Anda di halaman 1dari 24

Naše téma: Exempla trahunt – příklady táhnou číslo 2/2011

ARCHA

Rozhovor se sociologem M. Bocanem


foto Michal Fanta – Misha

Představujeme: DC – Dancing Crackers

Předsedou ČRDM zvolen opět Aleš Sedláček


Úvodník
Verba movent, exempla trahunt - Zpravodaj
ČRDM o výchově
slova motivují, příklady táhnou... a využití volného
času dětí
a mládeže
Registrace
Ministerstvem
kultury: MK ČR 8135
Tematická skupina 13/A8,
ISSN 1212 – 5016
Podávání novinových zásilek
povoleno Českou poštou, s.p.,
odštěpný závod Přeprava,
č.j. 1259 / 99
ze dne 29. 3. 1999

Redakce:
Jiří Majer – vedoucí redaktor
Adresa redakce:
Česká rada dětí a mládeže,
Senovážné náměstí 977/24,
...praví staré latinské přísloví. Soužití lidí silnější a trvalejší, než motivace vnější. 116 47 Praha 1
s sebou od pradávna přináší nutnost osvo- Pokud ten který spolek zorganizuje spole- tel.: 234 621 210
jit si jisté způsoby chování, které nám naše čenskou dobročinnou akci, aby zajistil pro- e-mail: archa@crdm.cz
okolí předkládá a považuje je za správné. středky pro konkrétní účely, nebo pokud IČO: 68379439
Ilustrační foto Jana Bělohlávková (AFS)

Takovým způsobem se z generace na ge- náš kolega ve spolku prokáže významné


neraci předávají hodnoty – povědomí schopnosti, chceme dosáhnout stejných Grafická úprava David Urban
o tom, co je dobré a co špatné. Mnohem cílů – třeba jen proto, že cítíme, jak důleži- Sazba a lito
dříve, než pochopíme význam slov, přejí- té pro nás všechny takové skutky jsou. Michala K. Rocmanová,
máme zvyky a způsoby chování od svých akad. mal.
nejbližších osob. Letošní rok 2011 byl označen jako „Evrop- Tiskne REFOS, Praha
ský rok dobrovolnictví“. Jeho obecným Fotografie z archivu ČRDM
Mnohé činy konáme na počátku svého účelem je podněcovat a podporovat úsi- a jejích členských sdružení.
života jen proto, že je stejným způsobem lí a naši činnost, kterou všichni vyvíjíme, Vychází 6x za rok.
v  minulosti konaly osoby kolem nás (po- abychom vytvořili podmínky pro dobro- Toto číslo vyšlo v dubnu 2011.
zdrav, úsměv, útěk před nebezpečím). volnictví a zajistili větší zviditelnění dobro-
Postupem času začínáme sami jednotlivé volných činností. Dosahujeme tak zejmé- Zpravodaj Archa je nekomerční
aspekty jednání hodnotit a do našeho jed- na výměnou zkušeností a osvědčených tiskovinou, která není určena
nání vstupuje motivace. Cíleně zvažujeme, postupů. Nestačí však jen mluvit, přestože k prodeji.
jakým způsobem budeme jednat, aby- slova ostatní motivují, buďme sami příkla- Podrobné informace
chom tak dosáhli toho konkrétního cíle. dem… ke zpravodaji Archa lze nalézt
Mnohé obory lidské činnosti proto pracují Michaela Humlová na internetové adrese
s  příkladem a motivací, protože názorný Autorka je členkou Představenstva ČRDM archa.crdm.cz
příklad dokážeme vnímat nejlépe a díky
motivaci dokážeme odlišit, který příklad
chování vede k  jakým cílům. Zdaleka ne
všechny situace v  našem okolí pro nás
Témata Archy na rok 2011
totiž mohou být dobrým vzorem a nabíd- číslo téma uzávěrka vychází
nout nám správný cíl.
1 Nejen podsady a kotlík 21. 1. 11. 3.
Proto je například pedagogika, jakožto
obor zasahující nám do celé první třetiny 2 Exempla trahunt – příklady táhnou 18. 3. 29. 4.
života, na zásadě dobrého příkladu a mo-
tivace postavena. Všichni dokážeme rozli- 3 Bambiriáda 2011 (dvojčíslo) 10. 6. 28. 7.
šit motivaci vnější, tedy něco hmotného,
co nám za naše chování dají ostatní (napří- 4 Prázdniny, jak mají být 26. 8. 6. 9.
klad odměnu za práci), a motivaci vnitřní,
kdy určité věci činíme proto, že cítíme, že 5 Evropský rok dobrovolnictví a dětská sdružení 23. 9. 31. 10.
je to tak správné.
6 S pomocí Boží 4. 11. 5. 12.
Vnitřní motivace může být často mnohem
2
Naše téma
Organizace měnící svět
Spousty promarněných talentů, hromada zapomenutých myšlenek. Taková
byla situace před AIESEC. Nechci říkat, že dnes je vše v pořádku, ale právě
díky AIESEC dochází k využití talentovaných lidí, kteří mají schopnosti, sílu,
vytrvalost a odhodlání měnit svět.

Již od roku 1948 se tato studenty řízená zaměřené zejména na soft skills a prá- ré rozhodně stojí za zmínku. Osobnosti
organizace snaží po celém světě najít ci v týmu. Díky všem těmto nástrojům jako držitel Nobelovy ceny míru Martti
lidi, kteří se starají o dění v různých čás- může AIESEC směřovat lidi k  jejich cí- Ahtisaari, zpěvák Mick Jagger nebo čes-
tech obou polokoulí, a pomoci jim v je- lům, vzdělávat je a zdokonalovat je. ký prezident Václav Klaus.
jich osobním a profesním rozvoji. Avšak příkladem nám nemusí být jen
A jak to všechno dělají? Pomocí růz- Stážistou AIESEC známé osobnosti, jejichž aktivity mají

Foto archiv AIESEC


ných workshopů a tréninků si členové celospolečenský dopad. Malé i větší
zlepšují prezentační dovednosti, při byl i Mick Jagger změny se totiž dějí každodenně všude
práci na projektech si zlepšují organi- Příkladem všech těchto lidí by mohl být po světě.
zační schopnosti a mají také možnost třeba jeden z  bývalých členů AIESEC,
vést svůj vlastní tým, a tím zlepšit své Bill Clinton. Rodák z Arkansasu, z měs- Brazilská
schopnosti leadera. tečka s krásným a příznačným názvem
Hope (česky naděje), je znám zejména zkušenost
Career Days: jako 42. americký prezident z let 1993 Své o tom může vyprávět i Anh Duc
až 2001. Ale co dokázal? Čím se stal tak Pham, který vyjel na rozvojovou stáž do
desítky firem známým? Brazílie, aby tam vyučoval středoškoláky
a stovky studentů Většina mladé generace o jeho skutcích předmětům spjatým se světovými pro-
nejspíš mnoho neví, ale byl to právě blémy. „Stáž v Brazílii dala mému životu
AIESEC však nepomáhá jen svým čle- on, kdo podporoval ruského prezidenta nový nádech. Kolegové, studenti i profe-
nům, ale také široké veřejnosti. Mož- Borise Jelcina při snaze o demokratiza- soři, které jsem během stáže potkal, mě
nost zahraniční stáže je otevřená pro ci Ruska, byl to právě on, kdo se snažil inspirovali nejen svými životními příbě-
všechny studenty vysokých škol, a díky o osvobození Haiti od diktátora Raoula hy, ale i svou vůlí jít za změnou a přispět
tomu se můžou studenti dostat do ta- Cédrese, právě on se snažil o mírové ře- tak k lepšímu zítřku. Byly to dva měsíce
kových zemí, jako je Brazílie, Indie, šení izraelsko-palestinského konfliktu. plné nezapomenutelných zážitků, ale
Nigérie nebo Čína. Pořádají také stu- Zejména proto je tím správným příkla- i osobního a profesního rozvoje.“
dentské soutěže zaměřené na apliková- dem práce AIESEC a všeho, co AIESEC Jak je zřejmé, všem zmíněným lidem
ní znalostí nabytých ve škole. V  nepo- dělá. Zvláště tedy snahy o kulturní a et- pomohl AIESEC získat cenné zahraniční
slední řadě pořádají každoročně v Praze nické pochopení napříč celým světem zkušenosti, ať už pracovní, nebo kultur-
Career Days, což je setkání studentů se a o vychování lidí schopných vést národ ně vzdělávací. A to je právě činnost, již
zástupci firemního prostředí; letos se k lepší budoucnosti. AIESEC vyvíjí. Umožňuje lidem, aby ve
ho zúčastnilo téměř 40 firem, 1600 stu- A nejen mezi členy, ale také mezi stá- svém okolí prováděli velké změny, po-
dentů osobně a 600 online. Studenti žisty lze nalézt spoustu osobností, kte- chopitelně k lepšímu.
se mohli dozvědět potřebné informace Pro více informací navštivte náš web
o firmě, v níž by rádi pracovali, o nabíd- praha.aiesec.cz nebo sledujte naši čin-
kách pracovních míst těchto firem nebo nost na Facebooku.
mohli jen absolvovat rozličné tréninky Aneta Lačevová
3
Naše téma
Příležitost, která se nedala odmítnout
V současné době se na studenty valí jedna neblahá prognóza jejich budouc-
nosti za druhou, hlavně pokud jde o možnost uplatnění absolventů středních
a vysokých škol na trhu práce. Ať už jsou varování opodstatněná, nebo ne,
student je vnímá tak, že samotné vzdělání v dnešní době již nestačí. Aby získal
kvalitní zaměstnání, měl by udělat „něco víc.“ Cennou komoditou je pracovní
zkušenost; problémem ovšem zůstává, kde má student praxi získat. Navíc
takovou, jež podpoří jeho znalosti a bude mu vhodným, a hlavně žádaným
doplňkem studia.
Foto archiv autora a databáze AIESEC

Jednoduchou cestou, jak zvýšit své cí, která umožňuje studentům pod- Volné chvíle jsem trávil s  členy tamní
uplatnění na pracovním trhu, je určitě pořit jejich teoretické školní znalosti pobočky AIESEC a zjišťoval jsem všech-
zahraniční pobyt. Já jsem vyjel do Ra- v praxi! Je tudíž skvělým mezičlánkem ny potřebné informace o organizaci.
kouska v rámci programu Erasmus. Pro- mezi vysokou školou a nástupem do
gram je určitě výbornou příležitostí, jak zaměstnání. Věděl jsem, že pokud se
okusit život v zahraničí, a hlavně dává mi podaří pobočku organizace založit, Práce během
možnost studovat na jiné univerzitě pomohu tím nejen samotným studen-
prakticky zdarma. Jakkoli se nejedná tům, ale i univerzitě, které tak zvýším studia?
o praxi pracovní, je dobrým odrazovým prestiž. Navíc podpořím úroveň ob- Zahraniční stáž
můstkem k  dalším aktivitám, a hlavně čanské společnosti a kultury v  celém
přípravou pro absolvování stáže pra- městě, jelikož AIESEC spolupracuje s ši-
covního charakteru. Proto jsem se po rokým spektrem partnerů, od subjektů Zahraničí stáž pro mne byla ohromnou
návratu ze stáže začal zajímat o další státní správy přes neziskové organizace zkušeností. Měl jsem možnost poznat
možnosti, které student má. Narazil a střední školy až po firmy. zblízka zcela odlišnou kulturu, která
jsem na studentskou organizaci AIESEC, v Evropě často není prezentována úplně
hledající studenty z  Univerzity Hradec K tomu však vedla ještě hodně dlouhá objektivně. A obráceně – bylo zajímavé
Králové, kteří by jí tam pomohli se za- cesta. Nejdřív jsem musel lépe poznat zjišťovat, jak je jinde vnímán evropský
kládáním pobočky. Když jsem zjistil, že fungování organizace, již jsem chtěl prostor a reflektována naše kultura.
organizace nabízí právě to, co jsem hle- založit, potažmo reprezentovat před Navíc jsem si zkusil práci v týmu s lidmi
dal, neváhal jsem ani vteřinu a přihlásil zmíněnými subjekty. Potřeboval jsem z jiných zemí, jiných kultur, pracovních
jsem se. i zkušenost s  hlavním „produktem“, návyků, morálky. Díky tomu všemu se
který AIESEC nabízí: zahraniční pra- teď mohu také koukat na řadu věcí
covní stáž. Proto jsem vyjel na stáž do z docela jiného úhlu pohledu a dovolím
Šance jménem Turecka, kde jsem pracoval v oddělení si tvrdit, že jsem získal i jakýsi „Global
Evropské unie a vnějších vztahů radni- Mindset“ (globální přístup). Účastnil
AIESEC ce v Izmiru. Pracoval jsem tam s další- jsem se také mnoha recepcí, kde se mi
mi studenty z  Polska a Velké Británie dostávalo velmi milého, vlídného za-
Naskytla se mi ohromná možnost na- a společně jsme tvořili projekt, který cházení. Uvědomil jsem si však zároveň
startovat na naší univerzitě skutečně byl financován v rámci programu Youth i míru odpovědnosti plynoucí z  toho,
něco užitečného: AIESEC je organiza- in Action a byl vypsán Evropskou unií. že jsem v  Turecku reprezentoval ne-
4
Naše téma
jen sebe, nýbrž i celou Českou repub- na nábor dalších členů, kteří by se po- mé počínání má smysl a těší se i zájmu
liku: lidé si tam z modelového setkání díleli společně se mnou na zakládání u studentů. AIESEC se stal velmi vý-
se mnou pochopitelně dělali obrázek pobočky v Hradci Králové. Jednal jsem znamným hráčem na univerzitní půdě.
o naší zemi. se zástupci univerzity ohledně podpo- Do budoucna máme ale větší cíle, chtě-
Stáž mě nadchla. Byl jsem absolutně ry, kterou nejen při kampani, ale i při li bychom se velkou měrou zapojit do
přesvědčen, že založením pobočky AIE- dalším působení AIESEC poskytnou. dění v  celém městě. K  dosažení této
SEC v  Hradci Králové dělám něco sku- Účastnil jsem se několika konferencí, mety jsme získali významného partne-
tečně užitečného. kde jsem měl možnost zdokonalit si své ra, a sice Městskou knihovnu Hradce
schopnosti, hlavně prezentační doved- Králové, s níž pracujeme na projektu,
Bez podpory univerzity by AIESEC nosti, naučil jsem se základům práce který má zájemce seznámit s exotický-
v Hradci Králové fungovat nemohl. Spo- s  počítačovými softwary, které mi po- mi kulturami. Chuť ke spolupráci s námi
lupráce s ní je skutečně úžasná. Je znát, máhají při tvorbě kampaní. Stal jsem se už projevilo i několik firem, s nimiž vy-
že i univerzita si uvědomuje, jakou pří- hlavním marketingovým koordináto- jednáme partnerství.

Foto archiv autora a databáze AIESEC


ležitostí AIESEC pro studenty je. Propo- rem projektu Career Days, díky němuž Do budoucna si přeji, aby se všechny
juje studentskou a firemní sféru, čímž získala naše pobočka důležité finanční naše cíle vyplnily a AIESEC v Hradci Krá-
zvyšuje uplatnění svých členů na trhu prostředky, které nám v začátcích po- lové se stal tím, kdo pomůže studen-
práce a činí jejich profily unikátními. mohou hlavně se vzděláním našich no- tům zvýšit jejich potenciál na trhu prá-
AIESEC si lze představit jako firmu, jejíž vých členů. ce, městu kulturní rozmanitost a pro
hlavním produktem jsou zahraniční stá- firmy bude významným partnerem při
že. Je důležité zajistit chod organizace; S potěšením dnes mohu říct, že se mi hledání vhodných zaměstnanců.
student tak má možnost vyzkoušet si podařilo pobočku nastartovat a roz- Jan Weisser
celé spektrum činností, počínaje mar- jet tím správným směrem. Do začátků
ketingem a personalistikou přes finan- jsem získal perfektní kolegy a dnes má
ce až po sjednávání a realizaci schůzek AIESEC v  Hradci Králové deset členů,
s jednateli významných firem – a jaksi což je podle mě skvělé. Vidím tak, že
mimoděk přitom objevit, v jaké oblasti
je dobrý, která z činností ho baví a v té
se dále zdokonalovat. Člověk, který
stráví v  AIESEC určitou dobu, má pak
jasnou představu o tom, co by v životě
chtěl dělat a v  čem je jeho přednost.
Nabyté zkušenosti pak může umocnit
stáží v  zahraničí, a získat tak během
svého studia pracovní zkušenost!

Ruce podané
dalším
Mám-li to shrnout: Odjel jsem na za-
hraniční stáž a po návratu jsem připra-
vil a koordinoval kampaň zaměřenou
5
Rozhovor
Jako Jarda Jágr?
Z koho si berou příklad dnešní děti?
Chtějí být jako jejich rodiče? Nebo
se podobat filmovým hvězdám?
Sportovcům a sportovkyním?
Zpěvákům a zpěvačkám? Někomu jiné-
mu – komu? A... vědí to vůbec? Národ-
ní institut dětí a mládeže (NIDM)
loni na podzim uveřejnil výsledky
výzkumu nazvaného „Hodnotové ori-
entace – dílčí výsledky 6“, který se
zabýval otázkou, kdo a čím dnešní děti
ovlivňuje.
Na otázky časopisu Archa odpovídá
garant výzkumů NIDM Mgr. Miroslav
Bocan.
dil vedoucí dětských sdružení? Jaký znám a ta pak úspěchy (činnost) dítě-
reálný vliv mají na formování hodno- te v  aktivitě bere jako samozřejmost.
tového žebříčku svých svěřenců? Neuvědomuje si, že takové dítě je přeci
Vedoucí volnočasových aktivit, ať to jenom o něco dál, nežli dítě, které se
jsou běžné kroužky, turistické či spor- žádné organizované volnočasové čin-
tovní oddíly apod. mají na děti vliv ur- nosti neúčastní.
Foto z archivu Miroslava Bocana

čitě ohromný. Samozřejmě záleží na po-


vaze té které aktivity a na množství času Jaké vlastnosti jsou mezi dospělými
v nich stráveném. Pokud jde o ono fak- vzory dětí asi nejčastěji vzpomínané?
tické ovlivňování dětí vedoucími v kaž- V našem výzkumu jsme se vyloženě na
dodenním životě, ve výzkumu se jejich konkrétní vlastnosti úplně neptali, ale
vliv na děti, na rozdíl od rodičů či kama- ptali jsme na důvody, proč si daných lidí
Jaké příklady dnešní děti napodobují? rádů, příliš neprokázal, ale to je proto, váží, proč je mají za vzory. Také záleží
Čí vzorce chování to nejčastěji jsou? že děti měly jmenovat vždy pouze jednu na tom, z jakých kruhů děti vzory mají.
V  první řadě je třeba rozlišovat věk; osobu, která je v dané situaci ovlivňuje Pokud jsou to rodiče, či další příbuzní,
vzory šestiletých dětí se od vzorů dětí nejvíce. A protože do dané volnočasové vedou je k tomu jiné důvody, nežli u ka-
patnáctiletých pochopitelně liší. Dále aktivity dítě dochází většinou jednou marádů a zase jiné důvody k obdivu mají
je pak potřeba činit rozdíl mezi tím, až dvakrát týdně, zatímco s rodiči či ka- u osob známých z  médií, jakými jsou
ptáme-li se, kdo děti fakticky ovlivňuje marády (alespoň ve škole) je v podstatě hudebníci, zpěváci/čky, herci apod.
v jejich životě a koho na druhou stranu denně, je zřejmé, že jmenovaly právě Maminky si děti váží hlavně kvůli způ-
ony pokládají za vzor, koho obdivují. je. Ovšem vedoucí v celkovém prožívá- sobu chování. Další nejčastější důvod,
V  prvním případě to jsou samozřejmě ní a vnímání světa dětmi mají význam proč děti svou maminku obdivují, je to,
rodiče, kdo děti ovlivňuje, především naprosto zásadní. Samozřejmě záleží, čeho v  životě dosáhla. Mají ji za vzor
od nich děti přebírají názory a vzorce jak jsem již poznamenal, na povaze vol- i  kvůli jejím názorům a také kvůli tomu,
chování – a ti také nejčastěji rozhodu- nočasové aktivity – jde-li o kroužek či jak vypadá, ale to platí spíše u mladších
jí o tom, co bude dítě dělat ve volném oddíl, který je zaměřen na všestranný dětí.
čase, co bude mít na sobě nebo co si rozvoj dítěte, bude mít jeho vedoucí na Pokud byl za vzor zvolen otec, děti jej,
koupí za ušetřené peníze. Po rodičích dítě podstatně větší vliv, nežli vedoucí/ na rozdíl od maminky, nejvíce obdivu-
je to pak jejich nejbližší sociální okolí, trenér ve sportovním  oddíle, který je jí v tom, čeho v životě dosáhl, jaké má
se kterým přicházejí do každodenního zaměřen především na výkon. způsoby chování a na třetím místě jsou
kontaktu – kamarádi, další příbuzní Pokud je aktivita vedena kvalitně a ná- u otců obdivovány  názory. Pokud děti
a samozřejmě média. A toto se s  vě- paditě a jejich vedoucí třeba absolvovali za vzor uvedly kamarády/kamarádky,
kem celkem dynamicky proměňuje. nějaký vzdělávací kurz, na dítě bude mít tak především kvůli tomu, jaký mají
Mladší děti jsou nejvíce ovlivňovány ro- dopad celkem zásadní. Problémem je, vzhled. A dále je pak obdivují pro jejich
diči, u těch starších tuto roli zcela jasně že dítě si to ne vždy uvědomuje. V těch- způsoby chování a názory.
přebírají kamarádi. to aktivitách není hodnoceno třeba jako Z osob, které děti znají především díky
ve škole, kde jeho výsledky každý hned médiím, uváděly nejčastěji jako vzor
Pokud hovoříme o lidech, jejichž posto- vidí, ale je oceněno pouze ústně nebo sportovce/sportovkyně. Nejvíce si na
ji a názory se nechává naše nejmladší nějakou formou oddílových bonusů, svých sportovních idolech váží toho,
generace ovlivňovat, kam byste zařa- jejichž význam běžné veřejnosti není čeho dosáhli. Více než polovina z nich je
6
Rozhovor
uznává pro jejich slávu. Třetím nejčas-
tějším důvodem bývá bohatství, které
je s vrcholovým sportem spojeno.
Druhým nejčastěji zmiňovaným vzorem
z osob, které děti znají především z mé-
dií, byli zpěváci/zpěvačky/hudebníci.
Opět je děti uznávají především pro to,
čeho dosáhli, a dalším důležitým fak-
torem je jejich vzhled, image, která je
inspirativní pro více než 60 % dětí, kte-
ré je za vzor pokládají. Herce, modelky
i fiktivní postavy (komiksové, filmové,
pohádkové apod.) děti uznávají přede-
vším pro to, jak vypadají; dále pak pro
to, čeho dosáhli. Fiktivní postavy jsou
ze všech ostatních také nejvíce obdivo-
vány pro to, jak se chovají.
Ovšem při dotazování se dětí na vzory
vyvstávají určité problémy. Jednak pře-
devším mladší děti mohou být v tomto upínají svou pozornost již k celým sub- Od podzimu, kdy jste uveřejnili „Hod-
přelétavé, to znamená, že každou chvíli kulturám, jejichž členy se také postup- notové orientace – dílčí výstupy č. 6“
mohou mít za vzor někoho jiného, což ně chtějí stávat. uběhl nějaký čas. Pokročil za tu dobu
je mimo jiné spojeno také s  aktuální Na druhou stranu jsme rádi, že se nám Váš výzkum? A co je hlavním cílem
společenskou situací. Tak například naopak potvrdila celá řada hypotéz sběru a vyhodnocování dat týkajících
v  období zimní olympiády děti volí Ja- a očekávání a že je teď máme pěkně se hodnotového žebříčku dětí – jakým
romíra Jágra, v létě to bude třeba Petr pohromadě. Spousta lidí, kteří čtou ně- oblastem, oborům, profesím může
Čech. A pokud zrovna v  televizi běží jaké závěrečné zprávy z  výzkumu pak přinést užitek povědomí o příkladech,
„Československo hledá superstar“, tvrdí: „No, vždyť to je jasné… to jsem které děti aktuálně „táhnou“?
bude převažovat nějaká teenagerská dávno věděl…,“ ale vůbec nemají ně- V současné době (březen 2011) sepisu-
pěvecká hvězdička. jaká empirická data, o která by své de- jeme závěrečnou zprávu a zapracovává-
dukce opřeli. Mají jen nějaké povědomí me první kolo připomínek, které jsme
Vyplynulo z  dosavadních rozborů zís- o problematice, a když si pak přečtou dostali od odborníků. Ale je to dosti
kaných dat něco, co Vás vyloženě zara- faktické závěry, jsou chytří jako rádio. náročné: těch dat je strašně moc, různě
zilo, překvapilo, co jste nečekal? Navíc naše zjištění vycházejí z analýzy mezi sebou souvisí a každého třeba zají-
Ano a odpověď se váže k  předchozí dat, která jsme získali na reprezenta- má něco jiného. Nicméně někdy v dub-
otázce. Asi nejvíce nás s kolegy zaskoči- tivním vzorku dětí ve věku od šesti do nu by ta zpráva měla být venku. Cílem
la skutečnost, že zaprvé více než polo- patnácti let z celé ČR. Celkem jsme měli výzkumu bylo mimo jiné dát dohroma-
vina (51 %) dnešních dětí nemá nebo 2238 respondentů, což je na takovýto dy materiál, který tady dlouho chyběl,
nedokáže jednoznačně definovat výzkum slušný počet. Výzkumů v  ta- tedy zprávu o dětech a o jejich aktuál-
nějaký svůj vzor a za druhé, že pouze kovémto rozsahu a na taková témata ním životě a dětském světě, o tom jak
něco málo přes 10 % dětí považuje za jako rodina, škola, kamarádi, volný čas, jej prožívají, co si o svém okolí vlastně
vzor někoho z rodičů (maminku 6,3 %, média a co si o nich děti myslí, jak moc myslí a co by v budoucnu chtěli zažít.
tatínka 4,2 %). Skutečnost, že téměř po- dané fenomény vstupují do jejich živo-
lovina dětí nemá vzory, tak lze vysvětlit tů, jakou jim přikládají důležitost atd., Ta zpráva je určena všem, kdo nějakým
tím, že spíše než k samotným jedincům takových moc není. způsobem do aktivního kontaktu s dět-
mi přicházejí. Tedy především pracovní-
kům s dětmi a mládeží ve volném čase
– pedagogům volného času, vedoucím
oddílů, kroužků, klubů apod., dále pe-
dagogům ve školách, vychovatelům,
ale klidně i dnešním rodičům. Pokud
totiž někdo s dětmi chce pracovat, měl
by o nich toho vědět co nejvíc, aby pak
mohl na ně efektivně působit a vychá-
zet jim vstříc na základě jejich potřeb,
nikoliv na základě vlastních domněnek
a konstrukcí. Již teď se ale o data zají-
mají také například studenti pedago-
gických (i jiných) oborů, ale i odborná
veřejnost z  akademického prostředí.
Proto doufáme, že naše práce pro ně
bude přínosem.
Za rozhovor poděkoval
Jiří Majer
7
Naše téma
Věrnost skautské lilii
až za ostnaté dráty Jáchymovského pekla
Zosobňuje věrnost myšlence skautingu stvrzenou činy. Jako
odpůrce totality – nacistické i komunistické – která naši zemi
dlouhá léta dusila, byl v roce 1949 odsouzen ve „skautském
procesu“ k 20 rokům. Z nich si nakonec v komunistických
věznicích a lágrech odkroutil 11 let… Na jaře 1968 a znovu
v  prosinci 1989 nechyběl při obnovení Junáka a byl zvolen
do jeho čelných pozic. Skaut-odbojář „Jirka“ byl v roce 2002
Foto z archivu Jiřího Navrátila – nahoře jako dvacetiletý, dole jeho oddíl v KČT v r. 1943,

v Soluni poctěn nejvyšším vyznamenáním Světové organizace skautského


hnutí – je jediným „Bronzovým vlkem“ východně od Šumavy.

Jiří Navrátil se narodil v roce 1923 v Lip- toria pro Prahu Chalupy byl Jirka s dal-
sku, kde byl jeho otec českosloven- šími skauty zatčen Gestapem, podařilo
ským konzulem, většinu života ovšem se jim však sladit své výpovědi, a tak až
prožil v pražských Dejvicích. Ve třinácti na dva neskončí v koncentračním táboře
ho spolužák přivedl do 4. oddílu Svazu – jsou „jenom“ nasazeni do pracovních
skautů a skautek ČSR. Později, na gym- oddílů tzv. Organizace Todt. „Mně se po-
náziu v  Bučovicích na Moravě, zakládá dařilo zmizet a až do konce války jsem
s tamním   profesorem – jednatelem žil v  ilegalitě. Působil jsem jako spojka
Klubu českých turistů skautský oddíl do- velitele protinacistické vojenské skupiny
rostu KČT: Již ve svých šestnácti letech ´Tajemník´ generála Hrabčíka,“ dodává
tedy začínal působit jako dobrovolník… Jiří Navrátil.

Po nacistické okupaci se v r. 1940 vrátil Je květen 1945. Povstání zastihne skau-
do Prahy, do 2. oddílu, vedeného Jaro- ty KČT připravené: ošetřovat raněné,
foto Vladimír Stárka - Wabi

slavem Foglarem – legendárním Jestřá- fungovat jako spojky, bojovat se zbraní


bem. I po zákazu Junáka skauti z „Dvoj- v ruce. „Války jsou mládeži přístupné,“
ky“ pokračují v činnosti, a to v  rámci lakonicky shrnuje Jiří. Jeho oddíl i on
KČT a Jiří Navrátil je veden jako vedoucí vádět vedoucí v dorostech sportovních sám jsou posléze vyznamenáni Junác-
tzv. 2. skupiny – ve skutečnosti ji ovšem klubů, včetně KČT. Na pokyn či s vědo- kým křížem „Za vlast“ stříbrného stup-
dál vedli Jestřáb a Jarmil Burghauser – mím vůdčích osobností Junáka (R. Plaj- ně. Oddíl je teď Vodní Dvojkou a dob-
Jumbo. Po rozchodu s  Jestřábem pak ner, J. Novák, prof. Charvát, Dr. K. Skála rovolník Jiří Navrátil zase pracuje tam,
Jirka s dalšími dvojkaři založil 13. sku- a další) skautští vedoucí pokračovali kde je ho třeba: Je okrskovým velitelem
pinu. V  KČT se soustředí další ilegální v práci a dařilo se jim oddíly chránit před Junáka, zástupcem oblastního velitele
skautské oddíly a on současně působí tlakem povinné služby. V červnu 1944, a výchovným zpravodajem. Vedl kupří-
jako vedoucí dorostu. na udání tzv. hlavního pověřence Kura- kladu jednu z  prvních zimních Lesních

Jeho otec, aby jako úředník přidělený


tehdy na ministerstvo školství nemusel
podepsat věrnost Říši, jde předčasně
do penze. V dopravním podniku, který
pak coby spolumajitel řídí, po maturitě
krátce pracuje i syn Jiří. Dva zaměstnan-
ci společně s Jiřího strýcem Františkem
Holubem tehdy pomáhali partyzánské
skupině v  Brdech, zásobovali ji ben-
zínem. V roce 1943 za to končí na po-
pravišti. Naštěstí svorně tvrdili, že Jiřího
otec o ničem nevěděl, takže ten vyvázl.
Podnik ovšem nacisti zabavili.

Pro dobrovolníky z KČT i jinde vyvstaly


nové úkoly, když nacisti a bývalý čs. plu-
kovník a legionář Emanuel Moravec zří-
dili zvláštní státní úřad, Kuratorium pro
výchovu mládeže, a zavedli tzv. „povin-
nou službu mládeže“. Zatím ji museli pro-
8
Naše téma
škol s tábořením ve sněhu, v záhrabech a Leopoldov. Na Rovnosti odsouzení cizím jménem. V roce 1968 je přijat do
i v eskymáckém iglú. skauti vytvořili stejnojmenný ilegál- redakce nového týdeníku Doba. A jako
ní roverský kmen. Ten získával zprávy dobrovolník opět nakrátko působí v ob-
Psal se rok 1948. S komunistickým pu- „zvenčí“, pomocí „civilů“ organizoval noveném Junáku – v jeho náčelnictvu.
čem přišlo i vyloučení skauta-odbo- spojení s  rodinami odsouzených, když Jednoho dne, při návštěvě bývalého
jáře ze studií na Právnické fakultě UK. vězni směli psát jen jednou za čtvrt spoluvězně, advokáta JUDr. Františka
„Takzvané Akční výbory, většinou velmi roku a mnoho dopisů beztak nedošlo, Válka, poznává Jiří jeho dceru Bělu,
špatní studenti, tak vyhodily přes deset sháněl léky. Pomáhal spoluvězňům svou budoucí manželku.
tisíc studentů, čtvrtinu všech tehdejších psychicky, organizoval tajné přednášky
vysokoškoláků,“ upozorňuje na komu- a jazykovou výuku – učiteli jim byli ku- Po sovětské okupaci normalizátoři
nistické řádění Jiří Navrátil. příkladu českoslovenští letci ze západ- týdeník zakázali. Jiřímu se podařilo
Počátkem roku 1949 ho Dagmar Skálová ní fronty… Roverské „vydavatelství“ tu udržet jako tzv. volný novinář a pře-
zapojila do přípravy protikomunistické- vydalo kolem 15 rukopisných svazečků, kladatel z  angličtiny, němčiny a fran-
ho povstání organizovaného vojenskou mj. vůbec první český samizdat, sbírku couzštiny. Přeložil například sbírku básní
skupinou Praha – Žatec. Jirka pro ně básní Přadénko z drátů. senegalského prezidenta L. S. Senghora

Jiří Navrátil dnes – s Alešem Sedláčkem, předsedou ČRDM, dole s Petrem Gazdíkem,
získal stovku starších skautů, kteří měli „Nocturna“, díla A. Milera „Obratník
působit podobně jako v  květnu 1945. 11. května 1960 je Jiří po jedenácti le- raka“, Alistaira McLeana „Konvoj do
Murmanska“, F. Torberga „Teta Jole-
schova aneb O zániku západního světa“
(pro exilové nakladatelství A. Tomské-
ho) a další. S manželkou bydlí v jednom

dnešním předsedou poslaneckého klubu TOP 09, foto Jiří Majer


pokoji rozděleného bytu. V  roce 1977
se jim narodil syn Tomáš (skautskou
přezdívkou Katel, pozdější vůdce Dvoj-
ky a dnes zástupce Junáka v  předsta-
venstvu České rady dětí a mládeže).
Před Sametovou revolucí je Jiří redak-
torem kulturní rubriky týdeníku „Naše
rodina“ v nakladatelství ČSL Vyšehrad,
v prosinci 1989 se stává šéfredakto-
rem deníku „Lidová demokracie“. Dne
5. prosince 1989 moderuje v pražské
Městské knihovně shromáždění, na
němž byl obnoven Junák – svaz skau-
tů a skautek ČR. Stává se členem jeho
Ústřední rady a zahraničním zpravoda-
jem, poté je zvolen starostou Junáka;
K akci mělo dojít 17. května 1949, byla tech z  Leopoldovské pevnosti propuš- dnes je jeho místostarostou. A  sou-
však vyzrazena a její účastníci byli po- těn na amnestii. časně se opět věnuje překladatelství;
zatýkáni. Pracuje jako čistič bazénů, jako po- vloni například vyšel jeho překlad knihy
mocná síla na výstavách, jako údržbář Skauting pro chlapce.
Skutečný počet zapojených skautů se v družstvu invalidů – a díky přátelům se
vzdor těžkým výslechům daří utajit. současně živí i překladatelstvím a psa- Vyprávění Jiřího Navrátila zpracoval
Chystá se zvláštní „skautský proces“. ním. Nejprve ovšem na zapřenou, pod Jiří Majer
Díky dohodnutým výpovědím a stateč-
nosti 26 obžalovaných se komunistům
však přece jen moc nevyvedl – proti 18
z nich musel prokurátor obžalobu stáh-
nout. „Odsouzeno nás bylo pouze osm:
student filozofie František Falerský,
vůdce 4. oddílu Praha na patnáct, já na
dvacet let a Dagmar Skálová na doži-
votí. Další si odnesli tresty od jednoho
do pěti roků vězení,“ upřesňuje rozsu-
dek Jiří Navrátil. Věrnost ideálům, kte-
ré jako dobrovolník – skautský vůdce
– vštěpoval svým svěřencům, ho tehdy
přivedla až za ostnaté dráty Jáchymov-
ského pekla.

Prošel tu koncentračními tábory Rov-


nost, Barbora a Nikolaj, potom věznice-
mi v Hradci Králové, na Borech, v Par-
dubicích; za sebou má i Mírov, Ilavu
9
Představujeme
Tancuj a nedrob!
Rozhovor s Jaroslavem Havelkou, vedoucím taneční skupiny Dancing Crakers

Název Občanského sdružení DC (Dancing Crakers, čili Tančící sušenky) si


vymyslely samy děti. Projekt „Tancuj a nedrob“ jim byl nabídnut proto, že
„se flákaly u počítačů, cpaly se hamburgery a tloustly“.
Světe, div se: v nesoutěžních tanečních kurzech, kde se jim lektoři DC věnují,
se děti chovají slušně, nekouří, nepijí a tančí. Jedním slovem – nezlobí.
Nebo spíš „nedrobí“...?
Foto archiv Jaroslava Havelky

Impuls k  založení Vašeho spolku prý A i  když je to vážně boj, tak výsledky se skupin. Je účast na některém z nich –
vzešel – pro někoho možná trochu pře- už po dvouleté dřině dostavují. byť třeba jen na jednom jediném za
kvapivě – ze školního prostředí. Může- rok – podmínkou členství v DC?
te stručně popsat, za jakých okolností Co všechno potřebují děti a teenage- Jsme svobodní lidé a tak to zůstane.
k tomu došlo? ři k  tomu, aby mohli začít naplňovat Může tedy jet kdokoliv, ale když je tá-
Impulsů bylo jistě více. Ale jeden z hlav- heslo Občanského sdružení DC „Tancuj bor naplněn, mají přednost členové
ních se objevil v momentu, kdy jsem a nedrob“? skupiny.
navštívil základní školu, kterou jsem Potřebují pochopit myšlenku, smy-
navštěvoval před dvaceti lety. Během sl kampaně a poznat nás. Co všechno
rozhovoru s  mým ředitelem, kdy jsme mohou získat a naučit se? Je těžké jim
se bavili o dnešních žácích a o tom, jací to přiblížit, protože vše jsou zkušenos-
jsme byli v  té době my, si pan ředitel ti. Já tancuji téměř 14 let a pořád si to
postěžoval – a jeho vzpomínky na naši užívám a učím se nové věci. Tanec mi
generaci vlily trochu slz do jeho očí. Pak otevřel spoustu možností, třeba i to, že
už to šlo samo a já začal přemýšlet. se nestydím a moderuji různé akce. Je
Mrzí mě, že my jako žáci jsme v té době těžké vysvětlit něco, co se musí zažít,
neměli takové možnosti, jaké mají děti aby člověk pochopil. Takže když sebe-
dnes, a prali jsme se o jeden „kožený“ rou odvahu a zahodí stud, tak u nás
basketbalový míč. Když vidím, jaké mají pochopí, že tanec není jen pohyb, ale
dnešní děti podmínky, a raději si jdou
místo tělocviku zakouřit, tak je mi hod-
ulehčí jim v mnoha směrech i jejich ces-
tu životem.
Kontakt:
ně smutno. Občanské sdružení DC
Já sám tancuji a mám rád pohyb, tak Jaké tance se podle Vašich zkušeností
jsem se radil s  kamarády, jak něco u dětí těší největší oblibě? Ke kříži 281
udělat, abychom pomohli učitelům, Jednoduše všechny moderní, co jsou 257 21 Poříčí nad Sázavou
dětem a vůbec celé naší společnosti. „in“, jak se říká. Kouzlo je v tom, že styly
Abych to nějak uzavřel a nerozpovídal se prolínají a tanečník může neomeze- e-mail a telefon:
se moc o projektu, tak bych jen řekl, že ně experimentovat a vymýšlet taneční Autor projektu a vedoucí DC
je spousta lidí, kteří kritizují děti a mlá- variace na hudbu, která se mu líbí. Jaroslav Havelka
dež – sami ale neudělají nic pro to, aby jarda@tancujanedrob.cz
se situace změnila. Hřeje mě vědomí, Součástí Vaší práce s dětmi a mládeží tel.: 605 182 622
že já v  tomto ohledu něco podnikám. jsou mj. i různá soustředění tanečních web: www.tancujanedrob.cz
10
Představujeme
Stalo se Vám, že by některé dítě ne-
mohlo vyjet na soustředění DC jenom
proto, že jeho rodiče nemají na úhradu
nákladů s tím spojených peníze?
S tím se potkáváme stále. Proto se sna-
žíme o co nejnižší cenu, což se nám
daří – a pokud by byla podpora zvenčí,
tak zlevníme ještě víc. Protože mě vždy
mrzí, když vidím nadšeného taneční-
ka, který je pak smutný, že nemůže jet
z důvodu, o němž jste se zmínil.

Podíváme-li se na mapku naší repub-


liky s vyznačenými městy, kde skupiny
Dancing Crakers působí, všimneme si
rozdílu mezi tančícími Čechami a ne-
tančící Moravou. Čím je tato dispro-
porce dána?
Tak na tuhle otázku je jednoduchá od-
pověď: financemi. Rádi bychom rozši-
řovali projekt dál – a věřím, že budeme
– ale všechno je to bohužel otázkou pe-
něz, které chybí. Už jsme „měli“ Brno,
ale kvůli nevědomosti lidí a velkým ná-
kladům jsme ho museli zavřít. Rádi by-
chom se tam ale v budoucnu vrátili.

Co pro Vás znamenalo loňské přijetí


Občanského sdružení DC mezi členské
spolky České rady dětí a mládeže?

Foto archiv Jaroslava Havelky


Byla to pro nás veliká radost, když ta-
kováto významná instituce jakou ČRDM
je, věří našemu projektu a líbí se jí, co
děláme. Znamená to pro nás hodně
a věříme i v  lepší informovanost lidí,
hlavně dospělých, protože kampaň
probíhá z  90% na školách, kde rodiče
nejsou. Myslí si, že jsme klasická taneč-
ní skupina, což je pro nás velké mínus.

Chtěl byste Vy sám na adresu Vašeho


sdružení podotknout ještě něco, co zde
zatím nezaznělo, a mělo by...?
Na závěr: Chtěl bych, aby se všichni lidi
dozvěděli, kdo jsme a jak fungujeme.
Na začátku je vždy hodně těžké prosa-
dit něco nového. A proto mě mrzí, když
se rodiče diví: „Vy neděláte talentové
zkoušky, takže moje dítě u vás může
tancovat, i když mu to moc nejde?“ Tato
slova zní od rodičů dost často. Moje od-
pověď je vždy stejná: „Jsme svobodná
skupina, u nás může tancovat každý bez
výjimky. Já jsem taky nebyl talent, a po
dlouholeté dřině mě tanec živí a napl-
ňuje radostí.“ některém stadionu, kde budou tanco- stačí si jen najít své město na strán-
Rád bych, aby každé dítě – a v  dnešní vat všechny skupiny (města DC) a spo- kách www.tancujanedrob.cz.
době i dospívající mládež a tedy skoro lečně si užijeme skvělou show. Snadno si tam zjistí, kde a v kolik ho-
dospěláci – našli u nás uplatnění. A to din se trénuje. Stačí jen přijít, vyzkou-
nejen v tanci – navrhujeme si oblečení Takže kdo si chce užívat tanec a neře- šet si, jestli by ho to v  DC bavilo (nic
a podobně. Naši skupinu tvoří svobodní šit starosti, ať neváhá přijít do Dancing neplatí) a doma se pak rozhodnout.
lidé, svobodně tvoříme a vyvíjíme Dan- Crackers.
cing Crackers. Kdyby se chtěl někdo připojit k  naše- Za rozhovor poděkoval

11
Už se moc těším, až se brzy ukážeme na mu projektu a přidat se ke skupině DC, Jiří Majer
Ze sdružení
Mezi debrujáry
Kluby malých debrujárů Kamarádi (mladší) a Kutilové (starší) pracují na
ZŠ v Krátké ulici v Klášterci nad Ohří teprve druhým rokem, ale jako záj-
mový kroužek začaly už dříve. V roce 2008 jsme se scházeli s dětmi z druhého
stupně i mimo výuku v kroužku fyziky, kde si všichni mohli vyzkoušet nejen
pokusy, které viděli v hodinách, ale i ty, které se do běžného učiva nevešly.
A protože jsme se zabývali vším, co nás v okolí zaujalo, zvolili jsme název
Svět kolem nás. Zkoušeli jsme vlastnosti různých materiálů, dělali pokusy
s elektřinou, s balónky, hráli jsme si s vodou, sestavovali balóny.
Foto Alena Tučímová

Práce se nám všem natolik líbila, že ČR EXPERTiQ 2010, kde jsme nakonec
jsme v ní zcela samozřejmě pokračovali opět postoupili s oběma kluby do finá-
i v dalším školním roce, ale tentokrát le v Liberci. Tam jsme zcela nečekaně
jsme přibrali i děti z prvního stupně, vyhráli v obou kategoriích první místa,
respektive ze třetích tříd. Děti na prv- a navíc jsme si odvezli i putovní pohár.
ním stupni fyziku ještě neznají; jejich Měli jsme obrovskou radost. Díky výhře
zájem o to, co se všude kolem děje, je jsme na podzim vyjeli i do Německa na
však velký. Do práce kroužku se zapojily týdenní sportovně-zábavní pobyt, který
velice nadšeně a přinášely i samy nové jsme si skutečně užili se vším všudy.
nápady.
Jsme rádi, že jsme se k debrujárům
Protože jsme hledali stále nové námě- A v Plzni jsme se rozhlíželi pečlivě dál, přihlásili. Přineslo nám to rozhodně
ty na pokusy, využívali jsme i internet. protože práce debrujárských klubů obohacení naší vlastní činnosti, spous-
A právě při jednom takovém hledání a vyprávění o tom, kam se všude s de- tu nových námětů. Sami jsme naopak
v polovině února jsme narazili na strán- brujáry mohou jejich členové dostat mohli nabídnout ostatním své nápady.
ky debrujárů – a na soutěž Pokusmánie a  co tam mohou zažít, nebraly konce. Můžeme se zúčastňovat velice zajíma-
2009. To bylo něco pro nás, vyzkoušet V Plzni jsme nakonec obsadili krásné vých akcí u nás i v zahraničí za mini-
si zajímavé věci, vyrobit si logické hry, šesté místo a krátce po své první schůz- mální poplatky (zbytek hradí AMD ČR).
hračky z papíru… Rychle jsme se přihlá- ce jsme posílali přihlášku hned dvou V  dnešní době je vůbec nezanedba-
sili, během dvou týdnů zvládli i první klubů debrujárů, do Kamarádů a Sluní- telnou výhodou i dotace, kterou kluby
kolo soutěže a pak jsme už v klidu po- ček (Sluníčka se letos přejmenovala na z AMD ČR dostávají. Získali jsme navíc
kračovali v dalších kolech korespon- Kutily, pozn. aut.). Dnes už pravidelně i spoustu nových přátel po celé repub-
denční části. V červnu jsme nevěřili brouzdáme na stránkách debrujárů, lice, s nimiž si vyměňujeme pravidelně
výsledkům: postoupili jsme do finále kam přispíváme i my svými nápady ze informace a těšíme se, až se zase na ně-
v  Plzni! schůzek, posíláme fotky, filmečky. Naše které akci setkáme.
klubové stránky nyní patří překvapivě Alena Tučímová, AMD ČR
mezi nejvíce navštěvované, alespoň co
se klubů týče; proč, to ovšem musí po-
soudit už sami návštěvníci.
V roce 2010 jsme se zúčastnili další sou-
těže Asociace malých debrujárů (AMD)
12
Ze sdružení
Může se to stát i vám
Jak začít? Zkrátka, jedete si takhle na jarní prázdniny na chalupu Polana
v Beskydech. A hned druhý den velký průšvih.
Chvilka nepozornosti, hra na babu Po další zdlouhavé anabázi se lékaři roz-
u chalupy, dokonce i vevnitř. Poklop do hodnou, že pojedeme do 100 km vzdá-
podkroví je zajištěný, ale jak se chalupa lené nemocnice v Olomouci; je to lepší,
celá, díky pobíhajícím dětem, chvěje, souhlasím. Maminka o tom ovšem neví,
poklop najednou spadne. A jak jinak a zatímco před necelou hodinou muse-
než přesně v momentě, kdy se někdo la vše odsouhlasit ona a já nesměl nic
snaží hupsnout dolů a za okraj se drží vědět, teď jsem najednou rozhodoval
svojí malou rukou. A pak si to dokážete já. Slušně jsem tedy upozornil lékaře,
představit… hulákání, krev, no hrůza. že to alespoň oznámím rodičům, že ne-
V našem případě to, naštěstí, odnesla musí mít strach, budou souhlasit. Léka-
jen bříška dvou prstů. Prsty jinak zůstaly ři zmateně a bojácně přikyvují. Pak ješ-
celé – a v budoucnu i bez následků, tě následuje převoz do Olomouce a ve
díkybohu! 23:30 předání téměř na operační sál.
Hrdina se vším již počítá; ví, že zde
Rád bych tu ale popsal, co všechno při bude cca tři dny sám, je v klidu. Podě-
takové záchranné akci můžete podstou- kují a musím odejít.
pit a na co je třeba býti připraven. Byla Takže 23:30, špinavý, unavený někde
neděle, kolem šesté večer. Po průšvihu v Olomouci. Díky hodnému saniťákovi
se jeden z dospělých věnoval zachraňo- se dostávám zpět do Vsetína, kde mu-
vání, druhý žhavil telefon. Už od pohle- sím nocovat. Vlakové i autobusové ná-
du bylo jasné, že tohle se bez nemoc- draží je zavřené, takže mě zachraňuje
nice neobejde. Linka 155 – dvě minuty hotel Vsacan. Vše dobře dopadlo a já
vysvětlování naší polohy, nepomáhají se druhý den vracím na Polanu. Bylo to
ani GPS souřadnice, protože je na dis- náročné.
pečinku potřebují v jiném formátu. Po-
pisujeme průšvih, dostáváme rady, jak záchranářů, zda konečky nejsou náho-

Foto Ondřej Šejtka, A-TOM


zachránit dítě i konečky, je nám naká- dou v mokru, že bobtnají, jen nevěřícně
záno čekat na hasiče, kteří nás údajně odpovídám, že mě paní na dispečinku
hledají. znovu hnala namočit gázu, hlavně prý
Vzápětí telefon od sanitky, že jedou, nesmí být v suchu, ale vše je dobré: je-
znovu popis, kde jsme, a pokyn, ať jde- deme do nemocnice.
me dolů. Linka 155 volá a křičí, že nikam Tam normální příjem, ošetření a po půl
nesmíme, že nás hledají hasiči. Volají hodině, kdy mě do ordinace nepustili,
hasiči, že nás nemohou najít, popisuji, chtějí kontakt na zákonného zástup-
byť špatně, jak se k nám dostat, okolí ce a nechtějí mi nic říci. Nic mi není Myslete, prosím, na to,
moc neznáme a místní názvy jsou nám platné, že tvrdím, že jsem to právě já, že vám v případě nějakého průšvihu
cizí, nabízíme souřadnice, ale je nám komu mohou vše povědět. Půjčuji tedy velmi pomůže, když:
opáčeno, že nemají ani GPSku. Hovor svůj telefon a voláme mamince, která • Budete vědět nejen, kde jste, ale také,
končí větou: „Vydržte, pane, hledáme je v té chvíli již informovaná. Doktor jí jak se na to místo mohou dostat zá-
Vás, jsme v terénu,“ což mě neuklid- vše vysvětluje, samozřejmě za zavře- chranné složky za sněhu, náledí apod.
ňuje, protože v chatě, ač velmi slabě, nými dveřmi, abych nic neslyšel. Ma- • Budete mít nějaký cár papíru, kde
tak přeci jen malinko kňourá náš malý minka pak volá zpátky a vše popisuje bude napsáno, že přebíráte veškerou
hrdina. Po hodině nás nacházejí hasiči, zase mně, stojím při tom dva metry zodpovědnost a že Vám mohou v ne-
tedy my je nacházíme na druhé stráni, od doktorů. Snažíme se poslat faxem mocnici sdělovat informace.
jak funí po svých – říkali jsme jim to, že nebo emailem souhlas, že mi mohou • Budete mít dost peněz na případný
nevyjedou :o). Přichází místní dobro- vše říci, protože telefonicky jim to ne- nocleh v hotelu Vsacan :o)
volní „pupkáči“ a jeden hasič sporto- stačí, ale nemají fax, takže to nejde. Dnes se tomu všemu už směju, protože
vec, chvíli přemýšlím, jestli nebudeme Začínám rudnout a ptám se, mohu-li se to dopadlo nakonec dobře. Prsty budou
zachraňovat my je. za malým hrdinou jít alespoň podívat. funkční.
Hned se ptají, kde je raněný, a že prý Doktoři se začínají radit, jestli za ním Ke všemu je nutné ještě připočítat ob-
zlomená noha, co? Odpovídám, že ne, vlastně můžu, když nejsem zákonný rovský hlad, neustále vybitý telefon
že cvaklé prsty, on na to, že mu nahlá- zástupce. Rudnu, bobtnám, saze bou- a  mokré kalhoty od tajícího sněhu.
sili zlomenou nohu. Jen se pousmí- chají a hodně nahlas odpovídám, že se Radši ale dávejte bacha.
vám, balíme vše potřebné a vyrážíme jich přestávám ptát a jdu za ním, jsem
po svých dolů, no přesně tak, jak jsme jediný, koho tu má, a samotného ho Ondra Šejtka, TOM S.T.A.N.
chtěli před hodinou sami. Za pět mi- nenechám. Uklidňující řeči zdravotní Psáno pro časopis
nut u hasičského džípu, za dalších pět sestry nepomáhají.Doktoři se usnesou, Asociace turistických oddílů mládeže „Tomík“
minut u sanitky pod kopcem. Na dotaz že tedy mohu.
13
Z ČRDM
Aleš Sedláček znovu zvolen předsedou ČRDM
Nynější předseda České rady dětí a mládeže (ČRDM) Aleš Sedláček (Liga
lesní moudrosti) má stát v jejím čele i v období let 2011 až 2014. Rozhodli
o tom jednomyslně svými hlasy delegáti a delegátky 34. Val-
ného shromáždění (VS) ČRDM, konaného 14. dubna t. r.
Nejvyšší orgán zmíněné střešní organizace rovněž jmenoval
Představenstvo ČRDM v jeho novém, jen lehce obměněném
složení a rozhodl i o přijetí nového člena, kterým je Sdružení
evangelické mládeže.
Foto Jiří Majer, 34. Valné shromáždění ČRDM, uprostřed Aleš Sedláček

Pokud jde o přijímání nových členů, subjekty, což stanovy ČRDM zapoví-
jarní VS přijalo z pěti uchazečů de fac- dají. (Je však možné, že otázka krité-
to jen již zmíněné Sdružení evange- rií pro přijímání nových spolků může
lické mládeže. Druhou přijatou orga- být na půdě ČRDM znovu posuzována
nizací je totiž Slezská diakonie, která a dále precizována.) O žádosti sdruže-
však prostřednictvím svých tří orga- ní Hnutí Žebřík a Permalot VS nakonec
nizačních jednotek v řadách ČRDM již nejednalo a rozhodnutí přesunulo
předtím působila; poté, co tyto for- na podzimní termín. Objevila se totiž
málně ukončí svoji činnost pod stře- informace o tom, že v Olomouckém
chou Rady, zůstane v seznamu jejích kraji, odkud obě sdružení jsou, má být
členských sdružení Slezská diakonie vbrzku založena krajská mládežnická
jako jeden subjekt. Radu dětí a mlá- rada – a  v takovém pádě by se zmí-
deže Libereckého kraje (RADAMLK) něné spolky mohly přidružit k členům
Představenstvo ČRDM k přijetí nedo- ČRDM jejím prostřednictvím, a nikoli
poručilo a delegáti VS se většinově přímo.
ztotožnili s jeho míněním. Důvodem
nepřijetí byl nesoulad stanov RADA- šlo o to, že v  liberecké krajské mlá- 34. VS ČRDM kromě jiného schválilo
MLK se stanovami ČRDM; prakticky dežnické radě figurují dva komerční výroční a hospodářskou zprávu ČRDM

14
Z ČRDM
za rok 2010, schválilo upravený rozpo-
čet ČRDM na rok 2011, vzalo na vědo-
mí zprávu revizní komise a vyslechlo
i informace Představenstva, jeho
členů a dalších aktivistů ze sdružení,
kteří prezentovali vybrané projekty.
Šlo například o projekt Kamchodit.
cz, projekt slevových karet, finanční
gramotnosti, kampaň Umačkáni dět-
mi a jiné. Rýsuje se rovněž užitečný
projekt pomoci v mimořádných, kri-
zových situacích, jako jsou živelné po-
hromy, vichřice a podobně: Sdružení
budou mít k dispozici elektronický
formulář, kde nabídnou své kapacit-
ní možnosti (dobrovolníci, vybavení)
při pomoci v mimořádných situacích ným záchranným systémem. Krajské nejsilnější mandát. V krátkém proslo-
a své případné propojení s Integrova- rady dětí a mládeže by přitom mohly vu nicméně podotkl, že k nejdůleži-

Foto Jiří Majer, zástupci sdružení ČRDM při jednání 34. Valné shromáždění
sloužit jako koordinátorky takové po- tějším úkolům nového vedení ČRDM
moci. v nadcházejícím období bude jistě pa-
Samotná volba předsedy ČRDM pro- třit hledání a nalezení vhodného člo-
běhla formou tajného hlasování. Hla- věka, který by vedení České rady dětí
sovací lístky nabízely možnost ANO, a mládeže po něm převzal.
NE a ZDRŽEL SE – a všichni delegáti
a delegátky VS zvolili nezávisle na sobě Jiří Majer
svorně první z možných variant. A tak,
jakkoli Aleš Sedláček neměl protikan-
didáta, obdržel od zástupců členských
sdružení na 34. Valném shromáždění

Nové Představenstvo ČRDM


bude fungovat v tomto složení:
Aleš Sedláček, předseda (Liga lesní moudrosti)
Jan Cieslar, 1. místopředseda (Junák – svaz skautů a skautek ČR),
Ondřej Šejtka, místopředseda (Asociace TOM),

Michaela Humlová, členka představenstva (ELSA),


Lenka Dvořáková, členka představenstva (Expedice Natura),
Miroslav Jungwirth, člen představenstva (Pionýr),
Jan Husák, člen představenstva (AFS Mezikulturní programy),
Ondřej Chobot, člen představenstva (Česká tábornická unie),
Tomáš Navrátil, člen představenstva (Junák – svaz skautů a skautek ČR),
Zbyněk Šolc, člen představenstva (Asociace středoškolských klubů ČR),
Jan Burda, člen představenstva, mluvčí Komory krajských rad,
Martin Paclík, člen představenstva (Rada dětí a mládeže kraje Vysočina),
Ondřej Mánek, člen představenstva (Folklorní sdružení ČR).

15
Z ČRDM
Bruselský úspěch Krátce z ČRDM
Do dokumentu Evropské komise, cíleného na pod-
poru mládeže, se promítly i zkušenosti z ČRDM • Představenstvo ČRDM se za-
bývalo vyhodnocením Strategie
ČRDM na léta 2006-2010 a pří-
pravou na další období.

• Během února se ČRDM zapoji-


lo do příprav mediální propagace
Evropského roku dobrovolnictví -
konkrétně skupiny „dobrovolnic-
tví s dětmi a mládeží“. Prezentace
činnosti se objevují průběžně na
webu Dobrovolnik.cz. Byly před-
staveny také na tiskové konferen-
ci 7. března na MŠMT.

• Blanka Lišková shromažďovala


ve své kanceláři nejen úhloměry,
míče a další školní potřeby pro
děti do Afghanistanu, ale také ply-
šáky, celé pytle plyšáků...

• Začátkem března byl dosavad-


Dne 24. 2. 2011 se podařilo našemu se, prosím, oprostěme od technické ní předseda ČRDM Aleš Sedláček
zástupci v Evropském hospodářském stránky věci, jako jsou pozdě vyhlašo- nominován devíti největšími člen-
a sociálním výboru Pavlu Trantinovi vaná výběrová řízení apod.). Důležitý skými sdruženími na předsedu
Foto EHSV a Jiří Majer (vpravo dole)

prosadit jednomyslné stanovisko ve je i požadavek na udržení rozpočtu na i  pro další volební období.
specializované sekci Zaměstnanost, so- program Mládež v akci a poukázání na
ciální věci, občanství, ke sdělení Komise další možnosti čerpání z ESF na aktivi- • Pracovníci Kanceláře ČRDM si
Mládež v pohybu – iniciativa zaměřená ty mladých a pro mladé. Tyto výstupy 7. března změřili síly, odhad vzdá-
na rozvinutí potenciálu mladých lidí jsou důležité i pro další rozpočtové ob- lenosti a techniku švihu při večer-
(KOM2010 477). Tak a teď trochu lid- dobí. Právě zde, v Bruselu, teď dochází ním bowlingu.
sky. Evropská komise vydala dokument, k diskusím o tom, jak se budou měnit
který navrhuje opatření, jež by mohla evropské finanční priority. • V březnu 2011 vyšlo první číslo
pozitivně ovlivnit život mladých lidí v letošní ARCHY, zpravodaje o vý-
EU. Jako hlavní problém, na který ini- Stanovisko je samozřejmě kompromi- chově a využití volného času dětí
ciativa reaguje, je v některých státech sem. EHSV je složeno ze tří zájmových a mládeže, který ČRDM vydává.
obrovská nezaměstnanost mladých lidí. skupin „Zaměstnavatelé“, „Zaměstnan- Letošní Archa má nový grafický
Stanovisko prosazené Pavlem Trantinou ci“ a „Různé zájmy“ (např. zemědělci, kabátek, snížený počet tištěných
odráží zkušenosti získané z „mládežnic- spotřebitelé, environmentalisté, ro- kusů, jen šest čísel, ale oproti
kých“ projektů, které právě běží v Čes- diny, nevládní organizace atd.). Najít předchozím letům celobarevných
ké republice. společný pohled na věc je tedy samo- a o pár stran tlustších. A navíc na-
zřejmě těžší, než by se na první pohled bízí rozesílku elektronické verze…
Evropský hospodářský a sociální výbor zdálo. Odpovídá tomu také košatost
vypracovává stanoviska, která předává stanoviska. • Ve středu 30. března 2011 byly
dalším evropským institucím. Jakou má slavnostně uděleny dalším člen-
toto konkrétní stanovisko souvislost Pavel Trantina byl po čtyřech letech ským sdružením certifikáty „Orga-
s činností České rady dětí a mládeže úspěšné činnosti v EHSV znovu nomi- nizace uznaná MŠMT pro oblast
(ČRDM)? nován Českou radou dětí a mládeže a práce s dětmi a mládeží“.
schválen vládou ČR v květnu loňského
V dokumentu jsme chtěli zohlednit roku na další pětileté období za zásadní -mkr-
výstupy našeho projektu Kecejme do podpory MŠMT a MZV. V současnosti
toho, což se nám povedlo. Zajímavá je v EHSV předsedá pracovní skupině pro
i pasáž o slevových kartách, která vedla Evropský rok dobrovolnictví. V pracov-
ke koordinaci našich snah o přenesení ní skupině k iniciativě Mládež v akci byl
těchto karet do mimoškolního prostře- zpravodajem. Jako experta pro stano-
dí. Zajímavé je i to, že uvádíme systém visko si vybral Aleše Sedláčka, předse-
uznávání neformálního vzdělávání a du ČRDM a Tineho Radinju, v té době
naše pokusy v ČR, jmenovitě Klíče pro prezidenta Evropského fóra mládeže.
život, , jako příklad práce s kompeten- Aleš Sedláček, předseda ČRDM
cemi v neformálním vzdělávání (zde
16
Ze sdružení

Jsou jich tisíce. Svůj čas a energii dávají ostatním.


Prací s dětmi pomáhají
Dobrovolníci
růst nám všem.
pracující s dětmi
jsou všude
e l ní.
kolem nás... v i dit
y ne
o hd
u mn
o jso
ř e st
P
Pomozte nám to změnit!
Umačkáni dětmi je kampaň připravená
sdružením Pionýr u příležitosti Evropského
roku dobrovolnictví. Přidejte se i vy! Stačí
jen vyslovit svůj názor.

www.umackanidetmi.cz Projekt je realizován s podporou


Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Evropský rok dobrovolnictví 2011

Bambiriádu 2011 doprovodí fotografická soutěž


Letošní ročník Bambiriády má ozvláštnit – jako ostatně vždy – řada do-
provodných akcí. Jednou z těch na celorepublikové úrovni bude i fo-
tografická soutěž chystaná ve spolupráci s partnerským dětským serverem
Alík.cz a s podporou největšího českého foto a video alba Rajče.net

Připravovaná fotosoutěž vybídne ná- dětí a mládeže, která z nich nakonec


vštěvníky bambiriádních areálů k poří- vybere deset nejzdařilejších. Jejich au-
zení zdařilého snímku dětí při tvořivé toři se pak budou moci těšit na docela
činnosti, jejichž pestrá nabídka je pro zajímavé ceny,“ nastínila programová
zmíněnou akci typická. První cenou manažerka Bambiriády Blanka Lišková.
v soutěži bude víkendový pobyt v ba- ni budou moci vypravit do některého
vorském hotýlku s volným vstupem do Třináctý ročník prezentační přehlíd- z následujících měst: České Budějovi-
tamního zábavního parku a aquaparku. ky činnosti dětských a mládežnických ce, Frýdek-Místek, Cheb, Chomutov,
sdružení otevřeně propaguje myšlenku Chrudim, Ivančice, Jihlava, Liberec,
„Soutěžní fotografické snímky se budou dobrovolnictví; vždyť Bambiriáda 2011 Milovice, Náchod, Ostrava, Plzeň, Pra-
vkládat právě na Rajče.net a veřejnost proběhne v době od 26. do 29. květ- ha, Rychnov nad Kněžnou, Třinec, Zá-
o nich pak bude moci hlasovat. Dvacít- na jako oficiální akce Evropského roku břeh na Moravě a Zlín.
ka nejlépe ohodnocených fotek popu- dobrovolnictví. Bambiriáda sama ostat-
tuje před porotu sestavenou pořádající ně stojí a padá s nadšením tisíců dob- Více informací na www.bambiriada.cz
organizací – tedy naší Českou radou rovolných pomocníků. Zájemci se na -maj-
17
Ze zahraničí
Ukrajina, země statečných dětí
V ukrajinském děcáku jsem byl bezmála tři týdny. V obrovském baráku žije
170 dětí. Většina kluků a holek nemá rodiče vůbec nebo, jak sami říkají:
„Stojí za nic.“ „Moje máma moc chlastá vodku a fotra už nemám,“ řekl mi
čtrnáctiletý Slavik. „Teď už jsem tady a mám aspoň co jíst a je tu teplo, jsem ve
třetí spalni,“ dodal a běžel hrát fotbal. Spalňa je velká místnost, která mi svými
vysokými stropy připomínala tělocvičnu. V takové spalni spí až třicet dětí.
Foto Gracián Svačina a archiv autora

Vzpomínám si, jak mě sedmiletá Ali- a koukal na Vovu, který se potápěl a já čekalo pět dětí. „Jdeme tě doprovodit.
na chytla za ruku a ukazovala mi svo- mu počítal, jak dlouho vydrží pod vo- Čekám na tebe už hodinu. Měli jsme
ji skříňku. Opatrně vyndala kamínek. dou. „Dám ti tu deku dál, jo?“ přiběhla strach, že už jsi odjel,“ řekla rozespalá
„Ten jsem si vzala z ulice, když mě od- Kamila a posouvala mi deku dál od bře- Vika. Říkal jsem si: „Já jsem to tady vy-
váželi sem.“ „A tohle je moje máma,“ hu. „Co děláš, prosím tě? “ zeptal jsem držel, až přijedu, budu mít špagety, říz-
ukazovala na černobílou a zmačkanou se. „Dám ti tu deku dál, aby po tobě ky, bramborový salát, buchty, ale co ty
fotku. Bylo mi úzko. „Hele, dělej, uká- nelezly krysy,“ odpověděla a běžela pla- děcka, který tady zůstávají.“
žu ti, kde spí moje ségra.“ Utíkal jsem vat. Poznal jsem Ukrajinu očima kluků a ho-
o dvě poschodí výš. Později jsem zjistil, lek, které nemají svoje mobily, kartáček
že děti jsou rozdělené podle věku. Na na zuby ani svého plyšáka, s kterým
malé a velké a taky na kluky a holky. Ani
Jídelníček: Kaše! chodí spát. Poznal jsem, že na Ukrajině
sourozenci nemohou být v jedné skupi- Každý den mají jeden druhého.
ně. Nemají svoje pokoje. Mají jen svou
postel a malou skříňku, o kterou se dělí
a celý rok Gracián Svačina, Duha Zámeček

s dalšími třemi dětmi.


S děckama jsem trávil všechen svůj čas.
Od rána až do večera. Společně jsme
Dám ti deku chodili na snídaně a společně jsme cho-
dál, aby po tobě dili i spát. Ráno k snídani byla vždycky
kaše. Odpoledne byla taky a večer byla
nelezly krysy kaše znovu. Jedli jsme pohankovou,
krupičnou, kroupovou, rýžovou. Ob-
„Půjdeme na koupák,“ jásal už na snída- čas byly i těstoviny s kouskem masa. To
ni malý Valentýn. Těšil jsem se taky. Ko- bylo málokdy, skoro vůbec. „Máte tady
nečně bazén, ten v létě bodne. Kdybych příbory?“ napadlo mě jednou. „Ne, na
se nestyděl, jásal bych s Valentýnem co?“ odpověděl Jura.
taky. Došli jsme k řece a děti se začaly
vysvlékat a jedno po druhém skákat do
řeky. Voda byla strašně špinavá. Na hla-
Měli jsme strach,
dině pluly flašky od piva a vodky. Ti malí že jsi už odjel
přelívali vodu z jedné flašky do druhé a
ti velcí plavali od břehu k břehu. Já se Poslední den, kdy jsem vstával asi v šest
do vody neodvážil, seděl jsem na břehu hodin ráno na autobus, před vchodem
18
Ze zahraničí
v lednu zástupci Duhy Zámeček ukra-
jinským dětem, když připravovali letní
spolupráci mezi ukrajinským zařízením
a Duhou Zámeček. „Prosím tě, vzkaž
tomu Matějovi, že ho moc pozdravuju
a že všem děkuju,“ řekla Nataša, která
poprvé v životě viděla Bárbínu.
„Projekt Expedice Mukačevo 2011 po-

čítá s výpravou dvaceti dětí z českých


domovů na Ukrajinu. České a ukrajin-
ské děti vezmeme na výlety do krás-
ných okolních hor. Přichystáme čes-
ko-ukrajinskou Superstar, uvaříme jim
Expedice Mukačevo 2011 naše české speciality. Za odměnu se
necháme hostit jejich kašemi, využívat
budeme „turecké“ domovské záchody
Děti z dětských domovů pomáhají svým a spát budeme v jejich megaložnicích,“
ukrajinským kamarádům sdělil Vladislav Sobol, předseda re-
dakční rady časopisu Zámeček. O tento
projekt už projevila zájem spousta dět-

Foto Gracián Svačina a archiv autora


Duha Zámeček připravuje „Expedici emailů a dopisů vzešel nápad připra- ských domovů. Projekt je podpořený
Mukačevo 2011“, ojedinělý projekt pro vit společný letní tábor pro děti z Čech dotací MŠMT a záštitu přislíbil ředitel
děti z dětských domovů z České repub- a  Ukrajiny. Obě skupiny dětí mají stejný Odboru pro mládež MŠMT Michal Ur-
liky. O letních prázdninách dvacet dětí osud. Jak děti na Ukrajině tak děti v Čes- ban.
z českých ústavních zařízení pojede na ku žijí bez rodičů.
tábor do sirotčince na Ukrajině. S nápa- „Bylo nám těch dětí na Ukrajině moc Expedici Mukačevo 2011 bude před-
dem přišly děti samy. líto, a proto jsme vzali velkou krabici cházet benefiční koncert Úsměv ukra-
a narovnali do ní plyšáky, bárbínky, teto- jinským dětem, který rovněž připravují
Časopis Zámeček, jediné médium pro vačky, náušnice a ti nejmenší namalovali děti z dětských domovů.
děti v ústavní péči (www.zamecek. obrázky,“ napsal Matěj Nebúrka z Dět- Jana Šoupalová, Duha
net), vydává od roku 1997 Duha Záme- ského domova Jeseník. „Chtěli jsme
ček. Reportáž publikovaná ve 100. čís- našim kámošům z Ukrajiny nějak pomo-
le Zámečku na podzim loňského roku ci,“ dodal Matěj. Balík osobně předali
o ukrajinském sirotčinci vyvolala u dětí
z dětských domovů velký ohlas. Napsal
ji Gracián Svačina, šéfredaktor dětské
redakce Zámečku, který vyrůstá v dět-
ském domově Jemnici. V mukačevském
zařízení strávil během letních prázdnin
2010 jako dobrovolník více než tři týd-
ny.
„...Naši kámoši na Ukrajině spí třeba ve
velkých místnostech klidně po třiceti
dětech, dělí se na kluky a holky a ještě
na mladší a starší. Nemají pokoje jako
my a někdy nemohou ani sourozenci
spát spolu. Přes den jedí různé kaše
a maso mají jen dvakrát týdně – a to
ještě takové, které my dáváme kuchař-
ce zpátky, protože je tlusté,“ popisoval
ostatním dětem z českých dětských do-
movů ve své reportáži Gracián.

Z námětů, které se do redakce Zámečku


po reportáži dostaly, a dalších mnoha
19
Anketa
Kdy jste si naposledy pochutnali
na jídle z ešusu či kotlíku nebo na jídle připraveném venku na otevřeném ohni?

Lejla Abbasová, přítel člověka – používala jsem ho A den před tím srazem jsme totálně
nejen na jídlo a pití, ale taky jako zbraň zabloudili. Byli jsme někde uprostřed
moderátorka proti vlezlým klukům! lesa, už se hodně stmívalo a věděli
jsme, že dál už to nepůjde.
Foto Marek Krajči, Michal Moučka a archiv Blanky Liškové

Předevčírem! Pálili jsme větve na za- Ivan Hlas, Žádný problém, všechno jsme měli
hradě. K snídani jsem chtěla uvařit pár- s sebou.
ky a nakonec jsem je napíchla na klacek zpěvák, kytarista A tak po úžasné polívce jsem vytasil
a měli jsme skvělé párky z ohýnku. a skladatel z báglu palačinky v prášku a na víčku
od ešusu je na ohni udělal. Fakt jsem
Heidi Janků, Už je to dávno, ale vzpomínka úplně takový od tý doby nejedl. A byly s bo-
jasná. Byli jsme s kámošema na tzv. růvkama a jahodama, jenom kam jsme
zpěvačka velkém vandru na Šumavě, celá parta dosáhli. Usínali jsme nacpaný a vůbec
měla sraz v Kašperských horách. My nám nevadilo, že kolem celou noc rylo
Tak to už je hodně dávno, ještě jako jsme ještě s jedním kamarádem vyrazili stádo divočáků.
malá holka jsem jezdila na pionýrské o pár dní dřív, že se tam předem trochu Možná i proto si ty palačinky tak dobře
tábory, takže tam byl ešus nejlepší projdem. pamatuju.

Hřebenovka
V tajence se skrývá název jednoho z členských sdružení ČRDM

1. Představený kláštera. – 2. Jednotka společné evropské měny. – 3. Křestní jméno herce Sharifa. – 4. Římský mravokárce. –
5. Draví ptáci. – 6. Vůz. – 7. Severské mužské jméno. – 8. Prosklený otvor ve zdi. – 9. Německá automobilka. – 10. Umělecká
trojice. – 11. Horolezecká slaňovací osmička. (maj)
Tajenka z minulého čísla: Klub Pathfinder
20
Ze sdružení
Jednou větou ze
sdružení
22. února slaví už více než 80 let 40 milionů skautů a skau-
tek na celém světě Den zamyšlení – „Thinking day“.
www.skaut.cz

„Hrajeme si s Chrudimkou“ byla série pravidelných herních


odpolední v Chrudimi, kde bylo možno zahrát si deskové a
karetní hry. Již svou čtvrtou sezónu zahájil v pátek 25. břez-
na informační portál
www.chrudimka.cz Debrujáři budou reprezen-
tovat ČR v Turecku
V pražském Podsvětí to vře… zpráva se jako požár žene ulice-
mi… je na čase navléknout bílé rukavičky! – tak začínala le- Ve dnech 2. – 6. května 2011 proběhne v tureckém Istan-
genda každoroční hry Mafie, pořádané Gymnasionklubem, bulu světová jubilejní, 20. výstava výzkumných projektů
do níž se zapojili nejen podsvětní živlové celého světa. MEF 20th International Research Projects Exhibition. Mezi
www.duha.cz a http://mafie.podsveti.cz tradiční účastníky týmů z více než čtyřiceti zemí všech kon-
tinentů se letos opět zařadí i delegace Asociace malých de-
Hnutí Brontosaurus zveřejnilo seznam letních akcí progra- brujárů ČR, kterou s dětmi z klubů ve Frýdku Místku povede
mu Prázdniny s Brontosaurem. Zájemci si mohou vybírat ze Mgr. Libor Lepík. Nebude snadné dosáhnout a pokusit se
široké nabídky více než čtyřiceti akcí, které mají jedno spo- překonat vysokou laťku, kterou nastavily v roce 2009 kluby
lečné – všechny nabízejí pozoruhodný mix dobrovolnické ze Stříbra a 2010 z Liberce. Přesto přejeme malým debrujá-
práce pro přírodu a památky, netradičních zážitků a aktivit rům a odvážným výzkumníkům hodně úspěchů a těšíme se,
a přátelský kolektiv mladých lidí. že nás po svém návratu seznámí s pěknými výsledky.

Archiv AMD ČR a Prázdninové školy Lipnice


www.brontosaurus.cz
Mgr. Petr Zapletal, prezident AMD ČR

Trochu jiné dobrovolnické víkendy nabízí mladým lidem


projekt Tamjdem, který pořádá Duha. S Tamjdemem máte
příležitost potkat otevřené mladé lidi a evropské dobrovol-
níky, lépe poznat, jak fungují české nevládní organizace i
lidi, kteří je vedou.
www.trochujinak.cz

V anketě o nejoblíbenějšího učitele získala Petra Šišková ti-


tul Dětský Ámos 2011 od dětské poroty a od dospělé poroty
pak titul nejvyšší – Zlatý Ámos 2011. Ámosovská koruna a
žezlo se tak na rok usadí na západě Čech, v ZŠ Rokycanova
v Sokolově.
www.zlatyamos.cz

Projekt teenagerů a pamětníků s názvem Skautské století


Zážitkový kurz Horizont:
sbírá příběhy, které by neměly zapadnout. Uchování vzpo- jdu dál, než znám!
mínek a osobních příběhů lidí perzekvovaných za nacistic- Nový letní kurz Prázdninové školy Lipnice je určený každé-
kého i komunistického režimu – to jsou hlavní cíle projektu mu, kdo se nebojí vyjít ze stereotypu a poznávat sám sebe.
Skautské století. Jeho výstupem je webová stránka Jak se zorientuješ a zachováš v situacích, které jsi dosud ne-
www.skautskestoleti.cz zažil? Chceš být hrdý sám na sebe? Dokážeš nést důsledky
svého rozhodnutí? Jsi schopen vyrovnat se s nesouhlasem?
V sobotu 16. dubna 2011 proběhl v České Lípě již 13. roč- Umíš si přiznat, že nevíš, jak dál?
ník amatérské přehlídky divadel turistických oddílů mládeže „Často ve svém životě překonáváme horizonty – některé
„Cimrman by se divil“. Sjely se na něj tomícké oddíly z celé nás lákají, jiných se obáváme. Je zajímavé si tu svou vnitřní
republiky do Jiráskova divadla. Přijeli z Loun, z Kamenického sílu občas vyzkoušet v prostředí, kde je možné zkoušet svo-
Šenova, z Turnova, z Roztok u Prahy, z Prahy a nechyběly ani bodně, bez rizika, že s důsledky našich experimentů bude-
domácí českolipské partičky. me potom v životě konfrontováni dlouhou dobu,“ říká Jiří
www.a-tom.cz Škvor, vedoucí instruktor kurzu. „Hledání a překonávání na-
šich horizontů je věc objevná, zajímavá, pro statečné lidi,“
dodává.
Zažít deset dní za horizontem znamená deset dní v přírodě,
s novými lidmi, s novými intenzívními zážitky.
Více na www.psl.cz/horizont.

Jiří Škvor, Prázdninová škola Lipnice


21
Inzerce

3UDFXMHWHGHOätGREXVGĚWPLDPODGëPLOLGPL"
1DWUKXSUiFHWRPŢæHEëWYëKRGD
www.kliceprozivot.cz
WH[W'DQLHOD+DYOtÿNRYiJDUDQWND8]QiYiQtQHIRUPiOQtKRY]GĚOiYiQt1iURGQtLQVWLWXWGĚWtDPOiGHæH

3UYQt GRMHP PŢæHPH X SUD- O\ WYiŐt 8]QiYiQt QHIRUPiOQtKR


FRYQtKRSRKRYRUXXGĚODWMHQMHG- Y]GĚOiYiQtSURMHNWX.OtÿHSURæL-
QRX 3HUVRQDOLVWp VH EĚæQĚ VH- YRWNWHUëUHDOL]XMH1,'00ã07
WNiYDMtVHVLWXDFtNG\VHXFKD]H- /0&UDGtÅ'ŢOHæLWpMHDE\VL]H-
ÿLR]DPĚVWQiQtVQDætGĚODWOHS- MPpQDNDQGLGiWLVDPLE\OLVYëFK
ät QHæ MVRX .XSRGLYX DOH GQHV NRPSHWHQFt ] REODVWL QHIRUPiO-
GRFKi]tLNVLWXDFtP]FHODRGOLä- QtKR Y]GĚOiYiQt YĚGRPL D XPĚ-
QëP NG\ ]iMHPFL R PtVWR VYRX OL WRKR SŐL SRKRYRUX V SHUVRQD-
OLVWRXŐiGQĚY\XætW7RWRYQtPiP $ ]GH
NYDOLÀNDFL]iPĚUQĚVQLæXMtDWDMt
MDNRQHPDOë~NROYRVYĚWĚSUROLGi YVWXSXMH GR KU\
FRXæPDMt]DVHERXVFtOHPSŐL-
]SURMHNWX.OtÿHSURæLYRWVHNWH- SURMHNW Å.OtÿH SUR æLYRW ²
]SŢVRELW VH SR]LFL R NWHURX VH UëPLVSROXSUDFXMHPH´
XFKi]HMt 5R]YRM NOtÿRYëFK NRPSHWHQFt Y
9H]PĚPH VL WŐHED ÿORYĚND ]iMPRYpP D QHIRUPiOQtP Y]GĚOiYi-
NWHUë MLæ SiU OHW ~VSĚäQĚ YHGH Qt´DNRQNUpWQĚMHGQD]MHKRNOtÿRYëFK
GĚWVNp WiERU\ -DNp NRPSHWHQ- DNWLYLW 8]QiYiQt QHIRUPiOQtKR Y]GĚOi-
6FKRSQRVWL FH PŢæH VYpPX SRWHQFLiOQtPX YiQt 1DEt]t SŐtPë SURVSĚFK XFKD]HÿŢP
GRYHGQRVWL ]DPĚVWQDYDWHOL QDEtGQRXW" 'R- R ]DPĚVWQiQt D WR SŐHGHYätP ] ŐDG SUD-
YHGH]tVNDWÀQDQFHYpVWGRVSĚ- FRYQtNŢSUDFXMtFtFKVGĚWPLDPOiGHæt3R-
OëNROHNWLYŐHäLWNUL]LYWëPXGĚWt VN\WQHMLPQiVWURMSRPRFtQĚKRæVHMLP
=DPĚVWQDYDWHOp ]MLäŘXMt QDäH SRGDŐtQDE\WpNRPSHWHQFHSŐHORæLWGR
L GRVSĚOëFK XPt HIHNWLYQĚ NR-
VFKRSQRVWL GRYHGQRVWL ]NXäH- ÅŐHÿL]DPĚVWQDYDWHOŢ´3ŐLQiätWDNp
PXQLNRYDWSOiQRYDWXPtVHUR]-
QRVWL DQJDæRYDQRVW RÿHNiYi- QRYRXPRæQRVWNGRVDæHQtNYD-
KRGRYDW QpVW ]RGSRYĚGQRVW MH
QtWHG\NRPSHWHQFHSUREXGRXFt OLÀNDFtNWHUpEXGRXRVYĚG-
RFKRWHQVHXÿLW&RQDWR]ŐL]RYD-
SUDFRYQt SR]LFL 3HUVRQDOLVWp E\ ÿHQ\ ]SŢVREHP ]DUXÿXMt-
WHOMREVF]"
PĚOLPtWÿLFKNDQGLGiWDQDSUD- FtP äLURNp X]QiQt ]DPĚVW-
FRYQtSR]LFLVLSURYĚŐLWDQHVSROp- QDYDWHOL 1HSŐtPR ] SURMHNWX
KDWMHQQDLQIRUPDFHRGQĚM]tV- PRKRXSURÀWRYDW]DPĚVWQDYD-
NDQp1DGUXKRXVWUDQXXFKD]Hÿ &RQDWR]ŐL]R-
WHOp D LQVWLWXFH SRVN\WXMtFt SR-
R SUiFL E\ PĚO XPĚW SŐHGVWDYLW vatel jobs.cz?
ÿiWHÿQt Y]GĚOiYiQt =DPĚVWQD-
NRPSHWHQFH ]tVNDQp QHMHQ SUR- YDWHOŢP SRVWXSQĚ QDEtGQH PRæ-
VWŐHGQLFWYtPIRUPiOQtKRY]GĚOiQt QRVW UR]SR]QDW XFKD]HÿH R ]D-
DVYpSURIHVQtSUD[HDOHYUiPFL Å9ĚŐtP æH PQR]t SHUVRQDOLV-
PĚVWQiQt V WDNRYëPL NRPSHWHQFH-
Y]GĚOiQt QHIRUPiOQtKR WM QDSŐt- Wp Xæ V IHQRPpQHP QHIRUPiOQt- PL NWHUp SRæDGXMt :HE NOLFHSUR]R-
NODGGREURYROQpÿLQQRVWLÿLUR]Yt- KR Y]GĚOiYiQt VSRQWiQQĚ SUD- YRWF]SRVN\WXMHDNWXiOQtLQIRUPDFHN
MHQtVYpKR]iMPX FXMtDQLæE\PRæQiWHQWRSRMHP
GDQpPXWpPDWXDL9\VHPŢæHWHSRGt-
]QDOL 7RæHXFKD]HÿXæQĚNROLN
/LGt NWHŐt SUiYĚ SURVWŐHGQLF- OHWSUDFXMHMDNRRGGtORYëYHGRX- OHWQDX]QiYiQtQHIRUPiOQtKRY]GĚOiYi-
WYtP QHIRUPiOQtKR Y]GĚOiYi- FtÿtPæSURNiæHVFKRSQRVWLYpVW QtDSŐLMtWQDRWHYŐHQiRGERUQiVHWNiQtMH-
Qt ]tVNiYDMt NOtÿRYp NRPSHWHQ- WëPSOiQRYDWQHERRUJDQL]RYDW MLFKæWHUPtQ\MVRXDNWXiOQĚ]YHŐHMŁRYiQ\
FHYVRXÿDVQpGREĚVWiOHSŐLEë- PŢæHEëWSURPQRKpSHUVRQDOLV-
Yi 6SROHÿQRVW /0& SURYR]XMtFt W\ SRGVWDWQĚMät LQIRUPDFH QHæli
VOXæE\ ZZZMREVF] D ZZZSUD- FHUWLÀNiWRDEVROYRYDQpPNXU]X NOLFHSUR]LYRWF]
FHF] VSROHÿQĚ V PDQDæHUNRX 06([FHO´ YPQLGPF]
%URQLVODYRX 3OHVQLNRYRX VH VWD-

22
Inzerce

23
Fotogalerie Archy

Foto Jana Bělohlávková, AFS

Foto František Fráňa, Středisko Radost