Anda di halaman 1dari 11

TUGASTEKSAKADEMI

K
RANCANGANPERDATENTANGHARIJADIKOTATARAKAN
MATAKULIAH:BAHASAI
NDONESI
A

DosenPengampu:
Li
taLuthf
iyant
i,M.
Pd.

Di
susunol
eh:
MuhammadAul
i
aRahman
2110111210009

PROGRAM STUDIPENDI
DIKANSEJARAH
JURUSANPENDIDIKANILMUPENGETAHUANSOSIAL
FAKULTASKEGURUANDANI LMUPENDIDI
KAN
UNI
VERSI
TASLAMBUNGMANGKURAT
BANJARMASIN
ABSTRAK
Kot aTar akan mer upakan sal ah sat u kot ay ang adadiPr ov i
nsi
Kal i
mant anUt ara,I ndonesi adanj ugamer upakankot at erkay ake- 17di
Indonesi a.Kot ai nimemi likil uaswi layah657, 53km²dansesuaidengan
dat aBadanPusatSt at i
stikKot aTar akanpadat ahun2020ber penduduk
sebany ak 242. 786 j i
wa. Tar akan at au juga di kenal sebagai  Bumi
Pagunt aka,ber ada pada sebuah pul au keci ly ang t erletak diut ara
Kal i
mant anUt ar a.
Semboy andar ikot aTar akanadal ahTar akanKot a“ BAI S”( Ber sih,
Aman,I ndah,SehatdanSej aht era),pengambi l
ansemboy ani nitidakl ain
dant idakbukanagarmenj adisemboy andanspi r
itPemer intahdanwar ga
masy arakat Kot a Tar akan dal am upay a membangun kot a Tar akan
yang  Ber sih  dal am ar ti
ant er ciptany asuasanay angber sihdar isampah
dankot or an- kot oranl ainny a, Aman  dalam ar timember i
kanper l
indungan
kepadasel ur uhmasy ar akaty angadadiTar akan, I
ndah  dalam ar t
ienak
dipandang,  Sehat  dalam ar ti
anmampumel aksanakankegi atansehar i-
har i
denganbai k,dan  Sejaht era y angmengandungmaknabahwamasy ar akat
Tar akandi har apkanmampudi bidangper ekonomi an.
Dar isegisej arahTar akanmenur utcer i
taraky atber asaldar ibahasa
tidung“ Tar ak”( ber t
emu)dan“ Ngakan”( makan)y angsecar ahar f
iahdapat
diartikan “ Tempatpar a nel ay an unt uki sti
rahatmakan,ber temu ser ta
mel akukanbar terhasi ltangkapandengannel ayanl ain.Selaini tuTar akan
j
ugamer upakant empatper temuanar usmuar aSungaiKay an,Sesay ap
dan Mal inau.Per kembangan Tar akan t i
dakdapatdi l
epaskan dar ier a
per kembangan kekuasaan,er ai t
ut erbagimenj adi4 ( empat )bagi an
diant arany a, er aker ajaanTi dung, Eradi nastiTenggar a,EraHi ndiaBel anda,
Er aPendudukanJepangdanEr aKemer dekaan.
BABI
PENDAHULUAN
1.
1Lat arBel akang
Dal am menet apkanhar ij adisebuahdaer ah,ber bagaicar adapat
dil
akukan.Yangser i
ngat aul az i
m adal ahmencar idanmel acakser ta
menemukan moment um pent ing y ang mempuny aimakna dal am
perjal anan sej arah daer ah t ersebut ,y ang kemudi an dapatdi ter i
ma
sebagaisebuahkesepakat an,unt ukkemudi andi pi l
ihdandt et apkan
sebagaihar ijadi .Menet apkanhar ijadiadal ahj ugapr osesmemi l
ih
suat ut anggaly angdi anggappal ingmendekat ikemungki nanf act ual
dalam bi ngkaisemangatkeber samaan,sehi nggasel aluadabeber apa
opsi y ang t ersedi a, y ang kemudi an di sepakat i unt uk di jadi kan
keput usanber sama.
Pada umumny a har ij adisuat u Kot a,sel alu di landasimakna
kesej ahr aan,semangatkesej arahandankekuat ankesej arahanser ta
nasi onal isme.Sej ar ahdaer ahmer upakangambar anr angkai ankej adian
-kejadi any angdi l
aksanakanol ehpar apemi mpi ndanmasy arakatwar ga
daer aht er sebut .Dengankat al ainbi lakitamempel ajarisej ar ahsuat u
daer ahber ar t
ikitamempel ajar isej arahmasy arakatdaer ahi tu.Sej arah
akanmemi li
hkej adi an- kejadi any angmer upakanhasi lkar y amanusi a
sesuaidengankonsepy angt elahdi tentukansasar anny a.Sasar ani tu
mer upakankej adi any angmenar ikpadamasal aluunt ukkepent ingan
masaki nidanmasay angakandat ang.Kej adi any angmer upakanf akt a
sejar ah i t
u mer upakan r angkai an hubungan y ang sal ing ber kai tan.
Rangkai anf akta i tudi susunsedemi kianr upadenganpenaf sirany ang
berpedoman pada pendapat dan t imbangan y ang kr iti
s,sambi l
mel ahi rkan t anggapan sej ar ah dal am j iwany a,sehi ngga f akta- fakt a
yangsemul at erpi sahdant er pecah- pecah,di susunl ahsuat ugambar an
yang bul at dan mer upakan f akta- f
aktay ang sal ing ber hubungan
sehi nggamudahdi pahami .
Dal am pemi lihanf aktai tul ahki taakanmencar isuat ut onggak
sejar ahdiKot aTar akany angakandi jadikansebagaiHar iJadi .Unt uk
mencar isat uf akt asej arahdi ataski taharusmenel itiser angkai anf akt a-
fakta sej arah diKot a Tar akan y ang sal ing ber angkai an sehi ngga
memi li
kimakna,cukupber kesandanday aaspi rat ify angpr ospekt if
-
konst rukt i
fser tasej alan dengan dasar -
dasarkehi dupanmasy ar akat
Tarakanpadakhususny adanbangsaI ndonesi apadaumumny a,namun
dalam kont ekKot aTar akan, sel aindi mensikesej ar ahanpenet apanhar i
j
adi Kot aTar akandi dasar kanpadapembent ukanKot aTar akan.
Tar akan y ang awal ny a masi h ber stat us kawedanan, y ang
kemudi an di tingkat kan menj adi kecamat an Tar akan ber dasar kan
Keput usan Pr esi den Nomor 22 Tahun 1963, y ang kemudi an
berdasar kan Per atur an Pemer intah Nomor  47 Tahun 1981 Kot a
Tarakandi tetapkanmenj adiKot aAdmi nistr atify angmel iput i2( dua)
wilay ahkecamat any aituKecamat anTar akanBar atdanKecamat an
Tarakan Ti mur y ang kemudi an Kot a admi ni stratif di tingkat kan
statusny a menj adiKot a Mady a Ti ngkatI Imel al uiUndang- undang
Nomor29 Tahun 1997 t
ent
ang Pembent
ukan Kot
amady
a Daer
ah
Ti
ngkatI
ITar
akan.

1.
2RumusanMasal ah
Berdasarkanl atarbel akangdiat as,masal ahy angakandi bahas
dal
am naskahi ni adalahsebagai beri
kut:
1.Har iJadiKot a Tar akan dapatdi peri
ngatiseti
ap t ahun,sebagai
bagian dar ij atidi ridan eksi stensisuat u daerah,di samping
berperan sebagai f aktor integrasi masy ar
akat j uga dapat
memot i
vasi peningkat anpembangunandaer ah
2.Mewuj udkanj atidi r
idanmenumbuhkanr asaci nta,banggadan
rasamemi l
iki terhadapKot aTarakan.
3.Semangatmel estari
kanni lai
-ni
lailuhurbuday ay ang diwujudkan
dalam peny el enggar aanpemer intahan,pembangunandansosi al
kemasy arakat an.
4.Kepast ianhukum mengenai mulai t
erbent
uknyaKot aTar akan

1.
3TujuanPenel it
ian
Berdasarkan l atarbelakang diatas,naskah inimemi li
kituj
uan
sebagaiberikut:
1.Unt ukmemper ingatiHariJadiKotaTarakansetiaptahun,sebagai
bagian dar ij atidiridan eksistensisuatu daerah,di sampi
ng
berperan sebagai f akt
or integrasi masyarakat juga dapat
memot i
vasi peningkat
anpembangunandaer ah
2.Sebagaiwuj udj at
idiridanmenumbuhkanr asacint
a,banggadan
rasamemi l
ikiterhadapKotaTarakan.

1.
4ManfaatPenel i
ti
an
Manf aatyangdiperolehdalam penuli
sannaskahinisebagaiber
ikut
:
1.Menumbuhkansemangatmel estari
kanni
lai
-ni
lail
uhurbuday ayang
di
wuj udkandal am penyelenggaraanpemer i
ntahan,pembangunan
dansosi alkemasyarakatan.
2.Member i
kankepast i
anhukum mengenaimul aiterbentuknyaKota
Tarakan.
BABI
I
KAJI
ANTEORI
TISDANPRAKTI
KEMPI
RIS
2.
1Teor iOt onomiDaer ah
Pada pr insipny a,kebi j
akan ot onomidaer ah dilakukan dengan
mendesent ralisasikan kewenangan- kewenangan y ang sel ama i ni
tersent rali
sasi di tanganpemer intahpusat .Dalam pr osesdesent ralisasi
i
tu,kekuasaan pemer intah pusatdi alihkan dar it i
ngkatpusatke
pemer intahan daer ah sebagai mana mest i
ny a, sehi ngga t erwuj ud
per geser ankekuasaandar ipusatkedaer ahkabupat endankot adi
selur uh I ndonesi a. Ji ka dal am kondi si semul a ar us kekuasaan
pemer intahanber ger akdar idaer ahket ingkatpusat ,makadi i
deal kan
bahwasej akdi terapkanny akebi jakanot onomi daer ahitu, arusdi nami ka
kekuasaanakanber ger aksebal ikny a,yai tudari pusatkedaer ah.
Kebi j
akanot onomidandesent rali
sasikewenangani nidinilaisangat
pent ingt erutamaunt ukmenj ami nagarpr osesi ntegrasinasi onaldapat
dipelihar adengansebai k-bai kny a.Kar enadal am si stem y angber l
aku
sebel umny a,sangatdi rasakan ol eh daer ah-daer ah besar nyaj urang
ketidakadi lanst r
ukt uraly angt erciptadal am hubunganant ar
apusatdan
daer ah- daer ah.Unt ukmenj ami nagarper asaandi per l
akukant i
dakadi l
yangmunculdiber bagaidaer ahsel uruhI ndonesi atidakmaki nmel uas
dant er usmeni ngkaty angpadagi li
ranny aakansangatmembahay akan
i
nt egr asinasi onal ,makakebi jakanot onomidaer ahi nidi nil
aimut l
ak
har usdi t
erapkandal am wakt uy angsecepat -cepat nyasesuaidengan
ti
ngkatkesi apan daer ah sendi ri
.Sebel um di keluarkanny a per aturan
yangdi perlukandar ipusat ,pemer i
ntahandaer ahdapatmenent ukan
sendi ripengat uran mengenaisoal -soaly ang ber sangkut an mel alui
penet apanPer atur anDaer ah.Set el
ahper atur
anpusaty angdi maksud
ditetapkan, bar ulah per atur an daer ah t ersebut di sesuai kan
sebagai mana mest inya,sekedarunt uk i tu memang per l
u di adakan
peny esuai an

2.
2AsasdanPr i
nsipOt onomi Daer ah
Secaraumum asasdanpr i
nsip-pr
insipOtonomiDaer ahdapatdi urai
sebagaiberi
kut:
1.Asas Desent rali
sasi:Pel i
mpahan wewenang pemer i
ntahanoleh
pemer i
ntah pusatkepada daer ah otonomiunt uk mengat urdan
mengur usurusanpemer i
ntahandal am sistemkesatuanNegar aRI .
2.Asas Dekonsent r
asi : Pel i
mpahan wewenang pemer i
ntah
olehpemer i
ntah pusat kepada guber nur sebagai waki l
pemer i
ntahpusatdan/ atau kepada i nstansiv ert
ikaldiwi layah
tert
entu.
3.Asas Tugas Pembant uan : Penugasan dar i pemer i
ntah
pusatkepada daer ah dan/ atau desa,dar i pemerintah pr ovinsi
kepadakabupat en/kota dan at
au desa sert
a dari
pemer i
ntahkabupat en/
kot a kepada desa unt uk mel aksanakan
tugastert
entu.
2.
3 Pr akt i
k Peny elenggar aan,Kondi siy ang  Ada,Ser ta Per masal ahan
yangDi hadapiMasy arakat
Sebagai manat el ahdi kemukakandal am pendahul uan, dal am upay a
mencar if aktasej arahdiKot aTar akany angmemi li
kiday apr ospekt if
-
konst rukt i
f ser ta mempuny ai ni lai kesej aht eraan y ang dapat
diper tanggungj awabkan.Dal am upay amenemukanmoment um pent ing
dalam per j
al anan sej arah y ang di canangkan sebagaihar ij adiKot a
Tar akan, di mensi y ang pal i
ng mendekat i kesepakat an sel ur uh
stakehol der sadal ah di mensiy uridi smel aluipendekat an per undang-
undangany aitudenganmengacupadaUndang- undangNomr29t ahun
1997t ent angPembent ukanKot amady aTi ngkatI ITarakany aitupada
tanggal15Desember1997y angdi r esmi kanol ehMent eridal am neger i
.
Kita mey aki ni,bahwa t anggal15 Desember1997 mer upakan f akta
sejar ahdant onggakl ahir nyaTar akansebagaidaer ahot onom t er
lepas
dar i bagi an wi layah Kabupat en Bul ungan y ang dapat
diper tanggungj awabkankebenar anny a,Hali nij ugadi per kuatbahwa
semenj akt er bentukny aKot aTar akanpr osespembangunandi berbagai
bidangdiKot aTar akansangatdi rasakansei ringdenganpel aksanaan
otonomi daer ahsej akt ahun1999.
Namundemi ki anpi lihanpenet apanhar ijadikot aTar akanmengacu
padakel ahiranKot aTar akanber dasar kanUU nomor29t ahun1997,
tapij uga t idak menghi l
angkan ni lai-
nilaisej arah keber adaan Kot a
Tar akan.Dal am penent uanf aktasej ar
ahj ugahar usmengi katkandi ri
kepadakeoby ekt
ifanpemi kiran,dal am ar ti memi lihfaktasejar ahdengan
penaf siran y ang di dasar iat as pengabdi an t erhadap pembangunan
gener asimendat ang bai k ment alspi ritualat aupun phi si k mat erii
l
.
Dimana dal am r angka menent ukan penet apan Har iJadiTar akan,
ditent ukandengankr it
eria- kr
iteriay angber ni l
ai,mel i
puti
1.Kepr ibadi an,ker akyat andanpat ri
otisme

2.Membi
naper
sat
uandankesat
uan

3.Mengandungket
eladanan

4.Mengandung pengaruh mendal am t er


hadap kel
angsungan
perkembanganpembangunanbangsapadaumumnyadandaer ah
padaumumny a

5.Mer
upakansal
ahsat
upuncaksej
arah

6.Ber perspekt i
f pembangunan dan menggugah semangat
membangunser t
acintasuatudaerah.
Untukl ebihmember ikanwarnasej ar
ahmeny angkutKotaTar akan
akan di t
uangkan dal am bat ang tubuh Raperda dan diperkuatdi
penjel
asanumum Raper daHar iJadiKot aTarakan.Sebagaibagi an
dalam meny elusurit
onggaksejarahyangbernil
aiaspirat
if
,prospektif
-
konstrukti
fbagipenent uan Har ij
adiKot a Tarakan,akan member
cerminandi nami kamasy ar
akatTarakansebagaipengi sisej
arahi tu
sendir
i.I
niberart
itonggaky
angdapatdimanf
aat
kanpadamasaki
ni
untukmenentukanpoli
ti
kmasamendat
ang.

2.
4I mplikasiPembentukanPer daHariJadiKotaTarakan
Peratur
anDaerahKot aTar akanTentang  HariJadiKotaTar akan
disusunberdasar
kankebut uhandanakanber i
mplikasit
erhadap;
1.Meny amakanpresepsidanl angkah-
langkahdalam mel aksanakan
pembangunandaer ah

2.Meny
elenggr
akankegiat
anpengelol
aanassetdanSumberDay
a
Al
am ser
taprasar
anaKotaTar
akan

3.Meny el
enggar
akan kegi
atan pengel
olaan sumber day
a al
am
khususnyasecar
ater
padudari
hulukehili
r

4.Mendor
ongpengembangankegi
atanusahadanker
jasamaBadan
UsahaMil
i
kDaerah.

5.Mendor
ongpar
ti
sipasidar
imasy
arakatdal
am pengel
olaanAset
daer
ah

6.Memperbai
kidan meni
ngkatkan keci
ntaan masy
arakatt
erhadap
Kot
ayangselamai
nimulaipudar
.

7.Pembinaan adalah kegiat


an y ang mencakup ( pember
ian
pengar
ahan,pet
unjuk,bi
mbi
ngan,pel
ati
han,danpeny
uluhandal
am
pel
aksanaantat
apembangunankota.

8.Pengendalian adalah kegiatan yang mencakup pengat


uran,
penel
it
ian,danpemant auanPembangunanKot a unt
ukmenjamin
pemanfaatanny asecar
abijaksanademimenjagakesi
nambungan
danketersediaanmutuassetdaerah.

9.Mendor
ongr asaci
ntadanmemi
l
ikit
erhadapPemer
int
ahDaer
ah
Kot
aTarakan
BABII
I
EVALUASIDAN 
ANALI
SIS
PERATURANPERUNDANG-UNDANGANTERKAI
T
Pengaturan HariJadiKot a Tar akan mempuny aihubungan dan
keterkai
tandenganper at
uranper undang- undanganlai
nnya,
antaral
ain;
1.Undang- Undang Nomor32 Tahun 2004 t ent
ang Pemerint
ahan
Daerah sebagaimanadi ubah dengan Undang- Undang Nomor12
Tahun2008t entangPer ubahanat asUndang- UndangNomor32
Tahun2004t entangPemer intahanDaer ah

2.Undang-
undang RINo.29 Tahun 1997 Tent
ang Pembent
ukan
KotamadyaDaer
ahTi
ngkatI
ITar
akan

3.Per
aturanPemer
int
ahNo.47Tahun1981Tent
angPeni
ngkat
an
MenjadiWi
l
ayahAdmini
str
ati
f
BABIV
JANGKAUAN, 
 ARAH 
PENGATURAN,
DAN  RUANGLI
NGKUP
MATERIMUATANUNDANG-UNDANG, PERATURANDAERAH
PROVINSI
,
 ATAUPERATURANDAERAH KABUPATEN/KOTA
4.
1Ket entuanUmum
Bagianiniberi
sit
ent
angdef
ini
si-
def
ini
siy
angber
kai
tandenganHar
i
Jadisuatudaerah.

4.
2MaksuddanTujuan
Bagi
ani
niber
isit
ent
angpenjel
asandanf
il
osof
isdibuat
nyaPer
da
Tent
angHar
iJadi
KotaTarakan.

4.
3PenetapanHariJadi
Bagiani
niberi
sitent
angt
anggal
penet
apanHar
iJadi
Kot
aTar
akan.

4.
4Per i
ngat
anHariJadi
Bagi
anini
beri
sipr
osesi
per
ayaanHar
ijadi
Kot
aTar
akanset
iap
t
ahunnya

4.
5Ket entuanPenutup
Bagianinimengaturt
entanghal
-halt
eknisy
angakandibuatset
elah
Per
dai nidi
sahkanyangdit
uangkandalam pembuat
anPeratur
an
Wali
kota
BABV
PENUTUP
5.
1Simpulan
Dalam naskahini,dapatdi
simpul kanbahwa:
1.Penetapan harij adiKota Tar akan dtet
apkan pada t anggal15
desemberdenganmendasar kanpadaUndang- undangNomor29
tahun1997t entangPembent ukanKot amadyaTingkatIITarakan
2.Penetapanhar i
jadiperl
udit
et apkandalam suat
uPer at
uranDaer ah

5.
2Sar
an
Beberapahalyangper lukitaperhat
ikandalam naskahi ni
adalah:
1.PenetapanHar ijadiKotaTar akandi har
apkandi j
adikanspi r
itoleh
semuakal anganmasy arakatTarakanunt ukmenumbuhkandal am
upaya pembangunan Kot a Tarakan,dan menambah r asa cinta
ter
hadap Kot a,sehi ngga dapat di pri
ori
taskan dalam pr ogram
l
egisl
asidaerah.
2.Perat
uran Daer ah tentang Har iJadiKot a Tar
akan di har
apkan
mampu member ikan pemahaman t entang artipenting nil
ai-
nilai
sej
arah yang terkandung dalam Kot aTar akan,tentunyadengan
masukandar isemuakal angan.

Anda mungkin juga menyukai