Anda di halaman 1dari 5

c

cc c


 c

Analisis Hubungan Biaya-Volume-Labac


c

cc

Y Y 


 
 
 

 Y   


 

Analisis Hubungan Biaya-Volume-Laba I

G  
  c

Analisis biaya-volume-laba (cost-volume-profit-CVPë adalah satucaricrapacaatcangcsangatcrgunacagicanagrc


aac rikanc printa c
atc inic nantuc rkac aaic uunganc tiac aikc antarac iaa,c u,c anc
aacaac rganisasicnganc kuskancpaacintraksicantariacncc

 c argacpr ukc
 c ucatauctingkatcakti itasc
 c iaac ariacprcunitc
 c taciaacttapc
 c aurancpr ukcangcijuac

an aatcanaisiscciaacantucanajrcngrticuunganctiacaikcantariaa uaa,cianacsangatc


pntingcaacragaickputusancisnis c nt nacpr ukcapacangcaruscipr uksicancijua,ckijakancargacapac
angcaruscijaankan,cstratgicpasarancapacangcaruscigunakan,cancstrukturciaacapacangcigunakan c

G    

pargin kontribusic aaac juacangc trsisac aric pnapatanc ic kurangic anc aria c ai,c inic aaac juac angc
trsiacuntukcnutupcancttapcanckuiancnjaicaacuntukcpri ctrsut cratikancurutannaarginc
k ntriusic igunakanc uuc untukc nutupc anc ttapc anc sisanac akanc njaic aa c ikac arginc k ntriusic tiakc
ukupcuntukcnutupcancttapcprusaaan,cakacakanctrjaickrugiancuntukcpri ctrsut c

‘itik impas (2reak evenëc aaac tingkatc pnjuaanc ianac aac aaac n c tikac titikc ipasc iapai,c aac rsicakanc
rtaac ssuaic nganc arginc k ntriusic prc unitc untukc stiapc prtaaanc pr ukc angc trjua c nganc
nggunakancanaisisctitikcipas,canajrctiakcprucniapkancsrangkaiancap rancaacrugicsaracngkapcuntukc
ngtauictingkatcpngaiancaricpnjuaancangctrjai c

aacanaisisctitikcipas,cjikactiakcaacpnjuaan,ckrugiancprusaaancakancssarcancttapna c tiapcunitcangc
trjuacakancngurangickrugiancssarcarginck ntriusicprcunit ctikactitikcipasctrapai,cstiapctaaancunitc
trjuacakancningkatkancaacprusaaancssarcarginck ntriusicprcunit c

uunganc iaa uaac apatc iprgunakanc sarac gra ikc nganc niapkanc gra ikc iaa uaa c !ra ikc
iaa uaacnkankancuunganciaa uaacpaacragaictingkatcakti itascancrikancanagrc
prspkti cangctiakciapatkanc caracainna c

prsiapkanc!ra ikciaa u"aacpaacgra ikciaa uaac#sringcisutcgra ikctitikcipas),c uc


prcunitcsringcigaarkancaacsuuc riz nacancniaicuangcaacgra ikc rtika cprsiapkancgra ikciaa
uaaciatkanctigactaap c

 c uatacgariscsjajarcngancsuuc ucuntukcnunjukkancsarnact tacancttap csarnacanc


ttapcic
 ustic nptscaaac$ %%% c
 c iiacrapac ucpnjuaancancp tcnganct tacanc#ttapcanc ria)cpaactingkatcakti itascangc

nacpii c
ancttapc))))))))))))))))))))))))))))) c $,%%%c
c
anc ariac#*%%cunitc+c$%)c))))))))))))))))) cc$,%,%%%c
c
‘otal bebanc))))))))))))))))))))))))))))) cc$125,000c
c
 c ntukancagic ucpnjuaancancuatactitikcangcnunjukkanct tacpnjuaancpaactingkatcakti itascangc

nacpii c

 G   c

rapacpnrapancaric nspciaa uaac


c
ác ruaancaaciaactapcanc ucnjuaanc
ác ruaancaaciaac ariacanc ucpnjuaanc
ác ruaancaaciaacttap,cargacjua,canc ucpnjuaanc
ác ruaancaaciaac aria,ciaacttap,canc ucpnjuaanc
ác ruaancaacargacjuacrgurcc
c
nalisis Titik Impas
itikcipascapatciitungcngancnggunakanct cprsaaanc#! ! 
atauct carginck ntriusic
#  ! 
uact cakancrikancasicangcsaa c
c
t cprsaaan ct cprsaaancusatkancpaacpnkatanck ntriusicinggacap rancaacrugi cntukcaric
ap rancaacrugicigaarkancaacprsaaancrikutc
c
aac&c#pnjuaanc'cancaria)c'canctapc
c
nguac sikitc prsaaanc inic ngasikanc prsaaanc rikut,c angc anakc ipakaic aac anaisisc iaa u
aac
c
njuaanc&cancariac(canctapc(caac
Metode Margin Kontri2usi.
nkatancinicusatkancpaacicangctaciiskusikancsunaca-acstiapcunitcangctrjuacrikanc
sjuacarginck ntriusicangcakancnutupciaacttap c.ntukcnukancrapacanakcunitcangcarusctrjuac
untukcnapaictitikcipas,cagiact taciaacttapcngancarginck ntriusicprcunit c
itikcipascaacunitcangctrjuacc &cc ancttapc c c c c c c c
c c c c c arginck ntriusicprcunitc
c
ariasic aric t c inic nggunakanc rasi c c ukanc arginc k ntriusic prc unit c asinac aaac tititkc ipasc aac
 arcpnjuaancukancunitcangctrjua c
c
itikcipascaac arcpnjuaanc&canctapc
c c c c ccccccccc/asi cc
c
nalisis Target La2a
/uusciaa uaacapatcigunakancuntukcnntukanc ucpnjuancangciutukancuntukcnapaictrgtc
aa c
nggapacrcnaraancaric
 ustic nptscingincnapaicnapaictargtcaac$c% %%%cprcuan crapac
anaakcpngrascsuaracangcarusctrjua0c
c
rsaaanc iaa uaa c atuc pnkatanc aaac nggunakanc t c prsaaan c aripaac naric unitc
pnjuaancicanacaacaaacn ,cicaikcnaricunitcpnjuaancicanacaacaaac$c% %%%c
c
njuaanc &canc ariac(cancttapc(caac
$c%1c c &c$c%1c(c$c %%%c(c$c% %%%c
$c%1c c &c$c2 %%%c
1c c &c$c2 %%%c3c$c%%cc
1c c &c2%cpngrascsuarac
c
icanaccccc1c &cjuacpngrascsuaracangctrjuac
c $c%c &cargacjuacprcunitc
c $c%c &canc ariacprcunitc
ccccccccc$c %%%c &ct tacancttapc
ccccccccc$c% %%%c &ctargtcaac
c
ai,c targtc aac apatc iapaic nganc njuac 2%c pngrasc suarac prc uan,c angc rartic $c 42 %%c aac t tac
pnjuaanc#$%cprcpngrascsuarac5c2%cpngrascsuara) c
c
nkatanc arginc ntriusi c nkatanc kuac pruasc ruusc arginc k ntriusic nganc asukkanc targtc
aac
c
.nitcpnjuaancuntukcnapaictargtc&cancttapc(ctargtcaac
c c c c c arginck ntriusicprcunitc
c
c
Margin Keamanan
arginc kaananc #s!  )c aaac kianc aric pnjuaanc angc ianggarkanc #aktua)c ic atasc titikc ipasc
uc pnjuaan c arginc kaanac njaskanc juac ic anac pnjuaanc apatc nurunc suc krugianc uaic
trjai c akinctinggicarginckanan,csakincrnacrisik cuntukctiakcaikc a c6 ruacpritungannacaaac
sagaicrikutc
c
arginckananc&ct tacpnjuaancangcianggarkanc#aktua)c'cpnjuaanctitikcipasc
c
arginc kananc jugac apatc isajikanc aac ntukc prsntas c rsntasc inic iapatc nganc agic arginc
kaanancaac arcnganct tacpnjuaanc
c
rsntascarginckananc&carginckanancaac ar3ct tacpnjuaancangcianggarkan#aktua)c

Beri Nilai