Anda di halaman 1dari 25

Sosial ekonomi penduduk banda raya Kuala

Lumpur

HGM 3043 :
GEOGRAFI BANDAR DAN METROPOLITAN

Disediakan oleh :

Nama No Matrik

Siti Zubaidah bt Ibrahim D20091035632

Ruzaini bt Abd. Kadir D20091035658

Norfaizah bt Nawi D20091035662

Norli Mariani bt Ibrahim D20091035647

Rohani bt Abd. Wahab D20091035594

Suriani bt Mohamad D20091035624

KUMPULAN : A

PENSYARAH : DR. FAUZIAH BT CHE LEH


Isi kandungan

Bil Isi Kandungan Muka Surat


1.0 Pendahuluan 1

2.0 Isu sosioekonomi di Kuala Lumpur 1 – 10

2.1 Isu persekitaran fizikal

2.2 Kesesakan lalu-lintas

2.3 Peluang pekerjaan

2.4 Diskriminasi ekonomi

2.5 Setinggan

2.6 Jenayah

3.0 Cabaran dalam menanggani isu-isu di Kuala Lumpur 10 - 16

3.1 Kekurangan teknologi

3.2 Pertindihan guna tanah antara sector industry dan perumahan

3.3 Pertambahan penduduk secara drastic

3.4 Kekurangan kesedaran dalam masyarakat

3.5 Mewujudkan keseimbangan dalam sector ekonomi

3.6 Menaiktarafkan infrastruktur

4.0 Langkah untuk meningkatkan tahap sosioekonomi di Kuala Lumpur 16 - 20

4.1 Pembasminan kemiskinan

4.2 Pengagihan pendapatan

4.3 Penyusunan semula hak milik

4.4 Subsidi dan akses yang lebih baik untuk kemudahan kesihatan

5.0 Kesimpulan 20

Bibliografi 21 – 22
1.0 Pendahuluan

Kuala Lumpur merupakan salah sebuah negeri yang mengalami proses

perbandaran dengan pesat di Malaysia. Proses tersebut meliputi pembangunan dan

penambahbaikan dalam aspek fizikal dan sosioekonomi di bandar tersebut. Namun

begitu, proses perbandaran turut menimbulkan beberapa isu mengenai sosioekonomi di

Bandaraya Kuala Lumpur. Menurut Aiken, S. R. dan Leigh, C. H. ( 1975 ), perancangan

sosial dan ekonomi akibat proses perbandaran jika tidak dikawal akan menimbulkan

beberapa isu sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung seperti yang

berlaku di Kuala Lumpur.

2.0 Isu sosioekonomi di Kuala Lumpur

2.1 Isu persekitaran fizikal

Proses perbandaran sememangnya dapat memberikan kelebihan kepada satu

bandar yang mengalaminya berbanding kawasan yang tidak mengalami proses tersebut.

Walaubagaimanapun, proses tersebut turut menimbulkan isu seperti pencemaran

persekitaran fizikal. Ketidakseimbangan ekologi merupakan salah satu contoh

pencemaran persekitaran fizikal. Proses perbandaran telah menyebabkan banyak hutan-

hutan telah ditebang untuk untuk melancarkan pembangunan di Kuala Lumpur. Hal ini

menyebabkan berlakunya kemusnahan terhadap ekosistem semula jadi di bandar tersebut.

Oleh sebab itu, hal ini memberi kesan terhadap cuaca dan suhu di bandar tersebut yang

semakin meningkat dari semasa ke semasa. Bukan itu sahaja, terdapat juga kawasan

pertanian yang telah ditebusguna untuk dijadikan kawasan pembangunan perumahan,


industri dan sebagainya (Khatiman Rostam, 1988). Keadaan ini telah menyebabkan

berlakunya pertambahan kawasan berturap sehingga menyebabkan berlakunya

peningkatan air larian pada waktu hujan di bandar tersebut. Oleh sebab itu, tidak

hairanlah sekiranya banjir kilat mudah berlaku di Kuala Lumpur khususnya ketika hujan

lebat kerana sistem saliran yang ada tidak dapat menampung pertambahan air yang

berlaku dengan cepat.

Gambar : Kawasan banjir kilat di Kuala Lumpur

(Sumber: Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, 2011)

Bukan itu sahaja, proses perbandaran juga telah menyebabkan berlakunya

masalah pencemaran udara, air, dan bunyi. Pencemaran udara berlaku disebabkan oleh

dua sumber pembandaran yang utama iaitu sumber bergerak dan sumber tetap. Sumber

bergerak merujuk kepada kenderaan bermotor yang semakin bertambah seiring dengan

proses perbandaran, manakala sumber tetap merujuk kepada pembakaran bahan api dari
stesen janakuasa, industri dan domestik (Mohmadisa Hashim, Mohamad Suhaily Yusri

Che Ngah, 2010). Pencemaran air pula berlaku melalui pembuangan sisa daripada aktiviti

perbandaran seperti pembangunan infrastruktur, perindustrian, pembinaan bangunan-

bangunan dan sebagainya. Hal ini menyukarkan penduduk sekitar untuk mendapatkan

bekalan air bersih kerana kualiti air semakin menurun. Selain itu, pencemaran bunyi pula

berlaku melalui aktiviti pembinaan dan pertambahan kenderaan di Kuala Lumpur.

2.2 Kesesakan lalulintas

Selain itu, isu kesesakan lalulintas juga timbul melalui proses perbandaran. Proses

perbandaran telah menyebabkan berlakunya pertambahan rangkaian jalan raya dan

kenderaan. Namun begitu, pertambahan tersebut adalah tidak seimbang kerana

perbandaran telah menyebabkan kawasan bandar menjadi sempit (Prof Madya Dr Hj

Wan Rozali, 2007). Hal ini menyebabkan rangkaian jalan raya yang dibina adalah sedikit

dan kompleks berbanding dengan bilangan kenderaan yang semakin bertambah.

Kesesakan lalulintas berlaku lazimnya ketika waktu kemuncak iaitu pada awal pagi dan

petang kerana pada waktu tersebut semua penduduk bersaing untuk sampai dan pulang

dari tempat kerja mereka.

Bukan itu sahaja, kesesakan lalulintas juga berlaku disebabkan oleh pertambahan

penduduk yang semakin meningkat di Kuala Lumpur. Hal ini menyebabkan lebih banyak

kenderaan diperlukan oleh penduduk. Masalah kesesakan lalu lintas tidak akan dapat

diatasi sekiranya keadaan ini sentiasa berterusan (Khatiman Rostam, 1988). Tambahan

lagi, bangunan-bangunan lama yang telah dibina di kawasan lorong-lorong yang sempit

sejak sebelum zaman perang lagi telah menyebabkan rangkaian jalan raya tidak dapat
dilebarkan untuk menampung pertambahan kenderaan. Pertambahan industri juga telah

menambahkan lagi bilangan kenderaan di jalan raya kerana banyak kenderaan digunakan

untuk mengangkut barangan (Prof Madya Dr Hj Wan Rozali, 2007). Hal ini

menyukarkan lagi masalah kesesakan lalulintas untuk diatasi dengan kadar segera. Secara

tidak langsung, masalah kekurangan tempat letak kereta juga akan berlaku khususnya di

kawasan-kawasan tumpuan seperti pusat beli-belah, pejabat, dan sebagainya.

Gambar : Kesesakan lalulintas di Kuala Lumpur

(Sumber: Blogspot, 2007)

2.3 Peluang pekerjaan

Proses perbandaran telah menyebabkan berlakunya kemajuan dalam

perindustrian. Hal ini demikian kerana terdapat pelbagai industri yang telah dibangunkan

apabila sesebuah bandar mengalami proses perbandaran. Hal ini juga dapat dilihat di

Bandaraya Kuala Lumpur yang memiliki industri yang banyak seiring dengan bandar
tersebut yang semakin membangun dengan pesat. Keadaan ini telah menyebabkan

berlakunya permintaan buruh yang semakin ramai. Hal ini membuka peluang pekerjaan

kepada penduduk sekitar. Bukan itu sahaja, penduduk dari kawasan lain juga akan

berpindah ke bandar tersebut untuk mendapatkan peluang pekerjaan khususnya bagi

penduduk desa. Secara keseluruhannya, dapat dilihat bahawa kemajuan perindustrian

dapat mewujudkan banyak peluang pekerjaan kepada penduduk (Usman Haji Yaakob,

1984).

Jadual 1: Agihan Sektor Utama Pekerjaan di Kuala Lumpur, Kuala Lumpur dan Konurbasinya
dan Malaysia, 2000.

Sektor Kuala Lumpur Kuala Lumpur dan Malaysia


Konurbasinya
(000) % (000) % (000) %
Utama 9.0 1.1 55.7 3.3 1465.7 15.6

Sekunder 131.3 15.7 441.7 25.9 3,313.3 25.7

Pembuatan 83.1 10.5 337.7 19.8 2558.3 27.6


Pembinaan 43.2 5.2 104.0 6.1 795.0 8.1
Tertiari 635.1 83.3 1,208.5 70.8 4,500.2 45.6

Utiliti 24.1 2.9 57.2 3.4 75.0 0.8


Pemborongan, 144.4 17.2 233.0 13.7 1,554.2 17.1
Perdagangan,
Restoran dan
Hotel
Pengangkutan, 66.5 7.9 178.7 10.5 451.6 5.0
Pergudangan,
dan
Komunikasi
Kewangan, 202.8 24.2 300.7 18.2 508.7 5.5
Insurans,
Hartanah,
Dan
Perkhidmatan
Perniagaan
Perkhidmatan 125.7 15.0 256.3 15.0 823.7 9.7
Persendirian
Perkhidmatan 134.6 16.1 173.7 10.2 931.0 10.6
Kerajaan

Jumlah 833.4 100 1,700.9 100 2,271.2 100


Pekerjaan
Penduduk 1,423,900 4,207,200 23,266,000
Nisbah 0.50 0.41 0.40
Pekerjaan/
Penduduk
(Sumber: Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, 2011 )

Namun begitu, pertambahan penduduk yang semakin meningkat dari semasa di

bandar tersebut telah menyebabkan peluang pekerjaan yang ada menjadi semakin terhad.

Hal ini demikian kerana peluang pekerjaan yang ada tidak dapat menampung penduduk

di bandar tersebut yang semakin bertambah. Bukan itu sahaja, daripada Jadual 1 dapat

dilihat bahawa sektor pembuatan dan perkhidmatan menyediakan peluang pekerjaan yang

banyak berbanding sektor lain. Sektor perkhidmatan merangkumi kewangan, insurans,

hartanah dan perniagaan, pemborongan dan perdagangan, restoran dan hotel,

pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, utiliti, perkhidmatan swasta dan

perkhidmatan kerajaan (Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, 2011). Namun, masih

terdapat penduduk terlalu memilih kerja kerana mereka tidak berminat dengan sektor

pekerjaan yang memberikan tawaran pekerjaan tersebut. Kadangkala, sesetengah

daripada mereka meninginkan kerja yang setaraf dengan pendidikan yang dimiliki oleh
mereka. Hal ini menyebabkan kadar pengangguran semakin meningkat di bandar

tersebut.

2.4 Diskriminasi ekonomi

Diskriminasi bermaksud satu amalan yang biasa terjadi dalam masyarakat dunia

dari dahulu sehingga kini yang berpunca daripada kecenderungan manusia untuk

membeza- bezakan antara satu sama lain ( Scribd, 2011 ). Diskriminasi boleh berlaku

dalam pelbagai konteks antaranya ia boleh dilakukan oleh orang perseorangan, institusi,

firma malah oleh kerajaan. Manakala menurut Lee, R. dan Wills, J. ( 1997 ) ekonomi

bermaksud satu aktiviti yang dilakukan oleh manusia dimuka bumi ini dengan melibatkan

semua proses seperti pengeluaran, pertukaran, penggunaan barangan dan perkhidmatan

dan sebagainya. Oleh itu dapat disimpulkan bahawa diskriminasi ekonomi ialah

kecenderungan manusia untuk membeza- bezakan taraf ekonomi sesuatau kaum seperti

dalam jadual 1.0 di bawah:

Jadual : Peratus perbezaan perniagaan dan perdagangan


setiap kaum di Kuala Lumpur.

Kaum Peratus ( % )
Melayu 42.6
China 45.5
India 10.7
Lain- lain 1.2
Sumber: http://pmr.penerangan .gov.my/index/dasar ekonomi baru
Berdasarkan jadual tersebut menunjukkan bahawa perniagaan dan perdagangan

dimonopoli oleh kaum China sebanyak 45.5 % seterusnya kaum Melayu 42.6 %, India

10.7 % dan lain- lain 1.2 % ( Dasar Ekonomi Baru, 2008). Selain itu, menurut Berita

Harian ( 2010 ), dianggarkan peniaga China di seluruh Malaysia sebanyak 28,000 orang.

Hal ini demikian kerana orang China dengan perniagaan dan perdagangan tidak dapat

dipisahkan sejak zaman penjajah lagi. Ini terjadi kerana penjajah yang mewujudkan

diskriminisi ekonomi yang menyebabkan ia berlarutan sehingga sekarang ( Wikipedia,

2011 ). Antara faktor lain yang menyebabkan kaum Melayu ketinggalan dalam

perniagaan dan perdagangan disebabkan oleh sifat malas, terlalu mengharapkan bantuan

daripada pihak kerajaan, terburu- buru ingin mengembangkan bisnes dan sebagainya.

2.5 Setinggan

Masalah setinggan telah membelenggu bandar raya Kuala Lumpur dahulu lagi.

Hal ini demikian kerana faktor pertambahan penduduk yang pesat, faktor semula jadi,

migrasi dalaman dan luaran serta kedatangan pendatang tanpa izin yang ingin bekerja di

sektor sekunder telah mewujudkan masalah ini ( Katiman Rostam, 1988 ). Di Kuala

Lumpur sahaja terdapat lebih kurang 5000 setinggan tanah milik kerajaan dan swasta.

Kawasan yang masih memonopoli masalah ini ialah di sekitar Jinjang, Kepong, Cheras,

Kampung Pandan dan sebagainya ( Pelan Struktur Kuala Lumpur, 2010 ).

Jadual : Jumlah penduduk setinggan WPKL


dari tahun 1978 sehinggan tahun 2008

Tahun Jumlah keluarga Jumlah penduduk


1978 48789 243200
1998/ 1999 23970 129129
2002 21169 115589
2003 20573 102865
2004 19180 95000
2005 16136 80680
2006 11676 58380
2007 13238 51190
30 April 2008 10239 45905
Sumber: http://mstar.com.my/variasi/rencana/cerita/jumlah penduduk setinggan.

Jadual tersebut menunjukkan jumlah penduduk setinggan di Wilayah Persekutuan

Kuala Lumpur ( WPKL ) dari tahun 1978 sehingga tahun 2008. Jumlah keluarga pada

tahun 1978 ialah 48789 orang dan semakin berkurang sehingga 30 April 2008 kepada

10239 orang. Penurunan adalah sebanyak 38550 orang. Manakala bagi jumlah penduduk

juga turut mengalami penurunan iaitu pada tahun 1978 seramai 243200 orang kepada

45905 orang pada 30 April 2008 ( MStar, 2009 ). Penurunan dalah sebanyak 197295

orang. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh kenaikan taraf ekonomi penduduk dan

sebagainya.

2.6 Jenayah

Apabila sesebuah bandar raya menjadi tumpuan penduduk seperti yang berlaku di

bandar raya Kuala Lumpur, maka secara automatik kejadian jenayah akan meningkat

seperti yang ditunjukkan dalam jadual 3.0 di bawah:

Jadual : Statistik jenayah di Kuala Lumpur pada tahun 2010 dan 2011.

Tahun 2010 2011


Kes jalanan 11186 6885
Lain- lain 25477 23068
Jumlah 36663 29953
Sumber: http://www.hmetro.com.my/myMetro/Statistik jenayah Kuala Lumpur
Jadual tersebut menunjukkan statistik jenayah yang berlaku di Kuala Lumpur

sepanjang dua tahun iaitu pada tahun 2010 dan 2011. Pada tahun 2010, jenayah jalanan

ialah 11186 kes berbanding tahun 2011 sebanyak 6885 kes. Penurunannya ialah sebanyak

4301 kes. Manakala bagi jenayah lain- lain pula pada tahun 2010 ialah sebanyak 25477

kes berbanding tahun 2011 iaitu sebanyak 23068 kes. Lain- lain kes juga mengalami

penurunan iaitu sebanyak 2409 kes. Untuk jumlah keseluruhan juga mengalami

penurunan kes jenayah iaitu sebanyak 6710 kes atau 18.3 % ( Harian Metro, 2011 ).

Penurunan jumlah kes di Kuala Lumpur mungkin disebabkan oleh penambahan bilangan

anggota polis bagi kawasan- kawasan seperti di bukit bintang, jalan pudu dan lain- lain

tempat ( Pelan Struktur Kuala Lumpur, 2010 ).

3.0 Cabaran dalam menanggani isu-isu di Kuala Lumpur

3.1 Kekurangan teknologi.

Proses pembandaran yang pesat memerlukan penggunaan teknologi yang lebih

canggih untuk menjadikan sesebuah kawasan itu lebih membangun dari pelbagai aspek,

bagi membangunkan sesebuah kawasan yang kurang mundur kepada sesebuah kawasan

yang lebih maju termasuk pembinaan jalan raya sebagai contoh yang memerlukan modal

yang cukup besar serta pembinaan bangunan-bangunan yang menjadi lambang kepada

sesebuah bandar tersebut. Sebagai contoh, tanpa memiliki kesemua teknologi yang

canggih ini proses pembandaran tidak dapat dilakukan dengan lebih sistematik dan perlu

mengimport teknologi dari negara luar yang lebih maju dalam penciptaan teknologi

namun proses membeli teknologi memerlukan modal yang lebih banyak dan akan
menyumbang ke arah imbangan pembayaran yang negatif seterusnya memberikan kesan

secara tidak langsung kepada KDNK negara. Keadaan ini membuktikan bahawa

kepentingan teknologi yang diperlukan dalam proses pembandaran sesebuah kawasan,

sebagai contoh apabila sesebuah kawasan mengalami proses urbanisasi ianya

memerlukan pelbagai kemudahan untuk menampung penduduk yang menjadikan

kawasan bandar sebagai lokasi petempatan mereka, migrasi yang berlaku ini perlu

diambil kira oleh pelbagai pihak yang tertentu untuk menyediakan kemudahan yang lebih

selesa (Katimah Rostam, 1988).

Penggunaan teknologi yang kurang cekap serta tenaga mahir yang tidak

mempunyai kemahirang yang tinggi akan menjadikan proses pembandaran yang berlaku

tidak dapat berkembang dengan lebih pesat dan mengambil masa yang agak lama.

Teknologi yang tinggi akan menjimatkan kos bagi sesebuah institusi untuk melakukan

pelaburan namun dengan kekurangan teknolgi yang terdapat di Malaysia, ini

menyebabkan pelabur asing tidak berminat untuk menanam modal di negara ini

seterusnya, pembangunan tidak dapat berlaku akibat daripada kekurangan teknologi yang

menjadi satu masalah dan cabaran yang besar dalam proses pembandaran.

3.2 Pertindihan guna tanah antara sektor industri dan perumahan.

Perkembangan sektor pembuatan yang menyumbang kepada perkembangan

sektor yang melibatkan industri menjadikan sektor perindustrian memainkan peranan

yang penting di Malaysia pada hari ini dan merupakan sektor yang paling meluas

khususnya di kawasan bandar. Proses pembandaran yang berlaku menyebabkan

transformasi struktur ekonomi kepada yang lebih baik. Sesebuah negara yang mempunyai
kadar pertumbuhan perindustrian yang tinggi mampu menyelesaikan masalah

pembangunan ekonomi khususnya berhubung dengan lebihan guna tenaga (Chung Hui

Hon, 2010). Penemuan ini berdasarkan kepada prestasi sektor perindustrian dua dekad

lepas yang memperlihatkan bahawa sektor ini mampu menjadi enjin pertumbuhan

semulajadi kepada peningkatan gunatenaga, produktiviti dan pendapatan.

Namun, kawasan yang terhad akibat daripada pembangunan yang semakin

berkembang menyebabkan kawasan tanah menjadi semakin sempit dan menyebabkan

harga yang melambung tinggi, masalah ini disumbangkan lagi dengan pertambahan

penduduk yang semakin meningkat dari semasa ke semasa menyebabkan berlakunya

masalah pertindihan guna tanah sama ada dalam proses untuk membangunkan sektor

industri bagi menampung jumlah penduduk yang bekerja namun pada masa yang sama

proses pembinaan rumah dan petempatan yang perlu ditingkatkan untuk menampung

jumlah penduduk yang semakin meningkat dari semasa ke semasa, hal ini disebabkan

oleh kawasan bandar yang menjadi tumpuan oleh penduduk sebagai pusat untuk mencari

pekerjaan dan secara relatifnya akan menyumbang kepada peningkatan permintaan

petempatan. Cabaran untuk menggunakan sumber tanah yang amat terhad untuk

menampung jumlah penduduk yang terlalu ramai terutamanya di kawasan-kawaan bandar

seperti Lembah Klang, keadaan ini sukar untuk diseimbangkan seterusnya menyumbang

kepada masalah lain seperti mengorbankan kawasan hutan untuk menampung jumlah

penduduk (Chung Hui Hon, 2010).

3.3 Pertambahan penduduk secara drastik.


Proses pembandaran yang berlaku pada masa kini yang melibatkan bandar-

bandar seperti Kuala Lumpur yang merupakan sebuah bandar yang mempunyai jumlah

penduduk yang tertinggi di kawasan Lembah Klang. Pembangunan yang berlaku di Kuala

Lumpur secara khususnya telah menjadi tarikan kepada mereka terutamanya bagi

mendapatkan peluang pekerjaan dengan pendapatan yang mampu mereka meningkatkan

taraf hidup mereka , proses pembandaran yang melibatkan pembanguan sesebuah

kawasan tersebut menjadi lebih baik dan maju merupakan salah satu aspek yang

mempunyai kepentingan dan kesan terhadap taburan penduduk, dengan keadaan ini dapat

dilihat bahawa penduduk lebih tertumpu kepada kawasan yang mempunyai pembangunan

yang lebih pesat dan maju dari segi proses pembandaran yang berlaku seiring dengan

masa dan ruang. Proses migrasi ini menyebabkan penduduk menjadikan kawasan bandar

sebagai kawasan untuk mereka jadikan lokasi petempatan mencari pekerjaan sebagai

contoh, perkembangan sektor pembuatan yang semakin berkembang menyebabkan

peluang pekerjaan yang ditawarkan menarik minat mereka untuk memenuhi peluang

pekerjaan tersebut, namun ada juga segelintir penduduk menjadikan kawasan bandar

sebagai pusat pendidikan dengan menyambung pendidikan ke peringkat yang lebih tinggi

(Usman Hj. Yaakob & Tarmiji Masron).

Namun, proses migrasi yang berlaku secara drastik ini menimbulkan cabaran

kepada pihak tertentu terutamanya pihak yang terlibat dalam pengurusan bandar untuk

menyediakan kemudahan yang lebih selesa dan seimbang kepada penduduk yang

mendiami kawasan bandar. Namun pertambahan penduduk yang berlaku tanpa dikawal

ini akan menyumbang kepada pelbagai masalah yang lain terutamanya masalah

setinggan, kerana kawasan petempatan yang terhad dan harga tanah yang tinggi
menyebabkan penduduk ini menjadikan kawasan setinggan sebagai kawasan petempatan

mereka sterusnya akan menyumbang kepada masalah sosial yang semakin berleluasa

(Usman Hj. Yaakob & Tarmiji Masron).

3.4 Kurang kesedaran dalam masyarakat.

Dalam membentuk ataupun membina sebuah bandar yang maju , banyak cabaran

– cabaran yang akan ditempuhi oleh pihak kerajaan untuk membandarkan kawasan

tersebut. Contohnya , salah satu cabaran utama yang dihadapi oleh kerajaan untuk

menjadikan Kuala Lumpur sebagai sebuah kawasan perbandaran yang maju dan

berkembang pesat ialah kurangnya kesedaran dalam diri masyarakat. Kurang kesedaran

dalam diri masyarakat ini boleh dilihat dari pelbagai aspek. Contohnya adalah seperti

kurangnya kesedaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Mereka membuang sampah

di merata-rata tempat dan juga kurang menjaga kualiti alam sekitar akibat daripada

jumlah kenderaan yang terlampau banyak. Kurangnya kesedaran dalam diri masyarakat

di kawasan bandar seperti Kuala Lumpur yang sangat pesat membangun ini

menyebabkan masyarakat kurang mempunyai kesedaran dalam menjaga kebersihan di

kawasan tersebut (Saad Mohd Said, Fatimah Said dan Sofia Ratna Sari Harahap, 2008).

Hal ini telah menyebabkan berlakunya pelbagai pencemaran di Kuala Lumpur. Antaranya

adalah seperti pencemaran sampah sarap, pencemaran air , pencemaran bunyi , dan juga

pencemaran udara .

Pencemaran yang jelas dapat dilihat berlaku disini adalah di sungai Klang. Tapak

pelupusan sedia ada di Taman Beringin dan bekas-bekas tapak pelupusan sisa pepejal

berhampiran Sri Petaling dan Jinjang Utara merupakan tanah tercemar disebabkan
pembuangan sisa pepejal secara tidak teratur dan rawatan tanah yang tidak sistematik.

Gas methane, bahan kimia dan sisa toksik serta air larutan yang terdapat di tapak ini

mencemarkan tanah, air permukaan dan air bawah tanah serta kualiti udara (Jabatan

Alam Sekitar, 2009 ). Hal ini menyebabkan pihak kerajaan terpaksa melakukan pelbagai

langkah yang sesuai untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat supaya menjaga

kebersihan di kawasan tersebut dan mengurangkan kadar kos yang harus ditanggung oleh

pihak kerajaan kesan daripada aktiviti – aktiviti pembaik pulihan kualiti alam sekitar di

kawasan tersebut.

3.5 Mewujudkan keseimbangan dalam sektor ekonomi.

Cabaran yang seterusnya dalam membangunkan perbandaran adalah untuk

mewujudkan keseimbangan dalam sektor ekonomi. Hal ini adalah disebabkan oleh

apabila sesebuah kawasan itu mengalami pembangunan yang terlampau pesat , maka

sangat susah untuk menyeimbangkan sektor-sektor yang akan diwujudkan di kawasan

tersebut. Di kawasan perbandaran yang pesat , sektor-sektor yang diwujudkan adalah

lebih tertumpu kepada sektor pembuatan dan juga sektor perindustrian. Hal ini

menyebabkan sektor-sektor yang terdapat di kawasan tersebut adalah tidak seimbang.

Sektor pertanian contohnya , tidak dapat dilakukan secara besar-besaran di kawasan

bandar akibat daripada kekurangan tanah. Walaupun teknologi sperti tanaman hidroponik

diwujudkan tetapi ianya masih lagi tidak mampu untuk menyeimbangkan sektor- sektor

ekonomi yang terdapat di Kuala Lumpur.

Akibat daripada tumpuan yang berlebihan dalam sektor pembuatan dan sektor

perindustrian ini , sektor-sektor lain kurang dibangunkan di Kuala Lumpur. Sebagai


contohnya , sektor pelancongan merupakan salah satu sektor yang mampu menyumbang

kepada pendapatan negara dan sektor pelancongan Malaysia merupakan sektor

pelancongan yang ke 3 pesat berkembang di rantau Asia (Kementerian Pelancongan

Malaysia, 2009 ). Tetapi disebabkan kawasan Kuala Lumpur adalah lebih tertumpu

kepada aktiviti perindustrian dan juga pembuatan maka aktiviti pelancongan di kawasan

tersebut adalah kurang dimajukan. Selain itu juga , dapat dilihat bahawa masyarakat pada

zaman sekarang lebih suka untuk bekerja di dalam sector pembuatan berbanding sektor

pertanian dan juga sector pembinaan akibat daripada pembandaran Kuala Lumpur yang

sangat pesat dan lebih tertumpu kepada sektor pembuatan dan juga perindustrian. Hal ini

telah menyebabkan tenaga kerja dalam sektor-sektor pertanian dan juga pembinaan

semakin berkurang.

3.6 Menaiktarafkan infrastruktur.

Dalam proses pembandaran yang pesat, terdapat pelbagai cabaran yang harus

dihadapi oleh pihak kerajaan mahupun masyarakat itu sendiri. Cabaran yang seterusnya

adalah untuk menaiktarafkan infrastruktur. Pengangkutan merupakan salah satu

infrastruktur yang harus dinaiktarafkan di kawasan-kawasan perbandaran. Hal ini adalah

disebabkan oleh , apabila kawasan tersebut semakin maju maka aktiviti-aktiviti harian

manusia akan semakin pesat berkembang. Oleh itu , ianya akan menyebabkan masyarakat

sentiasa menggunakan kenderaan untuk ke destinasi yang harus dituju dan ini akan

menyebabkan berlakunya kesesakan lalu lintas yang agak teruk di kawasan tersebut

(Jabatan Pengangkutan Jalan, 2010 ). Pengangkutan awam merupakan salah satu daripada

masalah utama rakyat di bandar kerana ia memberi impak secara langsung kepada

kehidupan harian mereka. Kenyataan ini dapat disokong dengan artikel – artikel yang
sering terpampang di dada dada akhbar. Masalah pengangkutan merupakan salah satu

artikel yang paling kerap dibincangkan.

Selain itu juga , apabila bandar semakin pesat membangun , maka pihak kerajaan

perlu memajukan pelbagai lagi kemudahan infrastuktur yang terdapat di kawasan tersebut

akibat daripada pertambahan bilangan penduduk yang semakin ramai di kawasan

tersebut. Hal ini adalah perlu bagi menyediakan sebuah persekitaran yang selesa kepada

masyarakat. Untuk membangunkan dan memajukan infrastruktur ini , pihak kerajaan

terpaksa mengeluarkan modal yang banyak demi membaiki atau pun membaikpulih dan

juga menambah bilangan infrastruktur yang terdapat di kawasan tersebut bersesuaian

dengan pertambahan bilangan penduduk yang semakin ramai.

4.0 Langkah-langkah untuk meningkatkan tahap sosioekonomi di Kuala Lumpur

4.1 Pembasminan kemiskinan

Semenjak tahun 1970-an, Kerajaan telah memberi tumpuan kepada usaha

membasmi kemiskinan tanpa mengira kumpulan etnik. Usaha tersebut telah mencapai

kejayaan yang besar dalam mengurangkan kadar kemiskinan daripada 49.3% pada tahun

1970 kepada 3.8% pada tahun 2009. Oleh itu, dalam tempoh RMK-10, tumpuan akan

diberi kepada usaha untuk meningkatkan tahap pendapatan isi rumah 40% terendah. Isi

rumah kumpulan ini, tanpa mengira etnik atau lokasi, layak diberi sokongan berasaskan

keperluan termasuk Bumiputera di Sabah dan Sarawak, terutama etnik minoriti, dan

masyarakat Orang Asli di Semenanjung Malaysia (Rancangan Malaysia ke-10).


Program pembasmian akan dirangka berasaskan pendekatan bersepadu bagi

membolehkan sasaran secara mikro dibuat untuk meningkatkan lipatan kumpulan sasar

dan memastikan program terus kekal dan berkesan. Program akan dibentuk untuk

memenuhi keperluan khusus isi rumah termasuk menyediakan bantuan pendapatan dan

kemudahan asas dengan penekanan pendidikan, latihan kemahira dan aktiviti menjana

pendapatan. Oleh itu, uasaha kerajaan diperlukan untuk membasmi kemiskinan, badan

bukan kerajaan (NGO) dan syarikat berkaitan kerajaan (GLC) akan memainkan peranan

yang lebih aktif melalui inisiatif tanggungjawab social koprat (Rancangan Malaysia ke-

10).

Gambarajah : Perubahan kemiskinan mengikut kaum.

Sumber : Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan Perancang

4.2 Pengagihan pendapatan

Langkah yang seterusnya ialah mengagihkan pendapatan secara sama rata. Usaha

bersepadu akan terus diambil untuk mengurangkan jurang pendapatan dan ekonomi

antara strata dan kumpulan etnik. Tumpuan yang lebih akan diberi untuk meningkatkan
bahagian pendapatan bagi isi rumah 40% terendah bagi mewujudkan kumpulan

berpendapatan menengah yang lebih besar. Kumpulan ini didefinisikan sebagai mereka

yang berpendapatan antara RM2,000 hingga RM4,000 sebulan.

Bagi mengurangkan ketidaksamaan pendapatan antara etnik, tumpuan akan

diberikan kepada pembangunan modal insane melalui kemahiran serta penyemaian sikap

dan buadaya kerja yang positif. Hal ini akan mengukuhkan keupyaan mereka untuk

meningkatkan pendapatan dan menjana kekayaan melalui perniagaan,pelaburan dan

aktiviti keusahawanan. Pembangunan Masyarakat Sains dan Teknologi Bumiputera

(MSTB) akan dipertingkat melalui integrasi dan perhubungan perniagaan. Pada masa

yang sama, program berkaitan penyusunan semula guna tenaga dan hak milik khususnya

untuk Bumiputera, komuniti India dan kumpulan minoriti akan dipercepat. Hal ini bagi

memastikan semua etnik mendapat manfaat daripada pertumbuhan ekonomi negara

(Rancangan Malaysia ke-10).

4.3 Penyusunan semula hak milik

Langkah akan diperkenal bagi memastikan kekayaan yang dijana kekal berterusan

dalam jangka panjang. Bagi menigkatkan penyertaan Bumiputera dalam ekonomi,

beberapa langkah akan dilaksana iaitu, penekanan yang lebih akan diberikan bagi

memastikan Bumiputer mempunyai kawalan kepentingan dalam syarikat swasta.

Bumiputera akan digalak untuk melabur dalam sektor pertumbuhan baru seperti teknologi

maklumat dan komunikasi (ICT), bioteknologi, nanoteknologi, pembuatan termaju dan

sebagainya.
Pembangunan aset komersil seperti hotel dan premis perniagaan di atas tanah

wakaf akan diperluas bagi meningkatkan pemilikan aset bukan kewangan Bumiputera.

Satu pelan strategik akan dirangka bagi memastikan pendapatan yang dijana daripada

pembangunan tanah wakaf boleh menjadikan pihak berkuasa agama negeri lebih

berdikari. Disamping itu, pemilikan hartanah kediaman dan komersil Bumiputera akan

dipertingkat lagi melalui agensi seperti Perbandan Pembangunan Bnadar (UDA),

Yayasan Amanah Hartanah Bumiputera dan Majlis Amanah Rakyat (MARA).

4.4 Subsidi dan akses yang lebih baik kepada kemudahan kesihatan

Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) akan terus menyediakan bantuan

pendapatan kepada kumpulan yang memerlukan seperti warga emas, OKU dan ibu

tunggal. Pangkalan data pusat, iaitu e-Kasih akan digunakan untuk mengenal pasti dan

menyelaras program penyampaian bantuan pendapatan. Pangkalan data pusat

membolehkan pemantauan dan penilaian keberkesanan program dibuat secara berterusan

di samping pengauditan ke atas penerima faedah program. Pangkalan data ini akan

diperkukuh untuk meningkatkan maklumat secara lebih komprehensif mengenai

kumpulan sasar bagi mengelak pertindihan serta memastikan liputan kumpulan sasar

yang lebih baik.

Di samping menyediakan rumah yang lebih baik dan memberi bantuan

pendapatan, pelbagai pendekatan telah diambil bagi memastikan isi rumah 40% terendah

di bandar dan pinggir bandar mendapat akses yang lebih baik kepada kemudahan

penjagaan kesihatan. Hari klinik khas bagi penyakit kronik akan ditetapkan bagi

membolehkan pesakit yang mengidap pelbagai penyakit, menerima khidmat nasihat


kesihatan dalam sekali lawatan berbanding beberapa kali lawatan seperti amalan

terdahulu. Klinik bergerak termasuk perkhidmatan doktor udara (flying doctor) akan

diperluas kepada kumpulan yang mempunyai akses yang rendah kepada perkhidmatan

kesihatan seperti masyarakat.

5.0 Kesimpulan

Menurut ahli-ahli perancangan sosial dan ekonomi, proses pembandaran mampu

meninggalkan pelbagai kesan dalam mencapai pembangunan negara. Namun begitu, tidak semua

proses pembandaran akan meninggalkan kesan yang baik dalam ekonomi dan sosial di sesuatu

bandar kerana ekoran daripada kesan pembandaran juga akan wujud kesan negatif daripada

proses pembandaran tersebut. Contohnya kesan langsung telah timbul ke atas ekonomi dan sosial

di Lembah Klang akibat konurbasi atau proses pembandaran yang berlaku ini.

Berdasarkan masalah-masalah yang timbul ekoran daripada proses urbanisasi ini, proses

perancangan bandar yang lebih baik haruslah dilakukan bagi mengatasi setiap masalah yang

timbul. Bagi program jangka pendek, langkah-langkah seperti memajukan kawasan petempatan

setinggan, mengutamakan kemudahan pinjaman perumahan, melurus dan melebarkan jalan raya,

mengadakan langkah-langkah sewajarnya dalam menangani pencemaran, mengadakan kempen

mengurangkan jenayah dan sebagainya boleh dijalankan bagi menjayakan perangcangan jangka

pendek tersebut. Di samping itu juga, penyelesaian secara menyeluruh juga penting dan boleh

dijalankan dengan membuat perancangan bandar yang teliti dan bersepadu.

Bibliografi
Aiken, S. R. and Leigh, C. H. ( 1975 ). Malaysia’s Emerging Conurbation: Annals of
the Association of Emerican Geographers, 65, No. 4: 546- 563.

Blogspot (2007). DBKL Mahu Laksana Caj Masuk Ibu Kota. Diperoleh daripada laman web
dunia: http://biliksebelah.wordpress.com/2007/09/23/kena-tol-masuk-kl/ pada Mac
21, 2011.
Chung Hui Hon (2010). House price diffusions across three urban areas in Malaysia
[Electronic version]. Diperolehi pada 08/03/2011 daripada Emerald.

Dasar Ekonomi Baru ( 2008 ). Dasar Ekonomi Baru. Diperoleh pada 12 Mac, 2011 daripada
http://pmr penerangan .gov.my/index/dasar ekonomi baru.

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (2011). Alam Sekitar. Diperoleh daripada laman web dunia:
http://www.dbkl.gov.my/pskl2020/malay/alamsekitar/index.htm pada Mac 21, 2011.
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (2011). Asas Ekonomi dan Penduduk. Diperoleh daripada
laman web dunia: http://www.dbkl.gov.my/pskl2020/malay/asas%20ekonomi/index.
htm pada Mac 21, 2011.
Eric C. Thompson. ( 2007 ) Unsettling Absences Urbanism In Rural Malaysia. Nus Press.

Jabatan Alam Sekitar (2009). Jabatan Alam Sekitar. Diperoleh daripada


http://www.doe.gov.my/old/?q=ms/content/jabatan-alam-sekitar-malaysia pada
24/03/2011.

Jabatan Pengangkutan Jalan (2010). Jabatan Pengangkutan Jalan. Diperoleh daripada


http://buddysurvey4u.com/search2/car/jpj-lamanweb/index.htm pada 23/03/2011.

Katiman Rostam ( 1988 ). Pengantar Geografi Bandar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka.

Katiman Rostam (1988). Pengantar Geografi Bandar. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan
Pustaka.

Kementerian pelancongan Malaysia (2010). Kementerian pelancongan Malaysia.


Diperoleh daripada http://www.motour.gov.my/ pada 23/03/2011.

Lee, R. and Wills, J. ( 1997 ). Geographies of Economies. London: Arnold.


Singapore , Singapore.

M. Pacione . ( 2009 ) Urban Geography : A Global Perspective . Canada : Routledge.


Mohmadisa Hashim, Mohamad Suhaily Yusri Che Ngah (2010). Pembangunan dan Alam
Sekitar di Malaysia. Tanjong Malim : Universiti Pendidikan Sultan Idris.

My Star Online (2009). Jumlah penduduk setinggan di Persekutuan Wilayah Kuala Lumpur .
Diperoleh pada 9 Mac, 2011 daripada http://mstar.com.my/variasi/rencana/cerita.

My Metro (2011). Statistik jenayah Kuala Lumpur. Diperoleh pada 9 mac, 2011
daripada http://www.hmetro.com.my/myMetro/statistik jenayah.

Pelan Struktur Kuala Lumpur 2020 ( 2010 ). Guna tanah dan strategi
pembangunan. Diperoleh pada 6 Mac, 2011 daripada http://www.dbkl.gov.my.

Peniaga China Optimis Ekonomi Negara Kukuh ( 2010 ). Diperoleh pada 6 Mac,
2011 daripada http://www.bharian.com.my/articles.
Prof Madya Dr Hj Wan Rozali Hj Wan Hussin (2007). Kualiti Hidup Sosial dan Proses
Perbandaran di Malaysia. Pulau Pinang : Universiti Sains Malaysia.

Rancangan Malaysia ke-10. Rancangan Malaysia ke-10. Diperoleh daripada


http://www.pmo.gov.my/dokumenattached/RMK/RMK10_Mds.pdf pada 23/03/2011.

Scribd ( 2011 ). Diskriminasi. Diperoleh pada 12 Mac, 2011


daripada http://www.scribd.com/doc/15479515/diskriminasi.

Saad Mohd Said, Fatimah Said dan Sofia Ratna Sari Harahap (2008). Migrasi Antarabangs:
Penghijrahan Buruh Indonesia Ke Malaysia. Diperoleh daripada
http://www.mohr.gov.my/ismk/pdf/migrasi_2vol2.pdf pada 14/08/2010.

Usman Hj. Yaakob & Tarmiji Masron. Isu-Isu Kependudukan dan Migrasi di Malaysia. Pulau
Pinang: Universiti Sains Malaysia.

Usman Haji Yaakob (1984). Prinsip Kajian Kependudukan. Pulau Pinang : Universiti Sains
Malaysia.

Wikipedia (2011). Sejarah Kuala Lumpur. Diperoleh pada 7 Mac, 2011


daripada http://ms.wikipedia.org/wiki/kuala_ lumpur.

Anda mungkin juga menyukai