day life. concepts of action research and models. It discusses introduction to research methods in education. kod klasik dan nombor rahsia. Action Research II –Primary Mathematics (Implementation and Reporting) [Penyelidikan Tindakan II – Matematik Pendidikan Rendah (Implementasi dan Pelaporan)] MTE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in mathematics for primary education. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. kod dan kriptografi. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah. interpretasi data penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. Pengalaman melibatkan aplikasi matematik dibekalkan melalui aktiviti-aktiviti praktikal. Experience involving applications of mathematics is provided through practical activities. organization an action research seminar. proses penyelidikan tindakan. data collection considerations. planning and proposal.

Kursus ini membincangkan pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains. ethers and amines. nutrisi haiwan. pembiakan haiwan. pendekatan konstruktivisme. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. respirasi tumbuhan. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. dealing with children’s misconceptions and conceptual change. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Hidupan dan Proses Kehidupan) 3(2+1) This course discusses life and living processes. Shiffrin dan Baddeley. menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains . Bruner’s learning theory. teori pembelajaran tingkah laku.11. struktur sel dan fungsi. cellular respiration in plants and animals. plant respiration. meneroka ciri-ciri sains. esters and amides. menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. growth. food and wellbeing. Behaviourist learning theory. respirasi haiwan. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. perkembangan kanak-kanak. teori pembelajaran Gagne. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. fuel. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) This course discusses exploring materials. alcohol. Ausubel’s learning theory. plant excretion. Gagne’s learning theory. memahami idea kanak-kanak dalam sains. the constructivist approaches. bentuk sains dan mempelajari sains. teori pembelajaran Ausubel. understanding children’s ideas in science. understanding children’s development. animal nutrition. plant nutrition. information-processing theory-Atkins. aldehydes and ketones. ores and minerals. movement and support in animals and plant responses to stimulus. Shiffrin and Baddeley’s. carboxylic acids. animal respiration. assessing children’s ideas and misconceptions in science. aromatic compounds. teori pembelajaran Bruner. the nature of science and how children learn science. Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) SCE 3102 3(3+0) This course discusses how children perceive science. tumbesaran. alloys. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. perkumuhan haiwan. perkumuhan tumbuhan. industrial preparation of Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-055 . cara kanak-kanak mempelajari sains. teori pemprosesan maklumat-Atkin. explores the nature of science. cell structure and function. animal reproduction. animal excretion. synthetic polymers and plastics. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. Kursus ini membincangkan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials. makanan dan kesihatan. how children learn science. plant reproduction. what do children need to help them learn through constructivism. pembiakan tumbuhan. It explores the nature of life. nutrisi tumbuhan.

acquiring manipulative skills. teaching and learning strategies for primary science. ester dan amid. generation and transmission of electricity. aldehid dan keton. polimer semulajadi dan kertas. using light. bijih dan galian. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. electrical circuits in the house. soaps and detergents. rubber. physics and measurement in everyday life. bahan bakar. perusahaan penyediaan ammonia. primary science teaching. forces in fluids. gerakan. getah. memperolehi kemahiran manipulatif. Malaysian primary science curriculum I. use of electronics and semi-conductors. menggunakan cahaya. aloi. natural polymers and paper. termometeri dan termometer. Kursus ini membincangkan tentang fizik dalam kehidupan harian. pengajaran sains sekolah rendah. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. the physics of music. Malaysian primary science curriculum II. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course discusses physics in context. alkohol. fizik dan ukuran dalam kehidupan harian. isu-isu dalam pendidikan sains. thermometry and thermometers. Kursus ini membincangkan tentang penerokaan bahan-bahan. planetary and satellite motion. composite materials. muzik dalam fizik. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. daya dalam cecair. sabun dan detergen. sulphuric acid and nitric acid. motion. work and machines. penjanaan dan transmisi elektrik. bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. applying Newton’s laws in everyday life. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-056 . electricity and magnetism at work. bahan komposit. gerakan planet dan satelit. litar elektrik dalam rumah. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. sebatian beraroma. issues in science education. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. asid karboksilik. asid sulfur dan asid nitrik. kerja dan mesin. the basic science process skills and integrated science process skills. polimer tiruan dan plastik. kegunaan elektronik dan semi konduktor. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia.ammonia. eter dan ammina. teaching science for all children and science for exceptional children.

scoring of Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-057 . definition of terms. assessment tools. sistem solar. It explains about lesson planning. ecosystem services. merancang pelajaran. daily lesson plan. test design and construction. Kursus ini membincangkan tentang bumi dan angkasa lepas. pemahaman tentang trenda populasi. kepelbagaian haiwan. ancaman terhadap kepelbagaian.(Ekosistem dan Biodiversiti) This course discusses about ecosystems and biodiversity. sistem-sistem utama dan angkasa. the first law of thermodynamics. pemuliharaan ex situ. rancangan mengajar harian. types of assessment. learning outcomes. outer space. kepelbagaian genetik. elektrokimia. pemuliharaan in situ. understanding population trends. animal diversity. in-situ conservation. objektif pembelajaran. microteaching skills and macro teaching. It explores about ecosystem. Kursus ini membincangkan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. It explores about energy. planning a daily lesson plan. ex-situ conservation. menulis rancangan pelajaran. Kursus ini membincangkan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. angkasa lepas: fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. ekosistem. Kursus ini membincangkan tentang tenaga dalam kimia. writing lesson plans. plant diversity. hukum pertama termodinamik. asal usul . ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1) This course discusses about energetics in chemistry. merancang rancangan pelajaran harian. faedah ekosistem. bumi: struktur. threats to biodiversity. acoustic ecology and biodiversity collection submission. termokimia. biodiversity. learning objectives. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1) This course discusses about earth and space. dan nuklear kimia. genetic diversity. The earth: structure. kepelbagaian tumbuhan. kepelbagaian biologi. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) 3(3+0) This course discusses about planning for teaching primary science. celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. thermochemistry. purpose of assessment. hasil-hasil pembelajaran. areas of assessment in primary school science. tenaga. origins and its major systems and space: the solar system. electrochemistry and nuclear chemistry. kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro.

analysis of test score. Technology and Society (Sains. pentadbiran ujian. It will discuss about management of science laboratory. teknik-teknik asas makmal. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. science teaching and learning resources. project-based learning for conservation. SCE3114 Science. data collection methods. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. rekabentuk dan pembinaan ujian. project-based learning for Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-058 . educational research procedure. action research process. pertimbangan dalam pengumpulan data. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. basic laboratory techniques. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. It discusses introduction to research methods in education. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Sains pendidikan rendah. perancangan dan cadangan. pengurusan makmal sains. definisi istilah. kaedah-kaedah pengumpulan data. alat-alat pentaksiran.assessment. writing an action research report and article and ways of making action research data public. interpretasi data penyelidikan tindakan. preparation and improvisation of selected resources and presentation. pengawetan spesimen biologi. This course provides knowledge about action research method in Science for primary education. rules and safety in the laboratory. interpreting the action research data. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. safe handling of scientific materials handling of chemicals. innovation and inventions. marking and moderation of test scripts. administration of test. peraturan dan keselamatan dalam makmal. matlamat pentaksiran. bentuk-bentuk pentaksiran. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. penskoran pentaksiran. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. preservation of biological specimens. technology and society. data collection considerations. data analysis. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. technology and society. project-based learning design. Teknologi dan Masyarakat) 3(3+0) This course discusses about science. analisis data. concepts of action research and models. types of educational research. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. interpreting test score and forms of examination. issues relating to science. prosedur penyelidikan pendidikan. proses penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. analisis skor ujian. planning and proposal. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan.

dasar Pendidikan Teknik Dan Vokasional. pembelajaran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. Pentadbiran Dan Pengurusan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. project-based learning for endurance of resources. 12. the career path and the future of Design and Technology.energy in the biosphere. Management And Administration In Technical And Vocational Education. Technical And Vocational Education System. Kursus ini membincangkan tentang sains. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. rekabentuk pembelajaran berasaskan projek. pembaharuan dan penciptaan. teknologi dan masyarakat. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-059 . evolusi perkembangan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. teknologi dan masyarakat. fungsi Pendidikan Teknik Dan Vokasional. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH RBT3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan kepada pengenalan kepada Pendidikan Teknik Dan Vokasional. The Evolution Of Technical And Vocational Education. This course focusses on Introduction To Technical And Vocational Education. penganjuran seminar. Philosophy Of Technical And Vocational Education. falsafah Pendidikan Teknik Dan Vokasional. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Kepimpinan Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan. Curriculum And Teaching Of Technical And Vocational Education And Primary Living Skill In Malaysia. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan sains sekolah rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. Kurikulum Dan Pengajaran Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Di Malaysia. sistem Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Function Of Technical And Vocational Education. organizing an action research seminar. Pelaksanaan Dan Penilaian Pendidikan Teknik Dan Vokasional Serta Prospek Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Pembangunan Pendidikan Negara. implement the planning and evaluation process. project-based learning for additives in food. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. Proses Perancangan. isu-isu yang berkaitan dengan sains. Leadership Characteristics In Technical And Vocational Education. project-based learning for pollution and its effect on human health. documentation and publication procedure of action research. Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) SCE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in Science for primary education.

jenis-jenis bahan mentah. curriculum analysis and current issues regarding the curriculum development in Malaysia. design curriculum. penilaian. care of ornamental crops and landscape. implementation. interior and exterior decoration. planting. penanaman sayursayuran secara hidroponik.RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. curriculum management and innovation. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. documentation and record keeping. asas pembinaan produk. This course will provide the exposure and understanding about the Kemahiran Hidup Sekolah Rendah’s curriculum. planting vegetable hydroponically. selection and preparation of field for vegetable planting. raw materials and its characteristic. theory and models of curriculum development. inovasi kurikulum. Kursus ini juga mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. teori dan modelmodel kurikulum. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. analisis kurikulum serta isuisu semasa perkembangan kurikulum di Malaysia. skills on constructions of wood and metal based project. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries. handling of products. planting. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dari aspek pengenalan. perancangan. This course will expose the students to the development of technology and material production and manufacturing industries. propagation. sifat bahan mentah. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. the development of local and the usage of recycle materials and the integration of pedagogical element and assessment. evaluation. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. barangan logam dan kelengkapan. accessories. penanaman. planning. plant care. perlaksanaan kurikulum. reka bentuk kandungan. perkembangan industri pembuatan tempatan. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Teaching Method) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-060 . dokumentasi dan penyimpanan rekod. pengurusan kurikulum. bahan hiasan dalaman dan luaran. penggunaan bahan kitar semula dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran.

strategies. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk pengenalan kepada reka bentuk pakaian. Teaching and learning approaches. design printed circuit board. pengajaran makro dan pengajaran mikro berasaskan kepada tajuk yang akan diajarkan di sekolah. This course will also expose the students with skills of questioning techniques. komponen elektronik dan aplikasi dalam litar elektronik. sleeves. gathers and. the preparation of work records and dress making. teaching method and techniques will also be introduced. hemlines and. Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) RBT3108 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. strategi. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basic principle of electrical and electronics. pengukuran Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-061 . membina robot aras teknologi rendah. domestic wiring. asas komputer dan rangkaian. necklines. pedagogical elements and assessment. kajian fabrik. mereka cipta stail pakaian. RBT3107 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus terus dan ulangalik. robotik dan melakukan ujikaji serta merekabentuk projek berasaskan elektrik dan elektronik. openings. motor. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. asas penyenggaraan komputer. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. pengujian. pendawaian satu fasa. Topics related to sewing processes include fasterners. pendekatan pengajaran dan pembelajaran. The skills involve are building and interprating schematic diagram to wiring circuit. mendawai litar pendawaian domestik.Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. The integration of suitable pedagogical element and assessment will also be dealt in this course. pleats. perancangan pengajaran: bahan bantu mengajar berasaskan teknologi. Students are provided with the skills of planning a lesson based on primary school syllabus besides the skills in preparing and using the materials for teaching aids with ICT. proses jahitan. melakukan uji kaji litar arus terus dan ulang alik. seni reka pakaian. pentaksiran dan penerapan unsur pedagogi. This course also emphasizes design of garment styles. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian serta penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran juga didedahkan dalam kursus ini. Kursus ini membincangkan pengenalan pentaksiran dan penilaian. merekabentuk PCB dan projek elektronik. asas elektronik berdigit. Skills in macro and micro teaching based on the topics to be taught in school. kaedah dan teknik pengajaran. computers and robotics basic component.

penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan.dan penilaian. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan. preparation and keeping of documentation and records. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in micro teaching. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-062 . This course exposes students to business and entrepreneurship which includes : marketing. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology) 3(2+1) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan.dagang ). Discussion on validity and reliability of evaluation format. Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) RBT3109 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan : pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. types of evaluation and the usage of data & interpretation. business law. reka cipta masakan. item development. pembiakan dan pengendalian. undang-undang perniagaan. keesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. selection of pets and ornamental fish. kaedah menilai dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran. pembiakan ikan. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. selection and preparation of aquarium and cage. test specification table. pedagogi. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. This course deals with rearing pets and ornamental fish technology: the overview to the pet animals and ornamental fish. prinsip memasak dan tatasajian. perancangan pentaksiran. This course will emphasize on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. management and daily care of pets. finance. statistik asas dalam pentaksiran dan penilaian serta pentaksiran markah dan laporan pentaksiran. housing and equipments for pet rearing. pengurusan dan penjagaan harian. various methods of evaluation. analisis item ujian. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. teknologi dalam penyediaan makanan. pembinaan item ujian. basic statistic. penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. marking scheme and mark analysis. electronic commerce ( E–commerce). pest breeding. pembentukan dan pelaksanaan ujian. kewangan. dan kerja-kerja amali masakan. interpretation as well as report writing on assessment. perniagaan elektronik ( E. penyediaan makanan.

kaedah-kaedah pengumpulan data. concepts of action research and models. punca dan pencegahan kemalangan. rules and regulation in workshop management. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. analisis data. technology in food preparation. data collection considerations. preparation of food. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. aplikasi lukisan 3D (wireframe. table setting. writing an action research report and article and ways of making action research data public. It discusses introduction to research methods in education. cooking principles and. best practices on workshop safety. introduction to various types of educational research design. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. proses penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. data collection methods. pengurusan personel. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. interprestasi data kajian tindakan. pengurusan bahan dan alatan. tempat alat tulis. materials and tools management. susunatur hiasan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-063 . organization and management. design of food preparation pedagogy and cooking practice. workshop design. planning and proposal. action research prosess. surface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi. reka bentuk bengkel. pengurusan dan pengendalian bengkel. causes and prevention of accidents. educational research procedure. This course provides knowledge about action research method in Design and Technology for primary education. aplikasi lukisan 2D. RBT3113 Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Design and Technology for Primary Education (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah. perancangan dan cadangan. pengurusan kewangan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. financial management. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and safety management) 2(2+0) Kursus ini berfokus kepada pengenalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. interpreting the action research data. types of educational research. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantu komputer.This course covers topics on food sanitation. pertimbangan dalam pengumpulan data. data analysis.

3D design. the integration of project base learning assessment. This course emphasizes on product design with computer aided. Akta 308 dan Akta 550. This course emphasizes on product development and principle. the history of early childhood education. organizing an action research seminar. 13. views and ideas of earlier scholars of childhood education. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. industrial design and design for manufacturing. and also the transition from nursery/preschools to Year 1 of Primary School. product architecture. RBT3116 Proses dan Kaedah Reka Bentuk 2(0+2) (Design Processes and Methods) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. This course covers the introduction to early childhood education. documentation and publication procedure of action research. processes and planning. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Design and Technology for primary education. design and managing project such as chair. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. proses dan perancangan projek. penganjuran seminar. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. PENDIDIKAN PRASEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Foundation of Early Childhood Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. Act 308 and Act 550. the transition from home to nursery/preschools.dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. prosesses and planning project. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-064 . Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pealaporan) Action Research Il – Design and Technology for Primary Education (Implementation and Reporting) RBT3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. layout of interior design and pet’s house . hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. Children’s Right. reka bentuk industri. 2D drawing. growth and child development.

Health and Children Safety) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. penjagaan kesihatan kanak-kanak. It also discusses the models of overseas preschool programs and their relationship with the local preschools in Malaysia. the National Preschool Curriculum. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran dengan pengajaran di pusat prasekolah. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum.PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak ( Physical Development. curriculum of language and communicative development. teaching and learning techniques in preschools. PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children Language Development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. methods in teaching and learning language at preschool. pengelolaan aktiviti prasekolah. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. children diseases and preventive measures. language activities and also assessment in preschool education. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. PRA3103 Perkembangan Fizikal. activities for physical development in preschools. PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-065 . serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. factors involve in language development. children health and safety measures and also sex education in preschools. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. persekitaran. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. the effective factors in the implementation of curriculum and approaches in curriculum. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. Ia juga membincangkan tentang model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. pendekatan dalam kurikulum. This course discusses the concept of physical development including the development of fine motor skills. the environment. This course includes the theory and foundation for children’s language learning.

proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. puppetry and children literature. This course covers the introduction to creative development. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and Emotional Development of Children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. pembelajaran sains di prasekolah. This course includes understanding of the cognitive development of young children. music and movement. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. applying teaching and learning approaches and integrating science in children’s daily activities. This course includes the theory and foundation for social and emotional development of children. merancang aktiviti. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. and also discuss the field of creativity and its assessment in early childhood education. socio drama. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. perancangan program sains. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. learning of early science and mathematics components at preschools. processes of creativity and teaching approaches. It also covers the factors that encourage and also hinder creativity. sosiodrama. development of sosial skills and prosocial behaviors. planning of activities and programs for science. pengurusan dan aktiviti. Spiritual and Moral Development for Preschool Children PRA3108 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. and also managing the concept of caring in the teaching and learning in preschools. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. seni boneka dan sastera kanak-kanak. teori perkembangan moral. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-066 . pembelajaran Matematik di prasekolah. aspects of children’s creativity which involve visual arts. management and activities. muzik dan pergerakan. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. (Creative Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. developing confidence to face challenges in everyday life. understanding and managing children’s emotion. Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah.(Children’s Cognitive Development) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak.

teaching management and implementation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of its component. ciri-cirinya. data analysis. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. melaksanakan perekodan. characteristics. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. data recording and compiling. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan. This course covers the concept of spiritual and moral from the Islamic and other religions point of views. building and managing preschool education centers. merancang prasekolah. mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan pelajar merancang. children’s assessment and evaluation planning. and spiritual and moral development activities as well its learning center. identification of Islamic education and moral curriculum. menubuh dan mengurus pusat pendidikan merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan This course exposes students with skills to enrich knowledge and skills in planning. theories on moral development. This course discusses in general the children with special needs at preschool. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-067 . reports and follow up actions based on data collection. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak.Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. design the interior and exterior floor plan for a preschool building as well as to lay out the suitable indoor and outdoor space for the preschool building PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. Pengurusan Prasekolah PRA3110 3(2+1) (Preschool Management) Kursus ini kemahiran prasekolah. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. objektif. curriculum management. penganalisisan. PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Children With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. dan perbezaan individu. importance and principals of authentic assessment in preschool education. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. objectives. This course includes the concepts. data collection based on observation. the classification of special needs children. The focus is on the factors due to the disability. penyimpanan.

perancangan dan cadangan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. analisis data. data analysis. introduction to various types of educational research design. the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. interpretasi data penyelidikan tindakan. matlamat. Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) PRA3114 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. Emphasis is also given on the management and implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. This course covers the theories and perspective. planning and proposal. nilai dan budaya. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. pengurusan kesihatan. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. family relationship. It also discusses the children’s behavior and discipline which includes attending and solving children’s behavioral conflict. kaedah-kaedah pengumpulan data. types of educational research. action research process. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. community and education institution. peningkatan kecemerlangan kekeluargaan. kecekapan hubungan. It also includes family surrounding. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Prasekolah. data collection considerations. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-068 . It discusses introduction to research methods in education. proses penyelidikan tindakan. educational research procedure. safety and diet management. efficient relationship. komuniti dan institusi pendidikan. ways on improving family. konsep kepimpinan dan perwatakan. health. prosedur penyelidikan pendidikan. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. konsep dan modelmodel penyelidikan tindakan. aims. hubungan keluarga. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. concepts of action research and models. This course provides knowledge about action research method in childhood Education. keselamatan dan pemakanan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. data collection methods. pertimbangan dalam pengumpulan data. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan.Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. interpreting the action research data. values and customs.

isu dan etika pengurusan tingkah laku. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. jenis-jenis tingkah laku bermasalah. komponen-komponen dalam bahasa. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. strategies of behaviour modification and issues concerned. prinsip-prinsip asas pengurusan tingkah laku. organizing an action research seminar. This course looks into communication. teori-teori perkembangan bahasa. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan tingkah laku. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi PKU3102 (Introduction to Language and Communication 3(3+0) Disorders) Kursus ini meninjau komunikasi . proses perubahan tingkah laku. speech and language. types of problematics behaviour. component in language. documentation and publication procedure of action research. penganjuran seminar. pelaksanaan strategi pengurusan tingkah laku dan program pengubahsuaian tingkah laku. language for children with emotional and behavioural problems. bahasa kanakkanak autisme. characteristics. language for children with sensory. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. This course discusses the introduction to the management of human behaviour theory and behavioural models. This course provides skills in implementing and reporting action research in Preschool for primary education. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak-kanak tersebut. teori dan model tingkah laku. punca masalah. language development theory. education programmes provided and issues arise in educating these children. handicapped children language. language for autism children. ciri-ciri. causes. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. 14. bahasa kanak-kanak terencat akal. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. This course exposes the considerations to be taken in educating the learning disabilities children and legal aspects. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-069 . bahasa dan pertuturan. strategi pengurusan tingkah laku.Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Prasekolah Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori.

language acquisition and language assesment tools and micro teaching.the ability of basic learning assessment. mentaksir bacaan. PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-070 . pembinaan bahan bantu belajar bahasa. menghasilkan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. kemahiran lisan. approaches and language learning. amali: aplikasi aktiviti bahasa. teaching of grammar. perancangan pengajaran harian. kemahiran mendengar. membaca dan menulis. kemahiran membaca. pendekatan dan pembelajaran bahasa. social skill and behaviour assesment. writing skills. speaking. kemahiran menulis. production of teaching aid for language skills and micro teaching. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. PKB3105 English Teaching and Learning Methodology (Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course discusses understanding the English language. writing and mathematic assesment. oral language assesment. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris. lesson plan. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. practical: application of language activities. speaking. mentaksir bahasa lisan.PKB3104 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) 3(2+1) Kursus ini membincangkan bahasa dan komunikasi. latihan pengajaran tatabahasa. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. pengajaran tatabahasa. develop learning material. kajian sukatan pelajaran. reading and writing skills. study of the syllabus. This course covers the important of assessment in special education. listening. bertutur. preparing lesson plan and application of language activities teaching grammar. reading. reading. syllabus studies. pembinaan alat penilaian bahasa dan pengajaran mikro. perancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa. latihan aktiviti. This course discusses language and communication. kajian dan huraian sukatan pelajaran.

self-protect.fisio. ethics and classroom management. strategies and activities in Mathematics. permasalahan penguasaan Matematik. peraturan dan keselamatan di bengkel. teaching and learning Science. teaching aids for Mathematics. problems of learning Mathematics. activities in Mathematics teaching. music and singing. bahan bantu mengajar Matematik. kemahiran hidup untuk berdikari. hidro. muzik dan nyanyian. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(1+2)) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) PKB3108 3 (2+1) This course focuses the introduction to Mathematics. amali: pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas Matematik. occupational. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. visual art. sewing. speech. hidro. seni visual. occupational. strategi dan aktiviti dalam pengajaran Matematik. teaching aids production. assessment of Science skills. kemahiran urus diri. basic skills of Science process. functional Mathematics for learning disabilities. kemahiran jahitan. expression art. hydro. keusahawanan. persediaan mengajar. pasir dan alternatif. speech. pertuturan. assessment of Mathematics skills. kemahiran pertukangan. strategi dan aktiviti Matematik. kemahiran memelihara haiwan dan pengajaran mikro. permainan. kemahiran berkebun. kajian sukatan pelajaran. teaching aids. seni visual. kemahiran memasak. lesson planning. expression art. Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Matematik. alat bantu mengajar dan pengajaran mikro. visual art. cookery. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-071 . jenis-jenis terapi: fisio. rearing pet. practical: teaching and learning of basic Mathematics skills. music and singing. gardening. syllabus study. penilaian kemahiran Matematik. play and altenative. functional Science for learning disabilities students. pengurusan rumah tangga. Matematik berfungsi untuk masalah pembelajaran. This course discusses the introduction to therapy. muzik dan nyanyian. practical: application of strategies in teaching Science. types of therapy: physio. play and altenative. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills. pertuturan. teaching aids and micro teaching. and micro teaching.physio. hydro. pergerakan kreatif.Kursus ini berfokus pengenalan kepada kemahiran asas untuk berdikari. cara kerja. home living. permainan dan alternatif. therapy . strategies in teaching Mathematics. penyediaan rancangan pengajaran. amali: terapi . cara kerja. pergerakan kreatif. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course focuses on the introduction to Science. Mathematics syllabus sudy. keselamatan diri dan adab bertatasusila.

Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Sains, kemahiran asas proses Sains, pentaksiran kepada kemahiran Sains, kajian sukatan pelajaran, pengajaran dan pembelajaran Sains, bahan bantu mengajar, Sains berfungsi untuk pelajar yang bermasalah pembelajaran, amali: aplikasi strategi dalam pengajaran Sains, pembinaan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar, profesionalisme guru, pelaksanaan pengajaran, pelabelan, pengasingan, dan integrasi, pentaksiran pembelajaran murid, pengurusan kelas khas, pengawasan, penyeliaan dan komunikasi, kepelbagaian kompetensi murid, penglibatan ibubapa dan komuniti dan isu sistem sosial. This course discusses strategies and placement of students, teacher profesionalism, teaching implementation, labeling, segregation and integration, assessment, special classroom management, supervision and communication, students multiple competencies, parents and community involvement and social system issues.

PKU3112

Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation)

3(1+2)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK), prinsip dan etika kerja sosial, program pemulihan dalam komuniti, program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin, amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation, principle social work ethics, community-based rehabilitation programme, multi disciplinary services offered at the CBR, practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). PKB3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) 3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedahkaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Learning Disabilities in primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-072

various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas, struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia, programprogram Pendidikan Khas di Malaysia, pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia, peranan guru Pendidikan Khas, pengurusan bilik darjah, peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. This course discusses the introduction to management and administration of special education, organisational structure of special education in Malaysia, special education programmes in Malaysia, administration of special education programmes in Malaysia, role of teachers of special education, classroom management, role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting)

PKB3115

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Learning Disabilities in primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organizing an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. 15. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment)

PKD3101

3(3+0)

Kursus ini meliputi psikologi perkembangan kanak-kanak, perkembangan aspek kognitif dan psikomotor kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan aspek afektif kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan aspek bahasa dan komunikasi kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan psikososial remaja bermasalah pendengaran, perkembangan psikoseksual di
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-073

kalangan remaja bermasalah pendengaran, dan peranan keluarga dan masyarakat dalam perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. This course covers the children psychology development, cognitive and psychomotor development of children with impaired listening, cognitive development of children with impaired communication and listening problem, psychosocial development of teenagers with listening problem, psychosexual development of teenagers with listening problem and roles of family and society in the development of children with impaired listening. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0)

Kursus ini meninjau komunikasi , bahasa dan pertuturan, komponen-komponen dalam bahasa, teori-teori perkembangan bahasa, bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran, bahasa kanak-kanak terencat akal, bahasa kanakkanak autisme, bahasa kanak-kanak bermasalah sensori, bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku, pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. This course looks into communication, speech and language, component in language, language development theory, handicapped children language, language for autism children, language for children with sensory, language for children with emotional and behavioural problems, assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia PKD3103 3(3+0) (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada komuniti dan budaya pekak, gaya hidup komuniti pekak, Bahasa Isyarat Malaysia (BIM): ucapan, kata ganti nama dan keluarga, kata bantu, kata kerja dan kata sifat, perasaan, kecacatan dan komunikasi, tempat, bangunan, pengangkutan dan benda, pendidikan, kesihatan, perubatan, budaya dan perayaan, pakaian, makanan dan buah-buahan, haiwan, sukan dan alam semula jadi, warna, arah dan masa, pertubuhan, kerajaan dan pekerjaan. This course discusses the introduction to community deaf culture, the life style of the deaf community, Malaysian Sign Language: speech, pronounce and family, modals, verbs and adjectives, feelings, impaired and communication, places, buildings, transports and things, education, health, medicines, cultures and festivals, clothings, food and fruit, animals, sports and nature, colour, direction and time, organisations, government and occupations. Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children)

PKD3104

3(3+0)

Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di Eropah pada Abad 16-19, sejarah pendidikan orang pekak di Amerika Syarikat pada Abad 18-20, perkembangan pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran di dalam negara, keperluan untuk pelbagai kaedah komunikasi, klasifikasi kaedah komunikasi, kaedah-kaedah komunikasi manual di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran, kaedah-kaedah komunikasi oral di kalangan kanakBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-074

PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). pendekatan bilingual-bicultural. Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) PKU3105 3(3+0) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah pendengaran. bentuk program intervensi awal. This course gives an overview of the development of deaf education in Europe in 16th to 19th centuries. dan using KTBI in teaching English to hearing-impaired children. kaedah-kaedah komunikasi kombinasi oral dan manual. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. support services. questiona answer session. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. membaca petikan/bercerita. khidmat sokongan. mentaksir bacaan. menjalankan sesi nyanyian. meliputi: Tatabahasa Melayu. manual communication among children with hearing-impaired . the development of education among children with hearing-impaired in Malaysia. This course discusses the introduction to using sign codes in bahasa Melayu and sign code in English. This course discusses the need for early intervention for hearing-impaired children. English Grammar. menjalankan sesi soal jawab. trenda dan isu-isu dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran di Malaysia. Malay language grammar. story reading. NGOs involved and hearing-impaired children in inclusive education. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. reading. This course covers the important of assessment in special education. trends and issues in Special Education of hearing-impaired in Malaysia. history of the deaf education in the United States of America in 18th to 20th centuries. writing and mathematic assesment. combination of oral and manual communication. practise in using KTBM and KTBI in teaching Malay Language to children with hearing-impaired Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-075 . bilingualbicultural approach.the ability of basic learning assessment. classification communication methods. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. parents role in early intervention. singing session. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. English Grammar. needs for various communication methods. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah pendengaran dalam pendidikan inklusif. social skill and behaviour assesment. mentaksir bahasa lisan. oral language assesment. types of early intervention.kanak bermasalah pendengaran. latihan menggunakan KTBM dalam mengajar Bahasa Melayu kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran.

anatomi telinga dan proses pendengaran.PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan penguasaan bahasa di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. pentaksiran tahap pencapaian bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. penggunaan sistem FM. listening amplication. sistem bunyi pertuturan bahasa Melayu dan abjad fonetik antarabangsa. Malay language sounds system and international phonetic alphabet. perbualan asas pengetahuan bahasa. This course provides students with a knowledge of mastering language. assessment instrument of speech achievement. audiometry. program kemahiran auditori. menjalankan simulasi perbualan dan merancang dan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. amplikasi pendengaran. ujian pendengaran asas dan pentaksiran audiogram. kaedah pengajaran penulisan. This course focusses on speech acquisation among children. individual education planning for language learning among children with hearing-impaired. speech diability among children of hearing-impaired. amali : melaksanakan ujian bahasa. implementation program individual speech implementation programme and factors that influenced the success of the speech programme. This course covers topics of accustic. jenis masalah pendengaran dan kesannya. reading and writing teaching method. perancangan program pemulihan bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. rancangan pendidikan individu untuk pembelajaran bahasa. achievement level assessment. instrumen-instrumen pentaksiran tahap pencapaian pertuturan. penggunaan dan penyenggaraan alat bantu dengar individu. auditory skill programme. implan koklea. basic language knowledge of conversation. PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi topik-topik akustik. remedial programme planning. audiometri. practical: implement language tests. use and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-076 . general strategy in overcoming speech problem. menjalankan pemerhatian audiometrik pediatrik.type of hearing-impaired and its effect. pelaksanaan program pertuturan individu dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan program pertuturan. kaedah pengajaran bacaan. ear anatomy and listening process. simulating teaching and learning language sessions. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan pemerolehan pertuturan di kalangan kanak-kanak. strategi-strategi dalam mengatasi masalah pertuturan. masalah pertuturan kanak-kanak bermasalah pendengaran. amali : menjalankan pemeriksaan terhadap telinga luar dan membran timpanum.

pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. pertimbangan dalam pengumpulan data. types of learning resources. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-077 . program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. perancangan dan cadangan. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. analisis data. community-based rehabilitation programme. program pemulihan dalam komuniti. PKD3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah. jenis-jenis bahan sumber pembelajaran. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. interpretasi data penyelidikan tindakan. types of educational research. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. prosedur penyelidikan pendidikan. cocklea implant. practical: developing and managing Mathematics. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Listening Disabilities in primary education. kaedahkaedah pengumpulan data. basic hearing test and audiogram assessment. introduction to various types of educational research design. penilaian bahan sumber pembelajaran. It discusses introduction to research methods in education. proses penyelidikan tindakan. buku teks sebagai bahan sumber pembelajaran. Sains dan Kajian Tempatan. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. assessment of learning resources. akhbar sebagai bahan sumber pembelajaran. implementation of audiometric pediatric observation. use of FM system. PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada peranan bahan sumber pembelajaran dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. prinsip dan etika kerja sosial. text books and newspapers as learning resources. educational research procedure. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. amali : pembinaan dan pengurusan bahan sumber pembelajaran Matematik. multi disciplinary services offered at the CBR. principle social work ethics. Science and Local Studies learning resources.maintaining individual hearing aid. practical: carry out observation external ear and timpanum membrane. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). This course focuses on the role of learning resources among children with hearing-impaired.

This course discusses the introduction to management and administration of special education. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. documentation and publication procedure of action research. classroom management. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. organisational structure of special education in Malaysia. planning and proposal. special education programmes in Malaysia. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. peranan guru Pendidikan Khas. sebab-sebab masalah penglihatan. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) PKL3101 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada definisi dan klasifikasi masalah penglihatan.concepts of action research and models. role of teachers of special education. penganjuran seminar. administration of special education programmes in Malaysia. penggunaan deria-deria lain dan peranan ibu bapa. kesan masalah penglihatan di peringkat awal perkembangan. organizing an action research seminar. interpreting the action research data. pengurusan bilik darjah. data collection methods. 16. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Listening Disabilities in primary education. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. action research process. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKD3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. data collection considerations. implikasi masalah penglihatan terhadap pendidikan. keluarga dan masyarakat. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. data analysis. perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan dan perbezaannya dengan kanak-kanak normal. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-078 .

This course looks into communication. using blindfold and implementation of activities and simulation. adaptasi persekitaran di dapur. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . skills of buying and stock keeping things. self and house keeping management. pengurusan diri. language development theory. teori-teori perkembangan bahasa. component in language. bahasa kanak-kanak terencat akal. factors of Children with Visual Impairment. This course covers important concepts in field of living skills. PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-079 . development of children with visual impairment compare with the normal children. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. dan laporan mata. language for children with emotional and behavioural problems. introduction of recreational activities and modify physical education. cara mengatasi masalah penglihatan. punca-punca masalah penglihatan. bahasa dan pertuturan. practical :cooking.use of other sensors. various visual assessment methods and children with low vision report. language for children with sensory. bahasa kanakkanak autisme.This course focus on definition and clasification of Children with Visual Impairment. visual skills training . adaptasi kaedah persediaan memasak. latihan mengurus diri menggunakann blindfold. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. komponen-komponen dalam bahasa. speech and language. cooking skills. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan PKL3103 (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. pelbagai pentaksiran penglihatan. kemahiran penglihatan. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. the visual process and causes of visual impairment. amali : latihan memasak menggunakan blindfold.blindfold. self management. pelaksanaan aktiviti dan simulasi. pengurusan rumah. kemahiran membeli dan menyimpan barang. language for autism children. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi peengenalan konsep kemahiran hidup. This course focuses on basic knowledge about the anatomy of the eye. pengenalan kepada rekreasi dan pendidikan jasmani suaian. implication and effect of visual impairment on the early stage and education. the role of parents and community. handicapped children language. recreation and adaptive physical education. strategi pengajaran dan pembelajaran rekreasi pendidikan jasmani suaian.

PKL3109 Mathematics Braille Code (Kod Braille Matematik) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-080 . latihan menulis pindah perkataan dan latihan pengukuhan. social skill and behaviour assesment.with Special Needs) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah penglihatan. bentuk program intervensi awal. Kod Braille Bahasa Melayu PKL3107 3(2+1) (Bahasa Melayu Braille Code) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sistem kod braille bahasa Melayu. support services. wordsigns. simple upper groupsigns. trancsribing exercise. mentaksir bahasa lisan. khidmat sokongan.the ability of basic learning assessment. kaedah menulis pindah. kumpulan gabungan huruf besar dan huruf kecil. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. huruf terbitan. NGOs involved and visual-impaired children in inclusive education. writing and mathematic assesment. Slate and Stylus to pruduce reading material in braille Bahasa Melayu. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah penglihatan dalam pendidikan inklusif. latihan menulis pindah. slate and stylus dan penghasilan bacaan dalam braille bahasa Melayu. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. composite signs initial wordsigns. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. simbol huruf. practical:Bahasa Melayu braille code system. slate and stylus. reading. gabungan akhir huruf. This course discusses the need for early intervention for visual-impaired children. final groupsigns. This course covers the important of assessment in special education. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. Kursus ini melliputi huruf. computerized braille. amali: sistem kod braille BM. penghasilan bahan bacaan dalam braille bahasa melayu. transcription of braille exercise. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. mentaksir bacaan. practise Braille. parents role in early intervention. oral language assesment. and enrichment exercise. lower groupsigns. transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille in Bahasa melayu. PKL3108 English Braille Code (Kod Braille Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course covers letters of alphabet. latihan braille. komputer braille. This course introduces students to the Braille machine and Bahasa Melayu braille code system. types of early intervention. lower wordsigns.

principal dan terminology in orientation dan mobility. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di dalam bangunan. teknik bergerak dengan pemandu celik. moving skills with white stick inside and outside of domestic building and self adaptation skills in various situation. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-081 . geometri. white stick and other mobility equipment. This course discuses introduction of orientation and mobility. matrices and enrichment exercises in theory and practical. educational needs of children with multiple handicaps. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. ganda dua. penggunaan teknologi. algebra. logarithms. penyediaan rajah timbul dan sesi pengajaran. kemahiran membiasakan diri. pengajaran dan pembelajaran murid berpenglihatan terhad. principle social work ethics. orientation and space. geometry. micro and macro teaching. basic Mathematical operation. pengajaran dan pembelajaran murid buta. dan penggunaan teknik bergerak dalam situasi tertentu. prepare teaching aids. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). tongkat putih dan alat bantu mobiliti lain. logaritham. matrik dan latihan pengukuhan dalam bentuk teori dan amali Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) PKL3110 3(3+0) Kursus ini merangkumi persediaan untuk mengajar. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. Kursus ini meliputi simbol nombor. indices. operasi asas matematik. kuantiti. mobility techniques with guidance. algebra. program pemulihan dalam komuniti. and hands-on experience and to reinforce learning. multi disciplinary services offered at the CBR. adatasi kurikulum. quantities. teknik bergerak tanpa pemandu celik. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. prinsip dan etika kerja sosial. pengajaran kanak-kanak berpenglihatan terhad. persediaan untuk pengajaran mikro dan makro. orientasi dan ruang. pengajaran murid bermasalah penglihatan dengan kecacatan lain. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). kemahiran bergerak dengan tongkat putih di luar bangunan. This course covers the planning. Orientasi dan Mobiliti PKL3111 3(2+1) (Orientation and Mobility) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada orientasi dan mobiliti. individu. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. mobility techniques without guidance. use ICT and other appropriate special aids. community-based rehabilitation programme.This course covers the numeral signs. prinsipprinsip dan istilah-istilah dalam Orientasi dan Mobiliti. adaptation of curriculum. sets. amali : kaedah pengajaran braille.

dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. types of educational research. pertimbangan dalam pengumpulan data. organisational structure of special education in Malaysia. planning and proposal. kaedahkaedah pengumpulan data. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. data collection considerations. This course discusses the introduction to management and administration of special education. action research process. interpreting the action research data. data analysis. perancangan dan cadangan. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. introduction to various types of educational research design. peranan guru Pendidikan Khas. It discusses introduction to research methods in education. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia.PKL3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah. administration of special education programmes in Malaysia. penganjuran seminar. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. pengurusan bilik darjah. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) PKU3114 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. proses penyelidikan tindakan. interpretasi data penyelidikan tindakan. analisis data. educational research procedure. prosedur penyelidikan pendidikan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKL3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-082 . special education programmes in Malaysia. role of teachers of special education. classroom management. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Sight Disabilities in primary education. concepts of action research and models. data collection methods.

historical development of remedial education. pengurusan tingkah laku murid pemulihan. perancangan pendidikan individu dan khidmat sokongan. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH PKP 3101 Pengenalan kepada Pendidikan Pemulihan (Introduction to Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan asas pendidikan pemulihan. This course looks into communication. komponen-komponen dalam bahasa. pengurusan tingkah laku murid pemulihan dan pelaksaan pengurusan dan pentadbiran kelas pemulihan. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. remedial programs in Malaysia and other countries. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. roles of school administrator in Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-083 . studens profile. bahasa kanakkanak autisme. management of remedial education program. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) PKU3102 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . pengurusan program pendidikan pemulihan. strategi pelaksanaan program pemulihan dan pendidikan murid-murid pemulihan. penubuhan kelas pemulihan. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. language for children with emotional and behavioural problems. teori-teori perkembangan bahasa. speech and language. handicapped children language. 17. This course emphasises on the theories and models of classroom management. bahasa dan pertuturan. language for autism children. remedial students’ behavioral management. profil murid pemulihan. peranan dan ciri-ciri guru pemulihan. documentation and publication procedure of action research. strategy of implementation remedial program and education for remedial students. program pemulihan dalam dan luar negara. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. language for children with sensory. peranan pentadbir dalam program pendidikan pemulihan. bahasa kanak-kanak terencat akal. organizing an action research seminar. component in language. language development theory. psikologi perkembangan murid pemulihan. amali: pelaksanaan aktiviti pengurusan tingkah laku. This course discusses basic remedial education. PKP 3103 Perkhidmatan dalam Pemulihan (Remediation Services) 3(2+1) Kursus ini memberi penekanan terhadap teori dan model pengurusan kelas khas.This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Sight Disabilities in primary education. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. sejarah perkembangan pemulihan. development physchology for remedial students.

Kemahiran Pengamatan (Perception Competency) PKP 3104 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan kepada pengamatan. PKP 3107 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 1 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-084 . kaedah pengajaran matematik. This course focuses on introduction of perception. amali: pelaksanaan ujian. strategies to overcome the problems. management for dyslexia program. kaedah pengajaran bahasa.remedial education program. kaedah mengingat atau pemprosesan maklumat. types of perceptions. method of teaching mathematics. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. writing skill assessment. forming of remedial class. production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes.oral assessment. PKP 3105 Pendidikan Disleksia (Dyslexia Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada disleksia. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. social’s skill assessment. behaviour assessment.. jenis-jenis pengamatan. diagnostic test. amali: pelaksanaan strategi menangani masalah pengamatan. reading assessment. strategies used to overcome dyslexia problems PKP 3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan (Assessment in Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan pemulihan. development of dyslexia chilldren. practical: assesment implementation. instruments for identifications of students. mentaksir bahasa lisan. pentaksiran dan penilaian kanak-kanak disleksia. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir Matematik. ujian diagnostik masalah pengamatan. This course discusses the introduction to dyslexia. pengurusan program disleksia. pembinaan alat ujian diagnostik pengamatan dan pembinaan bahan bantu belajar kemahiran pengamatan. practical: the implementation of behavioral management activities and administration of remedial class. pengenalpastian kanak-kanak disleksia. causes and strategies to overcome the problems. production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes. perkembangan kanakkanak disleksia. support services. practical:. method of or information process. This course covers the importance and use of assessment in remedial education. punca dan cara mengatasi masalah pengamatan. the role and characteristics of a remedial teacher. individual planning education. the basic ability assessment. mentaksir bacaan. and mathematics assessment. assesment and evaluation of dyslexia children. pelaksanaan ujian diagnostik dan pelaksanaan strategi menangani disleksia. bahan bantu belajar untuk mengatasi masalah pengamatan.

development and acquisition of mathematics. comprehension. bahan bantu belajar kemahiran tulisan. music and singing therapy. spelling skill. This course discusses the development and language skill. terapi main. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-085 . Pratical: construction of mathematics. This course discusses writing skill. reading and comprehension. reading and comprehension skills. art therapy. ejaan dan menulis karangan. expression art therapy. pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran lisan. kemahiran membaca. syallabus studies. practical: the implementation of writing skill. terapi hidro. This course discusses the introduction of therapy . application strategies in teaching and learning. comprehension skill. rancangan pengajaran dan pembelajaran. terapi pasir dan terapi alternatif. learnings aids. membaca dan kefahaman. kemahiran mengeja. lesson plan. assesment and evaluation for oral skill. syallabus studies. terapi pertuturan. amali. teaching aids for mathematics and lesson plan. strategies in teaching remedial mathematics. pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran menulis. pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. hydro therapy. bahan bantu belajar. rancangan pengajaran dan pembelajaran. PKP 3110 Methodology in Remedial Mathematics (Kaedah Pemulihan Matematik) 3(2+1) This course focuses on the introduction to mathematics. amali: pelaksaan kemahiran menulis. speech therapy. terapi cara kerja. writng skill aids. kemahiran mengarang. membaca dan kefahaman. practical: the implementaion of oral strategies. production of perceptual diagnostic test and micro teaching. pelaksanaan strategi kemahiran lisan. sand therapy and alternative therapies. kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran. spelling and comprehension and lesson plan. strategies in teaching remedial mathematics. kemahiran kefahaman. terapi muzik dan nyanyian. pelaksanaan kemahiran mengarang. Terapi dalam Pendidikan Pemulihan (Therapy in Remedial Education) PKP 3109 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. jenis-jenis terapi. PKP 3108 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 2 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 2) 3(2+1) Kursus ini membincangkan kemahiran menulis. mathematics syallabus study. assesment and evaluation in writing skill. pelakasanaan kemahiran mengeja. terapi seni visual. kemahiran lisan. terapi pergerakan kreatif. pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. pelaksanaan strategi pengajaranpembelajaran. production of perceptual diagnostic test and micro teaching. reading and comprehension. oral skill. play therapy. spelling skill. practical: physiotherapy. mathematics competencies. types of therapy. production of mathematics teaching aids and micro teaching.(Methodology in Remedial Bahasa Melayu 1) Kursus ini membincangkan perkembangan dan penguasaan bahasa. assessment in mathematics skill. diagnostic test instrument. kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran. amali: terapi fisio.

pengawasan penyeliaan dan komunikasi. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. mengkaji sukatan pelajaran. prinsip dan etika kerja sosial. kaedah-kaedah pengumpulan data. segregation and integration. prosedur penyelidikan pendidikan. proses penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. labeling. multi disciplinary services offered at the CBR. analisis data. strategi pengajaran pemulihan matematik. dan isu sistem sosial. principle social work ethics. pelabelan. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). teaching implementation. pelaksanaan pengajaran. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. prakktikal: pembinaan alat ujian diagnostik matematik. special classroom management. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. kemahiran-kemahiran dalam matematik. teachers’ professionalism. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. pengasingan dan integrasi. interpretasi data penyelidikan tindakan. profesionalisme guru. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. learning assessment.Kursus ini memfokus kepada kepentingan menguasai kemahiran matematik. kepelbagaian kompetensi murid. perancangan dan cadangan. communication and supeversion. rancangan pengajaran harian. PKP3111 Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan (Issues and Trends in Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar. bahan bantu belajar. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. pengurusan kelas pendidikan pemulihan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. penilaian kemahiran matematik. penglibatan ibu bapa dan komuniti. students’ multiple competencies. PKP3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah. This course provides knowledge about action research method in Remedial Education in primary education. pertimbangan dalam pengumpulan data. community-based rehabilitation programme. This course discusses strategies and placement of the student. program pemulihan dalam komuniti. dan pengajaran mikro. parents and community involvement and issues in social system . It discusses introduction to research methods in Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-086 .strategi pengajaran pemulihan matematik. pentaksiran pembelajaran murid.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-087 . concepts of action research and models. peranan pentadbir program pendidikan pemulihan dan cabaran dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan pendidikan pemulihan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. introduction to various types of educational research design. action research process. PKP 3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan (Management and Administration of Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran pendidikan pemulihan. clasroom management. data collection methods. peranan guru pendidikan pemulihan. challenge and vision in management and administration in remedial education. organizational structure of Education Department in Malaysia. types of educational research. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. interpreting the action research data. penganjuran seminar. organizing an action research seminar. planning and proposal. remedial education programs in schools. data analysis. programprogram pendidikan pemulihan di Malaysia. pengurusan bilik darjah.education. struktur organisasi pendidikan di Malaysia. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKP3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. data collection considerations. documentation and publication procedure of action research. remedial teachers role. This course provides skills in implementing and reporting action research in Remedial Education in primary education. pentadbiran program pendidikan pemulihan di sekolah. educational research procedure. This course covers introoduction to management and administration of remedial education programs.role of administrator in remedial education.

SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. BBM. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Practicum Phase1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. skills and teacher values in a guided and real life situation. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memantapkan lagi aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran guru dan mencuba pengajaran dan pembelajaran sendiri. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH. Praktikum Fasa 2 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 1 yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. lecturers and peers in a real life situation. Practicum Phase 2 is a continuity of Practicum Phase 1 which enables student teachers to practise knowledge.KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) PRK 3101 Praktikum Fasa I (Practicum I) 22(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. It aims to provide student teachers the opportunity to enquire and enhance the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. lecturers and peers in a variety of situations. preparing teaching aids and classroom management. PRK 3102 Praktikum Fasa II (Practicum II) 4(0+4) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Praktikum Fasa 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-01 .

Praktikum Fasa 3 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 2 yang memberi peluang kepada pelajar untuk menguasai (mastery) pengetahuan. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. Student teachers are expected to plan. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. ketahanan diri.PRK 3103 Praktikum Fasa III (Practicum III) 66(0+6) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Practicum phase 3 is a continuity of Practicum phase 2 which enables students to mastery knowledge. leadership and inculcates professionalism as effective beginning teachers. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Internship is a profesional transitional stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers. jati diri. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Pada peringkat ini. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-02 . pelajar juga perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. lecturers and peers in a real life situation. membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. Internship also gives opportunities to student teachers in developing their self confidence. Student teachers are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Pelajar merancang. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. Latihan ini bertujuan untuk mempraktikkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. endurance. implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture.

SINOPSIS PAKEJ ELEKTIF 1 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Bunker and Thorpe Model 1982. darah. cellular level and tissue level of organisation. PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas (Basic Movement) 3(1+2) PJM 3102 Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. Integumentary system. PJMK3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. sistem limfatik dan imuniti. management. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. the interpretation of curriculum. sukatan dan tafsirannya. sistem respirasi. kepentingan. endocrine system. sistem integumentari. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. nervous system. pengelolaan permainan dan teknik permainan. Heart. PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. blood. pengurusan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-01 . nutrition and metabolism as well as urinary system. permainan kanak-kanak.chemical level. children’s games. digestive system. skeletal system. muscular system. basic movement concept. sistem saraf. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. Pengelolaan dan Pentadbiran 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan.PAKEJ ELEKTIF 1 1. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. model Bunker and Thorpe 1982. criteria in choosing physical education acitivities. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. respiratory system. sistem rangka. teaching and learning of basic movement. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. jantung. saluran dan peredaran darah. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. sistem penghadaman. sistem endokrina. the importance of physical education. selular dan tisu organisma. konsep pergerakan asas. blood vessels and circulation. organizing games and techniques. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. This course includes the history and development of physical education in Malaysia. lymphatic system and immunity. sistem otot.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-02 . It also includes a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. sports development programme. managing physical education and sports.PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. nilai dan etika dalam sukan. program pembangunan sukan. undang-undang dan pentadbiran sukan. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. pengurusan permainan tradisional. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. This course discusses the management and administration of physical education and sports. administration of national and international sports agency. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang pendidikan Islam. laws and administration of sports. prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. the principles of content development and the management of teaching-learning procedures in all areas of Islamic education. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. approaches. values and ethics in sports. issues in sports. the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. managing tradisional games. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education Curriculum for Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. pendekatan. isu-isu dalam sukan. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. This course focuses on the introduction of strategies. PIM 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. 2. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. This course discusses the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum.

It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. and evaluation. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. This course focuses on topics of assessment. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. BAM 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. measurement. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam.PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. penilaian dan pentaksiran. kombinasi penggunaan buku teks. It also discusses topic for micro and macro in teaching. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. text book. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-03 . Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. syllabus contents and its. pengukuran. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. This course discusses the syllabus and curriculum specifications. building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. bertutur. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. 3. membaca dan menulis. This course focuses on topic selecting. focusing on combination of using text book.

assessment. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. weekly and semester plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. mingguan dan semester. perkembangan aspek fizikal dan sosial. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. and writing skills. ways of implementing micro and macro teaching and to prepare daily. pembinaan item. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. 4. various types of knowledge resources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-04 . pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. bebas daripada prasangka negatif dan diskriminasi.This course discusses on the methodology of teaching listening. evaluation and examination of Arabic language. penilaian kemahiran berbahasa Arab. This course exposes the students to an introduction of learning and teaching sources. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. This course discusses the concepts and skills of micro and macro teaching. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. describes the teaching steps for every skill. reading. jenis kemahiran. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. terminology of. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. penilaian kendalian sekolah. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) BAM3116 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. konsep penilaian. speaking.

strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan dan amali pengajaran mikro. keselamatan perkhidmatan. This course expose to the concept and principles of safety education. falsafah. school health services. The course intends to give an understanding on concept. safety of self. safe road user program and building safety. 5. safety and environmental safety. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Programme) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman berkaitan konsep. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. This course focusses the basic concepts in health education. objectives. penyimpanan bahan bahaya. physical and social growth. stail pembelajaran. emphases on children’s health. history and the curriculum of health education. free from prejudice and discrimination. strategies and approaches in teaching health education. safety services. amalan kebersihan sekolah. acitvities which involved gender and infectious diseases resulted from sexual activities. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. introduction to school health programme integrated approach. the philosophy. school cleanliness practices. and micro teaching. pendekatan bersepadu. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. mouth health programme. storeage of dangerous product. sejarah. positive approach in sexuality. pengenalan pendidikan kesihatan. introduction to health education. konsep. prosedur kecemasan. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. perkhidmatan kesihatan sekolah. pengenalan program kesihatan sekolah. the learning style. objektif. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. method. safety rules in schools. emergency procedures. peraturan keselamatan di sekolah. kaedah. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. ADHOC/PROSTAR programme and monitoring and evaluation. program kesihatan mulut. behaviour. supplementary food plan. BAHASA MELAYU ( Ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-05 . rancangan makanan tambahan. program-program ADHOC/PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. keselamatan diri.This course encompasses the knowledge about health sexuality.

project based language assessment and school based assessment. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-06 . preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. kemahiran membaca. techniques. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. pengujian dan penilaian. testing development. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. and measurement. kaedah pengajaran bahasa Melayu. kewarganegaraan. This course describes and elaborates aspect of philosophy. application of value added skills. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. penyerapan. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. kecerdasan pelbagai. application of teaching language approaches. kemahiran mendengar dan bertutur. pendekatan. application of learning language approach. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. teknik. pengayaan. the implementation of teaching and learning activities through contextual. taksonomi dan domain. pembelajaran masteri. method. aims. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. peraturan sosiobudaya. taxonomy and domain. objektif dan organisasi kandungan. pembinaan ujian. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. jadual spesifikasi ujian. content objectives and organization. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. approaches. application of Road Safety Education. kemahiran belajar cara belajar. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3117 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. pengisian kurikulum: ilmu. kemahiran menulis. konstruktivisme. Teori Huraian Bahasa. pemulihan dan penilaian (“5P”). added value skills and language system. constructivisme. kaedah. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. nilai. konsep penggabungjalinan. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. the concepts of strategy. penilaian pengalaman pembelajaran. mastery. penilaian bahasa berasaskan projek. table of test specifications. This course focuses on teaching component. assessment of learning experience. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. language skills assessment and language activities. types and method of language assessment. Teori Pemerolehan Bahasa. and writing. Teori Huraian Bahasa. konsep-konsep: strategi. reading. 5P concepts. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. jenis dan kaedah penilaian bahasa. konstruktivisme dan kontekstual. teaching method for Malay Language. kajian masa depan dan sistem bahasa. matlamat. Teori Pemerolehan Bahasa. evaluation.

writing skills. reading skill. This course studies the concepts. teori pembelajaran konstruktivisme. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. followed by planning. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. roles. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. This course elaborates on listening and speaking skills. assessment of reading skills. kemahiran mengarang. mengenali dan menulis aksara Cina. kemahiran menulis. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. approaches and methods of teaching techniques of reading. penilaian kemahiran membaca. kemahiran membaca. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. teknik pengajaran kemahiran membaca. teaching reading skills. peranan. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. 6. BAHASA CINA (ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. managing and implementing teaching and learning. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. Constructivism Learning Theories. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary school. latihan merancang. This course covers the methodology in learning. approach to teaching writing skills.BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. characteristics. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-07 . preparation of teaching plan for reading skills. matlamat. ciri-ciri.

7. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-08 . kaedah. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. preparing the table of specification and analysing test results.(Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) Kursus ini merangkumi konsep asas. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. functions. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. keperluan sukatan. kaedah. BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pendedahan juga diberi tentang teori. implementation. It exposes students’ to the theory. proses pelaksanaan. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. prinsip dan fungsi. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. principles. This course comprises the basic concepts. methods. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. BAHASA TAMIL (ditawarkan mulai ambilan 2009) Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) BTM3102 Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar.

approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. menganalisis item. penguasaan dan penggunaan bahasa. developing the marking scheme and the administration of examinations. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. In addition. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. pembelajaran Bahasa Tamil. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. constructing the JSU. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. aspek bacaan luas. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3106 3(2+1) (Enrichment and Use of the Tamil Language) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. pentaksiran dan penilaian. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. pelbagai genre penulisan. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. analyzing items. kaedah pembinaan instrumen. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. With the exposure. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-09 . they are expected to produce various creative texts of their own.This course exposes students to various theories.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-010 .

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

micro and macro teaching of Civics and Citizenship Education. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. concept. Teori Pembelajaran. penilaian dan kaedah penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. This course details the approaches and strategies in teaching and learning. mengurus dan melaksanakan projek. domain. strategi pelaksanaan projek kewarganegaraan. Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) PSK3103 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. bentuk projek kewarganegaraan. skills in teaching and learning. lesson planning. This course introduces to students to the rationale. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-01 . projek kewarganegaraan. sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. konsep. perancangan pengajaran. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. pengajaran mikro dan makro untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. and the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. types and methods of the preparation of resources. aims.PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1. kaedah pengajaran dan pembelajaran. PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang pengenalan pembelajaran berkhidmat. evaluation and the method of evaluation in Civics and Citizenship Education. kemahiran pengajaran dan pembelajaran. jenis dan cara menghasilkan sumber. merancang. This course details the learning theories. matlamat dan objektif. objectives. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) PSK3101 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada rasional. the methods of teaching and learning. the purposes of the use of resources. syllabus of the Civic and Citizenship Education. domain. techniques and activities in teaching and learning. tujuan penggunaan sumber. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) PSK3102 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teori pembelajaran.

Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) ELM 3103 3(3+0) KfKursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. teori-teori perkembangan moral. religious and societal values as well as moral development theories. teori–teori etika. kaedah. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-02 . menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. citizenship project. the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations. moral being. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. 2. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. issues faced in assessment of Moral Education. implementation strategy of the citizenship projects. konsep asas nilai. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. managing and implementation of project. In this course. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. ethical theories. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. preparing the scheme of work. approaches. lesson planning.This course details the introduction of Service Learning. types of citizenship projects. planning. insan bermoral. pendekatan. nilai-nilai agama dan masyarakat. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. methods. values.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-03 . administration of test. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. issues in science education. isu-isu dalam pendidikan sains. marking and moderation of test scripts. This course focuses on moral problems faced in schools. Malaysian primary science curriculum II. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. interpreting test score and forms of examination.ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. acquiring manipulative skills. SAINS SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. pengajaran sains sekolah rendah. purpose of assessment. definition of terms. teaching and learning strategies for primary science. Malaysian primary science curriculum I. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. types of assessment. test design and construction. assessment tools. the basic science process skills and integrated science process skills. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. teaching science for all children and science for exceptional children. analysis of test score. 3. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. areas of assessment in primary school science. primary science teaching. memperolehi kemahiran manipulatif. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. scoring of assessment. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global.

In addition. preservation of biological specimens. It will discuss about management of science laboratory. rekabentuk dan pembinaan ujian. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. using relevant mathematical ideas. pengurusan makmal sains. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. Pelajar didedahkan kepada makna. teknik-teknik asas makmal. safe handling of scientific materials handling of chemicals. 4. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. basic laboratory techniques. matlamat pentaksiran. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. preparation and improvisation of selected resources and presentation. pentadbiran ujian. bentuk-bentuk pentaksiran.Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. definisi istilah. alat-alat pentaksiran. penskoran pentaksiran. MATEMATIK MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. science teaching and learning resources. peraturan dan keselamatan dalam makmal. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. rules and safety in the laboratory. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. applications of mathematics learning theories are highlighted in the Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-04 . pengawetan spesimen biologi. analisis skor ujian. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya.

Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. decimals and percentages. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. Teaching of Numbers. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. fractions. 5. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. Selain itu. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Fractions. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. perpuluhan dan peratus.teaching and learning of mathematics. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. Pecahan. Integrated Curriculum for Primary Schools) PSV3104 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-05 . pecahan.

as well as Introduction to Tradisional Crafts. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid.Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. This course covers the learning theories. lesson planning. approach. the importance of curriculum development. jenis-jenis pentaksiran. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. huraian sukatan pelajaran. kaedah pentaksiran PSV. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. tujuan pentaksiran PSV. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. resource and teaching aid management. perancangan dan persediaan mengajar. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. as well as teaching and learning resources. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). konsep 5P. the 5P concept. pengajaran mikro dan makro. subject matter. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. matlamat. pendekatan. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3107 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. that is: Drawing and Picture Making. strategy. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. Membuat Corak dan Rekaan. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. strategi. management of outdoor and indoor activities. bahan. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). kepentingan perkembangan kurikulum. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. the roles of the VAE teachers. persediaan mengajar. peranan guru PSV. bentuk Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-06 . Pattern-Making and Designing. lesson planning. goals and objectives of the VAE curriculum. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. micro and macro teaching. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. objektif kurikulum. specifications of the syllabus. as well as practical activities for explorations of tools and materials. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. content and themes in producing art works for the four areas. Modelling and Constructing.

matlamat. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. permainan alat muzik. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. peraturan memberi markah. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). methods and forms of assessment. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. jumping chord. fungsi muzik dalam pendidikan. sing melodies in keys changes from major to minor. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. bes alberti. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. 6.pentaksiran PSV. broken chord. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. mark schemes. latihan dalam permainan iringan kord blok. philosophical implications. sociological and psychological factors that affect music education. aims and the functions of music in education. melody improvisation. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. alberti bass. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. PENDIDIKAN MUZIK MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. evaluation of art works and evaluation of portfolios. singing folk songs. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. psikologi. Carl Orff and Jaques Dalcroze. mengimprovisasikan melodi di kibod. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. broken chords. play block chords. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. aims of assessment in VAE. playing of musical Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-07 . types of assessments. importance of music. faktor-faktor sosiologi. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian.

mingguan dan harian. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. the playing of recorder and percussion instruments. 7. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. mensintesis pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music.instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. permainan alat perkusi. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. aural sensitivity and movement to music. teaching and learning of singing in the music classroom. remaja. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. types and characteristics of children and adult voices. BAHASA MELAYU Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-08 . semester.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. permainan alat rekoder. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. micro and macro training sessions.

konsep penggabungjalinan. kajian masa depan dan sistem bahasa. method and techniques. kaedah. forum. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. peraturan sosiobudaya. latih tubi. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. sumbangsaran. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. drill. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-09 . BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. pendekatan induktif dan deduktif. konsep-konsep: strategi. code-cognitive. defination. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. Teori Huraian Bahasa.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. audio lingual method. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. pendekatan eklektik dan komunikatif. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. question and answer. konsep dan jenis teknik : main peranan. kemahiran menulis. lingusitic. kuiz. dialogue. situasional. pemulihan dan penilaian (“5P”). the writing of teaching steps. konstruktivisme. inkuiri penemuan. reading. dialog. definisi. bercerita. perbincangan. pengayaan. objektif dan organisasi kandungan. kecerdasan pelbagai. oral-aural. nilai. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. matlamat. linguistik. daily lesson plan orientation. kemahiran belajar cara belajar. debate. tatabahasa terjemahan dan terus. pengisian kurikulum: ilmu. added value skills and language system. This course describes and elaborates aspect of philosophy. 5P concepts. and writing. discussion. kaedah dan teknik. kodkognitif. situational. brain storming. comunity language. simulasi. penulisan langkah pengajaran. pendekatan. kemahiran membaca. konstruktivisme dan kontekstual. Teori Pemerolehan Bahasa. bahasa komuniti. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. penyerapan. oral-aural. perbualan telefon dan penyampaian laporan. eklektik and communicative approach. teknik. simulation. pembelajaran masteri. inductive and deductive approach. natural method. perbahasan. forum. aims. concept and techniques : role play. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. grammar translation. drama. quiz. approaches. pendekatan. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. story telling. inquiry. content objectives and organization. kewarganegaraan. orientasi rancangan pengajaran harian. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) *(Ditawarkan mulai ambilan 2009) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. telephone conversation and report presentation. drama. soal jawab. kaedah natural. kaedah pengajaran bahasa Melayu. kaedah ajuk hafaz. kemahiran mendengar dan bertutur.

evaluation. project based language assessment and school based assessment. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. KEMAHIRAN HIDUP RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. teaching reading skills. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. approaches and methods of teaching techniques of reading. application of value added skills. teknik pengajaran kemahiran membaca. kemahiran menulis. This course focuses on teaching component. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. approaches. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. Teori Pemerolehan Bahasa. dan bahan bantu mengajar. teaching method for Malay Language. reading skill. approach to teaching writing skills. kemahiran mengarang. and measurement. application of Road Safety Education. application of teaching language approaches. pengurusan peralatan dan bahan. preparation of teaching plan for reading skills. constructivisme. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. perancangan pengajaran KHSR. penilaian kemahiran membaca. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. writing skills. pengurusan kewangan. penilaian pengalaman pembelajaran. strategi. keselamatan bengkel. pembinaan ujian. 8. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. method. jenis dan kaedah penilaian bahasa. assessment of learning experience. Teori Huraian Bahasa. the concepts of strategy. application of learning language approach. mastery. pengujian dan penilaian. language skills assessment and language activities. This course elaborates on listening and speaking skills. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. taksonomi dan domain. assessment of reading skills. types and method of language assessment.penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-010 . kaedah dan teknik pengajaran KHSR. kemahiran membaca. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. jadual spesifikasi ujian. testing development. taxonomy and domain. techniques. penilaian bahasa berasaskan projek. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. table of test specifications. the implementation of teaching and learning activities through contextual.

kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. financial management. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. management and administration. test specification table. business law. jenis penilaian. peraturan pemarkahan. portfolio. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. and vegetable and ornamental crops production technology. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan. proses jahitan dan membuat pakaian. penyediaan batas dan bekas menanam. kewangan. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. basic statistic. electronic commerce (E-commerce). panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. penggunaan dan interpretasi data. discussion on validity and reliability of evaluation format. technique and teaching methodology. pembiakan dan penanaman. interpretation as well as report writing on assessment. competency and school based evaluation. pelbagai cara penilaian. RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. pemeliharaan ikan hiasan.alternative evaluation skills for using rubric. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. strategy. pemilihan pakaian. membina Jadual Spesifikasi Ujian. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. finance. rearing ornamental fish technology. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. workshop safety. pengurusan dan penjagaan. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. pengenalan kepada ikan hiasan. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. Topics coveres studies on fabric. This course deals with three main components: home technology. marking scheme and mark analysis. analisis markah dan statistik asas. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. choice of clothing and sewing and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-011 . undang-undang perniagaan. implement teaching planning and audio visual aids. tool and material management. safety and rule regulation. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah.perniagaan elektronik (E-dagang). various methods of evaluation. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran.This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. item development.

semiotik. This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. cerpen. 9. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. selection and preparation of equipments and materials. surelism. rearing ornamental fish technology. harvesting and use of plants produced. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. eksistensialisme. visitor in action. kritik genre dan kritikan baru. popular novel. and teacher as a writer. penerbitan karya. novel remaja. psyco-analysis. bercerita. pascakolonial. teater dalam bilik darjah. hermeneutic. adolescent novel. watak dan perwatakan. guru dalam peranan (teachers in action). genre formation process. sudut pandangan. semiotic. reading theatre. marxism. femenisme. PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. boneka. fenomenology and hermeneutic. short stories. resepsi dan teori tindak balas pembaca. dan guru sebagai penulis. puppet. reading reception dan reflection theory. character and characterisation. tema. the ornamental fish. poems. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. theatre inclassroom. teachers in action. plot. story telling. surelisme. simulation and improvisation. creative writing strength. arcitipal. proses pengeraman bahan. propagation and planting. dan new critics. creative writing themes and issues.clothes making processes. existensialism. post structuralism dan deconstruction. pascamoden. femenism. short term vegetable and ornamental crops. management and care of ornamental fish. dialog and location background. kekuatan karya kreatif. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-012 . fenomenologi. genre critics. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. puisi. simulasi dan improvisasi. tetamu dalam aksi. Marxisme. preparation of planting beds and containers. teater untuk kepelbagaian tujuan. dialog dan latar tempat. teater pembaca. genre writing publishing. psikoanalisis. This course elaborates on literary critics field like. plant care. latar tempat. opinion angle. post modern. novel popular. tropical freshwater ornamental fish:. persoalan. post colonial. plot. dan isu karya kreatif. the vegetable and ornamental crops production technology. theatre for multipurpose. autobiography. This course elaborates on the introduction to theatre in education.

pemilihan pelakon. sumber pengajaran dan pembelajaran. and vocalisation. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. testing and evaluation. actors selection. creative movement.Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. sejarah dan latar belakang. sinematografi dan persembahan. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. This course elaborates on the definition and concept of drama. unsur-unsur pergerakan. theatre and children theatre. cinematography. jenis-jenis pergerakan. 10. pementasan. forming production management. types. perancangan pengajaran dan pembelajaran. and presenting a performance. etika pementasan. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. pergerakan kreatif. basic dramatisation. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. performance ethics. pengarahan. element. MUZIK PRASEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. production. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. technology in teaching and learning music in classroom. pengujian dan penilaian. pemilihan. and forms of children drama. teori pementasan. teater dan teater kanak-kanak. improvisasi. implementing a screen testing. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. jenis dan bentuk drama kanakkanak. pengurusan produksi. This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. asas lakonan dan vokal. pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. teaching and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-013 . pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. stage performance theory. teaching and learning resources. dan pembinaan skrip. a performance. muzik dengan pergerakan. history and background. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. music with movements elements of movement. mengadakan sesi uji bakat. elemen. produksi. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. selection and script writing. directoring.

interpretation ayat akhlak. penubuhan ensemble alat muzik perkusi. This course composes of tilawah and tafsir al-Quran topics. setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. dan khatam al-Quran. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschool children. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. and khatam al-Quran. impromptu singing and aural. nyanyian kanak-kanak. takbir. interpretation history of prophets from al-Quran and recitation of selected verses in al-Quran. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. takbir. The discussed topics in the interpretation component is related to israiliyyat. 11. isti’azah. patriotic songs. tafsir ayat akhlak. tafsir ayat aqidah. lagu-lagu patriotik. Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) PRM3104 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (3+0) Kursus ini menggabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. tafsir ayat hukum. basmalah. nyanyian semerta dan aural. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to alQuran. children’s songs and cultural songs. introduction to children’s songs. interpretation ayat aqidah. basmalah. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. isti`azah. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. interpretation ayat hukum. traditional musical and preschool musical instrument in teaching and learning activities. Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Songs and Music Appreciation in Preschool) PRM3103 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-014 .learning music through movements. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments.

Nahawand. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. bimbingan menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. 12. Muhkam and Mutasyabih. Jin. Jin. The course discusses topics of Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith consist of the arrangement of verses and chapters of the al-Quran. ENGLISH LANGUAGE ELE3101 English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse. The course will expose and guide students on the theories of memorization the alQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. arRahman. Sikah and Jiharkah is carried out both in theory and in practice. wuslah. burdah. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma. riwayat hidup perawi hadith. wuslah. Nuh. martabat. Nahawand. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-015 . Nasikh. Nuh. Each tarannum will focus on tabaqat. Nasikh and Mansukh. its mukjizat. Hadith Qudsi. dibincangkan secara teori dan amali dari sudut tabaqat. burdah. hadith palsu dan implikasinya. harakat. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. takrif dan beberapa istilah penting al-Hadith. arRahman. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. Pelajar dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) PQE3103 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu: Hijazi. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. Sikah dan Jiharkah. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with al-Quran and Hadith Nabawi. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. The topic Language and literature is also introduced. mukjizat al-Quran. reading and writing.PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kursus ini membincangkan tajuk Ulum al-Quran dan Ulum al-Hadith yang terdiri daripada penyusunan ayat dan surah dalam al-Quran. harakat. Mansukh. the degree of Hadith and rules. Muhkam dan Mutasyabih. hukum beramal. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. definitions.

komunikasi. developing classroom skills. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. kajian terperinci sukatan pelajaran dan perancangan pengajaran. and introduction to lesson planning. pengajaran kelas cantum. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. pengujian dan penilaian kemahiran mendengar dan bertutur. the teaching of grammar. communication. integration of language skills and language content. general principles in the teaching of language skills.Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. membaca. and semantics. methods and techniques. sintaks dan semantik. kemahiran membaca dan menulis. adaptation and simplification. syllabus study. testing and evaluation. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. the English sound system (phonology). syntax. the teaching and assessing of listening and speaking skills. morphology. kemahiran mengurus bilik darjah. theories of second language acquisition. pengajaran. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. remedial and enrichment activities. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. materials selection. Kursus ini memberi fokus kepada pelbagai pendekatan. the teaching and assessing of writing skills. peperiksaan dan penilaian. classroom management. English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) ELE3104 3(2+1) This course focuses on the topics of lesson planning. tatabahasa dan ejaan. the teaching and assessing of reading skills. the teaching and assessing of vocabulary. an overview of teaching approaches. morfologi. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. spelling and dictation. BAHASA CINA Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-016 . kesusteraan sekolah rendah integrasi kemahiran dan isi kandungan. the teaching and assessing of literature for primary schools. 13. ELE3102 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course focuses on language acquisition and language learning. pengajaran. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. multiple classroom teaching. pengujian dan penilaian kemahiran menulis.

This course studies the concepts. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-017 .BCN 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. principles. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. characteristics. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. methods. matlamat. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. teori pembelajaran konstruktivisme. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. This course comprises the basic concepts. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. This course covers the methodology in learning. ciri-ciri. managing and implementing teaching and learning. prinsip dan fungsi. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. functions. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. followed by planning. implementation. proses pelaksanaan. peranan. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. mengenali dan menulis aksara Cina. latihan merancang. roles. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) BCN3109 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Constructivism Learning Theories. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.

serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. preparing the table of specification and analysing test results. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-018 .BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool.

SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di Semester 4 selama 10 minggu. The topics emphasizes on listening. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks.KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. It focuses on Tense types and aspects. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) TK-01 . Sentence types. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. speaking. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). Subject-verb agreement. bertutur. Tumpuan diberi kepada kemahiran-kemahiran mendengar. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. reading and writing. and Cohesive devices in spoken and written language. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan.

LAMPIRAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal. psikologi dan etika profesional keguruan.6 3.6 2. merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran.2 3.3 mengurus masa. menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. Pentaksiran.3 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. 1. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian. 2. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan. menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai.1 3.5 1.2 1. 3. 1. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum. mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. teori pembelajaran.3 2. bahan kurikulum.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal.2 2.4 1. Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. sosial. menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu. mengintegrasikan kemahiran mengajar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-01 . menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. emosi dan tekanan secara berkesan. 2.4 2. mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. budaya. menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian.1 1. merancang.5 2. mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran.LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1.

5 3. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. profesionalisme dan kemanusiaan Memiliki dan menampilkan nilai. 4.2 aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri.3 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan.2 Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia.1 masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir 6. mematuhi amalan kerja berdasarkan prinsip etika kerja perkhidmatan awam dan kod etika keguruan Malaysia. menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik.5 membina dan mempertahankan hujahan yang berasaskan isu pendidikan secara jelas dan koheren. 4. Komunikasi. 6.5 4.6 5. bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. pemikiran kritikal dan kemahiran penyelesaian masalah Menggunakan proses penyelesaian 6. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama.Hasil Pembelajaran 3. mengkaji konsep dan proses utama daripada perspekstif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknonolgi maklumat dan komunikasi.4 3.3 5. menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. akauntabiliti integriti. etika 4.2 5. bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan.4 4. bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan. Etika. berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efekfif.1 5. berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan. 4.1 dan amalan yang bertepatan dengan 4. menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara. kepimpinan dan kemahiran berpasukan Berkeupayaan mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi. mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat. Kaedah Saintifik. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-02 . 5.4 5. mempamerkan komitment kepada kecemerlangan.6 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. melaksanakan tangunggjawab dan memberikan secara profesional dan beretika. kepemimpinan dan kerja berpasukan dalam pelbagai situasi sebenar.

7. tenaga manusia.Hasil Pembelajaran 6.3 7.2 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah. Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Menggunakan peluang untuk menyusun strategi bagi melaksanakan sesuatu yang menunjukkan ciri-ciri keusahawanan 8. menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan pelbagai projek baharu.1 7. membuat muhasabah diri. menyusunkan strategi untuk melaksanakan sesuatu tugasan secara kritis.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentaang teori dan amalan. bahan dan peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan.4 7. membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk Penambahbaikan yang berterusan.4 6.5 7. Berkomunikasi dengan berkesan untuk meyakinkan pelbagai pihak supaya terlibat dalam membuat keputusan. 8.1 8.5 menggunakan kemahiran akses kendiri.2 mengenal pasti peluang dan risiko untuk melaksanakan tanggungjawab baharu. 6. kadar kendiri dan terarah kendiri untuk kecemerlangan diri yang berterusan.4 8. kreatif dan inovatif untuk melaksanakan sesuatu tugasan.5 LAMPIRAN 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-03 . memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri. mengenal pasti kewangan. menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.3 8. 8. mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. 7. Pembelajaran Sepanjang Hayat Berusaha kearah peningkatan pengetahuan dan kemahiran untuk diamalkan dalam kehidupan harian.

Pendidikan Prasekolah Pendidikan Jasmani • Muzik Prasekolah Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan 7. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 6. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Jasmani • Pendidi kan Seni Visual • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. MAJOR Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran ELEKTIF 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani ELEKTIF 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran • Pendidi kan Seni Visual CATATAN Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 telah ditetapkan Untuk setiap unit. 2. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 5. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Jasmani • Pendidi kan Seni Visual • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. 3. 1. Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-04 .KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 BIL. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 4.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 9. MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 Muzik • • • Pendidikan Moral Kemahiran Hidup • CATATAN unit. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • • • • • • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Matematik Pendidikan Jasmani • • Englis h Language • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. Persuratan dan Kesenian Melayu • Pendidikan Seni Visual 8. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-05 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 10.BIL. Sains Pendidikan Jasmani • • Englis h Language • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.

MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 Ambilan Januari 2009 CATATAN 11. Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Jasmani • • • • • Englis h Language Bahasa Melayu Pendid ikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 12. Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan LAM-06 . Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.BIL. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral 14. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 13.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 17. Pendidikan Pemulihan • Bahasa Melayu • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Matematik • Untuk setiap unit. dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK). pilih satu Elektif 1 daripada yang disenaraikan Elektif 2 telah ditetapkan • Nota: • Pemilihan Pakej Elektif perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • • Bahasa Melayu • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • • Bahasa Melayu • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Mora • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009l 16.BIL. MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral • CATATAN 15. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-07 .

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) LAM-08 .

Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Dr Noriati binti A. Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Tuan Haji Aleas bin Md Isa Y. Rahman Puan Zainab binti Yusoff Cik Norliza binti Yusof Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Ustaz Osman bin Loman Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Bhg. Datin Sitti Haishah binti Abd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful