Anda di halaman 1dari 5

SOAL CERDAS CERMAT SMA

PAKET 1

1. Sebutkan nama berhala yang disembah oleh bangsa arab pra islam ? ( hubal, lata,
Uzza, manat)
2. Diketahui y = 3x2 + 5x – 9. Jika x=2 berapakah nilai y ?( y = 13)
3. Ibadah yang ketentuannya dan tata cara melakukannya ditetapkan dengan jelas dan
berasal dari dalil syariat/dari Allah adalah ibadah apa dan sebutkan 2 contohnya !
(Ibadah Mahdah, contoh : Sholat Zakat Puasa Haji whudu tayammum dll)
4. Dekrit presiden dikeluarkan apda tanggal ? (5 Juli 1959)
5. Tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik
disebut ? (jual beli)
6. Aisyah RA.Meriwayatkan Hadist sebnyak ? (2210)
7. ‫ ا ٓل ۚ ّٓم‬merupakan salah satu contoh hukum bacaan mad,yakni ? (Mad Lazim Harfiy Mukhoffaf)

PAKET 2

1. Ketika mendapat wahyu pertama di gua nabi muhammad SAW pulang dengan
gemetar lalu bercerita pada khadijah, kemudia khadijah mengajak nabi muhammad
utu menemui saudaranya seorang ahli kitab, yang memberitahu tentang ke
rasulannya , siapakah ahli kitab tersebut ? ( Waraqah bin naufal )
8. Berpakah nilai dari kombinasi 5 dan 2 ? (10)
9. Syariah bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, nasab dan harta , tujuan dari
syariah dikenal dengan islilah ? (Maqashid As-syari’ah)
10. Siapakah nama pahlawan nasional yang diberi julukan ayam jantan dari timur ?
(Sultan Hasanudin)
11. Masa Pemerintahan islam pernah menjadi negara paling berkuasa didunia, Masa
kejayaan islam juga disebut sebagai the golden age of moslem tersebut pada masa ? (
Dinasti Abbasiyyah)
12. Apa yang disebut dengan Anosmia ? (hilangnya indra penciuman)
13. Hukum ro’ dibagi menjadi berapa dan sebutkan ! (Hukum Ro ada 3 yaitu :1. Ro
Tafkhim2. Ro tarqiq 3. Ro boleh Tafkhim atau Tarqiq/ jawazul wajhain)

PAKET 3

1. Allah SWT. menurunkan wahyu untuk Nabi muhammad memulai dakwahnya


secara sembunyi sembunyi yakni surat apa dan ayat brapa ? (QS Al-Mudassir Ayat
1-5)
2. Saya melempar sebuah dadu. Berapakah peluang muncul angka dadu prima pada
3 1
saat pelemparan dadu tersebut ? ( atau )
6 2
3. Kata fiqih berasal dari kata Fiqhun yang secara bahasa berarti? (Pemahaman yang
mendalam)
4. Apa kepanjangan dari G30S/PKI ? (Gerakan 30 September Partai Komunis
Indonesia)
5. Perjanjian yang berisi tenatang hak dan kewajiban setiap golongan warga madinah
pada masa Rasulullah disebut dengan( Piagam Madinah )
6. Penyakit AIDS disebabkan oleh virus ? (HIV)
7. Apa yang dimaksud dengan mad badal ? (Yang dinamakan mad badal ialah setiap
hamzah yang dibaca panjang. Panjangnya 1 alif/ 2 harokat.)

PAKET 4

1. Sahabat rasul Umar Bin Khathab yang terkenal atas keberaniannya memisahkan
antara kebenaran dan kebatilan diberi gelar /julukan oleh nabi yaitu ? (Al Faruq)
2. Berapakahnilaidari sin 45 × tan 45 ?
3. Bacakan niat sholat jenazah untuk jenazah yang perempuan ! (
4. Tari piring berasal dari ? (sumatra barat / minangkabau)
5. Jelaskan apa yang dimasud dengan dalil naqli !( dalil yang bersumber dari Al Quran
dan hadist)
6. Munculnya kaum Khawarij pada masa pemerintahan Ali Bin abi Thalib ialah dari
tahkim yang diadakan untuk damai pada peristiwa perang apa ? ( Perang Siffin)
7. mad Shilah yang bertemu hamzah. Panjangnya 2 ½ alif/ 5 harokat. Seperti Contoh ‫من دونه‬
‫ الها‬, merupakan mad apa ? (Mad Shilah Thowilah)

PAKET 5

1. Dilangit ke 7 dalam perjalanan isra miraj nabi muhammad SAW, bertemu dengan ?
(Nabi Ibrahim AS.)
2. Jamir menjual Hpnya dengan harga Rp.1.200.000 jamir memperoleh untung dari
penjualan HP sebanyak 200.000. berapa persen kah untung yang jamir dapatkan ?
(20 %)
3. Saat melakukan shalat jenazah apakay yang dibaca ketika takbir ke 2 dan 3?
(membaca alfatihah dan shalawat nabi)
4. Sebutkan 5 negara yang perna menjajah Indonesia ( Belanda, Jepang, Spayol,
Portugis, inggris)
5. Ukuran perjalanan orang yang di sebut musaffir sekurang kurangnya adalah ?
(80,6KM)
6. huruf sukun bertemu huruf yang sama makhroj tapi berbeda sifatnya. Disebut dengan ?
(idghom Mutajanisain)
7. orang yang menjadi sandaran dalam sebuah hadist hingga samai kepada rasulullah disebu
dengan ? (sanad)
PAKET 6

1. Tempat sebelum mencapai sidratu muntaha yang merupakan tempat para malaikat
melakukan tawaf disebut dengan ? (Baitul Makmur)
2. Berapakahnilaidari sin 45 × tan 45 ?(
√2 ) / 1 per 2 akar 2
2
3. Nisab bagi harta simpanan emas yang sudah mencapai haulnya adalah brapa gram ?
(93,6 gram)
4. Siapa nama pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya ? ( WR. Supratman)
5. ْ‫ َم ْن يَّ ْع َمل‬, hukum bacaan yang terdapat pada ayat tersebut adalah idgham karena ? (nun
mati bertemu dengan “ya”)
6. ‫يا َ ُّي َها الَّ ِذي َْن ٰا َم ُن ْٓوا اَ ْوفُ ْوا ِب ْال ُعقُ ْو ۗ ِد‬,ٓ ٰ potongan dari ayat sura al Maidah tersebut mengandung
perintah untuk ? (menepati akad)
7. Yang dimaksud dengan khiyar dalam jual beli adalah ? (memilih)

SOAL REBUTAN GEL. 1

1. Perjanjian yang terjadi karna penghadangan oleh kafir quraisy terhadap rasulullah
SAW dan orang muslim ketika hendak melakukan umroh setelah hijrah kemadinah
disebut dengan ? (perjanjian hudaibiyah )
2. Berapakah nilai daricos 0 ? ( 1 )
3. Kadar zakat bagi emas dan perak adalah brapa persen ? (2,5%)
4. Jeaskan perbedaan biji dikotil dn monokotil !(Dikotil berkeping 2, monokotil
berkeping 1)
5. Munculnya kaum Khawarij pada masa pemerintahan Ali Bin abi Thalib ialah dari
tahkim yang diadakan ketika perang apa ? ( Perang Siffin)
6. Keistimewaan atau ejadian luar biasa yang Allah Berikan pada manusia disebut ?
(Karomah)

SOAL REBUTAN GEL. 2

1. Peristiwa usaha nabi muhammad SAW dan kaum muslim yang berhasi
membebaskan Makkah tanpa pertumpahan darah sedikitpun disebut dengan ?
(Fathul Makkah)
2. Jamir menjual HP nya dengan harga Rp. 1.200.000 jamir memperoleh untung dari
penjualan HP sebanyak 200.000. berapa persenkah untung yang jamir dapatkan ?
(20 %)
3. Hasil Pertanian yang perairannya alami dari bumi maupun langit kadar zakatnya
adalah ? (10%)
4. Apakah nama senyawa hO2 dan co2 ? Air dan Karbondioksida)
5. Salah satu peninggalah sejarah islam dari bangsa mongol yang menjadi keajaiban
dunia hingga kini ialah ? (Taj Mahal) dibangun oleh Mughal Shah Jahan utuk
istrinya

FINAL PAKET 1

1. Pada peristiwa haji wadda’ atau haji terakhir bersama rasulullah turun ayat terakhir
alquran yang menyatakan telah sempurnalah islam dan menyampaikan bahwa
selesailah dakwah rasulullah SAW, surat tersebut adalah surat apa, dan ayat berapa?
(Al maidah Ayat 3)
2. Doraemon membuat sebuah ketupat dengan panjang diagonal 1 = panjang diagonal
2 yaitu 12 cm. berapakah keliling dari ketupat tersebut ? ( 32√ 2 )
3. Tawaf yang dilakukan ketika hendak meninggalka Makkah disebut dengan ? (Tawaf
Wada’)
4. Sebutkan Isi sumpah pemuda ! ( 1. Kami Poetra dn Poetri indonesia, menangaku,
bertumpah darah yang 1 tanah air indonesia, 2. Kami poetra dan poetri indonesia,
mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia 3. Kami Poetradan putri indonesoa
mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia)

FINAL PAKET 2

1. Penaklukan byzantium dalam perluasan wilayah islam kemudian negara islam


menjadi negara adidaya terjadi pada masa daulah ? (daulah Usmani/turki usmani)
2. Diketahui sebuah kubus dengan panjang salah satu rusuknya 10 cm. berapakah
panjang diagonal bidang dari kubus tersebut ? ( 10√ 3cm )
3. Mengerjakan haji dan umroh sekaligus, pelaksanaannya satu tetapi dengan 2 niat
yakni haji dan umroh , disebut dengan haji ? (Haji Qiron)
4. “Rani membaca buku di perpustakaan” sebutkan pola yang tepat untuk kalimat
terseb (S P O K)

FINAL PAKET 3

1. Pemimpin turky usani yang tersohor oleh kecerdsannya sejak dini dan berhasil
menaklukkan konstantinopel adalah ? (muhammad Al Fatih)
2. Berapakah nilai dari permutasi 10 dengan3 ? ( 720 )
3. Jumlah daging kurban yang boleh dinikmati oleh yang berkurban dan keluarganya
yaitu ? (1/3) 1per3
4. Sistem kerja paksa dan bekerja berat pada masa penduduk jepang disebut dengan ?
(romusha)
5.

SOAL REBUTAN FINAL


1. Diketahui sebuah kartu remi baru yang berisi 52 kartu (tanpa joker). Seseorang
mengambil sebuah kartu pada tumpukan kartu remi tersebut, berapakah peluang
1 4
terambilnya kartu AS? ( atau )
13 52
2. Yang disebut dengan ihrazulmubahat adalah ? dan sebutkan 1 contohnya !(barang
bebas/barang takbertuan contoh: Ikan disungai, ikan dilaut, hewan buruan, burung
dialam bebas, air hujan dll )
3. Perang Ambarawa terjadii didaerah ? (Semarang/jawa tengah )
4. Siapakah sahabat yang paling banyak meriwayatan hadist? (Abu Hurairoh : 5374)
5. Perang siffin yang terjadi di masa akhir kepemimpinan khulafaur rasyidin telah
melahirkan 3 golongan. Sebutkan ke 3 golongan tersebut !(1. Syiah/pembela Ali RA,
2. Sunni/pembela muawwiyah, 3. kjawarij/golongan yang keluar)
6. Yang disebut dengan milk Attam dalam Kepemilikan adlah ? (kepemilikan penuh )
7. Apa kepanjangan dari ASEAN ? (Association of Southeast Asian Nation)
8. . Lafad Allah yang didahului oleh huruf yang berbaris kasroh di sebut ? (tarqiq)
9. Berapakah volume tabung yang diketauhi panjang jari-jari alasnya 2 cm dan
tingginya 7 cm ?( 88 cm3)

SOAL CADANGAN SMA

1. Yazid bin walid Adalah salah satu pemerintah pada masa daulah ? (Umayyah)
2. Berapakahhasildari 0,8 + 0,7 x 5 – 10 ? ( -5,7 )