CONTOH FORMAT PENYATA PENDAPATAN (nama perniagaan) Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir .

FORMAT KUNCI KIRA-KIRA (nama perniagaan) Kunci Kira-kira pada .

RM Jualan (-) Pulangan Jualan Kos Jualan : Stok Awal Belian (-) Pulangan Belian (+) Angkutan Masuk (-) Stok Akhir Kos Jualan Untung/Rugi Kasar (+)Hasil : Diskaun Diterima Pengurangan PHR

RM

RM xx (x) xx

RM Aset Bukan Semasa Tanah dan Bangunan Kenderaan (-) Per.Susut Nilai Kenderaan (+) Aset Semasa Stok Penghutang (-) PH Ragu Hasil Terakru Belanja Terdahulu Bank Tunai (-) Liabiliti Semasa Pemiutang Overdraft bank Berlanja Terakru Hasil Terdahulu Modal Kerja Ekuiti Pemilik : Modal awal (+) Untung bersih/rugi bersih (-) Ambilan Liabiliti Bukan Semasa Pinjaman

RM xx xx x

RM

xx xx x x

xx xx xx x xx xx xx xx xx xxx

xx xx xx xx xxx

xx xx

xxx xxx

xx xx xx xx

xxx xx XX xx xx xx xx xxx xx xxx

(-) Belanja : Kadar bayaran Sewa Per.susut nilai Gaji Insurans Pertambahan PHR Angkutan Keluar Hutang Lapuk Untung Bersih

xx xx xx xx xx xx xx xx

xxx xxx

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful