Anda di halaman 1dari 854

-,

; l i : 6 l l $ . l l t : i l l r : c l l l . ' ; l l l : i l l t : , d i l F i l l ' . : dl l* .;
rFF F !€j !.;*:;l l"i:i*,! !,i"i,i-;! li.3;+: Li*:;l l**: Li;;J-: |!i*i-! lFri#trtt

I'LAMULMTJIilIAqI'IN

l<irLLL',,L
-,/Jtattt
ot
Penerjemah:
ASEPSAEFULLAHFM
KAMALUDDIM SA'DIYATULHARAMAIN

g
PenerbitBukulslamRahmatan

mmHHmimHElmt
'an
JudulAsli: I'lam al-Muwaqqi'in Rabbal-Alamin
Penulis:IbnuQayyimAlJauziyah
Editor:Muhammad AbdusSalamIbrahirn
Penerbit:Beirur;Daaral-Kutubal-Ilmiyah,14l'7
/1996
(Jilidl-lv)

Edisi Indonesia:

-.- ;i;
i-..; ".'-

x,xrx:x r

I'LAMULMUWAQI'IN
p""J"".

Penerjemah:AsepSaefullahFM
Kamaluddim Sa'diyatulharamain
D€sainCoYer:Singgasana
C€takan:Pertama,November2000
Penerbit:PUSTAKAAZZAM
Telp:(021)9198439
POBOX 7819JATCC 13340JKT

Dilarangmemperbanyak isi bukuini tanpaizintenulis


daripenerbit
All RightsReserved
Hakterjemahandilindungi undang-undang.
DAFTARISI

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR t7

/JJ" J6"n
PRAKA 2l
PENDAPATPARA IMAM SEPUTARALAT DAN SYARATFATWA,
SERTAORANGYANG BOLEH MEMBERIKAN FATWA .................47
RIWAYATDARI ORANG-ORANGTERPERCAYATENTANG
PENOLAKAN RA'YU (PENDAPAT) 6l

QIYAS PARA SAHABAT 67


RA'YU (PENDAPAT)YANG TERPUJI DAN MACAM.
MACAMNYA 77
SURATUMAR BIN KHATTAB DAN PENJELASANNYA..................8I
HAKIM....................................................99
sIFAT DAN PERSYARATAN

Daftar Isi - 7
PERDAMAIANDI ANTARA KAUM MUSLIMIN 101
HAK ALLAH I)AN HAK MANUSIA . 103
SEORANGHAKI1VIDAPATMENANGGUHKANPUTUSAN
HUKUN{SESUAIDENGANKEBUTUI{AN r05
DUSTAADALAH SALAH SATUDOSABESAR 111
MENOLAK KI'SAKSIAN ORANG YANG DIDERA KARENA
MENUDUHWANITA-WANITABAIK BERBUA'I'ZINA ............,.....
I13
PEMUTCARAANSEpUTARQIyAS (ANAT,OGI)...............................
tl7
MACA]VI-N,TACAM
QrYAS .............123
SUN,IBER (PA\"GKAL)KEJAHATANITU ADALAH BID,AH
DAN \IF,\GIKUTI HAWANAFSU 127
PERL}IPA\IAAN-PERUNIPAMAANDI DALAM AL-QUR'AN
D-\\ HIK\t-{HNYA.............. 137
I'E\C.\ RI'H KALIMAT TAUHID.. ls5
DALAT{ HUKUM SYARA'ADA PENYAMAANHUKUN,I
.{\TARA DUA HAL YANG SERUPA l6l
.ILI,AT (AI,ASAN)HUKUN,IYANG TERDAPATDALANl
AL-QI R'AN 165
.ILLAT HUKUM YANG TERDAPATDALAM HADITS..,................
I67
HADITS \IU'ADZ BIN JABAL KETIKA DIUTUS
RASULULLAHSAIVKE YANIAN........ 173
IJTIHAD DAN QIYAS(ANALOGDYANG DILAKUKAN OLEH
PARA SAHABATNABI SAW u5
IJMA'(KESEPAKA'IAN)PARA AHLI F'IKIH DALAM
l\lAsALAH QIIAS...................... 179
BEBERAPAKEKELIRUAN AHLUL ALFADZ (TEKTUALIS)
DAN AHLUL MA'ANI (KONTEKSTUALIS) 185
PERBEDAANANTARA PERUMPAMAANYANGBERASAL
DARI ALLAH DAN RASUL-NyADENGANQIyAS..........................
r93
QIVASTIDAK MENJADI HUJJAH (ARGUMEN)PADA ZAMAN

8 I'lamul\lurvaqi'in
CONTOHPERTI'N'IANGANPARA PENGGUNAQIYAS..............,.
209
CONTOHPENGGABUNGANHAI,-HAL YANGBERBEDA...........2I3
PERHATIANATASSEBAGIANSYARATTANPASYARAT
YANG LAIN 217
KETEIAPAN HUKUNI NABI DAUD DAN NAtsISULAIMAN..,.....223
APAKAH TINDAKAN HUKUT{ YANG DIKENAI{-ANKEPADA
SEORANGPENJAHATHARUSSANIADENGANTINDAKAN
YANG DIA PERBUATKEPADAORAN(} }ANG DIJAHATI? ...,,....225
PERT,T]NYAANALISA YAN(; NII,,NDAI,AN,l
DALAM
N{ENETAPKANKI]KUATANDAI-IL }:ANGDIKEMUKAKAN
231
PERBEDAANPENDAPATSI'PUTARNASH:APAKAH NASH
ITU MENCAKUPHUKUM SEGAI-.\PERISTI\\A 235
FANATISMEMASING.MASINGKELON{POKYANG N{ENG-
KLAIM DIRINYA BERPE(}ANGPADA KEBENARAN...............,..,
24I
ISTISHHABDAN PEN{IrAGrANNYA.............................................
L lstishhabKepadaKernurnian Menurul
Aslinya...............................
245
al-Washf
2. Istishhab untukMenetapkan
SuatuHukum......................216
Hukurnljma' dalamMasalah
3. Istishhab yangMenjadiPerdebatan ..248
DALIL YANG MENUNJUKKANKEHUJAHAN ISTISHHAB.........
2,5I
BANTAHANN{AYORITASULAMA TERHADAPJAWABAN
ORANG-ORANGYANGN'TELARANG ........................ 257
KESALAHANORANG-ORANGYANGRI'RPEGANGTEGUH
261
KEADILAN: ASASSEGALAPER.IANJIAN 273

EJ,,JCJ,,.
IJARAH SESUAIDENGANQIYAS 277
QIYASYANG RUSAKADALAH SUN{BERKEJAHATAN,..............283
I.IARAH WANITA UNTUK MENYUSUI ...... 285
BEBERAPAKERAGUANORANG YANG MENIADAKAN

Daftar Isi - 9
QIYAS.......................... 287
MANDI WAJIB KARENA JANABAH 293
PERBEDAANBAYI LAKI-LAKI DAN BAYI PEREMPUAN.....,.....295
PERBEDAANANTARA SHALAT YANG EMPAT RAKA'AT
DENGANSHALAI' YANG LAINNYA 297
299
PERBEDAANANTARA PENCURIDAN PERAMPOK..................."
CELAAN TERHADAPEMOSI DAN SABARDALAM MENCARI
KEtsENARAN.. 301
P e r t a m aC: e l a a nT e r h a d aE
pmosi . . . . . . . . . ... . . . . . . . 3 0 f
K e d u a :S a b a Dr allm MencarK i ebenaran . . . .. . . . . . . . . . 3 0 2

SETIAP INDIVIDU MEMPUNYAI IBADAH BAGI ALLAH


SESUAITINGKATANNYA... 303

ORANGYANG BERLAKU CULASDAN AKIBATNYA ...................309


PERBUATANHAMBA ALLAH ADA 4 (EMPAT)MACAM' DAN
PERBUATANYANG DITERIMA HANYA SATU 3ll

PAHALA BAGI ORANGYANG TULUS (IKHLAS) ......."..............."


3I5

SEPUTARHARAMNYAMEMBERIKAN FATWADAI,AM
MASALAH AGAMA ALLAH TANPADIDASARIILMU
PENGETAHUANDAN IJMA' MENGENAI HAL TERSEBUT........319
CARA YANG DITEMPUH SALAFUSHSHALIH (ULAMA
KLASIK YANG SALEH) .)LJ

325
MANFA'ATMENGULANG.ULANGPERTANYAAN.........."............
URAIAN SEPUTARTAQLID .....".327

BENCANAYANG DITIMBULKAN AKIBAT KEKELIRUAN


.'JJ
ORANG'ALIM
ANTARA TAQLID DAN ITBA' 339

LARANGAN EMPAT IMAM MADZHAB UNTUK BERTAQLID


KEpADA MEREKA...................... ...............................343

CELAAN TERHADAPORANG.ORANGYANG MELAKUKAN


PERPECAHAN """"""""""""""""35r
ALLAH MENCELA ORANG-ORANGYANG BERPALINGDARI

10 - I'lamul Muwaqi'in
HLKL\I-\YA -15-t

UMAR TIDAK PERNAHBERTAQLIDKEPADAABU BAKAR ....,359


TAAT KEPADAULUL AMRI 363
SIAPAKAHORANG YANG DIIKUTI PARA IMAM?.......................
367
APAKAH PARA SAHABATBERTAQLIDKEPADAUMAR?.......,..
375
PERBEDAANANTARA IMAM MUJAHID DAN PENDUKUNG
TAQLID 385
PERBEDAANYANGBESARANTARA MUQALLID DAN
MA'MUM 389
TAQLID TIDAK DIPERLUKANDALAM SyARI'AT.......................391
MUNCULNYADUA RIWAYATDARI SALAH SEORANGIMAM
SEPERTIDUA PENDAPATDARI DUA ORANGIMAM.,.............,..395
CONTOHDARI N{EREKAYANGMEMtsATALKANSUNNAH
KARENA MUNCULNYAAL-QUR'AN ................................ 403
TIGA POSISISUNNAHTERHADAPAL.QUR'AN 4tl
MACAM-MACAM PENJELASANRASUL..,.,......... 1t9
MACAM-MACAM BENTUKSUNNAHDAN CONTOHMASING.
MASING 431
TRANSFERPERKATAANDAN CARA AL-BUKHARI
MENYUSUNKITAB "SHAHIH''-NYA. 433

PERBUATANDENGAN CARA IJTIHAD 441


PENJELASANMENGENAISHALAT WUSTHA 447
B a c a a nY a n gD i u c a p k a Inm a mK e t i k aB a n g u nD a r i R u k u ' . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 7
PenunjukanDenganJari Bagi OrangyangDuduk Tasyahud...............
448

Daftar Isi - 11
J(ti,r,
/_1,,1,,,

PERUBAI{ANDAN PERBEDAANFATWA BERDASARKAN


'I'ENIPAT,
KONDISI DAN NIAT SERTA
WAKTT].
PERUIJAITAN
SESUATUYANGTER.IADIKE]\{UDIAN........ 459

MENGINGKARI HAL-HAL YANG MUNKAR DAN SYARAT-


SYARATNYA 461
DARI ORANGYANG TELAH
GUGURNYAHAD (HUKT]N,IAN)
BERTASBAT ........465

ZAKAT FITRAH TIDAK PASTIDALAM BEBERAPAMACAM


171

ARAII PERUBAHANFAT\\A N{ENGIKU'TIPERUBAHANSI-


]'U 4SI DAN KONDISI 473
BAGIAN YANG DIJADII'AN PATOKANSYARA'ADALAH NIAT
SEORANGNIUKAI-LAFBT-]KAN ".. 179
BENTUKNYA......,.."................
BANTAHANTERHADAPSUATUI'ERNYATAANBAHWA KE-
TENTUANHUKUM BERLAKU ATAS DASARBENTUK
LA HI R\ YA 483

PENGGUNAANBEBERAPALAFAL UNTUK }\{ENGEIAIIUI


APA YANG ADA DALAl\{ HATI SESEORANG 191

BEtsERAPAPERBLIATAN MUKALLAF' YANG DIAMPUNI DAN


TIDAK DIAZAB OLEH ALLAH 493

ORANG YANG BERPEGANGKEPADASISI


PERUN{PAN,IAAN
LAHIRIYAH 509

ALLAH SWT TIDAK MENURUNKANSUATUKETI]RANGAN


""" 513
UNTUK MEn*YEMIIAHNANIA-NAMAYANGDItsUA'l'-BUAT
KETENTUANHUKUM YANG DIBAWARASUI,ULLAHSAW
MERUPAKANKETENTUANSYARI'ATYANG PALING

12 - I'lamulMuwaqi'in
SE\lPURir-A..... ................................
525
S\ARAT YANG MENDAHUI,UI DAN MENYI.]RTAI....,,..................
535
KETENTUANHUKUM YANG BI'RLAKU BAGI TU.IUAN.
\llr.NJADI HtiKUN.lBAGI PFINYEIIABNYA
.......................................
539
PEMBOLEHANHIYAL IJERI'I'NTANGANDENGANPRINSIP
5,15
KEtsAN}AKAN SIASATI'I'TJBI]RTENTANGANDENGAN
LANDASANPIJAKAN PARA IMAN,INTU.ITAHII) 569
S11PU'IAR K I SA H N..
A It I A Y UI] A S .............. (el

JAWABANA'IASPITNDAIA'tYANC;NIITN(;A]]{KAN:,,SIASAT
IT'UADAI,AH MI'N(;ELAK DALA]\,tBENl'UK PERBTIATAN''
.....587
\IACAM-MACAMSIASAT ....595
SYARIA'I'TIDAK DIBENTUK I}ERDASARKANKEJADIAN
YANGLANGKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. .0. 1. . . . . .
KEUTAN{AANPARA INIAN'I.I]VIANI
MAZHAts....,..........,...,.............
605
ITUJUKANYANG BERSIIT{BERI)ARI S}'AITANNlANUSIA.........6I3
SIASATUNTUK ]\,IENCAPAIKEI]ENARANDI'NGAN CARA
YANGDIIiOLEHKAN WAI,AUPUN1'IDAK DISYARI'ATKAN.....619

,/4I, J(.,.,,,,"1

DII}OLEHKANNIENGAMBILFAI'WA }'ANG BERSUMBER


DARI (;OLONGANSALAF 627
tsI.]RI]AGAI
A,IACAMPERlANYAAN...,. o55

HENDAKN\A I,{EMI]ERI FATIVAMI'N,IBERIPEN,IBUKAAN


TiNTLIKMASL]KPADA HUKUM, APALAGI .IIKA HUKUM ITU
T-I'RMAST]KKAI'EGORI ASING........,. 663
PASAL:HENI)AKNYAPI]N,ItsERI FATWASELAI,UNIINTA
PETUNJT]KKI'PADA ALI,AII D.{LANI \,II'NCAPAIKE.
tsENARANFA',I'\lhNlA ................671
KE\4AJIBANI]AGI PERAWI(YANG DIRI\,IAYATIiAN

DaftarIsi - 13
HADITS) PEMBERI FATWA. PEMBERI KEPUTUSAN
(HAKIM) DAN PEMBERISAKSI 675
BEBERAPASIKAP YANG HARUSDIMILIKI ORANG YANG
TELAH MENETAPKANDIRINYA UNTUK BERFATWA...,.....,...... 689
N i a td a nK e d u d u k a n n. .y. a ............... .........................
Ilmu, Sikap santun, Tenang dan Tenteram...... .........
690
H a k e k aKte t e n a n g. a
. .n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...............6
. .9. .1. . . . .
K e t e n a n gKahnu s u s . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................
PASAL:KETENANGANDALAM MELAKSANAKAN IBADAH....695
Sebab-sebab Ketenangan................ .......................... 695
Tekun M e n g k aijlin u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 9
. . .6. . . . .
MemilikiKecukupan ..................696
M e n g e t a hSui if aM t anusia...... ..............................
BEBERAPAKALIMAT YANG KUINGAT DARI IMAM AHMAD
TENTANGSIFAT-SIF}TSEORANGPEMBERIFATWA................. 699
OrangLain..............................
DariPendapat
DalilFatwaBersumber
Kepada
BolehBerfatwa TidakDiterima...702
OrangYangKesaksiannya
DensanKehendak
TidakBolehBerfatwa DanSeleraDiri ..................702
EMPATMACAM PEMBERIFATWA..... 705
KEDUDUKANSETIAPMACAM PEMBERIFATWA 709
FATWA SEORANGHAKIM DAN HUKUM DARI FATWAITU .....717
BEBERAPAKEADAAN PEMBERIFATWAYANG SAATITU
TIDAK BOLEH BAGINYAUNTUK BERFATWA 1)a

HUKUM MENGAMBIL UPAHDARI FATWAYANG


DIKELUARKAN 727
APA YANG DILAKUKAN SEORANGPEMBERIFATWAJIKA
IA MENGELUARKAN FATWA PADA SUATU KEJADIAN
KEMUDIAN KEJADIAN ITU TERULANGLAGI 729
SELURUHIMAM BERPENDAPAT DENGANHADITS DAN
JIKA PENDAPATITU BENARMAKA ITULAH
MADZHABNYA 731
APA YANG DILAKUKAN PEMBERIFATWADALAM
MEMBERIKAN JAWABAN TERHADAP PERTANYAANYANG

14 - I'lamul Muwaqi'in
MENGANDUNGBEBERAPAPENGER:I'IAN 747
PEMBERIFATWATIDAK BOLEH MENJADIKAN TUJUAN
ORANGYANG tsERTANYAMENJADI PENGENDALI
FATWANYA 751
APA YANG HARUSDILAKUKAN JIKA DUA ORANG
PEMBAWAFATWA BERSELISIH tJ I

FATWA-FATWA
RASULULLAHSAW.......,. 761
F a t w a - f a t wR
a a s u l u l l aS
h A W D a l a mM a s a l a hA k i d a h . . . . . . . . . . . . . . . . .7. .6. .1. . .
F a t w a - f a t wR
a a s u l u l l aS
h A W D a l a mM a s a l a hT h a h a r a h. . . . . . . . . . . . . . .7. .7. .2.
F a t w a - f a t wR
a a s u l u l l aS
h A W D a l a mM a s a l a hS h a l a t. . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. 8
. .0. . .
F a t w a - f h t wR
a a s u l l u l l aS
h A W D a l a mM a s a l a hK e m a t i a n. . . . . . . . . . . . . . 7
. .8. .6.
F a t w a - f a t wR
a a s u l u l l aS
h A W D a l a mM a s a l a hZ a k a t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 7
F a t w a - f a t wR
a a s u l u l l aS
h A W D a l a mM a s a l a hP u a s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 4
Fatwa-fatwaRasulullahSAW DalamMasalahHaji . . . . ........E02
Fatwa-fatwaRasulullahSAW DalamMasalahKeutamaanAlqur'an
d a nD z i k i r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8. l. l. . . . . . . . .
F a t w a - f a t wR
a a s u l u l l aS
h A W D a l a mM a s a l a hJ u a lB e l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 1
Fatwa-fatwaRasulullahSAW DalamMasalahKeutamaan
S e b a g i aA nm a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........826
Fatwa-1atwa RasulullahSAW Dllam MasalahHadiahdan Sedekah...827
F a t w a - f a t wR
a a s u l u l l aS h A W D a l a mM a s a l a hW a r i s a n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 9
Fatwa-fatwaRasulullahDalamMasalahPemerdekaan
Budak............
832
F a t w a - f a t wR
a a s u l u l l aS
h A W D a l a mM a s a l a hP e r k a w i n a n . . . . . . . . . . .8.3. .5. . .
F a t w a - f a t wR
a a s u l u l l aS
h A W D a l a mM a s a l a hP e r s u s u a.n. . . . . . . . . . . . . 8
. .4. .5.
F a t w a - f a t wR
a a s u l u l l aS
h A W D a l a mM a s a l a hP e r c e r a i a n . . . . . . . . . . . 8
. .4. .7. . . .
F a t w a - f a t wR
a a s u l u l l aS
h A W D a l a mM a s a l a hK h u l u ' . . . . . . . . . . . . . . . . . .8. .5. 1
...
Fatwa-fatwaRasulullahSAW DalamMasalahDhihardan Li'an ........852
F a t w a - f a t wR
a a s u l u l l aS
h A W D a l a mM a s a l a hM a s a ' I d d a h. . . . . . . . . . . .8. 5. .5
F a t w af a t w aR a s u l u l l aS
h A W D a l a mM a s a l a hT e t a p n yN
a asab..........856
Fatwa-fatwaRasulullahSAW DalamMasalahBerkabungTerhadap
O r a n gM a t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . .8. .5. .7. . . . . . .
Fatwa-fatwaRasulullahSAW DalamMasalahNafkahdan Pakaian
W a n i t ay a n gB e r i d d a h
..................... ........................858
F a t w a - f a t wR
a a s u l u l l aS
h A W D a l a mM a s a l a hP e n g a s u h a. .n. . . . . . . . . .E
. .6. .l
F a t w a - f a t wR
a a s u i u l l aS
h A W D a l a mM a s a l a hP e m b u n u h a n . . . . . . . . .8. 6
. .2. . .
Fatwa-faiwaRasulullahSAW DalamMasalahSumpah

Daftar Isi - 15
Pembunuhan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8. 6
. .8
a a s u l u l l aS
F a t w a - f a t wR h A W D a l a n lM a s a i a hH u k u n r a n Z i n a . . - . - - - . 8 6 9
a a s u l u l l aS
F a t w a - f a t wR h A W D a l a mM a s a l a hM a k 4 n a n . .. . . . . . . . .. . . 8 7 4
i t a s u l u l l aS
F a t w a - f a l wR h i n u m a n. . . . . . . . . . 8 7 6
h A W D a l a n rn r a s a l aM
Fatwa-fatwaRasulullahSAW Dallm \4asalahSLrr.l.tprlh dan Nadzlr. . tl78
l a s u t u l l aSh A W D a l a r nM a s a l a hJ i h a d. . . . . . . . . . . . 8 8 f
F a t w a - f a t wR
a a s u l u l l aS
F a t w a - f a t wR h A W D a l l r nM l s a l a hI l e r v l n S c n r b e l i h a n
d a nH e r v a nB u r u a n. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . .. . .88'1
h A W D a l a n lM l s a l a hP e n g o b a t a n . . . . . . . . . 8 8 8
a a s u l u l l aS
F a t w a - f a t wR
Fatwa-fatwaRasulullahSAW l)alarnMasalahFiraslt Baik dan
Fi'asatBuruk ,' . tt92
Fatwa-fatwaRasululiahSAW DalarnMasalahBclbagaiMasalah
v a n gP c r t a r t a . . . . . . . . . . . . . . . . - ... 8 9 3
F a t w af r t w a R l s u l u l l l hS A W D a h m M a s a l a hv l r r g K e d L r .a. . . . . . . . . 9 0 1
Fatwa-fatwrIlasulullahSAW Dalan BerbagaiMasalahvlng
Ketiga................. . . . . .. . . . . . . . . .9
. 05
B e b e r a pDao s ad o s l B e s l r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 9 0 9
l rA W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1 3
i e p l d aF a t w a - l r i t wRaa s u l u l l aS
K e m b a lK

16 - I'lamulMuwaqi'in
KATA PENGANTAR

A n u g e r a hA l l a h S W T y a n g t e r b c s a rb r l i h a n b a N v a u n t L r kr r e n c u p a i
kebahagiaandunia akhirat adalahilmu yirn-gbcrnranlral dan rrmulshaleh.Kedua
h a 1i n i n r e r u p a k l r rt i t i k b a l r k d a l a m r n e l i h a tk l a s i l i k r s i h a n b r A l l a h n t c n j r r d i
u u t r h u n t d a n n t o l t r u n t ,y a n g m e n c l a p a rt a h r n a l t l a r t v a n - gl t t c r c l a p a tc e l l k a .
Kebaikandan kclrurukandapatdibedakansecatategasdengankctlLlrhal tersebtrl.
I l r n u s a n g l t b e r k a i t a nd e n g l n p e r b u a t a nd a n i l n r u p u l a v a n - rn t c n r b r ' t . i k l i n
syalaatpadl pc'rbualan.dan kctnuliaan ilmu sln.gatbertantunr pltclirobjc'k i)nrLt
t € r s c b u l . s e b a g a i r n r n aj l m u y r n g b e l . r l a n f a a tt c r l c t r t k l t r d l t h t t k u n t h u L u t l l
pcrbLlatan manLlsia.'l'rdak ada-jalaniain unluk n'rcn-qgrprti kcrlLtrclhlvrr iltt kecLttli
d e n g a nc u r a h a nc a h a y al e n t c r aR a s u l u l i a hy a n g k e s L t c i a r t n ys a n g r tt e r p c l i h t f i t .
b e l i a L ra d l l a h o r a n g y a n g . j u . j u r 1 . ' u r t gc l a p a tc l i p c l c a r a .) , r r 1 gt i ( l a k b e l b i c a t a
b e r d a s a r k a nh a r v a n a f s u n y r d a n u c l p a n n v u t i d r k l l r i n a t l a l a h r r u h v t t v a t r g
diturunkankepadanya.llnrLrldulah pcngctahtttnnrertgcnrti lltng lltk betdlsarkan
d a l i l , d e n p c n g e t a h u a tna n p ed a l i l a d l l u h t u k d i r .
" K d a k a n l o l t : ' l r t i l o h j o l a r t ( a g o n t u ) k u , r t k t tt l r t n o r t u t Q t ) t ( 1 t t . \q' ( t t , q
ntcttgikutikunutgujuk (kuuru) k<lttttlaAlluh dcngutt hu.ijult.tuttg rttutrt.tr'lulttt
Su<iAllalt, don ttku tiado tenrrusukorottg-rtrung tnrr''rrik. (Ytlsul. 108).
Mcnyarnpaikanbcritadari Allah SWT siingitttergantunqpadl perSclahuln
t e n t a n g r p a y a n g d i s a n p a i k l n i l a n k c y a } . i n u t ra k l i n k e b t ' t r a r a n) a r l - ! l
disaml.raikarrnva. Oleh kalena itu tidak ada kcnrarnpttarpc'rsoirlxn lllilnra InclalLri
r i w a y a t a t a u f a t $ a k e c u a l io l e h o r r n g y a n g b e r i l r n uc h n b c - r i u t . t tItl.l e r t g e t a l t t t i
u r u s a ny a n g d i s a m p a i k r n n y ad a n i a n r e t l p e t c a y l ik c b c n u r a t t n l ' 4 .
S y a r a tl a i n y a n g h a r r . rdsi p e n u h im u b l l i g h ( d : L l a np e r - l e r l i l np c n y a n r b u n g
lidah Allali dan Rasul Nya dllan menl,rmpaikan pL'rinlrh rnintlun lalungln)
adalabbahwa ia hrrus mernpergunrkancallr yrng blik d:rnbi.iaksrrrt.kchidLtpan
diridhai Allah. adil QLrjur') clalamperkutlrn drn lrcrblnlannyu. lahir nlrLtpttnbatin.
Orrrg ylng nrenjadi r v r k i l r l j r t e n t u m c n c l a p l l k c d u d t r l r r nv l n g t n L r l i ac l a n
delljatnya tidak dira.rLrkln lagi, lalu brgainranakedudukrn otang vang rncnjadi
wlkil Tuhan. pengursa kcrajaan langit dan bunri'l tidak dilagLrkrn lagi hahti'a
'jabatarr"
oran-gylilrg mendudtrki itu u ljib nrcnrpelsirpkrn cliri tlan ntcngctahui
s e c a r ab e n l r c l a n s a d a r a k u n p o s i s i v a n g t l i d u t l u k i n l l t . M l k u s c o l l t n g m u l t i
( p e m b e f il a t w l ) d i t u n t u t u n t u k r r e n g e t a h usi i a p uv a n g i l u r k i l i t l u n m e \ r k i n i
bahwa ia akan diluntut pen anggungijarvlbannya cli hutlrrprtnpengadilan lirhln
kclakdi hali kenrudilrn.
O r a n g l a n g p e r t a m ak a l i d i d l u l a t A l l a h u n t u k m e n j a d i" p c r t y l r t t b u n g
sau'.Beliau nrenyanrprikantunvrny'ahcrclasarkan
litlah-Nya" adalahI\,luhantntad
rvahyu.tseliauadalahsehagaiFlakim Yang1\4ahaBijaksartabcrlirntankepadlny-a:
(Shad, 136).Fatu,a-1at*anyaadalah ./rnlrairi o1'Krrllrr urgkapar senrpurnr clatt
mcncakup selurr.rhscgnren umat. Ia wajib diikuti. clilaksanakandrn tli-iatlikan

Kata Pengantar l7
lbndasi kchidupan setelahalqur'an. Akan tetirpi dalant mcnanggapi persoalan
umilt yrng sangat bcrrgarn. pcrbcdaanpendaprt seringkali tak telelrkal. Jika
h a l ( c r s c b u tp a d a a k h i r n y a t c r j a d i p u l r . , , \ l l r h t e l a h m c n t e r i n t l h k l n h a n r b a -
hambanya agar mengernbalikan urusan tcrscbut kepada-Nya dan Rasul-Nya.
Allah SWT berflrm tn " Kttnudicurjika ktntu bc rluinun puldapet t(11tatlg.tcsuutu,
ntnka kantbulikunluhio kt,ptuluAlluh (Alqrr'un) rlutt |lasul (.yunnqltntu)."(An
Nisa.59).
l l u s t r a s i d i : l t i l s n e n - t g l r n r b a l k a nb c t a p a I r r . r l i a n v ao l a n g o r a n g y a n g
m c n d a p a t" r e k o r n e n d a s i "d a r i T u h a n n y , l u l r t u k n r e n v t n p a i k a n a j a r a n N y a .
Dalarr kontckspcrlLuhasrn buku ini rnelekadiscbulscbag;ri l luntul Muv,tuli'in
'un 'ttlontiin.
rabbul yak:ni orlr)g-orln-s yang nrenyanrpaikansyari'at Allah.
Tuhan seru sekalianalrm. Dllam perkembangaun\.ilkt:nudian rtrelekadisebut
"rriufii" atau "penrberi fatwa". Muiii disini berkedudukanscbagai "pentegang
k c b i j a k a nl a n g r n e r r i l i k i o t o r i t a sn r c n r u l u s k a n h u k u n r s u a t up c r t r l r a " . K a r c n a
'bingkli 'yal-r
itulah nrcfekndilctakkanprda paramulii dapatnrencegahnereka
dali kcputusan yang salal]. Scbab, keputusan nrrrfti bcrlaku bagi sL-ri]l)(rflrn-c
d a n d i n r a n l s i l j a . l n e s k i p u n t c r l a d a n g d a p a t d i l l k s l n a k a n d a n c l a p a tp u l a
ditinggalkrn. Seclanekan keputusanhlkinr hanyabellaku bagi tcrddwa dan hrrus
dilaksanakan.Dcn-grn denikiln baik nrullr nrrupun hakim dihadapkrn paclri
baha,vabcsardan pahalabcsarpulr. Kcdulnl'l llksiina oran-gvlng beldili dengan
kaki kiri di nelaka clln kaki kanan di surga kcurlh mana ia akln bergerak'/
Paraularnatelah nrencurahkansegl)l daya dan upavanvauntuk nrcrna-qari
p a r a m u 1 - t ia g a r t i d l k t e l p e l e s e t k e d a l a r n j u r a n g k e s e s a t a n .D a s l r - d l s a r
p e n g a r l b i l l n l a t w a d i s i n i a n l a r al i i i n : ( l ) n a s h a l q u r ' a n ; ( 2 ) n a s h h a d i t s :( 3 )
Fatwa pam sahabat:(.1)Iratwa sahabatyang pliling lurus dan benarjika tcladi
perbedaan:(5) hadits nursrl dan hasan,.jikapersoalantidak terclapatpadl kc-4
c l a s adr i a t a sd a n ( 6 ) Q i y a s . j i k ai r e n a r - h c n acrl i p c r l u k a n .
D c n i k i a n l b n u Q a v l i m r r e n u l i s p a n j l n g l e t r a ld a l a m b u k u " l ' l a r n ' ' i n i
tentangpenrikirln hukLrmislam yang nrerjadi rvaclinl publik pada masanyadan
mrsa nrasascbclurrtnya. Pcrrjclasarnr,a rrcngungkappro-kontrapcrsoalanscputar
d n s a r - d a s ahr u k u n i s l a m s e p e l t i Q i y a s . I s t i h s l n , Q a u l . s h a h a b i .A ' m a l a h l u l
m a d i n a hd l l . P o l e I t t i kl e r s e b u tn e n j a c l il c b i h n r e n a r i ks e b l b d i l e n l k a p i d e n g a n
contoh-contohnyadalanr berbagaipcrsoahn hukum yang dihadapi masyarakat.
'fetapi
scpcrtj nrasalahrvarisan.thaharah.haji. puas:r.zakrl. sewir menyewa dll.
pcrlLLdisarnprikandisini bahu'aclikarenakitnalasantcknis.contoh kasustersebut
t i d i i k s e l n u a n l a d i s u j i k a nd i s i n i . D a l a n r e d i s i l c r j e r n l h a ni n i h a n y a d i a n r b i l
bcberapacontoh kasusyang di Ilandangdapat ikut mcnjclaskanpokok pelsoalan
yang menjadi pokok penlbahasanyang sedane dibicarakan. Mudlh muclahan
upa)'a tersebut tidak mcrcduksi milkna rtul nlen-guran_gi pcsln yan_qhcndirk
c l i s a n r p u i k apne n u l i s n v a .
T e r a k h i r 't,i r d a d a y a d r n u p a v a k e c u a ) i n r j l i k A l l a h S W T v l n g M a h l
m c r n i l i k i s c g a i ac l l y a d l n M a h a K u a s a r n e r c a l i s a ssi c m u a u p a y a . K e b e n a l a n
m u t h k h a n y a h h r t t i l i k A l h h s e m a t aW. a l l a h u a l - h a di il a a l S i r a t ha l N t u s t a q i e m
na billlahi at-Taufiq rva al Hidal'ah.
C j p u t a t , l 6 A _ s u s t u2s0 0 0
Asep Sacfullah FN{
Kamaluddin Sa'divatulharamain

18 I'lamul Murvaqi'in
T'TiT
i'ti'ii;

RJ"
pn,h,,o

E f{l El kil Ll ltil ttr i.rrtL,rt

-19
PRAKATA

BISMILL4H I RRAHMANI RRAHIM


Segalapuji bagiAllah.Tuhanyangtelahmenciprakan ciptaan-Nya daiam
bentukyangbelmacam-macam danntenenrpatkan padatempatdankedudukan
yangDia kehendaki. Dia telahrnengutus rasul-rasul-Nya kepadasetiapgolongan
manusiasebagaipembawaberitagembiradan pemberiperingatan, kemudian
denganmengutusrasul-rasul-Nya, Dia rnenyentpurnakan nikmat-Nyayang
a g u n g b a g i o r a n g - o r a n gy a n g m e n g i k u t ij a l a n - N y ad a n m e m b a n g u n
a r g u m e n t a s i - N yyaa n g b a l i g h ( s e m p u r n a d) i h a d a p a no r a n g - o r a n gy a n g
lnenyeleweng darijalan-Nya.Dia berfirman:Ini adalahjalan-Ku yang lurus,
maka ikutilahjalan ini dan jangan berpalingdarinya.Mereka adalahrasul-
rasul-Nyayangdatangdenganmembawakabargembiradanperingatan, supaya
tidak adaalasanbagi manusiasetelahdatangnyarasul.
Allah SWT telah menyampaikanseruan-Nyamelalui rasul-rasul,Nya
b a g i s e l u r u hm a n u s i i rs c b a g a ia l a s a nd a n p e t u n j u k y a n g b e n a r ,d a n
mengkhususkan p e t u n j u k - N y ab a g i o r a n g - o r a n gy a n g D i a k e h e n d a k r .
Nikmatnyapetunjukadalahorangyang telahdatangkepadanyakebahagiaan
danmenggapai dengantangankanannya, laluberkata:"Tuhanku,anugerahkan-
lahnikmatMu kepadakukemampuan untukmensyukurinikmar-Muyangtelah
Engkauberikankepadakudan kepadaorangtuaku,dan berikanlahkekuatan
kepadakuuntuk melakukanperbuatanbaik yang Engkauridlai, masukkanlah
aku denganrahmat-Mukc dalanrgolonganhamba-hamba-Mu yang shlleh".
Scbaliknya,bagi orang-orangyang telahdikuasaioleh hawanafsunya,AIlah
tidakakanmemberikanpetunjukkepadarnereka.Demikianlahkeagungan Al-
lah dannikmatNya. Sesungguhnya penrberian Tuhanmutidakakanterhalangi
dankeutamaan-nya tidak pulaakanterputus,ini nrerupakan keadi)an-Nya dan
qadla-Nya,Dia tidak akan ditanyatentangapa yang Dia pclbuatsedangkan
nranusiaakan ditanyadan dimintai pertanggung-jawabannya atasapa yang
mercka perbuat.
Maha SuciTuhanyangtelahmelimpahkannikmat-Nyl kepadahamba-
hamba-Nya, sitatrahmat(pengasih)
menetapkan kepadadiri-Nya.menurunkan

Buku Pertuma... 2l
Kitab-Nyasrbagaipetunjuk.danrahmlt-Nyamengllahkanmurka-N1'a. Maha
B c s a r ' l ' u h r n y a n g l \ ' l a h aM e n g u a s a is e g a l as c s u a t ud c r t g u n r t r b u ltit,alt
(kctuhanan)Nya. keesaiinNye. ilmu-Nyadanhikmah Nya dannrcn.rilikibukti
s e r t as a k s il a n g p a l i n gb e n a ra t a si t u s e m u aJ. i k a t i d a kd c n i i k i a n D. ia tidak
akunrneletrihkltrr bcbcrapa pada
cliantarahanrbahamba-t'r-ya dcrajatkeutanaan
hing-ll I)ia rne-nve rnpumnkrtntibuan karya dari merekadcnganscotanEllaki-
llki. Hrl itu drlakukansupayahanrba-hatnba Nya rrengctrthuibah\\'aDia tclall
rncnulunkan njkqrat-N)'a padatenrpilttclrlpattNya.ntclctakkatt keutanllrnpada
kcdudukrrn-N-"'a, clrir Dia telah rnengkhLtsttskan rahnrat-Nyablgi si:tpltsrjl
lang D i l k e h e n d a k S
i . e s u n g g u h n A
y l l l a h M a h a M e n g e t a h ul ia g i M a h a
Biiuksanl.Keutlrlllan itLradadi tanganAllah 1,angdiberikattnya kcpadaoran-e
y a n gD i a k c h c n d a k d i .r n A l l a h M a h aM en i l i k i k eu t t m a l n y a n gb e s a r .
A k u m e m u j i - N y ad c n g a ns c g a l ap u j i a na t a sn i k I n a tN y a d a nb e r s y u k u t '
kepi(ia Nya atastambehlnkeuliimaln-Nyadankenruliaan-Nya kcpldaku.Aku
rrcnrohonrnrpunankcpada-Nvt dan bcrtaubatdlri segaladosa yang dapat
rncnghilangkan nikmlt Ny:r dan ttrcnurunkiitr siksl-Nya.
'l
Aku bcrsirksi scsungguhnya tidakada uhanselainAllah.tidakadasekutu
bagi-Nya, y a n gtclah m e n c i p t a k a)na n g i td a n b u m i s e r t as c l u r u hi s i n y a .D i a
telah menurunkanagatnadan menetapkankiblat, yang untuk lrernpcrtahan-
kannyatelahdikobarkan j ihad.dandengannya Allah SW'l'telahmemerintahkan
har.nbahamba-Nya.ltu adalahfitrah Allah yang merupakandasarpenciptlrtn
rrlnusia dan kunci ibadahkepada-Nyayang telah diserukankepadaseluruh
umal rranusiamelaluirasul-rasul-\ya,yaitu Islanr.la adalahkunci rlriar ris-
snlanlr (kantpungdamai/ sur-ta),fbndirsikcrvajibandan sunnith,dalt orang
)lng ucilpanterrkhirnya"tidak ldl l'uhanselainAllah", ia akal tnasuksurga.
Aku bersaksiblhwa Muhannrad adalahharnbaAllah. rasul-Nyadan
a i a n t a r ac i p t r a n - N y aa. r g u m e n t a s i - Nby a g ih a m b ah a m b a - N y a ,
p i l i h a n - N yd
dan perrblwa wahyu-\ya, yang telahdiutussebagairahmatdan tcladanbagi
seluluhalamscmesta. petuniuk.ialanbaginanusia,alasandanbuktikebcnatan-
Nya bagiorang-orangyang ingkar.dan kerugianbagi orang-orang yang kafir.
r\llah telahrnengutusnya denganmernbawa petunjuk dan aganla yang benar
sebrguikabargcmbila dan pcringatan,seruankepadaAllah dengln izin-t"..ya
d a n l e n t c I l y a n g t c ! ' a n -bqe n d e l a n g M . e l a l u i b e l i a up u l a A l l a h t e l a h
nr en g a nu g e r a kha n n i k n t a t - N y ak e p a d as e l u r u hp e n g h u n li a n g i t y a n g t i d a k
pcrnahdlpat nercka syukuli,dibentangkan oleh rnalaikatmalaikal-Nyttyan-s
dekat,dikuatkan olch perlolongirn-Nya dan orang-orangyarlgberinran.Allah
t c l a h m e n u r u n k i r nk e p a d a n y aK i t a b - N y a y a n g n y a t a ( A l - Q u r ' a n ) . y a n g
rnembcdakan antarayanghaqdanyln-sbathil,petunjukdarlkcscsatan. ketaatan
d a n k c i n g k a r a nk, e r a - q u adne n k c y a k i n a n K
. e r l . t u d i aAn l l a h m c r n bukakan
hatinya,menghlpuskart dosa-dosanya, dannreninggikan clernjatnya. rnenjadikan
hinaclankcrdil orrng-orang)'angmcngingkariperintahnyl,bersumpah dcn-lan

22 -- I'lamul Murvaqi'in
kchidupannya di dalamKitab-Nva.meng-sandengkan nanrabeliaudenltannama-
N1'a.dln jika nlma Ailah disebutkan. namanvtdisebutkan pr:ladllarn khutbah-
khutbah.tasyahhud (kctika shalat)d.rn adzan,mcwajibkankepadahamba-
h a m b a - N yu a n t u km e n t a l t i n y ar.n c n c i n t u i n ydaa nm e l a k s a n a k ahna k - h a k n y a .
n r c n u n j u k k asne l u m hj a l r n k c s u r g an r c l a l u i n ydaa nr i c l a kl r d a j a l a n l a i nk e c u r l i
melaiui j a l a n n y a .
I l c l i l u l d a l a h l i m b a n g a n1 ' a n gs c a d i lr d i l n y a d a n s e l u r u h
a k h l a kp . e r k a L a adna n p e r b u u t adni u k u ld e n g a na k h l a k n y ap.e l k a t a a n n ldaa n
p e r b u a t a n n y ad,a n j u g a s c b a g a p i c n r b c d av a n g n y l t a . O r a n g - o r a n g; , a n g
r n e n g i k u t i r y ac l a p a d t i b e d l k l n d r r i o r a n go f a n g v a n g s c s a t . , \ l l a hr r a s i h
nremberikan sllau,atdrn salantkcpadanl,ldan kepadakeluarranla. yanil tidak
adaseorlngpundapalnrenolirkl)'lsampaiil rrenl,tinrp:tikan rnisikerasulannyl.
nrenunaikanamilnaln)..a. nrcnrbcrikannlsehat kcpldlr rlanr.rsia dan berjuang
( b c r j i h a dd)i . j a l a n
A l l : i h .D c n g a nk e l a s u l a n n ybau. r r iv a n gg e J a g p u l i t ar n e n j a d i
terangbendcrlng,hatiyangtelcclui-bcrlirrrcnjadibcrsatu.bunripcnuhdcngln
cahayadan keagungrn,clannrlnusia nrasukkc tl:rlarr agarra Allah dcngan
b c r b o n d o n gb o n d o n g .S e t c l a hA l l a h T a a l a m c n l c m p u r n a k l na g a n r ad i
tan_qann)'a dan mcnycmpurnakilnniknrat-Nyabagi hanrba-hlrnba-N1,a, Diu
n e m a n g g i l n y ak e s i s i - N 1 ' 1d. i t e n p a t ) ' a n - st e r p u . j i I. l a s L r l u l i arhe l r h
n r c n i n g g a l k aunn l a t n y ld i j a J a nl , u n gt c r a n gd a nj c l a s .A l l : r h .n u J l r i k a t - N y l .
nabi-nabiN1'a.rasul-rasr"rl-Nya tlanoran-uorangshulchcliantarlhlntbl-hanrba-
N y a m e n y l m p a i k a ns a l a r , , nbt a g i n y ad l n k e l u t L r g l n v as. e b a g a i n r a niaa
mengesakan Allah.mengenal-Nylcllrnmcnvcrl kcpada-Nya. clanserrotasalarr
dilinrpahkankcptrdttny a. Anunub,t'dtr
Persoalanutamayang nrcnjadiajanuperlomblannanusir van-rdapat
membarva k e b a h a g i a adna l a r r kr e h i d r i p a dn L r n i ad l n k e h i d u p a nl k h i l a t t l u n
m e n j a t lpi e t u n i u ku n t u kr n e l a i hk c b l i h l - u i a ai tnu .a d a l a hi l r n uy a n gb e rm a n l r a t
drn amalshalch,yangmanatidakadakcbalragiaan bagiscoran-g hantbakccuali
d e n g a nk e d u r n y a ,d a n t i d a k l d l k c s L - l a n r i L tkaenc u a l id c n - l l n n ) e r ' r ' t e g t n g
k e d u a n y aO . r a n gy a n g r r e n d l p u l k r i rkr c r l L r a n l 'aad r l : r Jot n t r : gy l n g s a n g a t
bemntungdanorangyangtcla)rclijauhkan darikeduanya. rlaka scluruhkcbaikan
akan.jauhdarinva.Kcduanyl adalahsalanauntuk rrcnrbuginlinusia ntcujldi
)ang mendapatrahmatdrn vrrnsmcndryntsiksa.Den-tankccluanl'a puladtprt
dibedakankebaikandan kcjahatan.ketakrilan dan keinekurtn.l,ang dhalirn
d a n y l n g d i d h a l i m i . K a l e n a . i l n r u s c ) a l un t c n g i r i n - l p i c r h L r a t atnl a n
memberikannya syalaatdankcmulilannvarrengikutikcmuliaanob.jeknva. maka
ilmu y,angpalin.rnruliasccaranrutLrkadllahilrnutauhid(kecsaan AJIah),sedang
ilnru ylng paiin,gbcrmanllat adallh ilntu tcntanghuklul-hukunr perbultan
Allah. Tidak adajalan lain untuk rnendaprtkanclanrncraihkcdul clhlvanl,a
s e l a i nm e l a l u ic a h a y a( R a s u l u l l aS h A W ) ) ' a n - sk c s u c i l n n y rl , a n gc i i b u k t i k a n
dengandalil-dalilyangpasti(9.l1/r'l). dan1'an.rtellh didcngun-gkan oleh Kitrb-
kitab langit mcn_ecnai kervajibanmentaatinva dan mengikutinla.ia adalahor-

Buku I'ertama... 23
ang yang paljngiujur dan dapatdipercayayang tidak pernahberkataberda-
sarkanhawa nafsunya,kecualiperkataanitu adalahwahyu yang diturunkan
kepadanya.
Pengctahuln yangdiperolehdariRasulullahSAW terdiriatasduamacam:
P e n g e l l h u a nv r n g d i p e r o l e ht a n p ap e r a n t a r idr a n , v r n g m e l l l u i p c r a n t a r a .
\4cndiUlrtkanpcngctahuansccaralangsungtanpaperaltaradari llasulullah
S A W a d a l a hk e u n t u n s adna nk e l e b i h a n1 , a n g d i m i l i k is a h a b a t - s a h a b e a lti a u .
schirrgga tidakaclaollns lainsesudah generasisahabat vangIebihdekatdengan
beliausclainnreleka.Generasisclan-jutnya adalahorang-ortngylng rnen,eikuti
(lrzDi'ir).jc-jak sahabat yanelurusdanrretodenrereka yangbenar.danscllnjutnya
g e n e r a soi r a n go r a n -)r'rr n gd a t l n gk e m u c l i a(n. n t r t k h t o l t t l ivi na )n ga d ak a l a n y a
c o n d o n gk e k j r j d a nk e k a n a nd. a ny a n gt e r p u t uhs r r b u n g a n n yv a n gk e l n u d i a n
terjcbakdalan kesesatan dan terjerurnusdalurnkchancuran.
l ) c n g a n d e n r i k i a n .g e n e l a s is l h a b a t a d a l a ho r a n g o r a n ! l y a n - g
ncndaputkan p e n g l j a r a nl a n g s u n gd a r i R a s u l u l l a hS A W y a n g m a n as a n a d
r r c r e k ad a r iN u b iS A W d a r iJ i b r i l d a r A i l l a ha d a l a hs a n a dy a n gs h r h i h M
. ereka
m c n y a m p a i k aw n a s i a ld a n a J a r a n n ) 'kac p a c i ap a r at a b i ' j n .d a n p a r a t a b i ' i n
n r c n - q i k ujtej j a k s a h a h a tK. e m u d i a nd i t c r L r s k aknc p a d at a b i ' i t t a b i ' i n y a n g
menenrpuh . j a l a ny a n g l u r u s , d a n m e r e k ad i b a n d i n g k l nd e n g ; i ng e n c r r s i
sebelunrnya adalahscpcrtidiscbutklndalanrf irmanAllah "(taitu) saplolctngurr
besttr dori oreltg-orung ttrduhultr,tlutt .segolottgatt basorpulu lari orang-
nrurtgkcntudiun"(Al-\Vaqi'ah:39-40).SeJanjutnl,a Iahirlahgenerasiimam pada
abadke-.1ynng rnendapatkan kedLtclukan utamasepcrtidisebutkanprda salah
s a t ud i l r id u ar i w r y a ty a n gs h a h i hd a r iA b u S a ' i d .I b n uM a s ' u d .A b u l l u r a i r a h .
A ' i s y a h .d a n I m r r n b i n F l u s h a i nM. e r e k an r e n g i k u .t ji c j a kp e n d l h u l un r c r e k a
d a n t i d a k n e n t l a h u l u k apnc n d a p a t n ysae n d i r i a. k a lp i k i r a n n y as e n d i r rt.a k l i d
dan qiyas, sehinggeAllah rnenjadikanmerekasebagaipcnrbru'akcbcnaran
d a r i g e n e r a s ib e l l k a n g a n .J i k a t e l a h t a r n p a kb u k t i y a n g n y a t a , I r l c r c k a
r n en - e a r r h i l n y a . . j R
i kaas u l u l l arhn e r n e r i n t a h ksaens u a tm
u e r e k am e n g i k u t i n y a
tlantirlaknrempeltanyakan sesuatu yang sudahjelas pctunjuknva. nash-nashnya
rnenjed ijclas di dalanrdadanrerekadanmenjadiJebihbesardalamj iwa nrereka.
Meleka tidlk nrendahulukan pendapatorang lain ataurrenentangnya dengan
p e n d a p a t n vsae n d i l ia t r u q i y a s .
Generasiselanjutnylterpecahpecahnrenjldi beberapagolonganyang
n c r a s l b a n g g ad e n g a na p a y a n g r n e r e k am i l i k i m a s i n - q - m a s i nFga.n a t i s m e
goJon-ran dijadikanaganramereka,rnaterinrenjadiLrrusan mcrckadanseba-cian
y:rnglain rnerasacukup dengantaklid (mengikutiscsuatutanpaalasanyang
.jelas). dannrerekabcrkata:"Kami telahmenenukannenekmoyangkami sepeni
itu dan kanri mengikuti.jcjakmereka".lmam Syafi'i mengatakan: Orang-or-
ang sepakatbahwa rnerekaadalahorang yang membuatsunnahRasulullah
tanpasumberd.aisiapapun. Abu Umardrl ul na lainmengaL*anbahrvailmu adllah

24 - I'lamul Muwaqi'in
suatupengetahuiln dalil (bukti),dan or-
tentangkebenaranyang berdasarkan
ang-orangtidak berbedapendapatbahwa ilrru adalah pengetahuanyang
pengetahuan
diperolehdari suatudalil, sedangkan tanpadalil adalahtaklid.
Kesepakatan ini telah nrcngcluarklngolonganfanatik yang mengikuti
hawanafsudanrnuclallid(.yangbertaklid) butadari kelompokulama.Jatuhnya
merekaadalahkarenakesempumaan yangdicapaiolchgolonganyangmewarisi
paranabi, dan ulamaadalahpeuaris-peuarisparanabi sedangkannabi-nabi
tidakmewariskrndinarataupundirham,akantetapimerekahanyrmewariskan
ilmu. Maka oran,qyan-qrnenganrbililnu lang telahdiwariskanpara nabi, ia
akan mempcrolehkeuntungan1,angbesar.Jika dernikian.bagaimanaorang-
oreng yang bcrijtihadtlln bcrusrhl kerasnenolak ajlran yang dib:rwaoleh
RasulullahSAW den menisbatkannya kepadl olang orangyang bertakliddan
rnenghabiskan umurnyahanvauntuk rnengikutifanatismedanhawanafsudan
tidak mcrasatelah kehilangankcserrpatandapatrnenjadigolonganpewaris
RasulullahSAW'l Dcmi Allah, itu adaiahbencanayangrnelandaseluruhumat
manusiadanmembeJenggu hati.anak-anak menjadidewasadcnganberdasarkan
padahal itu danorangorangdewasamenjaditLra, dankarenanya pulaAl-Qur'an
rnenjadi ditinggalkan.Hal tersebuttelahditentukanolehAllah di dalamKitab-
Nya. dan ketika bencanatelahmelandaseluruhur.natmanusiadan karenanya
kerusakan menjadibesar,dinranasebagian bcsarmanusiatidak mengetahuinya
selainhal itu dan ilmu tidak lagi dinisbatkankecualikepadanya, sehinggaor-
ang yang mencarikebenarandi mata mercka adalahorang yang mendapat
bencanadan yang hanyamengikuti Rasulullahsebagaiorang yang merugi.
M e r e k ar r e l e t a k k a n j e r a t j e r a t p a d aj a ) a n m e r c k ad i h a d a p a no r a n gy a n g
n l c n c n t a n gm e r e k ad a n n r e n u d u h n y a d e n g l n k e b o d o h a n k, e s e s a t a d
nan
k e i n g k l r r n , k e r n u d i a nn c r c k a b e r k a t ak e p a d as a u d a r a - s a u d am r ae r e k a :
"Sungguhkamitakutia akanmenggantiagamakarniatauia akanmenampaklan
kerusakandi nrukaburni".
A d a l a h b e n a r b a h w a o r a n g y a n g r n a s i hn i c m i l i k i h a r g a d i r i d a n
kehornratan hendaknyatidak melirik mcrekadan tidak meridlaiapa-apayang
adapadr mereka.Jikailnrusunnlhnabitelahdisampaikan kepadanya, ia segera
meraihnyadrn tidak merrbelenggudirinyadalamlingkunganmereka,hingga
datanghali dinranascluruhpenghunikuburdibangkitkan.segalasesuatuyang
terdapatdalamdadadikeluarkandan derajatsenua ciptaansamadi hadapan
Allah, semuamanusianrelihatapa1,angtelahdiperbuatnya, orang-orang yang
benardapatdibedakandari orang-orang ylng scsat.dan dikctahuipull orlng-
orang yang menentangKitab Tuhan dan sunnahnabi bahwa merekaadalah
orang-orang yangberdusta.
Dua Kelonrpok Ulama
K e t i k a d a k w a h k e p a d a A l l a h d a n p e n y a m p a i r nd a r i R a s u l - N y a
merupakansyiar bagi golongannvayangberuntungdan pegikut-pengikutnya

Buku Pertana... - 25
darigoJongan ulama,sebagaimana Allah Ta'alaberfinnan"Katakunlnlt:" hilah
.ialan (agantu) ku, aku dan orang-oratlgttutg ntengikutikunengujuk (kanu1
kepadaAllah dengunhujjuh lu g trrate,Mnhu Su<:iAllah, dan uku tiutltt
t(nnft.rukoretlg-orangl uttgtnu.st'rik "." (\'usuf: 108).dandemikial pulahalnya
bahwapenylmpaiandarillasulullahtcrscbutadalahpenyallpilirnkata-katanya
d a n a p l a p a y a n g d i b a w a n y as e r t ap c n y a m p a i apne n g c n i a np e n s c r t j r n n ) r .
m a k ab e r d a s a r k ahna l i t u u l a n r ad i b l g i m e n j a ddi u ag o l o u g a n .
Pertama: PemeliharaHadits
K e l o m p c l ku l a m l l t n g p e r t l I r r t a d r l a hp a r a p c m c l i h a r .haa d i t sv a n g
nrenjagadan rnenrelihara hldits. scrtantenganralkannt'a. parapcnlnrpin _run..t
irerupakanirnanr-inamdanpenrukapenuka Islanr.I'anenerleliharatbndasj-
fbndasi agamadan alaran-:rjlrannva. rnenjagrnyadari pcnveJc'rvengan clln
perubahilnisinyl. sehing_ra orang vtng mendapatkehaikandliri Allah ber.sih
dari kehinaandantidak mengalanriperubahan denganmenyusupnya pcnilapat
individu.danmcrckamcngeluarkan"mataair" yangmcnjadJtcrnplitninLrrrnl'a
hanba-hanrbaAlhh. Mereka ldalth _rolonganyarrgdisebutkln oleh Inanr
Ahnradbin Hanbaldi dalarnkhutbahny:lyang terkcnal dalam pcnolakannya
tcrhadapgolonganZindiq dan Jahmiyah:"Segalapuji bagi AIlah vang telah
menjadjkanpadasetiapz:irranpetvarispervarispararasuldari ahli tlrnu l,ang
nenyeru orangyang scsatke jalan yang lurus.ntengajakbersabaratasdcritl
yan-qmenintpanya. menghidupkan orang-orans )tng n)atidenganKitab Allah,
dan menberikanpenerrnlantlcnutn cahayl Allah kcpadaoran-syang buta.
Ilerapabanyakorangyang telahmcrnerangiiblis dibidupkan.berapabanylk
orangyang sesatmcndapatkilnpctunjuk,alangklh baiknvajejak nrerekadan
allngkahburLrknyajejak orang orangvlng menyimpangdari merek:rlMereka
.ju-la mcnghilangkan pen_vclcu,enean oran-q-oran-lr ),angberlebihtn terhadap
Kitab AIlah danpengrusaklnoriing-orang )'ansscsilt.ta'wil orrnc orangyrng
b o d o hd a h i l ) . y a n g r r c n l i b a r k a nb c n d e r ab i d ' a h d a n m c n l , c b a r k afni t n a h .
Merekaad:rlah golon-ean yangrnenyinpangdari KitabAliah dannrenentan-qnya.
bersepakat untuk meninggalka Kitab Allah. Mereka mcngatakan tentitngAI-
iah drn Kitab-Nya tanpabcrdasarkan ilmLr.berbicaraden-uan ucapan-ucapan
yangtidakjelasmaknanya.clanmcntperdayai oranl orangyangbodohdenean
apa yang merekaumpamakan. Maka.kami berlindungkepadaAllah dari fltnah
dan bencanarkibat oranq-orang yang ntenyesatkan tersebut".
Kedua: Ahli Fikih Islam dan Kedudukan Mereka
Kclompok ulama yang kedua adalahahli fikih Islarn ilan para mulii
(pemberifatwa)yangmanapelkaraan nterekamenjaditentpatkerrbalimanusia
dalanrmcnyelcs:riklnbeberapapersoalan.yang men-gkhususkan mengarnbil
kesimpulansuatuhukunrdanketcntuanyangharusdiikuti,senamenrperhatikan
kctepatandan kebenarankaidah-kaidahhalal dan harant.Kedudukanmcreka

26 I'lamul Muwaoi'in
di bumi bagarkanbintang-bintang di langiL,yang dengankeberadaan mereka
o r a n - s - o r a n1g, a n gb i m b a n gd a l a r nk c g e i a p a rrtn e n d a p a t k apne t u n j u kd a n
kebutuhanmanusiakcpadarnorekalebih hesarcllripadakcbutuhanmanusta
akan rnakananclanntinumrn, ketaatallkeprda rrcreka lebih rvajib daripada
ketaatankepadaibu clanlyah sesuaiclengannlsh (tcks) Kitab Allah: "l/ai
oftutg-orerlgrungb,:r'utrtut, tdalilult,\llttlt lun tu utilultRusu!(Nt o ), rlunulil
anri di tntaru kurnu.Kcnrudittn.jiktt Lotttulrcrluirtutt ltaLklup{ilenlul!: sesuallk,
nukt kernbulikartlalt iu kelttulu,\llttlt (Al Qrrr'an) dart Ruutl(sunnahntv),.jikd
kanu bettar-berutr br:ritttttnkal,atluAlluh dttrthuri kenutdiun.Ytng tlentikiart
iru lebilt utunru(ba.qinu)clttt labih boik okibutnvu."(An-Nisa:59). Menurut
. a s a n A IB a s h r i .
I b n u lA b b a s d : r h nsrl l a hs a t ur i \ \a ) ' r t n l l .J a b i lb i n A b d u l l a hH
A b u l A l i y a h .A t h a ' b i n A b L rI l a b a h .D l a h h a kc. i a nN l u j a h i dd a l a r ns a l a hs a t u
r i u ' a y : r l n y l":U l u l l m l i a d r l l h p a r au l a m a .P e n d a p ai n t i juga dikcmukakan
o l e hl m a r nA h n r a dd a l a ms a l l hs r t ur i \ \ l ) a t n ) ' a A . b u H u l a i l a hd l n I b n uA b b a s
d a l a n r i u , a l a tl a i n .Z a i d b i n A s l a r n .A s S : r t l d i a n M u q a t i ls e r t ar i r v a v a lta i n
dlri Ahmadrnengatakln bahrva"Ulul arrli" adalahparapcnguasa (n1-tortataa).
Ket:ratanKeptrdaPenguasaN'IengikutiKetaatan Kepada Ulanra
P a r a p c n g u a s : rh a n y a d a p a t d i t a a t i a p a b i l a m e r e k a m e n t c r i n t a h
berdaslrkantLrntunan ilnlu (p!-ngetahuan). sehinggaketaatankcpadamereka
mengik[ti ketaatan kepada para ulatna. karena ketaatantcrscbuthanyapada
kebaikandan apa-apavang di"vaiibkanberdasalkanpengetahuan. Demikian
p u l a h a l n y a b a h w a k c t a a t a nk c p l d a u l a n r an l e r t g i k u t ik e t a a t a nk e p a d a
Rasulullah,nrakaketaatankepadaparapenguasamengikutiketaatankepada
para uhrna, danjuga karenategaknyalslam terletakpadadua kelompokini.
yakni parapenguasa dan paraulama.Semuatrtanusiauengikuti mereka,dan
kcbaikanalarnscnlestaterletakpadakebaikankeduakelonrpoktersebut,dan
kerusakannllterlctakpula padakeruslkankcduanya,sepertidikatak:Inoleh
A b d u l l a hb i n A l M u b a r a kd a nl a i n - J a idna r ig o l o n g asna l a f : ' A d a d u a
kelompok
nanusia.\'angapabilakeduanl'abaik, makt ntlnusia akan rneniadi baik, dan
apabilakeduanvarusak,manusiapun akan menjadirusak,keduanyaadalah
p a r a p e n - g u a s(ar a j a ) d a n p a r a u l l r n a " . A b d u l l a h b i n A l - M u b a r a k j u g a
berscnandun-g:

mematikanhati
AkLrmclihatdosa-dosa
d a nk e h a n c u r a n n tycl l a hn t c r v a r i s k akne h i n a a r t
M c r r i n g , l a l k l dn o s aa d a l u lht i d u p n y ah a t i
berpalingdari dosaadalahIebihbaik baginru
(rajl)
Ticlakkahaganrarusakkecualioleh parapenguasa
durtpcnyabarkclturuktutadt ah puru dhli ugann

Buku Pertama... 27
Syarat Memperoleh Pengetahuandari Allah dan Rasul-Nya
Peny:rmpaian segalasesuatuyang berasaldari Allah SWt bergantung
padapengetahuan tentangapayangdisampaikannya danpadakejujurandalam
menyampaikan k e b e n a r a n n y aO. l e h k a r e n ai t u . t i n g k a t p e n l r r r p r i u n
berdasarkan riwayatdan lntwa tidak akanbaik dln benarkecualiberdusalkan
pengetahuan dankejujuran,sehing-ea ia (pcnyampainya) ntcnjadiscorang 'llirn
yangmengetahui persoalan yangdisarlpaikannya danrnengakuikebenalannya.
Syaratlainnyaadalahcaranyayang baik. r'iwayuthidLrpnya tidak tercela,adil
(dan benar)dalam perkataannya dan perbualannya. scna keadaanlahir dan
batinnyaseimbangdantidakbertcntancan. Jika keduduklnpengetahuan orang
y a n g m e n d a p a t k a np e n g e s a h l nd a l i p e n g u a s at i c l a kc l i l a g u k a nI a - e i
keutamaannya, posisinyajuga tidak abstrak.dln itu me|upakankedudukan
y a n g p a l i n g t i n g g i , m a k a b a g a i m a n ak e d u d u k a np e n g e t a h u aonr a n gy t n - q
rnemperolehnya dar-iTuhanYaneMenguasailangitdanbumr'?
Berdasarkan hal tersebut. adalahsuatukeharusan bagiorangyanghendak
m e n e m p a t ip o s i s i i t u u n t u k m e m p e r s i a p k a dn i r i n y a s e c a r am a t a n gd a n
mempersiapkan bekalyangcukup.dania harusrnengetahui keberadaan posisi
yanghendak{liternpatinya. Di dalamhatinyatidak bolehadakeberatanuntuk
mengatakan kebenaran dantidak adapulayangmenghalanginya. karenaAllah
adalahpenoJongnya danpemberinyapetunjuk.Baeainrana derajatposisiyang
d i k e l o l a s e n d i r i o l e h T u h a n Y a n g M a h a M e n g u a s a si c g a l a n y ad. a n D i a
berfirman: "Dan ntereka ntinta.fetwo k<'pctdurnu tenteng purLt \ranito.
KatakanLah:"AIlah membcri.fatv'u kepadamutentatlgrtrcrektl, tltut uput,uttg
dibacakunkt'paduntulalant Al Qur'un (.ittguntenfutw.akun)t(rteng para
v,anitayotin t,angkunw tiduk tnenln rikankeltadunrcreku upa t urt1ltlitetapkan
untuknrcreka,sedortgktuturingirtntengtutiuintcr<:ka dart tctiunll dt1t1k-unuk
\ang rnasilttlipottdanglenah. Dan (Allalt nrenturuh ktntu) sultttn ktntu
nengurus orruk-atuk latinl secera adil. Dun kebajikun apa saja rarry kannt
kerjaktm,nnku sesungguhnyu Allalt adalahMaha Mstgeraluirr1a "." (An-Nisa:
127).Cukuplahkemuliaandan keagunganyang telahditentukansendirioleh
Allah Ta'ala,ketjkaDia berfirrnan:" Merckonentintu.[atwukepadtuttu (tentutg
kalalah). Katukunltrlt: "Allalt ntentberifatvttkt'ltuduntututtung kalalah (\'aitu):
jika seorangtrcninggaLdunia,dan iu tidak ntenryunyui anukdun nrcntputt.t,ti
nrulara per<ntpuun, nnka bagi .soudaral\'urang peteDrytrcrtitu sepcruluatlari
lnrtu )rng ditittggalkutrtlu, dan saudurunt'atang luki-luki nternpu.utkai
(selurult lrurto .sautlarupcrernltuun),jiku ia titlak nrcntputtvuianak; r(tepi.jika
saudaraperentpuartitu dua orattg, ntakal:togikeduunla dua p?fiiga duri harta
liungditingguLkart o!eh';rng nrcrtinggal. Dcttt.jika nereka(dlllirturis itu tcrdiri
duri) suudura-.saudqralqki dur ltercntltuart,nuku bugian seorang suudaru
laki laki sebanyakltagiun tluu orangsutktra lterentpuun.Allult ntenerungkut
(hukuntitti) kepada tu, supe.\'akerllutidaksesat.DtutAllalt Muhu Mtn,qetahui

28 I'lamul Muwaoi'in
segalase,tuatu."(An-Nisa: 176).OIeh klrena itu, seorarrgntufti hendaklah
mengetahulsccaratepatdari manaia mendapatkan fatwanyadan kepadasiapa
ia nrenyandarkannl,a.
dan ia harus meyakini pula bahwa ia akan climintai
pertanggung-Jawabannya dan akandibawake pengadilandi hadapanAllah.
Orang Pertama yang Mendapatkan pengetahuan dari Allah Adalah
RasulullahSAW
Orang1,angpertamakali menempati posisiyangnruliaini adalahtuannya
pararasul,irnarnorang-orang yangbertlk$'r. penutupparanabi.hambaAllah
dan rasul Nya. yang dipcrcayairncnyarnpaikan wahyu Nya, dura_Nyaantara
D i a d a n h a mb a - h a m b aN- y a , R a s u l u l l a hS A W . B e l i a u t c h h r n e n b e r i k a n
tat\\'anvabeldasarkan wahvuyang n),ttadarj Allah dan ia sepet.tidisebutkan
TuhanYangMaha Adil: "Kurukunlult(hui Multunmtutl);',Akutitlak nt,nintu
upah sedikityrn kepodunrueres lak\1dlllu; dun bukctuluhttku tcrnusukor
'(Shad:
ang-oretg \:atlgmengada,aduktut. 86). Fatrva-fatwa RasululiahSAW
adalahhintpunanhukum-hukunrdan berlakusccarauniversalbagi setiupor_
an-sdcngrnberbagairaganrnya. Kcu'ajib:rnnrengikutinya, pelaksanaannya dan
penentuan hukumberdasarkan kcpadanya adalalturutankeduasetelahAl_Kitab
(Al-Qur'an).Tidakadaseorangpundarikaurr Muslintinyangadil terhldapnya
t i d a kn r e n e m u k aj a
n l a n u n t u km e n c a p a i n y da a, n A l l a h t c l a hr n e n t c r i n t a h k a n
k c p a d ah a m b a h a n t b a - N v as u p a y , am e n g e n r b a l i k a sne g a l ap e r r e n r a n s a n
kepadanya,scpertifirman Nya: "Hui orutg-orong \,angberinun, tiatikth Alluh
don ta'atiluh Rusul(N\":r),dan ulil an.tritli urltert kemu. Kemudianjika kanut
bcrloinan pendopatt(ttotlg s('suatu,noka ktn nlikLntah ia kepattaAtLah(At
Qur'an) drut Rttsul(swmahntu),jika kunu benar-bennrberitnttnkepadnAl-
lah dut hctrikamudian.Yungdenikion itu lebih utana (busirnu) don lebih buik
ttkibatnya."(An-Nisa:59).
GolonganSahabatRA
SctelahRasulullahSAW, orang-orangyang member.ikan fatrvaadalah
para-eenerasi awa)lsiam.penyandang keimanan, prajuritAI-eur,an dantentara
A I l a hY a n gM a h aP e r r g r s i hm, e r e k aa d a l a hs a h a b a t - s a h aR b a ts u l u l l a S
h AW
Parasahabatadalahorangylng paling lemburhatinya,palingdalamilntunya,
palingsedikitbebannya, palingbaik penjclasannyl. palingbenarkcimunannya,
p a l i n g u n r u mn a s e h a t n y ad,a n p a l i n g d e k a tp e r a n t a r i l a n n yk ae p a d aA l l l h .
Mereka terdiri atastiga kcJompok.I'ang banyak ntengeluarkan fatwa, yang
sedikitdan pertcngahan.
- Sahabatyang Banyak Fatwanya
Parasahabat RlsulullahSAW yangfatwa-fatwanya dijagadandipelihara
k u r a n gI e b i hs e r a t utsi g ap ul u h ( 1 3 0 )o r a n g b. a i kl a k i - l a km
i a u p u np e re m p u a n .
Di antaramcrekayan{ banyakntengelulrkanfats,a ada tujuh oreng,yriru:
U m a rb i n K h a t h t h a bA.l i b i n A b i T h a l i b ,A b d u l l a hb i n M a s ' L r d, A
. i s v a hU m n r u l

Buku Pertama... 29
M u ' m i n i n . Z a i d b i n T s a b r t .A b d L r l l a hb i n A b b a sd a n A b d u l l a hh i n U m a r
M e n u r u tA b u M u h a r r m r db i n H a z m .f a t w as e t i a po r a n gd a r im e t e k at r r t i n g k i n
hanyadaprt dikutnpulkanclallnt scbuahbuku yang sangatbesar.
D i s e b L r t k abna h r v aA b u b l k a r M u h r m m a db i n M u s a b i n Y a ' k u b b i n
A m j r u l M u m i n i nA l M a ' m u nt c l : t ht n e n g r r r n p u l klar tnw i t - l i t t \ \ 'Aa b d u l l a hb i n
A b b a sR A c l a l a ncrl u ap u l u h( 2 0 )b u k u .A b c l L r l l abhi n M u h a m r n a nd t l a l a hs l l a h
seorang i m a r n( t o k o h )l s l a r nd a l a n b i t i l n g i l n t ud a nh a d i t s .
- Sahabatyang F:rtwanJ'af idak Banlnk dan 'fidak Pula Sedikit
Mcnulut Abu Muhamnrad.paru sahabat)ang tidak banyakdan tidrk
p u J as c d i k i tf l t r v a n y rl d a l l h : A b r rl l a k a rA s h S h i d d i k l.l m r n u S l l a n l h . A t t l s
b i n M a l i k , A b u S a ' i dA l K h u t l r i .A h u H u r a i l a hU . t s r n a nb i n , , \ l f a n A . bdullah
' A s h ,A b d u l l a hb i n Z L r b a i rA. b t rN 4 u s A l r l - A s y ' a l i .S a ' a db i n A h i
binArn: bin
W a q h l s .S a l m a nA l - F a r i s iJ. a b i lh i n A b d L r l l a hd ,l n M t t a d zb i n J a b a lJ. L t t n l a h
ncreka adl ti-sabelrs ( l3) orangdan falrl'amrsitrg tttrtsittgr:Llrinrereka(lapal
clihimpun d l l a m s c b u a hb u k uk c c i l .I ) i r p a p t u l ac i i t a n r b a h k al trl tt d ak e l o r n p o k
i n i b e b e r a po l r a n gs r h l h r t s c l c r t i T h i t l h a hZ. u b l i r . A b c l u r l r t h m abni n ' A u f .
L n r a nb i n I I u s h a i nA . b u B l k r a l r .L l b a d a hb i n S h a m i tc l a nM t r ' a r v i v a lhr i n A t r i
Sufyan.
- Para Sahabatyang Scdikit Fatuany:r
Selebihnya i l a r i p a r a s a h a b ultr n g t i d a k t e r n r a s u kd a l a n tk e l o r n p o k
pertamadan keduaadalahparasahiibrllyangscdikittnengeluark:tn fatwa.l)aIi
rncreka mungkin hanya dilirva-'-atkln sutu atau dua trasalah rttntt lebih sedikit.
yang keseluruhan fanva nereka rrungkin clapatdihimpundalantscbuahbuku
kecil cliscrtaipenjelasan dan pctnbahasan. Melckl vang scdikitfatrvanyadari
para sahabatadalalr: ;\bLrl Yasir. Abu Salarn:rh Al l'lakhzumi. Abu Ubaidah
b i n J a r r a hS, a ' i db i n Z a i c lH . a s a nt l a nH u s e i nb i n A I i , N u ' m a nb i n B a s y i r A , bu
'Athiyah,
Mas'ud,Ubal'binKa'ab.Abu Ayyub,Abu'fhalhlh,AbLrDzar.Ummu
Shafiyah U n r n r uM l u ' m i n i n .H l l s h a h ,U m m uH a b i b a hU, s a n t a b h i nZ l i d . J a ' f a r
'thalib. 'Azib. Abu
bin Abj A l - t s a r r ab i n Q L u a d h abhi n K a ' a b .N r f i ' s a u d a r a
B a k r a hd a r i i h u n y a .M i q d a d b i n A l A s r v a d A . b L rA s - S a n a b i lA. i - J a r L r dA.l -
' A b d i y ,L a i l ab i n t i
Q a ' i l .A h u M a h d z u n r hA. b u S y u r a i hA l - K a ' b i .A b u B r r z a h
A I A s l a m i .A s n r b i n t iA b u B a k a rU . r r r n uS y - a r i kA,i - H a u l ah i n tT u v a i t .A s y a d
. d h D h a h h ab
b i n A l - H a d l i rA k i nQ a i sF . I a h i b i n M a s l a r n l hA. h d u l h hb j n A n i s .
Hudzailirhhin Al-Yanran.Tsurrarnahbin Atsal. Anrnratbin Yasir'.Amltt hin
A s h ,A b u l G h a d i y a h A s S i l m i .U n r r r uA t l - D a r t l aA l K u b l a .A d h - l ) h a h h abki n
Khalifah Al Mazini. Al-H:rkur bin r\m.u Al-Cihifari,Wrbishahbin Ma'bad
'Aul bin Malik. 'Adi bin Hatim.
A l - A s a d i ,A b d u l l a hb i n J a ' 1 a ra l - B a r m a k i ,
A b d u l l a hb i n A u l a . A b t i u l l a hb i n S a l a r nA. m r u b i n A b a s a hA . t t a bb i n A s y . t d .
Utsman b i n A b u l A s h , A b d u l l a hb i n S : r r j a sA. b d u l l a hb i n R a w a h a hA, q i l b i n
A b i T h a l i b ,A i d z b i n A m r u . A b u Q a t a d a hA b d u l l a hb i n M a ' n a r A l - A d a r v i ,

30 - I'lamul i\luvaqi'in
'Ama
b i n S a l ' a hA . b d u l l a hb i n A b u B a k a rA s h S h i d d i qA. b c l u n . a n m saanu d a r a
A b d u i l a hA, t i k a hb i n t iZ a i d b i n A n r r u .A b d u l l a hh i n . A u f A z Z u h r i .S a ' a cbl i n
Mu'adz. Sa ad bin Ubadah.Abu Munib, eais bin Sa acl.Abdurrahmanbin
S a h a l ,S a m r a hb i n J L r n d a bS.a h a lb i n S a a d A s S a . i d i .A m r u b i n M u q a r a n ,
S u w a i d b i n M u q a r a n .M u ' a r . r ' i y a h b i n H a k a m . S a h l a hb i n t i S u h a i l .A b u
H u d z a i l a hb i n U t b a h .S a l a r n a hb i n A l - A k i v l r ' , Z a i c lb i n A r o a r n .J a r i r b i n
; \ b d u l l l h A l - B a j a l i .J a b i rb i n . S a l . r n r aJhu.r r r r r i r a h[ J n r n t u]l\ 4 r r : m i n i nI l.a s a n
b i n T s a b i t ,H a b j b b i n ' A d i . Q u d a r r a hb j n M a d h ' u n ,U r s r n a nb i n M a c l h . u n .
Maimunah U n t n r uN l , l un r i n i nM . a l i kb i nA I I I u u , a i r i t A s .b u U r n a r r a A lrl_Bahili.
Muhamnratibin Nluslliarnah, Khabblbbin,,\l Aratt.Khalidbin Wilicl.Dlamrah
bin Al Faidl.Thariqbin S1,ihrb.Dhahjr bin Rafi . Rati bin Khudai.j..!o,u.tr1alr
N i s a ' r .At ll u m i nF a r h i n r t rbhi n t i R a s u l u l l aS h A \ \ ' .I r l t h i n r a lbr i n t i e a i s .H i s ; , a n t
b i n H a k i mb j l H i s v a r na. l , l h n v a[ 1 a k i r rb. it n H i z a m .S l . u r l h b ibl i n A s - s l m i l r l ) ,
U m r n u S a l a n r a hD. i h yr h b i n K h a l i l i r hA l - K a l b i . T s a b i rb i n
eais bin Asy
S y a r l a s . ' f s u b abnu d a kR a s u l u l l aS h A W .A l N 4 L r s g h i rbai hn S 1 , u ' b a hI 3, a r i d a h
b i n A i K h a s h i bA l - A s l a m i .R u w a i l i ' b i n ' f s r b i r . A b u H a m i d . A b u A s y a d ,
F a d l a l l t hb i n U b a i d . A b u M u h a r r n r a dy a n g d a r i n v ak a n t i m c r i w a y , a r k a n
w q i b n l a r . v i t i r-.a k u m e n . l a t a k a A n :b u M u h a r n n a da d i t l a hM a s ' u db i n A u s
Al Anshari.seorlnl Najjlir.i),lng ikut per-aniiBrdlr . Zainab binti Urrmu
S a l a m a hU. t b a hb i n M a s ' u d ,B j l a l s i r u k a l ga d z a n( a l l V I u ' a d z i nU ) ,r u a h b i n
H a r i t s .S y i y a hb i n R u h r r a u R u h b i n S i y a h .A b L rS a , i dA l M a . l a ,A b b l s b i n
A b d u lM u t h a l i bB . a s v a r . b iAnn h l h . S h u h a i b i n S i n a n U . m n r ur \ i m i i n .U m m u
Y u s u l 'A. l - G h a m i d i y a hM. a ' i z . d a nA b u A b d u l l a h , , \ Il l a s h r i .
Para SahabatAdalah Mufti-nrulti 'I'erkemuka
Kedudukansahabttscbagaipcmukaulrat. intatl rncrekadarrperiltntplll
nrereka,makasahabal.luga nrcrLrpakan pentukapcrnukadalamnrasalahfirt\\,a
dansebagai pcntitnpirrnya puraulaml. MenrrrutLaitsdanMujahidullirnaadalah
para sahabatMuhanrrnldSAW dan Sa'id dali eatadahmenjelaskanfirman
Allah: "1)al orutlg-orungturtg diberi ilnw (Ahli Kitub)barpendaryttbuhwn
y,tth:-u,t,urtgditurunkun ktpulunu duri'fultunnu ittrLtlt
tong benur tlat
rnertttrtjtrki (ttruttttsirt) kclttdu julun Tuhan Ihng Maltu parka.satugi llluhu
Tcrpuji." (Saba:6). bahtvayang dirraksuddenqanr),at ini adelahs:rhablt_
sahabat Rasuiullah SAW.banyakrirvayatyansnlcnceritaken kccludukan sahabat
c l a l a mm a s l l a h l a t w a . d i a n t a r a n y ad i s e b u t k a nb a h w l y a z i c l b i n U r n a i r
m e r i r v a y a t k at nc n l a n gM u ' a d z b i n J a b a lk e t i k an t e n j e l l n ea j a l n v a M
, u.ldz
d i t a n y a :" W r h a i A b u A b t l u r r a h n r a nb,e r i l a hk a n r is e b u a hu , a s i a t l . ' M u , a c l z
berkata:"llmu drn imankeberatlaannya a.lajahorangyangmcncalikeduanya.
i a a k a nn t e n d a p a t k ak n e d u a n v a "l a. m e n g a t a k ahna l i t u t i g ak a l i .k c m u d i a ni a
nrelanjutkan:Car-ilahilrru kcpadaernpatorang: Uwlinar bin Abu Dar.da.
S a l r n aA n l - F a l i s iA
. b d u l l a hb i n M a s ' u dd a nA b d u l l a hb i n S a l a r n "d. a nr i u , a v a t _
r i w a y a tl a i n .

Buku Pertama... 3l
Siapa yang Menyebarkan Agama dan Fikilt
Agama.fikih danilmu telahtcrscbarkepadasc'luruh manusiadarisahabat-
sahabat IbnuMas'ud.sahabat-sahabat Zaidbin Tsabit,sahlbatsahabat Abdullah
bin Umal. dan sahabat-sahabat Abdullahbin Abbas.Secaraumum, ilmu yang
diperolehurnatIslamberasaldari sahabat-sahabat keempatorangini. Penduduk
Madinahmemperolehpengetahuan dari sahabat-sahabat Zaid bin Tsabitdan
A b d u l l a hb i n U m a r . s e d a n g k a np c n d u d u kM a k k a h m c n d a p a t k a n n ydaa r i
sahabatsahabatAbdullahbin Abbas,danpendudukIrtk mcmperolehnya da
sahabrt-sahabat Abdullahbin Mas'ud.
l b n u J a r i rm e n g a t a k abna h w l I b n u U m a r d a n s e k e l o m p ookr { n g y a n g
hidupdi Madinahsesudthnya da|i parasal'tabat IlasulullahSAW telahbcrtllt\\'a
-fsabit
denganmengantbilrnadzhab Zaid hin danapa-apa yangdiarnbildarinya
yang belurnn'rercka temukandari Rlsululllh SAW. lbnu \Vahabmengatakan:
M u s a b i n A l i A l - L a k h m im e n c c r i t a k akne p a d a k u d a r i l y l h n y a b a h * ' aL I n l r
bin Khaththabbelkhutbahdi htdapanltanusiri.scrayabcrkata:"Oran-lyang
ingin bertanyamengenaipersoalan /irrrl'irl1(hukurr rvaris)hendaklahdatang
kepada Z a i db i n T s a b i td. a no r a n gy l n g i n g i nb e l t l n y at e n t a n gl i k i h h c n d a k h h
i a d a t a n gk e p a d a M u ' a d zb i n J l b a l .s c d a n g k aonr a n gy a n gn r e n g i n g i n k ahna t a
agardatangkepadnku".
A ' i s y a h a d a l a hs a l a hs e o r a n gt o k o h w a n i t ay a n g t e r k e m u k l d a l a m
persoalanilmu, fara'idl, hukum-hukumhllal dan hiilam.Srtlahseoriln-llyang
meriwayatkandarinyayang hampir tidak malampauibatasal)ucapannyildan
salahseorang yangmemahaminl'a adalahQasin bin Muharrtnadbin AbLtIlaklr
putrasaLrdara laki-lakinyadln Urwahbin Zubairputrasaudlr-a pererlpurnnya.
Asma.Masruqjuga mengatakan bahwaheberrtpa tokolltua sahabatRasulullah
SAW telahbertanyakepadaA'isyrh tentangl ara idl. LIrsah bin Zubairbcrkata:
Sayatidak menemukanorangyang lcbih plndli dllam masalahperadiJan dan
p e m b i c a r a a nt e n t a n gj a h i l i y a h , s e r t a l i d a k a d a p u J a1 ' a n gl e b i h s e r i n g
m e r i r v a y a t k asny a i r ,l e b i h p a n d a id l l a m r n l s l l a h f a r a ' i d l d a n p e n g o b a t a n
(kedokteran) selainA'isyah.
Sumber Fatwa dari GolonganTabi'in
S u m b e ri a t w a d a r i g o l o n g a nl a b i i n . s r t l a hs a l u n y aa d a l l h S a ' i d b i n
Musayyab.vang nrengambi)riwayat dari Urnar dan nrerrpcl:tjariilrnunya
M e n u r u tI r a k b i n M a l i . s e p e r tdi i c e r i t a k aJna ' f a lb i n R a b i ' a h l. h l i f i k i h y a n g
paling utaml dan orangyang paling ntcngctahuipernlaslilahatr pertrasallhan
RasulullahSAW.Abu Bakar,U InardanU tslnan.sefta vall-lpalingmengetahui
a p ay a n gt e r j a ddi i k l l a n g a nu n l a tl s l a n d a r ig o l o n g l nt a b i ' i na d a l r r S h a ' i dh i n
Musayyab.Sedangkantabi'in yang paling luas wawasannyadalentnrasalal.t
haditsadalahUrwahbin Zubair.dantidakadl lautanyangtidakdapatdiarungi
oleh Ubaidillah.Athpun olang yang palingrnengcrtimasalahiitlih di antall

32 - I'lamul Muwaqi'in
nereka adalahlbnu Syilnb. karenaia mcnghilnpunihnu merekakc dalrrrr
j,rnunya.Az-Zuhri sentlirirrengatakanbahrvaia nencari ihru kcpadatiga or'-
ang:Sa'id bin Musayyab,ia ad.rlahahlj fikih palin-uutarna,kcnrudi:rnUrrvah
b i n Z u b a i r 'i.a l d a l a h l a u t a n) a n g t a k h a b i sd i t i r n b ad. a n U b a i d i l l a hs, e o r a n g
1 ' a n gk a r n ut i d a ka k a nr r c n d a p a t k a n . i a liul m
r u d a r i o r a n gl a i n k c c u a l ik l n . t u
ll]cndrpltkann]'lrclarirl]a.
Scdangkan mcnurutal-A rnasy,ah)iiikih Mrclinahlclacmpiit.yainl:Sn id
b i n M u s a l ' 1 a bt .J r w a i rQ . a b i s h edha nA b d u l M a l i k .A b d u r r a h r n abni n Z a i c b l in
A s l a n rm e n g a l a k u r r : " K e t j k a p a r aA b d u l l a h - l b n u A b b a s .I b n u Z u b r i r . I b r u
'.,\sh-rncningraldunia.l ikih belpindahkcpacla pan rrrllrrlr (keturunan
Arnr bin
'.,\tha
d a r ih a s i lp c r k a u ' i n aann t a r rA r a b n o nA r a b ) .A h l i f i k i h M a d i n n hr d a l L r h
b i r A b i R a b a ha. h l i f i k i h Y a r r a na d a l u hl - h r w u s .r L h lfi i k i i r Y r n r a n l r hi u l l i h h
Y a h ya b i n A h i K r t s i r .a h l it l k i h K u l a ha d l l a t rl b l a h j r nr.i h l if i k i h l l : r s h r aahd r l r h
l : l l s a n .a h l i f i k i h S y a n rl d l l a h M l k i r u l , t l a r tl l t l i l i k i h K h L r a s a n
a d a l a hr \ t l l i
Ai-Khurasani. kccualiMaclinah. .,\llahtellh mcngkhususkan n1ii denganseolang
Q u r a i s y1. ' t i t u b a h r v a
a h l i I i k i h M a d i n a ha d a l a h
S a ' i d b i n M usayvab.
S a ' i d b i n N 4 u s a v v aabd a l a hn r e n a n l uA h u H u r a i m l r .A b u H u r a i n r h
mcnikahkannd yac r r g apnu t l i n v ad. a nj i k aA b u f l u r a i l a hn r c l i h u l n l ' iaa.b c l k a l a :
" A k u m c l n o h o nk e p a d aA l l a h u g u lu k L d r u nd i : rt l i k u n i p u l k l nd i p n s u ls L r l g r r " .
d a n o l c h k a r e n ai t u l l l r S i i ' i d b i r r N ' l r r s r t v v lbbu r t v a kr n c r i i r , a v l l k r n
d r l r iA b l r
lluntiruh.
P a r l a h l i f i k i h d e n n u l i i t c l a ht L - r s c b a
d ri b c r b a g aui , i l l y a h I s l a m .d i
a n t a r a n ydai M a d i n a hM u n a w u ' u n h N . 4 a k k a hB.a s h r r hK , u f l h . S l l n r . N 4 se i r ' ,
Q a i m w a n . , , \ n d l l u( sS p a n v o l )Y. l n r a n .d a nt s a - g h d a d .
D i l n t i i r aa h l i - a h l 1
i - i k i hM a c i i n r hM u n a uu a l a h d a r i k ; L l a n g atnr b i i n
adalah:Ibnul N4usayyab. l,lrrvahbin Zubair',Qasimbin Muhanrrrad.Khari.jalr
b j n Z a i d .A b L rB a k r r b i n A b c l u l r l h m a nb i n H a r i t sb i n H i s y ' a n rS. u l a i m a nb i n
) ' a s a n d. l r U b a i d i l l a hb i n A b d u l l a hb i n U t b a hh i n M a s ' u d .S c c i a n g k rpnr u ' a
p e n r h c l if a t r v rd i s a n a d , j a n l i i r i i n ) l: \ b b a nb i n U t s r n a nS. a l i n r ,N a l i ' . A b u
'Auf
S a l a r n u bh i n r \ b t l u l r a h r n abni n d a nA l i b i n H u s a i nS . c t c l a hn r c r e k aa t l a
pulaAbu llakal birrlvluharrrrnacl bin Amru bin Hlzrn dln anlknya I\{LrJranrrnud
b i n A b d L r l l a hA. b d u l l a hb i n L l n a r b i n U t s n r a nd a n a n a k n l a l \ { u h a n r n a t l ,
A b d u l i a hd l n H L r s l i nd, u r p u t c r aM r r h a n r n r l db i n A l - H a n a f i l ' a hJ.a ' l i r l b i n
M L r h a r n m abdi n A l i . A b d u r r a h r r abni n Q l i s i n b r i n M u h a r l r r l dh i nA h u B l k r r .
M u h a r n m r db i n A l - M u n k a c l i rM , u h a m m a db i n S f i h a b A z - Z u h r i .d a l
l\,luhiinrrnad bin Nuh rrcngunrpulkrnlrt\r'a-fatw anva claliimtiga jilid bcsar
dalurr persoalan-persoalan fikih.
Par.a pembelif ritua Makk:rhldalah:Athli bin Rabahbin Klisan.Mujahid
b i n J r b r r . U b a i d b i n U n . u i r ,A n r r u b i n D i n r r , A b d u l l a hb i n A b i M u l a i k a h .
A b d u r r a h r n abni n S a b i t hd. a nl k r i m a h .S c t c l a hr r e r c k ad i i k u t io l c hA b u Z u b a i r

Iluku Pertama... 33
AI-Makki, Abdullah bin Khalid bin Asid, Abdullah bin Thawus.Kemudian
Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij,Sufyanbin Uyainah.Sebagianbesar
fatwa-fatwamerekaadalahdalammasalahmanasik(ibadah)haji. Selanjutnya
Muslim bin KhalidAl-JanjidanSa'idbin SalimAl-Qaddah,sertadiikuti Imarn
Muhammadbin Idris Asy-Syafi'i, Abdullahbin Zubair Al-Hurnaidi,lbrahim
bin Muhamnad Asy-Syafi'i,Musa bin Abi Al-Jaruddan lain-lain.
Adapunbeberapaahli fatwa BashrahadalahAmru bin SalamahAl-Jarmi,
Abu Maryam Al-Hanafi, Ka'ab bin Sud,HasanAl-Bashri, dan ia mengenai
lima ratus orang sahabatsertabeberapaulama telah mengumpulkanfatwa-
fatwanyadalamtujuhjilid bukubesar.Abu Muhammadbin Hazmmengatakan:
Abu Asy-Sya'tsaJabirbin Zaid, Muhammadbin Sirin,Abu QilabahAbdullah
bin Zaid Al-Jarmi,Muslim bin Yasar,Abul Aliyah, Humaidbin Abdurrahman,
Mutharrifbin AbdullahAsy-Syakhir.Zurarahbin Abi Aula, dan Abu Burdah
bin Abi Musa.SetelahmerekaadalahAyyubAs-Sihtiyanj,SulaimanAr-Taimi,
'Auf, Yunusbrn
Abdullahbin Ubaid,Qasirnbin Rabi'ah,Khalidbin Abi Imran,
Asy'atsbin Abdul Malik Al-Hamrani.Qatadah,Hat.shbin Sulaiman,danIyas
bin Mu'awiyahAl-Qadli (seoranghakim).KemudianSawwar-seoranghakim-
. Abu Bakar Al-'Ataki, Utsmanbin SulaimanAl-Battiy, Thalhahbin lyas -
seoranghakim-,Ubaidillahbin HasanAl-'Anbari, Asy'ats brn Jabirbin Zaid,
Abdul Wahhabbin Abdul Majid Ats-Tsaqafi,Sa'id bin Abi Urubah,Hamad
bin Salamah,Hamadbin Zaid, Abdullah bin Dawud Al-Harasyi,Ismail bin
Ulayah,Basyarbin Al-Mufdlal, Mu'adz bin Mu'adz Al-'Anbari, Ma'mar bin
Rasyid,Adl-Dlahhakbin Makhlad,danMuhammadbin AbdullahAl-Anshari.
Di antaraAhli fatwadi Kufah adalah:Alqamahbin QaisAn-Nakh'i,Al-
Aswad bin Yazid An-Nakha'i,pamannyaAlqamah,Amru bin SyurahbilAl-
Hamadani,Masruqbin Al-Ajda' Al-Hamadani,UbaidahAs-Salmani,Syuraih
bin Harits-seoranghakim-,Sulaimanbin Rabi'ahAl-Bahili, Zaid bin Shuhan,
Suwaid brn Ghaflah,Harits bin Qais Al-Juf i, Abdurrahmanbin Yazid An-
Nakha'i, Abdullah bin Utbah bin Mas'ud -seoranghakim-, Khaitsamahbin
Abdurahman, Salamahbin Shuhaib,Maimun Al Audi, Hamambin Harits,
Haritsbin Suwaid,Yazidbin Mu'awiyah An-Nakha'i,Ar-Rabi'binKhaitsam,
Utbah bin Farqad,Shilahbin Ztfar, Syarikbin Hanbal,Abu Wail bin Syaqiq
bin Salamah.dan Ubaid bin Nadllah.Merekaadalahsahabat-sahabat Ali dan
l b n uM a s ' u d .
Pembesar-pembesar tabi'in tersebuttelah memberikanfatwa-t'atwa
rnerekadalampersoalanagamadanorang-orangmemintalatwa kepadamereka,
sedangkanparapembesarsahabattelahmemperbolehkan hal itu kepadamereka.
SebagianbesarmerekabelajarkepadaUmar,AisyahdanAli. Amru bin Maimun
Al-Audi bertemudenganMu'adz bin Jabal,bersahabat dengannya, danbelajar
kepadanya.Mu'adz rnenasehatkan kepadanya pada saatwafatnyasupayaia
menemuiIbnuMas'uddanbelajarilmu kepadanya, laluiapunmelaksanakannya.

34 - I'lamul Muwaqi'in
Dapat ditambahkankepadaahli-ahli latwa Kufah adalahAbu Ubaidahdan
Abdurr:thnran keduanyaputeraIbnu Mas'ud,Abdunahmanbin Abu Laila,dan
ia belajarkepadalebih dari 100 orirng sahabat,Maisarah,Zadan dan Adh-
D h a h h a kK. e r n u d i a lnb r a h i mA n - N a k h a ' iA . m i r A s y - S y a ' b iS, a ' i db i n J u b a i r ,
Q a s i mb i n A b d u r a h m i r n
b i n A b d u l l a hb i n M a s ' u d .A b u B a k a rb i n A b u M u s a .
M u h a r i bb i n D i t s a r H , akanb r i n L l r a i b a hJ,a b a l a h
b i n S u h a i mH . r m a db i n A b u
S u l a i r n a nS,u l a i m a h n i n A l - M u t a m i r 'S. L r l a i m aAnl - A ' n t a s yM
, i s ' a rb i n K i d a n r ,
S u l y a nA t s - T s a u r A i , b u H a n i l a hd . a n H a s a nb i n S h a l i hb i n H a y y .K e m u d i a n
Hat.shbin Ghiyats,Waki' bin AI Jarrah.sahitbat-sthabat Abu Hanifahseperti
Yusuf-seoranghakim-,Zufar bin AL-Hudzail,Hanradbin Abu Hanifah.Hlsan
b i n Z i y a dA J - l - u ' l u ' i s e o r a n h- sa k i m - M. u h a m n t ab d i n H a s a nA. s a db j n A u r r u ,
NLrhbiu Diraj -seorang hakim-.dansahabarsahabat SufyanAls-Tsaurisepclti
A l - A s y j a ' i .A l - M u ' a f i b i n I m r a n .k e d u a n y saa h a b aHt l s a nb i n H a 1 , yA z - Z a u l i ,
Yahyabin Aclanr,dan lain-lain.
Beberapaahli fatwa di Syantadallir .,\bu Idris Al-KhLrlani,Syurahbil
b i n A s - S i m t hA . b d u l l a hb i n A b u Z a k l l i v a A l - K h u z u ' i .Q a b i s h a b
hin Dzu'aib
A l - K h u z a ' i .H i b b a nb i n U m l y y n h .S r . r l a i r n ab ni n H a b i bA l - M u h a r i b i ,H u r i t s
b i n U n r a i rA z , - Z u b a r dKi .h a l i d b i n M a ' d a n .A b d u r n i h n t a b n i n G h a n a r nA L -
A s y ' a r i ,d a n J u b a i rb i n N a l i : S c t c l a hn r e r e k aa d a l l h U r r a r b j n A b d u l A z i z .
Ra.1a bin Haiwah,dan Abdul ,\{alik hin Marrvanju,la dirnasukkankc dalunt
kelornpokahli fatrvasebelumia nrcrnclintah. danHudairbin Karib.Selanjutnva
Y a h y ab r n H a m z a h - s e o r a n g
h a k i r n -A
. b u A m i r A b d u r r a h m abni n A r n l u A l -
A u z a ' i ,l s r n a i lb i n A b u M u h a j i r .S u l a i m a nb i n M u s a A L - t J r r a u ' i ,S a ' i d b i n
A b d u lA z i z .M i k h l a db i n H u s a i nW , a l i db i n M u s l i n . A b b a sb i r )Y a z i ds l h r b a r
A l - A u z ai , S y u ' a i bb i n I s h l k s a h a b aAt b L rH a n i f a hd, a nA b u I s h a kA l F a z t L l i
s a h a b aI tb n u lM u b r r a k .
Dallnr kelorlpok ahii lutrvl l\'lcsirterdxplt Yazidbin Abu Habib.Bakir
b i n A b d u l l a hb i n A l - , \ s y a j id a n A n r r u b i n H a r i t s .l b n u W a h l b r n e n s a t a k a n :
"Serndainya Amru bin Haritshidupb(rlsama kita.kitatidakmenrerlukan seorang
p c m i n r p i ns e l a i nd i a " . K e n r u d i a nA l - L a i l s b i n S a ' d t l a n U b a i d i l l a hb i n A b u
J x ' f a r .S c t e l a hm e r e k aa d a l a hs a h a b a t - s a h a bMaat l i k s c o e r r iA b d u l l a hb i n
Wahab.Utsnranbin Kinlnah. dan Asyhab.kemudiansahablt-sahabat Asy-
S v a l ' i ' is c p c r t A
r l - M u z a u i ,A l - B u u , a i t hdi a n l b n u A b t l u l H a k a m ,l a l u m e r c k a
d i k a l a h k aonl c ht a k l i dk e p a d aM a l i k d a nk e p a d a A s y - S y a l i ' ik, e c u a lsi c b a g i a n
k c c i l d i a n t a r an r c l c k ay a n gn c r r i l i k i k c i s t i m e w a asne p e r tM i u h a n n t : r db i n
A l i b i n Y L r s udf a nA b u J a ' l a rA t h - T h a h a w i .
D i Q a i l a w a n h a n y n t e r c a t a ts e d i k i t ,s e p e r t iS a h n u nb i n S a ' i d . i a
nrenrpunylibanyakfltua-tatu'apilihrn, danSa'idbin MuhammadAl-Haddad.
Di Andalustercatatdi aularanya:Yahya bin Yahya.Abdul Malik bin
H a b i b ,B a q i y b i n M a k h l a d Q, a s i mb i n M u h a r n n r ayda n l m e m i l i k ib e b e r a p a
d o k u n r c n1 ' a n gn r e n g a r t l u n tb e b c r a p af a t w i r s e d e r h a n ad, e m i k i a n. j L r g a

Iluku Pertanra... -35


M a s l a r n a hb i n A b d u l A z i z - s e o r a n gh a k i m - ,d a n M u n d z i r b i n S a ' i d . A b u
Muhanmadbjn Hazrrrmengatakan: Di antaraahli ilnu ylng klmi ketahuidapat
berbedapendapatadalahMas'ud bin SulairranclanYusLrlbin Abdullah bin
Muhammadbin Abdul Barr.
S e d a n g k adni Y l m a n ,t 1 ia n t a r a n vaad a h hM u t h a r r i lb i n M a z i nS h r n ' a .
A b c l u lR t z z a q b i n H a m a l n .H i s y a n b i n Y u s u [ .M u h a m m a db i n ' I s a u r d a n
S a m r r a kb i n A l - F a d l a l .
A h l i l r t u : r d i k o t ac l a m a iB, l g h c l a db. r n l , l k s e k a l i d . a n k c t j k r k o r ai t u
dibansunolch,,\l Mlnshur.oran-s-oranr clarikalanglnahli fikih danahli hadits
bcr.duvrrn-duyun drlang ke kota terscbut.Di antlrratokoh-tokohtcrkcmukt
c l n l u mm a s a l a hl a t u ' l a c l a l a h U b a i dA l - Q a s i n rb i n S r i l l a r ni .e s e p e r tgi u l t u n l l
) , a n gt i n g g iy a n l m e n r i l i k .i j i r v ad u r i s e - gjil n r u .k c n t u l i a l nd a n k c h o r m a t a n .
'fokoh '[]saur
l a i na d a l a h Abu l b r a l r i mb i n K h a l i dA l K a l bj s n h a b lItm a mS y a f i ' i .
'l.saur
Ahu p c l n u hb c r - d a n r p i n l adne n g r nS v a l i ' i d ; r nb c l a j l r d a r - i n 1 ,Ar h
. mld
tcllh mcnrbcsarklnn)'a. iil menlrtakan:"la tcrclapat padl senjataAts-Tsauri'.
Imam Ahmad bin Hanbal
l m a mA h l i S u n n r hs e c a r a n r u t l a ku d a l a hl r n a n A r h n t a db i n H a n b ayl a n g
telahrrcngisibunrideneaniLmu.haditsdansunnah.schintgaimam-inianrhudits
drn sunnahsesudahnya adrlahpcnrikut pengikutnya sanrpaiharikiantat.lnarr
Ahrnad bin Hanbal ltA sangatmernbencimengarilngbuku.tetapiia mcnyukai
p e n - u h i n r p u n( p
aenmbukuan h )a d i t sI.a j u l a n r e m b e n cr ni e n u l ius c a p a n n ydaa. n
A l l a hn r e n g e t a hnuiia td a nn r a k s u d n lv, aa n l b l i k s c h i n g g lae b i hc l a rtii g ap u l u h
( 3 0 ) b u k ut e l a h( b c r j i l i d )t e l a hm c n - r h i m p uunc a p a n n vdl a n f a t w a - f r t ua n y l .
dan Allah SWT telahrnenrbcriklnsebagianbcsardlli karl,anyatcrscbut.dan
h u l a s c d i k i ty a n gt i d r k s x n r p aki e p a d a k i t a .A l - K h r l l a l t n c n g u n t p u l k anna s h -
s
n a s h n y da a l a n r e b u r h k u m p u l a nv a n gb e s ayr a n { r n e n c a k Lhr a p n r p idr u l p u ) u h
iilid bukuataulcbih.clanfatrvalatwtnya scrtapcmbahasannva dalarnberbagai
masalahtelahdiriwayatkandari masake nasa hingga nenjadi panutln dan
tehdanbagiAhliSunnahdllarn berbagairencrasiyan-eberbcda-beda. Orang-
orangyangberbedapendapat denganntadzhabijtihaddanvangmengikutiyang
l a i n l y a d e n g a nc a r a t a k l i d p u n r n c n g a g u n g k anna s hn a s h n y ad a n f a t w a -
latwanya.danmcrekamengelahui haknyasertl rncnsejajarklnnyl dcngannash
nashdanfltrva-fatrva sahabal. Oran-g yangntcngantati tat\\t-fatrvrIrnarnAhntad
danrrenrbandirgkannya denganfilwa ftrtwasahablt,ia akannrenemukan kcsc-
sulian d:rnkcsam:ran di antarakeduanya.drn tcrlihrltkeduanyascakan-akan
menrancalidari satu lentcra yang sarra. Sampai,sarnpai. jika para sahabat
b e r b e d am e n g c n adi u a p c : n d a p l ti,a p u n m c r i u ' a l a t k a nd u l r i r l ' a y a td a l a m
nasalahlersebut, danperhtiannvlterhatlap 1l{ua fatu'asahlbatscpeniperhatian
pengikutpengikutnyalerhadaplutwa-fatwt dln nash-nlshnya,bahkanlebih
dariitu. sehinggaia mendahulukan fatwasahabat dalipadlhatlitsrirrrr.ral (hadits

36 I'lamul Muwaqi'in
y r n g d i r i w l y a t k a ni a n g s u n go l c h t a b i ' i n d a t i n . ' a bS
i A W d e n - g atni d a k
rnencantumkan sababat pudaisnrd/silsilah rarvinla).Hal ini scpcnidiriwayatkan
o l e hl . h u kh i n l b r r r h r rhni n H r n i .
Dasar-dasarI'at$a Imam Ahmad bin Hlrnbal
Falrr'l lhtwaInranrAhnraclbin I.lanbaldi bansundi ataslimr daslrutlnta.
1 ' l i lu :
Perta m: Nash nashatautcksr\l Qur"u danHudits.Jikl ia ntendapatkan
n a s h i,a n r c n r b c l i k l nl l t v a b e l d a s a l k annl s h t e l s e b uttl u ni a s a r r as e k a l ti i d a k
belpalingpadavang lainnl,ayang bertcnt:rn-gan dcnrannyaatall orang )ang
nrenen tan-s n) il. Olch karcna itu ix tidakbcrpalingpailaperbcdlanUrnardalarn
mlsalah ta\anrnrurrbrgi oran-slunl Trilirl scpertihaditsArrmar bin Yrsir,
d c m i k i a nj u g l i a t i d a kb e l p a l i n -pra d ap a n d a n g aAnl i . t J t s n r a nT.h a l h a hA, b u
Ayyub.du Ubav LrinKl'rib tlalarnnrasalahntrndi karenrbcrhubungan badan
y a n g t j d a k s l i r n p a ic . j i r k u l a ski a r c n a k c s a h i h r nh a d i t s A i s y a h b a h r v ai a
n r c l a k u k a n n ycal c r r g aR na s u l u l l a h SAW dankeduanl'a m a n d i ,d l n l a i n l a i n .
l n r a r nA h n r l d t i d a k n r e n g a k h i l k uhnl c l i t ss h a h i hd a r i p e r l r u l t a np. e n d a p a t
( r a y u ) . q i y a s ( a n r l o - u i )t .i d a kj L r g ap e r k a t a a sn e o l a n gs a h l b a l .d a n k c r i d a k
lrhuannyanrcngcnli adan)a)'llng lllcnantangnvit yant discbutbanyakolang
sebagaii.jrra (kesepakalan). vtn-gnlurl nrclekanrcngedepankannya daripada
h a c l i t ys a n gs h a h i hA . h n r n rjlu g u t i c l a kn e n l : a k u io r a n gv r n g m e n g a k uiij r n a '
i n i d l n t i d a kr r e n d a h u l u k a n ndl 'anr i p a d a h a d i t sy r n - lp a s t i .l r r a n S 1 , a f i ' i . j u g t
telahntencantumkan dalamr-isallhnl,a yangbaru bahrvlsanya"sesuatuvangdi
d l l a m n y at i d a kd i k e t a h upi e r b e d a a tni .d a kd i s e b ust c b a g ai ij m a " ' .
N a s h - n a sR h l s u l u l h hS A W b a g iI r n a n tA h n t a dd a ns c l u r u ha h l i h a d i t s
aclalahlcbih nruliatlanutarnadaripadantcncllhulukan ijnra ylng rncngandun-u
kela-gurn di d:rlamnva rnclekrtidilkdiketahuiadlnvasesuatu yangbcrtenttngNn.
Jika hal itu terjadi.nisclva nash-nlrsh itLrtidak berrnantitat. schinggt orang
orlng yangbelumnrengctahui ldanl a scsuatrr r angber)lwnnnndalarnhukunt
suatumasalahccndcrun-u ntengedepankan kctidaktahLlannva ntcngcnliscsu.rtLr
y e n gh e r l a w a n adne n g a nn l s h - n l s ht e r s e b u tI .n i l a hp e n o l a k a n
I m a mA h n t a d
dan Syali'i terhadaporangyang rrenerimuljrnl .
I{edra.'liatwasahablt.ImantAhnt:rdmengatakan: "Jikaia nrcndlpatkan
fatwasahabatdanpadasebagiansahitbatyiing lainjugaditcrrukanfatwayang
tidak bertentangan. ia tidak akanberpalingpudasclainfat\\.'alersebut,dan itu
t i d a kd i n a m a k a inj n r a " ' .I a m c n g g u n a k aunn g k a p a n":A k u t i d a km e n g c t a h u i
scsuatuyangmenolaknya".
Ketiga: Ftttttu sahabatyang lebih clekatdan sclarasdenganAl-Qur'an
dan Sunnah.apabilaterjadipe|bcdaanpcndaPatdi anrararrercka.Ishak bin
Ibrahimbin Hani rnengatakan mcngenaisuaturnasalah: DikatakankepadaAbu

lluku Pertama... - 37
Abdullah: Seseorangdi antarakaumnya bertanyatentangsesuatuyang di
dalamnyaterdapatperbedaan. I:rmenjawab:Bcrikaniahfhtwadenganpendapat
yang scsuaidenganAl-Qur'an dan Sunnah.dan tinggalkanlahpendapatyang
t i d a ks e s r : adie n g a nA 1 - Q u r ' r nd a nS u n n a h .
Keetnpal:Hadits mursaldan haditsdia'if..jika tidak ada sesuatuyang
m e n o l a k n y ad, a n i n i y a n g l e b i h d i k u a t k a nd a n d i u t a m a k a nd a r i p a d aq i 1 , a s
( a n a l o g i )H. a d i t sd l a ' i f d i s i n ia d a l a hd a l a mk o n t e k sp e m b a g i ahna d i r sn t e n j a d i
s h a h i hd a n d l a ' i f . b u k a n s h a h i h .h a s a nd a n d l a ' i l , d a n h a d i r sd l a ' i f y a n g
dipergunakannya adllah hadjts yang tidak bertentangan dengansultu atsar
( r ' i r v l y a t ) p. c r k a t a a ns a h a b a t d. a n t i d a k p u l a i j m a ' , d a n m e n u r u t n y a
rnelaksanakan haditsscpertiini lebihbaikdaripadaqiyas.Tidakadaseor-angpun
di antaraparairnan yang lain kecualidia yang nrenyctujuidasarini dari segi
j u m l a h n y a . k a r e n a t i d a k a d a s e o r a n gp u n d i a n t a r a m c r e k l k e c u a l i i a
mengedepankannya haditsdla'if daripadaqiyas.
K e l i m a : Q i y a s . k e t i k a k e b u t u h a nt e r l t a d a p n y as a n g l t n r e n d e s a k
(dlururah).lika lmam Ahmadtidakmenentukan nash,tidakpLrhfatwasahabar,
atausalalrseorangdari mercka,dln tidakadaatsarntulsalataupundla'if, dalam
s u a t u p e r s o a l a n i,a m e m p e r g u n a k a d n a s a ry a n g k e l i n t a ,y a i t u q i y a s . I a
mempergunakan qiyasapabiladalamkeadaandaruratatauyangpengerrianny0
sebagaimana dimaksudkan qiyasitu, sepertidiceritakan dalanrKitabAl-Khalla1.
Demikianlahkelimadasarutarnabagifatwa-fatwaImam Ahmad.dandi
seputardasar-dasar inilah fatwa-fatwaImamAhmad berputar.Kadang-kadang
ia tidak segerarremberikanfat\\'a,ketika ia mendapatkanpertentangan dalil-
dalilnyaataukarenaadanyaperbedaan pandangan di kalangansaltabal
rnr'ngenlri
hal itu, ataukarenabelummenelusuriatsarataupanditngan seseorang di antara
parasahabatdan labi'in.
lmanrAhmad sangatmembencidanmelarangmcmberikanfatwauntuk
yangtidakditemukanatsarnya
suaturnasalah dariparaulamasalaf,sebagaimana
perkataannyakepadasebagiansahabatnya: "Janganlah kamumengatakan suatu
nrrsalahyang (imarn)".
nranakamu sendiritidak memiliki rujukannya
Kebencian Ulama Terhadap Sikap Tergesa-gesadalam Memberikan Fatwa
Golongansalafdarikalangansahabat dantabi'inmembencisikaptergesa-
gesadalammengeluarkan fatwa.Setiaporangdi antaramerekamenghendaki
cukupsalahseorangdiantaramerekamemberikanfatwa:Jika ia melihatsuatu
persoalanmuncul,ia mulai berijtihaduntuk mengetahuihukumnyadari Al-
Qur'an,Sunnahdan fatwasahabat,kemudiania berfatwa.
Abdullahbin Mubarakmengatakan: Sufyanmenceritakan kepadakami
dari Atha bin As-Sa'ib dari Abdurrahmanbin Abu Laila, ia berkata:"Aku
berkumpulbersamaseratusdua puluh (120) orang sahabatRasulullahSAW,

38 - I'lamul Muwaqi'in
danaku melihatbeliauberbicaradi mesjid,tetapitidakadaseseorang
di antara
merekayang meriwayatkanhaditskecualicukup satuorangsaudaranya yang
meriwayatkannya.dan tidak adapula yang memberikanfatwa kecuali satuor-
ang".
Riwayatini juga dikemukakanolehImam Ahmad darijalur yangsama,
yaitu Jarirdari Atha bin As-Sa'ibdari Abdurrahmanbin Abu Laila.
Malik mengatakandari Yahyabin Sa'id: Ibnu Abbas berkata:"Orang
yangmemberikanfatwakepadaumatmengenaisetiapperkarayangditanyakan
kepadanyaadalahorang gila". Diriwayatkanpula oleh lbnu Mas'ud, Ibnu
Wadlahdari Yusufbin Adi dari Abd bin Humaiddari Al-A'masy dari Syaqiq
dari Abdullah.
Sahnunbin Sa'id mengatakan:Orangyangpalingberanimengeluarkan
fatwa adalahorangyang paling sedikitpengetahuannya, ia menjadiseorang
yang mengetahuisuatupersoalandari satu segi dan ia rnenganggap brhwa
seluruhkebenaranterdapatdi dalamnya.
Aku mengatakan:Noda dalam fatwa dapat terjadi karenasedikitnya
pengetahuandanbanyaknya pengetahuan. Jikapengetahuannya
sedikit,ia akan
memberikan fatwanyadalam satumasalah tanpa pengetahuan,
berdasarkan dan
jika pengetahuannya
terlaluberlebihan,fatwanyamenjaditerlalumelebar
Pengertian Nasikh dan Mansukh
Pengertian nasikhdanmansukhmenurutparaulamasalafpadaumumnya
adalahpembatalan hukumsecaraglobal,dan itu merupakanistilahparaulama
muta'akhirin(belakangan), atau pembatalan "dalalah" (aspekdalil) yang
umum, yang mutlak dan yang nyata.Pembatalan ini dapatberupapengkhususan
atau pemberiansyarattertentuatau mengartikanyang mutlak menjadiyang
terikatdengansuatusyarat,menafsirkannya danmenjelaskannya. Berdasarkan
pengertianini, merekamengartikanpengecualian (istitsna),syaratdan sifat
sebagan i a s k h k a r e n ah a l i t u m e n g a n d u n gp e m b a t a l a ny a n g d h a h i r d a n
penjelasan yangdimaksudkannya. Dengandemikian,naskhdalanrpandangan
mereka a d a l a h p e n j e l a s a nt e n t ang maksud suatu dalil dengantidak
mempergunakan lafadztersebut,akantetapidengan suatuperkarayangdi luar
itu. Orangyangmengamatipendapatmerekaakanmelihathal itu seblgaisesu:rtu
yangtidakterbatas, danhilanglahmacam-macam bentuk(rekaan)yangdituntut
olehdiartikannyapendapatmerekapadaistilahbaruyangmunculbelakangan.
MenurutHisyambin Hasandari Muhammadbin Sinn bahwaHudzaifah
berkata:Orangyangmemberikanfatwaadalahsalahsatudari tiga:Orangyang
mengetahui nasikhdanmansukhAl-Qur'an,Penguasa yangtidak menemukan
j a l a n l a i n , d a n o r a n g b o d o h y a n g m e n g a d a - a d aS. e l a n j u t n y al b n u S i r i n
mengatakan:"Aku bukansalahseorangdari keduayang pertama,dan aku tidak

Buku Pertama... - 39
mengharapkan
rncnjadioran-gbodohyang ntcnglCa-ada".
A t r u U n r a lb i n A b d u l B a r l n r c n g t r a k adni d a l a mb u k u n y a" . l a r n iF ' adll
a l - ' l l m " n e n g a l a k a nK: h a l a f b i nQ l s i n n r e n c c r i t a k ak n c p a d ak a n r i Y
. a h v lb i n
R a b i m c n c e l i t a k a nk c p a d ak a n t i . M u h a r n r n a dt r i n H r r n a c lA l V u s h i s l t i
nlcngrtrkrn kepadakani. Ibrahinrbin \\hqid rncntarakttnkcpadakanri.Al-
M u t h a l i bb i n Z i y a d r r e n g a t l k a nk e p a d ak l r r i . i a b c l k a t a :J a ' f a rb i n H u s a i n .
inramkanri,nrcnccrilakan kepaclaku. ia herkata:r\ku melihatAbu Ilanifllr dllanr
minrpi, ilan aku bcrkatim: Apa I'ang Allah lakukan tcrhadapntu.u'altai,\bu
I l a n i l a hI I a n r c n j a u r b D : i a m e n g a n r p u n i kAuk. u b e n a n v al a g i :c i c n t a ni l r n ul
I a n e n j a r r , a bA: l a n g k a hb e l b a h a l , al ' a t u . af a t w a i r u b a g i p c m i l i k n v a .A k u
b e r l a n y aI:- l L l ud c n g l l rlrp a ' / l a n t c n . j l u , l bI:) e n g l np c r k a t a an t a n u \ i ilr! ' n i i l n - r
a k u v a n gt i d a kd i k c t a h LA r il h h b l h r v ai t u a d a l l hd a l i k u .A b u L l m a rb c r k a t a :
Abu Utsman Al Hacldacl berkata:Seoranchakinr lehih mudlh berbLrat drtsn
danlcbihdekatpaclakcsclantatan clu putlaseoranuahli llkih -nraksLrclnva nrulli-
: karenaahli fikih rnenceluarkan vrng dimaksucikannya padusuatusatt dengrn
keterbatasan perkiitnannl,a. sedangkan h:ikinthamsntenentuknll suitlukepulusrn
densanketetapan r-ang pasti.
U l a n r al l i n b e r p e n d a p abta h u a s e o r a n gr n u f t i l c b i h d e k u t p a d a
kcselamatan dalipadascoranghakim,karenaseorangmufti tidak rncnctapkan
f)tuanya. tetapiia nrenvarnpaikan nvakcpadaorang1'lngmemerlukannya. j ika
i a n r l u , i n d a p a tr n e l ) . t p c r g u n a k a ndnlyna i a d a p a tp u l a n e n i n g g a l k i l n n v a .
Sedangkan hakinr.ia rnenetapkan suatukeputusan. sehinggakeberacltan hakinr
sanadenganmulii daJamhal rrenyampaikan suatuhnkum,tetapihakilnberbeda
dcngan nrulti dalarnhll ketetapanatas keputusannya. Dari plndangan ini,
kcputusunhakirnlebih besarbahal,anya.
Bahaya Keputusan Hakim
Bcrdasarkan h a l d i a t a s .b a g i s e o r a r r gh a k i n t a d a l a hl n c a m a n d a n
peringatan yangtidaksanradenganlncanan dln perinratanb:igiscoranlmufti.
A b u D r u , u d A t h - T h : r 1 ' a l i smi e r i r v a y a l k l nyna d a r i h a d i r s A ' i s v a h k c t i k l
menyebutkan parahlkim, ia berkata: Aku ntendengar Rasulullah SAW bcrsabde:
Pada huri kiunrut,Seorung hukin ukut tlitutttut dertgtutkaudilunlulu tliberikan
kepudanrodcttgctn lterhitrtrtguntcutgkctatupu.,urtglilurupkunrt|u bttlutuiu
tirlttkntntutuskuttsutnu.se kuli utusduu oratt.qtlalun tnu.sulttlt kunnu". D..tl.ul
liaditsdari lbnu Bllidah dari ayahnya.RasululLihSAW bcrsabdl " Purd l:r.tkint
tenliri duri tigtt; Duu t.lincrukudrtn.;utudi .surgu:Stctrtng \'ungtnclrg(tdllui
k e b e t t u r u rttl u t t t t t c t r t u t u s k o n n n
yat a k u i a d i d u l u n t s u r g u , S t , o r u n gI u n g
11?nluluskln.sLrtttu pcrktrQ tunpa btrdusarkanltengetulttnttukan nusuk ke
drtlunrncrnkt, dunsaorartgt uttgrtengetaltuikcltcnarartrlartia btrbud dlnlinl
(titlukntenurtrr.skuntn'u) rttukttictdi dalont trcroktt".
Ancaman dalam Nlemberikan I-atrva

40 - I'lamul Muwaqi'in
S c t l a r r g k aann c a m a nb a g i s e o r a n rm u i t i a d a l a hs e p c r t d i iri*,ll,utkln
d a l a m S u n a nA b i D a r v L r d a n h a d i t sN l u s l i m b i n y a s l r . ,i a h c r k a t a :A k u
menden-gar Abu Hurairahberkata:RasuiullahSAW hersabda.. "Burang .siapa
nrct1Ro/aken .;esutttu doriktrtttng tidek (*u kotukartlrcndttkluhio ntutdirikan
satt!nullolt rli naruku.jalnnrtuttt,drut lturartg.siultttttrtntltcriktul .futte tetrya
(bcrrlu.sarkttn)ilmu, ntnkudosuntrradulultbugi tliu tzng ncn.qt,!rutrkun fatva
itu. dan lrurctn.qsitrpu nrcrtrutjukottkaluulu .suutlorun\'a.\(\uutu lung luin tluri
(b( rtenturllldtr dangur)lcrkara lulg tliketuhui kabcrtortuunu, berarti iu taluh
'.
t u e tgt k hi u t t u itr t t ' u S c l i a pa n c a r n abna g in t u l t i j u g ar l e r u p a k a rarn c a r n abna g i
hakinr.darrseoranghlkirn mcmiliki uncanran yanLkhususbaginyl.Akan tetapi
r n c i r r n r nb a g i s e o r a ! t gn t u l t i l e b i h b e s a lc l a r is i s i l a i n . k a r c n ai a t u a l y a
lncrupakanketenluanyar!t umurltYangbcrkaitanclengan orlng yang rrcluinta
fllrra clanolrng lain. Scdan-qktnkepulLrsan hrkirr hanvapltrsialyang tidak
bcllakubagiorlng yan-gbukantelhukunt(ter.duku l). Dcnglrrdentikian.sertr.ang
mufii nrcrrgcluarka sun l t u k e t c n t u l ny a n g L l r n u l lc l a nb c r s i f a u
l n i v c r . s ai l ,l n
otang1'ungrnclakukan beginimenjadibesini,clln orangylng ntengatakan be-eitu
hukunrnvarnenjadibcgitu.Tetapilidakdenrikiandenganhakim.ia mentutuskan
suatukcputusantertcntuuntuk orangvtng tcrtentu}lula.sehin-gqa keputus:ln
seomn-e hekinrbetsilirtkhususdanharusdilaksanakan. sedangkan fatwitseorang
u l a n r ab e l s i f l tu n i v e r s rdl a nt i d a ku ' r j i b d i l a k s a n a k apna. h a l lk e d u a n y b ae s a r
clanblhaya pun bcsar.
Enlpat Tingkatan Haram
Allah SW'f teJahntengharlntkanmcnseluarkanlatwa dan kcputusan
peradilantanpadasarilnrudanmenjadikanhal ini scbagaipcrkaraharamyang
palingbesar.llrhkan Allah tclahmeletakkann,,,a ptda tinqkatkehararnan yang
tertinggi. Diir berfirnln: "Katakanlult: "lfultunkuluurtu nrcngharantkun
p(rbrutten trurg ktji, buik t'un.gnuntpuk atauputt \ung tarsc )u li, dun
p ( r b u u t ( t r r l o s a , r n c l n r t g g u r l t a k m u n L r s i at u n p a u l t s o n t a n g b e n u r ,
(nrcnglrurunrkon) rltctillcrs(kutukart Alluh dcttguttsesuutula g A ah tidak
trrcnuruttkt.ut ltrrj.jtthuntuk itu tltttt (rttcttgltttruntkut)rtrcngodttadakanterhutlap
r\lltth rtpu lung Iiduk kunu kt'/u|rui"."(Al-A rtl: 33). Berdasarkanayat ini.
Allah tclah nrenjelaskan empattingkat pcrkaravang haranr.yaitu: pertama.
perbuiitan)'angkeji (fauouhi.sy)- ke-dua. berbuatdosadankedhllimal).kcriga.
yanglebihdiharanrkan lagiadalahnrempersckulukan Allah SWT.dankeemplt.
y a n _ cI e b i h h a l r n r d a r i k e t i g : r n 1 a ' ad a l a hr r e n e a t a k a n
t c n t a n gA l l a h t a n p a
pcngctahuan. Tingkatharaml,angkeenlpll ini hersifatumum.yan{ ntencakup
luga men-eatakan tanpapengetahuan tcntangnatna-nama-Nyt, sifat-sifat-Nya,
perburtan-pcrbuatan-Nya. a-uama-Nva dan s),ari'at-Nya.Allah Ta'akt:,,Dun
janganlah konttt rnertgutukutlt(rlrudap .q)(t.\ia g di,scbut.sebutoleh lidtthutu
secaraduste "lni halal dcutini hurant", untukntenqodaotlukttnkebr nngan
tcrhttrlap Allah. Stsungguhntaortlng oretlg\.onglen.quda<ulakttn keboltongan

Buku Pertama..,- 4l
terhudapAllah tiatlalahberutiutrg." (An-Nahl: I l6). Oleh karenairu, Allah
mengeluarkanancanranbagimerekayangmelakukandustaterhadap-Nyadalam
hukum-hukum-Nyadan tindakanmerekayang mengharamkan sesuatuyang
tidak diharamkanAllah. dan sebaliknyamenghalalkansesuatuyang tidak
dihalalkan.Ini merupakanpenjelasandari Allah SWT bahwasanyaseorang
hambatidak boleh ntengatakan ini haramdan itu haramkecualiberdasarkan
pengetahuan bahwaAIlah telahmenghalalkannya dan mengharamkannya.
Sebagianulama salaf mengatakan:Hendaklahseseorangberhati-hati
u n t u k m e n g a t a k a ns e s u a t uh a l a l a t a u h a r a m ,h i n g g a A l l a h m e n g a t a k a n
k e p a d a n y aK: amu berdustaA . k u t i d a k m e n g h a l a l k a ni n i d a n t i d a k
m e n g h a r a m k a int u . I a h e n d a k n y at i d a k m e n g a t a k a ns e s u a t uy a n g t i d a k
diketahuinya dandisebutkan olehwahyusecarajelas mengenai penghalalannya
danpcngharamannya denganhanyaberdasarkan taklid ataupenta'wilan.
Larangan Mengatakan: "Ini adalah Hukum Allah',
N a b i S A W t e l a h m e l a r a n gd i d a l a m h a d i t s n y ay a n g s h a h i hu n t u k
rnengatakan sesuatuseba_sai hukum Allah. Dalamsebuahperistiwaperangketika
menahanmusuhnya,beliaurnclarangajudannya, Baridah,menjatuhkan sangsi
kepadamusuh-musuhnya ketikaia menahannrerekadan itu dianggapsebagai
hukunr Allah, beliau bersabda:"karena kantu tido.kmengetahuiapakah kamu
betnr bahwu itu adalah hukum Allah bagi nterekt atau tidak, akan tetapi
putuskanlah sesuatubugi ntereka sebagai keputusanmu(hukunt kamu) don
suhabat-sahabatm a". Berdasarkan haditsini. bedakanlah antarahukumAllah
dan hukum seorangpenguasavang melakukanr;tihad.RasulullahSAW telah
melaran-g menyebuthukum (keputusan) orangyangberijtihadsebagaihukum
(keputusan) Allah.
Di antaraIarangansahabatdalam masalahini adalahketikaseseorang
berkatadi hadapanArnirul Mu'minin Umar bin KharhthabRA: ,,lni adalah
h u k u r r A I l a h y a n g d i p e r i i h a t k a nk e p a d aA m i r u l M u ' m i n i n U m a r b i n
Khaththab".Urnarberkata:"Janganberkatademtkian,tetapikatakanlah:..lni
a d a l a hp e n d a p aAt m j r u l M u ' m i n i nU m a r b i n K h a r h r h a b " .
Ibnu Wahabberkata;Aku mendengarseorangraja berkata:Tidak ada
seorangpernimpin manusiadan tidak ada pula para pendahulukami dari
golongansalal,danakutidakmenemukan seorangpunyangmenjadipanutanku
yang mengatakantcntangsesuatu:Ini halal dan ini haram,dan merekatidak
mengada-ada hal itu. Akan tetapimerekamengatakan: Kami membenciinidan
kami berpendapat bahwaini adalahbaik: Ini layak dilakukandan kami tidak
berpendapat yangitLrlayak.Atiq bin Ya'kub meriwayatkannya dar.inyadan ia
menambahkan: Merekatidak mengatakan: Ini halaldanini haram,sedangaku
mendengarfirman Alf ahTa'ala:"Kala kanlah: "Terangkanlahkepadakutentang
rezkiyang diturunkanAllcthkepctdarnu, lalu kantujadikan selngiannta hararn

42 - I'lamul Muwaqi'in
rlan (sebagiannya)halal". Katakunluh: "Apakah Allah telah nenberikan izin
kepadantu(tentang ini) atuu kantu nterryudu-odakattsaja terlrudapAlluh?""
(Yunus:59).Dengandemikian,halaladalahsesuatu yangtelahdihalalkanoleh
Allah dan Rasul-Nyadan haramadalahsesuatuyang telahdihararrkanoleh
Allah dan Rasul-Nya.
Kata Makruh Dipergunakan untuk Sesuatuyang Haram
Sebagianbesarpengikut imanr-imamdali generasibelakangantelah
keliru karenapenggunaan kata makruh,yan_edirnaksudkan oleh rmant-rmam
merekauntuksesuatuyangharam,tetapiparapengikutnyatidak menganggap-
nya sebagaiharam.Kemudianmerekamenyederhanakan katamakruhtcrsebut
sehinggadialtikansebagaipembersihan, danscblgianyang lain menyebutkan
makruhsebagaisesuatu yanglebihbaikditinggalkan.
Inibanyaksekalidi dalam
tindakan-tindakanmereka,dan karenanyaterjadilahkekeliruanyang besar
terhadapsyari'ahdan parainram.Sebagaicontoh,lmam Ahmad llengatakan
tentangmengumpulkan duaperempuanyangbersaudara: "Aku membencinya
(menganggapnya makruh),danaku titlakmengatakanbahwaitu haram".Akan
tetapiparapengikutnyamengharamkannya.
Muharrmadbin HasantelahmenyiLtakan bahwasemuahal yangmakruh
adalahharam.Muhammadjuga meriwayatkan dariAbu HanifahdanAbu Yusuf
bahwamakruhlebihdekatpadaharar.n. Ia mengatakan dalamJami' al-Kabir:
Minum dalamwadahdari emasdanpelakbagilaki-lakidanperempuan adalah
makruh.Maksudungkapanini adalahharam.Dernikianpula Abu Yusul'dan
Muhammadmengatakan: Adalah makruh tidur di atasranjangyang terbuat
darisuteradanmempergunakan bantalnla.Ungkapaninijuga bermaknaharam.
Abu Hanifahdan keduaorangtemannyamengatakan: Anak laki-lakimakruh
m e m a k a i s e s u a t uy a n g t e r b u a td a r i c m a s d a n s u t e r a .P a r a s a h a b a t n y a
menegaskan bahwahal itu adalahharam.Merekamengatakan: Pengharaman
t e r s e b u t e l a h d i t e t a p k a nb a g i l a k i - l a k i ,d a n o l e h k a r e n ai t u h a r a mp u l a
memakaikannya, sebagairrana khanier(minumankeras)yangtelahdiharamkan
meminumnya,diharamkanpula menyajikannyasebagaijamuan. Demikian
beberapacontohpenggunaan kata makruhyang bermaknaharam.Beberapa
contohlain, umpamanyaAbu Hanifah mengatakan: Adalah makruhmenjual
tanahMakkah,danmaksudnya adalahharam.Parasahabatnyajuga mengatakan:
Bennain catur adalahmakruh,dan maksudmerekaadalahharam,dan lain-
lain.
Sedangkanmenurutpara pengikutImam Malik. makruh adalahsuatu
tingkatanyang beradadi antaraharam dan mubah (diperbolehkan)akantetapi
merekatidak mengatakannya jc'i; (boleh).Mereka mengatakan:Memakan
daginghewanyangmempunyaikuku tajamdari binatangbuasadalahmakruh
yangtidakdiperbolehkan. Di dalambanyakjawabannya, ImamMalik mengata-

Buku Pertama.,,- 43
kan:Aku mengang-rap nrlkruh hal itu. danitu adalahhar.am. Contolrnyaadalah
b a h w aM a l i k m e n g a n g g t pn ' t a k r u h b c r m t i n c a t u r .d a n i n i n t e n u r ust e b a - c i a n
b c s a rp c n g i k u t n y a d a l a hh a r a m d. a ns e b a c i a yna n gl a i n n y an e n g t r t i k a n n v r
scbagaimakruh),ar-gbcradadi bau'ahhararn.
l\,lcrrgcna p ie r n t a i n a n c a l L [ .I r r i l r ] 1S Y a f i ' i n r e r r g a t l k a nC:a t u r a d a l a h
s e b u l hp c n l a i n a nv a n g n t c n v e r u p lkr ie b a t h i l l n l.k L r t n c m a k r . u h n n y aa k a n
ka
tetxpiaku tidak mcndapatkan pctunjrrk1'angnrengharamkannya. Oleh klrcna
itu. ia rncnrakluhkannya dantiilak mentbcrikankomenllrrdltlan pc'nghlmmln
n y a . B c r c l a s a r k au r n { k a p a n t c r s e b L rtti d a k d i p c r b o l e h k a nn t e n i s b a t k : l n
kcpadanl,rclankeprda ntldzhlrbnl,abahu,antain cltur itu fri'l: at.\Lt tltuL)(tt.
k a r e n ai a t i d a km e n g a t a k adne r n i k i a nd a n t i d a k a d ap u l a y l n g r r e n g i n d i k a
s i k a nh a li t u .Y r n g b c n a ra d r l a l ln e n - s i t t a k aInu:t c l l h r r c n t a k r u h k a n n vt lua.ni a
t i d a kr r e m b e r i k u n k o n e n t a rd a l a r np c n g h a l u n u r n n lJ' ai k. l d c n t i k i a nl.c l a k a h
i n t l i k a s yi a n g r n e n u n j u k k abna h r v am a d z h a bS l ' i l f i t e h h m e r n p c r b o l c h k a n
rnain catur'JContoh lain adalahtentilngsconrn-g laki laki yan-rmcniklhkan
anakperenrpuannva yang lahir klrena zinl. Ia sarrl sekrli tidak rrengatakan
n t u b u ht r t t r L t . j o 'Ii a
; . t. e l a hn r c n v i i t a k abna h u ah u l i t u n r a k l u h S . c s u adi e n s i r n
k e m u l i a a n n vkae. i r n a m l h a n n ydaa nk e d u d u k a n n ly' a u r r !t c l r hd i m u l i a k a o
nl e l r
A)lah,dapatdikatakanbah\l'ritu mendckatipadapengharilrrannYa. Akan tcrapi
ia nrempcrgunakln krta makruhkarenascsuatuyanuharlrnadalahyangdibenci
o l e h A I I a h c l a nR l s u l N y l . D a l a n tb c b c r a p aa ] , t t A l - Q u f ' a n . A l l a h S W T
menyertakiln katlrrnakruhsetelahnten),cbu[kan hal hal yan-uiliharlnrkan-N1,1.
sepertifirman-Nytr " Dan Rul nu tcluhtnenrcrinttfikutsulttltt kunu jurtgurt
n1e n\?n1buh .\claitr,Diasrmpaidenganfinrln N1'a: lutLu sckoli-klijnt gunlah
kanut ntcrtgtttctkun kepudu keduontup(rkatuun "uh" dun jctngunlohkanur
merttbattturk nrcn'kodurt Ltt'ultkunlult kt,ltalu nrcrektp(,rkutuul lung mulia"
(AI-lsra:23). kenrudianl'irntan-Nya:" Dart.jtutgunluhkantunu,nrltunuh unuk-
t m u k n t rkra r e t t at a k u tk e n t i . s k i n u n( A . "l - l s r a :3 l ) . l i r r t r a n - N v a" :
Datt.jrutgonlahkatnunrcndckuti;lira " (Ai-lsra: 32). firrnanNya .juga:
" Dtut.jan gonluhktuttuntenbunuhjivt'uttutgdihurta*au Alluh (ntemaurunnta 1,
rntlainkan(langonsu(tu (olisart)y'art.g betutr." (Al-lsra:33). lalu firmln,Nva:
"Dan jangunlultkunttttnerulakttilnrttt unttkt'atinr,kenr i rltnguut dra .\,ang
Itbih buik (bernuttlttat)sanryniia dtv,usadanpaulilah .jurt.ji:.st'sunggulttna
.jatyi itu pu.stidininto pernnggungatt.junubnta.(Ai-lsra: 3,1),firman Nya:
"Danjnn gunlahkrununtt'ngikutiaptrt ung kuntutidok trtentpnt..'ri
ltatretalurun
Icnlengnle.sesungguhttt'o puulettgrtrun,panalilututl tlqn lwti, s, uttt,ttttuiru
akut dintintupartun.q guttganjottubnt'tt.Durt.jattganluh kanll lttlttlrttt tli ntuku
bumi ini dengorsotnbong,kurcttu.saswtlqgultnya kunu sL,,ii.tli-ktli titluk tluput
nrcnettitLrs l;uni dtutsakali kctlikanu tidttkukan.uunlai .setinggigunung.Stntuu
itu kejalntannvtdnluIdibe cidi .\i.\iRubbntu"I.Al lsra:36 38).Dalatr.t scbuxl)
h a d i t ss h a h i hj u g a d i s e b u t k a n :, S c s r o r g g i r / uAi rl.la h A : : u r t o J u l l u t c l u h

44 I'lamul Muwaqi'in
,t:L,nt[lkruhktut tigu p(rk(rre dtes ku u, n]ct\,(butka kubttrburtrn,g,l:tutttuk
:.t rtitltLt dattntertgltiIangkrut
hurtu".
Oran-l-orang salaf(ulamafcrdahulu) tclahntenrpergunrkan katarnakruh
Jalampcngertiannva vitngdipcrttunakarr tli tlallm finlan Allah clln sabtirRasLrl
\ r , a . A k a n t e l i t p ig c n e r a sbi c l r k n n g a nt c t a hr n c n r b u ui ts t i l a hn t t k r u h u n t u k
..\uatu yan-qbukln harlnt.mcninggalkannva lcbih brrikilar.ipacla mengerjaklill_
: : r . r .K e n t u d j a sne b l t g i arnn c r e k m a e n c r a p k l np c n g { r l l n l t ni s t i l a hD a r ut e r s e b r r t
Jrirrncrcka t c r g c l i n c icr l a l . n n
r r a s a l aiht u .t l a nl e b i ht c r g e l i n c iI ra { i o r u n s' r . . r
rrcngrrtikannrakruhlrlauuntkapan tidak sclat,aknYit.
),lng tcrclalutdalarl
I i t n r a nA I I I h d a ns a b d aR a s u l - N ytal a l a r np e n g e r t i xvnu n t b l r u i t u .s e c l l n g k r n
,ii dal.rnli'ntrn Allah tlunsabtlaRlsur-Nra pcni'.lrrnar'katl "tidlk sclal'akn1a '
tcllrhditu.juklnunlukscsuatrr yangberblha\arneDut.ul svari':r1 nliiLrplrn trrcnunlr
p c ' r l i r n b a n -d sa r nn. i u . rda; r l . r rh u l' a n g r r u s t a h i'la n g t i c l a kr r , ' r k i n t l i i a k , k a n .
r r l e r l i t i r n t a n A i l a h S \ \ r T : ' l ) u r t t i d u k l t ^ . u kl u g i y u , . qM u l t u p e r n t r r t r l t
tntrtgturbil(ntcn putl ui) rriiat.Mlrr anr: ()2): . !)un Ktrntitiduktnettglujarkun
tyuir kelrtdttrtu (Mulrutunutl)durt lttrst,air iru tidttkluh ltl.ttk bugintu.ul-
( ) u r ' u n i t t r t i d u k l u i t t h u r t t t r l u hp t l u . j u r u n
tlttn kitub tun,q netnbcri
ltt'trcrangart'(Yttsin6()): "Dttrt tidukluh f ut ncrt,ku ncntbattu turult ul_
',(A
Q u r ' u ni t u .d a n n : r r r t k u l t ut itdt a kt * u n , t a a r a s v S v u . a r a2: l 1 1 .s e r t ls a b d a
\ a b i S A W : " l J u u i A d u n t a l u h n t c n d u r t u k a n k u . s c d o n g k tht nt t l i t u t i t l u k
stlot'uknut dilctkukon.tlut Bturi Atlcnt jL!,qa td(tlt tltcnghi oku sctlungkttnlutl
itu tidakluhlrunlut b..girtto" dan sabciabcliau: ..S.srrrr.ggr thnto Alluh riduk
t itltrr dan t iduklah lutttkbugi-Nt a unlirl llrlur". ilcrrikianj ugadalan mcmakri
\utela. beliaubcrsabcla: "Tilokloh puntu.sbu,qiontn,q-orone
tun,qbe flukn.ti,.
dlin seterusnva.
Llngkapanvang DipergunakanScorangl\Iulli untuk Ijtihadnya
MaksudnyatrdalahbahrvaAllah SWT telah nren-sharilrrkxn \irplpun
u n l u k m c n g a t a k l ns c s u a t ut e n t a n gd i r i N ! a t a n p ad i c l a s a r i
Pcrrgetahuan
n r e n . { c n ania r n a - n r t r a - N y as.i l a t - s i l u t - N y ap.e r b u a t t n - p c r b u a l r n - N ydaa,n
h u k u n rh u k u r nN 1 a . S e r n c n t a riat u . s c o n n - gn t t r f i im c n b e r i t a h u k atnc n t a n g
A l l e h d a nl g a n l t N y a . J i k ab c r i t av a n gd i s a r n p a i k a n n tvi a d a ks c s r . r di rei n g a n
)tn-s tL'lth disyari'atkanbcrar.tjia teitlt ncn-satlktnnyx tanpl bcrdasarkun
p c n l c t a h u a nA.k a n t c t a p i . j i kiaa b e r i j t i h a d c l a nn r e - n c L r r a hskeagna l au s a h a n y a
. l i d a l a mn t e n - g e t r hkuci b e n a r a lnr l u i l s a l a h .n r a k ai l t i i l a k t c r n l r s u ky a n g
lcrkcniliincaman.ir dintaatkanatrskesalahannyl, dani.jtihadnya rrendlpatkan
pahala.Nanrun.il tidaktliperbolehkiln nrengrtakan sesLurtu yangdiarnbilberda_
s a r k l ni j t i h a d n y sae d a n ci a t i d a kb c r h a s idl a l a mh a l i t u d e n g a nn a s hd a r iA l l a h
d l n R a s u lN y a . s e p e r t im e n - g a t a k aA n l: l a h m e n g h a r a m k adnc m i k i a n .
nreuajibkad n c r n i k i l n .m e m p e r b o l e h k a dne m i k i a n i.n i a d a l a hh u k u mA l l a h .
I b n u W a d l a hm e n g a l a k a n\ ':u s u l ' b i n A d i n t c r r c e r i t a k aUr rb.a i d a hb i n H a r n i d
'Atha'
drri b i n . / r s - S li b r n c n c e r i t a k ai a : r - R a b i 'b i n A t s l a mb e r k a -
n .b e r k r t aA

Buku Pertama... - 45
ta: Hendaknyaseseorang di antarakamujangan mengatakan: Sesungguhnya
Allah nrengharamkan demikianataumelarangnya, sehinggaAllah mengatakan:
Kamutelahberdusta, Aku tidakmengharamkannya danAku tidakmelarangnya,
a t a u m e n g a t a k a n :S e s u n g g u h n y aA l l a h m e n g h a l a l k a nd e m i k i a n a t a u
memerintahkannya, sehinggaAllah mengatakan:Kamu telahberdusta,Aku
tidak nrenghalalkannya dan Aku tidak mernerintahkannya.

46 - I'lamul Muwaqi'in
- ...BruBuadn{ng
,t

',,i(rpNrd)qrbl?J SuErorslnqasrpErpqclpde'strppq(nqu snl?las)


000.00I IBJuq
8ur:oasasc111,, :uleyaq crp u,{eras.pEurqVuBrlJ cpudel e,{ueuaqBue.roaias
ju3u:pueu n{V,j :ElpUaqrpEUnnl-JVurq qollnpqv
urq pDuruEqnr^l
'8.^ ueluaquau qeloq
lpJ {epn rrp elpru.lepu ulrf,nlnqep:a1
PtxBInuDIl?tE{Ip3ue,{ rnqula8uau {nlun E^\le.JuelUaquaur fue( Buero
ticq qrfr11,,:uulxlr:)lrplpqupH urq pnuqy te.{e,r,r u nlps qrlus trrslcc
.(sllpDH,lV)qpuns_sV
u?pue.rnd_lV rnqera8uau
3ur:,{iur:oasas r3r;q rlnn:rc1uclqaloqladrp
leprt nlr n^Jng,, ,u"1"1o1,p
s l r . r u H - l Vl q V q e l o u r ; l r , { e , n r : r pB u c , {1 u , { c , t r rn:l e s q D I E Sr u u 1 B C I
.tcuaqdu33urrp3ue.{rcdepuadntensue{lpsEpreq
'lrquprp snleq 3up,{ {ppuruaqlEdBpBrppfisurqas
Bdu reuaiuaur(tuttt lnHo) uunqula8uad nurlr rlrlrueu
3ur,{ 8uc:o cprdal nlnqep qrqal:a1e,{uegaqsruEqerp rdetat.e,{ulppuaqal
u B l r r s n p i a ql e d r p u a d n l p n s u E { s n t n t r r e uu e p r q r l r u r e u ,ru e q l e u e 8 u a u r
qaloq {eprl erp p{Erx .ur,rqelupp leqeqese.ruduefueJel rp epaq:eq
Bue,{
ledcpuadurp i,avS qpllnlnseucpqestndcp:atu,{uueleprp ouBturpunsnsrp
8ue,{qerrl cde:aqeqtpu nlr iuu:oasasueduprqrp cIrt,, :rlBIInpqvu,(uu:tnd
ur]ltp,{BMIrIpiue,{ le(umr: nles qBlcs rul?lppelu{laq peujqv urclul
.(q€tual)
Jr,eqpiue,{ rrepqrquqsBue,{sllpuq-slrpeq Buulual
r1a:aur uenqclaSuade(uururLu upp .1y\vslqpN qalo D,'i\Eqrp 3utl,{ede Suetuel
e1a:cu ucnqeleSuad e,{uunurur ue.lquqasrp Suero_8ue:o ue3uu1e1 rp tedepued
uuupaqledu,{urpt[:atpuale) .ii\VS rqpNqeuns_qeuns ,qrquqsBue,(peups-peur;s
'uc,Jn0-lVrsuaurp-lsuaurrp
rnqulaiuaur But:,{Fuuo rpcluauu,{uurpBuoropuau
>1n1un 8uu:oasasr8rq ur,:1qr[e,rrq,, :c,{uuepdrlnfueu Buu,{qrleqge,(uu1nd
qalo ue1te,{e,,ru.rrp 3uu,{1e,{e,nr_r ntusqulusLrrEIDp Etsllaq petuqV tu€utI
E^rlBd fBle-lBlv

V1I\IYC N\ilylUgflHtrgl I
Hfl'IOfl ONYA Ct{VuO
YIUflS'V^\JVd IYUVAS NVO IVIV
UVJNdflS IAIYIAIIYUVd TYdYCNgd
'Jika
b c l i a um e n j a w a b":T i d a k ' . d j a b e r t a n v a : h a f e l2 0 0 . 0 0 0( d u ar a t u sl i b u )
hadits'1. beliaLr nrcnjarvrb:"Tidak",dia bertanl'a:"Jika ha{al300.(XX) (tigx ratus
"
r i b L rh) a d i t s ' 1b, e l i a un r c n j a w a b :T i c l a k. d i a b e r t l u r ) a :J i k a . 1 0 0 . 0 ((Xc)r u p a t
r a t u sr i b u ) h a d i t s ' 1b, e l i a ur n c r t j a u a bs a t n b i lb c r i s y a r adt e n g | l nt a n g a l l r l y a :
"Denrikian.cianbciiaurrenggetakkantan!llrlnvr.
Abu Al-Hrrsainberkata:"Aku beltanvakepacla kakckkLr Nluharttrrtad bin
L l b a i d i l l a hA. k u b e r k a l a": B e r n p ab a n - v a kh n d i l sy a n gd i h a f a lI n r a n A h t n a d
: c b a n l ' a(kr 0 0 . ( X )( 0
b i n H a n b a l ' 1. . B e l i a ur n e n . j a w l b" S e n a mr a t u sl i b u ) h a c i i t s .
A b u H l f a s h b e l k a t a :" A b L r I s h l k b c r k a t l k c p u d a k u : K c t i k a a k t t
r.nenghldilinr:rjlisdiskusiAl Manshuruntuk nrcndcngrrkan fatNii tht\r't.aktr
t . r k l s c s e o r l n gb c r k a t ak c p l t l l k u : " K a n u t t t c s t i
m c n c e r i t a k l nh a l t c r s e b r r m
seper-ti dia.apaklh kanruticlakhafalhaditsse-iuntlah terscbLlt. sclllclrtaru kilrrltl
sukl rnenrbelikan llitu,l kcpadaorani:-or angI Aku bcrkillakcpil{lan) r: "Senroga
A l l a hn r e n r b c i k aanr r p u n a ns.c l n d a i n t 'lnk u t i d a kh u l l l s e j u n r l ahha d i t st e - r s c h t r t
cliatas.kerrurlianiiku rnenberikanlirt\rl keplldltoriing-oran-g alengan pL-rtdtpllt
o r a n gy a n gh r l a l s e j u m l a h a c l i ttsc r s c h udt a nb l l r k l n l e b i hb a n v a kc l l r i j n r n J l t h
tcrsebLl1.
Al Qadhi Abu Ya'la belkata:"Kcsinrpullnnyl brthrvast:scortngtidrtk
b i s ad i s c b u ta h l i ( p a k a r )i j t i h a d ,s e a n d a i n vcai i at i d r k h a f a ls c j u m l a hh a d i t s
ylng telahdisebutkan.Hal ini sematarnatl di cillam rangkakchrti hrtian dan
nenlpcrketatketcntuantlembcti lrlrva. Kcnudian ccritl Abi lshak ini cliccri-
t a k a nd a l a n rm a j l i sd i s k u s iA l - M a n s h u rd, i a ( A 1 - Q e d h ib) c r k r t a :" P e r k r L t l a n
Abu lshak tersebutdi ittasbukanberartibahu'adi dllant Itrerlbelikln lllu'4.
d i a i t u s e l a l ub c r l l r q l i d( n r e n g i k u t ia)l a y r r t g d i l r i t u , a k aonl e hI m a r r lA l t r n r l d .
karenadalrm sebagian konrcntiirnya dallnr kitabaf ilul'ulctutl'dilulult,belitnt
telah mcnetapkan Ialangan tncmberikan latrvabari rxrtttgya:rgtidltknrcntpLlnvli
ilrnu.karenuadanyaIarangandalalnfirnrln Allah SWT: "Darr.farr.gr ttrltrhktutttr
nert,qikutiopu |ang kanu titlak nenpurt|ui 1tt'ttgttttltutttt tettttrn.qnvo". (41'
lsra':36).
BolehkahSeseorangN{emberikanl'at$a dcngan Cara Taqlid (N{cngikuti)
PendapatOrang I-ain?
Dapilt sa)'akatrkan bah\\'a:"Dalan perrrasallhln ini teldapat3 (ti,tr)
pcndapat1an-rclikemukakan olch parapen-gikut
lrllam Ahmad.)'aitu:
I'eftamo,Tidak bolch sese(nang rncntbcrikanfitt*l denganclra tac1litl.
kalena dia dianggapbukan orang vang bctilmu. scdangkanberlrttrvatanpa
mempunyaiilmu pengctahuandiang-uapharant.Dltt tidak ada pcrbetlaan
p e n t l a p adti k l l l n g a n o r a n go r a n g b a h $ : l l a . l l i d i t L r d i a n g g a p t i d n k n r c n r p u n r r i
ilmu pengctahuan. sehinggaoran-rr-angbertaqlidtidak bisadikatakansebagri
seseorang ydnglrcupunyai ilntLtpcrtgctrthtran. Pendapat ini ditlasrrkankcpada
perkataanmlyoritas sehabat dan ulatna macizhab S1'al-i'i.

48 - I'lamul Muwaqi'in
- '-BruBuad nlng
6t
-lV ntull I?3?qraq'(stlpeH-tV)quuuns-sv rnqera3uaur
{nlun p,r,rlejuequlad
rc8nqase,{ur.rrp uerlrsrsoduaur 3ue,{Sue.roasas 13uqq1lerq.,:ppqcsleqnprlaq
nlul 'iqbu qelescu ruuloprrlurd 3ue,{3uu.rolnseuuat uelnq ErpEJc}uauas
'sllpeH-lV Lucltp
ludrp.te13uc,{ nlensasuu3uapqe,trufuauErp u€rpnuel
'nlensas3ut1ua1 c,(uulaq 8ue,{3ue:oasas uper,{urtlputesucletul ledcq uulu
8uu,{rdy,, :n11edeqcpcdal n,{uepaqn{V,. :r;tur'lleq pculqV urq qrlpqS
'Br1\trfur?Iuequraru
1nluntl,{ur3cqurlqaloq:adrpleprl Elr?ru'nlr
ryadasluprt u,{urcpueagurl:.rerl uup JpJDq r{€lr?seur
rxclcpE,^lp.Jue{uaqtuau
uup teclepuad uulclnua8uau lntun e,{ur3uqutlqaloq:cdrpeletu'n1r ry:das
qupnsclrqcdy e(ururr:lcpuaun1c1'n:n[uadruieq:eqr:cp nruluaq8uu,{3uu-to
ledcpuadueepaq.rad rnqnlaiuatusnluqclp nl! qelalasucrpnuex'lrpe preJas
tnqasJt IBr{ur':1eun88uaur snJtqBlp puas^'ue,ln}-ly lnqrlaSuauerp rpadas
tnqasratstrpuH-lVrnqeleiueu sn:eqnrpuep'e,{uqlnsuuruunpqr{rsrustrpuq{rtrq
'IAVSqullnlnsBU slrprg rnqula8uaur srueqcrpnlr qtrlatag'e,{uucBunpuel rsrurp
'e,{uqr,{rucpcpl ucp qe.{r1c11 '8.{u-(unrnt qpqas)IrzuBlucp (lrsjEl)Ir,.t\,?l
lp.{n
'c,{u1rqrqr,{sqnruucpt?uclqnu le,{E'e(uqlnsul:urucp qllsnu lefu 1n13ue,{uaru
qrcq 'uc rn|-1y 3ur1ua1 ucnqula3uad rlrlruau 3ur,( Suuoases^ r8cq rlnnca>1
'eute?uqelcstruurtlep p,i
tp.JurllrJequau uelqaloq;adrplupn 8ue:oasag,,
:e,{\qnqnryr1Llobotnttntu-1n ou qtbol-1nq?lr{ qpnqasruelpp qrqlnq)-lV
qalo uc1le.{u,trr:rp3ur,{ le,{t;,rrr.r
nles qEIEsruBIDpu1r1.raqr.grKg rueruJ
!rUE.{SruBrrI lnrnua6 B/rrluJ uB{lJaqtuatr J IEJE,{S
'nPrlaqqclo uslu,rlrTrp
lnqlsrrl
qEJBseul Eueurp 'pllseru qenqasuer33uga1 ypq rp:e8uaprp 8ue,(u,r1u;uurirqas
epudal us{rupuBsrp3uc,{ peuqv ucull ucp Junlrp 8uu.{ qnlnseru(nurr1)
g lu3uq3uau3uc,{ Sueroasas oloJuau uBIDlepn n{V,, :slll{Jaque:^sng urq
uresng-1yeqy rcBuapuaun{V,, :cte1:cqpefcp-uy qellrpqv ulq uesuH-lVrlV
nqy reSuapuaur nIV,, :etclJaqurp e,{elas'e,{u:ztuauol ruepp uclsclafuau
qspJIrHnqv,, :ery>1:aq rqpcf-1y ue1ufua1 erp eserq8uc,{uep':cuaqdtSSucrp
3ur1ud3ur,{ ledepuadlrqureiuauruep 'puqrlfr:aqndutrur ;-uu,{lclurd 3uc,{
Sueroppp{Eprl 'uelqnrnqrpreSucscIl)a{ ue{qaloqledtpNt p,H.o8uay
'ue1qa1oq:adrp
'prlb€uaq
{npn nlI IeqEIeu Drel uESuap urc13uu:oepeda4e,trleguelr:aqureru
u n d e p y ' r : r p u a se F u u r p r i e q u e n [ n 1u e 8 u a pu e l q e l o q : a d r pe { u e q n l r p r l
-buyag u,rtu.yaq3uc,(urcl Suuo uup re8uaprp3uu,{lcdupuadnlunsuul:ustpJeq
e,\\lr4ut:lUequ:rlle,{ur3uq uclqaloq:cdrplcpr;,, :tbcu:eg-1yupudalu,(ulctns
ruelcpElc{req lqpu}-lv rue{ tcqequse:ed uup e,{uurr;1 ?ue,{ucp qcqtqtug
nuql qalo uI?IcInue{Ip tut ledepuad urcl Sucrocpedal r:,trtegue{uaqueur
ruelup(uru13ur:oledupuedqnqrBuau)prlbeilaqqaloq{ep11uenqula8uad nrulr
lD,{undueu3ue,(3uu:oasas rdcla1 urpuase,{ur:rp1n1unue11n[n1rp nl{ e,.$leJ
eltf 'e,(uure1 ?ue,{eutelnledepuadrlnl13uaruuelqeloqledrperpEI?u 'urpuas
e(uutp ue?uep p,{uuellp:'lepe 8uu,{ lcq tuclpp ue4qaloqtadtq 'onpay
Qur'an.sanad-sanad yangshahih,dan pendapatyangterdahulu.
Ali bin Syaqiqberkata:"Dikatakankepadaibnu Al-Mubarak:"Kapan
seseorangdiperbolehkan memberikanfatwa?,beliaumenjawab:"Jikadia sudah
-n
mengetahuit l tsar (Al -Hadits)
dan ar-rc'I'r.
DikatakankepadaYahya bin Aktsam: "Kapan seseorangdiboiehkan
mcmbcrikanfatwa'j",beliau menjawab:"Jika dia sudahmengetahuiar-ra'l
(Al-Hadits).
dan a1-.rl.rar
Menurut pendapatkubahwa:"Yang dimaksuddengannr-rur'vridallm
pernyatiran (analogiyangbenar),
tersebutdi atasadalahal-qiya.sash-shahihaft
'illat (alasan)yang
pengenian,dan benar,dimanadenganhal itu pembuat(
praktisi)hukumdapatrrengaitkannya denganmasalahpenetapan hukum,dln
rnenjadikannya sebagaisesuatuyang dapatmemberikanberpengaruh dalam
penetapan hukurn,baik yang berlakumaupunyangsebaliknya.
Seputar Haramnya Memberikan Fatwa Berdasarkan Ra'yu (Pendapat)
dalam Masalah Agama yang Mencakup PerbedaanNash yang mana Rasio
'Iersebut
Tidak Dapat Menerima Nash
AIlah SWT berfirrran:

Q lo . '
_ai'g -*.),ual f -rdr sJ+ r tur !t -LA

"Maku jika nrerekatidak menja\;ab (tantatryanmu),ketahuilah bahwu


sesunggulnyamereka hanyalalt mengikutihawa nufsumereku(belaka).
Dan siapokah tung lebilt sesatdoripada orang tanq ntengikuti hau:a
nafsunta dengatt tidak nrcndapatpetunjuk dari Alkth sedikitpun.
SesungguhtryaAllah tidok nrcnberi petunjuk kepatlaorang-orong \:at1g
".
:ftalim (Al-Qashash: 50).
Persoalanini dapat dibagr menjadi dua bagian,dan tidak ada yang
ketiganya,yajtu mengikutipetunjukAllah, Rasul-Nya,dan yangdibawaoleir
beliau,rtau mengikutihawanafsu.Perludiketahuibahwasegalasesuatuyang
tidak datangdari Rasulullahberartidatangdari hawanafsu.
Ailah SWT berflrman: " Hai, Duud sesungguhnya Kanri menjadikankantu
khulifult (penguusa)di tnukabumi, nnka berilah kcpulusan(perkura) di tuttara
nunusia dertganadil dart jangankth kuntu ntengikuti hawa naJlu, karena ia
akun meny'asutkankuntu dari jalart Alk r. Sesurtgl1uhttl,a
orang-orattg yattg
sesal dari jqlan Allah ukan ntendapatazab );ang berut, kurena nereka
ntelupakart . (Shad:26).Allah SWT membagicarapenetapan
ltari perltitungort"
hukum di antaramanusiaitu kepadapenetapan yangbenaryaitu berdasarkan

50 - I'lamul Muwaqi'in
Iq - "'urllBuad nlng

D,\uqnUSrotsal,,:epqusleqrqEN,,(DtdDDd)IUDLIXDpDtl pnqatl
l uDlt)ts.,t.)udl
tltDtop)lnl\nLuDpDtl^!unJD,Dt2\Dpo.yrpu,,:,4[vsIqENsllpfqtuplcpJrlE,{ursr
rur leq pueurl]8EqasllE,l?lrpuEplBSuoprpnJJad)cpn tnqaslatqp]ulJadE{Bur
'lnsudqaloc,,h?qrp 8ue,{edeueSuapunBunuapaq3uu,{nlrnsJsull\qulur.reur"rx
,rlr.Etrpqrfu,rn1ln,{uqelurrad
3ue,{e.,r:niuadue4Sucpas ryeru 'Jnsitdrtc Etueur
Intun uplrllrtuuaruaur 8uu,(usnniuadE{au 'nlr pu:ru{ qalo 1nsu5r:pr:clo1
ut1e,nla1 unlriuaur n1re1a:aurepcdaluEtE.elaI puJre){.1nsuynpr:da1 ur]u,ela1
qr,,|\t1qrp
u?urull':i n1re1e:aunpedolunte.etalurlrpeluau uup,fuenqrp(tn,eq]
:otcI) lnqJsJet1r.gtdetal'(usenFuad) r:urr 1r1nrlB,nluaut {nlun uelqetuuautaur
{ppl} qrrllV ueq (strpuH-lv) B,{ucruedLunas Suni(ucp ue,.rn}-1y e,{ur,;peda1
uulSuepprpqelaleuall?I'IEpq neluup,JnO,lVureleptcdep:a1 n1ruelqelur.rachp
3ur,r,seda1.ra1 '1epnu u:ucasu,{unc,clueluqr[e,,n
uleu'nlpnsas uB)lrTrll:^{ltltru
{nton uelquluuauaurntrlnsegelrqcdn unlLJUgun..rnO-;yepr:d.r1 uels^tpuu1:aq
iur,{ uelqulurradrp8ur,{ rde dep?qJal ue8unluauacl rle8as r.rupsrqaq:a1
snrnqnlr Inssdppedal1c,e1e,r,rquq uenqelr:eqruad rc3uqes lnq3s.ral (cfie) ulcl)
qe11y.e,{51
7r,1t8ue1niu-a-urlnBueur 1119 lnsrg r1e,n1ueur uppr{EllVuE,rtuaur
-IntunucltlDlrruarrrruj r.lr?lat .
IiAS qEIIV (6E :,EsrN-uV),.niwoqrlo 1nq t1rqa1
uDp( nutrft)q)DutDl Llrqalnlluorlrtuap3uotr.Lnryna l L:DLI LDpty41yopodatl
uDutrr)qrD )q-rt)utq nutDl Dllt,(n,QtqDuuns)lnsDYuDp (un,r
01V) \DUV
opoclalor yt:luultlDqwDlDlDut'nDn:^as SuDJuat Ddnpuatluuutoltatlnruo1n1tI
uotpnutlX nwD:lD.!oy1tD uutD llltr uop,oi1,,71nsoy
tp (D\^Dt13Lrad) t1olttD,otuDl LlDl
-lV qD!r),nr'tutuu.raq3uo,iiJunLo-,9unto ,/Dll,, :ullulr;,req
l,4trSqulV
'qe
V
urclasurdurrrucd-urdurrurcd rlnlr8uoulqtrletrtp ruu.raq.qellVuBp uclunrnlrp
qulat;uu{ ede urrlas nlensasrlu{r;uau 3ue,{Sueloe,nqr:qqelrnqcla; :u,{51
-r.nlpirulUnJnllp;uu,{cdc rlnlrBuau
{ntun uplqu}uueI.rIau JIAS qeIJy snsnq{
rlrcJJS (t :Jur,V-lV) (D,iuDpDduop) uotohtlatl pquto|luatunuDl qDl ltp2s
loutv D,iN-utLtlas rttdturwad-uttltuttuaduntpBuatu nuul tlolun|unI uopnwun1nl
:-rnpntuopodal uulutuntlp 3uo,t.odn LlDltln: ,, :ucuuglaq J,\\S rlsllv
'(ns;lu B,$cqEpedalurlr{sspuspaq
3ue,()enpal 8ue,{ucsn:n3ue:e1aur uep
'(lc,uE,{seprdal utllsupueJ:aq 8uE,{)Bueuad3uB,(upsnJnur{cueslelau Intun
Jr:IqBlurJaru3rx qDIIV uBnqploSuad re(undutaulIepu 3ue,{Fue.ronsleuc,req
11r.r1rfruau uEp'e,{uw{pullslelau)[nlunuD{qpluuedrp
8ue,{uu:!^nlll lBrxun euas
'ueql]l):>1rp:,-rueq8uu,(uesn:nuu1n,{qe,ratuul]p .tp,uE^sepcdcl lnqasraluesnrn
un)scpueJaur qpJI\/EuEurrp'tB.uB,{s on{rBuau 3uu,{uesn:nupedalr8eq:atntr
(uesnrn)upleosladeleur 'utlrlnuap upSuaq .(gl :qe,(rs1c11y) .,,rnqola1uaur
:1nyt ,3uniSuoto-3untonslbun,tot14nqBuautnttny qnlunEuoIunpny p,untk
qDlunlt DIDLU'tul(DuD3D)uDsntnuDp (uDJnv.rad)JD,t.tt^snnns.|DJDtp opoJaq
ntuo4uoyrpnttutol uDtpnruax,,:e,{51-rqe,11
epedal utrruJr;:Iaq
IIAS rlpllV
'n,{qu,rue8uapueSwtua
eq Suef nsgeuc,treqrlnlriuau
a-Lte,{
u:ec r?pEde{uEp'e,{51-1nsug
epeda{qEIIV qelo uElurunlrp3uu,{n.{qe,n
itu hanla adadalammelaksanakcn
keta'atat1 kebaikan".Nabi SAW bersabda:
" Burang sia;tu di antu'a mereka (PellSuasa) ,-angnemerinlahkan karnuunluk
berbuatma'siut(durhaka)kepadaAlluh, mukapttrirttuhtlt-ailu.jatlgandidengar
dunjctttgtutdira'ati".
Nabi SAW telahmenceritakan orang-orang yanghendakmasukneraka,
dinranaketika penguasamemerintahkanmereka untuk memasuki neraka
tersebut:"Seandainyamerekamemasukinya, makamereka(penguasa) itu tidak
akanbisamengeluarkannya darinerakatcrsebut.padahalmerekamemasukinya
karenamenta'atiperintahpenguasanya, dan merckamengirabahwa hal itu
merupakankewqiban bagi mereka,tetapi merekabcrmalas-malasan dalam
berijtihad,bersegeradalam melaksanakan keta'atankcpadapenguasayang
memerintahkan kepadakema'siatankepadaAllah. dan mengarahkan seluruh
perintahuntukmelaksanakan keta'atankepadasesuatu yangbertolakbelakang
denganpcrintahRasulullahSAW danbcrtolakbelakangdenganajaranagama.
Merekabermalas-malasan dalam melaksanakan ijtihad dan bersegeradalam
melaksanakan perintahyangdapatmenimbulkansiksaandankehancuran bagi
dirinya,tanpamerekl pastikandantetapkanterlebihdahuluapakahperbuatan
yang merckalakukanitu digolongkanscbagaibentukketa'atankepadaAllah
dan Rasul-Nyaatau tidak'1.Betapanrengherankannya prasangkaorangyang
melaksanakan keta'atankepadaselainAllah dalammenjelaskan perbedaannya
denganapayang didatangkanoleh Allah dan Rasul-Nya?. Selanjutnya Allah
SWT memerintahkanuntuk mengembalikanpendapatyang berlainanyang
terjadidi kalangankaum mu'minin kepadaAllah (Al-Qur'an) dan Rasul Nya
(Al-Hadits),jika merekatermasukorang-orangyang beriman.Allah SWT
mengabarkan kepadamerekabahwa hal itu lebih baik bagi mereka,baik di
duniamaupundi akhiratkclak.
Para SahabatTidak Berbeda Pendapatdalam Masalah Sifat
Hal ini mencakupbeberepa pcrmasalahan, di antaranya:
Sesung,luhnya
orang-orang yang bcrimanterkadang berlainanpendapatdalamsebagian hukum.
dimanadenganperbedaan tersebutmerekatidakbolehkeluardaribatasunimrn
Parasahabat terkadang berbcdapendapat dalamberbagaipermasalahan hukum,
padahalmerekaitu adalahpara pemimpin orang-orangyang beriman, dan umat
yang memiliki keimananyangsempuma,tetapimerekatidak pernahberbeda
pendapat dalarnmasalahyangsatuyangberkenaan denganpermasalahan nama,
sifat,dan perbuatanAllah, bahkansemuanya menetapkan sesuai dengan apa
yangtelahditetapkan olehAl-Qur'andanAs-Sunnah (Al-Hadits).
baik generasi
yangpertamamaupungenerasiyangterakhir.Merekatidak menta'wilkannya'
tidakmemalingkannya daritempatyangsemestinya dengancaramemutarba)ik-
kannya,dan lain-lain.
bahwaperbedaan
Kesimpulannya hukumyang
pcndapatdalamsebagian

52 - I'lanrul Muwaqi'in
-'etueuad n{nfl
ts

uerpnua){ 'Ipq qlqel EfuluqrlB uep'r{aratrl rSDqr{ruqqrqol deSSuelpEFN


-lnsedusp qBllv epedelupltcqapredclcraut 3ue,{ueleos:adueltleqruaSuaur
?aqeq cl:u:rx epedal ueltluaquau.I frl S qel1y e,{uule1Suuf lelot:et
puercl lploral esrq e.{uenpaltrep Sutseut-Sutseu eueurlq ueiunqnq:aq
SuqesSuef rslsrnp uelcdn:au nll lcq cuar,:I 'lnqaslatuequleseu;adenpal
rxclspuprlseurJ{rluncaleduel'uertsaualefuepeleptl u€Iq?qJSIp uulnsaurp
3ue,{e,{uepeIepu ulp 'uputrural e,{uepeleprt uelqeqa,{uaur ueqequa3uad
e , { u e p e1 e p 1 1e S S u r q a s' u B u B r x r o I u e p u e r l s a u a l u p p I S u e , { \ { a s u o I
reiuqes rur Qedrpuaduerpoqradue{Jnquluau 3un,{ueqeltsetu:aduelep)
e{N-lnspd uep qclly cprdal rlequrel ueltpefuautqelet IA\S qBIIV
uBuErulay !Jsp lsua,{r{asuoy
(qBuunS-sV)E,{N{nsEUuRp (uE.rno.Iv) qely upeday IlEqurax
rBEBqaS
'luje.$
nurlaqqelatasr,{uqeuuns uepdnptqqIStrtu
epedalllequta>1 ntrIloqEIIIaI ulpuas
epedalrlcqrualueSueppnsleutp
qelepee,{51-1nseg
lnsug urp eprdal rp;qura1
?ue,{ue1?urpegur,lnO-lV cpcdal rluquaq qI}lBpen1 qel1yeprdal ttequarl
ue3ucppns4erurp 3ue,(e,nqeqtuledasqe1e1
?uero-3uerg:e.,{uereluutq
'1nqasra1 ueepaq:ad
urelppucerxclna{ IrlIllrrteturypr1 8uc,{ 3ue.rouprdal ttdepuad ueepaq:ad
uulJnqruruaru 3ue,{ueqnlnsruuodueqrleqruaiuaru Inlun ue{W?tuueruatlt qBI
-1y e,{urepuuas rlp)asre{ns euaru; e,{uunpalcpcdal tnqos-rat ueqeleseu.rad
u e l r l e q r u a 8 u a u{rn t u n u e l q p l u r i a r u a r uu p l r ?I l ? p r l t l ? l l V e l ? t r r ' q e u u n S
-sy uep uu,rn|-1y uepp lndnpralIEpn nlt uuurueq3uc,{?ue:o-3ueroqalo
uelteqap:adrp?uz,{nlensasurnlnq uescla[uad e,{urepucegt.{unqruas:al ?ue.{
ueqcleseuued undneu se1a[;r-ue.,{ ueqelsseurad 'lrsaqSueXuuquluseuuad
IIeq
undneu uuuq:apas?ue,{ ueqcleseut:ad lruq'euu?e ueqeleserurad ue3uap
ueeue{raq3ue,{ueutuaqiue{ 6uero-3uuouen-uulrlIp lpeljal 3ue,{epaq:eq
Suef ledepuadeleias dnluluau 3ue.,{cfu-lr.lefs uudtlSun ue1eun38u:ru
'(6S :ESIN-uV)',,tllnnsasEun1ualpdnpuad
u€lep (Lunun) rlDtDlDutvJ$Jeq
LtDulDl-tdq nwDl D{IL, :J,ry\Sqe1ly ucur-r1uFuLln33unsag :ctunrnluetq
'(slJpBH
ladsy ele8ag urn1n11dnleluary Eauenpay puaJey
{v) q8uuns-sv uBp uB,rno-lv epeday 111eque1l1eqruaBua141 tlBlulJad
'Epr
lcprl nlr lpJp,{sr-'luJ{'Epnlcprl nlr un{nq
e33urq:s'1ere,{s qelescur ue?ueplereucllelraqnlI tunlnq t,tqeq r3e1ue1n3u.lrp
t?plJ (69 :nsrN-uv) .,uDtpntu l uoLl LtDpqo11ynpndal uoullDq roLtaq
-nuaq ntuotlnyt[ '(D{uLlDuuns ) lnsnYttnf (un.rnO 1y)qn11ynpndnlol LlDluDlll
-oqw lulory,, :e,{51-ueu:rg urrlep qullv qelo ucltele,{strp3ue,{eueutte?eqas
' ( s l l p p H - l v ) e , { 5 1 - 1 n s eu5p p ( u p , r n o - l v ) q e 1 1 ye p e d a l r n q a s r o e
l poqraq
3ue,{lrdepuedueTlequaSuaursnrlq e{elahl ueu[ulel ]B{t{uq Iffp lEnlali
e,{uuelquqe,{ueu qcloq{?prl nlr ur?uluaq 3ue,{Suero-3uero ue8ueleltp tpe[:at
Allah mernberitakan orang yang berhukumkepadaselainyang dibawa oleh
RasulullahSAW (AI-Qur'andanAs-Sunnah), berartrdia telahberhukumkepada
hukumThagut.YangdimaksuddenganThagutadalahsegalasesuatu(hukum)
yangdilakukanolehseseorang yangmelampauiketentuan Allah (Tuhan)Yang
ciisembah, dituruti,dandita'ati.DengandemikianmakaThagutitu adalahsetiap
kaum;'angberhukumkepadaselainhukumAllah danRasul-Nya, atauberibadah
kcpada-se lain Allah. ataumerekata'at kepadaselainAllah, atautundukkepada
selain Allah. Para thagut di alam ini berkeinginanmembelokkanperilaku
nianusiat.laliibadahkcpadaAllah kepadamenyembahthagut,dan membelokkan
dari berhukLrrn kepadahukum Allah dan Rasul-NyakepadahukurnThagut,
s e r t am e n r r l i n g k a nk e t a a t a nd a n k e t u n d u k k a nk e p a d aR a s u l u l l a hk e p a d a
keta'atirndan ketundukkankepadaThagut.
Mereka tidak menempuhjalan yang ditempuholeh orang-orangyang
sclamatyrng bahagiadari umatini - yaituparasahabatdantabi'in - danmereka
tid:rknrenenrpuh tujuanyangditujuolehorang-orang yangsclamatdanbahagia,
tetapjjalandantujuanmcrekaitu secarabersamaan bertolakbelakangdengan
jalan dan t{uan yang ditempuholeh orang-orangyang selamatdan bahagia.
KemudianAllah memberitakan tentangsikap merckayang apabiladikatakan
kepadamerekabersegeralah kembali kepadaapa yang telahditurunkanoleh
Allah dan dibawa Rasul-Nya,maka merekamenentangnya,merekatidak
menjawab(mengabulkan)himbauantersebut,merekalebih rela berhukum
dcnganhukumselainyangtelahditurunkanolehAllah dandibawaoleh Rasul-
Nya. Allah mengancammerekadenganbencanayang akan menimpaakal,
agama,pandangan, badan.danhartamereka,disebabkan penentanganmereka
terhadaphukum yang dibawa oleh Rasulullah(Al-Qur'an dan As-Sunnah),
danberhukumdenganhukumselainhukumyangdibawaolehRasulullah, seba-
gaimanaAllah SWT telah mensinyalirdalam firrnan-Nya:"Dan hendaknl,a
karnu ntetnutuskanperkara di antara mereka nrcnurut apa yang dilurunkan
Alkth, dattjan ganlalt kamu nrengikutiha\,a nafsumereka.Dan berhati-hatilah
kantu terltadap mereka, supata mereka tidak ntemalingkan kantu cluri
seLtahaBian apa tang telalt diturunkanAllah kepadanu.Jika merekaherpaling
(dari httkunt yang tehh diturunkan Allah), naka ketahuilah ltuhwu sesung-
gulurya Allah ntenghettdakiukatt mcnintpakanmushibah kepada nereka
disebabkan sebalngian dosa-dosa ntereku. Dan sesunggultnyakebarryakan
nrunusiaadalah orang-orang\ang /aslk". (Al-Maidah:49).
B e r h a t t - h a t i l akha m u k a r e n as e s u n g g u h n ym
a e r e k ai t u b e r m a k s u d
inenginginkankebaikandan penolongan(taufik),yakni denganmengerjakan
sesuatuyangdiridhaiolehkeduakelornpok(kelompokyangber.hukum dengan
hukum Allah dan kelornpokyang berhukumdenganhukumselainhukumAl-
lah)), dan berlindungdi antarakeduanyasebagaimana dia mengerjakannya
dengantujuanmencaritaufikdi antaraapayangdibawaolehRasulullahdengan

54 - I'lamul Muwaqi'in
ss '-BruBuadn{nfl

uE){Efte8ueuuep ueululrad nlcns ueIBtESuounlnq-nlnqJel nruE{ q€lu??ue[,,


:lDdppuadroq€upln sEluo,{uultnqaslel lrru uer a8ued r?ue8uat{
'.,qel
-lv uPuUrJrnlnqBpuaurstelleq nuf,I qelue?uB[,,:pleljeq nullaqp,tEtes.vu
sEqqvnuql uBp uEllu,{e^\rrauEJnv.-lv (sllppH-lv) qpuuns-sv uepiuB,lnb
-lV upSuapuu;uetue eq 3ue,{ntensasuelulcSuaurnurel qe1ue8ue1,, :e1e1:aq,
nerlaqe,{eras'VUseqqv nuql uup ue1lu,{e,truaur quql€ql IqV ulq IIV .q€llv
uuldelelrpqElet3ue{ urdu:ala1upp txn{nq uelresBplaquelsnlndrprluncel
'ntensasup{snlnueu nrup{ qelue8uefuep 'qpJlv p,\^lEJ
rnlnqepueurB,rtBJ
ue)rJequaulqeyueBuul'qe11y quluuadrnlnqepueu(ntensas)ue{qeluuatrtaul
qelueSueI uup'qe1lVuzrururnlnqopuau(uclsnlnuaLU) e1c1:aq nruel qelueSuef
(l :lernlnH-lV) ',,t,tqDt2\uary oqo1,ytBnl tnSuapuayl oqDW LtDllV
lu{e^
otuqnSSunsag4n11ynpndaqt1n1o&rlDuaq uDpD.iN-lns?UuDpxlDllvmlnqDpuaut
ntuo:1qoluo8trot'uowuaq3unt Suoto-3untorn11,,:ucuug.raqJAIS qEIIV
s,{Nlnsey uep qBJIv rnlnqupua;1l uerlra8ua6
'lesesqtrlalleuaq-reuaqnlr erpe{pu 'e,{p-1nsu5
upp qeJlVupdelalelu(urpe qelatasurel ucdntetalq, rueur3ue,{3ue:6 .efg
-lnseduepqpllV uude1ala1 e,{ucpeqeletasurel3ue,{(uedetatal)unlnq qrJnuaur
8ue.,{?uuro ueur:aq 8uu,{Suero lnscrural up)nq E,\\qEque)tctuaqruauJAAS
qellv (98 :qezqv-lv) ',,npf,u Suoi tosas 'JDsas qnlat ntp qnlqn7tlun"^ nqotu
'o,(7,71nsoyuop tlollV tDlDqJnpLtauDdotsSuntocluoq .n:latatuuosntn 3uotual
(uro18uo,l) uotltlrrl olanut tBDqDpouDlD ' uorlptaja:!nryns unldolauatu qolat
n{1i1-ptsoyuop qo17yoltqndn 'uuu.ntu \uD,{ unntltuatad8oq (Dfd) 1DpuuDp
ttttu,nutStroIt:1o1t:1o1 t|nq luod qnptDpltuDe,, :usrulr1req llAS qellv
'e,{uqnuades
lnpunt
ul?p rJlp rlplasraqsnJurlB{aleureSSurqas 'nll
lpq uu8uope,{unqdnlnc qupn
de8SuerpeSnfnrr urelas qellnlnss6qalo s^\pqrp3uu,{uedelalaquup unlnq
uDiuapLunlnqr3q{nlun elorau rlr?qr:eplrduras3ue,{ueiuepueduepuultraqal
Suenqureur sn:eqe1a::lueS3urqes'clcruas qplJnlns[U qalou,tteqrp 3uu,{urnlnq
epzdal unlnq:aq ueBuape,{ueqdnlnJ Iuprt ruru{elau ueueruraX:usaqSuei
ueqeleseu:edundnru rucq;apa:^Bur,{utqrlr:seur:adlreq 'elarau eleloe rp
Ipelal 3uc,(urqcluseru:ad eleies rurlep c,{g,1nsu6qelo c^\cqlp3uu,{unlnq
uDSuop tun{nqraqs-rupq prpulrf rlcnJal Sue.roasas urp ueptunla{ ntruuuetural
e,,irqequrlsela[uaur3ue.,( t.{51-tezque8u:pqr;durns:aq qEllVuprpnrua)
'IUn?t epeduBInq
tnqasralucqrsruradcped{ulallal rur upueulel elpul
'uerlnuepueiuaq 'Qedepuad.l uuiuepueduep'1r1r1od 'qepr>1e
lulrleq ,e.rec
rEas
uelep rlruq 'u,{uuuiuap ue8ucluagaq8ue,{nlensase1e?as ueiuap qellnlnse5 qalo
e,treqrp3ue( edecretuelpueqesruade,{ucpclnlunuau ntr ueueural Ieqeped
'Irtnel ucp uErcrxcp:aduelledepueuresrq3ue,{
lreq 3ur,{ 3ue:olnsuru-ralerp ntr
tgadaserecue3uapz,trqeqe:riueu erq e,{uue8uap ueBuEtueuaq 8ue,{nlense:
suatuperbuatansebelumRasulullahmengatakan
ataumengerjakannya.
Allah SWT berfirman:

J tjra-E l'1'u4t .in r<fr-.i \t*'i'l

{r,.,ro-=j$

" Hai orang-orangtang berinrun,jartganLahkamunrcninggikansuaramu


Lebihdari suara Nabi, dan janganluh kantu berkata kepadanyadengan
suara keras sebaguimanakerasnl'a(suara) sebahagiankamu terhadap
sebaltagiurty'ang lain, supaya tidak hapus (pahala) antalanntu,
sedangkankunrutidak menyadari".(Al-Hujurat:2).
SeandainyatingginyasuaramerekayangmelebihiketinggiansuaraRasul
itu menjadi penyebabterhapusnyapahala amal kebaikan mereka, maka
bagaimanadenganmendahuluinyapandangan(pemikiran),akal, perasaan,
politik, dan pengetahuanmerekaterhadapapayang dibawaoleh Rasulullah
danmelampauiketinggiannya?.Bukankahhal ini lebih utamamenjadipenyebab
terhapusnya pahalaamalkebaikanmereka?.
Hilangnya Ilmu Karena Wafatnya Para Ulama
Allah SWT berfirman:"Sesunggulmlta vangsebenar'benantya orang
ntu'mirt ialah orang-orang yang beriman kepadaAlkth dan Rasul-Nya,dan
apabila merekaberctdabersama-samaRusulullahdalam sesuatuurusanyang
memerlukanpertemuan,nterekatidak meninggalkan(Rasulullah)sebelum
mentinta izin kepadanya.SesungS4uhnya ordng-orung yang meminta izin
kepadamu(Muhantnrarllmerekaitulah orang-orangyang beriman kepatlaAl-
lah dan rasul-Nya, naku apabila merekameminta izin kepadanrukarena ada
suatu keperluan, berilah izitt kepada siapa yang kamu kehendakidi antara
m e r e k a , d a n n e n t o h o n k a n l a ha m p u n a n u n t u k n t e r e k a k e p a d a A l l a h .
Sesungguhnya Allah Maha PengampunLagiMaha Penyalatrg".(An-Nur:62).
J i k a A l l a h m e n j a d i k a nk o n s e k w e n s ki e i m a n a ni t u d e n g a n t i d a k p e r g i
(berpaling)-nya merekakepadasuatujalan tanpamemintaizin terlebihdahulu
kepadaRasulullah,makadipandanglebih utamadari konsekwensikeimanan
itu dengantidak pergi (berpaling)-nyamerekakepadasuatuperkataandan
madzhabilmu yang lainnya,kecualisetelahmemintaizin kepadaRasulullah.
Pemberianizin tersebutdapat diketahui denganmengikuti nerrtniukvang
terdapatpadaapayang dibawaoleh Rasulullah(Al-Qur'an dan As-Sunnah),
dimanadenganmengikutipetunjuknyadapatdipastikanbeliaumengizinkan.
Dalam shahihBukhari dari haditsnyaAbi Aswad dari Urwah bin Az-Zabir,

56 - I'lamul Muwaqi'in
lg - "'EurBuad nlng

uelep up8ueJn8uedu?p utqEqupuad Epu {cprl r,{ulpqrlarun)€ '(rPueq)


rn[nfetzlraqurp rlenJale,{uu.lr?ueu 'qp,{sryepudal
{Eprln{V,, :ete{Jaqnerloq
lnqas:elpq ue{rpqe?uarun1eelrta;,1,,:elelreq qe^un Erucuediue,{ uenuauad
epedruadasn{upudeltnqes:atstrpequeletuaf,uauelp n1e1'uenqetsSuad nulr
qelesetuue?uapu,(uue1te1 epe 3ue{ qeJlnlnse;uelelrJeolpqelat3utl,{sltpuq
nlensSuetuale.{uepedaluuleXueuarur,{urnuauau uup 3ue1cpnlqnrn,{uaru
e r p ' e , { u t n l r r e q u n q D lE q I t P { r l a l e i S u r q a s' : e u a g , , : q e , t e l u a r xq E , { \ l n
euprlrruopepqesreqldVS qellntnscu :cSurpuoruerp B^\qsq u?Ietr:ecueur
erp qe1edy,,:e1e1:aq zrp eXe:as'e(uru,{ec:adurcu {cprl uep laitr{ €spJatu eIp
'qe(sry upedal tnqasral uulutuaJuau n)B DIrte)., :stelreq qe^\ln
IEq
',,uoynsatuaw uop tDSasSuoi Sunto-3unto
lnsDut2i nit DIaDw
oSSurqas 'unnquaBuad nrul! otlttol otvot uo>lttaquatu Suoi tlopoq
lllllLuatu
Suoi(utdutlutadotnd qoppo Suoto-3utuo otDtLUIp oslr'JatSuDi uDp 't l)Jaa
'olbs
n{uDlnn nuasaqSuoptltpo[uawnurlt oqntu'otuop n.ituoto,ttuoSuaprclota1
ry13aq olsnuoultop ntul JnqD)Ltau lDpu t1o11y oiuqnSSu nJaS,,:Bpqesleq qclet
iAVS r{Bllnlnsed s,rqeqq€lcpcue)sslafrpqe1a1 3uu,{ucqclusuu.red teueiuatr41,,
:EtE{reqr{B/y\lIlnlsl rIAVSrlBIInlns8dqolouP{s?13ftp qt1al3uc.{ueqrlcsru:ad
eduaqaq3ue1ua1 efuepudal e.{utgaq uepe,{utnuaueurn{c wtpntrre),, :tr}clreq
(q?.^,un)erp 'l[VS rlEllnlnsud r:ep tuduptp 8ue,{ 1c,{ueqnull e.,\\?qtxauEIp
euarul 'urpnpedal qulueyufuuluup'urpqElrnuale{eu 'rleq qepeqruuluepfueru
r8.rad:uurqurq qellnpqv r,{uqnfiunsase^\qpqn{epcda{ sluaq tcdruesqv1a1
'n{u€ndualadeJEpnES rDqB/d,, :He{raqqcletqe.{sty,,:ctnVaqetp t,{e:as
{Bus
'tqEZ-zV urq qe,tr:llufuslrpequep urrlsnryupp ueq{ng qlqeqsul?l?C
',.uoynsa.iuaw
uDp tDsas Sunn 3uo-ro-'un[o lrrsDrutll ntt D\a1dut 'D{u-(uDqopoq4)
uo.ttytd uoytnsop.taqoiittolrlol LIoIuaqtuarLruDlD Dlalalu'n[uottp oyatatu
'nyatatuutdwrtuaut
n4[ oSSutqas lntun qol)q liuDi 3wlo-Buoto tnlSttoBuau
tro1o Suoto-|uoto DlDlu '(oLuDln) tut1oStro.to-Sttnto stqoLlqolat oltqodn
D37ultlas'owo1no'\tunlbu uoSuapn,tutnqotuautuoyo qopy tdo1t1'n[os 14t3eq
Suoto-3untonpop tJDpnlull tnqD)LotuuDlD)lDpttLlDllV,,:cpqeuJq qelet/(\VS
qellnlnse5,,:Etl{raq Brpe.{u:es'qsy, ulq rurull ulq qcllnpqv r.repe,{uledeq
uep ruel upcdal ueletuaJuau qtrlatqe,rrrll urq ue,{sIH,, :ele{raq , rrlrlrd
., ttDllDS).iudwuoP
Suoto >lnsDutl nll D\a-tdn n3?urt1as 'olataut uDllDsDp)aq
Tnsas |un( Jodopuad
nlaJ)ru ltDrpnruD/ 'o,itrorulo{ottuuaut Struo-3unto uotpntual
oulol uttyu aquatu
'4opoq Suo,t Btrnto-3uoto o.QtDLlostslat Suoi oSStuqas 'tnqD)tal tpDlioru
nuy'nt oriutolon unSuap ountutp 'nno1n ntod oiuntnr tto8uap oiunqosuaut
uDlD tlDllv rdnlal 'oiuttnyuaquaru tlDllv qnlatas nfns nlr8aq nutlt nqD)uaLtt
lDpp J9IS qo11y nituqn38unsrs,, :?pqpsraq IAVS qullnlnseg re8uapuau
'turc1 epedal
nIV,, :El?:!l3q etp e,{e:as'u,{uuelle8uapuatu nle uPlpnuel
(1qep)qeltnq ue:plmua8uau qsy, uIq rErxll uIq qEIlnpqv,, :e1t1:eqetp e,{u:as
mengatakanhadits tersebut.Dalam sebagianhadits Al-Bukhari dikatakan:
"Maka merekantemberikanfatwa berdasarkanpikirannya, sehinggamereka
termasuk orang-orang yang sesat dan menyesatknn".Dia berkata: .,Aisyah
berkata:"Derni Allah, Abdullah sungguhtelahhafal". Na'im bin Hamadberkata:
"lbnu Al-Mubarak telah menceritakankepadakami, Isa bin yunus telah
menceritakan kepadakami dariJarizbin UtsmanAr-Rahabi,Abdunahmanbin
Jabir bin Nafir telah menceritakankepadakami dari bapaknyadari 'Auf bin
Malik Al-Asyja'i, dia berkata:"RasulullahSAW telahbersabda:,,lJmatkuakan
pecah lebih dari 70 (tujuh puluh) golongan, kebanyakannyamenimbulkan
fitnah, rlimtun suatu kaum ntengqiyaskanpermasalahanagama dengan
pendapatnynsendiri,sehinggadengenpendapatnyaitu merek rnenglnramkan
sesuatuyangtelah dihalalkan oleh Allah, dan menghalalkansesuatuyung telah
diharamkan oleh AlLah".
Abu Umar bin Abdul Ban berkata:"Yangdimaksuddenganpernyaraan
tersebutdi atasadalahrnengqiyaskan bukankepadaasal(pokokfnya,sehingga
pendapatnyadalammasalahagamasemata-mata didasarkankepadakebohongan
danprasangka.Apakahkamu tidak melihatyangdisinyalir olehhadits:',Mereka
menglnlalkan yang harum dan mengharatnkantang halal,,. perlu diketahui
bahwasesuatuyang halal itu adalahsesuatuyang dihalalkanoleh Al-eur,an
dan SunnahRasulullahSAW (Al-Hadits),dan sesuatuyang haramitu adalah
sesuatuyangdiharamkanolehAl,Qur'an danSunnahRasulullahSAW.Orang
yangtidak mengertitentanghal tersebut,kemudiandia memberikanpendapat
(fatwa) mengenai masalahyang ditanyakankepadanyapadahaldia tidak
mempunyaipengetahuantentangmasalahtersebut,dan dia mengqiyaskan
permasalahan terscbutberdasarkan pikirannyasendiri kepadasesuatuyang
keluardariAs-Sunnah, makayangdemikianitu dapatdikatakanmengqiyaskan
permasalahan berdasarkan pikir annyasendiri,sehinggadia termasukorangyang
sesatdan menyesatkan. Adapun orang yang mengembalikanfuru' (cabang)
k e p a d aa s a l ( p o k o k ) , n y at i d a k d i k a t a k a nm e n g q i y a s k a np e r m a s a l a h a n
berdasarkan pikirannyasendiri.
Ancaman Terhadap Keputusanyang Didasarkanpada Ra'yu (pendapat)
Sebagiangolongan ilmuwan berkata: "Orang yang mendasarkan
ijtihadnya kepadapendaparyang diyakininya, rerapi serelahitu dia ridak
melandaskan hujjahnyakepadanya,
makahal itu dianggaptidat rercela,tetapi
dianggapberbahaya, baik pandanganitu berasaldari ulamakhalaf atauulama
salaf. Sedangkanorang yang melandaskanhujjahnya kepada pandangan
tersebut, kemudian dia menetapi dan terus-ntenerusberpegangkepada
pandanganyangdidasarkankepadarasiomanusiaitu sendiri,makadia termasuk
orangyangterkenaancaman.Telahdiriwayatkankepadakami dalamMusnad
Abdu bin Humid, Abdurrazzaqtelahmeriwayatkan kepadakami, SufyanAts-
Tsauritelah meriwayatkankepadakami dari Abdul A'la dari Sa'id bin Jabir

58 - I'lamul Muwaqi'in
6S - "'BurBUad
nlna

http://kampungsunnah.wordpress.com

',,DIuau qDlDpDD[utlDqut^l
]odaal rtlolu ,uD,tnA-lV uDSuap D(uuottDl
Dpo IlLo(. LlDlosow uolop D^utodDptrad uDlrDSDptaq DdDpuddiaq SuDr\Ddols
duo-tDg,, :p.pqesteqqplel dWS qDIInlnsr?}J,,:ElElleq erp 8,,(eles,seqqV nuql uep
'-EruEUad n{nfl
19 -

uululnue{rp 3uE,{ledepuaduelSuupes'e,{uupudalqpllV uelnqeluaqlpqEIel


3ue,(urelasurel 8ue,{lcdnpuadrufundruau{BpD nerlaquep (g0l :esrN-uv)
nuopoday uoqn,ftlDtrqDnV rlDlalSuo{ odo uo?uapotsnuotuoloJuo tltpoSuatu
nuotl o{odns 'uotouaq l DMDqwauuo8uapnwopodal qDtlx unpunuau qDpl
raoy o{uqn33unsrs,, :ep.el qBIIV u?ulrg qBtEpBVd retun pns{pntr
',,Bterrras
ueu{r3l uep eBnperdqelefueq elrl r:ep Suetrp 3ue{
uep'u,(uepedale,{uua)1nqetuaquarll qelatqe11ye{uqnSSunsasleueq 8ue.{qe1
'ersnutu
iAVS qellnlnscduep lese;aq8ue,{qe1e,{ueq n1rn,{,u:e,{uqnS3unsas
usrlB{as leq?ld,, :rEqtxrur sElP rp eleu3q vu qeqlql?q) ulq ftuIIl B,{\q?q
qBqr,{Snuql rrpp uE)Elualuau plzB ulq snun :etelroqqeqeL\nuql
n,{,ea dupeqral e,{uueu;a3 Suelual qu[BrDI u;q rerul 1e,{e,r1y
',,qe11yepedal ueundue
uoqourau n{B uep n{uep nlt e{eu qeps elf uep 'qelJv uep leseraqnlr
leq
r:{Bulreuaqe) ['n4edepuad quppe rul :ptopaq uprpnruale.{utedepuad ueSuap
puqulr:aqer nlel 'lnsc5 rlruuns uulep rp elnd lepn uup qellv qell) urel€p
rp e,(uuulnuauaur IBprl Bruup Je{eg nqy uedepeqtp ueleosradnlens lncunru
'Vd r?un epedrrepe,{urnqetallp
lees nlrs upud uep {pprt Surf edu ue8uap
ln{Bl qrqelSuef releg nqv qulalasund8ue:oas epeluprl uep'VN rel?g nqv
upedrrepe,turnqulalrplepu 3ue.{ede ueSuaptnlet qrqal 8ue,{und8uuoasupe
'uurs nuql uep qebprq5nqv ulq pt,PSIlEp
{ep!J,, :Elellaq3r Ptcz ulq pEuBH
uep ue>11e,{emuaru uny, ueltnqa.{ueu rup,rleH-lV rlV urq ut:$H-lV
',,rnqetaIn1e
lupu 3ue,{ntensasueBuapnelenf ,e: uu1:usep:aq
qBIIV qqlx uep eles ]e,(enles Surlual uclelu8uau n1e e1r[ nT8unpurlau
uele Suef eueru1r8ue1uep n18un83ueuaruueqe 8ue,{uu€tu q?uBJ,,:elp{req
'qelrtehtr
vu re)pg nqv :Pleuaq er lqv nuql uBp rqurEf-lv uEp .ueN uep
uelelueruarx q€uresn nqv 'prueH urq pqv IJep uelle{e,r,ruau tuey
n.{,ug dupuq.ragJerleg nqV UBBIaJ

0vavcugd n^,YuNYxvrot{gd
CNVJNSI VAVJUfldIIflI
CNYUO.CNYUO IUVO IVAY./\4.IU
oleh selainbeliauhanyalahdugaandan terkaan.
SufyanAts-Tsauriberkata:Abu IshakAsy-Syaibanimenceritakan dari
Abu Adl-Dluha dari Masruq,ia berkata:Seorangpenulismenuliskanuntuk
Umar bin Kiaththab: "Inilah apa-apayang diberitahukan(ra'yu) Allah dan
pendapat(ra'yu) Umar". Beliauberkara:"Sungguhcelakaengkaudenganapa
yang engkaukatakan,katakanlah:Ini adalahpendapatUmar,jika benaritu
datangdari Allah danjika salahmakaitu datangdari Umar".
Dalamriwayatlain,Ibnu Wahabberkata:lbnu Lahi'ah mernberitahukan
kepadakudari Abdullah bin Abu Ja'far,ia berkata:Umar bin KhathrhabRA
berkata:"Sunnahadalahyangtelahdisunnahkan oleh RasulullahSAW, maka
janganlahkamu menjadikankesalahan ra'yu sebagaisunnahbagi umat".
Celaan Ibnu Mas'ud Terhadap Ra'yu
PerkataanAbdullah bin Mas'ud -Al Bukhari berkata :Junaid bin
Zakariyamenceritakan kepadakarnidariMujalid dari Asy Sya'bidariMasruq
dari Abdullah,ia berkata:Tidak akandatangsuatumasakepadakanrusekalian
kecualimasaitu lebihburukdaripadasebelurnnya, dansesungguhnya akutidak
mengatakanseorangpenguasalebih baik daripadapenguasayang lain, dan
tidak pula suatumasalebih suburdari masayang lain. Akan tetapipara ahli
fikih kamu pergi dan kamu tidak mcnemukanpenerusdi antaranlcrexa.dan
datangsuatukaum yangmengqiyaskan (ntenganalogikan)berbagaipersoalan
denganpendapatmereka.
Ibnu Wahabberkata:SyaqiqmenceritakandariMujalid,ia berkata:Akan
tetapiorang-orang
terbaikdan ularna-ulama
kalianpergi.kernudiatrtcr.jaclilah
suatu masadi mana suatu kaum rnengqiyaskan berbagaipersoalandengan
pendapatmerekasehinggamerusakIslam.
Abu Bakarbin Abu Syaibahberkata:Abu Khalid Al-Ahmar mencerirakan
dari Mujalid dari Asy-Sya'bidari Masyruq,ia berkara:Abdullah bin Mas'ud
mengatakan: Ulama-ulamakaliantelahpergi.kemudianmanusiamenjadikan
pemimpin-pemimpinyang bodoh yang mengqiyaskanberbagaipersoalan
denganpendapatmereka.
Sa'id bin Dawud berkata:Muhammadbin Fadlalmenceritakan kepada
karu dariSalimbin Hat.shahdariMundzirAts-T\auridariAr-Rabi'bin Khatsim.
ia berkata:Abdullahberkata:"Pengetahuan yangtelahAllah berikankepadanru
di dalarnKitab-Nya,makapLrjilahAllah dan pengetahuan yang ridakengklu
perolehnyaserahkanlahkepadaorang yang mengetahuinya. dan .janganlah
engkau mengada-ada; Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah berfirman
kepadaNabi-Nya: "KatakanLah (hai Muharnrnad):"Aku tidak mentintttttpalt
sedikitpun kepadanu atas da'wuhku; dan bukanlah aku ternasuk orarlR-or-
ang \)angntcngada-adakan (Shad: 86). Ini diriwayatkandari Ar-Rabi' bin
Khatsimdandari Abdullah.

62 - I'lamul Muwaqi'in
g9 - '-BruPued nlng

:ElB{raqs?qqVnuqJ:Pte{ieqBl 'qElEZ?C
-IllBtxasnll lBqBfuqnSSunseS,, nqV
IJEpItxB{EpEdaIuP{elleJuaurItuIBbnC-lVruuV! urquesEH-lV'uclctuaJueu
peKrz urq uEuqExnpqv :BlEIJaqlnJJpqs-qsvrurlsnt{ urq llcrxstjl

..'ellBfB^^ezzv qEIIY u?;uepnua aq


DIeltttl e,{uuBppsBlaq8uE,{pdprnqclaSuaur )pprt ErE{BruIAVS rlpllnlns8u
qPuunsuelPp rp qnd Ippn uep qollv qsll) uelep rp tpdlrplet\Bprl 3u3,{
tcdcpuednl€nsuerlx{nrua8ueu;ur,( 3uElO,,:ctnIJaqEr?,{uese,nqeqseqqy nuql
unp qpqpqn.1 lqy ulq qppqn uep r.cznv-lv ucp nlcprdal unlpluoluau rlefJ
urqre,{spg: rlulraq qpqr?i nuql VU sEqqvurqq?llnpqvuel?lclrad
n,{,ea depeqral ssqqy nuql uBBlaJ
'.tSAUSElE

uer?uqdnsniuauruprdrreplteq qrqalnledasqe,r,tequerBeqdesnSuaue,{EJSru
'(ttld€pued)n,{,e:ue1:csrpraqun3ueqrpeureBtl
u,{urepueaS,,:?le{Jeqtlr .Vd
rtv upp rreqy pqv upp rq.eS-sVleq\l nqV unp,{sr:u_r.y-1y
urp ur{EluoJuaur
ste,{eqg urq qsJeH 'rurcl upudal ut1u1r:a:uau elv.-lV urq pcuueqntrAl
qrrB) nqv :-€lElrrq pn,\\Bqnqv- vd qllBr{Jlqv u!q llv u8r}E).red
n,{.BU dBpBqral !lV ueelaJ
'e,{uue11e33uruaur uelqeloq:adrpund8ue:oas upe
Iupll',\tVS qellnlnsed quuuns ue8uap epaq;ag e,{uue11e33urueu qeloq u,{u
-tlupuaq8uaut leprt 3ue,(rSequepe,(uueleunBradueru ledepe,{urlepuaqBuau
3 u e , { S u u o r ? e q r d c t a t ' u c { e u t ? s l e l r ps n l e q I e p r l u ? p I r q t r r p r pr l s a u
{r?pn?,{uledepuodtr,{\qcqleurn eprdal ur':1nqe1r:aquarrr ueulslll rleItuJ
'..c,{uur1pt3?uruau elndtedepuupe,{ulrqueiueurledcp
u,{uqupuaqiuau3ue,(Suerouep'urIE{nural n1e3ur,{ nr,lledepued qulefueq
n1r1eg e,(uBue;e1aru 1epr1 n1y ie,(u?ue;e1aru n1e qu1a1 qeledy.. :Ele)tequep
?ut:o 8ue:o uedrpeqrp urpiaq VU ulfJv urq uetustn elctr l .ueerx?slaqpteras
rleq uep qelun ue:llnfunuau rlV uerpnua) 'lur ledrua]r:ep qnef 8uu,{Suero
uep e,{uue{npaueu 3uc,{fluu:o ricq nlr uep 'c,{u8uereleru uep e(uuclep rp
ula.rarulerai lrdurasleduau qe1at3ue,{z,(51-qe1r;uelcp rp e,{p-eqrueq,equrq
t3eqqe11yu?{nluolrpqEIel8up,((qEqsq{nl)ueueBur:a1 uep,46VSqEllnlnszd
q e u u n so p u d r ? p u c s r e qn e 1 ? u g : c , { u e p e d ee{ t t l r e q r 1 y . e ( 5 1 - u e 1 r e q a 1
uel:enlaiuau qclet qBlV c,{uqnSSunsas :)ruq qlqol ntr E{Brx rlg{ ?np rur
qellnllBg t8uutepuatu nruel redues rur qprun ue lqleSuarunruel e1r['r[eq
uelnq-ue1nq upedqpluulsupslpluepuBrlBIr[r,:q qelueluu:ndruag:r[eqledues
qerun uelep rp .n11erue1 e,{ucpedaluellnqesrpuup ele{JaqupulsUlBqn-Eqrl
(tebru qenqaseuipu)qpJqntlp unJJyulq uEurslnpuesraqn{e.q"llv r|"Ueq
:cle{raqEr'rrEqnZurq qellrpreqnurp nlepedal ueql?lrJeJuau pEql,urq e,{qe.tr
:-clu{raq {?qsl urq pPururBqntrAl- vx urJJV, urq ustxslll ueBls{r3d
n{.E{ depEqJaJ uBrustfl uEBlaJ
mataKitab Allah dan sunnahRasulullahSAW. Orangyangberkatasetelahitu
denganpendapatnya, aku tidak tahu apakahia menemukanhal itu di dalam
kebaikan-kebaikannya ataudi dalamkeburukan-keburukannya".
Abd bin Humaidberkata:Husainbin Ali Al-Ja'fi menceritakrnkepada
kami dari Zaidahdari Laits dari Bakr dari Sa'id bin Jabirdari Ibnu Abbas,ia
b e r k a t a :" O r a n g y a n g m e n g a t a k a ns e s u a t ut e n t a n gA l - Q u r ' a n d e n g a n
pendapatnya maka.hendaklahia persiapkantcmpatnyadi dalamneraka".
Sahabatdan Ulama Lain yang Mencela Ra'yu
Selainpara sahabatdi atasyang telah menunjukkankeburukanra'yu
( p e n d a p a td) i d a l a m m a s a l a h - m a s a l ak he a g a m a a nt ,e r u t a m am e n l ' a n g k u t
ketentuanhukum, ada beberapasahabatdan ulama lain yang juga menccla
ra'yu. Di antaranyaadalah:Sahal bin Hunalf, Zaid bin Tsabit,Mu'adz bin
Jabal,Abu Musa Al-Asy'ali. dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan.
Ta'wil Riwayat Sahabatdalam Mempergunakan Ra'yu
Ahlur Ra'yi (kaum rasionalis)berkata:Parasahabatdan Tabi'in scrta
imam-imam sesudahmereka-mcskipun merekatelah mencelara'yu dan
memperingatkannya, melarangmemberikanfatwa dan memutuskanperkara
berdasarkanra'yu, sertamengeluarkannya dari kumpulanilmu- sesungguhnya
banyak pula f'atwa dan keputusan yang diriwayatkandari merekadengan
mempergunakan ra'yu, menunjukkannyaserta berargumendengannya.Di
antaranyasepertiperkataanAbdullah bin Mas'ud di dalam"Mufarvwadlah":
Aku mengatakantentanghal itu berdasarkanpendapatku.PcrkataanUmar
kepadasekretarisnya: Katakanlah,ini pendapatUmar bin Khattab.Perkataan
Utsmanbin Affan tentangmasalahmemisahkanut'nrahdan haji: ltu hanyalah
pendapatkuyangakukemukakan. Kernudianperkataan Ali lnengenaiIbu anak-
anak:Pendapatku sejalandenganpendapatUmar supayamerekatidak dijual.
Di dalamsuratUmarbin KhattabkepadaSyuraihdisebutkan: "Jikakamu
menemukan sesuatu di dalam Kitab Allah, maka putuskanlah berdasarkan Kitab
Allah, danjanganberpalingpadayang lainnya.Jika kamu dihadapkanpada
suatuperkarayangtidak terdapatdi dalarnKitab Allah. makapergunakanlah
sunnahRasulullahSAW.Kemudianjika kamumenemukansuatuperkarayang
tidakterdapat di daiamKitabAllah danRasulullah SAW tidakmenyebutkannya.
makaputuskanlah berdasarkan ijma' (kesepakatan) manusiamengenaihal itu
Jikakamumenemukansuatu perkara yang tidak terdapat di dalamKitab Allah'
t i d a k p u l a d i d a l a m s u n n a hR a s u l u l l a hd a n t i d a k a d a s e o r a n g p u ny a n g
mengatakannya sebelumkamu, makajika kamu menghendakiberijtihadlah
d e n g a np e n d a p a t m ul,a k u k a n l a hj,i k a k a m u t i d a k m e n g h e n d a k i n y a ,
tinggalkanlah, danaku berpendapat bahwameninggalkannya adalahlebihbaik
bagikamu".Dikernukakan olehSufyanAts-TsauridariAsy-SyaibanidariAsy-
Sya'bi dari SyuraihbahwaUmar menulissuratitu kepadanya

64 - I'lamul Muwaqi'in
-'errrBuadn{ng
99

nrulcdrpuadutSuapLlulpeqrlfttaq qBllnlnsrdrlIuunS
rurlcp rp srlel urnIaq8uc,{cdr-cdcurp 'A\VSqcllnln:-ruqrrrunsqirlrln)r 'qcllv
qpllX Luelpp rp:-DIaf urnlaqiuri lde,cdy undrc'lcrs Ppudalt,{uiurlua1c{ur:i:aq
quluuiullfurp qrllV ql)lr) rucluprp nurrirq )^llJIrlrpn:-Suri ndc-rduqrltcqrl
: p , { u e p e d en{l p ) J a qn r ' q N J n ) u t r l r p e l e e d 1 q r n . r n , {sgn l n i u a u . m L u np l l t a )
:clp{.rrqer'rq.r,{S-,{syr.n;p:r,i,(c,{5nqy urr,islg nqy'n{lpcd:I uele}uerueut
u r q p r q l u r q q n ) i . r ? A: u n ) r l i ] t u J r ul l r q p q J q l l : u e I u r q p r u u r r q n r y
nur3rq srlaf3uc{ pdc-EduqplllquB ucp nuue{ni.lreur 3ur;( cdrd ndt qe1
-u?{lp3;urlelpm '(ue)nillltru) trqnqn{s qclrpn t,{urnpal ull?tulrrp upp 3up,{
Sutpes-'pll,{u rSnf ur:rq 3uc,{utp c1e,{uqulcpuIUIDq8uc,{qlqes 'ln)nl nlr)
uepl?depuedreq n1y :uplrlrfuru qelur:3uufurp '(n,t.ej)nutudopueduciuep
qrlpeqrl[r.rcq
clct11'qaloqs3ue.roiucro uedn1ala1u1nd npr ){tlprlurp r,(v-1ns116
qf,uunsuirlcp rp cpc {Epn'qellV qrtr) tuulcp rp upe )Bprt 8ut,{ urlros:acl
uellpdepualuer e1r[ urp 'qaleqs3uzjo-3urjoqalo uclsnlndrpqclat ;ue[ pde
qtlur{srundp{eur'c,{N-lnsEd
uer{.usf,praq rpplnd)pprtuppqDIly
qEuunSrrlpll?p
qplrX rut?Jl?p
lp epeInprt 8ur,{ ucir':os.rad
rdtprqiuau cr elrt qclly qptrXuprd
InfnrJur pr qDIlcpueq qt;lusru n)nns rdepr:qiuau nur]I Dlelul rp Suetoasas
e1rIe1euI'l?pr? )r]prl qppns rnulJs rue{ uuuurrpuururznlunsSueppuule leus
nlens :elr{jJq et ucplclurn,iseurut:iuJplndul]l.tJqrl ucq ntunsrpld :lllclJJq
crpn.suw uuql rll?pprzP urq uuurqBrnpqv llEp lrcrxfl rl|p rlrll]rrrv llcp
fsuur.y-1y urp uEIEtuaJUeru qc,{r,\\enlN nqV :up{cteiuaLU plpqll nqV
pn.sRN nuql apolat\l
'plalau (,ptUfr)ucle)pdJsc{uDIIESUpjrq
p,{ur:e{redup{snlnLueur urrpnurc{E{atJututdurpuEdulurtrtarx uupcueln Blud
uclllndtunBuaur pr'8,{N-ln5^xu qnuunsuppqelly qctl) rrulpp rp u1l)tpdllpuaru
'uPr{Iuep rr 'nlrnsJs
I3pI1IIIE{Ue{ luLluB)nr{l]l3ru und,rBlrrlle,{uurlsnlnur:Lu
s^ule luriedaselereu l?{rf'p)e.rauur;urpupclslurruaur)nlun clLrciicrt{nuad
c : r c l u r : 1 1 n d u n 3 u auurr{ u c r ' q p l l n l n \ n Uq r u u n s r r r c l r : p
r p r : ,ur r r el t r : d u p u o r u
InPII EI BIII r'l,,{uuefurp nltiaq ulp ruri:q Lrl:,lsntnurJtr cJ :i?,\u[puda{ ?}r]{rJq
uE{Eunc{ n1[nsur{3unl,{le,iuup;uapLri]IsntnurJur pl
rnl{c lliurll?ltcdrpuJru
c 1 1 1 y ! ' 1 6 y 9 r l r l l n l n s u dq u u u n 5c p r d l n l n . r a u u E ) r u r ' q n l l v q r t r ) l
urulcprp c,(uurlledepuaru 'u,{uuulsnlnurJruultlt?ut 'ri(uldcpcqrp
lnprt rr u1r|
3 u l : , {c d s l c u a 3 u a un , { u u u F r pr p u l l } c d r p u a u rr t u l r f ' l 1 c . u 1L p l t V q n t r )
cprd 1n[n:lu ucln ururllosrrd n1rn.^rdepcqiucurbrpplqg-qsyic-\ug nq\j
p{r[ :r]elreq pr 'uprqrl,\lurq unlurel^{urp ul]blefl urqip,l,r[ rJr]purrlcJuatu:LLl
u p , { s r Hu l q r l s l r ) : . p l p r | I V q u l ) , , u e l e p r p c t u l r a q p r B q i }n q V
upsnlnday IrqlllEiual.{ ruEJRp
rErrit uRp Ju{R{ nqV apotrl\
,9 - "'BruEUad n{ng

: E J e q r u a uu r r r p n u r a l ' q p l l v r , ( B q B Ju E S u J pl E q r l e r u3 r r , { u q n ? S u n s a s
: u r r u , n u 3 u c . r ou c " - n l n d a qq e l u l r l r ] E q l e d , :, , n ; ; u u l t e f e : a p r e , { u n d u t a u . r
rzpnu:U 1tl,{c,rr:rurlcp rur slrpeq r:ep rlsr 3ue1 :uelele8usu n1y
' n l r r a u n n qu r E [ r pr I u c { d c J u cql c l l V
qela18ue,{r{EIUerEuaqaI 'qtllv ruaq elpleu ruclppa1 nurul uulsolqaluaur
l e d e p 3 u e , { n u c { s e l c p { o r a u u e r s { e s a 1d c p e q . r aql c t r l c q - t l e q ' e u e l n
c:ud uede1a1a1 depcqratnuul qclncq-rlllH:uc>lplefuaru Epreq nqv
'qPleJnH
nqv IrEpqEq?durq pllP.lAljep prBZurq lrstl?) u?p lltlrB utq ueur?lns rrep
qeqp.l6nuql qelo u?{tnqasrp'rrsrr1 uep lpselaqrul :€turyeqer'e,{utedepuad
uEIJESeploq nlcnsasueleleSuaurel e,{uese,rqcqqellplnH nqv ue61
'n edepuadqelnprntl :qe,nefueur e1inruledcpueduelednleu
ntr nelerur uE{nlslau AAVSqpllnlnsedl€qrleutntlr?{ quledy :e.,(uue1n1e1rp
Suef urlenq:adnlsnsruua8uaure,{ue1per z(ucse,trqeq leuln nuql uBC
'nutedcpuaduc1:esepraq r,{uueyeleBuau
nuel uep nltedBpuedUEIJ?sEpreq e,{uueqetc3uau nIV :EtEIJaqEI aqEIIV
qzlrx ruBIEprp Esrsral3ue,{ sr:e,truer?eqe8rl ?uc1ua11nlun1aduelntrreuatu
nueq qeledy :etl?Ijequpp lrqesJ urq preT epudal uclurulSuaruBr E,rqpq
'seqqv nuql uep ue>11e,{u,rr:aru
rure) :r?tnlraqrleg Inpqv urq JBun nqV
se,{r} uerleun8radrual,l 8ue,{ lequqeg ede:aqag
',,nltedupuad
qulepe
n11,,:qu,treluauur'u,{uledepuad neleqBIlnlnsEU qalo unlreduresrp qe1a1 Suei
qeluuadueledruaruntr leq qeryrdy:urtJrqSa{ r3:ed8ue.{qelcsr€tr\l reua8uau
e,{uetlpyg rlv B{rtex ..ue?uetr.leuraf-r.rcf ue8uaprueqera8uep ue-refelad
qelllqurV:uelele3uauuep'ue3ur1r:euaf-rreI ue?uapruuqu:a8ue1su,{rbBuaur
pn,sEt{nuql sup,'rr pq uelep uendua:aderepnesue8uepIa{eI ue{seFrb8uarx
lrqpsJ urq pnz ultp qllDr{J IqV urq rlv .,lnqeslal c:e1rad-e;c1.rad(qe1
-uelrSopue) qclue1se,(rb uep 'qotuor-qoluoJucp uEprxpdrun-rad-uesulcdrun:ed
q e l r n q p l a y , , : u p { p l e l r?ps n t { n q V e p c d a l : c r u 1 l p l n s u p l u p r C

J,VSVHVSYUVd SVAIO
Sesungg,uhrttnpada l,ang dantikiun itu benar'benar tardapat tanda-tunda
(kekuasaan Kurni) bagi ordtlg-oratlg tang ntemperhatikatl t(mda-t(mda. (.Al-
Hijr: 75)
Abu Umar Mengatakan:Abdul Waritsbin Sufyan menceritakan. Qasim
b i n A s h b a g hm e n c e r i t a k a nM. u h a m m a db i n A b d u s S a l a m A l - K h a s y a n i
m e n c e r i t a k a n I, b r a h i m b i n A b u l Q i y a d l A l - B a r q i - g u r u y a n g s h a l e h -
menceritakan. Sulairnan bin Bazi' Al-lskandarani menceritakan. Malik bin Anas
menceritakan dari Yahyabin Sa'id Al-Anshari dari Sa'id bin Musayyabdari
Ali, ia berkata:Aku berkata:WahaiRasulullah.suatupersoalandatangkepada
kami dankamitidakmenemukannya di dalamAL Qur'andanengkaupun belum
m e n g e l u a r k a ns u n n a h .B e l i a u b e r s a b d a :" A g n r pctra ulnnn ntembuat
kesepakatan(l:erijma'), at(ruoretlg-orang ahli ibaduh di artara orong'orang
yang beriman,jatlikanlah lnl itu sebagni ntusravt,arnhdi atltoro funtu, dun
.janganLahkanrunem utuskannta benktsurkonra' \'u (p endopel) satu orang ".
Haditsinigharib(aneh)sekalidarihadits Malik. lbrahimal-BarqidanSulaiman
tidak termasukorang-orang yang menrpergunakan haditsini sebagaihuj.jah.
Umar berkatakepadaAli dan Zaid: "Jika bukankarcnapendapatkamu
b e r d u a ,n i s c a y ap e n d a p a t k rd a n p e n d a p a tA b u B a k a r t i d a k a k a n c l a p a t
dipertemukan.
Dari Umar bahwasanya ia bertemudcnganseseorang danberkata:Apa
yangkamuperbuat?Ia berkata:Ali danZaid memutuskan demikian.Iaberkata
l a g i : A k u t e l a h m e m u t u s k a n n y ab e g i n i . O r a n g i t u b e r k a t a :A p a y a n g
menghalangiengkauscmentarapersoalanitu dihadapkankepadamu?Umar
menjawab:Seandainya aku mengcmbalikanmu padaKitab Allah atauSunnah
Rasulullah S A W p a s t i a k u e k a n m e l a k u k a n n y a a, k a n t e t a p i a k u m e n -
gembalikanmupadapendapat,sedangkanpendapatitu sejajarsehinggatidak
merusakpendapatAli danZaid.
Imam Ahmad meriwayatkandari Abdullah bin Mas'ud, bahwaia berkata:
Sesungguhnya Allah telah melihat hati hamba-bamba-Nya lalu Dia melihat
hati MuhammadSAW sebagaihati yangterbaik.makaDia memilihnyauntuk
r i s a l a h - N y a .K e m u d i a n A I l a h m e l i h a t h a t i h a m b a - h a m b a - N y as e t e l a h
Muhammaddan Dia melihat hati sahabat-sahabat beliau sebagaihati yang
terbaik,maka Dia memilih merekasebagaisahabatbeliau.Olch karenajtu,
apapunyang menurutorang-orangyang berimansebagaisesuatuyang baik,
r.nakahal itu pun baik menurutAllah, dan apapunyang menurutorang orang
yang berimansebagaisesuatuyang buruk. nrakahal itu pun buruk menurut
Allah.
Muhammadbin Hasanmengatakan:Seseoransyan-emengetahuiAl
Qur'an,Sunnah,perkataansahabatdanistihsan(pengambilan dalil yanglebih
kuat)dariparaahli fikih, rrakaia mendapat
kelapangan
untuk dengan
berijtihad

68 - I'lamul Murvaqi'in
69 - "'BruBlrad nlnfl

'es{edretunepeal trlelep
LUEI€q8up,{nlsnsas
txnurtUuEpuB{Eurrrpqaloqtllad ueSuJpfues p,{uueqsloqtuf,d rSoleuv.Bruualrp
undntu IDIolrp lpdpp ucn3elol Sunpuu8uau8uu.{n,{.2.1 .urel etel uuiua6J
erucScdupcqr:1ue-re33ur1ad ue>Jednraur uB{nq rur sruaIn,{,er iue]uauaur
cSSurqagc,{uueluuuqSuarunelce,{uueeuniiucduelquluueuetu {eprt E{eJaul
unurN (tc.rn.rpp) pslrdrat rsrpuolruelepe,{uuuiuape,nte,J:aq uepueeunS3ued
uulqaloq:eduauy?lesEtrlclnc:ed uenSnral?unpue;-uau3ue,{n,{,e.rBuelual
'rur srualn,{.e:Sunlnpuau uep ue1:cnla3ueur
iue,{ ela:aur rue:aiueu uep
'e,{uue?uap u,'nleg:aq 3ue-n1aru'1esas 3uc,{n,{.erutra8uau u1a:auBuldute srq
'qelfnqraq uup u,lrtp.Jleq lpueq
Intun 8ue,r. n,{.e: ueluunSSuaure1a:a11
'jelEsuruclnueEurlnl rp
l[ue)rp qe1a1 c.{ue3r1 rirlay .xcnfs131Sunpueiuaru
3 u e . , (u e p ' . r u u a q3 u e , { ' t es e s 3 u e , { r u l u , { ' n , ( . u r r u e o e u u i r l e p y
(tedBpuad) n,{,ey ruutel,q e;r;
'srlerralBlx
qelpsetrttrtulpprlradas^ue3unua:adurp uelrlrurad unlqnlnqruaul n1r 1eq
undtlseru'u,{uuelzprp rs{rpprluoltedep:atleprt u1rf,,n,{.er,,
tnqasrpvsrqruernu
orq ue8urp luqtltp 8uc,{ ntpnsesclc8esleprl cle1l Jn{rpclluol 3ue,{1r1cp
-lrJnprJnpue:eueqalr8as-riasucuecuaduup ulliunua:ad'ue-lr{lrued,ruelnu
upq rnJEJarrr pqrlrp 3ue,{nlensesupede,{ueqrur .n,{,e:,,qelrlsruerleuni8uaru
snsnq{ ereJesqe:y Suero rdetoJ (uelrlrruad) tedcpuadueleupulp elurrl
luBrnurtpq ur8urquryad rnlcleu leqrJeue{rI uep ,(uuleqrlsued) ueiuepuud
rucJJqcleru e?efuetleusleqrlaurelrf'rdrurur tnqasrpeleu Jnpotrrs ntensas
leqtlarue1r1c,{us1atuo1 uciuap uelrensasrp ele{ Bu{cu qptv pspqeq
,,qe,{,nr.,
Isrpel ueJeC r{BpuaqaTp8ue,{nlensasrue ueJuapuc{uun8rpSuuesuerpnrua;4
'rlepuaq8uau rpc.raq3uc,{ .(r.Jcru
.,B,rsq,,ElcI uuiu:p un?ueqasIUI cte)
-l€) teqrlrp 3uc,(ntcnsesnre ruelrp urryunirp 3ur:asqrqelrure1e1e,{u1nlur1as
ue3uequeq:cdr?pedlrlqrlatulgeraq3uc,{, D,ll.. qciv eseqeqef:a1 B1EIuep
.lepqsuul rursr)ntuaqurledn::ru Qcdupuad) Elul rSolorune
,.n,{.r1,, uucag
(lBdBpuad)nf.BU Bu{BtrI
'prqerfnru nredqalo {elotlp lcdtrp{Eprle{upnpel
8ue,{(bequn,{.e.r):euaq 3ue,{lcdupuaduep(lrqeq un,{,t:)qeles8ue,{tedBpuad
nrulue ueepaqrad3unlual uucln;aJ_ rjrpuJslJt rseluaulnSrerlrJlluau upp
reuaqc,{uenuag selerp Qrdrpuad)n.{,r::rsuaStnreuaSuaur teqeqese:ud qalo
uery:1nue4p3ue,{strppq,slrpEq pletuplTsrpueu ueSunuaued epe1up11
'uEIEtEllrp ?,{usnjrqrsiue{ edr Ioq tu?J€pqBIBS uerpntrtal
et undtlsau e,{uue1n1c1aur ledrp cr clrnr'e,{usllrsedel rnudurelau 1epr1n1r
e,(uuultnq:cducp e,{urcdn.ra,{ueru 3uB,{uciutp nlunsasut1se,{rbiuauruepttdep
-uad:aq'peqr1fuaq el ?IIf e(ufurrelrp ?ue,(euas e,{ucpeder{ uelqelur.radlp
? u e , {e n u r a su u p e { u r f e q ' r : { u c s p n d ' e , { u l r l e qesp t d c , ( u u e l d e l a u a u
eyase,{uuelsnlnuraur uppr,(uidepuqrp 8ue,(ueleostadreua?ueru e,{uledepued
Imam Ahmad mengatakan:Sayabertanyakepadaimam Syaf i mengenai
penggunaanra'yu lewat qiyas. Beliau menjawab:Boleh drgunakandalam
keadaanterpaksadan ulama salaf pun menggunakannyasesuai dengan
kebutuhan.Dalam arti merekatidak berlebihanatau menerapkannya dalam
berbagai p e r s o a l a ns e b a g a i m a n ad i l a k u k a n o l e h u l a m a k o n t e m p o r e r
(rnutaakhirin) sehinggamenggeser kedLrdukan nash(Qur'andanHadits).Oleh
karenaitu, qiyasdapatdigunakandalambatas-batas tertentusejauhdibutuhkan
dan tidak berlebihan seperti dilakukan banyakorangdenganmenetapkan for,
mula-formulafatu'a karenatidak dapatmenemukannash.Pandanganini sejalan
denganfirmanAllah yangmembolehkan makananharamdalamketerpaksaan:
"Tetapi barang.siapadalant keadaart/erpaksa rnemakarutyasedang ia tidak
menginginkann."-a da tidakpula nrclantpauibarasmakatidnk ada dosabaginya.
Sesungguhrrya Allah Maha Penganrpurtlagi Maha Penyaysng" (Al-Baqarah:
t73).
Ra'yu Sesatdan Macam-Macamnya
Ada beberapara'yu sesat,antaralain yaitu:
l. Pendapat yangbeftentangan
dengannash.DalamIslamra'yu macamini
dapatdenganmudahdiketahuikerusakandan kesesatannya, Pendapat
ini tidak dapatdigunakanuntuk memberifatwa ataukeputusanhukum.
Mempergunakannya sanradenganmelakukanta'wil sesatdan taklid.
2. Ra'yu tentangmasalahagamadengan dustadankira-kira(dugaan)tanpa
upayapemahaman nashyangtersediadanmenarikkesimpulandarinash
tersebut.Barangsiapamenggunakanra'yu ini untuk menjawabsuatu
persoalanhukum melalui metodeqiyas,maka ia telahjatuh ke dalam
ra'yu sesatyang tercela.
3. Ra'yu yang mengasikan(ta'til) nama,sifat,dan perbuatanAllah yang
disimpulkandariqiyassesatyangdilakukanolehparapelakubid'ah dan
kesesatanseperti kelompok Jahmiyah.Mu'tazilah, dan Qadariyah.
Kelompok-kelompokini menggunakan pikiran dan pendapatnya yang
sesatuntuk menolaknash yan,esahih.Mereka menolakmakna nash.
menta'wilkannyakepadamakna-makna sesatbahkanmendustakannya
Karenaitu, merekamenolakkeyakinanorangmukmin yangakanmelihat
Tuhannyadr akhirat,qadimnyaQur'an,sifat-sifatAllah, dankekuasaan-
Nya. Padahal,apayangmerekatemukanitu tidak lebih dari pemikiran
yangprematur,rendah,dan sesat.Karenamerekamengutamakan ra'yu
di ataswahyudanhawanafsudi atasakal pikiran, sehinggatidak terhitung
kebenaranyang telah dirusaknyadan petunjuk yang disesatkannya.
Kelompok inilah yang digarnbarkanoleh Allah di hari kiamat akan
mengatakan: "Dan merekaberkata:"Sekiranyakami mendengarkan atau
memikirkanperingatanitu niscayatidaklah kami termasukpenghuni

70 - I'lamul Muwaoi'in
- -'Burelrad n{ng
Il

-Ete8ueur,eznV-lV'usuequlad1eqruuppersnueuqepseuSuelueluue(ueud
mueSueru ntrpq quledenqel4epnn{V '( I0l :qeplel/{-IV),,nanl unlqDsnKuea
o{.otsru'ntuopodaT uolSuotattpoyrt 7uD{tDt!1oq(naqDN opodal)umpiuDuau
nwoyt1o1uo8uot,, :usrrrrleq qelolJ1(S qellV uep'e,{uelecuau uepnl! ueleos
-rad-ueleosrad r:uaquau ldvS qBIInlnse;qeqes'e,(u8uerelrp 8ue,{u?leosJad
-uelsosred e:pluurp uerpl epedepeSuuXnlensasSueluatntr pq qeledunqet
',,r,(ueuaq rcua8uaq:qe,re[ueuer ',,o{.uo1taq
{Bprtn{D 1u.{ueq,, qo{uoquop
uotnpuoBuad-uoropuo8uad Suotolatun1y o{uqnt3unsaS,,:A1ySq?llnlnseg
epqesSuetual e,{u4rpqeu:ad1r1e4:qeqfsyuern8uapued umpq :Ete;Feq rutun
nqv '.,eqlqte,rnw-1v,, rrrBIBpzpe;e1ueSuapepaq:aq3ue,{'rur peuesuuSuep
uellnqa(uaulrrqezurqpeuqV qeluEr{r{xeq:sl€ aqJeleg nqy 'e,{uulecuaru
uep nlr lrlns 3ue.{ueposrad-ueleosrad leulu1au l.1VS qellntnsed:ele raq
er'pe.eSurqIqESrmpuqnz-zv rJ?pUBl?tuaJue{x {rtew
'ue)ietueoueurpqel^l
urq ueuqernpqv 'ue{Btuaf,uaur nlqe,(y :e1e>1raqqeuiesl.eq; nuql

wn1aqSuoKnlnnsas3uo1ua1) otuol.taq4n{.uoquopuoropuo7uad-uoropuo7uad
",(lpD!1at
uDttnlasnaDI soto lruaquau qo11yoKuqnSSunsrs,, :epqeslaqe8nf neqag
'up{BpE-eperp 8ue,(ueleosrad-ueluosred rouaquau.r qellnlnseUefuusu.trqeq
IqeS tei(e,ruue)pun88uau e8nf eurelneled :BlBIleqqeuladruv nqv .,lllns
8ue,{uepouad-uepos:ed ue;p,{ueueu3ue:e1aru qu1alr11ySqeltnlnse1E^\r{Eq
rnqela8uauuurlel qerydv,, :slBIJeqel eleur 'e,{uepedalueleosladEdeleqoq
ue4redue,{uetu eleraure,rqeque(;ng nqy urq qe,(r.re,nqiuep rqeqeqs
-qsv stuQurqqzpeqnr:eppe.?SurqqBIInpqvFepl.eznv-lV usp ue{ple8ueul
turlsnhlurqprlDl[-lV 'qB^\?frp
trlns3ue,{ueleos:ad-ueleosled uelep ntl [ns€U
ueSuelel up{ruu8uarrr
r.uznvlV :uplele8uaur qeqre,{5nqv urqqEg nqv
'rpefralrunleq3uu,{run>1nq
qBIEsBrr-qBIBSsru uelepe-epeSuau Suerelatu,,1[VS IqBNe,{uesenqeq
qe.{r,ne.n6i r:ep ue11e.{emr:aur pn{7qnqv eynduerlruaq rpel:a1
unlaq 8ue,(ntenses efue oqnuu{ qelue8uel:rerunnuqlqatoue{elelrp
puerureSrqes e,{u8uu:e1au elelauJnll euaJe) ue,ln} tuepp led?pJat
8ue,{uenluataluelrelBleuruepqeuuns-qeuuns snd?q8uoru tedepeua:e1
e.(eqeqleqte8uestut leqJeIBS €uIBInlrunue;,41'zfurunleqasrputrelqeu:ed
tunleqnetetenql?nqrp3ue,{uuleosrad-ueleos:ad rcuaSueue,(ueselg
'ur,rqetuep'leqeq?s 'rqeprc,{e,.rru
uupuellndurrsrp 8ue,{(uee8np).,uezp,,
uep..uesqosr,, rnleleueueSele.rJeIsurn{nqreuaSuaur n,(.elrule,(
'Bruslnrnqunf uep]reg
JnpqvurqJrxVnqv qeloue nqasrp8us,{n,{,e; S
'[ruBduuep
pBUnuuep slaclal leAuBS tut nX,e.I;eps ?rxBlnlrunuar^I'lElele^seul
'qeuuns qsqnJeu'qe,prque{lnqruruaur 'V
{Bsnrau uup 8ue,(n,{,e5
'b :\fl 3w,{ e1e:au
I I,4l1V
),.e1e,{u-up,{uau
k a n : D a r i U b d a h b i n A b i L u b a b a h : A k u m e n g i n g i n k a nb a h w a k e b e r -
ungtungankudari oranr-orangyang hidup padazamanini adalahbahwaaku
tidak akanbertanyakepadamerekatentangsesuatudan merekatidak berlanya
kepadaku.yang mana merekabanyak bcrttnya tentangberbagaipersoalan
sebagaimana orang-orang kaya blnyak bertan)'atcntangkekayaannya.
Ia juta rnengatakan: Merekajuga beralasandenganrirvavatdari Amir
bin Sa'ad bin Abi Waqasbahu'iisanva ia rrcndengarayahnyantengatakan:
RasultrllahSAW bcrsabda:"OrartgMuslitn,,,angpaling.iuhutadalah orang
tattg bertan|a tetiatlg sesuatut'tutg tidak diharan*ctn utctskcutn Muslintin
'.
kenrudiatt ia nrcnghtLrankartnta kurentrpartan\iaautnle itu Ibnu \!ahanj uga
meriwayatkan, ia berkata:Ibnu Lahi ah menceritakan kepadakudari Al-A'wd
dariAbu llurairahdari RasulullahSAW.beliaubersabda:"'l ittg.qulkaruhaltu-
apa yang telah aku tittggalkun ata.\ ktultu, sebab kalnncuratl ordtlg-orang
sebelwnkanruadakthkurern nterekabun.takbertarla dtut nretwntattgturbi-
nabi rnereka.Jika aku rnalarattgsasuatu,tinggalkanlnlt itt, tlttn jiktt uku
nrsnerintultkan sesuutu,!aksunukanlah sesuaidertgankenunrytLuuutut".Sufyan
bin Uyainahmengatakan dariAmr dariThau'us,ia berkata:U marbin Khatirthab
berkatadi atasmimbar:"Dcrni A1lah.berdosalah orangyangbeflanyatentang
scsuatu yangbelumterjadi.karenasesungguhnya Allah telahmenjelaskanscgala
scsuatuyangterjadi".
Abu Umar mengatakan:Jarir merir.vayatkandari Abdul Hamid dan
Muhamrnadbin Fadlil dari 'Atha bin As-Saibdari Sa'id brn Jubairdari Ibnu
Abbas,ia bcrkata:Aku tidak melihat suatukaum yang Iebih baik daripada
sahabat-sahabatIlasulullahSAW merekatidakbertanyakecualil3 (tigabelas)
persoalanhinggaRasulullahSAW mcninggaldunia,yang semLlanya tcrdapat
di dalamAl-Qur'an: Merekabenanyatentangwanitilyanghaidl,bulln haram.
dananakyatim.Merekatidakbertanl,akecualipersoalan yangbermanfaltbagi
mereka.Abu Umar berkata:Haditsini bukantentangl3 (tigabelas)persoalan.
mclainkan3 (tiga)persoalan.
Menurutsaya,maksudIbnu Abbasdcnganperkataannya: "Merekatidak
bertanyakecualitentang13 (tigablrlas)persoalan"adalahpersoalan-pcrsoalan
yang tclah disampaikanolch Allah di dalam Al-Qur'an yang mulia tentang
r r e r e k a .J i k a t i d a k d e m i k i a n . m a k a p e r s o a l a n - p e r s o a l ayna n g m e r e k a
pertanyakanitu tersebuldan 1,angtelah dijelaskanoleh sunnahRasul-Nya
hanrpn tidak terhitung,akan tetapi mcrcka hanya menanyakanpersoalan-
persoalanyangbemanfaatbagi merekanrengenaiberbagaikejadian,dannrereka
tidakmenanyakan persoalan-persoalan yangtelahditentukan (pasti).yangbelum
terjadidanyan-ssulit.Merekajugatidakdisibukkandenganrnencerai-beraikan
persoalan tersebutsertamengada-adakannya, tetapikeinginanrnerekaterbatas
padapelaksanaan apa-apa yarrgtelahdiperintahkan kepadamereka.Jikaterjadi
suatupersoalan. merekabertanyakepadanyadan beliaumenjau'abpertanyaan

72 - I'lamul Muwaqi'in
e, - "'suslrad n{n{l

u,{uuplunjnuatuu€.Jno-JVplrf .ctxl?.ued :rur lcq iuplual tpdepued?np epu


',,numpedelw{Suplatrp r]u{e
ei(elsru.ur{u ntrpiucpes ntr ue.JnOlv nUr,\\ rp
ur)p,{ueuarunruel B{rIuep,. :uel]nqa,{uaru3up,{qal1y ueru_rr1 reua8ual4l
'elaicru
epedalur:1?ue::1rp e1rIelarau uelqesn{ucruurle fue,{ qr1r,{uutry,{utuadlp
? u n , {r 1 a : e u r u e { t e r i q t r l e t u3 u t , { 1 e qr 1 c u , ( u r i u e t r l u c p u e q l f e , n c l )
.elarau eprdal
JrlIpl q?leseu urelep uclSuupeg Lrelsclcfrpe,{uue1c,(uc1
-radrp?ue,{ tJuaqe{elau 3uc,{ clrf elataur uclqcsn,{uout
1eq uulc ntr l?q
tepeb uupueeldo unlnq-tunlnq qelescturrrclDpeA\rlcqur:ruaiuadBunpuciuour
,,nruoyuolqosn(uawn,(otstu'nunpntlaltrnl7untaltpDy?I.,:qBJJyuruJr1,ru
ueiuepuedue1:usep:ag.tnqaslJlun{nq urcEu cnpe) \-rlpuciuprcl
Ipr{Luclcp
urnun nlelleq rurte,{ce,{u:euaqeg..l:1f,lau rC,,:qt,nefuarunrrlcq ,qullnln:^sd
rcqe,r'n1qe,{eqcleueurC.,:e,(uBueq urnliue ,t uepi. qrllnlni^Bdreqe,tr ,n1qe,{u
qe)EdcrS,, :r{eJezpnH urqqellnpqy uuulel.red luadas .qc,{urpeb urnlnq_un)nq
uep ueleos:adrzBeq:aq 3ue1ua1e1a'laru uec,{uel:ad uciuap uelruurp lur s^lrppH
',,DLurJDJ-t1o)uaw nwnl qoluo8un[ o:1otu.t:tdn1ou).tDl Ltzlt]q ,1uoi ptutlo.t
rDBDqasuDlDosJadtnSoqtaq iluotuat unltotqtuetu o161.oiuuolos.nJ?u tlutrrl
t1r:tltro8uof olntu 'nlons,)s,uD)lt{tDtD4|uauqDlal oilnt ng unp ,otttLn|Buolaut
nwol qnluoSuoI DIolLt 'D(r!LtDtltLt)ta1-LtDtllLtal
'niulldwastadttt,ttuntuoy qoluoBunI l t!D1ntu)tratuqo]at ote
nlntu nnqr [ota1-uoqttoual Ln1nuau)Lu
qDpt rlDItVniutytSSunsag,. :uc1tnqa,{uaru einI urel slrpcH ......]pqef Surled
3ue,(rur1sn1r1 3uu:9,, :uc4nq:r,{ueur 8uc,{qcqet.Bs.J nqv stlpuqcptd leqrlrp
lzdep rurslrpeqsEtEItA\,EI.,,nl?J)ut tcluu-tqouBlotluauawuo1:o,iuoutq 1o.inq
op-taruou Dl4olDpDtttut4 uotl)q)s Euo"ro_Buruo trottDuDqDIqoqas,naD)lsDlD
unslytSSur! n1o3un,iotln-ndo4o1uo11oBBuu ,qt[o,tt ,,,oi,,
rynliout uolo ntr oyotu
uoyolo8trauryD D:lrl,, :epqlslaqnerJagLunqBldenasueleues{elrpqtr)cdu
'r[eq8u€]uJln,{ue1rp quu:ad,11VS rlEllnln:^pd u,{uu.rcluc rq .ue)UteurplDdcp
e)Jrau cleur e.,{uclraq lepq nleietu clr|e ,{uuluu:cq;-ucdqlqas reuaSuau
qelepee,{u8uetucle1a:au uer,{u11:acl etSurqcse,(uuplruclxqiuaurIl_.prtuxp
E,(uuEl]?rquaru nulc 'e,{uut1;rerulruqplJtqpllV eururiue,( ql(r..n(s runqnq
-tun{nq qclcppntr pq uelclciuaur rureln ucr3uqag
1,qr,{r..rc,(s ron{nq_trtnInq
nelr qe,{rreptbutn{nLl-urnlnq reue;uetu qr{paly :tnqasletur1e,{uul.rcdrp
? u u , { u e l c o s . r a d - u p l p o s l eudr e l e p l e c l e p u r dr p J q l e q D [ r e l n s r r d
(20I-I0I :qepruni-iv)., D,iuDpDdDl aiD)jad
'(DIaJaLutqDNopudDl) nu
IDpl| DlaJautuolpnuDl D.lt1r,)s Btro,i1oL1_pq uo1n.i
-uouau nutDlrunpqasDtsnuDtu ttDb'uo1o3as opn t1n1a2 n,in1nB,9un:^ag .utrlttoiu.t4
nt1o1,y 13o1undtuoStta,loqDW qDlty .n pq Iu! EuDruat(nLuD:l)uo1/b,otuaut
t1o11yntuopnda4uolSunLatrp 1o):ll) t),\rtrsutunlun.ulnf luDpJ, n Ln,Jnj_lt)
n|\ott| tp uolDt\uDuzLu nuto)lDlrt LtDpllluDl uolqnsn,iuatunlnsstu ,nuropndaY
uaySuotalrpt4rI Suol pq- lary( alqDN DpDdll) ulrlDiuouaru nutol qolun|uoI
' u D u t u a qS u n i 3 u o - t o - 3 u n t d
r r r H , , : u c r u l r J l a qq e l e tJ A \ S q e l t V E l e r e u r
(menyebutkannya)dengantanpadimulai pertanyaan,kemudiankamu bertanya
tentangpenjelasannyadan ilmunya, ia akanmenerangkandanmenjelaskannya
kepadakamu. Maksud ungkapan"di waktu AI-Qur'an sedangditurunkan"
a d a l a hz a m a n y a n g y a n g b e r h u b u n g a nd e n g a n n y a b
, ukan waktu yang
menyertainya.Hal ini seakan-akanizin bagi mereka untuk bertanya tentang
penjelasanapa-apayang diturunkannyadan pengetahuan tentangnyasetelah
diturunkannya;Di dalamnyajuga terdapatdispensasibagi dugaan yang
mencegalluntukbertanyatentangpersoalan-persoalan tersebutsecaramutlak.
Kedua,bahwaini merupakanbagiandari ancamandanperingatan, ataubahwa
sesuatuyang kamu pertanyakanpada saat wahyu turun, penjelasannyaakan
disampaikankepada kamu dengan sesuatuyang akan menyusahkanmu.
Pengertiannyaadalahbahwa kamu jangan mempertanyakansesuatuyang
penjelasannya akanmenyusahkanmu, dan seandainya hal itu kamu tanyakan
padasaatwahyuturun,ia akandijelaskankepadamu.
Firman Allah: "Allah mema'afkan(kamu) tentanghal-halitu" adalah
tentang penjelasannyayang merupakanberita dan perintah, bahkan Dia
menyampaikan penjelasannya kepadakamusebagairahmatdanpengampunan
sertakasih-sayang-Nya,dansesungguhnya Allah MahaPengampun lagi Maha
Penyantun.Berdasarkanpendapatyang pertama,dikatakan bahwa Allah
mernaafkanataskewajibanyang dibebankankepadamanusiasebagaikelelua-
saanbagi kamu, sedangkanpendapatyang keduamengindikasikanbahwa Al-
lah memaafkanataspenjelasannyasupayapenjelasanitu tidak menyusahkan
kamu.
Sedangkanfirman Allah: " Sesungguhnya telahada segolonganmanusia
sebelumkamu menanyakanhal-haLyang serupa itu (kepada Nabi mereka),
A:emudianmereka tidak percaya kepadanya" menyebutkan macam-macam
persoalantersebut,bukan masalahitu sendiri,ataubahwa suatukaum sebelum
kamutelahmenanyakanpersoalan-persoalan sepertiini, ketikahal itu dijelaskan
l.epadamereka,merekamengingkarinya. OIehkarenaitu, kamuharusberhati-
hatijangansampaimenjadiorang sepertimerekadan menanyakanhal-halyang
rnerekatanyakan.
Ketetapandari ayatini tidakberhentisampaidi sini,akantetapiseorang
h a m b a t i d a k l a y a k m e n g a j u k a np e r t a n y a a ny a n g p e n j e l a s a n n y aa k a n
menyusahkannya,tetapi hendaknyaia memohon ampunan Allab sesuai
kemampuannyadan meraih ampunan-Nya.Dari sini, Umar bin KhaththabRA
berkata:"Wahai penungguair yang mengalir,jangan beritahukankepadakami,
ketika temannya benanya tentang airnya, apakah suci atau tidak, dan tidak
seharusnyabagi seoranghambabertanyakepadaTuhannyatentangkeadaannya
dan siksaannyayang telah ditentukan baginya dan disembunyikannya,sebab
seandainyahal itu diterangkan,mungkin akanmenyusahkannya, danpertanyaan
tentang hal itu semua adalah pertanyaantentang sesuatuyang dibenci oleh

74 - I'lamul Muwaqi'in
sl - "'surEuad n{ng

'?,{ucpe
Jr,elptnqaslalslrpEq-slrpeq sDtrpnl undr{sau
B,{um8uqes uep 'ueBunduel:od rp te,unftules ueurpuadte:efs 'ueq (qnlndas)g 1
r:cpqrqaliue.,{prcqesEuSueluals}rpBq'rueqrrp (qnlndeslgl r:up3ue:n18ue,(
uEunJuedsnse{ruelepueiuet ?uo1odueSue:e1ad ruue?uaur slrpuq'uruep[:ad
ruelepeurnl rlrq:n33ueueBuapnqpn,ueq3uc1ua1 slrpeqelnduer>1ruaq;r,e1p
e,{use1r1en1undtlseurn.,(,e:uep sefrb ppeduEpSuernlrp8ue,{{EqEq-{Eq€qral
u,repal 3ue1ua1 sllpeq ue{nlnqepueu ncrloq c(u1csrtrquerqruap dclrs:oq
urpuasqp.JrueH nqy n{ e.ruep sefrb epedr:ep3r,e1pslrp€quslnlnqepuau
qrqalqcJrueHnqv qeqzcute,nqeqteqedasrlEJruBH nqV ln1r3uede.re4
Jl.elq slrpeH ueeunSSuadualnlnqepuatr^l qBJlu€H nqV
'n,{,erSuequoo{ tcnrIqrqalntr
Jr,?lpstrppqqeqag r,(.e:nlqu epzdal
u,{ueuaq4rpn u?p sllpeqrlqeepedol u,{ucyeqsn,mqerq :qe,,'rufuau n1qe,4y
'e,{uuiau Ip
JI.elp slipeq urelosuBlntuauaruIBprt 8ue,{3ue:oasasreua?uaur
z,{uepedale.{uegaqe,(esuerpnruay n,{ BrBprdLlepJr,plpslpeq epedSueSadlaq
qrqal e,{u5 :ue1e1e3uaru e?nI leqr"uegurq pururlv urq qellnpqy u,{urteq
trr"lep nlansasur1r,{unqua,{uarun1ln,{,e: ue8uape,trleg:aq8ue,(3ue:o errrqeq
ureiuaul nure{ qellept; :ueleteiuaru E,{ES qE,{pre8uapuarue,(eg:uelele8uau
lequpH ulq peuqV utq qellnpqy e,4uesr,nqrq uclelcBu:u pnECnqV nuql
'nF,pruelpunSSuaru ueSuape,n:r3:aq{pprt Efes nlnp e,{ue:11as u,4u1req
qe13ue1y euuat e,{ese,{unsoues 8ue,{ uelnqrue: e,{u1e,{ueqDdelaq€)pru
'ue1nqu.reJqe1 nles ue8uap seleqrpn,( e.t uelrpsep:aq uelrcdues e,{es8ue,(
dellssE,{uIcpuPes 'qellv [ueq u,{usurulassrBueuau
B,\\1€J 1n1unseluedqrqal
8ue.,( 3ue:o epe lepll lEqEpt;d i, srBueuaur leprl €,(eseuprureSBg :ue1e1e3uoru
B r C a s r S u e u o un u t e n q u e u r ? u e f e d e ' q s l l n p q v n q v r e q u A \: e ( u e l r a q
und c(es eSSurqas sr?uuuauc.{uleqrlcruu(eg e,{ursrsIp Inpnp efes ueles
ueldrcn8uau qe1a1a5 e,{uuerlurualuelqeqa,{uaur u?rpnua{ 3ue,{1r1eslees
seuv urq lrteI trBpudal3un[unyaq qcu-radefes :ueyeleSuaru rqeu.e[-1y
'e,{ururle .,{aruleprl rpI-rlelas rurel uepefese;np-pSnpueuqple,{uequrel
Ieprl llp\-rlplas truel :ue1e1e?uatu spuv urq 1r1eytr e,{uese,trqeq urlsst\ urq
lsrJEHulp unuqBSqalo ucltefu,rurq :ue1e;ciuaupe1eq1n11 urq rbeg
'e,{u4t1ouauuple elarau elpu 'u,{uuzSuepued ueSuap
ue3ueluepaqtdelettenl qrqal 3ue,(urDIstrpcqupe e>y1'te1e:e(seuepedal
u€IsDnppqeslpuep lpdepuodepaq-req3ue.{ s{areu ue,'rreleu{ntun uslcuna
EIaJau uBrpntrte) Errruetclaraur ucle'1r.u1pe,{uselrpnlundrlsaru'e1a:aru
ue8uupuedueSuaprcnsas3ue,{slrpeq-slrprq'e,{u1o1o4ueBuetuaUaq 3ue.,{
{eloueur uep c,{uledepucd uciuep rcnscs 3ue,(slrpnq-stlpeq crrrueueulur?Ie
e,{ueqe;1a:ay,1
runlnq Sutluauarucserq:a11geueg 3ur,{ ?uero-3uero1e;rg
run1n118ue1uauatr{{lleued 8ue,{ 8uu:g
'.,rnqera8uaru
qrqalqz11yqn33un5 (e,{uuel3ue:auau{Bprt)rmrp
qe11yeSSurqas'e^uuelSueroueu
Iuun rJuaquaurJIAS qEIIVBuarel :q€llv
Metodemendahulukan haditsdla'ifatasqiyasdanra'yuini adalahmetode
Abu Hanifah dan juga Ahmad ibnu Hambal.Namun perlu diketahuibahwa
haditsdla'if dalamterminologiulamasalafberbedadenganterminologiversi
ulamakontemporer. Yangdisebuthaditsdla'if olehmerekaadalahhaditsyang
oleh ulamasekarang dinilai hasan.

http://kampungsunnah.wordpress.com

76 - I'lamul Muwaqi'in
,l - "'Btueuad nlng

-Ens3s'rp?[qellnlnsPdleqcqfsucrSsqas (r]l pltJrd)lPslv ucp 'qcuuns'ue,Jn0


u?8uapup8uotuau:q?up,{nlcnsasq?lppr? qB.prqtnqasrp3ur,.1:uelzle8uaurprc7
'1,ge,{g tqeg-.ty uelcq qrqpqp\^
lmp le{e,nr: Inob Irqure?ucur1e,{uequepse,{rb
uzeunSSuad uEIIeSSuruauerp uurpnurr) ,,blpptSsV lr{Bg nqv :rdepuad
ue?uapuelSutpueqlpnl! sc,{rbryrf rSeledy rlapu.d qnunquaut uelenqrad
uc8uap eruzs n{lrrnuorx se,{rbuceun33ue6,,:ueletc8uarutrqcsJ ulq prez
'e,{uledrpuad
lrqueSuau ry,{urq nuel pre.le1 q[lpslrx reuciuau ueiuepued
Suelual lrqesl urq prpz uep lrqrusnuey?ue,{qcqzuu qelcp?rul :uz1e1e?uau
8ue,{ . qe.'r,rq11
IE,11pel-ly slerr4 rJ prelcC-lv qpllX,, !p u,{uprpcIlnob
uelup selafqrqal1€drueururlpqpqer^ n,{.u:muaiuautr. ge{g ucBuzpur4
'roBpEq
Btr!
8ue,{urnlnq u:alqord unlqe:auraru ru[lcp ul]sppuslre3rqase1a:aruuclllruad
uepn.,(,e:uclrpefuau sn:uqur1 r,{ursuen{asuo)elr{ sstrlEn{rqrqelauntuel
BIaJarusctrl?n{luq up8asurelep'ntreuarey'Qr,ue,{sprqseberu) urn[n1
1e,ue,{s
-uenln1delSueuarut€dcpe3SunlJsn,(qu,re,{uun:n1qe:efasrnqnla8uaure1a:aru
t3r1qequrettqu1r1epr:da1 r{uue1redue,,{uaru ueplnsed qeuunsu?Irs;pfuaur
E{ararxsuarEI ntr 1e11leru:oq:a13ue,{uclnpnpal uelup e.{uuu>lludurauaru uep
eqaraurepcdal c,{51teuqe:uc{ql'rn3uaruqellv eIBI I e,{uqupnsas rseraue8
qalo r{rlrrurp r{uprt8ue,{ ueeuxtnJl rlrlrueu und u1a:arulnse1 trunuJ6
'ue,rnI undnuru'1r[uI']crnp.JurclBp{rcq qellnlns?dlpqeqcsu:rd r[nuaurqela]
JIAS WIIV :uc{Ete3uaurr.gll,{gurr:uI 'ruolu;.EZ-zVpeurueqnt{urquEsBH-lv
qelo u?{BtErIrp cuctulcSeq:s',,qrt,{rpcpqSeg-1y qelesrd,,qetrl uelEC
'e.,(utlrlrurp3ue,{szlrlrqedequupuuetrrclna{
IrepleqIJIplp.depe,{uqelatasrscrauaBucBuape1a:aruuenqelafuaduepse1llen1
[eepaqrad leqeqese.redqBIcpBurcl lcpu uer{ruapassnrlrqedeqrlrlrurau
'n,{qe,n
3ue,{e>1a:a11 lnseg qslesr.ruen[n1rurequucruuep'lr,{\{l]lrescn3ueur
e,(uun:nlsaso:drnqulaiuaure1era11 'r,{unu1r senl urp 'r,{uqe:1geu-tnduras
'e,{uuerr{rdqru.raf'efurlcq qrsraq 8ue,{ elelaru qBlrpc rur 3ue:g
eure8e
qclcserutrlcl?pqrbr'.;3ur1ed8uclo r:ep n,{ er qelepeerueilad n,{,e1.I
:qelepcr[nfua18ue( Qcdupuadlrdepuad)
nf.ur-n,{,?rEIB]ul?
r(l

VANIAIVJ VIAI.INV J VW NV(I


IfNdUgJ ONVA (JVdVONfld NA.YU
tu yang kontradiktif denganperkataansahabatadalah bid'ah. Penjelasan
mengenaihal ini danpandanganSyafi'i yangmengharamkanpemberianfatwa
yang bertentanganclenganqoul sahabah,akan dijelaskandalam paparan
berikutnya.
- Tidak Ada Orang yang SebandingDengan Sahabat
Maksudpemyataanini adalahdalamnlasalahra'yu. Tidak adagenerasi
pascasahabatyangmempunyaikualitasra'yu sepertiparasahabat. Bagaimana
mungkin kita dapat menyamai sahabat sementara pendapat yang dikemukakan
olehmerekaselalumendapatafirmasidanlegitimasiAl-Qur'an. Misalnyasaat
Umar bin KhattabberpendapatagartawananperangBadardihukum mati' maka
A I - Q u r ' a n p u n m e l e g i t i m a s ki e t e t a p a ni t u . D e m i k i a nj u g a p e n d a p a t n y a
mengenaikcharusan berhijabbagi paraistri Rasul,rnendirikansalatdi maqam
lbrahim.Termasukkecemburuan isteri-isteriRasuldiafirmasiolehAI-Qur'an:
"Jika Nabi mencaraikankanru,boleh jadi'fuhannya akan ntentberiganti
keparlan,tatlengan istri-istri t'ang lebih bttik daripatla kantu vung patuh darL
beriman" (At-Tahrim:5). Kcjadianlain adalahsaatRasulullahtetapmensalati
jenazahAbdullahbin Ubay yangmunafikmakaUmar berkata:Ya Rasulullah,
dia adalahorangmunafik.mengapaandamensalatinya ?. Kemudianturunayat'
" Danjanganlah karnusekali-kuli nrenyenfuahyangkan (jenazah)seoratry1'atrg
telah mati (liantara mereka dan janganlah kamu berdiri mendoakandi
kuburnya" (At-Taubah:lt4).
Peristiwa lain adalah usulan Sa'ad bin Mu'az mengenaiperlakuan
terhadaptawananperangdari Bani Quraizah.Ia mengatakan:Sayamenyarankan
agar para prajurit dibunuh, anak-anaknyaditawan' dan hartanyadijadikan
rampasan.Maka Nabi pun berkata:"Kamu telahmenetapkanhukumanyang
juga tlitetapkanolehAllah SWT". Demikianpula ketikaorang-orangmeribut-
kan keputusanlbnu Mas'ud yang dianggapkontroversialmengenaihak-hak
isteri yang diceraisuaminya.Kata Ibnu Mas'ud: Keputusanitu berdasarkan
pendapatsaya.Sekiranyatepatmakaitu dari Allah danj ika salahmakaitu dari
sayadansetan.Allah danRasul-NyatidakdapatdisalahkanKarenaitu menurut
s a y a i a b e r h a k m e n d a p a tm a h a r n y a ,w a r i s a n ,d a n j u g a i d d a h T i b a - t i b a
sekelompokorangdari Bani Asja berdiri danberkata:Kami bersaksibahwasanya
Rasulullahtelahmenetapkanhal yang samapadasalahseorangwanitl suku
kami yang bernamaBaru' binti Wasyiq sepertiyang telahandatetapkanitu'
Maka Ibnu Mas'ud pun gembiramendengarhal itu.
Oleh karenaitu, sangatjelas bahwapendapatpara sahabatRasulullah
lebihbaik daripadapendapatkita sendiri.Sebabpendapatmcrekamunculdari
hati yangdipenuhikeimanandanpengetahuan yangmcndalamterhadapAllah
dan Rasul-Nya.Hati merekaselaluberinteraksidenganhati Rasul sehingga
merekadapatmentransfer ilmu dan iman darinyatanpaadapenentangandan
keraguansedikit pun.Maka qiyasselaindenganpendapatmerekaadalahqiyas

78 - I'lamul Muwaqi'in
- -'auluuad url.rg
6,

InlBlrBIB,{utpeftJlr€ua8uautEdzpuedqrsrlaslaqleqeqpsBJ"de,rqpq uB)ple^uatu
,4AVSlqeN E,{uu?leueqalu(xe[rp urxBsleqrle{EdesrpqBlet 8ue( n,{,€l
uuercl ueqrtrrep3ue1 gc1ep1ulrpJBIES eueln e:ud qelo eurJalrpBuef nele
teun qalo grledasrp?ut,{ n(,e: qulurrlnfua1r8ntBuu,{ e8pal nf,.E1.C
'1edeqnele e,{uen13ue:o
leue epudal
u,{uegeqg77nele= uE{srJc,reuer unpay 'dnprqqrseu3ue,{enl Suuo undnuru
uuunrnta{DJrlruaur {Bprtuntrteu1e33uruau 3ue,4Sueloqelerqelelel uelul?rp
Buarc{ 'nqr nles 3ue,{efuerepnes^ epedal ufuel:eq ue{sr[n aru Er eurpuad
'un,:n|
1e{ecnp epedrlplEIEIqelpseurueltnqe,{uaruqelal qellv rur ue8uap
ue8unqnqagselelp qe1ep1reua8uau:u1egnqy n,{,e:e.{upsr141 .qseudepeqral
ureJepuau3uz,{ ueureqeuadr:r?pJaqunsJeqrur nf ,e5 .lrlep uplnseplaq
8ue,{n,{.u:'enpa; e,{uurn1 luqrqrs e:educp:r1eg nqv qalo r:upurqrple8ues
rur rueJeu n,{,Dd JrJppSunlnprp nduel n,{,c: ,eueuad .ulereu Bnp ep? nlr
n,{,u.le,trqequulele8uau ue8uapqe,r.reftp ledepselerp uer,{ueuadenpe;
'..EIElJurp ucltedu:trp
pr
UEI? eleu urpuesc,{uledepuaduu8uapue.ln|-lV uelseyalueuedersSue-rug,,
r q B N e p q c s u e 8 u a p . . n , { , e :u e ) J s s u p J e u
q u , : n f u e l s e l a l u a u e , { ? sB . i t f
a,{BSrouaqueu uep BlaJueuue{B {Epo 3ue,(euzurrunq uep ll8up.L,lBIrg
nqy uec1u,{ured llluoquolSuau eueurefieq'u"r{ruep Suetuau eyrl
'uaurunle{upppnl SueroBdun pSSulueur
3ue,{3uu:o qelerqelelu{ u,ttqeqqe,\\cluaurelp eleXutal .ue1asuepe,{esuep nlr
e{eu qEIBse:1rtuep 'qe11yu€p nlr BllutuJruaqe,(esueqe,tref elrp .e,{esn.(,e.r
ueSuape,{uqp,,(pfuaul ue>1e e,{cg :ue4;le8ueurerC .(ueunlnlal uep enl 8ue:o
rlrlluau eduelpt3?uruatu3ue,{Suao) rryI?IDIqelastrrxreueSuaur e,(uelrpquuad
.IEIEg nqV :e1eryeqrq.e,{g-sy e.{uesu,trqequelele8ueu; peruqV ueul
'e,{ure8uqesuep 'qplplt?{qeleseu;,:eleg
trq:el urnleqaspluq nns
8ue,{elrue,r rieq c,{sruep qr:q8uu 1e1es ueeuesleladueqrfe,tra>1 ,uBIpEruEU
esendueqleleqruaru 3ue,{rnsn,{uaru
uep lrueq nqr r8uquqsru 3ue:oepeda:1
ueleu uaquatrr ucp esund elpebiuau ueqrfe,tra1.ure:qr uere>pfuaqeuulas
u)sr-ItuEns^
ue?unqnquD{n)EIatx3ur,{ 8ue..ro rSeqrleq r3ueln8ueuuesruEqe{
3ue1ua1n1a:au n,{,erelnduurlnuaq uesue,r,ruelSequerlsedleptlalrpefta1elrf
qplereJuelep .rlnB,,qeprseuSuelualteqeqesnf ,rlr qeleperur pq qoluoJ
'efg-rlepuaqa4rp3ue,{
u[escdcrsr8equeuuquuad urll:aqruatrr uele qBIIv puaJel.slrpequulselafuau.r
e18ueruepp e,{ulepuaquBIuaq nue{ 8uu,{n,{,e:,nlr BuaJs) .qseu-qseu
qzlepen,{,e: uelep uclefrd uulrpeInu.relsnreq3uetr :uelule8uarurpruqn;41urq
qellnpqy .reBuapuaue,{eg:u121:aq uepqV rur IEr{ru?lpql runlnq qtequnsruelef
qepnuredtuatuuep'n,{uun>1reqa1 uu11nlunuaul .e.{uuunlnt uelseleluaru,qs€u
-qseuuplrrsJtuau Suef tedepuadqelerl[nd:a18ue,(enpaq n,{.EU.Z
'llqleq SuBf
qadar.Kemudianmerckabersepakrtbahwalailltul qadrr terjadipada7 (tujuh)
. a s u l u l l a hb e r s a b d a":S a y r r n e l i h a tb a h w a
h a r i t e r a k h i rb u l a n R a m a d l a nR
pendapatkaliantelahbersepakat pada7 (tujuh)hariyangterakhir".Jadi Rasul
memandang hal itu sebagaikesepakatan seluruhkaurr rrukminin.Karenrumat
te{aga dari kesalahandalarnhal yang telah disepakatibersama,scl.tingga
ketepltandan kebenaran ra'yu harusberdasarkan kesepakatan bcrsarna. Allah
SWT telahmemuji kaummukmininyangselalubcrmusyawarah dalammengatur
urusanmereka.Padamlsa pcncrintlrhannya Urnarbin Khaththabselakukhalitah
s e l a l um e m i n t l s a r a nd i i n b e r m u s y a r v a r adhe n g a ns a h a b a )t a i n n y ad a l a m
menyelesaikan pcrkarayangbelurr aclaketentuannl'a dalamnash.
lmanrBukharinrengatakan bahu'asanya Mus:ryyab bin Rafi ntengatakan:
p
A p a b i l a U m a r b i n K h a t h t h a br n e n d a p a t k a ne r k a r ay a n - qb e l u m a d a
ketentuann)'a dalamKitab dan Sunnah.nrakaia nrengumpulkan parasahabat
untukbermusyawarah danmcncarikeputusan bersama. Jikakeputusrnitu telah
disepakatibersaml.makaitulahyan-edianggapbenar.
4. Ra'yu keempatyangterpu.jiillah ra'yu yangdiberikanselelahterlcbih
dulumencariketentuan-ketentuandahntQur'au.Sunnah. dankeputusan khulafa
unasyidinatausalahseorangdati mcreka.Jikatidakadamakadengan pcndapat
salahseorangsahabat.Kalaupuntitlak didapatkanjuga, maka dengani.itihad
dengantetapmenrperhatikan ketcntuanyang adadalamQur'an, Sunnah,dan
kcsepakatanparasahabat.Inilah ra'yu yangdigunakanoleh parr sahabat.
Ali bin Al-Ja'di mengatakan: Kami diberitahuoleh Syu bahdari Siyar
bahrvasanyaAs Sya'biberkata:[Jmatpernahmembeliseekorkudadariseorang.
Kemudiania menbawlnya tetapikuda itu sakit.Ia rrengcmbalikrnnyirtetrpi
ditolakolehpenjualtersebut.Urrar pun berkata:Jrkabegitucarilahsescorang
yangdapatmenengahi masalahkita.Orangitu mengatakan: Sayain-tinSyuraih
Al-lraqi yangmenengahikita. KerttuditnSl,uraihmemutuskan: Anda (Umar)
telahmcngambilnyadalamkeadaanbaik dan sehat.Maktr andabertanggung
jawab sampaikudr itu dikembalikan. Umar terkejutdengankcputusanSyuraih
y a n g t e g a ss e h i n g g ai a m c n g a n g k a t n y sae b a g a qi a d h i . I a p u n b c r p e s a n :
"Janganlahkamu menanyrkln kctcnturn-ketentuan yang sudahjclas dalam
Kitabullah.Jika tidak karnudaprtkrn maka carilalrdalamSunnah,dan kalau
kamu tidak nrenenrukannva daianrSunnahmakabcriitihadlah".

80 I'lamul Muwaqi'in
| 8 -- "',8ru8uJdnIn{J

{rprt;-ur^ nurppdi\ ( IprhJt) ;uptrP ;-ur:inltnsa:-ulTrcln:aur3uu^nuLlr;u:a


uctnl{if,q;-ur:{qelrsrur rluaiucrLrqrlrul.'rlur:l 'qrlrurrqudrn:rpnutay qrdLtn:
ttrp u{nq-r]r{nqriurpu rlp;uirprltrJJ)1uIllJLLrslrtl uc[lnlnrl uu1.rr-"purq;-u:Lu
u t l l l r , { N I r q u r q r q u r u t l u r s r L l r rl n q n l i a l u . r LrU - ' l r - ' . rn
- '\J\. r - - ) t - - l B q q
t :r1l l \
r,{uqniSunsasc,iuluqrra{uriu:p loliuolrslJq ua-nprp 3uri 8uc.roniltl prL:
ucunlnq rqnllfrprp:u.rrcl iur,i;-ur:o nql (nslccllqsnp ulrs)rso) ul)t.rJqur:rrll
qeurJd;uei f,uuror1r;n:a1urrl iur,( urr;-tqts dr:prqrellrpr qrlrpu rl'lJ.rrLLr
u r r i r q ; r s ' n 1ut I u I I l s n uurn r ) r ^ \ q r q q r l l l r q u ] J ) ( r n l l r s a : ^ Ju) r) l r q l r q i r lr u l l J | f
;-umrr1a;i-rac1 sniauJur-snrJl rlntrl.ralrprdrir| )Il]q qlqJI qlrlupltlt]t rltl.tru.q.tl
cped rlrqLlrJIrlrqes unclrdrqJIo uc)lrlrqrp r&rf Icprt 1r rllp'uc)lr'tltlrlllpr[)
snirq nlr ul.lrueqal uiuqn;;unses cuJ.nr) Lrlrlr.lqJI Dpudn(n?,{ltqu..Lrr
tr;dnpiur:,{(n:rq) ynfunlccirrullcclnpurur nurrl r:lrqrcll'lrqLunnuttl qulat;-uci
uil:-rltnde{ rsl.\J.rau lrdrp nurcl ru1uuqun1dr111 nLull qrlJl;rrB,{nLUursnlndJtl
q : ) 1 or ; - u r 1 r q : 1 1l ] s ] ] . r i t trrl r ] - . 1 - l l r l J \I l L L I r -q- )r - - 1 U r : ; - t l|ll:]1q l - a l J I l pL U n l e q
iiuri pq dr:prq.re1 Lrr)nlrlrp Inlun lrdrt iurlcd iur,i qr;1n1r clrqrg rurucsnlncl:r:1
ulrlLIJqurJtutcdxp nut{ t;yrru 'ndurrur)r:prl lr r:lrf rclll:1, urlr:aqrp trclr:p
r(u1rq clltu riuurlsr:lliirtru rlr:1.rt irru111l,{uurxl\\)iltprru\rl)iuq[rlur1r:duplr
rrclurlsl,{urprdel otlurelqclrrrqrluni lllnqnlunsnulu u,irr}rdtrJlrll cllr )rlln
Srrr:i(1r;r1nlulrsurlu,\\IcpuJLLr ;ur,i ;-ul.rorlte rIrI ul]Ilrlnrqrpirru.i nlunrrs
ur:1urrJlq;uarunur uulueicqrp iur,'i ntnn.-:sullplrqirrlru ;-Lrcr( utifurl.rld
rlrnJe) 'urrurlsnl^l urnr) qJJou|){nlnlrp tl)(hrprrrurp uerlirr:l)a6r:,iur1r1ouaur
n-ur,{({rqrd);-uc:o r;-lt1urlqrli:,trp qcdrunsurp triln;r:l r;rq urlqrll,trp nlr
ul?rtlnqturdnururlrpce{drprq.rJturchr:rqsnlncfurq 1upr1qruJl ;uri iui),rouop
num{crunue{uri]'ur;-uelu {rpll tcuiolljJl rirrr,iirn:.ror;-;urqas'l'rruLur\l'rtnd:u
uep nururtlclrlrurlep rrllnrrudrlrppnl n,{uurrulsyllrclr;durt tlrl ultruacl:1
uclw:rJrquerul,iuruni upc )irp11r.{uqr1;-;un\:g nurrpr:dr1LrrlnlirP ;'ur;i
r.rr1'lrcllnrrrrsqllrrrrrqlclnlnlu:ur;q nnlrrp snrr:qiur;i ullllluelJtlrpollJurucp
clrlol lrJrs.raq qriupr rurIr,'r{unsnlnaleln,iuqniiunsl5 np.rq rllrlll\r.. :tnlri.r(l
rrirqrs r,iurr^r iur,( r.rr.,isy'1yrsntra1 nqV Intun tr.rn\-srluuJurqculrd qltrurlri
urq.IPLU..l :u1r\1r11ra-u3ru Lur\\,\\v I\' nq\/ [ iUll\r:\\qr](l rrI--)rrLlI)rfrlll nqv
r-rB..rsv-lYcslrl,{ oq\r r:pBOJIJr?ruillsJnq

VANINVSV'ISfNEdNVO
SVHJHJ,VHX NIfl UYWN J,YUNS
a d a t l a l i l n y ad a l a m A l - Q u r ' a n d a n A s - S r L n n a(hA I - H a d i t s ) k. c n t L t t l i a n
qivaskanlahpernrirsalahan tcrscbut.dankelalileh perumparritanperumpama-
annya.Sclanjutnya herpeganghh kcpadasesurtu-vangknmuhlratlebihdicintai
( d i r i d l a i )o l c h A I l a h d e n l c b i h n r c n v e t u p a( n i r c n d c k a t ki )e b e n a r a nJ .a u h i l a l t
e r l o s i . k e . j c n u h a nk .e g e l i s a h a nd.a n n c n y a k i t i I r r a l r u s isaa a l b c r s c r ) g k c t a .
Scsungguhnva kcpLrtusan yang bcnar akan rre-ndapat pahrla da;-iAIlrh dan
scJaludikcnang.Baran-usiapa yrng niaml'atulusdalanrkcbenaran, sampaipadrt
c l i r i n l as e n d i r ir.l a k aA l l a h a k a r t r e r n c l i h a lraa h a s i ar a h a s i a n yfa) .a n m e r e k a
y l n g b e r l a k Lcru l a sr n a k aA l l a h a k l n m e m p e r m a l u k l n n vKaa. r c n aA l l a h t i d a k
ncnelirraselainketulusandarihlnblNya.Nllk:rin-tatlahpahallAllah.r'eze
clanraltrttrt-Ny'a. Dentikiandan l1?.i.ia1rarr".
Apl l,lng ditulis Urnaradalahcltilliir)r'lng blik dln cliterinra oleh para
ulama.Di dllarnnyatcrnluirtllndasan-landasanhukunrvang prtLrtdipahami
o rl e hp r r aq a d l i( h r k i r n )d a nr n u l i i .
d a nd i r e n u n g k : u
Pen.ielasan Surat fJmar bin Khattab TentangPeradilan
'Pcrldilan
Pcrnyataan Urnlr: adaliihkcu'njibanyang tetapdan sLrnnal'l
1,ang diikuti secara kontinyu (terus lrenerus) belnraksudmenjelask:rn balrrva
keputusanseurlrtg hakinr dalarn peradilan itu tda dua mac:int. Pcrtanra. yang
bersifrtwilib dan telrp sepertihukum-hukunruniversalyang ditctapkanoleh
Allah dalam kitab-Nya.Kedua. hukun hukun sepeftiyang ditctapkanoleh
Rasulullah.Dua hal ini disebutkanjuga dalam rirvavatAbdullah bin LImar
bahrv:lsanya Nabi SAW belsabdrr: "llnu ilu ada tigr macamdan selainyang
t i g ai t u h a n ) , i l l akhe l e b i h a(nl a t l h i l a h ) . 1 ' a kinLir u t c r h u , : l aap) a ty a n gn r u h k a m
( p a s t i )S. u n n a hd. a nk e u , a j i b a n , v a a '.
n t-lti l D a l a mt i u a y a t l a i nA b u H u r a i r a h
nrerirvayatkan bahu,asanya Nabi pelnahrrasuknrlsjidtlannrclihatsekelompok
orrng duciukrncngitlri seolanglaki laki. KernudianRlsul bertanya:"r\da apa
'Il
ini ?" Merekamcnjau,ab: adalahorang)ang paling mcngctahui(allanah)
nasab-nasab Arab.rnasalah ke Araban.svr'ir.dln persoalan yangdisengketakan
brngsa Arrb''. Lantas Rasulullahbcrsabdr: "Pcttgclaltuuttdalutt perkLtru'
ptrkurt itu tidok utlu gutrtttu dctnkctiduktulruantcrhudapntttjug,a tidttk
bcrbuhul'tt".LanjutRasul:"llmu itu aclatiga maclrr dansclcbihnyahanyalah
kelebihan".
Pemahlman yung Benar adalah Nikmat
n m l r : P a h a r n i l l hp e l k a r aI ' a n g d i a j u k a nk e p a d a m u "
P c r n ) , a t a aU
m e n u n j u k k atnn h u a p e n a h a m l n1 u n - gb c n a rd r n i a t ) ' r n g b a i k n t c r u p l k a n
nikrrat tcrbesrrvang clibcrikanolch AIlah kepaclahanrbaNyl. Bahkantidrk
adakenikniltanyang lebih bcrharga.s!'tchh lslarn.selajnkedur ital tcrsebut.
Kalenakcduanla rneruprkanpilal lslurndartllndasannl'a. Seolanghar.nba vang
memiliki pcmaharnan benarakantcrhincLu- j
dlri alanoran-uorang1'an-e dinrurkai
Allah yangniatnl'atelahrusrkdanjalanoriing-orang sesatyangpenlahamiinn)'a

82 - I'lantul Nluu'aqi'in
t8 "'BruBtlad nlng

qelepPr,{rupueqas^ 8up,{iuun uenlh}r,{qcq Inql?lellptcdBpnlrs ut(l


'crrnireq
)rpll IJEIaS rurci- u,iuur\npnp3t{ cjllru ult)rrlUJlpntl srinl urrpnLurl .ItlrLltlu
nf;lr trrultpursnJn)tpq '1l]I11lr,{sr?ur
urr;unrrJde)isnln;uaur spintJsq3u[.{
cstna-uf,d ;-uu.roes uriurp nLlls e,iuri-ollluy t:,iuu|1ln1a1ueiutlrq;1 qeloltli
lrllltu ur)lllulls)|llrplrprt ulllnuaqtl clrl ,niuryy ur:ruuslrltd LOt?l|p
)rlJI,tJl
ulrluJqJll ultpn\J{ u,\\qBqur)pns)lurrp'.,uleues1t;1ad tduel c)rf utjrucqa)
u l ] ) c . r t J I q u r e ruu n ; - . r a 1
q n p r 1r , , i u q n 3 3 r r n s a :5u. l.d r 1 3 u n u r r p n r u r )

'(eiuucy:uraur)et:lq qclotldurcur
..Iriut,(u.-e1r.ro1o ueT,,uni:cdrueur
I n l u n u r r I C L {u r : 3 u l : c 1 a du l p I l . t c 1 l a dn l u n : - r u u i u r u l u r i L r c , t L L n t y n q
ppcdtl clltrl urr.rJqurad uc3uc.re1:rd utl rsclrlclurriuarrrrurlc,il uc,rrsJeuad nlens
rrtrlcCI (881 ;qulnbtg-ly) ,,urt1o1npotl,ll nlt DtJDtltlDsn1nt),lDtlutru!nult):l
'lttDq uDlD[uDiiuep uDl D.tDjlntp
4nltutStutIuop urDl fiun.i uDtiDqts.Dt.totl
IID:yDLIau nLunltlt)l|nq)stloluD;luDl .lrlar',, :qltilVunu111 rrciu:p ry1rrastur 1g11
'r,{urunynqucsnlnclelulrrp
urp uclulaliursrp fuc,{ u-rn1.rcd qe1.,plr,(upnsltLu
nrueprrlal uu\r\nurJIrp 3ur,{ ndy.. :.reur1-.1 untlr{uracl r,{u1nluc1r5
'rr:-rl[eLu
1rq-1equclSurlrqSururuclu rlcru rtn)rrp)1]prln1r1cqrlrqrdy.s-etr
rp ciedn r;,(r:dnqalo nlnu:drp u,{uucltrurauaur ul)r ltqrqBs clld ut:^n)ndcI
uusnlndal ucp 1r.t.ru,{s utliunua:aiu ;-rmi l1e::ru ,nlr luJro) qal(l
'3ur1:1aquctilq nfrq
ur{Jqor tcqrleLuuuiuapjusnl ucqnlcsraq)Nprl:)
rnqctriuaru trdBp;-ur,{ Jnsnl rquu u,(rrrs:,1l]:^ IlulLlrr:iuqaq.1.,{5-1nsug ulp
qrllV ullinq rnqelaiulru1n1unl,ruun:1rprp urqrli,n e1_ur;qr li,n:1 ucp sltrlcri
nunqnur:ur 3uc,{3uc.lorpltpc urrlr:lnqesrp;l'ul.iiuElg r;1cqr:tl nlls lcclupu:irr
qclusel rl urp c1lLl;cllnp leclepuaur ur{l rtuaq u{r[,sr]tprp Irq cnp rLulqrurJrL
;n1un u,(uuundurcrua{ urllcurr\-tllru:u iue.{ cdr:r.-qrq:g .1rrq uc;-u..rp ru:
lrq rnpal uulrsult,\oiJ,l 11e11'u.(g ursntn lu:\\JIuuluclucsrp iur:i rtr:1r: r.i1
-qrtr) [mirp qpllVrLrlllnq trln)nqru1l],i.sur1tt.rurtllD iLrr,iurqrlc.\:\,
1rdrp.rr1
u l q t l l , t a l d r p c q l a l u e u l q l r u r d i l t l r r v . l t s u l t l r p . l u u a ql r u f , q t i ; - u r L 1 ; :
riurunpp rp;'unprn:11r1 3ul,i 1r;ayq luIJ)irq ucp:-llrlu:uch:pur1ta1 ururcqr:1u..*
'DtuDl.t)dtur
ln1tJoqJrqtnp rrrjtlqruJuredurl.ntuJq n-uti nrnlnq ursnlnd:1;11
lr,r]lf l,r--)qtoeur Inluil tUrlrq nlt]llrljnur iuuoas ra-uqurlSunruqr;JIrprI
uptlll?qelxad ureJaI^l en(I uEesBn;uad

r;,(urlir:a.'r
urp nsjuu r.\\r_'qucqltuau'uPil,\{lllJl rlrqulRuau'ulll|sJsJ) Urp ut_"lru.:)a:ti
'uelnrnqel uBp u|{r|qJ) uullepeqtxJ[r
Inlun r,{N rqulprl rlllq ruxll]p rlf:.\,.
iur,:,{e{cqe: qclppeJruaq iuc,i ulLucqruradBWI^{.trlr\ riir.:
utllrt,;Juedrp
uorJotuctrl usllrlrrruasiut,{ c:e1:oclen11l,{uurrurqeruod-utuatlurp r.i_:,:,
sn.tn18ue.{altsnulu lpeluaurele:Jnr ucllurJp uc;'ulq .;irrudruritr.Lu_- ;.
m c n d o r o n gp e l a k s a n i L akne b e n a r a nS . c b a bt i c l a ki r d ag u n a n y ab e r b i c a r a
kebcnarantanpakita nrampunrelaksanakannya. Ini adaiahdoronganuntuk
mcngctahuikebenaran dankekuutanpcllksenaannya. Allah SW1'tclahmemuji
orangyangmenrilikikekuatan danpengctahuan dalarrrrenglmalkanagamanva:
k o n t i : I b r t L h i n r I. s h a q . d u n Y a ' k u b . o n g
" D t n i n g c t t l a l tl r u m b u - h o n t b u
ntntpuntui lterbtrulrut-perbtrutan bt'.surduu ilntu-ilnurlo?,q/i'r,qgl" (Shad:45).
Kcvajiban SeorangIIakim
Kcnudian pernyataan Umar: Dln.jadilahpanutanba-qirnanusiadalanl
kcdudukanmu p ,e n a m p i l a n m dua . nk e p u t u s u n r nsuc b i n u g a o r a n gy a n gm u l i a
tidak r-akustcrhadlpanial'arrudrn olang yang lcrrlh ticlakberputushalap:rn
d a l i k e l d i l a n r n u. J i k a s e o r a n gh L r k i nbr c r l a k ua d i l t c r h a d a po r a n g y a n g
b c r s e n g k em t aa k ai l u n e n u n j u k k a n
k e a d i l a n n ydrl l a n rp e r n e l i n t a h aAnp. a b i l a
sckalisa.jaia menunjukkansikaphornratkcpuchsllah seoran-u 1'angbertikai.
makaitu nrenandakan aniayadan kedzalirnannva. Slya telahmenrbaca dalanr
scjarahkunobahwaseoninghakinryanglclil da haniIsrail sebelurn nreninggal
bcrwasiatagarkuburnvadibongkarset!'lahbcbcrapatlhun. Kcmudiandilihat
apakahtubuhnyatelah rusakatau bclulr. ll nrcn-[atakan: Sa,u-.a tidak pernah
sekalipun bcrlakucurrng drlarr mcnutuskanperkarakccuali pcrnahsuatu
Iari clatangdua orang l,ang bersengketa. yang salahsatunyiiadalth sirhabat
. r r ; i a .S e h i n g g as a y a l c b i h b a n y a k m e u r p e r h a t i k a n drn mendengarkan
; n g a d u a n n y l .K e r l u d i a n o r a n - go r a n g n r e l a k s a n l k l nw a s i a t n y ac l a n
r rrbongkarkuburnya.Tcrnylta telinganl'atelahhancurdanjasadnyl tctap
.rLuh.Dari sini dapatdilihat baht'l siklp beratsebcJah kcplda sillahscoritng
y a n g b c r t i k a i n r e n g a n c l u ndgu a b a h a y r . P c r t a m a .k e r a k u s a n n y a bahrva
kekuasaan adalahmiliknya vang nlcrnperkuathati danjirvanya.Ketlua,salah
seorangyrng bcrtikaiakanbcrputushardpanuntuknrendapat keadilansehin-ega
melemahkan hati dan.jirvanya.
PengertianPembuktian
Pcrkatlr.lnUnar: "Pembuktian itu diuajibkan ba_r:i penggugat.dan
sumpahdirv:ijibkanblgi orrng (pihak)lang menolak(pcngakuan)".Yangdi
rnaksuddenglnperrbuktirndi dllam Al-Qur'rrn.Al-Hldits, danpcrkatann para
y
s a h l b l t a d i r l a hs e b u t a n a n _ s
b a - r is e g a l l s c s u r i l uy a n g d r p a t n e n j e l a s k a n
k e b e n l r a nP. c m b u k t i a n m c n u r u t A l - Q u r ' a n .A l H a c l i t sd. a n p e r k a t a r np a r l
sahlblt ini lcbih unrumdibandingkandenganpenbuktian)an-sdikemukakan
olehparaluqaha.Mclcka (luqaha)menukhususkan pcmbLrktian ini kcpadadua
saksiatru satusaksidansumpah.Dalan istildr (pernbuktian) tidakadalarangan
selananruatanfirnranAllah dansabdaRasul-Nyatidakmengandung larangan.
Hal ini dapatmeninrbulkan kesalahan dllam nremabami dan mcncrapkan nash-
nashkcpatlascsuatuyangbukanclinrlksuci olch si pembicara.
lstilah (penruktian)tersebuttelahnrenir.nbulkan
kesalahandi kalangan

84 I'lamul Murvaqi'in
s8 - "'EuIBUadnlnfl

{niunlad uppIUng tr;n;;uJCl (uBn)r;urd) ulrruJqo{ uc)sBiafuatu Is;unJrJq


'c,iuucqlos
lrdup tnqrs.r:tlnfunlad uup ll\nq B{utu uclsed:1:urqcu.radleptl
r,ruucesrrqallnqasral;-ttc.ro rullullp'urqlos lu-'{uruilulupo r,(ur1rda1 iut';i(
u,iu.rrfr;-Lraru rnl e,iuiul4;1:q rp rpr iur.i;'uuo ucp urqros rpu e,{uurBur:l
rp u)p ucqiosrpr c.iur;1uci11 rp nlcl r.rrlirrr,i iur.ro ucrcqurri rmlrp (qnduns
ruryrplur;rurdurl Lrui:srniu.rd nllttt-u11,'tuJs) ipZrr.r.rrrittt 7tt7lr.i7zurl.nsuptrq
i u n s ; - u r 1l l r l r l . r u r; - u r : . ir s l c s ; - u r : l o r su c r \ ^ I U s JuI l q r t r r : 1 n i ' u a utt1 ; a d a g
Illlolrp urp iurlu:trp rrrlirrnur1lpr1iur,i r,Luurlcurclniu:ururp ut?reuaqJl
nJrnsur)s-rlJfuJttrurllrp c,iuLrrrla'ur,ilpldll urlrurls:adrp 8ur,{ n1ucl.tol
r:ru1:eduuiu:rp e,{uurlsnsnql;iuaurciuqrprr.l Epn IEprl eS;-utqcs'nyuo1:a1
errl.rrcl rpudel ;-unlul;-lrq Iulll nll ur--.rrLr.rqJ) r:i-q nqrurq-nqurq ucp
qullV )lrl urln;qriurur ri;'urqls r:iu1r1rpur;l-uapurlsrlafrp csrqr:iuututlrs
Icprl urruJqf,{ n}cus crrr,n) lnfuntad tclnraqundnru tslcs ndnrcquepp
{rrq uniruaqa\ rnrlsrlrlucurlrclrp iul,i rtlnq nrrnsrr,iundLraur nuel qlrydr
qrlrpu A\VS rqrN rpqcs ur;-ueppnslt'uttpiuel ..triniiurd rfuq qrfu,t nlt
ufrtInqru3d..::rru;1 uunlcllrd urp'.,r/)r.1 o.irortlttuttl ilr)r(1y,, :le;n38uad
rprdrl urllnfnlrp ,\\VS IqcN Blqr:^ unllp urrllnqtuad ut:3ucppnslcurtp
3uc1 rs1n.-cnp rprdrl srtrqrJl nlr unt'11nqru:cl uctt:aiuac{ur:llnlunuaru
iur,( q r l r l s r m r y d r p 1lpr1 r l r l a s r u r r s u r . . r n | 1y rurlrp rp ur)qog
' r s ) r se n p
cpudalsul]qtatluprt nlr Lrcrtlnqruad qultsr uu;-u:ppnsll;ultp8uu,{uutrurp'nlt
1 e qi u u u a l r r r l s u l r l u r r u ; - u r u
i r , r n O - l Vt c i r l r , i u l q q t s u t uu e p ' ( g 1 : r q r q J )
,,;n[ulDp iirrD.l,:7at1qDtDlrut)lt)Ptp Dtq):^.t)t;iuo.\ odDt.rDprtlrtiu3uol Ulnq
nl zt,trtt opndt l,'| untnp uor1,tt1qDlDdD ItDg., :J.,\\SqnllV ucrulU'(0t :i rqlej )
',,o,iuopotlu t:t1.t so1;tIhun.tuniittn.t;t1,ty unh'uu.t,ttll1 toduptt,tut o1;t.t,tut oiiSttttlss
qt)ttll tlDnqast):pJ)ruopntlal uaqut,tu!tuox Llny)pDtlDl1,/,,:JA\S qeIIV u[uur-l
'(| :pnH) Lo:)p(tn,.! O-l\;)Drp.itt ftitr.r tqnq to.iuntluatuopLt
,.rt.iuun4n1.
3un.i lttD.to 3t!D.to (tloit!)| t)tunsntt.rt.litlit!n.!o f;t!D.to)ryt)Inrly,, :.1_,115 qe11y
uflrur.l '(lg uf .u\j lV) ,.nlut)4t1.1. l.tDp(uD,.!n(J-ly)on.irt ,'iuD.r rrnr1 sttltttp
(DpDiaq)Dlt)D.iuurr.!5rrrrs,r.9,,;tlDltlDlDtDN..:Jl\SqrllVuuLUIIJ'(t:qru
-lV) .,utrl,u/b'un.ittlnq n1;t.r;tut Dpodal lmtnp qnpnsasuDlutDlltu(DIar)ut
Dpt)d)1) qDtry 1y ur43utt4tt1t 3uo.i tiuo.to-a'rro.to 4n1aqt1n.t;td.r,tt1 t1n11nptt
ilr(/,, :.l.lAs^ qrllV urLUir.l(ft-tf :lqcN-uV) ,,qDtt1-Llt)tt)l uDp (1Jlt1q-u\t|(ll
unlun-rala1-unliunt)t)l ntqt)t)iu)tu:loptItnurryn:1tI'unnt1n1;t3tt;ttl rrt.itrttdtuaur
;ltrD,iSuoto opntlal qnTu.iuDuatl olour :o:1,t-Ltur oltr:ttl,t1niLlnt u,tt7ttttrty ,\'urtr
t1D1,t1 3uo.to-ltro.ro tlDtl.).)llutol rLolp(l)!stllnh'u)ut)lopttnuDXt/pa1,,:In{S
qr llV urur.rq'(gZ plpeH IV) ,.oto.tuiiun,ittlnq-!DlnqL)rtoquauuotiuaptrt;1
u:^t).t-lt1sD1sttlttStr,tttttlDl2t lrupx .\u4t1li;lI1,1s)s,,:J1\AS qITJIV urlttlll.J tlltrlcP
rutunu;-rqls'uprpuJqe\uulsrlell:ur trcir:p3uc,{ntpn\Jsple;es IStq uptnq:s
qriBperttrE]llnrnu:ru ur .rn]-1y ttrcleplr]dqr.rltil-ur,turtllnqutadelel B,\\qrq
p,{uqotuoJnlnsql:Jl]Sunlnq qstu-qsruIturtlButeuulelcp utllqlel]nu l'lull'lln
tcrscbutdipandanglebih kuat dibandingkandenganbukti pcnguasaan. Nabi
S A W t i d a ka k l n m e n g a b l i k a b n u k t id a np e t u n j t r ks c m a c a mi n i . d a n r n e n y i a -
nyiakan kcbcnarandintana setiap orang clapatrnengctahuipenjclasanrlan
alasannva. Tctapiketikahal tcrscbutdisan-cka sebagaisesuatuyangrlersumoer
claripcrkiraen.bcrartilrcrcka(fuqaha)ntengabrikan clra lang clitempuhdlilrr
proseshukunr.Scbl.uian beslrrhakitu tcrabaikan karenapenetapan bukti lncnurut
merekavln-gharusbcrtitikk)lakkcpadapcrkaratcrtcntu.schinl.eaoran-u zhalinr
yang lalim bisaamandari tuntutanhukuntanataspcrbualanzhalinrnya.clapat
berbuatsesuaiclcngankehcndaknva. dan dapatbcl.katlr: " l icJakaoauLraorrng
i . i r r i svra n gm e n y a k s i k apne r b u a t ayna n ga k u l a k u k a n "O . l e hk a r e n ai t u , m a k l
hak-hakAllah danhanrbahambaNya mcnjaditcrabaikan. Seandainl,a dikenali
apx yang dibau'aoleh RasulullahSAW. rnakl akan diperoleltkcrrraslahatan
Vangsempurnayangterhindardari sikapckstrimdanpcmrusuhan.
llatas Kesaksian
AIlah SWT tclahmenycbutkan batasan
kesaksillldalanrAl_eur'andalnrn
ljnlatcrnpat.r\llah u)cnychutkan balaskesaksian pcriruatan
zin:iscbanvakcnrpat
saksi1'an-uterdapat dalanlsuratAn-Nisacilr sur.atAn-Nur.Adapundalair kasus
selainpcrzinahan,naka r\llah rncnyebutkandua orangsaksilelaki dan satu
saksi oranll lelaki tlan dua orlng wanita. sepcrti dalam kasushartl bendli
(pcrdata).DalamkasushutangpiutangAllah berfirrnan:"Dan persaksikonlalt
dengor dtrctorctng saksidari orong-oruttg lelttki di antaranu. Jika titluk atla
tluu ortutgleluki,nraku(bolth) .scorarttlcluki &ut duu orangpr:renpuurtduri
karnurirlhui". (Al-Baqarah:282).
sr'lsr-sn,(sl_r'airg
Hal ini dilakukandaliunkasusnrcnjlgadan mempcrkuathak pcnti)ik
harta,bukandalamkrsushukuntanvangdiputuskan oJehscoranghakim.Kuenr
antaramasalahhartadcngln inasalahhukurrianadallh rnasalah vangberlainan.
Dalam kasusruju' Allah rnemcrintthkanlgar mendatangktndua orangslksi
v a n ga d i l . D a l a mk a s u sp e r s a k s i arnv a s i adt a l a r np c r j a h n a n .A l l l h m e m c r -
intahkanuntukmempcrstksikan kcpadaduaorlng saksi1,engadil dlri kalansan
o r a n gi s l a ma t a ud u a o r a n gv t n g a d i l d a r i k a l a n - e ai n u a r i s l a m ,y . L i t uo r l n g
orlng oranekalir.Dalarr avatAi-Qur'an jclas seklli diun_tkapkln diterintanve
kesaksian oranqolangkafir dalamkasus\\'asiatdalantpela)lnan.apabihtidak
clitemukrndua urans saksidari kllangan oran-lt-orang islanr.Nabi SAW dan
plra slhabatnvatelahmenetapkan hukuntan(u'asiat)dengancaratersebut.dtn
s c t c l a hd i l e t a p k a nt i d a k t u r L l na y a t y a n - an e m b a t a l k a n n l , aH.a l i n i i l a p l t
riinrcngerti, kalenasuratAl Maidahitu merupakan suratAl-Qur'anyanr tcrakhir
d i t u r u n k a n .L ) a i a ms u r a tt e r s e b u t t i d i t k l e f d a p a tk e t e t a p a nh u k u n v a n g
dibatalkan.I)rn yang dinuksud densln llrrnan Allah: ".r.ty'alir lalrrr ", tidak
bcnaldiartikandengan".rc1alrkabilaltnu". klrena AIlah SW1 nrcngarahkan
pembicaraan tcrscbLrt kepadaorang-orangyang bcrintansecarakcscluruhan.
r n c l a i ulii r m a nA l l a h S W T :

86 - I'lamul l\,Iuwaqi'in
L8 "'atllPlri)(l nlntl

uplep u[)pr1s)rrurpntr qrllv qf,loull]{}nqJsrP;-un,i utrnduto:ldilue;olnp uep


rry1-rp18uc.ro:rs utrs)it?\-Jl c,{uqniiunsaq..:lrrrirJq'rIcl r1n1iutr.tounp trcp
rlllrlrJI ?nruallpuf,{r lBpll nll uul\^lIllsJI Nr\\qBq uelnlciuautiul,i;-uuro-dul:6
'r.11:ig urcurl ullp rirlrl\ tucLultlrlo uxllllnurr)rP rrrpal tcchpurd urp qr3
-rurH nqv qJlo LrllltlrttuJIIPcruuylcllrdupu:r.1puuqV urBlxlullp,l3qulni^leq
;-ur,i lr,{r,tu cnp lpldal ur\lrsllptp ;'uei( 1t':drpuadlnp trdup.tcl tut 1rq
mulrl(I r,rIr;[-l{rl tslcs ;-utt-to tnp I]uPllsrul rllt ulltslillsJl{ ncll lLutlelrplldtlp
splerp tnqes.rJl snsrl tulllrp tlrur'n ;-uitlot:ttpurP I)lrl r)llJiuu.tocsurtslcscl
q r : 1 r d y ' . n { i r : u r p ' u t ' ; q u l t u r o i lq s r q s r bu t ; 1 t r 1 u 1 rl tpp r t i t t c , { r : l i : i u a s r p
iluf.rll rnqnunqturdurtcrp:fa1 'tl,iuurlepnq.rad
iuc,{ uuqnunqurdrnrpurlqcll)se\
r,lrpurqiu..ur)nlun turlsr iut'lLeduntrt:rtcttlur--x)r-'[) .tl1t:1iucto ucqnunquad
u l l l , r l ) l ) p t l r s n , r \u l l l r t t i l r l u a dr p u a q r l r c l l q P l P s f ; ttuu l t l l t P( u E ) l l l l r , \ \ f , t u )
cslnl urr,rrqrurd(pitlqrs uqrurq))rpnq uusrqJqLui]d sn.-r1LuclrpLItrrslllsJ{
rruaiu:ur LUulsltrtun uriunlcl rp tedrpuod ttt:cp:qtrci rpr:fta1qe111
'e1tut.n;-utt-ttt

rnp urp r)illlf,liur.to:s uetsltsal ruualtp lcdrp tnqestelleq urrlrq ninql


$ r 1 c tr t u r i i u a d u i : l l n q l i u a r u u l l p ' L I I , \ r u l l s t lut tl l l n q a , { u c t u ' r i u ( ur - 'nul n t e l
iur;,{, Surtoos tnltirraul ' ullttlurl rlllllq rplld uullllslllJl
sclaf 1up11 lcpnq
' u i r L U r u u l r u r q ' J l r l l r . \ \ ' q r q t q ' 1 t ; tl secp,rn; - q l l l t t l J t t lI S ) i l l s t l rsl lt l l q ' l 1 r q l e n f
ruadasepurqrlnq uriuap riuut:ltl1upt; i'ut,{ snst;l-snsu1 rrrSuepl,{rr1cqcin I
ulr{TLUJC rrtturlqr }tdtp uenclurl.rrcl iur.to enp urP ltlltl.l iue.rol:^ults>1lsa1
lu,\\qllq upuJqcljrq snsll{ ullllup f$qrq lrlrdJs qulJl ttltullsnululnc)
'ur:JeueqJ)i un1ln[unulttrrrlp utrlsel:fuau ]rdrp 3ue,{
u n l r m p ' u n . I Jq e d u n s ' u t e s c bq e d u n s ' 1 t 1 o l t p; - u t , (q c d u l n s ' u r . r u l i u t i u a d
' q c d r u n su r p r s ) r s n l r s u u i u a p t u n l i n qu r l r r l o u e dc p l 1 r : p t tu t r . l n f
-lV unrlp1llnqJsrJlerBJutiuap rlen:r1 tunlnq;-ueutqaloqlrPrt Lutlcqe:ud
r,nqrq urltnqriuJtu 1l'|prtulp'ur]rslesa1r:dnr:qryq Wq [;rfuJur ltdep 3ut,{
ntrnsrr^urIlnqJ,(uaLu -l.A\sqrllv rr,iuqt:1:rl.rs tlqrqrs r]rd ut':iucpt,iulcq lSnl
'lnqJs-lal
utlIlLuJC lnqasll qulutladuIUIJ\ letc t.:cputlll ;-uei urtueqeutcd
u r { u : q [ r J L L rW p l l A \ V S r q r : 5 1t ' : l i s e u r l u i - u l ] , iq u l l q r l l q e J r p t l' , ,r r r ir Y
!nluellJl qrlrqDl
t.tDpulDl)\'., ;r:i1 unuut.luriuap pn:-lrurtp 3ul,i rtiiutqrs
cprclalucr.rrrtqutcduulqu.tuSurur:irptt tJltllV1nqJS.r3t qriut::cluciucq
'(901 :qrprf rttttrtiirt SLotiiiuuo onp
uDrttDl.t)q
l^j IV) .,r?illrr,Y
t.ItEtt,:t7t
nDp'nunll nlDurDtp lrylD;itrD.\ onTtq)lo uDllglDStp(tlt! lDtsD'lr)
3'ur:t.to
'1DtsD.tL!)q uDlD DtP llu)Pa5 'uDtlDutDl tdopotlXttaur
LlDplDlu)y DIDTL!
'ttt)ut1.t)q 5'utt.i iitttt.tt.t-'9tttt1o 1oH,.
tttunl 3uo.to;ts ryn1os ttltclndo

f't

rrf l!1
k l s u s h a ( a . h u k a n d a l a n t k a s u sr u j u ' . \ \ r i s i a t .d a n p e r s o a l a nl r n l ldl kaitan
dengan kedulnya.
K e l o m p o k y a n - ql a i n n r , ab c r k a t a k e p a d l n r e t . c k l :" A l l u h S W T t i d t k
m e n l ' e b u t k a ns i t l r tk c i m a n a nd a l a r nk a s u sh a r n b l s a h a ta k c c L t i l ic l a l u r nk l r s L r s
k i f a r e t p c m b u n u h a n .d n n A l l a h t i d u k r n e n v e b u t k a nk e h t l . u s a rnr t c n t b e r i k a n
m e k a n i i nk e p a c l r6 0 ( e n l m p u l u h ) o r a n t n t i s k i n .N l e n r r r Lpr te n d a p l t n r u ": K a n t i
tclah rnenerapkanscsuatu viltlg mutllk kcptrda scsuatu vitn! rnu(la\'),a(ihaik
d a l a n rp e m b u k t i a n m a u p u nd a l a n rr r l s r l a h q i v a s ( a n a l o l i ) . N , l c r . e kbae r k l t u :
''.\llah
SWT tclah berfirnran: "... dott pcrsuk.siktutlolt dtttgtttt rluu rtruttg :uk.si
\ , i t t i e d i l d i d t t t o t ' t tk t u t t u . ( A t h T h r l a q : l ) . D a l a r nl l ) ' t t l t i n A l l a h b c r f i r r n a n :
".\ltku ltetrtluklolt(\\'tl\iat itu)di.suk.sikunolalt tltru oruttg tttttg udil tli uttturu
ktttl,/ uteu dr!( t)rlLngrung barluittttn u.qutnutlen,gurr kaarrr". (Al-l\,1ajdah:106).
B e | h c ' d as e k a l i d e n l l a n : l v l t v a n s b e r k a i l a nd e n g a nr r r a s a l a h u t a n g - p i L r r a n g .
d r n r u a A l l a h S W I ' b c r l ' i r n a n : " l ) a n p a r s a k s i k u t t l dlltt: n g u n d u u o r u n , qs a k : i
irtri onutg-oruttg [(laki di (n/trutltr, .likt tiluk utlu du(t or(!ng luki luki, rnuku
rtto[eh)saorutg lttki-lukitlun durt ontng l)ara tpuLutdLt]-l.ral rl-snisl t.urrgtarlrr
'. (Al
riiluti I l a q a r a h :2 E 2 1 .D a l l r n d u l u v a t \ a g t c r a k h i r ( A r h - T h a l a qd a n
LlanAl Maiciah').-,\llahtiritk rrenl'ebutkln rzjtrldaiti (dul ciranl laki,llkil. rllaka
. \ l l a h t i t l a k n r e n y e b L r t k a nJ: i k a t i d a k a d a r a j u l a i n i( d u a o l a n g l a k i - l a k i ) .n r a k r
\.ItLrorang laki-laki dan dua ofturg pcrc]rpuan.
A p a b i l a d i k a t a k a n :" L a l a d z d a l a n t a ) ' a t t e r s c b u tb e r b e n t u kn t u d z a k a r
n a n g n r e n u n l u k k a n . j c n i sl a k i l a k i ) , n r a k a l a f a d z t c r s c b u t r i t l a k r n c r c a k u p
m u a n n r t s( v a n e m en u n j u k k a n . j c n i sp e r c m p u e n ) .
Dikatakan: "Mcnurut kebiasaanpembau.u sl,ali at (Nabi SAW) bahrva
hukum-irLrkumyan{Itelah discbLrtkandalam bcnluk mudzakar.sehinggaapabila
llfadznya ditrutlakkll dan tidak discrtei denguu pcn),ebutan yan_qberienis
I r c r c r n p u a nb. c r a r t i l a l l d z t e r s e b u tl l c n c a k u p . j c - n i sl a k i - l r i k ic i a np c r c m p u a n .
k a r e n r r n e n u r l l t k c s c p a k a t a n p a r a u l a m e h a h * l a p a b i l a p e t ' t v c b L l t i i li lt u
mcn-ugunakanlafadz mudzaker'.rraka pcrcnrpuansudah telcakup rli dalanln)a.
HaJ ini diang_rapsudah biasa seba.qlintanaclallrrnf imran Allah SWT: ./lta
t)r(ng )eng. tttt'ttinggul itu tirluk ntcntpttttttti urutk tlutt iu tlivori.si olclt ibtt-
b a p u k t t t u ( s a . j u ) .n w k u i l t u n t u t n t n t l d p u t s ( p ( r t i g r . ( A n - N i s l : I I . 1 .A l l l h
bed-irnran:".ltngutlult.lnksi.r'ak.ll i/u trtggun (ntt'ntbcri kctt,rungln) apabilu
'.
r c r c k e d i p u n g g i l ( A l - t s a q a l a h2: 8 2) . F i r r l t n A l l a h S W T . I { r t i o t u t t g - o t u r r g
vtrtg barinrutt,tliuttlibkun tuas kotiu bcrltutrsu". (,.\l Baqarrh: lE3), alln avat
A l - Q u r ' a n h i n n v r y a n - rs e t a r ad c n g a n l r \ a l a Y a tt c r s c b u t .l ) e n g a n d c r n i k i r r r .
rnaka flnnan Allah SWT: " l)utt 1ter.suk.s ikttttlolt ltrt,gun tluu orurtg salsl r.rar,q
'.
ttdil di dtttnru futnrx (Ath-Thalaq: 21. rnenclkup laki-laki dln pcrcIr)puan.
Akrn tctrpi nlenurut s),ariat bahwa kesaksian seoran-gperentpulrr itLr
ciilnggap separ-ohdali kesaksianscorang laki-laki. sehinggakcsaksiln dua oi
ang pcrcmpuan dianggap slma dengan kesaksian scoran-slaki laki. tetapi hal

88 - I'lamul Nlurvaqi'in
68 "'Ptueuad nlng

u e ) l ] l o u e d t r ; n ; i u J d r p | d J I u l ) ) r l r q u . I l p n t l l l r d L u n su l u L L r. q l r c l [ r n s j e q
Irlou:tu (lr;n3.rJl) rI;ue\-.ral lrllal|[l\j:ul])llItiiLlJul Iltluln slttr.l(,.illl^l
'(r:,iurre1n1r1lLu
; - u l . i r r q rr n q t q l l . ( r r u p l c h l r m L r r n \ i nrl nl l l \ l t l n u r f u r
u r r r r s l l l c ) { c r u ' q r ; c l u r r : ^ , r tnqr t l r ) r ] l ) l l t r r l l l l l r t . . ) ). n u n l t q u l a ) r p ; - r r u , iq r . l ]
ulllcin,rtur rpr':l.ta] irrr.i lch urp r irrlr,.nfurrrrnr:1iur l.rrqlq qrlr1r:drLrn.-:.rg..
:lrurn nuqI lpldey l1t1.rrq urrrrst-1 pr;-ni;-rr;tclrs rqtlo rnqt:1l1rp1tpr1 iur:,..
u P l f ; t l J q J { t n q t : t r S u l t t r1 1 1 ; - n i . r t 1 1 I ; 1 r \ . t - ) tg l r t l r d l l r t q i u r l t r p t l t p 1 r r 1 r : y 1
'ullIsIIlsJ\ Llrp llur;-ittlcl nlirqrs nt:1|
urrrlrirr:rl r1.Ilr.i:ri1 rlrcl[rnsr-rc1 rrPltl0ulcl
Ltrqr:c1ttllsrloltt;rtu I\\,'S lquyI irrr:1tccl11 rrr:lqntrlrp li-'aftpntr (qr]rril)nLJ)
u p : - n t n dn l l r , i u r r l ] 1 | 1 0 L r tucrli L r r p | 1 | t r r . r 1 i : d L u n s . r) :ntt]r r n I n l o u a u l I I ; r n ] \ . t : l
t l r c y : c i y r l l c l u l n st d n . t r q t i r : 1 n t r s ; - r r n , iu t - ' pr r l l r : l o u l c l c d n . l a qr . i u n l l ' \ q r : l r \
rur,'urr1t (1nlitn1:,cl) ulrs)lsJI unp Lnl)nlt;-u;rurllrlcp r;r1tr:iiLrrqa:-.r,lurrru1 iuri
urr\)rsll r1.r;rd:r:- trurs nlr l.(rrqrrirrrnsutl)npnpll 11r-'urrlrdru nsttq ln1un
r)iurslJt llrrrur:rru 1rclttpll'tini;rrJ(l lt)rrrrrs)l-'s ul1;-rrlllpulu tcdrp 1t:prt
leini;.uacl iurlo:rs ciurlpulrs t:.lrqrqur:sn1;rfu;rd uc1r.r:cltrctuu;-nI rrurlog
.II'T
I
-Illtl ts)]]:-irrro nlts uurs)rsJ) unirrtlt crrr|s u|ndrtrJ,r:tli-ull-1olllp ultr\-WSaI
u r 1 ; - u r p r g r ; . \ u l n p r l t L r r t ] , i t r J I;r- t r t i i r I r s 1 r ; s : 1t l t . l t . l 1 , ,. , ] l t ) l - t : l D lf ] u D . t ( )
n 1 6 7 , ,: u r r 1 r 1 : r c l{ r r n - u J p n s l u r u r pi u r i n r : 1 y u l y r s l t s . r r d r p ; - u l , (( 1 n f u n 1 a c l l
' . ./ . f ) r ? r h t n t . r on n q 1 . .
IIllrp rnp qrlrpr : u l r : 1 r - ' 1 . r .r trcul; - u a pp n s l l u u p i u t ; , i
r r n d n p y r s l e : ^i u r l o r n i r q r l o r n r l r s l n s . r r d r p ; ' u r ...r.ri r r s ( 1 r 1 n pq)r f l n q r : p r : d a 1
utlllnlttnuaru iuli lt.n,{sr rl;-r:qts ..1iry)'trlt.t,t71 nturynthuns.DtrtDnltu!t):lt!.
1Ds-r,ttltrt,trrr iito.t.r'.)lDl t)ln | 1!)lD\' ;'Ut) !o t)i1l ( tlt)lt!t) jl;uDnrQ),, :A\Vq LlrrJinlnsPtJ
rpqrs I.tt?p pnslttu undlp5r'r1r;1 11p1 ;-ui: ro tn p u u rslrsll rrr:;-u:r1t r-.lrcs trtqJ:-.lJl
u n r s ) r s : r ) r \ \ r l r q r r r j l n d u l r s l p I t d | p u l u L l | . u i t I ] lr u r J p u r i r r r l l . ( r 1 ; - u r s . r r t )
l,{urprdal urtluuf\rp trdllt ttrnlnq lllnl .ur,'ncirrrl.r:rd rslrs irn;.rctlnp urp
I ) l l - r ) l l I s { u s i u e : o : r s u l r { ; - u l t r p r pl i 1 r n . p 1 1 1l-r-\ .qrr,q, I n r l : t J \ r l rn J . r e d
'.,(n1r'UD!.t,)/) rltttlDLlLuttt1n)/t)tlt!t10rlt\'lt)\..t;ttlttt.tttt ,.,'ttt.t.t ryn1 L1o1
t:yns Sttp-rot)tl l4DlltD'lit!t)lt1(71.. :upqrs.rJclllltrlrq rllrl .n1qr:ul1 scclutt.r:nr
qrl:lt rur IuH.. :rrc)ulxi-uaurrrp l-'yr1a1 l1;-rrls.ra1a-rrl.to:rs rprdl) rrllnhlp iur:,i
f;pqcf^.rJq A\vs rqirN r$11rq r;-|1 uu)\|lallQ trlnrlrtilr.r.rcl ultr:-I|sJI t\|IlqlrrJrrr
{llPIl LItp trrr)Irrllntllittl ,'\\\/ ILi|! . r}Dl tlt)l lut).to)r l | |) I \ ,l| )\',)rl t!t)llU)pDUI)l
(
tltl DltuD.l fiurt-ronttlt ////r\)irl,7J tlD:/Ll))lng,. :i\\Vc rqrN lpqr\ qlllrl){r tnqJ\rJl
; n q u r l s l l a l L r - r u r ; - u r ;l,ril r ; pt : r r l r r ur ( J l l l l l l t q r r l : r i1r r r l t L r l d r p. n f n r u l l t 1 l r : ^ n . t
s r l : ^ l ttl t r r l i r p( u l ] n d r t r J . l i l I( l () u u r r r l t s t : 1 l l ) l I l I r r r n L L l nu l l t J s l ) l t l : t l ; - u l . r o - i t r r :
io qJJOsrlnlrp lslrtl ;'Ltri ;-rn-'lnrd;-rrr:1n11 (rn-'tlilllr.-td)rs)ltsultjt sn\l) utrlirp
rrtndutrlrd uilts)rt:-J) rlurtuiLLl Lllr)qiloqur:rLLl i.\\\,'S rqlN) t3.u1is r.ltqrLr:cl
r ' l t q r \ l \ u r ' 1 r : l r\. t l \ r ' l l . ) )11 . r \ t r : t \ r ' \L t r . r ' l l l r : r r r : i 1 1 r : l l r ' , 1r .r rr 1' . i r r . . p r : i r
1r'q
ndttI ttctltruaq ;;-uun]al;urllt rs)l\ult.rl ullrllf,u:rd sn)^uIruitlup r.irrut--lprLlJl
t t n i u e p u l l i u r p u r q r p u r q r p n u r J ) r n r ) l t t q u r J L LqI r q t l r r l l t l e; - u r ; p L r r , ' d.rl {pn . r
snsu) ruirllp ur:nciurt.radLnt.rrplrl:r)l n,iuqnri;iunsaq ltrrrrln qrqal dr;-;-unrp rur
t c r s a n g k lu n t u k b e r s u r ) ) p amhe r u p a k l ns a t up c t u l ) i u k( b u k t i ) ,d l n s u m p a h
penggugatnrcrupakanbukti 1'angkc-dur.Dengandemikitn hukumandapat
diputuskanberdlsarkankeduahukti tcrscbutyititusatuorangkcsaksian(bukti)
rlansurnpah.
Adapunlujuan Nabi SAW rr!-nctrpkiinputusiinItukumandalamkasus
p e r s c l i s i h r(np c r n r u s u h adni)d r s a r - k akne p a c lkac s l k s i a rdt u ao r a n gs a k s li a k i -
laki. kercna penggu-sat tjdak bisa nernutuskanhukunrunhanyaberdasarkan
kepadakcterangannvit sematr.Scdlngkarrltrvan (ntusuh)-nyamengin-eklri
tudLrhann)a, rnakapenggLr.tat harusbcrsumpah. Dcngln dcmikian.makl saiah
sltu kesaksirnnya i l r p i t r n c n c n l a n k
g e s l k s i a nl l u ' a n ( r n u s u h ) - n y a yang
rrengingklri.Kllena pengingkrttrtpenolakan llrvarltl'atlattsttmpah pcnggugat
itu scbugaisatubukti.Nabi SAW ncnctlPkan bukti yang lainnl'aberclaslrkan
hcritatcntangkcrdilanvangtidak bcrtentangan. yaitu bcrupadalil syarayang
tidak bertcntangln.
A d a p u nc l l a c a r a ) ' x l ' l gh a t u s d i t c r n p u hc t l c hs c o r a n gh a k i m d l l a m
m e r n u t u s k ahnu k u m a nl e h i hl u l t sd i b a n d i n g k adnc n g r t lna n g d i t u n j u k k a on l e l l
Allah kepathpclakukcbcnaran untukrncniaglhakrll'rt.I)alan slllh satuhaciits
'tJqbah
shahihdrri Nabi S;\W dijclaskarbahwa bin Al-Haris bcrtrnyakeprda
Nabi SAW.serll'adia berklta:"Aku menikahiscorlngwanita.kemudiandatang
seorang hambasahayayanghitanr.ilia belkatl:"Scsun-u-euhnya dia (pcremPuan)
itu tclahmcnvusrrikrrri. rnlka Nabi SAW rncntcrintahkan untukmenceraikan
percnrpuan tcrsebut.Nabi SAW bersabda:" Pertnrpuanitu atlalahp<ttdustu".
s c l a n j u t n vbae l i a ub e r s r b c l a" :L a l t u s k u t t l t t h v u t r l l t t i t t t t l u r i n D
u 'a. l a mh a c l i t s
ini clijelaskan bahua kcslksianseorangpcrcrnpultnitu daPatditcrima. walaupun
perempuanilLrbcrupaseorln-lhambasahayldanrlc npersaksikannyaseorang
diri. Penerirraanini mcrupakendasiu (llndlsan) dalarnkesaksianpembagi.
penerkaan,pcninrban.r:. drn penakaryang ntcmpersaksiklnperbuatannya
scndiri.
H a l i n i m e r u p a k alna n r l a s l n 1 ' a n rp c r t t i n gI .a n g h a l u sd i k e t a h u d i .i r n a n a
k c b l n y a k a nn t a n u s i u s c f i n , sk a l i m c l a k L t k a r
k te s a l r h a n A
. l l a h SW'I
Jremcrintahkrn untuknrendltangkrnsesuatu vnngdlplt menjagllhak,sehingga
tichk mcnrcrlukansurrpahpelakunvl yliitLrAl Qur'ln dan kesaksiln- agar
kcbenarantidak cliingkaridan dilup:ikan.dan pclakun;'apcriu menycbutkan
orangyangbclLtmdiscbutk:rn blik karenacliingkariatatrkarenadilupakan.Jika
dalarr hal ini lerdlpat suatlrcilril )'an!:dafat rrenunjukkansuatukebenaran'
t i d a kd a p a td i t c r i n ak e c u a ldi c n g a nc a t ay a n gt l i p c r i n t a h k ronl e hA l l a h
A d l p u np e r i n t a h A l l a hS W T y a n gc l i k l i l k a nd c n t a n . j u n r l adha l a mk a s u s
k c s a k s i apne r z i n a h aand a l a Jkr a . r e n eh a lt c r s c b uct l i p e r i n t a h k u a n t t l kd j t t t t u p i .
Oleh karcnaitu. rlakr dalanrkasuspcrzinahanini nishrb (kadlr yang harus
dicapai)-nyasangrtbcrtt. kalenn dalan kasusperzinahanbrrkanhanvahak
y a n g t e r a b a i k a nt .e t a p in e n ) ' a n g k u tm a s a l a hh a c l( b u k u r r a n )d a n s i k s a a n

90 - I'lamul l\tuwaqi'in
16 - "'BruPUrd nlnfl

lpdcp )inpn rjlrlal ;ucio,;uu.lo ituJ.Il-.ylt.iuuiuJuLursntes n-.InlJ[r;rrrlr]s ;ur.i


{rulr )ruu ulr1s)rlr^flsns-l-.) LlIl,'l]lpnlt lltq upult)ltJJlrrqllJ.l qitbnj ul]p ll?qltqr\
f;Jrd rin l urr){ [r rJCl urLrrlrliJd Lrn]lltprp lutsf;,\\snsrl urilJltpir.lPI 3Up.loiultJo
u]lrs)rsrl uu;uJIr ul)I;urpLlrqrp Iurrln qrqil irillplrrdtp rrcndtUaradrsle:^;urjo
Pnp urrslIsJ) urxllrr.rfuitd11\\qrq r;rl ul])n;c]rp )rprl .tnqJslJl trcltuJ]-lI]dLU:l
rulllull r-rrprrJ,ilrittrirptq urndttrJ.rf,dru|rl p lrd[lJl-lrdua] urp r11]lpu?u:d
'ulLlr,\\rIlJd lllsJd utrlltlt rjri)u.1,iuJLLr
;'ut:,i ut;nclurrlerl irrl:o:ls Lrersltsal
L r r c u r u J u . r crll , r J d J : r^r q r s - r J l r r U r s I r s J I U l l p l l l l l l t l n q r c 1 e i1u e p r r e d r p i u t ; , i
urr:-)rsJI nlrr\ nut: it.rl]tas a'rrc,iLtt;rs)lt:^J) nlIDs l]l)|dJ1 utnqulr:lqurrcl t0;-tqas
rur yr;11irlur:llLtcl trn,'1r,'p 1t;rsrr rr slt\lt) LUlllrl)rlraclas uclnl.raclrpnll utl:-)111sJ\
1r)rl:I (.rr.iir)iur.ro) rrrulsllt:n1 uc;-rrcl:1 ricll rs)lt\ iuclo t,'npurliucluputru
Intun urrlqrlur,rJruJur .Lr\\\^ rlullv r)J.r.1[r l]Jtltult rp utlrpacl.rcdltclrp:at
riuurrrur.r:rclpr1rLnJr:pundnll: t u,iuuu;1iul,i r,ll;l)tllprl ultp .llur.rr11p n:drp nyr
utrslcsal rut',rurpludual rch:ttqrq npr r,\\quq lrlndts rllllJl nurrln r,rrd
'r1r?rruaqelnlrns ul1se1:fuaru
lcclrlt iul,{ nllnsrs t:11;'asr;-tr1rn'1nqa:^
qrlcpr nlr
r11nqur:rllnquraclurdurp pnslt:rurp l-rl:,i lua.rrl .1,(uutnlu-urd ulqrsqtel uBp
ucicusqJl Ut:\:-nlafu;tu;'ul,( r11n11 ntlns utr{r:cin-rrur
nlr JIlqurlqcq.rsll]:- i?l1p
urliuip (rlurs) tlldttt:tteru tnqJs.rJturnu|al;-ul.rr:q rpr:ci11utlynfunurur;-uIA
iur.torso:^uelrr:qrp;uli lllr( )nqJs.tltlUrs cplldJ) IltJol jttrtlaq rtr trr-clllr.uit:'
y:chtpull Iuq r)rru r:,(rrur::nfnlrlr;1tcde1ucllnlunu:rur
ut;-u:tp utl ult p:t-r:rtlrp
3 u r , { 1 c J r 5n l f ; n s u r ; u J p l , i u r l r : - l l , i u ; r u r ; - u r ; . r o . r rsllrsq l d l r : u c r u t p . u l n u r l }
iuu.rcq snsr:1urrllrl qotuoJ n1r\-qllills ur;-rn1u:1rac1 llplt;-trtii (:-lrprrH-lV)
r | r u u n s : ^ v q l l o u l l l n f r r n l r p ; ' u r : r . 1 u l r n 1 n l q c q s r u L l B l r p cl c u J q ; u r { r ) | u l
unrlrtuep uniurq 1r,(ur.rupqrrpufi rlrq.J n,iu (uun)n) qrqsru nll)ns^Js ulliurlr
ernurruir;q u)lu 'rnl)nlnllrl)rp tu(lrp )lprt nI lDtl lD rprilrysrtsr nlrclcdy
'.1r
11r1rurduua;-asrirq
uDIrl:- rr iuu,i nlrnsas rnlrclnt-rru nlr ltrqruJ.IllI qltqqsrlsrrru;-urpuu1;-urpur_'t1rlt
rurlil ulrlr-nt1tu:rdLutlrp urlnlnqtprp qrcl:t1 ;-rrr:.rolsas clr,rJqrlrtu .n1rrLritJlI
r I J I O q r p u : i l u i u 1 r :i^l - u r . (i u r . r n ) n ) q r q s r uu l ; - u a p1 t l 1 o 1 r p ; - u uL,rrr n ) n qu r n l n q
uriuap r,{u1rr1tinl-rrur1rLu.t11rprrr;r1lu;-urs iul,i 1r1r:pnlrns lrl;lrJp )rlo1p
ludlp rt rl'iuttl:rs (tiolrur:1 :-r,ir) rnlp ruri;r1|drp;-rrri 'rurturI IlJrsl:q ;ut:.\
ntun:-esun;u.1p llrr i\ Irlrp LUltlltp//711 lD q|lltlsttst 1110uaLLr ;-ul,i ur;'urpue cl
uulldn:.-lu rur Jrll .ulllrpuel
lnllnt:rcl qt:tlLitnsurp rsllls nlls lrlotrp irm,(
qlrdruns'ur.ilI iu riLr.rclrrL:;-Lr.r1t lulotrp ttch;p;-ulpry.r:1nllprl 1il(/rrlr/r.?lr.r u)ll:rr
n l r r u e i l r l q a l O r p l i L r i li r r r l l c l i u r . i r r r : r 1 1 n , q u r)rnc\ll l L U j . r n
t t lDtl lt) ( l D r lqstt:^t
u t t J J u ) ( u u l - ' p l ' f Jllr l i n u J r u n l L I r \ J s u | l d r l J u J u t ) I t t l 1 D t l D t l r l s r t t t r | i u a p
urliurpur;qrp 1cn1qrq:1 qnll riulqruuclrp urnclurr.rcd;'ur.roas nctr r1r:1:1;-un.r,rrs
q i l o u e I L I J q r pi t n : , r l r r q l l p r i r r r : i u r : t \ ) f \ : ) \ i u \ \ r l l r q r n L l l ' l . r ) t lur l j : d
'pruLra p
1lpr1 rn[n[ 3ur,{ 8ur.ro iut,lo
(urr\)l:^a)) rtlrcirJnlltl ut:-.1nqr.ra1 1r:tlrpa-ull'il,iN lqtunqitqrurq )ltL{utrpqcJJy
1 l q u l 3 u a p r J r r I J sr p t q l J U r r l . r r r u r : s t I\ ' i r r r p r r - - L l J l nt 1l : l i ) 1 r rrt\ r L l n l r u r p s t l r s ^
meDyaksikan arlak-anak di tempatbermiiin.nrakaseandainya kesaksiananak-
anakdankesaksian seoran!pcr.nlpuln tidakditcrin.lir. makaadr hak-hakyang
terahuikankarenadikalahkanoleh prlsan-rkadanpenolakkankebcnaranvang
d i u n g k a p k aonl e h a n a ka n a k . K a r c n l p r a s a n g kyaa n gd i h a s i l k a n k e t i k ai t u
lang beldasarkan kepadakesaksian nrerekadipandanulebihkuatdibandingkan
d c n g a np r r s a l - r k ay a n gd i h a s i l k a cnl a r ik c s a k s i adnu ao r a n gl a k i l a k i . H a l i n i
. l c hk a r e n ak a m i
r n e r u p a k asne s u a t)u' a n ! t i d a l d r r p udt i t n l a kd a nd i p u n g k i r iO
tidak bcrprrsengkrbah\\'as1,rri'atlang scurpLlma mcncakupkenraslahatan yang
m a n u s i ac l a l l mk e h i d u p a d n u n i ad a n a k h i r a tr n e n g a b l i k akne b e n r r l ns c p c L t i
ini semcntara petunjukyangnrcnun-jukkan kcbcnarlntcrsebutsrngatjclasdan
kurt.
Abu Daudtcllh nrerjrvlyatkrndalanrkitabsr//lan-n1a dalamkeputusan
bukumylng aclakaitannvadenganduaorangYlhudi yangberbuatzina.Kctika
enlpatorangsrksi clnrikalan-san YrhLrilirnenl,aksikan perbuatan yangdilakukan
. a k a N a b i S A W n r c m e r i n t a h k aang a r
o l e h k e d u ao r a n g I ' a h u c lti c r s c b u t m
kcduan.va dikenai hukunranrajam (dilenrplr den-giln batu).rr'abiSAW telah
melrrutuskan sullu ltrtkutnanvlng tlidasalkankepadakcsaksianseortngamat
( h a r n b as a h a y l p e r e n r p u a n1)' a n gm e m p e l s a k s i k apne r b u a t a n n l ' aH.a l i n i
mencrknp kesaksianscoranghamba salrayalaki-laki. hram Ahm;rd telah
mcnccritakan dari Anasbin Malik mengenaikesepakatan,"-ang dilakukanolch
par:rsahabat bcrkcnaan dengankesaksian seorang hatrbasahavallki-laki, seraya
d i a b e r k a t a ": A k u t i d a k r n e n e n r u k asne o r a n -(gs a h a b a t p u ny)a n g r n c n o l a k
kesaksianscorurghanha sahrl'aluki laki. dan hal ini benaradan1ir".
S e a n d a i n y kl c s a k s i a ns e o r a n gh a m b as a h a y ap e r e n r p u a n
itu drpat
diterimaolch RasulullahSAW dalamkusushukumarl.tentukesaksian seorang
hambasahayahki-laki dipanclanglebih utama untuk diterima. Seandainya
keslksianseorangharnbasahal,ahki-hki dapatditerirnadaJarnhukumAllah
danRasul-Nya1,rrg adakaitannvrclenganmasalahperzinahan. pcmbunuhan.
danhaftx,makakesaksian oran-g nrerdcka dipancleng lcbih utlrnl untr-rk diterina.
sebagaimana hal ini tcrdaplt dalatnfjtnranAllah SWT: " Don parsuksikutLtth
'.
tlcngundut onutg suksi luttg utlil luri golortgunntu (Ath-Thalaq:2). Jika
dir (saksi)itu ternrasukdali goJongan kitr (oranglsllm). makadia dianggap
adil. Nabi SAW telahmenganggiip ofilng oranglslam itu scbagaiorangyang
'
bcrtindakeclil.scbagaimana disebutkan dalam sabdlnlr.: Dihtbankankt:padu
ttlurttirti kearlilurttluri .stgaluutng tterbtdo".
Seolanghambasahayrpelenrpuandian-rgnpsebagliorangyangdapat
bcrtindakadil sebagairnana yangdikemukakandalamsualurirvayatdlri Nabi
SAW dan dalam suatulatrva.Jika dia (saksi)itu terrnasukdari orang-orang
lelakidarikaiangankill (olln-r-oranglslanr).tnakadia termasuk1'angdisinyalir
'Dtn persuksikturlalt
dalamfirnranAIlah SWT: lettgtutdua oran,gsak.si
dari
attura kanu''. (AI-Brqarah: 282).Jikasaksiitu orangIslammakadia termasuk

92 - I'lanrul Muwaqi'in
t6 - "'BruBlrrd nlng

?;nl uerlrturG qrduns-;aq>inlunu,{uupudal urlqrtuu:drp r;)Bru'c,{u-(ue1n;-ni)


urrllnquad tenyadureLuuriur Suei qnunqrpiuri iut:o sr.rr,rrlqt ril;q 1uq
cinl uerlrurq qldurns.raq .ciuueleini
1n1unc.,ruuptdalullqttur-radrpllnu
1en1:adruau uriur urpuup rslr\^nlcst:,ncqur.rur iuri 1ea-nBiiuad 3ucroag
'(Z :rnN-uV) 3un.i3uo
,.uDltlt.t)q
.to Stro-rot-toptnlndutnlt: tl?lo tlllls:lDStl)DlataruunutDlnU(uDDtnylDpd)
tlDllDpu)q tnp'Jo.rnplDt.tDI t!nl qn17yoltodal trnurrtaqnwnl o1t[.t1o11y t.tutoiio
(uDluDlDlrtru!)tlultrl tlD,<;)Jteut n.irtnnptl lpndtl uotltsul s.n1aq qoltutSttnl'
u)p t!t:)t).ttl) rlDl sntD.t)so1l,i) p)1 ttnp huruoas tlott-tlou LlDlD.r)p Dlnru
'nlo:.t).1buD.\qnl qo1 uDpDut:.r,tc1 tiun\itutrttltuat4l.,:fr\\S qrllV uLnuq un.?Jrp
uB)tnqe:^rp rlulal;ue,iutrunlnq n1rt,(puqueLunlnqruualrpclrfu,tr uslsrrsl.t){l?ur
'u,{uqedLons uriu:rp lrlr rAuiLullt\^qcdurnsltlouaur nour )Eprt ua}r-r;rrcloes
ulrqtldr]'nlnql:pqrqJI.rJ]nut'lns rpudrl ur:.r1qtdulns uelqclur.rat-trcu qtllal
.LA\S qellV (P,\\)Bpr3l) lrin;rJl Eprdalqrdun:^raqurlqutuueLUeu ncrlaqc{Eru
'qcdunsrrq
{rlouaLue)erau ulrqudy nlnqrp qrqal.ral tr:ina-iuaru8uu,{;-uu.rir
3ur:o r:prd11Luesxb r{lrdLuns ruclIp rludu]n:-Jaq uclqlllurJaLulur nclleqr,$qeq
IAVS lqrLt r-rep ur1du1:rirp qula] urq quduns urp rs)cs nl[s ur,iuapurunlnq
nlcnsuPIsrllntrrJur qrlol nr:r1aq r:;iuqnil'unsas u.,nqrq16ys rqelqr.rrpulldelelrp
qcle.L,, :lrlr?Iraq runln sllr,roicutucla-ucpcsciutnlla-ucdt.rlldulp qr-irueHnqy
qJIo uulr{nLuaIrp rur tcdupuadetrtuas(N.r{uprrt)lc;n;lc} ricq uclqrl'c,nrp
n l r q e d t r l n sr ' ; , n q ulqr d r p u r d t J q ) r r l r u r c l n u n d [ p v . u i u u n ] l 8 u e , {r u r u r
-tultuI urp'1t1ey1'r.r.;r,r.g'pBntlvrulrlrrlrycdcsur:rqlcetnureqcbn;ercd unp
qrurprhl uurcluruJdastutllln sulr.ro,iuru qalolnurrp rur lrdr:put4 qedLuns]eq
snrrq crp r:1rui 't.'\uu|ls1t:-:1
lcnllldurrru u6-ur iuc,{ tlaliuas-loq iuc{
;-ur:o r';n11tr,lnn-;-uJur iurlrs iuli iuuo nnp rllllult rp (urrsllsal) 1r:niuad
rninqas rn:11l). r.ru.{:-
rp n1r qudLunsrHqcq uclsrlafrp 1l;,l.lt,{:-uul}rC
(qrsrlasrau)luFnt8uatr{ SurteSSrruA;uE
-ro En( prr?luBrp uBIsIEsa) lenEua; reSuqasqBdluns eiuuEIln. tJc,isr(l
'1cqeit;fuaur
lirdr;plcuaq-llu3qnl! IrLleue.m)'urrs)irs^a{ upp(ursrln})uctctpf,
rt:adasrurcln qrqcl;-ur:pundrp nll lrq r)rL|'r;-;u11qrqaIiLlll,{r:r:c enp ueSuep
c;Bfrp tcdop ntl )[q IrLl rlrl tdqel uc11r'rnfnl iur,{ Suuo ur]rs{r'rsel tur\\el
upieuaqalu,{uurllldrur:1rpuliLrap urlruqctat )rprt r,(N-cqurq-cqurq Irq
unpqrliv 1uqu,{rdns}r ul'r.{:^ )ntueq ttrl1lp c,{51cqtui]q-rqtueq rprdel qt11y
u c l u e q r pi r l u , {r u : n d u r c s; - u u i q r l l V l c r u . r uu e p ' l u r c i c . u r l ; - u o l o u e d , t t r u q c :
ulludnrcru ruruAuunura..- (rcir,.rt:rdtp) uclr;urr:^IBllp qrlc,r lrprl u,{uuf,ts)ese{
uitp utriaqrrwru'{rsr-.-J iur:o r:rp ;-rnlr:p;-uu,{clr.r:quniuap rlrlas ep:tqlrg
' c , { u( r r , i r r l : d u r c r u u p l x u r s ) c l J r u
) l n t u n u n l q r f c , n c uu n l q r q , : n l n l t - u e {
;-ucloqalo ur:lndulsrp iuu,{ t?}uJqlnli,uJLu1rprl n1r1c.r.ruis BtrJlll) )llllottl.)
qaloqlrpu urp 'e,{ul?lriaq (ru,(pJledueu) urryues{1?laLU qrfc,nrlcu ,rn[nf3uei
;-uBio)n:^ruualnlr rsll?sclll[ .,.url1iuci utrirqas cllprqtal lla.raru ucrScqas
Ipu dr;Siuerpnlr urllsl irmro iur.r6-1.. :lsutll uf;utclladqelo rrlci(ursrpSuci
hrlnva dcngan seorlng suiirni vang bclsLrrlltahli ltn. cliau'ujib bcrsurrpah untLrk
r n e m p c r k u a {t u d u h a n n l ' lk e p l c l ui s t c r i n v a .K a t e - n l n t e n u t l u hi s t e r . i n v ba c r b u a t
kekejian itu rnenrerlukanpuncak kcslksian dln rnenthadapkandir.inyakcplcla
s i k s a a nd i c i u n i ad a n r k h i r a t .n r a k at u l t l u t a ns u r n p a hc l a r ip i h l k s u r m i d i p a n d a n g
l c b i h k u a t d i b a n c l i n g k a nc i e n - l r Lsnu r n p a hd a r i p i h a \ p c r e n r p u i l nO . lch karenrr
i t u . m a k a s r L r n p a iht L rc l i s t a l i - a t k a nt l a r i p i h l k n l a . . A c i : r n ypl e r n b c l l t r nr r a t i -
m i t t i a nd a l u m s L r r n p : i q h u s u n tr l r r ns u n t p a hJ i l i n n t e t u p a k a np e n d a p l t u l a m a
N { a d i n a h .S c d a n g k a np a r a l i r q a h i rI r r k r i d : i k n r e u r i j i b k a na d r n y a p e r r b e l a a n
mati rnllian dcnsnn inidln itrr. Intanr Altnticl nernbolehkan pcrnbclalinclengan
sumpahqasarnchn sumpah li'rn. IrnanrSvllli nrenrbolcirkanpembelaandenlln
s u n r p a hl i ' r r n t l r n p ar n e l a k u k a ns t r r . n p achl l s i r n t .D a r . ip e n d l p l t t e r s e b u tt i c l a k
a c i av a n g t r c f t c n l i r n g a n d e n ! a n h i l d i l s s h a h i h . 1 ' l i t u s u b d a R a s u l u l l a hS A W :
"St'otttluin.tutnonusiu diajukutt ktn ttt tlukytttttt nterL,ku,kuruttt \Ltett!kaunr
nutnunlti tlurult dutt ltur!(t \uttlt! kttttnt, tttttku.sutnpttltiru tajib Ltttgi tttttg
d i t l u k t t o " . I l r l i n i d i l a k t r k l n a p a b i l r pr i - n t i l u - u rhLat n 1 , n
mcnuljukrn pcmbuklian
b e r d a s e r k l nk c p a d aP c D - t l r k L r a n nsY!i-tt t t i t t ak.l t c n l h u k u m a n i t L rt i d a k h o l e h
tliptrtuskln hln1,a berciasarklnkepada pcnlakuan pcn-g-Lu!atscnlitil.
'l'idak
P:rda l)asarnl:r Hukunr itu Bergantung pada Kestksian Dua C)r-
ang Laki-lNki
Y a n g d i m a k s L t dl d a l a h b a l t r v a N a h i S A W t i d a k r n c n t g a n t u n g k a n
k c p u t u s a nh u k u n r a ni t L Ls c r l a t a - l n a t ak c p a d ak c s l k s i r n d u a o r a n g s a k s i l a k i
l e k i . b a i k d a l a n k a s u sp c n l b u r u h a n .h l r t a b c n c l t .z i n l . m r u p L r nr h l a r n k a s u s
had. Dallnr kasus pelzinrhan Khulafaurrrsviciin dln para sahabarbe-r1.cg.rn-1
k e p a c l ak c h a n r i l l n . d a l a m k l s u s n r i n u n r a n h c r p e g a n - uk c p a d a t r a u i u o n r l
m i n u m a n d l n r r u n l a h .I ) c m i k i l n . j u l a h u l n v l l p a b i l a y l n g d j c u r i i t u b c r l d a d i
t l n g a n p e n c u r i .r n a k r b a r a n - h
r asilcLrriun i r u l a hv r n g c l i . j a c l i k apnl t o k a n ( b u k t i )
yang paling utlrra dibantlinskun dengan bcrltalokan kcptdx bukti-bukti ),ang
a c i ak a i t a n n v a d e n g i l l l p c r b u a t l n z i n a c l a n m i n u l n a n . S e g a l a s c s u a t uy a n - q
m c m u n g k i n k a n c l i k a t a k r r nd a J r i r nr r e n j e l a s k l n b a r a n s y a n g c l i c u r i l e b i l . r
m c n r L r n g k i n k r nu n t u k t l i k u t u k n nc l a l i r nkr c h a r n i l r nd a n b a u m i n r r m u n .b a h k r n
lebih utarra. Karenakcsarnlrln llng tc-rliltttdalalr kchantilantermasukscsLratLl
) a n g d i b e n c i d a n h u b u n g a n ( p e r s c t u b u h a n y) a n g s a m a r .D u l a r n k a s u s b a u
(aronu) tidrk rrrcrnperLihalkln)rang selrmptntiin)'a dallut nrcnjclaskan dzat
yangdicuri.

P a r a k h u l l t f l i u r r l s f i d i n d a n p a r r s i l h a b u lt t A t i d a k b e r p a l i n r k c p l c l l
s e s u a t uv a n g t i c l l k . j c l l t s( s l n a r ) v a n g n t c n i t r r b L t l k aknc s a l a h a ns e o u n g s a k s i
c l a n k e b i n s u n s i r n k. e d u s t a r n .. j a u h l c b i h . j c l a sr l i b a n d i n g k r Ldne n g a n k e t i c l a k
.jelaslnnya. Scandlinl,a hrd itLr tcrlblikan nraka pc-ngabaianilu disebabktn
karena kctidakjclasan vang nrunlkin te|jacli paria kcsaksian dua or.rn-ssaksi
lebih utanra.llakr hal ini rrrurninlLsrlahfiqh. pcnlrrngklpan. clankemaslahttan
manusiad , a n h r r li n i t c r n t a s u kd t l i l ( p c t u n j u k il a n u p a l i n - lb c s a fv a n g b e r . t i t i k

9.1 I'lamul Nluwaqi'in


!6 - "'1l(or?uadnYn{I
'rrulu:Cl
)nlilnl.d r.rnptlnl qrqll iuli lull [ir]li5-iun,i lniuntad
n t r u : ^r r c i - u f PI l r l o l r p P s l qr i u r q . r r r l l l 1 l ] [ u n l a crl; - n l u c r l r t U a q' u r i ] r u J q J I
ntrns up)irt\npuJrurrtiu:1t rnlltl-;-uui ;-ul,rctr.lrp iitqrunslJq ;-ur,{ c1r:rq
4rlrruauriul,i ;-ur:iorlJJLrJur ul-'p'ullrurqJl trnlrlsltputuriue,i 3ul:o elarueut
r J r l l \ i u r . r n O I V u n r l r ? ( I u ) r l o r r J nlrc p l t ' l l . r . r l i s c i u r : L u c l a.sr n f n f3 u c , {
' r , {
;Jur.ror.rlp:aqurnsrlq ;-ur':ilt uapy ulcirt:rulcirrlp rrrurnllrqrias ueltp qtlutnf
n l n n su e i u a p 1 r q c ; - c l u : r t u r p u r u r l i u u r u e l r s l su l c l r p ( u r t ' u n 1 t qq) e l L u n l '
url;uJpn]Bni-Js urp urllsJLIJ{lr,iullpr)rprl r^\lIlq ucqllrscuuedzrseqcy
uedelaua.lueiuap euec IEpr.L uBurIBunruay
'l],itrurtl
8uu[ urp r],\\rrlltururJrlr;-ut.{iur:o ra-ltcl urnutn qrpns iut,{ .ulr,{s unlnq
;r-ueluat ucl:ntlriuaru l-ul,i r11nur iur::oaslr\\lllJulul.tJUatu luIl;desum]rlsltur
LunllIrinf ur;rIrulJCIr,t uurcl Suli ucll uct{urieqrp;-uc,(uriuap r iuur-1rr'1
epc ;uc[ c,{ur.rup :aclurns.rrq irc,i tl]r.reqLrt;'rrJp'(lBlrqs)nlllu,r B,{u{nseur
u l 1 r s 1 r , { u c ui ur l . { r n z p r n L;u' u c r n t su r : z p rl r u l t a u J u) n l u n l u l n d : \ u t ( L l L l \ n u
urnr) a,runurn 1r.1tsraq;-rrr,{ nlrn:-.1s ut?i-uap r,',iuur1rl1 cpr 8ut{ e,iuiurlr;(rp
unplrqrpp 8ur.{ 11u:rqur:iu:p n,nutpldtl ur:1rs1r.'s:adrp uxp uclrs{eslp ;up,(
nlrn\^as uBirrJpui(-ru11n:1 rTI i-ut,il,{upqrlrqtiur:i rrpnsJsn'upluJlltps3u?^uils
ucr:^IrsaIr:r1ui: r.(urp:q pdp r)uN r,(UuL:lrldrulsrP iuei eluaq eLUueualu
ur?pucllcuJquaru nrrl.q urrpnural A\VS qrrllnlnsry r:pcda1tnqcslJt lr?q
urleqriuaur trp ulp r,\utr:r[lrpiu|,i n1|nslsul])rs)p,{ueuurueJ .ullrs{rsel
ur?prllapur ucueclrprdrl lmllltpulsIp iur,{ ntlnsas urlldn:our lf,unnpal
r:l:p Surs^lrrr-iursrul lLrelr{ uersIesJI nele qnpntlo,isuniuep rs.rrry lcltsraq
3ue,{ntnns::^r:r1ur r(ucpaq ppr )rpr} ea-;urr{Js'r,,{ur:cpe,(uuc11n,{e,nr:au
r m p r L u u e u a urrr p u l l r p l t L U e' t)r q r l r p u u l r s \ u \ r p t r d l p i u r ' : i i( u t l c l u A u a l )
r s s l ql e J r s J J q ; - u cn, {y : n s a :;-- u l t u . , tn u : q n t r n , ir u r r u r l r J f , l )l t - . s n t auq, { u ? q
iut.{ utr.taq tur u.ru:nr rnsn.{uaru snsuln-urtrrJt l:,\illf,s[qunq 3umoasurrsllsal
rmr-rJuaulurl{plurr;yuelnqrplcl 1r1rq trqrl:u;ur,i qily 3uc.loas q:1outlnfurp
riulrq iun,Lrrrrsllrse)r:Llr rrJuJurulpuJ\ qruilitlnll11r{a1oullnfurp r,iucq 3ul,i
UnlsllP:^eI lltul.lsuirttl tlup'qIp1?11]0 nqlr tA'uqttcqrtunqured urrstlcse{uLrrUJUJul
r1:ldrs'rpu.r;rq ncrlrq unili:ururrpullrpt:1 iunput;-ucuriul,i c1r:aqcLuuau6ul
nlslasncrJeqrdutal.urr:^1r:^r1 r;-esrrrillupurllrluued undntruuqt,ir.nr::rdu-rs
uruyup urllnlourd 1n11n: lrpr:1 iu npur;-uaruiuu,( l t uaqlr louaurqnutad1r:prt
- l]{Lrc;JBnl.)l r:pr:dr1ulp r:iuupud:1qn.rnJtJlrlilllV urlturlr1f,s3]l rr?pleuqrl
l;-oules - i,,11y 9 rqrp) 1r:.rrr,(sr:,ntqru:clil.\\rllq qull:pllc,iupn.^1c1,1
uellpea}|
SunpueBuatrl3rre.ietr.rrtl lploual\l Iup|J (,{,\vSrqBNi)le.lru,tS E,$Bqurrd
'r.rirJrq.rJq;-ur{ iurro unpr,altullp lprlrJt a'lrr,iurlplrtl.rld11r.rd:rs r,{uqrlet:s
;uE.roii-ur.ro tf;drprrJd ueiuJp 1r)Jlcru 1r;clrprraclc.rqur rprtal;l-ur.i UmpJqlrd
' u l r t l l r l t 1 l . u r , { su r p u r r u r s l l l i qt | u t s nu r r u L n rt q t l s t ? L U au\r ; u e p r B n \ J !
iue.{ lrqcqnsr.rrclrrpn?ns3srI ulp urn-rrniue)'(unurrqcLuadl qbrlepndal1r1ot
A l l e h S W T t i d a k r r c n t et i n t r t l t k l t nu n t u k I n e n o l a kh c r i t l 1 ' a n gb c r s u m b e |
i r L r L r lsi t e t a p k a nd a n c l i i c l a s k l n A P a b i l r l l d r p c t t u i L r k
d a r i o r a n g f a s i k .t r - t n p h
yang rlcnjeJlskan kctrcnlrart berita lt-rsebut.rnlika hctita ittt hartts ditcrinla'
tlan apabila adlt pctrrnjtrk vltng llrcnjclaskalt akan ketlttstaatlllcrlta tcrsehLlt.
n a k a b c r j t a t c r s e b u t h a r t r sc l i t o l a k . S c a n d a i n Y rt i d a k a d a s i t t u p u n y a l ' l ! l
mcnjellskan kcbcnarantlan kctiLLslltlLn bcrila tctscbut.lraka llcl ita tcrsebuthltnts
c l i h e n t i k a nN. a b i S A W t e l r l hr n e n c l i n t ab e r i t as c t i l a n gp c n u n . j u kb r t y a r a nv a n g
nrenyertain)a utttuk nlcnr:njukkrulialan rrcnuju kc \'lldinah kctika beliru h iirah'
k a r c n ap c t u n j u k j n l a ni t t r m e r l t l . l c l . l i h i l t k kl lLl lL u - i u l l lrnl l l n s i l l t t e n l a n l t l t t l y a '
l ) e n g l r nd e n t i k i a nr t l : t k litl l a n g l s l l t n lh a r L rrsl t e n l i k L t tpi e t t r r l j t l N k r r h iS A \ \ '
clalarlrnrencLintasualtl kcb!-narantlllri siapapLrrlkebcnaratlitir dlttangnllt baik
c l i ui o r a n g v a n s t n e l i n d t t n s i t. l r t t s L t hk.c k l t s i h .o r a n g v l n g c l i b e n c i o . rlng beik'
n . n u p u n t l l r i o r l t n g ) a n g b c l t l o s a .t l l l l l n l e n o l l t k k e b a t h i l l t n c i a rtslapltpttn
n .b d u l l a h b i n S h a l i h h e r k a t a : " A l Laits tciah
k c b a r h i l n ni t u ( l i r t r l r t g n ) ' A
merirvl-"'aikankepadrr kanri drtri Srt acl tllri Il'nu Ijlan drri Ibnrr Svihrtb buhu a
c l a l a r n n r r t j l i s n - v sa c t i r t ph a r i jrrang
s e s u n g g u h n l aM L r ' a c l zb i n j r L b a lb e l k l t l i d i
'Allah r a n - ga d i l '
s c k a l i c L a s e l a bn t c n g a l a k l t n : i t t r l c l a l t t n c n u r i t n k l t rhl L r k t r r n
rnakabinaslillth or ang-oritng ln:l
-v- lllcrltgtt kln nr ll Sesun.lgLrhnl a cli helakltlgtlltt
i t u a c l l c o b a a n( l i t r l r r h )d. i r n r r n ac l a l l r ns i t u a s is r - p e r tiit t r h a r l l b a n v r k c l a nA i -
percntiruan'lnak
Qur'anpun riibuka. schinggl orang n.tu'ttritr.orang nrunafik.
anak. orang h i t a n t . d a n o r a n g y i t n g k u l i t n l ' a k e n l c r n h n'lerahlll drPat
nernbacanva. kertrLtclian slJah scorltng di alltarl mcrcka segcrll ll'icl]-glttiikal):
"Aku mcmbaca Al ( ] L r r ' i i n t n l k a l i k L lt i d a k n r c n y a n g k aI r c r c k a r k a n
rncnsikutiku schinggl akLrlnclnhuat strrlttrbicl nh brgi rncre-kakcplcla vang
l r i n n v a ( s e l a i n . , \ l - Q t r r " a nN ) .h k a h e n d l k n t a k l r n u t a k u l d c n g a ns c s l r t t t yl a n g
nreninbulkrn bid alt.kalcnl seltrrLlh b i d l l t i t t r a c l l l a hs e s a t l ) l l n h c n d a k n l - r
kamu tlkut clcnglinpenlclc\r'engart Jrakim- kalcna syrilhan ittLterkadrDgbcrkata
melalui lisan hlkim clcnuarrkalirrat (perkltaan) )lng menvesltkrn ScsunggLrhn
yr orilng munafik tcrkadang nlcngatakan suilltl kebeniirltll. ltllke arlbillall
kebenarirnitu dari silpapun clltlngnyr. kltlenl di ltrts kehcnnlan ilu adacahrl'a
Merekil berkilta: "Bltgaitranl I'atlu dirllltksLrdclt-nganpcnyelc*'englut
"Ylitrr kllirl.llt ipetkatllan)Ylng lnenakutkiln
hakirr itu? Dia (NIuadz)tnen-jn$'rtb:
"''\1.lllini
(ncrrycsrtkan) tnu. drn kltnlu rttcngin.tkarinl'a. serayakamu berkatl:
Maka hcndaknl'a krrru hrti hati dengart pen1'clcrlengannr'a, dan hendaknla
dia tichk mcmalingkannru,chn kctnbrrlilahkcpadakcbcnltran.dltn scstttigguhnl"lt
'.
i l m u c l a nk e i r n a n a ni l u a k a n b e t t a h a ns a n r p r il l r t l i k i a r r l t
Yang dirnaksucl lclltlah bah$'r seorang hlkinr hcndaknl'l berPegang
kcpadaalasan(hujjah) lnng rncngut:rmrklrnsulltr kehenarrn.jikl dia ticilk daplt
mengcnrukakankcbcnallln )'an! sllrlla (setala) \'ang clituntut cllri hrtkim darl
scliaporang !'an:rInembclikan kcpLttusanhukttn di antaradLt:torlng' hencilkrlya
dia mcngetahui pcrtnasalahanYrllg terjlldi. kemudilin henciaknvadil tllerl

96 - I'lamul Nluwaqi'in
'-BrrrBuadntlng
16 -

http://kampungsunnah.wordpress.com

'r?ur?s{n[rg
prlBIl q€llV e,{uqnSSunses
uEp'llpDueplpua;
8ur( 1curr1e1ruSeqes(uu.:n|-1V) ueqnJ 1utur1e1 cu:ndurasqpleJ UEIrpBrx
epedaq rsetuar:o:aqsrueq enpal 3un.( uup (uplntn[a)t)ueruuaqaqrpcdar
IseluelJoreq
sn:eq eueyad 3uu,(e1e6 e.{urlseuas3ue,{uerunlnq ucluec
66 - "'sruBlJJd n{n{

'lcnl qlqal 3ur,{ rtlnq epr


rypr1c1r[ srlaf urp uc{u 8uc,{uprpueqa{upI]r}snp.raq ueldrtalrp n)r urnlnq
ulg cruetnqrqaldrS3urrpcfuurel 3ue,{undntllc,runrrlsnu unp{-un€I rn-Bq
uslc.EJurumlrurapr,{uucn[n1 rua3uaurqrqal?uepuedrpn1rqn,{ruqeIFuelo
undntrlr?^\ 'qr:frurqcl ue:r1eue3uepucduelrpsspr€q3ue,(unlnq upsntnda)J
epcdr:cp uelnlnqpprpr^n.rcq qEuunS-sVuc{l?scpraq3uc,{runlnq uesnlnda;
'(ESop
l[nqreq) uryq:np 3uc,{rclurd Suelo uep uclnlnqcprpqrqalsnruqIrpe
8uu,{rurSuraq 3ue,{Sueroeleur 'ntr r?uarplqaJOc,{ururlerlueepcalue3uap
tensasntr usnu dertesupepca)'[(.rrpeq)epu3ur:,{3uuo-8uero l:up uelpq?lsutrrel
n t r u , { ' u p l p q B I i - r u a 1r i a s e p r d u c u e l a u a de , { u e p cu n l q r f e , r a t up e r u q v
ururul ucltpceynfuupuSurdures rp (eqps^n) ptlqnftc,{uspenlled uelsnJeqAuaul
peuqv ueul lnlriuad r:ep loduolal uerSeqas ucp r,r1e,{gueul 'uplrpual
e,{uepcuclsn:nqSuauqp.lrueHnqv urleq 3ur:oasurp epedepesnreq3ue.i
ntBnse:i^ ue{cdrueulruru?lrpf,a) lrpc3ue,{ununlnq up{snlnuou Inlun rxrIBq
Sueroasuelqrfe,traunlr lpq rualr:) 'rsl]ls rs3un;qelepeur{Eq Sueloes qelo
ueloteduclrprlfrpsn:eq3uc{ lcururu r\^3unJ EuElnercdueleledasallnrnua;4
'esnnfuadrc3t:qas ntp'e,{uurleucr-1e 1auursn:cqa1r3asuep uep'e,,nlr.J uaqurad
rcBeqas erp'ue3ue:c1 uepqeluuadr3asurp 'rslcs3uc:oas^ reSeqas prpuedulauad
r8asl:ep :rsiun;eill rlrlruau un{nq upJr?p rurleqa-ue.roes uelnpnpay
'urlreq ucp 'lepq 'ueJuu-ru1 'qrluuad qrlnpc (uu3ur:qura1:ad r
ueqnqungad1c;rsraq8uc,{ urnlnq url3uepas uurslesa{nlens ueledmaru
8up,{(ucdrlauJd)tDqsttuep (uuerr.raquad)toqqlt u.dnsaq
ueulnullsdunlnq
ue3uappnslcurp 3uc,{ (uriucqual:ad) ueqnqunyadlr,.;rsraq iue,{ upe urp
ueulnu:ad1r4rs:oq;-ue,{rpe nlr un\nH cip-r:qurq-eqrucq[leluu rp un)inu
ucldelauaurq[lal qcliV 'e.{N-)c.ur{suup qrtur:adue8uag rnqelalrplntun
q-equeqepcda{urlrcqrl,radqEIIVqrlat uers)psa{upp rUng
u,{1q-uqLre

IAIIXYH NYJYUYASUSd NYO IVdIS


III - "'EurEUadnrlng

'DtslrpuDDr4-t)d-uDDtDlt )d qr\!UnDIuDfntt st[Du3uD.iDIDL!.taq-olDtl.t)q ruapp


Llolrtptt.t[ oyo7t1..:u[.Jn0-lVlu,{Nuc)iuo[qluaunnrlaql,{u1nful1a)- .rltl{ rfrl
ye,{ucqas e,(uepqtsSuelniu-iunln3ueunrrlJq ',,qn11y totlnln:1a,itaut un|uap
Dtr.to\^nlr DlsnpuDtylt)r^a:l (oso(J),, :r1r_1taq uiuas LltplaqnErlsqlBsalasqppns
B I u a { ' q n q n sl n l e q su t l r e u n u o u/ \ \ V Sq c l l n l n s r ?pd, $ q r qu r { s n l a l r p! p e s v - l v
IleC ulq uLtcq) urp rzprurrrJ.-tV uu1lt,{c,nrlp3Lre,( urxl slrptq u?116l
',,lDltDtll:l.r ,un:lllutSuatu
xl tnns o,iottatltp nlrqodn uop nyns,[unI
Dllqo(lD'ot\-npJaq Dlns'DlD1i)qtltqntln :oit1 opo ntt 1t/itwtur,juDtoDpuDJ.,
:uclsplaftp(,11VSlqrrNeprdal rcdurese,iuur1c,{e,tr r-rod)n;-rcru3uu,{urr1sn14i
uBp IrBqIng qrqnqsslrpcr{ntns qr-.lns lujclt:g ..Dts!)U)d tnJt,qts qo11ytsts
'rtDDlsttPq
lP sllnllp ttDlD DlDut lnnq1)q nlDps Suni titro.to>sas^ uop ,Dlo.tau
Dpnd)I Lttllnlitnuaut jodDp nJttntn40la:l unp,urtn4l[a7 opprl;t1ua11nfunuaur
tDdop nit ttoDJ:'nprlDu).tDl 'D)\'t1P uotDtrqtaduniJuapjnlD| nuny otu:1npuat1
unq :tnfnI Suoi Sunto totinqasqnlly tststp s!flt1p rlDlD Dlout.uDJn[n[Dl
tonqt)q nlnps Btto.iSunto;tsasuop ,o4tnsopodal un1:1ntunuaru pdnp nlt
uDlrDq l unp 'ttn:1roqa1 opndal unllntunuatu totlnp ntt uotnfn[a1ouatnl'tntnI
tDlDUaq lntLln ntuo:113oc1 r7r11r11,, :cpqcslaqqrl?l ,41vSr{cllnJnsud,, :utclloq
erp rpn,suW nuql r:cpue1tc,{c,r,rr:rp 3u[,{ qrLlpqs strppr{nlesqt;Jps ruclB(I
'..r3lnsrunqiueds-rrql
lrrJ ucp l?puplrc8cqastnlrrf 1e31.^ uclrpufueurucp .Eleleu runqiuadseql r.rrr
ur?p ppuel rsSrqasBtsnplp.Jrs ulrlrpefueur qEIJV.lriuunru?ur.roucpjrlp{ Bup:o
epedel Ilcn)a1'lnqaslellr1r5-urSuapc,{g-:1n1q1uLu rte-}r,{uau lcpr) qcllV uep
'IrJcunLrlSucro3ue:ouep:r.1r13ue:o-8uBto
{nlnq }BJrsnlesrlclll5^ re8r?qes nll
ulsnpurlrpe[u:u qela]qrllV up,ln0-lV uetnO,,:rlplrJq,rcseqesopuESqclcs
rp;-Eqas (uBr:,^Icsal rBnl rp) rlsnp dc3Suriucur; ue.{Sur.rg ulnsrrH-lVnqv
qelo d[)8ual pJl?Jas ue-]utuaJrp iue,{ puurqy urpul upp laqunueq Bue,{u?l
-tAn,ruadenprpedrl url.rrseprpiul|,( lrdBpuJdpnpBpxrul .cles-aq
lcq uElECl
Br^Op nelPJIreI rsop \llsltLt-lial qnlrdr :rrrrslr-.r:1lL"nlrp clJnp \nsE{ rxltll?p
lBdnpuad ppcqleq pqebnj elpdunurpN.rcseq usopnlpsrlBIes Inseuuelntr(Btsnp)
nsluduersqe:-:1 B,rquqLuelslteuin ue;uclc) rp uuiucluapadBpB{EplJ

uvsasvsoo
OIYS HYTYS HV,-IYOYYISNO
dengan ikhlas kcputla Alluh, tidok nenpersekutukmt sesuatudengan Dia".
(Al-Hajj: 30-31).Abu Ya'la Al-Maushaijtelalrmcriwayatkandi dalamkitab
musnadnya. serayaberkata:"Muhamrnadbin Bakartelahmenceritakan kepada
kami. Zatir telahmenceritakan kepadaktrni dari Abi Ali. serayadia berkata;
''Ketikaaku scdangberadabclsamaMaharibbin Datstsar.
duaoranglaki-laki
y a n g t e r l i b a tp c r c e k c o k a nd a t l n g k e p a d a n y am
, a k a s a l a hs c o r a n gs a k s i
mempersaksikan salahseorangdari dua laki-laki yans terlibatpercekcokan
tersebul. Kenudiansalahseorangberkata: "Dia sungguhtelahmempersaksikan-
ku dengankeslksian1,angdusta.danseandainya aku mcnanyakankcpadanya,
makadia tidak akan bcrtan-rgun-r jau,ab. Mahalib terdiamsc.jenak sambilduduk,
kemudiandia berkata:"Aku mendengar Abdullahbin Urnarberkata: "Rasulullah
SAW telahbcrsabda." Saorangsuk.sit'angdustatklak akandapatmettggeserkan
'
kakirtla (pada hat'i kiatnar), sehingga Allttlt nrcv ujibkan baginta api rteruka .
Hikmah Menolak KesaksianDusta (Palsu)
Sebabvangdilnggapkuatdalamnrenolakkesaksian, fatwr, danriwayat
adalahkeclustaln.Karcna kcdustaanitu merusakllat kcsaksian,tatwa, dan
perirvayatan itu sendiri.Kcdustalnitu kedudukannya samadengankesaksian
orang buta yang melihatbr:lan.dan laksanakesaksianorang yang tuli yang
tidak nrendengar keputusanyaneditetapkan.Lidah pendustaitu sanradengan
an_qgota tubuh yang tidak berfungsi,bahkanlebih buruk dari itu, sehingga
ang-sotatubuhseseorang yangdianggap palingburLrkadalahlidahyangberdusta.
Oleh karenailu. makl prdl hlri kiarrat Allah SWT akan memberikantanda
hitam padamukaseorangpcndust:r yan,utelahmendustakan Allah dan Rasul-
Nya. Padahari kiarnatkedustaanitu rncrupakantanda hitarn yang san-qat
berpenglruhkepadr rnuka.dan pelakunyaakan memakaicadaryang jelek
(conrpang-camping) yang dapat dilihat oleh orang yang jujur. Kapan saja
pendusta itu menampakkan wajahnya.naka orang-orang yangmelihatnyaakan
meman-egilnya ( d c n g a n p a n g g i l a np e n d u s t a ) .O r a n - ey a n g j u j u r a k a n
mendapatkan kenruliaandan keagungandari Allah. sehinggaapabilaorang-
orangrnelihatnya, rlakamerekaakanmemuliakan danmencintainya. Sedangkan
pendustaakan ditimpa kehinaandan ejekan.schinggaapabilaorang-orang
melihatnya,rraka mcrekalkan menghinadan nrengejeknya.

112 - I'lamul Murvaqi'in


tII "'BulBUadnlng

',,f ' o,: c rqar'1r;'


,i 111 nai; 6-l
:
-<-n-t \-
"'..,:,
..--t
' .v
'

:uEltnqesrpEUprurrdrqas (1r:^c;;-un.ro-;-uc
io) r'l{aieururrsllsal l?ruliaLrJur
n,iutruula:-
8rn:lelaurqr1a1fur;.,{1,4&Sqclly
rrr,'ur-rry
ueiulp ueruniluaq ruruuiucpurdre.{unduaut fuc,{ iuu:o,iue:6
q l n . r in5 t n d r p t r : dq n p : p fn, t r u f , p. n l a l e u tu 1 - - p
tr,{u.,nr-r nlrs qelc:-urrlep'rq.r,{5,isy ucp bn-rsr1,r1 'rrr:^rH;qctrru)[,plqcfn1,ri
r.repuuldelalrp qulJl lul l1].{8,\\rU .)rsr].I nIB dcS3uniuaurqllcl urrurlsnr^l
r u n c l u e l S u n p a s' c , { u u l r s l e : ^ au1t l l r J a q u l a uq t : l J l n ) l l u r c y a sB u e l o a s a 5
:plrI:eq er'qcll?g nqv cprdal r,{uurrslcsal ucluaquau iue,{ iue:oa:^as
Suc1r:p p1113y:ctelraqr?r'ullqsV, urq i^rcOr:ep urlss llBp utlcluaJuarusrca)
'uulctuaJrreuplle,!\ .t,]NqnEaq qslal er
lnqv :ulllrtriuaur IrpLuslrlpl|-lv
untfilsau uulqrloq:edrp)ioprt(Bsoplunqlaq)IrsrUiue.,(iue:oas uBrs1r:se)..
:srqqv nuqJ unp ruus^pinq){-lvpqtv. upp uc>ltwiuau fre-rn1nuql
'{rlrnl uep pruqy,r.r1tf5 qalo
ur{D{nuralrp rurledepuo6
'ctrtualrp
tedup e,{uuers^1nsa{ u,r\qeque_.{cttiucruDnpax .:1E:Ilnpnpuad
euas u,{uleqcqcs-tBquqBs uup qnjtu[H nqv lBdDpoadqBlppErul .Erluelrp
Ipprl drlat r,{uurrs{usJI'rluDJ,lad:n1rr,{'e,{uucrslnsal
uccruuauecl lBqtuplcp
lcdrpuadenpepe'trqnclraqBrclri undrpy n1r1nqueylnqa,{uauqpletrrrpuas
up in}-lV ucp tcqnul uulnlrllau er redrucsurrurlsn!{tunu{ qelo rleqedesrp
lur iu11 u,{uuursle:^elruuatrp ttdrp Icprt el ,nll qDIBSiue,{ e,{uueqnpnl
:-clBur'|ulnInqrqnle[rpr:r uep Rurz lpnqjaq {ll]q alruD,\\,1]lrup,{\
qnpnuout
3uu,{Sueioas:rs !,rqeq qplepl:rlupnslrru;.,pr?q ueurnlnq rqnrefrpqtu.rad
3ur,{ 3uc.rone1y,. :r,{u1c:nsruelcp Vd ulurlu.nhl Inrruv ucetplJed

YNIZ JYNflUgfl
XIYfl VJIT{YA\.YJINVM HNONNSI^I
YNSUYX YUSOIO CI{VA
ONYUO NYISXVSSX XY'IONSNI
t..l:; l\., :r-; : i;, ;i i,,4:.3 :rrf !J;r.l;
''
D a r t o r u t t g o t - e l t g\ a n g n e t t u t l u l tv o t t i t t t - t t a t t i t ut , u t t gb a i k - b u i k
I berbuttt:ittrt) clunne rcka tiduk tnsulatungkunettpat orttng-orung.rrLksi,
rnekddarelaltntercku(tung nrcnLtdttlt itu)dclapctrt ltuluh kttlidcru, tlut
jangartlalrkanurtcrinn kcsuLsiannterckubuat sclantu_lannnya. Dun
nrcrcku i tulult orLtng -oretlg \ uItgy'r.ril" (Atr-Nut.:,1).
Mcrckadianegaptelahntelakuklndosa(lasik).Tetapiorang_orang yang
bcrtrubatdi anlaramerekadjkecualikan.sesuaidenganiirman-Nya:,.keclalr
oreng-oratlg rang lx:rtuul:;atststdoll i/u dart nenrpcrbaiki (tlirint,a), naka
sc.sun,gguln.tu lttgiMaltt pent,ct,-ang.,,
Alluh Mahu Pengurttlttrtt (An_Nur:5).
Akan tetapilaran!anataspenerirraankcsaksiannercka tetapber.lakukiuena
kerrutlakannl,a danadanvaungkapansclantl,lamanla(riDnrlal)'.dalamtirman
A l l a hd i a t a s .
Nlenolak Kcsaksiandengan'fuduhan
Perkalaan U r n a r :" A t a u o f a l ) gy a n g d i d u g a( d i d a k w a )b e r s c k o n g k o l
dengankcr-abatnva". Yangdinraksuddcnganc;/i ;iraliin adalahyangtertuduh
(diduga).Kcstksianitu dapatdirolak den-san ruduhan.Hal ini ntenunjukkan
bahwakesaksian itu tidakdapatditolakkarenafaktorkekerabatan, sebagaimana
tidakditolakkarenafaktorkeluar.qa. tetilpiditolakkarenatuduhannya, daninilah
pendapatyang benarsebaglirnanatelahdilelaskanscbelurnnya. Abu Ubaid
berkata: Hajjaj telahmerj\\'ayrrkandari Ibnu Juraij,serayadia berkata:,,Abu
Bakarbin Abdillahbin Abi Sabaralrrelahmenceritakan kepadakudariAbi Az_
Z i n a dd a r iA b d u l l a hb i n A m i r b r nR a b i ' e hd a r iU m a rl b n uA l - K h a r h a bs,e r a y a
dia berkata:"Diperbolehkan kcsaksianorangtua bari anaknya,dan kesaksian
anakbagiorangtuanya.kcsaksiansaudarlbagisaudaranya. apabilamerekaitu
tcrmasukorang orans vang adil. Ketika Allah berfirman: ,,Dari saksi-sak.ti
t'angkunturidhui", Dia (Allah) tidak men-satakan: ,,Kecuali
orangtua,anak,
dansaudlra".Dalamhal ini tidak acladuaperirvayatan yangberasaldari Umar,
tctlpi dia nlelarangkesaksian tcrslngkacialamklsus kerabatdankeluarganya.
Abu Ubaidbcrkata:"Telahmeriwayatkankepadakuyahyabin Kabir darrIbnu
Luhai'ahdali vazidbin Abi Habibbin Abdil Aziz.dimanarelahrnenulissepucuk
surrt lang mernbolehkan kesaksianseoranganak bagi orang tuanya".Ishak
b i n R l h a w a i h b c r k a t a :" P a r a i r l k j m l s l a m t i d a k p e r n a hm e m u t u s k a nh a l
s c r ) a c a l nt n l , s e s u n g g u h n ] d' ai t e r i r n a n y ap e r k a t a a ns e o r a n gs a k s ik a r e n a
dianggapjujur', scundainva seoran-q tefsangka itu mcn-senlukakan tuduhanyang
bclsilat dugaan,maka kebebasanvang bersifatnrendasardlpat ditetapkan
dimtna tidlk aila lagi bantahanyang bisaditegakkan.
PersaksianOrang yang Ditutupi Keadaannya
PcrkrtaanLImar:"Sesungguhnl,lAllah kthttrnkax,a Th'u1amengeranur

1l;l - I'lamul N{uwaqi'in


9II - "'eurauad nlng

iur,t '..qcdLun5,,
pns).lr;rurp :ueiuap ueruel:aq 3ue,{.reurquE€lEIJad
'ul)Potu(tuEL{l
urnlnq) qbr3rlqr:se1r,ro,{eul uepqeurppl rlqr (eqrbng)utplsl un{nq rlqc Elcd
ucpteqllqnsr.ruclledcpuad1rt;nuaur '1;,(u111nulualu Il{nq tprfuaruunllnqeuaru
3ur,{ ururnururrruo:c r,{uneq ue3uapc,{u1rquSnf uerlluaq 'upllr,tcqa]I
r l l n q l c q r l a l u u c i u r p u e q e u r z r a du r u n l n q u u l u u f , s { p l e u ru c ) l n u a q r C
'urrslcsel urp (1n[un1cd)
lrlnp qclppr r]lnq rqnq uz3uap pnslururp 3uq1
',.qrdurn:^uBp rllnq-rllnq r:,{uepnueSuaprlpnrex.. :lprull uElr]Er!.rad
'ureslrs uc11n[unueu u?pps^op
\ntun 3uepc1:a1 uBrua;uadullllnfunuaur
Intun uflprlsluuirp (urun{nq) pnq eft1 uc8uapiurpcl.ral cf,urtr-'1:pu:Lrr
3uc.rr1rp;-ur{qtllV ucunrlnq ntrc,{'ut;lurureqrp?ur,{ 1eq-1eq uclpnslurx!p
' D l e r a u s r t r u r u n l n q u e 1 : e p u r q S u a uu p c , , : l p r x l - l u e p t e { r a d
',,e,{urluaqueur rtucl uup'1cqc[3ue:o
e,{udcSiuuiuauruB{ c{f,ru'uelrqefal uelludureuau ?ucXcdurs3ue:nque6
'r,{urrlurruarurutlll ucp'1rrq 3uu:oe,{udriSuniuau luel pllrrlr'rurel upcdal
uu{nqer1uelyedLueuaur 8un,{rdurs 3ue:c9,,:r,{uolcprdurclepetc{laq qclal
qEqlqlcq)-lv nuqljcrun e,\\qeqserel rqv LrPpqErqprNrqv rr]p urrcf IV u?p
ue1te,{e,rr,rrurqclJtrurqcrqlurq Ir?rxs1,,1rpe1epr13uu,{ 3uu:o-3uc.ro uerslesal
puelr),1ue^\r?trpq:rloq lrprt Sucroasasruplsl uelsp B^\qEq'qcllv rueq..
:etc{rrqqularVU qBqtqtBq)-lVnuql reu1,, :eleyaqe.{rras'ueuJqoirrpqV rqy
urq q? rqrrdr.rcpslruv ulq {!lchl ucp uc1te,{n,t r.r:LuqEtJlrlV urq {eqsJ
'..1rpt;3ue,{3ue:o 3ue:ouep u?rsr,lesa\
rurr.rauauuery r{unq rur:1 c,{uqnSSunsas cucrp{ 'teqpf3uD,(rsles edrr:qaq
ucrs-)lesred ruarrr{Lri?.r?lrp qeloqIepn 3ue:oasas urolslTuDIECL, :PlPltaqqPJal
qeqtqtrq){-lVnuql .rcurn..:etplreqplp p,{sras'upurqEJrrpqV urqurscd-lV u8p
rpn,setrrl-1y unp leffeg-1yuqn,{c,trr.lad :n 1nIr:rp ue1tz,{B,rlJ:]ru qBlalplqV nqy
ue)qcfl lnqJsrJtqcqzpcurrlnlriuaur ucsn:cqa1epcdalue11nfunuaur 1cpr1rur
rrrull urxrlPlred ,B{alau sulr:u1-'LLrnInq Lrr.,{lr:pu rq;-uaru uPpcrsnulurErsrqej
-erscqcrrnqua;-uaLLr qr:11y r,{uqn33unsaS.. :El?IraqJnur11 u,{u1n fuelag ..e,{uurr1
3uc,{unrirqls dlpuq:11r1:rcururrfcqaslrpedciSuurpntr uc1s1Suero-3ur.r6..
:qulaq rerun puelc) 'rnqct31rp lepri e,{uunepe:aqaq undncp,truulnicrrp :lEr,::
8uc,{ruelsy;-ur::oclcrlasuers)Eser{ B,{uEuualrpucllnfunuaru {nlun }nqas.i::
: e u g u n r l r l : a d u p i u e p ( u e s p l u i a qq) 8 l f n q . r a{qc r l E u r c l nu r r 3 c q a g
urrpnurJl r,(urtnlriucru ctc,{u3utl,{[rq-lt:quup'ersuqc,r ]BJr\jr
n.nrqtclrq)e urn{nq-urnlnq uelSuepag ucrpnual n,{unn)rSuaur r(uerscui:
r r s r q c ru t r p' s c 1 : fl l d r u r u 3 u r , ( 1 u q - 1 ceqp c d1 c 1 o tl r l r u s q r d e r : r ' 1 u r d . i : .
ral 8ur/i) trrsuqr.l-lrsrqui uclmscpreqrur erunp un)nq-unlnq uulrpefu::
{splt L4trS q ? l l V r u a r r ? I ' J , ^ AS q eI I V r p u d a l r { u r r s u q e : u e 1 q n . :i:u : :
rurBl uop'euuet ruE{ ue{E e,{uusers{esa1 ewu 'c,{uurlrDqolepuct-f,p'ji:
snla[?uc,{3ur:o u,\\qBq uc{pns{?turp'.,qedunsueprtlnq-u1nqe.{ucpcurS'-:r:
rJcnf,a{E{alau sr}BuBunlnq uul.rcpurqiu:Lrucp c,{p-equcq-eqtuEq cr\t'J:;
denganperkataantersebutadalahsumpahseorangsuami dalam li 'an (sumpah
laknatyangdikemukakanoleh masing-masing dari suamiisteri),dan sumpah
ahli waris orang yang dibunuh dalam suatu penyelesaiansecaradamai, yang
mendudukikedudukansebagaipenjelasan (bukti).

http://kampungsunnah.wordpress.com

ll6 - I'lamulMuwaqi'in
III - "'EruBUedn{ng

uin{nq epeda{ {Blot {rloiaq 3ue,( 1ue:lednrasrp)ueletuedunrp 8ue.{ urnqnq


rnqela8uau1n1unrs8un;raq3ue.{se,{rbuelcdn:au e,{uenruas nlr ueeuedruruad
-uecuedun:adeue:c;4 e,{uutuedurnes ;ue,( r8rq unlnq rpefuatun1rnlensas
urnlnq e,trqeqe,{p-eqtuuqueltu8urBuaurqBllV pueulp 'r1bnsnifi ueqedntau
nlr c,{uunuag ue8eJ DIeuEJaq8ue,{urqeleseu:edruulepu,(uurldu:auau
eyas 'ueuruudurn:ed edulaqaqlenqtrratuuup,lnpn qulalas(unSueq)EtBfial
upedal lleiu qelatesdnprquuqsefrbiuatuqclyy eureuad8ue,(sc,{rbuep eruepad
8ue,(ueqnqunpadepedal enpal 3ue,(uuqnqunpad se,trbunlrpefueurerg
ruedos'etuerad3ue,{sn,{rburp r,{uue4peluaulqellV urp ,runq uep tlSuel
ueetdrcuad opcdal ef51-qnsnu-qnsnuqelourlSurrp 8ue,{ruuq8ue,{uuutdrcuad
uu1sn,{rb8uaru qul{V'lltllas rues e,(uueqnqtuntepe leprl fueX (snpunl)
3uu1uo:e1 3ur:a1qnlalasrurnqcfu-(.rnqns) dnplqppeda{rlrru 3uc,{Supjo-8ue
-:o ueldnprqSuaur ue1se,(rbfuauqel1y'euegad 3ue.{rSuqSueqecrpetuatu
rnpal 8uu,(uep(.raqtuns) .mseprpefuaureuegad 3ue,{ueqnqunuad ueMeluetu
ue8uap 'euruuad 3ue,{ ueqnqunl.radnpedal unpel 8uc,{ uuqnqunl:ad
ue1sc,{rbBuatu qeltVlcdureteduleqaqu?lnq '(ue.rn0-1y)e,(51-qatr;uelup rp
urel te,{eepedefp-cqureq-equeq epedal ueln[unueru qDIalJ1r\S qellV
sB,{!OSuElual uB.lnQly 1e:e,{s1
'e,{uueqqnlnqureur ese:au leprt 3ue,{
und-(nre1s1 un{nq rlqu)qbol Suurcasspe leptl uep.(qe,u?,{s)uulsl unlnq
Jequns n)esqElesueludn:eur8ue,{'sc,{rbepedel ur1:eseprp8ue,{ledepuadnu{
-eda,(uaue>Jaratu uelqeg e,(uue13ur3uau3ue,{undluquqesSueloasepeIBpn
uup'r:e ,{sy-1yesn61rqy upedal:etul le:nsuclndn:au ruL,:Blclleqelalahl
'qu,r:e,{s
unlnq runlcpse,{rbueqnlelau 3ue,{3uc.lo-3ue:o qaloSueiadrp3ue,{
nles qelts rlBlrul'..ur?lpueqa{
rudn:a,(uatu qtqal ucp qellV qato lvlurJtpqtqel
1eqt1nureq8ur,{ ntenses[pedal qelSue8ad:aqu,{utn[uEleS.e,{uuueruedun:ad
-ueiluudun:ad qplrlpual uEp'tnqeslalueqepsru:ad qe1uu1se,(rb uelpnLue{
'(slrpBH-lV)qeuuns-sVuBpuB,rnO-lyuelnp e,(u[1ep
epelupu 3ue,{nurpedal
(rpef:e1)
iuetep 3ue,(ntensesueledn:aru3ue( nuue3uepuelrc aq 8ue,{qelesuu
reua8ueuqnlruJBqed'qe;rueqed urrpnue),, :€fulnfuclesJuutn ueeloryad

0co'Ivt{v)
SVAIA UVINdgS NVWVJI gNIfl d
yang diunpamai (diserupai).DaJantAl-Qur'an kuranglebih terkandung40
( e m p a tp u l u h )l c b i l r p e r u m p a n t : r ayna n g m e n c a k u pt a s y b i h( p e n y e r u p a a n )
s e s u a t uk e p a d av a n g d i s e r u p a i( d i s e t a r a i ) - n y da a n m e n y a m a k a nh u k u m
keduanya.
F i r m a n A l l a h S W T : " D a n p e r u r p a t n o a n - pnct m p a n l o o ni n i K a m i
buukun untuk ntanusia;dan tiada vangmernahantinlakccuali orattg-orong
y ' o n gb e r i l n t u " . ( A l - A n k a b u t :. 1 3 ) .D e n g a nd e ; n i k i a n .m a k a q i y a s d a l a m
Ilerumpamaan-perumpamaan itu mcrupakankekhususan yangberkaitandengan
akal.Allah telahmenctapkan fitrahdanakal ntanusiauntukmcncarikesamaan
di antaradua hal yangserupadan mengingkari(mcnolak)perbedaan di antara
keduanya,dan rnembedakan di entaradua hal yang herbeda,dan mcnolak
penggabungan di antarl keduanya.
Merekaberkatai"l-ingkuppcngambilan kesimpulan (dalil)itu seluruhnya
merujuk kepadakesamaandi antirredua hal ylng merniliki kesamaan,dan
perbedaandi antaradua hal yrng berbeda.baik pengambilankesimpulanitu
d i a m b i l d a r i s e s u a t uy a n g k h u s u s( d e d u k t i f )k c p a d as e s u a t uy a n g k h u s u s
(deduktil).ataudari sesuatu vangkhusLrs (deduktif)kepadasesuatu yangunlum
(induktif, ataudari sesuatu yangumum (induktif) kepadasesuatuyangkhusus
(deduktif),ataudari sesuatu yangumum(induktil)kepadasesuatuyangumum
(indukti0.Keempathal itu merupakrncontohdalampengambilan kesimpulan.
Pengarrbilan kesirnpulan dariyangkhusus(deduktif)kepadayangkhusus
(deduktifladalahpengambilan kesirnpulan dari sesuatu yangdilazim(diharus)-
kan kepadasesuatuyang lazim (kcharusln).Dengandemikian,maka semua
y a n g d i l a z i n r( d i h a r u s ) - k a n
m e n j a d id a l i l k e p a d ak c h a r u s a n n y aA. p a b i l a
h u b u n g a n( k o r e l a s i i)t u d i a m b i l d a r i k e d u a n y am . a k a m a s i n g - m a s i ndga r i
keduanya itu menjadidalilbagryan_r lainnya,dansekali,eus menjadiyangdidalili
( d i t u nuj k i ) - n y a .D a l a m p e n g a m b i l a nk e s i m p u l a n i n i a d a 3 ( t i g a ) b e n r u k
pengambilan.yaitu: Pertama, pengambilankesimpulandari akibat kepada
sebab.Kedua, peneambilankesimpulan dari sebabkepadaakibat.Ketiga,
pengambilan kesimpulandari salahsatuduaakibatkepadaakibatyanglainnya.
Bentukpen-eambilan kesimpulan vangpertama,sepertipenlambilankesimpulan
dariapi kepadakebakaran. Bentukpen,eambilan kesimpulan yangkedua,seperti
pengambilan kesimpulandarikebakaran kepadaapi.Sedangkan bentukkesim-
pulanvangketiga.sepertjpengambilan kesimpulan darikebakaran kepadaasap.
L i n g k u p s e m u a n y ai t u d i d a s a r k a nk e p a d aa d a n y ah u b u n g a n( k o r e l a s i ) .
Penyamaan di antaraduahal yangmemiliki kesamaan (kesetaraan) merupakan
bentukpengambilankesimpulanuntuk menetapkan salahsatudari dua akibat
kepadaakibatyanglainnya.Sedangkan qiyas(analogi)kontradiktifmerupakan
bentukpengambilankesimpulanuntuk meniadakansalahsatudari dua akibat
kepadapeniadaan akibatyanglainnya,ataumeniadakan yanglazirn(keharusan)
kepada peniadaan yang dilazim (diharus)-kannya. Walaupundiperbolehkan

118 - I'lamul Murvaqi'in


6II "'BtueUadnlna

Lnp tlollV tD.iD-/r).int.rolStrrittatu lollr^ r)1).!)tuDua.tnl ,nla.lalutEDqundnnt


trytpasounSlttqlDpu ntl D:.1).t)ut Doq unp'rtDtDtltlljuad'uo-to|uapuad ulntal
;1tDLlt!t)l) uotn4tTh'uatl'trntolu,tpuatln>1,t_t,ttu opo<la1LtuluaquaLuLlDl)1nunx
u)p lr lDrl tDlt)l tltut!t))ll tl)),1ut):lt!tll.uaut qouJa(lut pq twnl1 Snoi 1ot1
-lDtlulDlDpDpl)w LlDlnl/tlp)1ttnltln|tu,ttu tlopt tuDX n,iu1n33unsas uog,,
:ulrnurJ,rJq qellV u,rLrl nlunltq (9^7,;1:1r:bqy-1y).,n'-opaq3uo.iruno:1opotlal
uosDlDq ut))11.t)qu)ut 1u!t)XtlDluDtf u)e Dl).1)uln3,iu1ljDdulal(sDIaq-:^Dlaq)
tlnntal t3n1tntntltTt:13un.i npu lopt t olt rar.utlnlrpr:Iolout 'o.tuunqnl qoltntad
uniu;tp ttptrts,ts nTnS.ts troy.rntuntlStr,tut 3'un.i'qtpadSuoi qn:o Sunpun|uatu
3w,i trtiitto (nttD,i)o.t)3ts un,3u;tp\un1np o.iotlnso uutntuol Suoi tlozn
rloltrrrlrD:lqDq t'(ut2)rfl/..:uilLu,lrjraq qe11yt,lurnftre1e g .ft7 :y.t:r1y-1y7 .,,nunl
ttofttt1urryuntrtuatu un:1ntitto,tunlrD tlDltul,. :plellaq Elalcu e,{eras.1r3uu1
Ip ur,rp l?r.{IIJtu B-\lJr3ru r)lrlJ) pV. rLrnrlr-'tlurru:ur drrr--( ucnslrsue{t?lr:eJuaul
q p l J l J s 3 u ? l c p S u c i c , { , r q - u e u u rq-e} l c p c t n q a s : a l e , { N - u e u l r 3 u e 8 u e p
u:ulas.:-ur,{l,{uurr:1qc11yulur.rrg cutnduresul){B )epr1und-(rsuluatun3tp)
qulnqurp'urduauacl runlepuesurqc{ npe uplp {Epn eleul .e(ursdn:a,{uau
S u e i t i r q u t n l r r q r p r l i r c u r l e p n n l t n t t n \ J s u n l n q f , A U r f , p u e aes{ e u
'rlrpo Blrf unurn
lr:lrsreqtur,{ niu-(ursrtc) lrJIr. t? elpl ,ueleluacrp;ue,{
ura-uap ue;urtu:li:q iul,( 3uclorprdcl runlnq uederourdrurnu rur1e11
'(tt :reue0JV),,anl LlDp.!d1
q t ) f i I q t ) t t X u ! t ) l D p( ( l t ) : t ) t . t D p )u D : ^ t ) q ) q ) lu n u t u t o I t n . i u t l d n a u r y D l a l
nnul qo:1otht nDtD'LurDl).!)utlJDl 1lnq qtq)l (uDlLr.isnlra runnl nq) nuu![Dl
Stnto-iuo.roryn.ynrly,, :ur1n1tl1c1a:aru8ur,( udt unp lnsu ereduplelsnpuarx
i u e , { l c u n l n u r n l d u r r u : u r ; - u r { u r r s l r s u r l p l u J q r u e t uq e l a t o su u r u l l j l a q
l,{\S qBIIV ruuurcieqeg unun tc.JrslJq8ur,( nlcnsasepedarlrur snsnql
lp.JrsrJq 8ur?i(nlrnsasuulchtruJu ul?p'ittr r1.r:drs1r1epusiuap B,{N-cqucq
-Bqurcqueltniul;uJur qllJt J,41SLlrlly cIJlJu qalo rlrlrurp 3uc,.', tEJtsJr.Jrs
ruJdJslr-+rsrlrJrur:ruulp'ulr r,:tsnpuad r:r:d qrlo qndruatrpqclal 3ue,{uelef
qndurauauSuli 3ur.ro-iue.ro rirq ulurnlnq dnupJucru3uef unrun lelrsjoq
lnqasralurnlnq c,\\qrqurllnlunuJur )nyun'c,4.51 quuuedrp{l?qlnpuaru ucpu^\,1
-lnsuUeird uPll?lsnpueur BuJrIl]iqelJVqaloDslrsrp3ue,{nluapal3ue:o-3uc:o
rLrr.r:1rp 3ue,(uwslrs utdueplr1t:puu)Bun;;uJurup,lnO-ly clctu .qclnlreuere)
'(leqiruB,\)ulnlls i'rrrsl[u-3ursr?Lu rltr]u? rp ue)rtrasrpiue{ Qnlnpur) ujnurn
tr:1rs.raq ;;-ul,inlcns:sr;cq plup rpr:luru csrq)rprl Q1t1npapl snsnql tuJrslaq
iuu,( nlrnsasnluol 'ur\qJloqlaclrprur ucrpcquredqr:lescruundnclel ?ualr)
'(urBjslisJl) url?LrursJrJ rlrlr[r]u iut.{ 1cqenp E.rrlul? rp oeBurpsa{Uf,Juau
urduJprl?nlJ)irurnclruas uelu 1cp11 '(-lrt)npur) urnun 8uu( epcdal fir11npap r
snsnq) ;ur,{ r.rupuulndurrsalurlrqruu;-ucdundepy,, :ulplreq nloren
'urlndttrrsaIuellqurcducdsaso:drueluprp qndua]rp
8ue,{nturd
nlurdlrdr: dnlnucu uupuitlJ-plrtlcqurn,{u:uledepn1rINr{rdclel ,(ueerulesa\,
uPeuc:^JIr)rlrueu duci luq rnp BrElrrBrp (uuqusrur:d)uBupJquadei(uep.
mereka teLehdiliputi oleh siksa I'ang dahulu selalu nterekamentperoLok-
o l o k a t t n t , a " .( A l - A h q a f : 2 6 ) . M a k a p e r h a t i k a n i a hf i r m a n A l l a h : " D a n
.seswtggulmya Kami telah nteneguhkankedudukanmerekadalam hal-lnl tang
Ktni belun pentolt nteneguhkon kedudukanntu".(Al-Ahqaf: 26), bukankah
pengertiannya menunjukkanbahwasesungguhnya hukumanyangmenimpamu
i t u s e p e r t i h u k u m a n y a n g n r c n i m p a m e r e k a .D a n K a r n i ( A l l a h ) t e l a h
menghancurkan mcrckadisebabkan kedurhakaannya kcpadapararasulKami,
dan tidak ditoiakdari mcrekasesuatuyang meneguhkan kcdudukannyayang
merupakan sebab-sebab yangterdapatdalamkehidupan.Demikianjugahalnya
dcngankamu, dirnana akan hukumanitu akan disamakandi antaradua hal
yangmemilikikesamaan (kesetaraan). Hal ini murnikcadilanAllah di hadapan
hamba-hamba Nya.
Karenaitulah,makaAllah SWT berfirman:" Maka apakahmerekatidak
ntengadakanperjalanatt di ntuka bnni salingga nrcrekadapat ruernperlntikan
l;agaimuna kesudohanorang-orang ,-angsebelun ntereka; Allah telah
ntenimpakankebinasaanatas nterekadan orang-orang kafir aktn menenmo
(akibat-akibat)sepefti itu". (Muhammad:l0). Allah memberitakanbahwa
hukum sesuatuitu merupakanhukum bagi yang seunpantanya(menyeru-
parnya.).
Demikianjuga halnyadenganseiuruhtemayangdi dalamnyaterkandung
perintahAllah SWT tentangperjalanan di mukabumi,baikperjalanan itu bersifat
hisi (nyata)denganmenegunakankeduakaki dan perjalananyang dilakukan
oleh binatang,atauperjalananyangbersifatmaknawidengancaraberfikirdan
mengambilpeJajaran. atau lafadzkeduanvabersifatumum yaitu kebenaran,
yang menunjukkankepadapelajarandan perhatianyangmenimpakepadaor-
ang-orangyangdiajakbicaramengenaisesuatuyangmenimpakepadaorang-
orangkafir. AIlah SWT rnernerintahkan orang-orang yangmemiLkipenglihatan
untuk mengambilpelajarandari suatuazabyang menimpaorang-orangyang
mendustakan-Nya. Seandainya hukumanorang-orang yangmemperhatikan itu
tidak samadenganhukumanorang-orangyang diperhatikan,maka pelajaran
itu tidak akantidak adamanfaltnya.Ailah telahmenafikanadanyakesantaan
di antaradua hal yang berbedadalamsegihukumnya.Allah SWT berflrman:
"Maka apakrlt patut Kami nrcnjadiku't orang-orarrg Lslatnitu sanu dengan
orang-orang tang berdosa(orang kafir)?". (Al-Qalam: 35). Allah SWT
memberitakan bahwahukum tersebuttjdak dapatditerima(batal)oleh fitrah
danakal,sehingga tidakpantasmenisbatkannya kepadaAllah SWT.Atlah SWT
berfirman: "Altakalt c,rang-orang \ong mentbLtotkcjahatan ltu n.ten1-a|tgka
bahn,aKani akan ntertiudrkanne reka seperti orattg-oran14 ytng berimart dan
ntengerjakattarnttlsaLel\),aitu sana untera kehidLtpundan kematiartmereka?
Arnatburuklultapa )'arl7mereka,sangkaila ". (Al-Jatsiah:2l ). Firman Allah
S W T : " P a t u t k a h K u m i m e n g a n g g d po r u n g - o r a n g t a n g b e r i n t a n d a n

120 - I'lamul Muwaqi'in


I0I - "'BulBlrad n{ng

anLu n,iulnpMt!3r!tsDru-311tsnlu uDp 'DnpJ)quotl,l qoluo:ltJDrlJdLhttau 3!:'-i


umlnu))l 'LtD.toItz(P1 DpDbl qt)Plo[IdL,q DlJds onpraq LlDtlDl \aP v:.:ix
uDp rytrlt3.t)d.,:qr:-rles-rcq Suepas3uu,{ 3ut.ro enp cpcdal etel:aq,11VS lqr\
'r':{uqo.u';clas rn,{nqruau Suetnrd.raq8ue,{ ul:1qe1ur:auaur uep Enp l;cquaLU
qe,e; iucln urlleduauau eler ur3uap u,{uuultlctuepuaulIAVS tqEN elctu
'lpeH
IqV nuql cpr:day .rr,{eqtpsn.rcq8uz,{ 8uu1nqqeles€urulsll?plptlH lqY
t pdn f u a 1 e 1 t l a ;I,n; V , u t q l e u l n
n u q l u u F u a p1 r 1 u 6 u t q q B , P ) e l e l u nu e q r s r 1 : s . r o
rurlg ?rutue 1p 1pelat iucl uuqtstlasraduu{rrltuepueul qelal r$VS IquN
'(tl
l :csrN-uV) ,,t)Istn?)lltD-tDtttotp untmuopLatlunlopDStDLunotD (tt^ltDqa:l)
{nt.nu lnnqtaq nDp LlDppzt t-ttqutut (Dltttuotu) tlttttt,iuaut tlttoi Stto.to
'r)l au utnl\'tq-uDllstq uDloiuoq
1.0/puD:f srq-uDltstq !I7nD1 l Dpod turyroqal
I{nllV ucc (8ZI :eslN-uV) '..(DlaJalttISpq)
DpDIDp|J,, :rrrrr.IlJreqJl\\S YDq
rytqal lt umnuo)pJad ntp'oiutnuael-.touarlas Sunt utttotuopLad ttm1opoSuatu
'of,urwnns uDp LltltD
o,ittottpal t3or1 nclnSuaut :lDptl hlDut lDptt dnlb' naD
uDlD . tDtrotPl n|tuot Stto-roasDltI uDo,, :uuulllueq
(3u,): al),iuaur) :11,it^ntr
ntnluo qolLtDllDLuDP
L,11Sqellv (6 :l[]nlhl{-lV) ,,o.irtrtttlt;t1 DlDtu Suntad-taq
trtut,ntu3un.ro-|unto ttop mttluoltti onp opo n1t[ unq,, :uetulu:oq J,46S qtrl
-lV r{crJs'qrsllasraq 3un,{ utlJuoloi rnp cltrlut lp uelPulepJcduellnfuceueul
qnlal J,41s qrllv ,.qrqPqstnqas:a1slrpcq tt-'[u30.. :tlellrq lzprlturJ-lv
',, ulltuo.totlt p 3un,i nlnrtsas un1p1ot13uattt unp uo:llDl
-or1tp3ttoI nrrnsas uultuototlSu,tur 3tnlt uothroILadtpntsl 'uo1[tro["taduotlauaut
t^tr-tDtltltr ruDlsl Suo.ttt-Sttoto uoq uoYtuotnLltp3tro,{ tltDnsar^rtDllDlDLlSttzwuDp
'UD1laloEp
unlppqry 3un.i r].nnsasuolumntlSuatu Suoi trntotunptadtTontaT
mt rua1s1SuntoStrott ntnluo tpttonunptad (tn1o1aur n.to1.taduoto:^a1a.{ua41.,
:ppqpr^raq qclet ,'\\vs qBllnlnseur,\\quq ur|{sele[uctu3uo,( IUelsli{-lY Jnv. urq
jeru11n,(uslrpcq r,repe{uuI?l 3ue.{ unp IZprux!J-1v qalo ue){ls,{e.4ulp 8uc,( l vs
rqe5is.lrpr:q cpcdcl uxllessprp tur JEH ,,ur11c1eqrp 3uc,{nlrnsas ucltuc:uqitlau
n B l r l u t l l u e r p q l p i u r , { n t c n s e s u e 1 1 rl 'tzq i u a u r 3 u e , { u c t f u e f : a d r l e n c a l
'unurlsnhl urnel qalo ue1n1e1rplcdep lculr:p unrfucf.rad,,:elnllJq lxufl

NIIAII'ISOHI
HIN\TXYUYJ,NYIO NVIYWYOUSd
dihalalkankepadasahabatr4d".SelanjutnyaNabi SAW bersabda:"Baralg
siapo t'ang berbual aniaya keltoda saudararya baik ntertangkur harto atau
sesuatu,maka hendakttltadio Dlinta dihalalkan pada hari itu juga .sebelum
dateng suatu hrtri, ditturta pada luri in tidak uda dirnr dott dirham. Pada
hari iru,jika dio meniliki arnalsltulch,maka ontolsalelu'ttaitu akandiantbil
dettganparltuatatturialarrya, danjika dia tidak rnetnilikikebaikan,nukn
.se.suai
kejelekansaudaranyaitu akan diberikan kepadan,-a".
Dalam kasusdendadari pembunuhanyang disengaja.keluargaorang
yang dibunuhdiperbolehkanuntuk nrengambilputusanden-9an cara damai
( d i g a n t di e n g a nt e b u s a n )K. e t i k aA b d u l l a hb i n H a r a mA l - A n s h a r io. r a n gr u x
J a b i r .r n e m i n t ak e s a k s i a nd.i m a n ad i a m e m p u n y aui r a n g .m a k aN a b i S A W
memintakepadaorang-orang yangberpiutanguntukmenerimabuahkebunnya
dan memintahalal kepadabapaknya". dengan
Mas'ar telahmeriwayatkandari Azhar
dali Maharib. dia berkata:"Umar telah berkata:"Hindarilah pennusuhan,
hendaknyamerekadapatmenempuh caradamai.karenapenyelesaian
denganhukumanitu dapatmenimbulkanpermusuhandi antarakaum". Umar
j u g a b c r k a t a :" H i n d a r i l a h p e r m u s u h a nm , u d a h - m u d a h a n t e r e k ad a p a t
menempuhdengancara damai. karena hal itu dapat berpengaruhkepada
kejujurandanmengurangipen_ekhianatan". SelanjutnyaUmar berkata:"Hindari-
l a h p e r m u s u h a na p a b i l ad i a n t a r am e r e k a a d a i k a t a n k e l u a r g a ,k a r e n a
penyelesaian denganhukumandapatmewariskankebencian".

http://www.kampungsunnah.wordpress.com

102 - I'lamul Muwaqi'in


'-BrxBuad n{ng
[0I -

Suef cpuaqeuuq uelleleq8uau nule 'JEl€q3ur,( epuaqegeq ueuu:eq8ued


dnlecuau 3ue,{uereuep;adruadas uelleleqrp3ue,(nltnsesucqrue:cqiuau
u e p ' u r l r r p r e q r p S u e f n l e n s a su e > J 1 e 1 e q 8 u 3
aut re ( u e t t u e p : a 4
uelqaloqlq uep {Blol!( 8ue,{ ueleuepra;
'(e,{DruErp) rurlcqzrp3ue.{1odtuo1al
1uq ueseduu:od tpufiel qre:aq'e,{rtue uulrnq:ad uuBuap tepourp3ue.{uetctu
-up:adnlensuu1e6 nlr e,{ue,{etue uelenqradeua:e1(Icpoual) SuElIqIpelueu
'p^ulSuelauau
tnqasrel urruulepJed eualnI {nlun uc{r{EluuaruauqellV B{r?tu
'eXuurel3uu,{ epedal efutuu lenq:aqe.{un1es qeleselri'3ue:ad.raq
lotiurolal
3uvI lodurolal enpeJelupIp rttxl]praq{nlun uelqululreueu IIAS qe11yt3c1
urrieqas ue1le33uruaur uep 'n,,{uuntSe qas lrqrueSuaru Intun uelqeluuaruaru
nerlaqeSSurqcs'1rpe leiues 3ue,{ e:c: ur3uap u,{uueltrurupuau nellaq u"p
'Suuln8uaurSuef BueJoutp qe,e) ue{Iaucpuau
AWS IqDN e,{unlcstlBIns
ryq rSuern8uau eduet ueIUcleftp e,{ulepuaq n1t Suelntd:aq 8ue,{3ue:o enp
crulup rp tpef:et 3ue( ueleurepJad ueurIIelaI uep ueulrleqzel ue8uapqnuad
'uercurepred
3ue,{ uereurep:adntens lrnqtrroru erp tdulal lsnqtuetu tuelsp uel
-rpua1epedal Suciad-raqrypn ersnueu:ueqe.{ucqa;1ueutleqzel Sunpue8uaur
3ue.{ ueretuep:adqolepe 1p? {epn 8uc.{ u?Iutxpprad (6 :tern[ng-1y) ,,7r7.ru
uo7uapoiuonpa:1ototun ry qoluoqtiutDpnpn,, :uctu.lUreqqEllV sur:rule8eqeg
' e ( p - 1 n s e gu e p q p l l v q a l o u e l q e t u r : a d t p3 u u ( u e t e u e p : a dq e l e p e
lrpe
uereuup:a4 ucqueSSuad u?p'ueunlnq ue:nfn33ued 'teuep eleces
8ue,{ 1eq
ueresala,{uad BrurJeueru tudep SueXIeq qBppe etsnueru1uq undepy
'lnqJsraluEreueprad uc;rp
Suolotrp3ue,(Suuo uep uu8uologadueluaquatu 3uc,(3ue:o 4ntnBuau uelo
qellv DI?ru'qellV leq ue8uapu,{uue1te1 epp8ue,{{pq rueleplp ueteuep:ad
usln{epaquaut csen8uadelrqedy tnqas:atpuq uulle8euau e:ec ue8uap
(rl€nJaI) etuualrp ueIE {Dpu uplllt.uapur':8uaq efuue4eqeSuaureleJ ut,:8uap
uclnq 'lnqasrat{eq uu{euesleleu ere: ueSuapqnduetrp sn:eq 'e,{uueqnl
'(ueqllld)
1eq ue8uapEqureqpJclueuerzsalofua4urel-ur€lucp lere;I{ telez
'(uuunlnq) ppqruadasteuep.leq erecue?uap qnduallp PslqItptl ntI qI?llV{8H
'ersnueu uep'qullv :nlru,{'uet8cqnnp ruelepa1 rieq:a1 n1t
leq IBq 1u11

YISNNYIAIXVH NYC HVTIV YVH


diharamkan,atau memperbudakorang yang merdeka,atau memindahkan
penasaban (keturunan)anak-anakdari satutempatke tempatyang lain, atau
memakanriba, menggugurkankewajiban,mengabaikanhad, menzhalimipihak
ketiga,dan lain-lain.makaperdamaianyang demikianitu adalahperdamaian
yangditolak.
Perdamaianyang diperbolehkandi antara dua orang Islam (yang
bersengketa) adalahperdamaianyangberpegangkepadakcridhaanAllah dan
keridhaandarikeduaorangyangsedangberselisih. Perdamaian yangsemacam
ini adalahperdamaianyang palrngadil dan yang paling layak dilaksanakan.
Perdamaian semacamini bertitiktolakkepadailmu pengetahuan dankeadilan.
Sehinggaorang yang berdamaidapatmengetahuisecarajelas permasalahan
yangterjadi,mengetahui kewajibannya, danbertujuanuntukmencarikeadilan.
Derajatperdamaianyangsemacamini lebih tinggi dibandingkandenganderajat
orangyang melakukanpuasayang disertaidenganmelakukanshalatmalam,
sebagaimanaNabi SAW bersabda:"lnginkah aku kabarkan kepadatnu suatu
amal vang lebih tinggi derajanya dari derajat orang |ang lserpuasatang
disertai tlengan melakukanshalat malam", para sahabatmenjawab: ,.Benar,
wahai Rasulallah", beliau bersabda " Mendamaikanorang yang mempu,tyar
pertaLian keluarga, kurena yang merusak hubungan keluarga itu adalalt
kemelut.Aku tidak mengatakanmemotongranrbut, tetapi yang uku maksud
adahhkmelut<tgarna".Dalamhaditslaindijelaskan:',Damaikanlahdiantrtra
manusia, karena Allah aknn mendannikan orang-orang yttng beriman pada
hari kiumat". Allah SWTtelah berfirman: "Sesungguhnyaorctng-orangmu'n n
adalalt bersaudara karena itu danaikanlah antara kedua saudaramu dan
bertakwalahkepadaAllah supayakamu mendapatrahrldl ". (Al-Hujurat: l0).

104 - I'lamul Muwaqi'in


sol - "'BruEued n{ng

uEsntndlrqur€3ueuuDlepuelnItrlrpqelet3ue,(peqrlftp)prx 'tlequtel 8mlruel


pues ;ue.{ sni^pIuerpntua{'uBtUnlnqntpnsurlsntntxatuuEleppeqUftJeq nue{
Elrqrdeu,rqeq ue{pns{rurp rur uDdpISuO ..uElrqtEqa{ urelepSuurulla8laq
snJauau-snrolepedutrpllcq qlqal nlr uplcuaqal EpEdoI ll€quel SuBpes
'undBdDqalo ur{letuqrp
ledlrpIpprt ucp 'urlnlnqcprp snjuqnlr sfuqnSSunses
' P u e i e ) u E r P u a q a {B p B d n r u e r r \ s q L u a u
lEdEp3ue,{ (nl8q) {n[unled
uull€dBpuatxntUtrIBIrqBdn'JlquE nuel qrlat 3ue.r{ uesnlnda{rsr^alaujlpdep
nurD{'lur ueq ucr{dclelnurr{ qDJal3ue,(nuuusnlndal qalo rfueleq:a1esu:au
rle{-rlelosnurEIqDIucSu?[.. :ue1:nqa,{uaur u,{utnlue1ss
:eur1 ucelel:ag
peq;1t1ueqeqn:ad BUaJB) tleqn:ag SuepelJal un{nH uusnlnd
'uelrpuelsesBrqnueutetrl
{epr1deSflutrpn1rur:sntndnlense{uru
'uelrpr?Iepna{ rnsunepeelrqedeuue:r) uulrpeo{Intuaqrv8eqas ueluaqrpcleru
-ul€rxosnlr uesntnder{ uBqnSSueuad eue:e;,1eKuuesnlnd uc4qnSSuuueu n1:ad
urrleq rs eletrl '(ueqaJaJad)utuemnltad delrs uulleqrpaduraru
{ppn lnqas:al
le8n8;uad rlqcde unureg (e{uuerr'r1epuplu)nquau ledep erp redues)
e,{uueqnlnqcl uu8uapuf,Ircnse:^rprdq:1'r:uqc8q reduestnqesJoluuqnSSuBued
lsptcqruetuuduet 'p,{uupstururad rqnuauaru ur{pq rs e,{ulepueq clrru
'rs{?s ut;p rtlnq Suerequcllndurniuaru
Intun nl{e,r ucqnSSueuad aturulaur
erp ery1 e,{u1eque>13uc1rqduau qelat Brp rwlaq'uesnlndel uelllaqu;au
esaS-esa8ralurluq 3ue:oasrulrqede e83urq:s'e,{uleclural rp epe leprl 3uu,(
rllnq uEprs{esr{rlruau 3uepe1:atteinSSuadSueloaseuaJBI'?ulndtuas 8up.{
ueppealue11nlunuatrr ',,u(uuec,nlep
)n]un uelpnsleurp uelulnqueur tedepel
ruduese(uepedaloduretqelr.raq clcrx 'uInq nlun:^nplp'e,{ulcdualtp BpB{eprl
3uc( qeq nlcns ur)8,\\{upuJru8ue,{3up.xrppe ulrt,, :luut(l ucrTle{Jed

t{vHnrnflgx
NV9Ng( IVNSgS WNXNH
NIVSNINd NYXHNOCNIVNS'\I
IVdVO IAIIXVH CNVUOgS
hukumyangpellama.hendaknya tidakmenghalangimu untukmelakukanijtihacl
kembali,karenaUtihaditu terkadangrncngalamiperubahan. sehinggaijtihad
yang pertamahendaknyatidak menjadipenghalanguntuk melakukaniitihad
yangkedua,jika ijtihadyan-ekeduaini dipandangbenar.Karenakebenaran itu
lebih utamauntuk diutamakan,dan kebenaranitu merupakansesuatuyang
harusdidahulukandari suatukebathilan.Waiaupunijtihad yang pertamaitu
lebihdahuludari ijtihadyangkedua,namunijtihadvangkeduayangdianggap
palingbenar.makaijtihadyangkeduainiJahyangharuslebihdidahulukandari
rjtihadyangpertama,karenakebenaran itu merupakan sesuatu yangharuslebih
didahulukandibandingkandenganyang lainnya.Sedangkankepurusanyang
diambil dalam ijtihad yang pertatnatidak batal karenabertentangan dengan
i j t i h a d y a n g k e d u a . t e t a p i m e r u j u k k e p a d a n y ad i p a n d a n gl e b i h u t a m a
dibandingkandenganmeninggalkan hastlrjtihadyangpertama.
Abdur Razzaqberkata:"Telahmenceriakankepadakami Mu'mar dari
Samakbin Al Fadl dari Wahabbin Munabbihdari Hikam bin Mas'ud Ars-
Tsaqafi,serayadia berkata:"tlmar bin Al-KhaththabRA telah memberikan
s u a t u p u t u s a n h u k u m d a l a m k a s u s s e o r a n gw z r n i t ay a n g w a f a t y a n g
meninggalkansuami.ibu, saudaradari bapaknya,dan saudaradari ibunya.
makaUmar menyamakan bagianyangharusditerimaolehsaudara, ibu, bapak,
dansaudaradari ibunyayaitu l/3 (sepertiga). Kemudiansalahseorangberkata
kepadanya: "Engkautidak menyamakan bagiandi antaramerekaantaratahun
ini dengantahun yang lainnya.Umar menjawab:"Hal itu merupakan keputusan
kami padawaktu itu, dan keputusanvangini adalahkeputusankami hari ini".
D a r i d u a k e p u t u s a nt e r s e b u tA m i r u l m u ' m i n i n ( U m a r ) k e m u d i a n
mengambilsesuatuyan-qdipandangbenarolehnya.Sehinggakeputusannya
yangpertamatidak menghalaneinva Lrntukmengambilkeputusan yangkedua,
dankeputusan yangpertamatidakdibataikandengankeputusannya yangkedua.
pemimpinIslamyangdalangsetelahnyatelahmelaksanakan
Par-a (ijtihad) berda-
sarkankepadadua sumbertersebut.
Orang yang Ditolak Kesaksiannva
Perkataan Umar:"KetahuilahbahwakaumMusliminitu, sebagian mereka
adalahadil terhadapsebagianyanglain,kecualiorangyangpemahmemberikan
kesaksiandusta(palsu),atau orangyan,epemahdijatuhi hukumanhad, atau
orang yang diduga bersekongkoldengankerabatnya".karenaketika Allah
menciptakan umatini, makaumatini dijadikansebagaiumatyangpertengahan
agarmerekadapatmenjadisaksibagiseluruhmanusia- yangdimaksuddengan
pertengahan adalah:yan-gadildanbebasbertindak- untukmenunjukkan bahwa
umat Islam itu satusamalainnyadianggapberlakuadil, kecualiorangIslam
yang dilarangmemberikan kesaksian,baik karenadia pernah memberikan
kesaksianpalsu.sehinggasetelahitu kesaksiannya dianggaptidak kuat,atau

106 - I'lamul Muwaci'in


-'eureuad nlng
LOI -

r3Equurs{esa{ueluoquaur {BdEq SueloesDlrqsdeeleu 'p,{uIEdBq{tlrur


de33uerpn1rleue uuBqBuore) ',,nwynrloqy1tw qoppD n nwoloq LtopnuDX,,
:uelselafrpurel3ue,{ slrpcquep,;q ,,LlDllvunqnqwnrqnqumtuDp lDsDJaq naDI
o,iuqnSSunsas uop't1noI uop tttad rlniltiun:^nttnq n{uqnllSunsas,,:{r?uE-Ieue
snsE{ur?lEpEpqESraq qelatr^dvSIqeN,.:clclraq €)'lole4 .,e,{u1eqe:a1 uedepeq
rp elnd qnpngal rpe.req 'e,{u1eue uedcpeqrp qnpnyal 3ue,{cnl 8ur.roe{eur
'qnpntialdeSSucrp cuere{-lelolrpnlr uprs{ESa),,:etulUaq c{elJW .,n{uuericq
r p e l u e u 8 u e , { u e l r s l e s : e d u a u r n 1 r l u d e q i u c . r o c su c l e - u e { e e s e { E r x
'1edeqrrep uer3rqqcppe ntl
IcuV,, :u1c1:oqr,ge,{5ucu.t1 .,u,(uuepuerfleq
uurydn:au:3ur,{nlrnsasuclrsles.raduIatrr €rpruc;aq'e,{u1eue uelrsles;aduraur
>1edeq Sucroasc1rqedy,,:eielleq r,qc,{g ueuil ,,pl,i[Dr.qnlopo n11nunn,iu
-qn83unsag,, :epqesrrqqulelAAVgrqe51,,ncn:un3uapufulrq efnIuerlrueq,,
:etu{raq(qeqzpeulnltiuad e:ud)e1a::1,1,,D.iu!!DlD(uaru unqn'nytyltt,iuaur
3to,l nJDns as unp' o{utrolttSotatu ut4n'nyuoyn3otaw 3uo,inpnsas n33urt1as
'n:1rtopuotSoqntt qotulto.qo,iut1n33rar.ras., :cpqesroqqulet,46VSrqeN utpuas
e,{uurprpedal un11n[n1rp n1rucrslns-a]{ B[csEltlesE{euI'rruualrpnll e,(u1eur
epr:da1ledeq 3uc:oasurrs4':sa1u,{urepueag,, :e1e1:aqr.r1e,{guerul
'lnqaslal
ue8uerelue{reuaquaru3ue{ selaf3uc,( qsuu uelelnuat-uau Irprl u{alau
ldelel 'petuqV trr€tuluep t,gefg qeqzpztuqalo Sueiadrplnqas.ra1 redepua4
'e,{uure18ue,{teqe:a1upedeqleqera{uurSuqas uErslese{uc{qoloqtueupuas
'(1edeq)e.{ulese epEdel(Ipue)SucquJurrs{csa{u€p'({Bue)e,{uSuuqeJ ppBdal
()pdeq)[BsBu?rs{esa1 Suerelatusnsnqle:ecaslodruolaI nlesqeles upununa{
Dpedel SueSadreqE{arat1\tr lcqera{ uc;uap urel 3ue:o e:e1ur unepaq:ad
epe {Epu Eucrurp'r?.{uuurunrunal r3aslr?p ucselplaqE\atery ttqDrlpLlpnruD
ue3uc1e1 ucp u,{uurr1
8uu,{urp ruzc11urqpeuureqnWnqy q:1oucletelrp 3ue,{
eueure8uqas'uersIEse{ ueluequrau {uun Sueleq8uad re?eqase,{udeSSuerp
1epr1uceS:en1a1a{ uep'urel Suelo uulr:aqrp 3ue,{uerslesel ryadas4e11nu
BruJesB,{uleqera{tSeqteqe.raluNlslei^a{ur{qeloqurorrruer?eqas:ledepuad
epaq:eqqeial r,:qebn; ered'lnqeu:l ucqelEscru:ad rde3Sunu:urrueleq
B,{uEEJBnlaX
nBlBlBqBJa) JFeqleqe,ray uBIqBSay
'rndar
deSSuerp 3uc,(redepuad qe1ru1ucqnpnllnlSuesret1ep11 n1ru,{u1equ:al
elrqede
€ulrJelrptedr?prueqlnqasratuplsrysal uep'(e{8uui-rol)qnpnga:3uu,{e,{u1rqera1
rSeqteqe:a1 uursl€sal uz3uap e{u1cqe8n[ uerlruraq e,{uqaloredrp3uu,(
uBlB.BJuEtuel up{sntnuau u?I€ nDlB'e,{uuun1 e3:en1a1 dn13ur1ucpp eperaq
n1le,{eqcsequreqrs rlrqede'r,(uuun1 rprdal e(rqcs equeq 3ue:oasuerslesal
nele '(e,{uuelelap:aurp3ur,{) u,{equsrqurequpedal uenl ?ueroasuerslesal
orod3s'e,{ulpequdur8uquadal Inlun e.{uupll€,EJuptuetr.t uele deSSuerp
€uarel (qnpnuel)el3uesrat3ue,{iue:o nete '8,{uucrs{Esa{ ?uuauau {nlun
?ue:e1auq?lel J,US qellv euarel'peq uuunlnq rqnlclrpqeu:adsrp auars{
anaknva.samasit,adensanmemberiklnkesaksian bagidirinyasendiri.Mereka
berkata:"Abu Ubaidtelahbcrkata:"Jarirtelahmeriwayatkan dari Mu'awiyah
dari Yazid Al-Jazari".Abu Ubaid berkata:"Diperkirakanriwavat itu berasal
dari Yazidbin Sinan".
Az-Zuhribcrkata:"Dari LIm,ahdariAisl,ahdariNabi SAW.seral,abeliau
bersabda:"Tidok boleh ditcrinta ke.saksiortseorrutglelaki pengkhianat,
kesaksianscorang vttnita pengkhiaturt.kesaksianletlg tertuduh di hadapan
kelttargatlon kcrabatrto. clctrtkcsuksionorang t,angdikenui hukuntcan tttk".
Mcrckaberkata:"Karenadi antarakeduanvaitu adaunsurkebencian dlrnunsur
bagian(keturunan).makakcsaksiannva itu tidxk bisa diterima.seba-saimana
tidak dipcrbolchkannya menrberikan zakatkcpadanl,a. sehingeapembunuhan
yang dilakukanoleh anaknya,dapat dianggapnyasebagaifitnah. N,lereka
berkata:"Menurutparailnruwan,tidakbisa tanggungan dendaan utanganaknya
dibebankankcpaclabapaknya.dan bapaknyatidak bisa ditunrutdan ditahan
karenaperbuatananaknya.Mcl1:kaberkata:"A11ahSWT tclahberfirman: "?iual
uda halarryttnbagi orang butu. ridak (pulu) bagi orang pincang, tidak (H a)
bugi dirimu sendiri, nutkun (ltcrsunta-sutttttnrcrcka) di runalt ktmu sendiri
atau di rutn(rltbupak-bapukntu, di runruhibu-ibutu". (An-Nur: 6l ). AIlah
t i d a k m e n ) ' e b u rt u m a h a n a k , a n a kk, a r e n ah a l i t u s u d a hm a s u k d i d a l a r n
penyebutanrumah-rumahmerekasendiri,sehinggadianggapcukup dengan
menyebutkan rumah-rumah mcrckatanpaharusmenyebutkan mntahanak-anak.
Jika tidak. maka rurnahanak-anakitu lebih pantasuntuk disebutkandalam
ayat tersebut.Mereka berkata:"Allah SWT telah berfirman: " Datt nrcreka
ntenjttdikartsebahagianduri lnntbu hantlxt-Nta sebagaibahagiundari-Nta".
(Az-Zukhluf: l-5). yakni seoranganak, maka seoranglnak adalahbagian,
sehinggakesaksianseseorang tidak dapatditerirnadar-ibagiannl,a.
Mereka berkata:"Nabi SAW telah bersabda:" Makanan rang paling
baik dirnakunoLehseseorangadalalt lrusil u.saharna.dan onaknla itu termasuk
yattgdiusahakornya". Sehinggabagairranamungkinseseorlngmemberikan
kesaksianba,riyang diusahakannyl?. Merekabcrkata:"Orang yang ternlduh
di hadapan anaknya,akln dianggapnvacobaanbaginya,scbagaimana Allah
berfirman: "Sesun,qguhnt,a lnrtontu dtttt atnk-anakntu hnty,ultthcobaun
(bagimu)". (At-Taghilbun:l5 ). Schinggaba-eaintana mungkindapurmenerima
k e s a k s i a ns e s e o l a n gy a n g d i a n g g a p n y as e b a g a ci o b a a n ' d
/ a n c o b a a ni t u
menempatitempattuduhan.
Sebagianyanglainnvaberkata:"Allah SWT telahberfirman:" Dan Al-
lah sekali-kali tidak akon nrcntesotkansuatu kaum, sesudahAlhh ntentberi
petttnjttkkepadamcrekahinggu dijclo.skan-Nt'akcpadanereka apa tang lnrus
merekujauhi" . (At-Taubah:I l5). Allah SWT berfirman:" Dan Kani turunkan
kcpadantu Al-Kitab(Al-Qur'an) untukrnettjelaskunsegalasesuotu".(An-Nahl:
89). Allah SWT bcrfirman: " Dan pt t'saksikanlahderrylandua orang saksitang

108 - I'lamul Murvaoi'in


60I - "'euEuad n{nfl

urrs{rsal up{ueqruaLU
qeurada-uc{iuc,ro rlerr:a;4.,:turun ueele{lod
nslBd rs{es
'urr13uruoqalo urrlu?qrp3ul,{ ucrsry.^a1 rfuuclqaloq,radrp
r u c u l r c 3 r q r s( r ? l n u J l r pl n d e p )r , { u u r l q a l o q r u a u3 u r : , {t r d t p u c d r { r l r L u a t u
Jrzpunl,\llnuql unurrN crurJalrptrdcp Inprt r,{u1cuc1n1unyedeq Sur.roas
ucrsrysalurlSulpas rur.rclrptrdcp (c{u4rduqlntun 1cur.'iue:oas-uors{ESaI)
cureuad;-ur;.,{ urrslcsa;4eiulnur lnlun Wdeq;-urroasucrs^{csJ{ ucpc,{uludpq
uersrysal uulqusrur:rur ;:;-uc,i1u,{e..nu ulp 'urqnpntueSuap c,{uuc1ru1
Inlun Irue
pplr )l?pn 8ur,{ sn.^r:1 uirlrp u,{ururuauau3uu,{luin,nu 'e{ut'ue,n:1aur Suef
:rurei 'prrurlv urrul r-rcp laqurns:aqiuni uutc,{u,trrjad
le,(B^,\u rirt ltldlplat rur
qelBsnutrtI?iEC'ppuqVunul qJlo rrcIf,IntuaIrprurtcdcpuadeurralrpledep
'urqnpnl 1n1iuu.,(ueu
Irprl iuu,{ snscl urrlup u,{u1r:ue 1n1unledeq fur:gas
uursluscluup'uiuludr;q1n1unllur SuBloas ucrs)nse{t,nqtq srlaIfur1
'uelPtuloqalu?p
ur?urlntrta){ uf,JUetu 3ur,',{ rslesiur.lr;tsrrerslesalluadas'ueqnpnt 3unpurBuaru
3 u e , {s n s c ; 1u r l c p r l E n t r a I{ p l t n u l t l c f , e s c u r u a t r pl n d c p r , { u u c r s l c s a ; , 1 . ,
: c l r ) r a q u c r i r q a 5 t e . r l q S u c r i s n s p ) r x l l p r pu e r s I B s e Iu p l r r e q u e u l
qaloqprp eleru r,iuurlrpral urllnclrucuarurrp elrqedy ..1c:aqiuu,{ snsel
unlnq 'uciur.r8ur,i i-nsrI urnJnpqJlog.. :r:ru1r.rq qnqisy ..1|lrp nlpFal{Eprl
r,:.{uue ri:tn 1a;o1uriunqnq u1rqcdy..:ltcIJaq urrirqa5 ..e,{uucppneq leqrpat
srutqBrC..:rte1.raq uerieqcg lnqasralp:n{s ur{ntuauau LueppludepLrad uuep
-cq:adrpeliete1a:cure,{ulnfurllag..1r:1,(s nlts uciuap rlen:a1'uelqaloqJadlp
I n P I I l n q e : ^ r e lu c I s l c s J ) . . : I l l E I l a q I I I l L l \ l q e q z p D u Je u t e l n u t r i e q a S
'Irlnt^\iucp ursr|-lV nuqI
lc^n.r\u ulp qr':prtDLqntll urlnp ludtp:ar rur
1rdepua.1 n,{uri-rcn;:1rdurru:tu iul,{ snsel rltnral 'ciuurpnc:^-lnluncl?pncs
Suuroa.^ qalo un{lieqrpiuc,( urrslcsal un{qaloqur.urcrulln sc1uo,{e1a,1
'sPlerp
ucllnqasrpqr1a1Jue,{ iuero-;-ur.urr:npucrqcncaiucd ur?)ilrequeu IEprtelarau
eueurp'urclsIucnurlrr:ud Lrriuapc,{u1uq cinf uurlrr.uaqltsqulelut;p'clepnB\
'1euu'1edequnlrlencc;'u:tu
1upr1r;i(N-lnspduepJIA\^ qrl1y urlSundrpledep
leprl iiuui nlunsasur:lndnlarurur1111r,{un1cs qciesuup Llltrs{t:sa1r,{uurur.rat
rp
lrBpuErs{I]sel
uEIBuelPllp'l')iiur)llixas c,iuuuruelrgurcliue.roe,{ulnseru rp:d:s
D,{uLunlep rp InspurlBqrre{uep')pur '1nduqe,nqrqrill urlnierrp 1cpr1
'(90t :qpprur\
IV) ../rurD.)
uDliuaprnuo8DulrLnol-tlq
Sttot Stto-roDnp nDlD 'tlutDl Diouto lp ltpD ,'iuD.tiiuu] onp qdf) LDllelDstp (nJl
'untptua:1 rlopn4Suaw
lDtsDtr) UDllDpuaq Dlt)u tntsp.lrtaq LIDID Drp tlunpas
ntun:1iiuntoas qnlns r;1tqo<ht'uouu.t;tt1titut.rllntLo-itto.ro rn11,,:ueuJr.Faq 1-\\S
rlellv urc (Z8Z :qBrrbrg-lv) ,.!Dqp!1nurol iiuo.i t:-1os-tsqns unp unndaatad
Stroto onp w)p DlDpl iiuotoa:^ (tppq ) DlDLu 'DlDpl iiuoto nttp DpD lDprl nltt
'ntuolDiuD lp Dlopl Stto.ro-3u|t.rotLDlt tt:lt)s f,'LDJoDnp uoliuap LloluDltslostad
u?ro,, :ueurrJJeq l,,11SqrIIV r; :bn1nq;-qryl .. urpl ptntuo tp ltpn
palsu",menunjukkanbahwaseorangwanitaberhakmenolakkesaksianpalsu.
Dalam Al-Qur'an, AIlah SWT telahmenyertakanucapanyang palsu(dusta)
dengankemusyrikan,sebagaimana Allah SWT berfirman: "Maka jauhiLalt
oLehmuberhala-berhakrtang najis itu dturjauhiLtthperkataan-pcrkataundusta,
rlenganikhlas kepatlaALlah,lidnk nten4tersekutukan sesuatudenganDia'.
(Al-Hajj:30-31).DalamshahihBukharidanMuslim dariNabi SAW dijelaskan:
" Maukah aku kubarkankepadantusebesarbesarnwtdosabesar?", kami (para
sahabat)menjawab:"Benar,ya Rasulallah".beliaubersabda:" Menyekutukan
ALLah,dan ntenriurhakaikeduaorang tun ", kernudianbeliaudiam sejenaksarnbil
duduk,selanjutnyabeliau bersabda:"Ittgatlah,danperkatoartdusta,ingatlah,
dan perkataot dusta", beliau [erus-menerus mengulangisabdanya, sehingga
kami berkata:"Mudah-mudahanbeliau segeraberhenti". Dalam salahsatu
haditsshahihBukharidanMuslim dijelaskandari Anasdari Nabi SAW,seraya
beliau bersabda:" Sebesur-besautyatlo.sabesar uclaltthntetq:ekutukatt
Alla14
nternbunuh, netuiurhakaikeduaorutlg tLra,dan Derkataandusta".

http://www.kampungsunnah.wordpress.com

110 - I'lamul Muwaqi'in


IZI - "'Btueuad n{ng

u e p ' s e , { r bc l a c u e t u3 u e . , ( ; e 1 e e
sueln ucdclSun uplnurel nue{ ue;{e
snscl nlunsepedqaueIppll nlr uuarp)1 qelo qullv rrctenqledqJlo uu{quqasrp
relSuequpcd qn: c,(udr,{ua1 uelSucpcs'crsnuuuruulenq:adqalo u?{qeqesrp
(qrlaqruasrp ;up,{) epnl cpedqnr e,{udr,{ua1 rladcs 'c,{uenpal reuaXuau3ue,{
duueSos ueBuape.{uueleuaurue{qe1oq:adrp rt-asuelcp (qrlaquas3ue,{)npnl
epudaqrc13ur:que1se,{rbiueu3un,(3uc:o-3ueroqelo uE{nIBIrp3ue,{se,{r}
'EuEq
InlueqrJq;ue,{ttLte3Suad eprda-1ueeqpualrgadase,{ureua,{uaur f,ue,{1eq
duuaiasur?uepequ uelr^e,(rbiuaru Suci iuu:o-3uuo qalouc1n1e1rp ?ucf seXrb
q.radas '(:uueq)qtqeqs3uu,{su,{rburiuap ueSuuluogaq Sue,{(ueiu?qurrt)un.rnIn
qcl?pp(ausrSolpred) qcps 3ue,{se,{rbue1;-unpege,(p-qctrIeuesaqqellV qalo
ucr'lunrntrp Supii (up3ucqun) uErnln qelepe(sr8ol)ltruaq3ue.,{se,{r}
'(ausl;oleled) qelB\^,3up,{ sr.,(rbr:pcdc1ucllnfunuaur uep(sr3ol)
reuaq;up,{ se,irbepedaluelyn[unuaru3uc,(ucruaiuadepedal rBeqraltnqes.rar
uelnqascuarel'e,(uue11e33uruaru 4ntun urSuerclnetc c,{uue1n:1e1au lnlun
qeluuadepr:)eprt utrp '(sr,{lb) c,(ur;equeuleoucp uurlndepe {epn u?,1n0
-lV ur?lECelacrarucp rfnd:at'(qclcs)In{tcq3ue,{uup(rpuaq))eq 3uu,{epr:de1
uullnfunuaut 3ue,{uetuaiuad eprdal rinq-ratrur urlnqescucrurp'(r?oleu?)
:-c,{rbultnqes u[8uap epJqjog rsrpuo{ uBp rsrntr:-BJpAa:- txr?lcpnlpnses
nle8asr3cquscru3ur:(uerlndSunpurfuaru3uc{ urlnqasq?nqasnlrEA uulrpeel
epedal uellnfunueu nlr IBLInuarul'IrlAS q[llv qalo ur?{uaqrp8uc,{urlnqas
urSu:rp1nqas.ral sc,{tblnqa,{ueur uruelnqrqel3ur,( nlr Euere{qalO (ueBucqturl)
u€rn{n utlcdnreru ntr rpueq 8ue,{(r8o1uur)s[^r| (ucrurlpqzal)p,{uuE,rEI
rpuluaru3uc,{ ntensasucp'ur?lrpeelrnqelafuaurInlun ]BlB'.urlrpearI qtJcps
tnqasrol rlrllv ucuuu-uBuurl uqcp (uetucquu) ur:/l|1 etB{ uuqraSua4
'(/ :ueulrlpu-rv)
.,(uDltpDl) D)D-!dLt uDfiDJalaru Dte LtDp!r3uol
ttoltSStrruaut LlDptLlDllVrrcr,, :ueu.rUlaqLplty u{ulnfueIeS (uu.rno-lV) rul
qc1r1ru1c,('(; I :ururqlld ly) ,.un,tnfi-1y uo1.to[oiiuaru qn1al3ur4'qunua4
o L t D Wl t t D l ( u D q n J ) , . : u p r l u r J r aJq, ^ \ S q B I I v ( 9 2 : p l p u H - l v ) ' , , L o l r p D a : l
uDlDunrlDpur iD(lDpDr:-nrtDut t).\Ddtls(uDltpoa)/ ) o)n.r?uLtopqDtlX-lV Dlz-t)ut
oluDsla(luDlrltl.ntJtrLtDyqopt uo1:tnp,iu \un,i tqnq ylnq o:nnqtuauruo7uap
trLnXItsot-ltlsDrsntnliuautryo1at ttuoy n.iu11n33unsat,. :uprurrlaqJIAS qellV
'(/ :erniis-,{s-V) (tto}lut1.!tnDlu LtDp uD.rnuaqal (oi\DqLu}ut l
l ,,(uDltpo)l)DJD.tau )
ttn8uapqotryunluntnuatu3uo.itlnytlr/iy,, :ul?uulj;eq .LIAS qpllV lnqesrel qplDl
nluoquroduepe1a.{uedreSuqas r,{uuclrpr[uau urp'e,{p-qutry p]JoseqqpllV
qalouelunrntrpiur,{ (ue8ucquu)ue:n1nueledruau rure,{uenuagi,r,{uuc.lei
uuSucprpaq.raqiue,( nlnnsasrrltul unlnq uerrur,{ucde,{uupe1epr1urp
'r,{uruela,{uauSuef epedal re:cnsrp;-uui uuuinrlnquclr::qu:ur reie qzlrl
uep 1e1eucltr:Suriuaurqn11yrueureicq lpqrlau {cprt nuel qeledy
'(82 :peqs) 3uo,iSunto-BunlouD'uap Dutos
,.iJols,nruJDnqJaq
nnlouaq Stroi Stto.to-Stotto tloSSttoSLtau ILIDX (Dlnd) LlDltntDd t,1tut1q Dlntu tD
LtDlDsnJ l nnqtaq ,'luo,i Sunto-3uolo ttoiiuap otun:' Llaps lowD uolohaliuaw
menganggapnya bukanmerupakanbagiandari agama.Dan dalamkasuslain
akankamutemukanungkapanmerekayangmeng_qunakannya danmengambil
kesimpulandengancaraqiyas.danmembenarkannya.
InsyaAllah hal ini akan
kamijelaskandalampembahasan berikutnya.

http://kampungsunnah.wordpress.com

122 - I'lamul Muwaqi'in


'-BruBuad n{ng
tzl -

'(uclpsnleI) u?ln3upqaIqelepeB,{uuBtUn)nq usp


'uPetsnpa{ qelPpeP.{u-(uelnueuadluatu) ue-.{lndun;uoru 3uE,t(uESe le) tEIll,
'E,{u;ueqeJqpleppntuel ue{8u€pas({olod)
lpse qplepentr (nuEI unleqas
terxn-teun) eleral e,{N-lnsprelpd upp r{Bllv l€,{B-teFB dupuqralr1a:au
uegtsnper{ u€IxueleIIpntl e[uqeqa{uadu,trqeq qe[nqetaluep'u1a:auedurruaru
8ue{ uelnrnqal qcluelrteq:ade{uru'ntrle) rlredaseurus3ue,{lrrun-1eun
lcdup:etn1tnueq urnleqesIUIEF'(Ltl :utrIUlrlv) ,,(lns UsD-t)uDlotsnpualu
3ttn,i Stto-to-\unto tDqllD nuoutnSoq qoluoltlotltad LrDpruolq DInu rp
nunl qoluolo[.taqw! DUaJDX :LlDl]V(LuDlnqutrcl L!)qDuns-q1unstuDl Lunpqas
npUaq rlDpr o,iutlnSSunsa g ,, :J,\[S qcllV uerutr3e,{ue.reluerC {nlq{Eu
deuoias ueetdrcuaduep ucepe.raqar{ tnqasrat1eur1e1epndal 3un1uc3:aq
euetmp 'unyoiot rlrl txurJe{ up)iressplaq uru€s-erll'ts e,{uenpel n1r es1
rqeNuepuepV rqpN(ue€ldrJuad) uctpsreqa) inqr Suuoaseduel3uE,(p,rDH
upepprJqeluel3urSuau uep.qci(r 3urroaseduelu,{ueq3ue,{csI ueepeleqe{
r:e13ur?uauusrq'nqr uBpqe,{erducl 3ue,{urepy rqeNutrep€Jaqal lnleBuaur
3uu,{ 3uc-ro eueurreSeq ntr €ueJ[I qalo qEIIV ueeldrcueducp lupuaqa{
r l n l r 3 u a u rn 1 ru , { u u e e p e : a q a31u e , {' t n q a s : c t1 e u r 1 u 1e p e d a q? u n 1 u e 3 : e q
ynlqleu deua3as^ ueepereqel uap '(otp Lloltpotoyotu 't1n1tpo[)un1oin{ un1
lpuflJl?IueljesepraqetII?s-r?ues qclepEDFucnpaIucEldrJuad(uelnuoladurau)
uerlnles:eduau3ur,{ eueurrp'c,{uuecldrcuad lcq tuelnp urrpy nue,{uaur
ntr esJ?,$qcque{pluequeur(qpllv) elC (69 :ucrul \y) ,,D!pqoltpnfoYotu
'(olsnLtDru Suntoa"^1 ',,Ltorypot,,:o,iunpoday umutypaqqDllv umpnru 'tlDltDt
l
'lJDpLuDpVttololtlt:tuautqD V'anpv (uDDtdr)uad) ruadas7o1opn'qDllvtsls
tp os1,(ttoolrlr:tt;tdllosrur n,iuqttl3!1r.rr.!,, :JIAS qeJlv upuur1rprdas'(1u,{c)
tedualeduaqeq pped ue,:n|-1y urclEprptedpprelrurte11r se,{rbundepy
|BIIL sB,{ro

'uE.rn0-lV
uDlepledepJete,{ucnues se{rbenura5'qequ,{s
lnqas:e1 se,{rbuep'qu1e1up
se,{rb'1e11,
se,trb:ntrt,('uerScq
eirl uplppaI r8eqJal(lrlrp)ur?lndulsa{
uclrqure8ued
sasorduepp reledrp3ue,{se,{rbe,rqcqrnqut:r{rpnllJd

SVAIO I{Y JVI\I-I\IYJ VHI


Di antaranyafirman Allah SWT: " Apakah merekatidak ntemperhatikan
berupa buoaka;a genera,si-generasiyang telah Kanti binasakan sebelum
ntereka,padal'Lal(generasi itu), telah Kanti teguhkankedudukanmereka di
ntukabttmi,l,ailu keteguhanyarrybeluntpernah Kani berikan kepudumu,clan
Karni curahkarthujttn tutg lebut atastnereka,dan Kamijadikan sungai-sungai
tttengalir di bauclr nteraka,kenrudianKunti binasakan nterekakarena dosa
nterekasertdiri, dan Karni ciptakan sesudahmerekagenerasiyang lain',. (Al-
An'am: 6). Allah SWT ntengingatkan akankehancuran generasisebelumkita.
Dan AIlah menjelaskan bahwahal itu menunjukkankepadapengertianqiyas.
yaitu mengqiyaskan d o s a m e r e k a .M e r e k a i t u m e r u p a k a na s a l ( p o k o k ) ,
s e d a n g k a nk i t a m e r u p a k a nc a b a n g n y a D . o s a m e r u p a k a n, i l l a t y a n g
m e n g u m p u l k a n( m e m p e r t e m u k a) ,nd a n y a n g m e n j a d ih u k u m n y aa d a l a h
k e h a n c u r a nH. a l i n i m u r n i m e r u p a k a nq i y a s ( a n a l o g i )' i l l a t . A l l a h S W T
memperkuatnya dengancontohyang pertama,dimanagenerasisebelumkita
itu lebih kuat dari padakira, tetapikekuatandan kekerasanmerekaitu tidak
mampumenolaksiksaanyangmenimpamereka.Dan di antaranyafirman Al-
lah SWT:

"( Keadaankunu hai orung-orang1,atrynunafik dan ntusyrikinadalah)


sepefti keadaan orang-orang tartg sebelumkamu, mereka tebih kuat
dari pada kanw, dan lebih banyak harta bendadan anak-anaknyadari
pnda karnu. Maka mercka telalt rneni'mati bagian mereka,dan kamu
telall meni'n1atibagianmu sebagiaintanaorang-orang sebelummu
nteni'tnati bagianna, datt kuntu ntetnltercakapkan(hal vang bathil)
sebagaimatn rnereka rtternpercakap-kannta.Mereka itu, amalannya
ntenjadisia-siu di dunia dan di aklirat: dan nrerekaitulah orung-orang
yurtgntentgi". (At-Taubah:69).
Di kalanganparaulamatelahterjadiperbedaanpendapatmengenaitempat
(kedudukan) huruf ka/ (pada lafadz kalladziina.)dan lafadz yang berkaitan
dengannya. Sebagian mengatakan:"Kalimattersebutdirafa'kansebag khabar
(keterangan)dari ntttbatada (pokok kalimat) yang dibuang. Yakni: ,,Annm
kalladz.iinamin qablllun " (kamusepertiorang-orangsebelumkamu).Sebagian
mengatakan:"kalirnat tersebutdinashabkandenganf il (kata kerja) yang

124 - I'lamul Muwaqi'in


szl - "'BruBuadn{ng

leJIqIDrp clalaul u?I3PqIlau],ruaulqPlelB{alaw,, :?lelJaqsBqqVnuql


'rlplrslnHtqv rJEpuellp,{p^^lllprurunlrsJuuJd .,,nI3l3rlrcsop-esoc,,
:8,{uu[IJrs;Euatrt
trp '(69 :qrqnEJ-]v)',,ulatautuuSDqunu,nzu tlDlalDlaJaut
D\DtL, :Il S qpllv ueulrJ unSuapueeu:r1:aquusEH-lv rrBp rul?I spBda{
u?Iplriaqueu q?lat Jpu,nhl,, :n1n1.raq c,{u:rs3c1
uelrp buzey:npqy
'e,{uBuuqeJ uBIBdrueu
crc:rqry[nrp3ut,'(3uero-3uc.ro ueqiuppas(lolod) Ieseue{Ddruatu ei(uuJnlaqes
3ue,{3ue:o-3ucr6urnlnq uelednraru3uc,{'(69:qeqnel-1y).,,nls-Drs rynfitaut
o[uLlDlDutontr Dl aW,, :J,^ S r{cllv ueu:r-] r,{ulnluelas .(uEunlnq) uEsBlBq
epcdaqqn,rr8uafuaq Sutf (qn1n)qn:n1a,{uaur 8ue,(1e;rsuep (uesulu)1r11r,
uelrdruau 3up,{'(69 :qeqnpJ-tv) ',,oiltunldDlotadtuau oyanw ruoutn7nqas
(ltt Dq SuDilDLl)unqdnlostadtuatunwn>1uop'o{uttotSoquDut.ruaunutwryaqas
Sunto-3Lro.to nuoturoSoclas ntutrorSotlttou.tuaw qDpt nuDl uDp ,DlaJaw
uDriDq ttoLu,rLtau.r LIDqI ulaiaru blDW,, :uuuJJrJleq JA\S qellv e,{ulnfu8las
'uesr:1cq r i a s t u e l c p u l ? e l p l e s a ey . { u e p nt n t u n u e u u e l e n q : a dy e u r er 8 a s
rxcl?pp{ereu ucclclese{e,\\qcque{lefurBuau qul1ye(ulnfue1a5.(ers:ed)qesrd
-qrsrdrettc3rsraq3Lm,{1e1rs uelreqn8uaruuep'qrun3uadre,{unduraur 3ue,((qnln)
qrun1a,{ueur tr.3rsreq 8ue,{rr.gr.^ ueBuaprunlnq ueltmBuaurqr?llVsleu .nll BUeJp{
qalo Blelau eduruaru8ue,{urcslrs qeqn8uaunducru {tpq n1re,(uenruas
unruru '{r;euntrl 8ue:o-3uuror:ep 1e,{ueqqrqel Blelau Ieue-IBuB uep
cpuaqBucrluep'{geunu 3ut:o-8ucJouBptDnI qrqaln)r(EFuurnJeqes tsulaueS)
E)arou ueopral leqeprd'r1a:aurunlaqas 3ue:o-3uu:ouelenq:adreure,(uaru
ela:eu ruurure8eqase)eleu Blclue rp uEruEJuE ueleue,(uaru qellv uep
'(uees{rs)uxrupJuerias urrlep ulalau runlaqas
3uu.ro-8ue:o ue3uaplquunur
Sucro-3uero unlSunqnq3uaLlq€larJ,^[S ql?llVe,{\qEqe,(uuelndursay
'€IaJaur
ulnleqasiue.ro-3ue:ocduruaru3ue,{uuesllsuueutreBeqas 1e1a>J 8ur,{ ueeslrs
eqa.raur3eqruas 'p{ereurunlaq:s 8ue.ro-?ue:o {nln8uatuqulat(qcllV) DrO
eucurreSeqas elarerulntnfuau uelp qBIIVuup te\alau rxnlaqasSuelo-8uuto
upl;da1uelr[uefuaruqElal(qcllV) erq cueure8eqas lgeunu 3ue:o-3un:orSeq
urrsqrsuelrfuefuauqrlal qBIIV),,uurtplqobututtzpD lqm)zpD,1oq untunbntu
unqDD:pl),uollpln$ Lutttytlt1ob utut 'un:pDllouD.npILunqDuD,nl on,uu44qnb
u l t u D r rt l z p D l l l p . D u o ln u r t l t t { o u n t ul n L l D nD p D . q l 4 , :, r u I B , ( , u R I n l n q e p t p
, ,D I u l u u V , , , : u B I B l t I r C ' l t { a l a r r r u r n l J q e sS u e t o - 3 u u : oq n l n 8 u a u q e l a t
(qEllv) crC eurrlre8eqasclarau es1r,{uaur uuplnlnBuau ue4eqe11y),,nlqnb
utu nunzpDllDuD,DlDruD\urnqDqDzpzpD, D,. runqnuD.al,,:rulp,{ ,Suenqrp
e,(u-(puru:aq3ue,{ zpzgel).,1/iriy,,,:uu{plelrp eXulnfueleg.,,uues1rs rias
eped1e1a1:a1 n1rc,{uqrq,tsel r,{uqn33unsag,, :uE)BltlIrO.e,{uunyaqas rseraua3
uelunq:aducSuapuptryIlaq lnqasralqpllV ucuxU Enpa{tuelepe,(u-(ueetues:ad)
ryrr7.isz;undcpy (nrue1ulnlaqas8ut:o-8ue:o qalo uuletraltp 3ue,( uulunq:ad
uele[:aSuaur nuel) ,,unyrlqubunuDuttzpDll1l,{DIrun4n,rg,, :ru1e,{.Suenqrp
s e l a m am e r e k ab e r a d ad i d u n i a .M u f a s s i ry a n g l a i n n y am e n a f s i r k a n n y a :
"(Mereka)meni'matibagianmerekadi dunia".
Kesimpulannyabahwapengertiank t "al-khallaaq" adalahbagian,
yangmanaia seakanakanapayangdiciptakanbagimanusiaitu telahditentukan
untuknya.Sebagaimana dikatakan:"Bagiannyaadalahapayangtelahmenjadi
bagiannya,dan bagiannyaadahh apayangtelahditetapkanbaginya,sertaba-
giannyaadalahapayangtelahdipisahkanbagin1,a.
Di antaranya,firman Allah SWT: "dun tiudulah baginy'abalugian (yatry
n r e n y e n a n g k a nt l)i o k h i r a t . " ( A l B a q a r a h :2 0 0 ) d a n s a b d aN a b i S A W :
" Se.surtg giuhnyaoreng yang mengettakan perhiasan(mertdapatkeserrungan)
rli dunia adalah orang .\etrglidak nrcntpumai buhagian(y'arryntetryenangkan)
d.iakhirat". Ay;:.tinimengandung apayangdisebutkan olch ulamasalafkarena
Allah SWT telahbcrfilman:"nterekalebih kuat daripadalaziu" (AtTaubah:
69).Dengankekuatanyangmerekamilikilahmerekadapatnrengcrjakan scsuatu
u n t u k d u n i a d a n a k h e r a t ,d e m i k i a n. j u g ah a r t ak e k a y a a nd a n a n a k - a n a k .
Kekuatan,hafia kekayaandan anak-anektersebutmerupakanbagian-bagiln
itu. Maka merekabersenang-senang di dunia merekadengankckuatan,harta
kekayaan dan anak-anak mereka, serta perbuatan-perbuatan yang samadari
b a g i a ni n i y a n g m c r e k ak e r j a k a nd e n g a nk e k u a t a ny a n g m e r e k ar n i l i k i .
Seandainyadcnganitu mercka menghendakiAllah dan kehidupanakhirat,
niscayamerekaakan mendapatkan bahagianmerekadi akhiratkelak, tetapi
kesenangan merekadenganhal itu semuatelahmenyebabkanmerekamengambil
kesempatannya di dunia.Demikianlahkeadaan orang-orang yangberbuathanya
untuk kepentingan dunia, baik perbuatan itu berupa ibadah ataupun yanglainnya.
KemudianAllah SWT menyebutkan keadaansebagian y anglain:"Maka
ntereka telah nrcniknlati bagitut ntereka,dtut kamu tekth niknnti bagionnu
sebagaimanaorang-orangyang sebelummunteniktnatibagiannya" (AtTaubah:
69). ini menunjukkanbahwa keadaanmerekasamadengankeadaanorang-
orangsebelummerekadanmerekamendapatkan apayangorang-orang sebelum
merekamendapatkannya, karena hukum sesuatu yang serupaadalahhukum
bagi yangmenyerupainya.

126 - I'lamul Muwaqi'in


LZI - "'BruBUadn{ng

!uDlD!.,tuDlararuqDlDpoLtoOrDqDsDpraur DlU l tunx rpvr.rad uD\uap:ln[


-unpd uaqwatu 3uo,{uttlwttuatl-rrttltutnatlny Dla-tatu t)-tDtuD rp Lolrpl[ utoy
,D(1,,:e,{uqtrlr)urDIEprp J1AS qpllv qalo ue1:uquc3rpqelel 3uc.{e,\\Iruaq
8ue,{ 3uc:o-8uzrourcpcal qpluDrlruraq .r,{ulelouaurp{alau .uscrunpJl
Jncuntu B)luarlur?p D,{uup{sndEq;uaul elaleu .cleleuruBdepuq rpqn.prq1n:runu
cIllal 'nlnqEpral qa1cq"- 3ue:oSucroIcfaI rtn-]riuau'uBErunpel uptl€ruElndueur
{eprl p l a l e 4 , , : 1 n 1 r : e qr n ? e q c su e l l r q r u e S S u a u p e u q y tutsLUl
'uenqeta3uad ue1rcsrp:aqeduer
uetenq:eductIn{elau 8uc,{lesas3ue,{8ue.ro-3uc:o uziuap ucln:ascint ucp
'(uelcqntaq)
r:fulrleqas8uc,{1eqluqueleftaiuarurdnIrleraru rdc1a1 uB.rBuoqe]l
uele[-t:3uau3ue,{qpllV qalon?{rnrurp3ur;,{iurlo-;-ur;:oueiuepedn:asrur1c11
',,Duef,ueq
euaq:a13ue,{3ue:otnuas rSrq uuecuaqqrlcpe e{uenpal (quu1g.r
EupJueq eue:el 'qopoqrdc1alqnpcquequlns t-ur,tBuc:oueptr.;qe f Buc,{rrpucd
Sucro uz8uapucrle{esnrup{ qelauq-rtuH,,:uulclc8uaruuinl e1ara141
'.,n,{uu,(e
pradruauucle e,{ucrunp eualpl rorunprBlurJuaut
3 u e , {8 u e : o u e p ' c , { u r i e q ( c u [ J u r q ) q p u l l Ju u ) l n q u r u a u u e l p r , { u n s g e u
e/(pq uualel 'nsJput,4 Eq rlnlriueu 8ue,t3ucr6,. :n1ru,{.ursnucruuz8uoloi
e n p u u S u a pu e r l p l l s n u u 1 q e l r t e q - r l l l H :, u
, e l u l c i u a u r. l B I E se t u c l n E i e r u
'nlr cuartrIqelo nsjEUc,rpq
Euo:c{ur?Iqeqasrp Bnpa{ ur)Ei-nJaluul8uepas
'oPreue)-aIEueic{ urlqBqeslp
Brucgadiuc( u3)psnle) .ueledurlrp uccsr s
u?p 'rlnsrurrp E{clou 'te{eq:nprputsqnJ.uc{t}tsnprpr{xlel lnsurcrcd eleut
'qclnllqeqasBnpe)ueSuaquuc:uaq
elcqurp 'qpulg'uqrqetal ulr:;as(1e13urd r
rsqLUn:,^ u?Indnl3ulnqeslalIEqenpe) ns;eue,rrrrq r1n1r3ueu uplqeq"srpEnp?n
'qe.prquulqeqasrp
3ue,{uelesnraluelSuepas r:ureuad 8ue,{ucrysmey .ucr;-cc
nEulruarr nlre^'uuJEUeqe{ utiuap ueSueluayaq 3uu,{uelenq.rad eua.le1neti
'lrql€q8uc,(une,{cJ.roda1 Sueruay uedelco.rad ueplrqreqBue,{uce(ecladal eua.irl
lreq n1rcueSeurlpsnla{ puall) lrqteq3ue,{urldeyer:adueruuuBuapurrirq
nf,tulruatuerpluBuellndurnfuau116Sr{rllV e,rqeqr1rll;pce,{upns1etr1

NS.{VNY.&WHIINXICNSHI
NV(I HV.OIfl HY'IVOY NII
NVIVHVf gY (TYXONVd) Ug fl IAITIS
a y a t - a | a t K a n l l . ' ' ( A s - S a j a d a h2: . 1 ) .D e n g a nk e s a b a r a n l am
h e r e k ad a p a t
meninggalkan hawanal.sudandengankel akinan,mcrekamenolak(menahan)
hawa nafsu,sebagaimana lirnan Alhh T:l'ala. "rutselu nrcnasehatisupata
nrcntoatikebetnrartdattrtasihattttcrtasihuti supttu menatapikesubaratt"(Al-
'Ashr:
3) danfirnran Nya: 'Drll lirgatIuhhlnbu-hatnbaKani: Ibrali t, Isltek
datt Ya'qubt'arryntantltunvai perbuutan1rcrbutturt y,artgbe.sarclanilnu-ilntu
yng tinggi. " (Shad:.15).
Dalam beberaparisalahdisebutkan:'Sesungguhny'a Allali mencintai
pandangrnyangdapalmenahandiri ketika rnunculhawa nafsudan Dia juga
mencintaiakal yangsempurnaketikamcnghadapihawanafsu".
AIlah SWT berfinnan: "Don RabbntuMaha Ka,-a, lagi rntntpurtt,ti
r o h n l a t . J i k ( l D i a n t e n g h e n d a kni i s c a y u D i a n c t t u s n a h k u r tk a n t u d a n
tltetrggultinu dettgdrtsiapa vattg dikehendoki-Nya.setclrth karuu(ntusnuh),
sebagaitlnnaDit telahnrcrtjadikan kuntuduri ketururrunorartg,oranglcritt."
( A l - A n ' a r n : 1 3 3 ) .I n i m c r u p a k a nq i y a s - / a 1 l r(,j e l a s ) ,d i m a n aA l l a h S W T
menyebutkan: "JikaAku menghendaki, niscayaAku akanmernusnahkan kamu
dan menggantimu denganscJainkantu sebagairnana Aku menlusnahkan or-
ang-orangsebelumkamu dan Aku menegantimerckadeneanvang lain". Di
sini disebutkanrukun-rukunqiyas yang empat.yaitu: 'il1al (alasan)hukum,
yang keumumandan kesempumaan kehendak-Nya: Hukum itu sendiri,yaitu
perbuatan-Nya memusnahkan mcrckadanmenggantimerekadenganyanglain;
Pokok (asal).yaitu orang-oran-e sebeluntnva; dan cabangnya, yaitu orang-or-
ang yangdiajakberbicara.
Firman Allah yang lain menyebutkan:"Sesungguluu,aKani tcloh
nrcngutuskepadakanru(hui orang kaJir Makkah) seoruttgRu.sul, ntettjadi
"-ang
.sttksiterhudupntu,sebagainrutnKunti telult nrcngutus(dahulu) seorangRasul
kepudaFir'ttutt. Mako Fir'uun mendurltakaiRasulitu, lalu Kani siksadia
dengonsiknan tang berat." (.Al-M:uzammil: l5 l6). Allah SWT memberitahu-
kan bahwa Dia telah mengutusMuhammadSAW kepadakita sebagaimana
Dia mengutusMusa kepadaFir'aun. TetapiFir'aun kcmLtdianmendustakan
Musa scba-eai utusanAIlah sehinggaAJlah menirnpakansiksaanyang berat
kepadaFir'aun.Makr demikianpLrlahaJnyadenganseseorang di antarakamu
yang mendustakan MuhamrnadSAW. Hal ini banyakterdapatdi dalam Al-
Qur'an.

Qiyas Dalalah
Adapun yang dimaksuddenganqi'as dolalah adalahmengumpulkan
antarasumber(pangkal)dcngancabangnya berdaslrkanpetunjuk'illat (alasan)
dankemestiannya.
Di antaranyafirrnanAllah SWT: " Dan sebu.giandari tandtt-
tonda (kekuasaan)-Nva
bahv'akanu nrclihatbumi itu keringtundus,naka

128 - I'lamul Muwaqi'in


6ZI - "'BruEUadn{ng

lp8uesSuBFupeldlruedInlueq urslep ss€^\ap3ue,{BrsnueuSueroasrpefueur


eSSulqas'ueeurnduras3)i spedal nlnuau qeqn:aqe,(ulntuaqdeqelasluap
deqetosuep'tueru:teeprd rpe[ra13uz,{ueqnqurnuedsaso.rd ueiuap - e,{p-eqrueq
-equreque:lte8ur8ueuy,1g qe11ye,(51-1upuaqa1 ue8uaprpnsesesen eq 8ue
eldrJued8ue E.{uepeue11n[unuau3ue.(epuelueludruaurrur 1e11 'uendura:ad
uep rlel-rlel Suesedasrpefuau qeqn:aq redues urrqe: uElep rp tueu Jre
ueqeqnJeduep ueetdrJuodsaso.rduu>lsulafuaur J,46SqEIIV e,{ulnfuelaS
'(0t-9€ :quuE,{ro-lV)
,,irtDut8uD!(SuDro
uDldnplLlSuau(nlndl osonyaq unt>1tuap (nnqt aq 3un{ qD V) 4D:luryng
'uondtuatad uDp t\Dl-r\DI :Suosndaso,funpnd unp uo:ltpotuatu qo1
-1y n1o1'n,(utro:lotunduaiuatuuop 'nl,uuo>lotdt.tuaLuqD V nlDl 'qDtDp
'(rulrlDJ
lodwnSastpnfuau nlt tuDtuuDlpnuDl utDlDpa1) uoqtqodtuutp
8un{ ttrotu satatasnlnqDp Drp r1nluDlng 1(uoqoun[3un?7uo1t ad
DduDt)DtDSwtBaq uDlJDtqlpLtblDDl Dtqnq 'otrBuawusnuow t1oYody,,

t' li,.:-,{1. (r'.a: r-.r-.t}


.ly',"4 q*r5. e-,f * \{( ne rn-{ fr6 cn. r-f <k
,:,...-;. .i *^ r " l ',:- r - *- .:. -r. 7€
1." '',', .:l' r',' tl.
? 77, , F(t
, ,. J______rf
;-

:L^[S r{cllv ueur:UE,{uu.tetue


rO
'dnprq3ue,{rJepuelJenle{rp
rleu 8un,{ ucp ueu 8ue,(r:ep uel'renla{rpdnprq 8ue,{euuurre8eqes dnprq
wEppal uplpp rurnquep uE{lenlalrp uule e1a:eurru1e,{ '(uel.runla8uaru)
irn"rrylr
ue{le{apuau uzp 'e:e1as3ue,{
-lD zpeJq uu8uapu,{uure13ue,{ r:ep ntps qr?Jtls
nlensasepedal e:clasSuuf nlunsasueSuapueln[unuaurqBIIV'(61 :runU-lV)
''Onqnl uDp)uDqDnpltp uDlDnwol qolnlt
ryadasuoq n,\ultotnrlopnsasttunq
uoYdnpttlSuauuop dnptq |un,{ uop ttmu 3uo,{ uo:ltnnla8uautuop tlotu Sunt
yop dnpg48un,( uo:ltonlatual{l1116r,,
:IldS qellv uurulg u,{ue:r1ue16
.]BIII,
ue11nlunuaru3ue,((lrpp) Intuuad unledn:aurnunq ueldnprq8uauruelSuupas
'J1yLSqpllv un{nq upp ue?sEn{alueeu:nduasalqelepee,{u1ue:,^el?)
tellr,
uelSuepage,{urerela,(uau 8ue^nlensesueiuap nlunsasue1du13un?uaru uep
'uednptqaqeprdal uednplqal(r3o1eue) se,{rbueledn.reurur 1eg qnef qrqal
3ue,{uednprqalturlrlaur{nlun e1e,{uuednprqa>1 uclep B{araurqelo ttqrlrp
ledcp3ue,{nlens:sue8uape,{51-eqrueq-equuq epedal uellnfunuau 1169 qr11y
'(68 :iplrqsqsnC) n1n?as sno osony oqDWDle o{trynt3unsasluour
,,tuDnsas
3uo{.uoldnpt4i}uau lodop ntuat n{uuotldnpt1Suatu8uotrttoqnl otuqnSSunsag
tnqns uop lo.ta8taq ot o'{ocs1u'oiusnJn tp ttn uDluturu rwny oltqndy
baik - bahwaDia (Allah) tidak pantasmeninggalkan,membiarkan,mengabaikan,
dan menelantarkanmanusia,dimana Allah tldak memberikanperintahdan
larangan.Padahal Allah telah membentuknyabeberapatahapanpenyempur-
naan dari mulai air mani sampai menjadi seorangmanusiayang dewasa.
D e m i k i a n j u g a A l l a h t e l a h m e m b e n t u k n y ad a l a m b e b e r a p at a h a p a n
penyempumaannya setahap demisetahap. tingkatandemitingkatansampaidia
dapat berdiam di dalam rumahnya untuk meni'mati berbagai macamkeni'matan,
memandang wajahnya,dan mendengar ucapannya.
Di antaranyafirman Allah SWT: "DrzrrDialah vang ntniupkan angin
sebagaipembawa berita giembirasebelumkeclatanganrahmat-Nta (hujan);
hingga apabila angin itu telah men :awa awan mendung,Karni halau ke suatu
daerah tanS tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, rnaka Karni
keluarktn dengansebabhujan in pelbagainncarn buah-buahan-Sepertiitulah
Kami membangkitkanorang-orang \:dn7 lelah mati, mudah4nudahankamu
mengambil ltelajaran. Dan tanah \'an.qbaik, tanatnan-tanamannyatumbuh
subur denganseizinAllah: dan tanah yang tidak subur,tanaman-tanannnnya
hanyatuntbuhmerana.Demikianlah Kami mengulangitantla-tandakebesaran
(Kami) bagi orang-orangyang berstukur". (Al-A raf: 57-58). Allah SWT
memberitakanbahwa keduanyaitu adalahhidup, dan salah satunyadapat
dijadikanpelajaranbagi yang lainnyayangdiqiyas(analogi)-kan kepadanya.
Selanjutnya Allah menyebutkan qiyasyanglainnya,bahwadi anraratanahitu
ada yang subur,sehinggaapabilaKami turunkanhujandi atasnya,tanahtersebut
akanmenumbuhkan tumbuh-tumbuhan atasizin Tuhannya,danadajugatanah
yang tidak subur (gersang)yang tidak tumbuh tumbuhannyakecualidalam
keadaanmerana,yakni tumbuhannyasedikit,dan tidak memberikanmanfaat.
Tanahyang demikianitu apabilaturun hujandi atasnya,makatanahtersebut
tidak akan menumbuhkantumbuh-lumbuhan sebagaimana yang terjadipada
tanahyang subur Allah SWT menyerupakan wahyu yang turun dari langit
kepadahati. denganhujan yang diturunkan-Nya di atasbumi, karenadengan
wahyudanhujan kehidupandapatterealisir. Allah menyerupakan hati dengan
tanah (burni) dimana hati merupakantempat tumbuhnyaamal perbuatan'
sedangkantanahmerupakantempattumbuhnyatumbuhantumbuhan.Hati yang
tidakmendapatkan manfa'atapa-apadenganturunnyawahyu,dimanawabyu
itu tidak mampu membersihkannya dantidak menumbuhkansuatukepercayaan
di dalamhatinya,maka Iaksanatanah(gersang) yangtidakmendapatmanfa'at
apa-apa denganturunnyahujan,dirnanatanahtersebuttidakdapatmerangsang
tumbuhnyatumbuhan-tumbuhannya kecuali sedikit dan tidak bermanfa'at
Sedangkanhati yang beriman,bersih,dan mengamalkanwahyu yang telah
diturunkan,Iaksanatanah(subur)yang tanaman-tanamannya tumbuhsubur
denganturunnya hujan. Orang yang beriman apabila mendengar Al-Qur'an,
dia akanmerenungkan dan memikirkannyasehinggaAl-Qur'an itu memberi

130 - I'lamul Muwaqi'in


ItI - "'sruEuad n{n{

pnpe{uer{8unqE3?uaul qelateinIqe11y tnqas:a1 uuzldrcuad enpal uep Surseru


-Surseusett qc11yueesenlaqueiuape(uur1rc11equrelepueepaqrad epelepn
'nqr
z(uenpa4e:elueIp e,r\quqrnqttaiuaruuE{ er'laraur ufersru 1eqqeueSuaru
prle:au p.{ulppur?esurxcued 8ue{ uecldrcuadsaso:duelselafuaurue8uep
(ue1r13ueqa1) enpal 8uz,{ ueuldrruade1a:au eprdel uellnfunuaur qe11y
'(79-19 :qe.rbe16-Iy)
,,'(onpI Strot unotdruad 4aun) uo.tDtDpd lrqruoSuaw
nuto\ t1o1odt,\uatu olotu 'otuoJtad Suor(unoldttuad tnqnta7uatu
IDprt
LlDlaitluDl oiutln?un"^asuDe lntlnpl nwnl Inpli 3uo,{ unopoaqwolop
(lDitrplDrp)IDpl tttuol uoyotdttuauruop (DlunptuDlDp)nwol !uadas3uD[ SuDro
-liuoto uoBuapnunl uoryttroSSuatu 'uDlrlDlD\tptodop '!lu!-unlas
Intun lnpu
twoX ut,f nuto\lptotup tl) ut\tna)j uDlnudu)a tppt tutDx niuun:yotdrtttau
SunL qolttuoy nolo 'oiuunyntdttuaur Sunt rlDlnaDx 'uoyto:und nwotl Sunt
qottnu Suuuat nyopodal qoluoySuotatD\DW (JD|SLtDqlaq uDq) uDpDuaquaw
)lDpu nwDl odn8uatuDIDU!'nLuDluoyntdnuatu ryopl rtuox,, :uBrxJUJeq ErC
'se1afqrqal 'sc8atqrqel 'e1e,{uqrqal 8ur:,{uudelSun
JoeluaunS:eqrqal u€p
ueSuapueqselaftp uppIIAS qEIIVr{r1or3uelnrpqe1a1 e8nfruruerya8ua6
ruB{rsI?snru[I urp rnI€ nruul qe1a1 e{uueeues:ad8ue,{n]ensas
url3unruau urlp nup{ uucrurcSeg uelnier nruel rypr1 8un,{eureuad 3ue,{
uesldrcucdq:ad:s qelepen:eq 3ue,{ueeldrcre8eqesusu nue{ qepnsasr3ey
ueldnprqlpnurc1u1u1,1e,{uuerpe[a1 ucp ueury3unurelries url?JcpErxES
lnqesal
'rur:yad SucXnuul uuetdr:uadrgadesqelepenr.ue1epedal
Ipq Bnpal urp
uelrfueftpqe1a1 3uc,{uc1l13ueqa1 uelSuepag1e3?uruauredur"surElu€EpBaI
aI uBEpPaI nlesl.ltp lclnurp nuP{ uer:ldrcuad uuuurrpsasord[uele3uau nurel
uceldr:uade,trqeqn3rr Ewraur{eprl und nurel uep ueleldrcrpnue{ ?,l.tr{Eq
n3e: eserau IcpD nule{ rde1e1 '.rnqn1r.repur:r13ueqa1uzSuapn3e.rese:aur
nueri eIrI :u?{sclaluaur 1169 qel1yrur1e,{e urluq (S :fleH-tV) 'o[utnqotaltp
qo1a1oiunlnqop Suoi trntlnpnsastSol rntptaSuatul9plt Dlp o,indns'unytd
todtttoso{u.rrtttrnttt:t:13
uolirodtp3uo,(rtut14olt4uorp (nUd DpD)uDpuolltDp$tp
3tto,i opn nruDl D.tDlLtDlp uDp 'rtDDsDt\apl opnd tndurns ntuol (tns8uo
'tns7uotaq uD8lep) uDlpnruatlt{oq toSoqasnutDl uDyonpl rtLtDXuDlpnu l
'LtDlttlMytpqDpus3un,i np1o,ntndwos DlDpuaL! nuDX3tto,{odo 'utrLloJutDlDp
l
unqdotatluny unp ntuopoda:1 uDl,^Dla{lutDx JDSo'nutnduras:1npySuDi LtDp
o{uuotpo[a1nutndtuas3uoi 3ut\np lndwnEasltop untpnual'tlntop pdwn8as
t.tDpuDlpnw l 'tuDrusaD|)s lJop tlDtpnua\ 'LlDuDtttDp ntunl uo4tpofitau
rlDldt rtuDx oiutln'Sunsas (qoltn\D4l) D}lDLu:(rnqDl !"!Dp)uDt!:lSuoql
3uo1ua1uon\ntaq rLtDlDp tutDl 'otstruoLu lr2ll,, :L4NSqullv uEurJU
'ueruuaqSuzX3ue:o utp
e,{uuelqeqal qelcpcntr e{eleur ueppealeleu 'n,{qe,truelSurBuau 3ue.{3ue:o
uelSuzpeg'tE,sluzuuaqurp Ireq 8ue,{ueqnqurnl-qnqurnl ureoerure3zq.ra,q
qnqrunteiSurqas'r,iueptxlalqn:rfued uaquau uelun:n1rp8ue,{uefnqeuuurtp
rnqns iuu,r 1rr:qSurf r:aiau qrnqas uclndrq 'c,r.uupr;de1
(qn.rr:,3uad;
urse:1
penciptaanitu di dalamfirman-Nyayanglain: "dan bahwasanlaDialah vang
ntenciplakan berpusang-pasangunlaki-laki dan perentpuan.Dari uir nuni,
apabiLadipancarkan.Dan bahwasanyaDialah tang menetapkankejadianyang
lain (kebangkitan sesudahmrzri)" (An-Najm: 45-47), juga firman-Nya:
"Bukunkahdiadaluludari,setetesnuuti,-angdituntpahkan(kedalarnrahim),
kentudiannnni itu rnenjadiseguntpaltlara14lalu Allah nenciptakuttnya,dan
ntenyentpuntakatutya, laluAllah menjadikundaripodanyctsepasang:laki-Laki
rlan perempuan. Bukankult (Allalt 1'angberbuat) demikian berkuasa (pula)
menghidultkanr,trurgrl?a/il " (Al-Qiyamah: 37 40), danfirrnan-Nyadalamsurat
Yasin: "Dnn dia mernbuatperantpernoatlbagi Katni; dan elia Lupukepada
kejadianttya;ia berkata: "Siapakahyung dapatnrcnghiclupkan tuLungbelulang,
". "
y'anglruncurlelalt Luluh? Katukanloh: lu ukantlihidupkanoLehRubbyung
mettciptakaruLya kaLiyang pertarna.DanDia Mafut Mengctahui/erturtg segula
makhLuk,yaitu Rabbyang ntenjadikanwttukntuapi clari ku,,u tarry hijau, nruka
tiba-tiba kamu nyalakatt (api) dari kay'uitu". Dan Titlukkth Rubb yang
menciptakanlangit dan bunti itu barkuusumenciptakankenbali jasad-jasad
nrerekayattg sudahlnncur itu? Bcnur.Diaberkuusa.DunDiulah Mdru Pancita
lagi Maln Meng,etahui.Sesungguhrtl,u peritah-Nya upabila Dia nrcnglrcnduki
sesuatulnnl,aLuh berkata kepadanra: " Jadilah!" nruka teludilah ia. Muka
Malut Suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaanatas segala sesuatudan
kepada-Nya-lah kanu dtkentbalikan. " (Yasin:78-83).
Di antaranyaflrman Allah SWT yang lain adalah:"Dia mengeluarkan
yang hidup dari l,ang mati dan rnengeluarkanl,ttng nnti dari yang hidup dan
ntenghidupkantbumi sesudahmatirya.Dan sepeniituLahkamuakandikeluarkan
(dari kubur)". (Ar-Rum: l9). Dan firman Allah SWT: "Maka perfutikanlah
bekas-bekasrahmat Allah, baqai nna AlLahmenghidupkanbumi yang sudah
mati. SesunggultttyaTulnn yang berkuasuseperti demikian benar-benar
(berkuasa)nterryhidupkanorang-orangyeng telah mati. Dan Dia Maha Kuasa
atassegialasesualu". (Ar Rurn:50).
Firman Alf ah SWT yanglain: " Dan kamulihat buni ini kering,kemudiatt
apabila Kami turunkan air diatasntta. hidupkth burni itu dan sulurLalt dan
menuntbuhkanberbagainncam tumbuh-tuntbuhanv-angindah. Yangdenikian
itu, karenasesungguhrrya ALluh,Dialah tang haq dan sesungguhnt,a Dialah
yang manghidupkansegala tang mati dan sesunggultn,-a ALluh Maha Kuasa
atas segala sesuatu.Dan sestutgguhnyahari kianrut itu pastilah datang, tak
ada keruguanpadat4ta: dan bahwasanl'aALlahmembnngkitkansentuaorang
di dalantkubur." (AlHajj:5-7) dan firman-Nya:"Dan sebagiian duri tanda-
tanda (kekuusaan)-Nta baltwa katnu ntelihat bumi itu kerfug tandus, maka
apabila Kanti turunkan air di atasnya,nisca,-aia bergerakdun suburSesung-
guhnya (Rabb) Yarryntenghidupkannratentu dapat menghidupkany,angmati;
sesungguhttya Dia MalLaKuasa atas segalasesuatu."(Fushilat:39)- Allah

132 - I'lamul Muwaqi'in


€cI "'Burelrad nlng

epeda{uD{{nfunuaui3ue,{lrlepepe{eprl urp (ucsele)lellr, ueSuape,{uiuequJ


uBFuap(lelSued)JequnserctuBuE{lndtunSueu{eprl p{alaw (LZ :Jnsn ) '.,r,r?
unpqas D{ttDJDptrDS DlndutDuaLLr aloLu 't.ortuautDl
tlDtLtadLlDptD,iLtVnSSunsas
,-y/f,, :e^uelepnesIeSSullledual Bp€durnunusela8uc;lnuouaruElalau ElIrlal
slelraq e{araurcueurp 'SV Jnsn,t.rquNf,.re pnIs -eJEpnes
iuclual ucryluacuaru
Suuf 1169 rlcllv ulrurrJe,(ue:ulurrC u?pqleqellenqraqSucf 3uc:o-8uero
ue{eluoJueuruplep qsllV qalo u?IeunSrpe,{ueqqeqcfs sEfrbundcpv
qeqE,{ssE,{!o

',,o.iur3uo n3uatu uDlD rtuD qnput3aq


1 X
ownuad uooJdl:tuad tolttutatuLlDpttwDX ountLuoSoqag,,:ueur.rqlaq e,{e-ros
'e;elas3ue,{ntcnsasue3uaperutasSuef nlcnsasuc11n[unuaur r.{BIIV
uerpnue)
'uesr1n1 ledeprale,{uurelep rp iue,( qelseu 3un1n33uauruadeslr?uelSunlnB
rue;q rule ,{ oo1o, 'pd.ua1r{npnpuaul qDDJpllltElJ)l eped ledcpral aue[. tunl
gn:nquu18urpa5urpuasntruesrJnl qepppntrq2l1-y etEtIueiuappnsleurp 3uu,(
uEp'sIInl\^eUaIuereqtxolqlrl[p[ (sE]rJr,l uelequra[-ue]uqtxe1) A1l/is-souefuap
pnslurxlp 3ue1 (y6y :e,(tquy-1y) ,,D,(uunlDuorlDlatu unyn 7uo,i Llolturoy
ol.utlttSSunsas :uoda1tuoy tlsod3uDi r[LtDI ntDnsqDf4l 'oiutBuolnBuatu mtlo
ttuoy tloptlrSaqotunuad uuoitlnuatl DlnuaLu Lplat taoy nuotutoSnqagsnltay
uDrDquafuDJDqaalSunpSSuaurtnSoqast7tro13unpS rutDXi-tDqDpDd(utDA),,
:J,,14Sr{pllV uururrl UEC (6 :1ul) ,,tuotaltp 3un,i unutouq rftq-r[tquop uotlod
-uoqodw7tn uoSuapLtDlqnqut1tLuoynpl o,iuyt,olLrout qoiunq 3uo.itm trBuol
tJopu^lunJu truDxl/rc',, :ueIlnqa,{UJLU I^AS rlxltV unuJrl unrpnua)
'runq uJpJBp uep uprx€uptue1:enlaiu:u urc ruadaslnqnl uelcp uep
rteur qppns3ue,{Sucro-3uuroueltrlSuequrau ue{e JIAS qEIIV B.,'rqlg 'S
'r3r1urlnSerrp 'l
lppn ntr uep'leuer{ usq e,(uiueluq
'nl?nsar^PlnSJssPlr? ql?JIYul?l7sPnlal (uPunulncl) selrlpslJ^run 'f
'qeruqepns3ue,(Suero-iuclo rlcqrual uuldnprq8uaur 'Z
IAAS qclly e,i\qeg
'e,{N-uelenqied
uep e,{51-teu;qe.l'e,{p-qeurlrq'e,{51-nu1r'r,:,{p-dnprq'e,{g-1epuaqa1
' e , { N - u e ? s e n { a I ' e , { 5 1 - u e c u ; n d u a s o { l e l r s u r l q r l u , r , r a uqre l a t
leJrs
n1r1uquep'e1e,{peqEI{ uepreueg uqeprl3ur1 qulzrq 'eldrcuagefuepy 'I

:n1re,{'erc1.rad t;rurlreuaBuaurtlnq
ur?pEpult m8eqas1165 qe11yuulrpefrpqc1a1 e8n[ lnqas:ellpq 'nlr Surdrut!
lq'efuueSuapednias3ue( nlensesue11n[unueur qeloluceurpdunlednlens:s
'ueqrurapurSuaq neruqupns3uu,{3ue.ro-3uc:o (e,{uuerfr{Sueqrp)E,(uuEIJEn'
-elrp ueiuep pdnlas runq tuplep unp uruteuel e,(uueryenle{rpuep 'uf;u;
qupns?ue,{?ut:o-?ue:otluqrual efuueldnprqrpueiuap edn:as(3ur:a1iw..
runq) opul 3uc,{qeuel-qeue1 rlequrale,{uueldnprqrp uullpefuaurqelal f.\\S
adanya'illat tersebut.tetapi n]erekamenghubungkan salahsatunya dengan
yang lainnyatanpaadanyadalil yang mengumpulkan(mempertemukan)-nya,
selainpersamaanitu sendiriyang mengumpulkanantaradia denganYusuf.
Merekaberkata:"lni adalahqiyaskepadasaudaranya, dimanadi antarakeduanya
terdapatpersamaan darisegiperhitungan.
Hal ini dikarenakandia telahmencuri,
dcmikian juga halnva denganyang dilakukanoleh yang saru lagi. Hal ini
merupakansesuatuyangdikumpulkandenganpersamaan yangkosong.Qiyas
(analogi)yangkosongdari 'illat yangmenuntutadanyakesetaraan merupakan
qiyas yangrusak(paralogisrre). Kesetaraandalamsegidekatnyapersaudaraan
bukanlahmerupakan'illat (alasan)yang menuntutadanya kesetaraan dalam
masalahpencurian.Seandainya pencuriantersebutbenaradanya,tetapitidak
adabukti (dalil) yangmenunjukkanadanyakesetaraan dalammasalahpencurian
tersebut,maka bentukpenyamaan(penycrupaan) terseburkosongdari 'illat
(alasan)danbukti (dalil).
Di antaranyafirmanAllah yangmenceritakan orang-orang kafiq seraya
mereka berkata: "Kami tidak melihat kamu, melainkan (sebagai) seorang
mattusia(biasa)sepertikani". (Hud: 27). Merekamenganggap sebagaisatu
bentukketurunanAdam (manusia)semata,dan serupadalam segijenisnya,
makamerekaberdalil denganhal itu untukmenunjukkanbahwahukum salah
satudari dua hal yang serupa,merupakanhukum bagi yang lainnya.Dengan
demikian.seandainya kami ini bukanmerupakanbagiandari pararasuldemikian
juga halnya dengankamu, maka jika kami setaradengankamu dalam segi
persamaan ini, makakamu itu samasepertikami tidak adahal yangistimewa
yang membedakankamu dari kami. Hal ini termasukdalam katagon qiyas
y a n g b a t h i l ( k e l i r u ) . K a r e n ak e n y a t a a n n y a
t e r d a p a t p e n g k h u s u s adna n
pengutamaan, dan menjadikansebagianjenis yang ini (Hud) sebagaipihak
yang mulia sedangyang lainnya(orang-orang)sebagaipihak yang hina,dan
menjadikansebagiannya sebagaipihak yangdipimpin, sedangkansebagianyang
lainnyasebagaipihakyangrnemimpin,sertamenjadikansebagiannya sebagai
pihak yang berkuasa,sedangkansebagianyang lainnya sebagaipihak yang
dikuasai(rakyatjelata). Sehinggaqiyasini dianggapbatal(keliru),sebagaimana
yang diisyaratkanoleh Allah SWT dalam firman-Nya "Apakah nterekayang
membagi-bagiralmnt Tuhanmu?Kami telah nrenettukanantara mereka
penghidupan ntereka dalant kehidupan dunia, dan Kami teLahnteninggikan
sebahugianmerckaatassebagian1,anglainnya beberapaderajat,agar sebagian
merekadapat mentpergurrukutsebagianyang luin. Dan rahmat Tuhannu lebih
baik dari opa vang merekakumpulkan". (Az-Zukhruf: 32).
Pararasulmenjawabpertanyaan-pertanyaan tersebutdenganucapannya:
" Katni tiada lain hanyalah manusia seperti kamu, akan tetapi Allah memberi
karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya".
(lbrahim: l1). Dan Allah SWT menjawabnya dalamfirman-Nya:"Allah lebih

134 - I'lamul Muwaqi'in


-'BruBlrad n{ng
9€I -

lnqasrelueruaSuaduep'ue1ef:aq qelepenlI II€{ IJBpsnsnq{€Jecas pnsleulIp


?ue.{ueu:a8uadeua:e;1 uueun8a{l)lllluau rypn 3ue,(lntuaq ueledn:au
qelefueq nu.re1ue3ucl-ueiuer qalo teqedrp 3ue,{ eleq:aq-e1uq:aqeped
epe3uef,uupeqeto3SuesnLuasru4eS',,2toBuapuautpdop or nlt uo8uapStto{
oButla totundutatunou 'pt14au Ddnp nt n1t uo8uap3uo'tnlourp{unduaut nop
'sDt uo|Ltap SunSauaurwdop ot n1t uo8uap 3uo{ tto8uot
l lniundtuatu noD
'uolottaq wdnp nt n uo7uap3uo( r1n7n[undtuatu oloqtaq-opqtaq qoqntly,,
:ufp-ueru.r11 ue3uapqe11yqalo rcnl:adrprur leg e,{uepeda{qepequaqrlnlun
lnlunuaru3ue,{ueq:a8uad-uerua3uod uep lr,.;ts-tegts t:up ueyefeql (ue.requreS)
'e,{uqe,trelueuue{e
lntuaq qe1e,{ueqntr EIEqraq-eleq;eq uua:e4 {BpIl eI D{eIJ
'ruasrpntr eleqleq-e1eq:eqe.,(urupunaS epp \epu nlI Eleqreq-e1eq:aq epedry,{e1
de3?uurpSuef ucueqnlal uerua3uadIBqBpEduer{nJlEJrs-lEJli^ Ir€p ueJu,{eq1
{ntueq nele ue8ue.(eqrur Dleqlaq-eleqreq e.rqeq uelseleluaur1165 qtrllv
'(t6I:JBr,V-lV) 'ntuuooluttutad
,1ouaqSuoi Suoto-3untoSuowaunwoy o1rt
no4uouaytadwaruDlatalu LlDluDFDtqnpl wt DlDqJaq-ollqJaqLlDltu2t olDn
nwo1 un7uapnSntDdtuas3uD[ (qDrudt8un{) lnrulDLuqolopD aI qDnVunps
ntas nwotl 3uo,(nlo4taq-n1ot1taq o|utlnSSttnsag ,, :IldS qEIIV uEtu:ge.{ue:sluu
rC €Jaruau Inlun nele uelelouad e13ue.rurelep IIenJaI ue,tnd-lv tuclep
uelcun8rp {aprt rur ulpoeulas(ISolEw) se,(rbz,trququ,{uuelndutsey
'eleurasuecdma,{uad urledruaru'e,{uueletueu
>1ntun u,{uuelqaloq:adrp rSesuelep (qrleqtuasrp 3ue,{)e,{urnundn4ncqepns
3ue,{upnl epedal relSuequtlr?oleue8uau 3ue{ 11u,{smuSuero-8uelo)eleletu
qalo ueInIEIrp8ue( se,{rbue?uape,{u1eq e3nI uerltuaq 'uleurasuereque8
1u3rs:aq8ue,{ueedrua,{uad uulcdruatu rlaq lenfepedaqequ ue:1se,{rbiuaur 8ue,{
8ue:o-3uero qolo uulnlplrp 8uc.{ se,{rb uleu 'nlr euerul qalo
1u,{snu
.(9 :unqeqSEI-IV)
',,truo1opodal
lnhtruad ttaquraruuoln 3un{ ntsnumu1oyody,, :o1r4-raq oTanw
n1o1uo,luotatay-uo|uoraol (oMDEuaa) Dpr aw lnso\-Usoy oqataw opndaq
Suotnp t1o1ato{ut1n37unsasDuarnl rlolDpn lt uDqlruap 31r.1,, :1165 qu1ly
ueruJr;qelcpprur Ieq ueiuap ere1a5elruas uercquuS 1u1rs:aq 3ue,{uelndtunl
uep (ueedn:a.{uad) qoqnls sr(t, u€IednJau e.{ueq tut IBH uPlsnueuel
'uutsnueuel
seq{ urf, ueledn:sru qelurlnq nlt unulut ul?pueleu leqeped
r3asr.rup(e:u1as)euresde3?ueSuaru elara!^l (tt-tE :unuIuI,nW-lV)',,t3ntaw
'nuDl
3un{ Suoto-3uott (ryo[uau) lDuaq-tDuaqnuol 'unrytutapolq o{ncslu
utadasSuot otsnuoutttD,Dtuawuo!lnyasnwo>1 o4tI o,iuqnSSunsasuoq'unutw
nwnl gtro,t odo uop urntutuatuuDp 'LtmlDutntuo| 8uo!, odo ttop ttD:lDwDtp
'ntuoy ryadas otsnuoutqolo{unq ulol
lDptl lut (|uDJO),, :Dtunplp uodnptqal
aDpp Dlaraw umlqoxau lwDX llopt SuDl uDp (lop\) tDrtWlDl|Dq Inwauaw
uDlD uololsnpuaw Stto{ uop o{.uunoq otwuo tp typy SuoL otlnutad-o1nwad
qDpplraq uDe,, :uelselefuaru3ue,{ JI S tl€llV ueurrIJue3uepe8nf uer4uaq
'(tZI :ur?,uV-lV)
,,uolnsrunlsoSntuoqtodaauaanQ DuDtulpmtlotaquaw
tidak adapadakaki berhala.Pengertianyangdimaksudsecarakhususdari tangan
adalah memegang dengan keras, dan pengertian itu tidak ada pada tangan
berhala-berhala.Pengenian yang dimaksud secarakhusus dari mata adalah
melihat,danpengertianini tidak adapadamataberhala-berhala. Dan pengenian
yang dimaksudsecarakhususdari telingaadalahmendengar, dan pengertian
ini tidak ada padatelinga berhala-berhala,walaupun semuaanggotabadanitu
secarakeseluruhanterdapatpadaberhala.Semuanyaini merupakanbagian yang
kosongdari sifat dan pengertiannya,sehinggaantaraada dan tidak adanyaitu
samasaja.Hal ini semuaterbantahkandenganadanyaqiyas penyerupaanyang
'illat dan sifat yang berpengaruhyang menuntutadanya
bersrfatkhayalandari
hukum.

http://kampungsunnah.wordpress.com

136 - I'lamul Muwaqi'in


LgI - "'BurBUadn{ng

Inpunuel 8ue,( u1uda1lelSue8uaru ueID {Epn 8ue:o ntr e,(eqecueSuapuep


'2,{eqtlcruulupdnprqe,{ueturreuau Suef Suerouelrpefuetuuep.(eXuqeo) rnu
uep qn: ue8uaplnqesrpe:,^Erqn,{qp,|lEIEu 'nlr puelp{ qalg neq r:eur,{ueuuep
urldnprqiuau lcdep 3ue,{ueleur Sunpue8uaurn1r1r8ue1 r:ep uelun:n1rp3ue,{
n(qe.trueltpeluau qplelJ,\\S qpllV uednplqeluuBuapue1re1:eq Suef ualeru
uelednraur:ruuelSuepas'e,{equcuuSuapue1m1:eq3ue,{ualeurue{edn:ou rdv
'ucdnprqaluep ue3uerauad
ledBpJelntr:re uep rde tupl?peual€I .:re ue3uap
ueeuedumaduep'rde ue8uepueurueduJmad :n1re,('uqa:erun1e1r:aduu8uap
r?nsaslrJ€unru3ue;o-8ueror8eq uruuedun:ed unp lenquraurqe11y
'(67-t1 :qerubeg-lV)',,npnsasDpSas
sDloDsDnXDLIDt[L1o11y o,lutlnSSunsaSDp,tdut LrDtDtltlSuad uop uunBuapuad
uoydni ua1au nrq o,(o.:tstu' rlopuaq3uatu LlDI I V nDlDlr[' u uaLyaq DIaJaa
' oqataw odtutuatudolaBopq uop 'n1ttDur:^qDAr:)qlp uolo[taq otlatatu'o4anw
ttottr(uatungtp1r1 4n7 dnuag oyantu uo@tltlSuadtoqutn(uautut lo1t7ttdutotl
-ttdtung L1[ny3uo( Sunto-7unto undllatu rp]lv uoe'rtDw Ltnlo nlu qDqas
,!pd (D1Dns rDBLtdpuaLu) DLtalul'o.httto[1oun unSuapo,(un7utlatDqtun(uatu
ulanw :1ol1ltlop 4ntn3 'wrpt] dnlafl 1n1tas1p
t13un1uop toqal uotnq (ndutltp
3tn( Sunto-3tto.ro)ytadas nnln '(-touaqqun,i uDlD[2l) r]DqLuDlL\DIDDpDu
LlDHDpurynu 'Dtnq uDp 'tlstq 'tUi Dla.taW lDtltlaLutDdop :loplt 'uodnlaBay
wnf)p DIaJaLauDqDlqlu2LuuDp 'Dlarau (Llnu(ualu Suot) otiotlot un:13unpq
qn11yn,{u8trr7r1a1as t?untauaut n!! !do LlDlaJ)snlnur 'tdo uo1o1o{uatu3uo{
Suoto utadasqolopDD\a.t)Lu unotuodunta4,, :qrgeunu3ue,{3ue:o-8uero1eq
ueSuapwtnIJoq 8ue,{11^ S qeIIy ucrurg rgadas'e,{uurc1 Suef ue8uape.{un1es
qelesueldelSunSuaru uep'e(uurul3ur,(ueiuap ueele,{ualenpr:npnlesqules
u?IlnlepuJurnetp'uer1e,{ua1 ue3uapeyr3o1urllclapuaru uep'e,{uunlnq r8as
ruclupntensasuciuap ntensasuerydn.la,(ueru ntr ur?.ln}-lv uelep tedzp;at
?us,{ueeruedun:adeua:r1 'nur1r:cq3ue,{Suero-3ue:oqalo rnqelalrpledep
e,{uequu.:n(;-1yuelcp rp ledepral3ur,{ uceuredun:ed-ureruedun:a4

VAt{HVHIYIH
NYOT{Y.UNO-TYHIYTVOIO
NVYI,\IYdIAINUEd.NIVVHIVdIAINUgd
dalam kegelapan.Allah SWT memberitakanperilakuorang-orangmunafik
disesuaikan denganbagianyangmerekadapatkandari wahyu,dimanamereka
itu laksanaorang yang menyalakanapi untuk menerangidan mengambil
manfa'atnya.Dikarenakanmerekayang masuk Islam akan mendapatkan
cahaya,manfa'at.keimanan, danbercampur baurdengankaummuslimin.Akan
tetapiketikacahayakeislamanyangadadalamhatinyaitu padam,makaAllah
menghilangkan cahayamereka,dan tidak ada sedikitpunapi yang ada pada
mereka.Sesungguhnya api itu dapatmenerangidan membakar,kemudianAl-
lah menghilangkancahayanyadan menetapkansifat membakamya. Allah
meninggalkan merekadalamkegelapansehinggamerekatidak dapatmelihat.
Hal ini samadengankeadaanorangyangsebelumnya dapatmelihatkemudian
dia buta. Dia mengetahuikemudianmengingkarinya,dan dia masuk islam
kemudianmeninggalkannya, sehinggadia tidak dapatkembalilagi kepadaIs-
lam. OIeh karena itu, maka Allah berfirman: "Maka tidaklah mereka akan
kembaLi(kejaLanyang benar)".
SelanjutnyaAllah menceritakankeadaanmerekayang diumpamakan
denganair. Allah menyerupakan merekadenganorang-orangyang ditimpa
hujanlebat- yaitu hujan yangturun dari langit - yangdisertaidengankegelapan,
guruh,dankilat, Karenakelemahanpenglihatandanakal pikiran mereka,maka
peringatan, janji, ancaman,perintah,larangan,dan teguranAl-Qur'an terasa
sangatkerassekalibagi mereka.laksanasuarapetir. Keadaanmerekaitu laksana
orang yang ditimpa hujan lebatyang disertaidengankegelapan,guruh, dan
kilat. Karenakelemahandanketakutannya makadia menyumbatkan anakjari
tangannya kepada lubangtelinganya,dan memejamkanmatanyakarenatakut
petir itu akan menyambamya.Kami dan orang-orangtelah menyaksikanpara
pelajar yang pengecut (yang berperilaku seperti perempuan)yang bermuka
masamyang sukarnembuatbid'ah. Apabila merekamendengarayatdan hadits
yang menolak bid'ahnya, maka mereka melihatnya dengan cara berpaling
(sinis), seakan-akanmereka itu keledai yang lari kencang,yang lari dari
kandangnya,dan orang yang pengecut(yang berperilakusepertiperempuan),
dimanamerekaberkata:"Tutuplaholehmubabtersebut,danbacakanlaholehmu
sesuatuselainbab tersebut.Kamu akan melihat hati merekaberpaling,dan
mereka merasa terkekang karena akal dan hati mereka merasaberat untuk
mengetahuinama-namadansifat-sifatAllah SWT. Demikianjuga halnyadengan
orang-orangyang musyrik sesuaidengantingkat kemusyrikannya,dimana
apabiladijelaskankepadamerekamasalahtauhiddandibacakankepadamereka
nash-nashyang membatalkankemusyrikannya,makahati merekamerasatakut
dan merasa berat, sehingga seandainyamereka menemukancara untuk
menyumbattelinganya,maka merekaakan melakukannya.Oleh karenaitu,
maka kamu akan menemukanmusuh-musuhpara sahabatRasulullahSAW,
dimanaapabilamerekamendengarnash-nashyang memberikanpujian kepada

138 - I'lamul Muwaqi'in


'-BtuBUadn{n8
6€I -

-srp 'Suenqrpuele uen8ere{uep le,rqe,{seXuleqe8nI uurlrruaq :eseq8ue,{


(Iepop) uuolo) uBp IBEJuEuraq3uu,{ue:unq uelq?srrrrau uep 'ue{"paquarx
' u u l r e n l e 3 u a r xr d e u e r p n u e l ' . r s e qu e p ' u 3 e q u a 1' { e J a d ' s e u a J n q e l a u
e1r1a1 :en1a13uu,{(Icpap)uurotol ntwL '..nttsntn tlrnqwadasD{uqrnq(Dlnd)
opo 'tDlo-tDlD nrsp uosoltltad lDnqruaut1uun dD aDpp rnqal o4anw 3uo{
(tuDSoDDdD rtDpurq,, :uerurr3rrqIlAg qe11ye,{eras'rdeueSuepueeueduruad
ue{EtuaJuourqe1ly u,{utnfucla5uplrqtuqe{ue3uapnles:aqu?p Indunlreq
qeu:adlcpn uplsuaqal uelrpefuaruqel1y e,{u1eqe8nI uerlruraq 1r1e,uad
uziuep :ndtuecraquep lndrunl:aq qeu-radlepn ntr tcqo euare;,Je,{urunurureu
?ue,{8ue:o wppq upp:rsnrp lrdcp 1r1e,(uad lnqas:alleqo ueSueprSSurqas
trrnururp 8ue,{ teqo ucp Inqurl 3ue,{ eu:ndrues3ue{ teelueur ){nseurel rur
'e,{uunurueur3urf Sucroucprqepedalrsleerueluaqueu 3ue,{leqo
IequEp
rgadas 'e,{uue:1r1epua8uau ueplodocuerutedepe3Surqas'uenAera{uep t?,rr{B^s
'qeq ulle8uaru
uadas e,{uurepprp epe3ue,{1eq-pqrqrue8uadu:urueqeereleur
eJrqeduuunqeteiuadnurlr uup lnfunlad ue8uape,(u1eq uBnIuerlruaq
'qrnq-qrnqe,\\equeu uE:{e'qEuelsew rp:rpBuaur3uu,{
rc3ung e,{uue:n1nue8uaprcnsasuulenq:adpruu uep1nlun1adueSuaprsrrpuu4e
undrlug'u,{uue:n>1n lrunuau tnqevatqeqtual-qrqualrp rrleSuau:rcuerpnural
'1rce13ue,{ququol UUESIEI 'e^u-repar'las
rqnuadrpe,{ueqlrduas 3ue,(qeq uep
'1e,{urqSuuX:reue8ueprqnuadrp3ue.{resaqSuef qequol euzslel'1e,(ueq
3ue( nu1ueSuep rqnuadrp3ue,{3uede13ue,{nuq 'qcqulal-q"qual ue8uep0eq
ueledn.ta,{uaruqEllV uec e,{uuerueuel-uurueuel ucSuapnunq ueldnprqSuaut
Intun ue{unrurp ?ue,{ (urfnq):re ueSuap ueleqrlSuad uep 'ue:eSuepued
'quq ueldnprqiuau
Inlun ue{unrntrp3ue.{n,{qe,trueledn:a,{uauqBIIV (rl
:p.pd-rV)',,unnwodwruad-uootuodtuntad pnqruau!qDllv qoluDpllluaelumq
tp dotal ot Dpa 'DlsnuDwopodal tn,otitow uaqutaut8un{ undopD:D[uDSroq
opn t1ry3uo,(rynnsas rnBnqas3ur:t1tq unlD 'nil qtnq undopy 'pqloq 3uo[ touaq
3uD( (tEDq)uootuodutntadlnnqutaLuqDllV qDluDDIluag'nJIsnto tltnq 4tadas
n{uqtnq nlnd npn 'plD-tDlD noto uosnttqad pnquaru Inlun IdD wDlop lnqal
oyataw Suoi (tuDSot)DdDItDp uDe SunquaSuaw8uol qtnq otwDqlualuntl
stlJDDpn 'ol.ttuotnln tntnuan qDquafrpqual tp tto t1o1tt1o3uaut t:1out'1tBuo1
'uurut:aq
lrDp (uD{nll)trD Lt\IutlJnuautqDpl LtD V,, :ueujruoq qe11ye,{eras
'p.e:-.ty
3ue,{3ue:o-3ueroueiuep uetrery:q rdu1o1 lerns uelep tde uep:te
ue8uopueleuredrunrp8ue,{ ueuureduruadenp uulcluacuau JidS qellV
'(u€JeurPse{)uenBeralqnuad
unde4a:auuulenqradletueelzu 'uen?e:e>1
qalo qndtltpn1telarau IleqPIna{
eua.m1 ':re ue8uapueludn:asrp 3ue,( e1a:au rBeq;169 qe11yqalotunqrp3ue,i
ueeuredrun:ad ureleplgeunur 3ue:o-3ue:ouu8uape1a:au ueu:upnes:ad Suelual
eleKuleBuus3ue.{ueeruedrun:aduep 'selal leaws 3u",{ uueruusredueledruau
rur 1eg e,{ur:ulSut8ueuruele slaraur rteq ucp 'E{arau rieq t1e1aste:aq
€seJelru! I?qeleur'ldvS I{Ellnlnsed1?qeqes e.red
?lrd uep urpr.{se::ne;e1nq1
ingkirkan,dan dijauhkandari hati orang yang bcrinan, sebagaitnana
halnya
sungaidanapi yamgmembuang.nenyingkirkan,danmenghanyutkan buih dan
kotoran(dedak),sehinggayangtersisadalamsumuritu hanyaair yangbersih
yang dapatdiminum oleh nanusia, dipakai untuk rnenyiramtanalnan,dan
memberimirum binatangtemak. Demikianjuga halnyayant tersisadalam
hatiorangyangberimanadalahkeirrananyangnturnidanbersihyangrnemberi
nanfa'at kepadapemiliknyadan ntemberirnanfa'atkepadaorangIain.Orang
yangtidakmengcrti(menaharni)keduaperumpamaan tersebut,
tidakakanbisa
memikirkannya, dantidakakanmengctahui apayangdimaksudolehkeduanya,
sehinggadia tidak akanbisamengambilpela.jaran darinya.
D i a n t a r a n y af i r n a n A l l a h S W T : " S e . r r i l g g u h n t ap e r u n ; t a m u a n
kehidupattduniuwi itu, ar)ulalt seperti air (hujon) yang Kani turunkan dari
langit, laltr runbultlult dettgunsulurnta karcnttair itu tenaman-tatlanlatlbumi,
di antararya adu .\'angdimakonntcutusiadun binutang ternak. H ingga apubila
buni ilu t(lah sentpurnakeindahatnyo,clunmenrukui(pula) perhiasann.,,a,
dan pemiLil:-pemiLiknt,a ntcngirtt bahwa nereku pasti nrcnguosainfu,tiha-tiba
datangLahkapatlorq'auz.abKunti di ttaktu noLuntutau siang,lalu Kanijadikan
(turtatnarrtartanntuna) lokrunutatldnt-tetentotlyctttgsudttltdisabit,seukan-
akan belunrpentah tun uh kenruritt Demikionlah Kami merlelaskan tanda-
tandakekuasaan(Kani) keptuluorang-orang ,-ongberfiliir". (Yunus:24). Allah
menyerupakan kehidupandunia yang pcnuh hiasandalam pandan-ean orang
y a n g m e l i h a t n y a .d i r r a n a d e n g a nh i a s a n n y ai t u i a d a p a t m e m i k a t d a n
mempesona orangyangmelihatnya,sehinggamenyebabkannya lebihcondong
dan rnemilih kehidupandunia karenaterpikat denganhiasannya.Sehingga
apabiladia telahmengirasudahmemilikidanmenguasainya, makaia (kehidupiLn
dunia.)akan dirarnpassecaratiba-tiba,sehinggadia tidak memiliki apa-apa,
dan yang ada hanyalahtipu daya antaradia dan kehidupandunia tersebut.
Allah menyerupakan kehidupanduniadengantanah(bumi)yangapabilahujan
lebatditurunkandi atasnyatanam-tanamannya tumbuhsuburdan baik, serta
pemandangannya dapatrrempesona orangyangmelihatnya, sehingglil merlsa
terpikatdenganpemandangannya. Dia rrenyangkabahw:idia tclahmengursui
dan rnemilikinya.kcnrudiln datanglahazabAllah dengantiba-tiba,sehingga
tanaman-tanamiinnya terlihatrusak,scrkan-akantanaman-tanaman itu tidak
ada sebelumnya,sehinggadia merasakecewa.dan tangannyaharnpatidak
mendapatkan apa-apa.Dcrnikianlahkeadaanyang akanrrenimpakehidupan
duniadanorangyangtamak(terpesona) kepadanya. Pcrumparnaan ini termasuk
t a s y b i h( p e r s a m a a nd)a n q i y a s ( a n a l o g i )y a n g s a n g a jte l a s s e k a l i .K e t i k a
kehidupandunia dihadapkankepadabencana(kchancuran)ini. maka surga
selamatdari bencana(kehancuran)ini. sebagaimana Allah SWT berllrman:
" A l l a h r n e n y e r u( n t u t t u s i ak) e D a r u s s t l a r n( s u r g a ) " , ( Y u n u s :2 5 ) . A l l a h
menyebutsurgadalamayatini dengansebutanDarurs.rlan,karenaselamatnya

140 I'lamul Murvaqi'in


'"EurelrJd n{ng
ItI -

ntr (uDqDqwas'LlDLlDqruas 'DirtdDporqat(o.iutnyEuad-nltEuad


) DlaJ)u uDp 1
uotlnqwa,iuaduolStttiuatu uDlD trtt (LroqDqut)s,uDrlDqu)r^ ) Dla-tautlDldx
lDptt llDl-tlnlaS olatatu ri!uq fiunputlaLllpDluaLuut rtDllDqLuas-rlD1D(lrltas
1D3o 'tlDllv urDl)s uDLlDqaas- uDLlDqlu):^ 1tqun\'ttaurqoldt Dl au uDC,,
:uul]nqa,{uatu JiAS qellV ueurrJ Euctuu':31;qas'e,{uiunpurled reSeqas e4e:au
lrqtue8ueruuciuap upr{pluola1rllnJc{ ede-edewc;uuru ur;lledepueur1epr1
pr{eratu uBpqeJlVurelasSunpur1ad-Sunpullad lrquuiuatu EIelau eIrloI qtrtuel
qrqelrpeluatrl Ip{snu ;uero-;ullo c,nqeq utrua;luad }edep:a1 ruruceruzdrun:ad
3 u e 1 c 1 c qr 1 1 q c u i r l i i u r l c d u c p q n d e . t6 u l 1 t d 3 u e , { 3 u e r e s u u l u d n : a u r
lnqasjattrqul-cqBl Sueres eurtrl3up( '(r:,tu;-ue:es) r{uqcunl lenqtuau;ur,{ pqel
-eqeJrucdasqclcpelnqasrelSunpurled-Sunpurlad
lrqruc3uauc)aleu pnslpur
rxclupur?puelptrtaJJ)ruplcpulolcut 'tl1c1,rtr u1a:eur3unpurladmieqese1a:au
rJepqeurelqrqJJ3uu,{3uu.rouryrpe[uarulnqas"ro1 Suero-3uero elnd uclselafrp
rur lpi(pLrtt;lp(Jqetualiup,\ Suuro-iue.roreirqas n]r rpadas8ur:o-3ue:oue1
-"uedrnnSueuqeflV ( I t' :tnqrIuV-ly ) ,,'tnqDJaSuaut Dlatau nolDl oqDfDqol
LloLunJ qD[)l qntual Sutlotl 3uo,i tlottut.to,tutlniSunsasuDe rlDwnJlDnqaaa
3uo,t oqnyotlnl uladas qDppD Lln V utolas iiunptulad-Sunputladltqtun]uaut
,3tto( Sunto Sttoto unntuotltun.t )d ., :[rel 1e,{eepeclqEIIV usru.lrr]
',, (t)t\,ut Dlis uDp uDDpDaI
)
oruosn1tuaSuoloB onpa1t1n1ndy,. :e,{51-ucurrl ur3u:rpn1ruc3uolo3enpe4r.rep
u?llx?sradqclue{SupJrqrp uBrpntrr.{'ueduoloApnp Intun ueeuredrun:ad enp
uDpsp.{rbenp Sunpue8uaurur 1c,{e'ucrlrurapup;ua( E3urlatuerciuapuad
utlp clcru uplrqr[3uadruedes'leAuapuaurledep uup luqrlarutedt;p?,{uqpq
3ue{qnlepcurel3ur,{uriuoloi uDISu?paserens-plens -reflLrapuaru tudepryprt
p,{uucr?iuopuad usp ntunsesleqrlaurlcdep lepq e,{uLrrluqrliu:rd 8ue,{Sueto
uadas uc)orutdrunrpcr eSSulqas'p,{u.rtrSuapuau elnd {Bpu uep uefiueqa{
tEqIIetl]lPdPp{oplt P{ultrq Bucltr8uE^'etnquPpIInl SuEloIUedastut ue?uo1oi
Pnpe{ rJBpnle:!^ qBJesLrelrpzluauqrllv urqlequndncur:rqe1lrpq Etieleur
qupBqrueiuep elaleu uBllcquTr;-;ueuqellv cinl 'u1a:aruueqnJ eppda{
EIerau ut:tpxta{uppqelpqsIrue LrEullrrnJtI ue8uape1o:cruuc{lequDSSuetu
u u p u p u r r e q ? u p , { 3 u r : . r o - 3 u r J ou B { l n q e , { u a u e t i-nl qBIlV u?rpnua;1
'(?tnq) u n p ( r l n l ) r r i u a p u e u
l u q r l a t t l c d e p) e p n t r d B p { e p r t 3 u c , {8 u c : o
-3uero ruades B{areLUueryequrpiiiuaru ucp rrgel 3uc:o-iuc.ro uBIlnqa,{uaru
L \ \ S q E I I V I U I t E i i u u e l ? C ( t Z ; p n H ) . , t , ( n t !u n , ' u t p u o q t x l n p o d u n p )
unto[t1ad lrquoh'uau uu:l qDgDplt o1ntr1io.iulults Ltop L:DD7DDI DtuDs
ttlt tro|ttololi unTtrt qryopv toiiuapu,ttutudop uop to1rpw lo(lDp SLrD!( Suuo
uo8uap tptl uDp Dtru! liuo.to tt.ttd;ts '(uttulntu iiuo,ro-3unto ttnp ttJol Stto-ro
-3w.to)n1rurrBuoloB onpatluniiutptlrrqrrd,,:urrxlr.J.rJq cinf Jlds qBllV
'qellV r?ruru?{uep uplrpealqt1ru1u,{p-llepuaqalrp3uu( 3uu:orlnlunuau
snsnql eJtrJas (qellv) elcl uPp'(e;lns ) ruDlD:\^sntDQ e'4ersnuptxqnjnlasnla,{uaul
rlt?lJVuerpntue) erunpurdnprqal r:duruerul-ue,{lnqeslelB{eladeIELu uBpe;lns
menjadi musuh bagi mereka." (Maryam: 81-82), firman-Nya yang lain:
"Mereka mengrntbil sentbahan-sembahan selainAllah agar merekamertdapat
pertolon7an. Berhala-berhala itu tidak dapat ntenolong mereka; Padahal
berhala-berhalqitu menjadi tentara vang disinpkan untuk menjaga mereka."
(Yasin:74-75),danfirman-Nya: " Dan ktmi tidaklahtnetryaniayamereka,telapi
merekalahyang nenganiat'a diri nterekasendiri, karena tiadakth bennanfaat
sedikitpun kepada nrerekasenbahan-senrbahuny-angrnerekaseru seLait AL-
lah, di waktu azab Rabbmu dotarlg. Dan scntbalwn-sembahartitu tidakLah
tnenambahkepadanereka kecuali kebinascranbelaka." (Ht:d: l0l).
Inilah keempattempatdi dalamAl-Qur'an yang menunjukkanbahwa
orang yang mengambilselainAllah sebagaipelindungdan menjadikannya
penolonguntuk memperkuatnya, menjaganyadan menolongnya.niscayaia
tidakakansampaipadamaksudnya kecualikebalikandari maksudnya tersebut,
yaknikelemahanlah yangia peroleh,Di dalamAl-Qur'an,hal ini banyaksekali,
danini merupakan perumpamaan yangpalingbaik danpalingjelasindikasinya
terhadap penolakandanpembatalan syirik,kerugianorangyangmelakukannya
dan didapatnyasesuatuyang justru sebaliknya.
Di antaranyafirman Allah SWT: "Dan oreng-orongvangkafir arnal-
amal merekaadttLahlaksanafatomorganadi tanah v-angdatar,yang disangka
air oleh orang-orang vang dahaga, tetapi bila didatanpiinyaair itu dia tidak
mendapatinyesesuatuapapun. Dan didapatinl'a (ketetapan)Allah di sisinva,
lalu Allah memberikankepadanyaperhitungan antal-annl dengancukup dan
Allah atlalah sanget('e[)atperhitungan-Ny'a.Atau sepenigelapgulita di lautan
yang dalatn,yang diliputi oleh onfuak,),angdi atasn\)ootnbak(pula), di atasDta
lagi awan; gelap gulita yang tindih-bertindih, apabila dia mengeluarkantan-
gannya, tiadalah dia tlapat melihatnta, (dan) barang siapa yang tiada dibei
cahaya(petunjuk)olehAllah tiadalahdia mempunyaicahayasedikitpun". (An-
Nur: 39-40).
Allah SWT menceritakanduaperumpamaan bagiorang-orangkafit yaitu:
perumpamaan denganfatamorgana,danperumpamaan dengangelapgulita yang
tindih-bertindih. Karena orang-orang yang menolak kebenarandan petunjuk
t e r b a gki e p a d ad u ab r g i a n .y a i t u :
Pertama, orangyangmengirabahwadia itu memiliki sesuatu,kemudian
setelahkenyataannyadibuka, ternyatakenyataanitu bertolakbelakangdengan
perkiraannya. Inilah kenyataanyangmenimpaorangyangbodoh,ahli bid'ah,
dan pengikuthawa nafsu yangmengirabahwamerekaitu mendapatpetunjuk
danmemiliki ilmu pengetahuan. Ketikakenyataanitu dibukadi hadapanmereka,
nampaksekalibagi merekabahwamerekaitu tidak memiliki apa-apa. Akidah
danamal perbuatan mereka fatamorgana
laksana di tanah yang dataryangterlihat
oleh matasepertiair, padahalkenyataannya air itu tidak ada.Demikianjuga

142 - I'lamul Muwaqi'in


gtl - "'eulBuad n{n8

uBtrBlraq8ue,{nl?nsesp:letu 'JBUeqlepn uBp rpnsas{Bprl nlr uEurIE,(aI


ellqedV (lclEqluejaq 3uE,{)ulpuas nlt IIqlEquetnqasup8uapeues 'e,{uepudal
ede-udr 1e,e;ueu rJaquaru up{e :,leprlnll Ilqleq uelenqradeua:e1 ,e,{ulrqteq
uelenqradqalo ndrl.raterp eSSurqas luuIrqleqe:{ue{n)pJaut8ue,{Suuo qelo
rureycrp uele 3ue,{ueepeal qe1ru1 ',,tunuuoqof nyotau wDlDp I uo4tnduta1rp
Dlat aru nlDl 'nLuol LlDlrunulW,,:Dl2taut Dpodayuoyoloytp nlDl ,unutw utSul
ttuDx,, :qDttrDntaur oyatatu'luotlut|ut nun4 3uo{ ndo npl \ouo 1o{undutaw
lDplt uDp uDwat rDtiutlduaw lDpll n, 4n v'nuto\ tuoqog,, :oYatautnpodaY
uDlDlnltp n1n1 'qopy o4nd qrsoltl-1y4oqruaitaw tulDx,, :qD,AD[uawDlaldut
'iqnqtuasnwo:18uoiotly,,:ruo-rso1r13uoLo-SuruoopodnlunlDtDlrpuDtpnw
'uouuntlo[ Dluau ruolDp aq uolLodwaltp Dlarau
npl 'nwnl LlDfunutry,,
:uDlDtDltpnpl'utnutu utSutttuoy ,, :qounluaw oyataw ,iublutSu nunl SuDl
odo np1 ':1ouoroiundwaw yoptt uDp nDwattolundtuatuynplt n qD V.num!
8uoqog,, :uulDjDllp nlDt'llo v Drnd rlDzn qn1tropndal qDpDquaqtruDx,,
:qo,w[ttaa Dl au '/ rlDqtuasntuol Suoi ody,, :rynt1otrStroto-Bttotoopntlay
unlDtDltp uDtpnw l 'DuDSJoutDJD{ Dltoslol uoryoq4tadtp wouuoqof nqntau
uDlpnuaX,,:1ruer1r.tuqepcduee1e,{ua1 ue3uapueyeq:aq3ue,(sltpuqurelep
IAVS rqsNuBplrpnqx-lv pl.us lqv rrepqrqEqssrrpeqnlBsq€lEsrrrpJeo
'eIa:aru uetenq:ad
lzue dupeqlat
ue8unlrq:aduelepeSuauruep sBlsqruatuqDIyy uup 'qe11ydepeqSuautu1a:ou
uerpnural'ede-edeu€{nuauetu {Bprl E{eleure{eu 'nlr uelenq:adleureleqrlaur
rplas urBure1a:au BIrleX euuS:otuele;eues>1u1 n1re,{uuelenq:edleuree4:ul
'qpllV uusqprJa{r:eeuautel3ue.rtuulcp uelnq
uep,q?llnlnse5epedal tu,et
e13ue: urelepuc{nq ntr uslnIEJ Elelaul 8ue,(uulunq:edlerxe u)rla{ ,elaJaut
ue8uape.{upq e8nf ueqruaq'?rrl E{alau 8ue,{edu ueSuapndruel esejaur
erp eSSurqes'ede-edeuelnurauau yepu erp 'e,{u13uelepuaru Erpl?Irle{ uep tre
eucsluln1rruuS:oructeJ lcqrlaurue{c u3eqnp8ue( 3uero,3ue:6.,.o3oqopSuot
Stroto-Stroto t1a1ottn o4Suostp 3untr, :quJJVuurrrlguer"usp,{urs qeluelllcq:a6
'1nlun1adupp ueueurel r:rp Suosorl 8ue,{ e1a'tau't
llsq uep uelenq:ad
pue ue8uaplBnsasrur IcH Epulcprt e,{uuee1e,{ua1 luplep nlr eue8:ouetug
uup'rlc{as eurese,{uede-ede BpBIEpD Suodurolau3uoso1Suef snpuu;3uu,{
qPUPIqPlep?nI uue;l-:ouc1c3 1ed[ralelcu - e,{uure1 lueqnqunl
1n1q1euuep
-qnqunl 'uuuoqodad'urunBueqepe qeuulnllef -:e1ep
lepq 3uu,{snpuel3ue,,{
3uu,(quuuttp curS:oureleg uulrpefuatuqrlat qellV p.4dqeq qpluE{qeqled
'(EZ:uebrnJ-lV)
',,unSuoqtauaqSuni nqap (uDltDBDq)n1tptuo uo:ytpn[twDX npl ,urynpaq
olataw ?uol lotuo n1o3asdopnq laDX Lroe,, :e,{51-ueru:q ruEIEpqellv qelo
:r1e,{ursrp8ue,{uulenq:adlerup qrJrul n1rrgadas{Bprt e^uueele.(ue4leqrped
'e,{uzpudal tp,BJuErrluaqurau up{p
tnqasraturlunq:ad leure e,trqeqe:lSuatu
e,{uun1n1u1au 3ue,{3ue:o eleu 'e,{51-qeluuad unlr3uau lepll ucp qultv
uecrlprJeIr.ruOuJru
EuerEIup{nq uBIn{plrp Suef uelenq:adpuu ue8uape,{ulnq
dengannyamenjadibathil (salah).Demikianjuga halnyadengantujuanamal
perbuatanvang salah- sepertiamal perbuatanbukankarenaAllah atautidak
sesuaidenganperintah-Nya- maka amal perbuatannya nrenjadisalahkarena
salahnyatujuandari amal perbuatantersebut,dan orangyang melakukannya
akanmerasakan kemadharatannya dengansalahnyaamal perbuatanyang dia
lakukan,dan hasil yang diperolehnyabertolakbelakangdenganyang dicita-
citakannya.Amal perbuatandan keyakinannvatidak sampaikepadaAllah,
sehingga ia tidakmemberirnanfa'atapa-apa baginya.bahkania berubahmenjadi
s i k s a a nb a g i n y ad e n g a nt i d a k a d a n y am a n t a ' a ta p a - a p a d, a n h a s i l y a n g
diperolehnya bertolakbelakangdengansesuatuyan--'rucmberimanfa'at.Oleh
karenaitu, maka Allah mensinyalirdalam firman-Nya: "Dan diduputiny'a
(ketttapun)Allalt tli sisirttu,LuluALlahnrcnberikut kepadunyuperlituttgcut
emnl-unal dengurtcttkttpdan Allalt atlulahsangat(epet perhitungan-N):a".
(An-Nur: 39). Hal ini nrerupakan perumpanraan kesesatan yang disangkanya
sebagaipetunjuk.
Kedua,orang-orang yangdiumpamakan dengangelapgulitayan-etindih-
bertindih.Merekaitulahadalahorang-orang yang rnensetahuikebenaran dan
petunjuk,tetapidikalahkanoleh gelapnya kebathilandan kesesatan.Dalam
diri mereka salingtindih-bertindihantarakegelapanwatak,kegehpan.jiwa,
dankegelapan kebodohan.dimanamerekatidakmelakukanamalperbuatannya
berdasarkanilmu pengetahuan yang merekamiliki. sehinggamenyebabkan
merekamenjadibodoh. Ditambahlagi dengankegelapanyang disebabkan
karenamengikutikesesatrndanhawanaf.su.Keadaanmerekaitu bagaikanorang
yangberadadi tengahlautanyangdalamyangtiadabertepiyangdiliputi oleh
ombak,yang diatasnyaombak berlapis-lapis. dan di atasnyalagi awan yang
gelapgulita,sehinggadia beradadalamkegelapanlaut yangdalam,kegelapan
ombak,dan kegelapanawan.Hal ini setaradenganorangyang beradadalam
kegelapanyang tindih-bertindih,dimanaAIlah tidak mengeluarkannya dari
kegelaprntersebutkepadacahayakeimanan.
Keduaperumpamaan tersebut.setaradenganperumpamaan yangdibuat
oleh Allah bagi orang-orangmunafikdan orang-orangyang beriman,yang
diumpamakandenganair dan api. Allah mengumpamakan orang-orangyang
berimandalam keduaperumpamaan tersebutlaksanakehidupandan cahaya
yangterangbenderang.sedangkanorang-orangmunafik laksanakegelapanyang
menutupicahayadankematianyangmenutupikehidupzur. Demikianjugahalnya
denganorang-orangkafir yang diumpamakandalam kedua perumpamaan
tersebutlaksanaair dalamfatamorgrnlylng mc'nipuorangyangmelihatnya,
padahaldalamkenyataannya air tersebuttidak ada,danmerekadiumpamakan
puladengangelapgulitayangtindih-bertindih. Bolehjadi hal ini dimaksudkan
untuk mengumpamakan keadaansetiapkelompok orang-orang kafir, dimana
merekatidak memiliki kehidupan dan penerangan disebabkan penolakan

144 - I'lamul Muwaqi'in


srl - "'BurBlra<Inlnfl

un;uepuejeucdun rp ;up,{ ;ue.ro3ue:onlre,{'rouaqrpSuuf Suero-8ue:o te;rs


cuas'rulii..roruqryuuiuap urlcumdunrp 3uc,{8ut:o-3ueronlrei'leses Bue,,(
:;-ull.ro-3upro tn]rsrup'(1nfun1ad) u,{uqr:uelledepuaur 3ue,{Suuro-8uelo n1re,{
'tlur ru lecle puarudur,i 3ul:o iuc.lo1e3r:- :nlrl,{'sr:ltrp lnqas.lal ue3uo1oB eBr1a1
.
ulp lujfs tr.;rsdnlcruaru lnqesrcttc[c-lr],{V (g!-EE :lnN-uV) ,,souq nduot
o,i1r1 r1n1tu,tL1,t:1tp 3uu.iorlutsnpntl,tl ttl).t t.!)quDruLlDllyuoq 'o1atatuopnda:1
o,il11ntttnto:1UDqtuDtt)utpt11yo.indns unp 'uoynhatl DIaiau qDpt Strot(ndo
Unp yDq qu|,t1'trol (utsLtptqLlDirtap)Dp1)u opotlal uosoloquaqluaw |DUV
n,itthts 1ny unt1tu,4t 3tut.itrnlo/-taBuaru trya.t)N) 'SuosuoBryn[uatuun1ot1t13uad
ro)ptlDll (t1tl!.tDrltp) 3uD,ir.tDrluorrs oporl lnlnt DlaJdW IDIDZltDFD.it,qwaut
(1.!Dp) unp'liuD.lq'qw)sulDlt.{1pu)u (l.tDp)uop't1o11y to,tuSuatuunp 4aq 1onI
Llap (Dlnd))/op!t unl totn]Drtuad tplo LlD.ltolDltp '7uo1ad
lDptl 3ttoi qn1-t1o1
nDln.f uDp ttiDd nDlD,t\DpDd 'D,iutuDlDp lp t).iN-oluDutnqaslp LtDpLtDlounwlp
lntu uDlqntul.t.)(lrp LlDpt h'uo.t pt[sntu-pttsout tp qoUV opodal 4tqsottag
'tltDns)\-DlDi)s tnrlolaiuatryt)tlDN tlDllv uop'Dlt^tutDLu tSoq unonndwruad
l n q u ! ) u !r l D l l V u D p ' r l D p u a q q o t q 3 u r : , (o d o t s o i 1 r 1
- t r n o u r p r l u n - r sttD
'D.\oUn)Dlnd lSutqutqwauqt) V (stdofsdnqaq)o{oqossotorp o,(nt1o3'tdo
L!fiJu)ttplDp!t ttrttlnnlo,tt'tSLtoJar!)tlt.trdtuotl-tttltuotl (o[os) niuloLurtu Suoi
'niu1otru| LlDp(pstp rtyttl (nlDns)s)rnLutl
lttpu tTp rppqas lp lDplt qnEutlJ
3un,iunlto: trotlotl(rtllni) 'oiuqn+taqlDruoq 3uD{uoqo/ unp lo,iuttu uo]uap
uolnpt,iLttp3trn,i'o.rn4tttttltdtlas(n,ioqotaq SuoilSuuutq unlD-utpas ut
DJD:I-DJDI (uDp) DDI unlt)p tp nt Dtpd Losaqottlad opn otrttuolop rp 8uo,i
'srttyualtlnpu iiuo,iSuoqnlqnnqts tt.t,xlastlolnpo 'qn11yoioqnt unoruDdLunlad
'tunq uop tttiuDl(DpDb:l)D.iDqD(u)qutad)qn11y,,:JIAS qellV uEruJrJ uelup
..rr1r,{urs-rp 3uc,i'1rru.rulcdcpuJru;ue,{3ucro-3ueroqalorruelerp3ue,{ueepeal
uuiuaptup\ulaq )irlouaqlnq.sr:l ueiuolo8enpal rurclErp 8upl{uztpua)
'll}ses?uu,{3ur
-jo-trrclo uBcpl:J{qnJnpt; nurnl::d3uu,(urlSurpas'rJUaqtp3ue,{Suelo-5'uel.
utspcel qsllul [,(urnqel3;uaru cler:tu qr?Je]JS l?{uuplSurfuauuep'erulpqrlau:
?{J.rJurqplc}JS uc.rIuJqJIur]petnquqa:aurr3iurqcs'uel?uaqe{uEIIeSSurua',;
uep ulrllqtcqs{cprdal Wqrd.roqurp'lnfunrad ur1ln83uruauruep u€lBsas:r-
qrlrueuriucuasqrt1a1 ?ue(.rgc1n-ucro-3upro qrlsppenpal ;ue{ ueeruedurruaj
u r r l r p l c d r p l a l i u l t , { . r 1 1 c81u c , {S u c l o - 3 u u ou e 1 ? u e p a g - n ler . { u n l n q c p u } :
c . r c dq a l o u r { n l e l r p S u r i ( u e l l n q r a dl r r q d r i i u r f u a u E { a l a u [ ; ; u r r j a j
'r{unlnqrpueclr:ed drpeq.ret
lrrq clSursc.rduupurLlopoqe)l BueJEIu€{ntielrp
nlr urlenqrrd lrurr rdr;a1'uc1rpr1a,{uad uep uunqcleiuadnrulr qelo rJ€sppri
rduct I?mriaq iue,{ -rr1r:1 3uc:o iur::o qDIcpelu]eued 8ue,{ueeuedurua:
turlep trdup.rat Suul JrJc);uero-;rre-rg.rqr13ue:o-8ur:on1u1r:ad uepuuzpe;y
u,tuuteinrcleur:aq uEllnfunuaurr{nlunue{pns{?trtrpeinI rpr:fqJlog
';uuoJscs r1e;r,{ueur )inlunuplpunSlp8ur i i:,::;
tnp ucllldnraLU uetutrdurn.rad
1nqas.ie1 cnpal EIeul'n,{qp^\depeqtare-..';:a:
kegelapanyrng tindih bertindih(berlipatganda).
P c r u n r p a r n l l n \ / r n g p e r t a m ad a r i k e d u a p e r u m p a m a a nt e r s e b u t
nrengumpamakan orang-orangvang melakukanamal perbuatanyang bathil
yang tidrk rnenrberimanfa'atapa-tpa.Sedangkan perumpamaan yangkedua
mengunpamakan r)rang-orang yansmemilikiilmu pengetahuan. tetapiilmunya
tidak bcrmanla'at.dankepercayaannya bathil.Keduanyabenentangan dengan
pctunjukdanagamavangbcnar.OIehkarenaitu, makaAllah ntengumpamakan
keaclaan kclorrpokl.anl kecluadenganombak-ombaklautyanesalinggulung-
rrcng-snlLrng. tlanombak-ombak tersebut tindih-benindih, yangdi atasnya awan
I'rrrg gelap gulita. karcnu ornbrk keraguan, prasangka, dan ilmu pengetahuan
lang bathil 1'an-u salinr bertumpukdi dalamhatinva. Demikianjuga halnya
c l c n g a no n r b a kk c r a g L u i rcrl a np r a s a n g k ay a n s t e r d a p a td i d a l a m h a t i n y a
rne-rupakrn kcgclapanlang salingbertunrpukdcnganarvandosa.hawanafsu,
ckn kcbltlrilan.Maka rcnungkanlahhai orangyang berpikrrtcntangkeadaan
lang diallrni olch kedul kelurnpokterscbut.dan hubungkanantarakeduanya
clcn_uukcduaPcrurnpamaan tersebut. tentukamu akanrnengetahui keagungan
-,\l-Qur'an.dan akanmcyakini bahwaia diturunkanoleh Tuhan Yang Maha
Bijaksanalagi 1\'laha TerpLrji.

Contolr Qi1-asyang Kontradiktif (Berlawanan)


l)i antrrranva tirmanAlleh SWT: "Allah ntenbuatperumpamaan dengan
:utrang huntba sahuvt tong rnenriliki t'ang tiduk dapat bertindak terhadap
.te.\t!Lnulutr clttttstrtrangttutg Kunrl beri re:ki vang buik tlari Kani, lalu dta
nrcnu.fkahktut sebagior rc<ki itu sar:urct.sentbunyidun secaraterang-terangan,
udakult ntertka itu sunn'l St,guktpuji hatta bagi Allah, tetapi keban\akan
ntcreka/idak ntengetahui. Dan Alluh tnentbuat(puLa)peruntpantaatt: dua or-
rut.qleluki rang .saortutgbisu, titlak daput l:terbuetsesuetupundan dia menjadi
l)(bLu1 Ltte.t let1aflggutl,qn|a, kantnu sajudia disuruhoLehpenanggungrryu itu,
tliu titlak dttputnu'tdatartgkutt.suatukebajikanpun.SctrrLukah orang itu dettgan
oraltg \iang nrettt:uruhberbuut keadilutt, dan tliu berada pula di atas jalan
t u n g l u n r s / " . ( A n - N a h l :7 5 7 6 ) . K e d u ap e r u m p a m a ai n i r n e n g a n d u ndgu a
qivas yang kontradiktil.yaitr.rmeniadakanhukum karenatidak adanya'illat
(alasan) dansesuatu yangmervajibkan adanyahukurr itu. Qiyasitu dapatdibagi
n r e n j a ddi u a b a g i a n .I ' a i t u :q i y a s y a n g b e r l a k us e c a r au m u m ( b a k u )y a n g
rncnuntutadanyapenetapan hukunrpadacabanenyadikarenakan adanya'illat
prda cabanglersebut.I)an qiyas (analogi)yang kontradiktif(berbalik),yaitu
cliyas'1':in-r mcniadakan hukumpadacabangnya dikarenakan tidakadanya'illat
hukumpadanya.Pcrunrpamalnyangpertamamerupakanperumpamaan yang
dibuatAllah dalanrmembandin-gkan Dzat-Nyadan berhala-berhala. Dimana
Allah SWTdisebLrtkan sebagaipcmilik segalasesuatu, yangmenafkahkannya

l;16 '- I'lamul I'Iuwaqi'in


Lnl "'BrrrPlradnlng

ureJasqequar^rpiur:{ nlcnsasrirq urp e{5itnz61nuaiuau J1ASqpllv qrlo


trnqrp Suli ureurrdunrad qclept rnpc{ 8ue,{ueeurtdruntedundupy
'p ixlr-.dlpuedurlcluJJuJru t-.tput-.rpnue),urpl
llulpu I{IIIruJurItptl 3ur:,{1pq25.131tp/ic (rUe)nuWruueledn:aurn1rIpqD,\\qeq
r':rr)irp'ue,rn|-JV uljrrs'lluJru rurlxpJrlescrurln uep c,{uun1,3unfuepsuqqv
nuq[ {elo uelulnrue)rp 3ur,(tuclcpuad ldc.reqequr]InuJUau ue-lpnurr;Ip{pur
'nurqeloqclutlrtnq:ad 'n1rcu:tni qJIO nt!
IBrlrtuaiuarusnsnqylnqasral1e,{e
DuJlcyuclnq 'x,{urrtlnlntucl:r]slp.raqucrua;uad uclclueJueu :-cqqv nuqJ
'ucurr:cc1 iuc,{.iuc,ror3rqlnfunlad urp.rrjeI3uc.rorStqurtciur:odueqedn.lau
rur uunurdrun::4 undnlpnsesdrprq,ratlcpuryraqtrdBp lcprl n-u?,{r{rlrurp
3ur,{ cicqcs cqueq Sunroasruad.r^)u,{5^ntU iuc,{:r.pr1iuc.rouEISuepas'{rl,]q
Suei(11z:r:ur:ltrdcpu:ut3uc,{3ur.roruadf,sprqnDuaq tur.{ ururucq3uc,{3ue:o
uclle duauJu rltrlEpr? u,{uunlnq unlnq upptnqes^lal uulupdunled uErurzrlal
f;j?luBrC (gL :lr[?N-uv) ,.untlntnnsa:^ dt)poL!.1at lDpuu]dq ndop loprt Suoi
t:1t1tnttp b'un,in.inLlDS DqulnUSuntoasunSu;tpuoountduutt,t<1 lnn(lruauqD V,,
:ueulllraq qr11y e,{urn[ur:1c5 (;1-gt :1quiq-uy) '.,tnqoD:iu)u
lDplJ nrunl
h'unp,t'"tnLluairratut1n71y o,tutptd'3trnsag tpt11yt3nt1nlnlar^-nln.l.):^ uDlopo|uaLu
tttuol tltyrnitrnI olt)LI (toldrnI lDltp)s)Dsony)q lDptl uDf 'ttunqtntp !t3uo1
uop undttlrp,ts n1;t.r,;tttupntlatl Dl:a.rtvluaquaLtr tDdDp1Dp!t titto,t,ntpnsas
'qDllv ulDlas D:l).t;)tu LlD(L,:u,{51-uuurj11 uuSuapu.,(uucteqsruad
lDqru)t\Ltztu
tllJp qrqrl uIIrscrrP urp'rs^rluaLUnirr uf,)Ica-au3urul?Jl?p lesaqqrqal'eleJrq
'ul1u{snural
lcfcrp a-ucf3uc-roucdepcqrpsniai qrq.l qelo uplqpqesrp8up,{
urprpnqalur3uaplrdurru qrqclcu:ue1'pnsryurrpiucl, uc;uJpcdnlasrulcued
3ue,{lcdepua6.a,lc{nrrqSuci ;urro-;unlo urdepcqrp tnqas.ret IIRt !Icl Suplo
t;nparlcurDs qe{cdv e,{uurpcpr:duresunlcl t,iuupe1llp11 uu3lp{ undntrnsas
drpuqrallcpuruaqtcdrp {rpn ;up{ r{rlrurp iucii eiieqesequrrqiuu:oasuu3uap
ut)truPdunrpirlel iul.ro urllucpaS ueirrual-3Lre:a1r]rf,Js undnEutr,iunqurJ\
r , { u n q u e sp n 3 J s I m q u r l r l ; - u u l o u r p u , { u u t pr p r d a l e , { u u n q q e l l c u a u
crp urrpnuel 'Ll[llV rlilo {rlq ;ux,i r]{zei u3qrp Suci iuuto ueiu.-',r
ur{reqil uBIn)rleur3uc,{ururlnur;-ur.:ourleurxdulniualuqc11y.rr1r18ue:r
uu;-uapupuruaqiur,{ iuuo e.rrlur ucliurpucquf,LuIntun qrlv qalo trnqi:
iuri urrrurdrun:aclullcdn:aur rurwuundurnra.l,,:rlle){jcqsuqqVnuql
'riuurcl 3ur,{ uupprqclhl,,q qeii
uc\clntuJlrp rur lcdrpuJd (nlr elpqlaq-ppqraqueiucp nIv D,rclur-. ctI iu ur:
:rsaq lu;-ur'^iuei ucupaq:adtcdcp,rrlleqcpedn1y urr'r1as n,(uqrc1ua,{uaru uf:
'(qBIIv) n)-r;rq n1n1rsrricqos u,{uuclrpcfuaru csrqc{alelu cucnr|[;-rqc1n';
'undnlunsas drpuq.tatlupurlraqtndrp rlrprt iue,,(rlrlrulrp 3ue,{e{cqesrqui:
3ue:oa:- ue.Suap urlururchunrpnlr clcqraq-clcqraq urlSuepes tuprsurpruf;li.-
nlIE,{\l?pcd llucq E{uepeuuiuep }n:ns 1cp11eS3urqas'8uers n11c.nrp::
undnBu uelelu ntlc,\\ eped lrcq 'uuiur:al-3uelJ)Ele3esundneLuriunqu:-
- r , { u n q u e sc r c f , J s{ r s q ' e { g - 1 n p u a q e 1u t i u a p r u n s a se i N - c q u f , q r p r ; ; .
Nya. Berhala yangdisembah.diumpamakandcnganseoranglelaki yangbrsu
yang tidak bisa belpikil dan tidak bisa berbicara.bahkandia termasukyang
paling bisu hati dan lidahnya.Di sampingtidak nampu berbicara,baik yang
b c r s i f a tn u r a n i m a u p u ny a n g b e r s i f a tI i s a n i ,d i a p u n t i d a k d a p a t b e r b u i i t
sesurtupunsamasckali, dia tidak dapatmendatangkan suatu kebajikanpun,
dan tidak dapatmencnuhi kebutuhannu.SedangkanAllah SWT itu hidup,
berkuasa,dan berbicara.yang memerintahkepadakeaclilan,dan Dia (Allah)
beradadi atas.jalanyang Iurus. Hal ini mcrupakansilat-N1,ayang sangat
sempurnadan tcrpuji.PcrintahN1a yang mcnyuruhberbuatkeadilan- 1'aitu
kebcnaran- mengandung pengefiianbahwaAllah SWT ntengetahuin) r. ) rng
mcngajarkannya, yan-smeridhain)'a,1,angmemerintahkannya kepadapara
h a m b a - N y am , e n c i n t ao
i rang-orang y a n g s e l a l um e l a k u k a n n y ad,a n t i d a k
melnerintahkan kepadasesuatu yangbenentangan dengannya (keadilan), bahkan
Dia (Allah)tcrhindardariperbuatan yangbertcntangan dengankeadilanseperti
perbuatankotor,zhalim(berbuataniaya).hina,danbathil,bahkanpcrintahdan
svari'at Nya itu seluruhnyamerupakankeadilan.Sedangorang-orangyang
selaluberbuatkcadilanmerupakanparakckasih-Nyl.dan merekaitu adalah
orang orangyang tclah mendapatkan cahaya-Nya.PerintahAllah SWTagar
berbuatkcadilln mencakuppcrintlh syara'yang bersilatagamadan perintah
yangteJahditentukanyangbefsifattaanl (hukumalam),dimanakeduanyaitu
m e r u p a k a nk c a d i l a n y a n g t i d a k a d a p e n y i m p a n g a n d a r i s e g i u p u p u n .
sebagairrana disinyalirdalamsebuahhaditsshahih:'' Ia,111alr, .sesunpiSiultnt'a
aku ini adulah lrumbo-Multutra hunba-Mu putru ha )o Mu, ubun uburtku
beracladaLantgenggannntolgdn-Mu, tang lantpaudalarnhukum-Mu,dart
tang atlil dalumketettuan-Mu".Dcngandemikian.makakeputusanAllah itu
adalahperintah-Nyayangbersillt lairni (hukumalam),dimanaperintah-Nya
itu apabilamcnghcndaki sesuatu.Dia (Allah)bertrnnan:" Kunlavkun" (ladll;r}
! makater.jadilah ia). AIlah hanyarremerintahkcpadakebenaran dankeadillrn,
dan qadhadan taqdir-Nya adalahbcnardan adil. u aJaupundalamkenyataan
danhasilnyaterjadipenyimpan_tan dankezhrlirran,karenaqatlha(ketcntuan)
itu bukankcn)'atarn.dan qadarpunbukanukuranyangdihasilkan.
SelanjutnyaAllah SWT memberitakanbahwaDia beradadi atasjalan
yan-elurus. Hal ini setaradenganungkapanRasul-NyaNabi Syu'aib AS:
"Sesunggultntnakn bertattakkal kepadaAllah Tulnnku dan Tuhantu. Tiada
ada suatu bitrutangnlelaleputlmalainkartDiu-lah yang tnsrnegangubun-
ubunnt'a.SasutggulnvttTirhankudi atusjaltut t,turglurus" . (Hud: 56).Dengan
demikian.nrakafirman Allah: "Ticlakada suotubittetungnrclatapltn,ntelainkan
Dia-luh rang ntemagangubutt-ubuttr*a",setaradcnganyang disinyaliroleh
haditsshahihtersebutdi atasyangmenyatakan'. " Ubun-ubunkuberafurdalant
gengganatltutlg{tn-Mrl". Sedangkan firman-Nya:" SeswtgS1trhntu Tuhankudi
uklsjalm latlg 1&rrls", setaradenganyangdisinyalirdalarr haditstcrsebutdi

148 I'lamul Muwaoi'in


6fI "'Blue ad nlng

dri3urrp urlc)nue) rlclcur 8ur,{ urrtla;uJd clcru .snlnl iue,{ uelctrpuclal


qr;1ur:ad qn:nirs r.nrpuBr;pqurlldntaur sn;n1Bur{ urlefr:prdr1 qnyly ur:n[ur:
e.nqetlrlcpucqiuau c{J;aru rlrf .:-nrnlfur,{ utpf eptdrl qryuuacluriuap
uelrpn:1 urlriruad rpcdal qclur:rd u:clue uelqtrsrutJurrlxlat JA\S qrllV
'lnq3:^ial u|tjrIlJd tped:1 ue11n[unueu ;u?.{Irlpprpr {cp11ucp.clSuestla.r u
8un( r;.radcs ull)nq E,(uuunle;-urclt1r,'Lu,pnslrur r{alau ;-ue,{euputrr;rqrs
lnqJslal tr,{r uEruJiu3d r,nqtq rlrpuaqiuJru cle'lerx r:1r1 .,,lr-lr7 3lu,r
uopf npndal nutul Suruoputurunp unltnho:tiu,ttutDlun1J oiuqn]]Bun:-ag,,
qplnpo or:)prr){,rJdrp tnq:slJt leurr1c1dt13ue1rrecag .3uenqrpiuc,{ 1eurr1c1
fpf, srlrl rp tnqa\^rc]qrllv usnurJumlc(I,, :lcdspuedraq urcl ut3uo103
'c,\uuBlEtJ
-elal ucSuaprunsas iul:o sclequraru
1r:qul'3uu,{ 3ur1 urp.e,{uuclrcqalueiuop
rcnscslrcq 3ut{ 3urro sellqurau3ut,{rrq ryrraqrse,rcfuauteuaq-:ruaqBur,1
qcllv suarc{ npcqraqaur,{ e,{uur:dc13un .(tl :{eg
r,{uEr.l .,,rsotniuaw
1y)
.touaqlou)q nuuDtlnJ ,,ftillntttll j-.)S.,,
:qcJJVuculll ruclcp lcdcp:o1iuc,{
ueeurndun:educiuap utclaslnqoslatlr,{v,, :pdcpuofuaquu3uoloBntrs
'lrernI nuql
qeJounltn,{l],lr.trp3ur:,{uerrs;euldc,{u1eq e?nfuurl[uac uBlcu3qal(selerp
D P E j e q ) q c l 8 p t , . s t L u l l b ' u D . l L U ) l D I t n t D t p o | t , t , t L l] r : l u n l n f D . \ u t ! : \ l u t l s a S , , . . L l E l
-lV ur?uurluua-ucp pnslururp3ur:1,.:qrfup rqy utq 1nqn,{g.rn1nl r:epprqefnll
ucp ucltl;fu^\urq u,{1qr:pcda1ucurueq uup llrp qelesreqdr:1rsrlen:a1
c{ereu urp truuauaurut:)u {eprl qpllv u,{eruual8ul,{ undlnlq:1eunlcsepe
1npr1cfiutqas't,{uucteqp[a)uc;-uaprunsasprqrl lunq.raqiur,{ e,{u1n1qryur
slluq[raur ucp 'u,{uuelreqclueiu:p rcnsasrlrcq}rnqltq iuu,{ r{g-qn1q1nur
sclpqruatlt uu\[ 3uc,{'ucluuaqa)uEInfsl]11rp rpeloq nlueqrrl t,{uqnB?unsag,.
:ur':.rrslruaduriuap,,snLn1iiuotuoloIsnD4topntaqnyun4nlu,iuqniiunsag,
: q B I l Y u 8 r x l r , l . ,: u c { l r s J u u a t Uu u q r q l - t v . r r i c I u r q p eu t I I c q n l , \
'(uclrprrJr{ unSuepul]iuclual.raq a-ue,{) suil rp tnqasjJllrq pnuras)ploueruprC
eleut'str.tnJ iun,{ uclr:Isn1e rp n]r qrllv ulltpl:.reqJlnuer3x lnJrp iur,{ uenlht
u r p ' r l n d l a t3 u c , {1 e q r r yc 1 c 3 : sc , { u r i r qe i i i u r q e s ' u r cS
1 u e t ou e l n l u i r p d u c i
ttr{n}qe){ucSuJprfndrpun{e 1}rprlul?p 'un]l 3ue:o uulnrlrlrp 3ur,{ ueleqtfal
r,{ueprdalut;lucqaqrpunlu Ilpu undlrlrprse,{uuclrtlqalriuunlrp uelr 1epr1
'r.'(Lrtrnqr:drp 3ue,{esop
1epr1 ruerul Es{rsrptrl])lu)rprl erplucrurp.uncltqrunq
iucroa.^epedal t,{tlruclllnq:aq )rpr] qrllV t1cry.c.,{p up}gnqjad,uelpnqjad
urrlepundneu'c,{N unrr:rJ-urTrxrrl lxclpp)rrq rrelruaqJlcpxiaqlrirdraq nplas
nll qPIIVE)tur 'u?r{IurJpuc3uc(J uBlrps3{ucp'u0Dul?s)}rfrqal'3uei(n:- qrsuy
'urteqBJsl?ua)j ur{lEsepieqt?nqlaq ul]p.upJrp[a{uE{qpluuatuJtx'uErNuaqs]l
uelelciucru e,{ueqe,{N-tnlunuauiue,{ sn:n13ue( uclel selc rp rpr:r:q c.i1
-ue?pereqe{ uup'ucr[ndlrlruraduepucefutallrltuad qulepl.l.iAqqsllV rrucurp
'u,{N-uprfndurlcdntaru unpa{ 3up,{
urlSuupas,e,{g-urctetal urlrdn.l..'ru
rrucl'tad 3ue1 ,.nW-uDntu)1):ltuDlDpuoltpDaX,, :uclcle,{uau iuci st:.
repar.
Kelompok lain berpendapat: PengertianAllah beradapada.jalanyang
lurusadalahbahwaseluruhmanusiadan segalaurusandikembalikankepada
Allah, sehinggatidak ada satupunyang akan terlewat.Jika pcngL-rriantvlt
vangnrcrckamaksudadalahsepertiitu. makapengertiannya bukansepertiitu.
Kallupun pen-sertiannvasepertiitu. pengcfiianhanyamerupakankelazinran
Allah yang senantiasaberadapada.jalanyanglurus.yaitu (lalan)yang benar.
Kelonpok llin berpendapat bahu,apen-gerlian avattersebut adalahbahrva
se-sala s e s u a t uh c r a d ad i b a u ' a l rk c k u l s a a n .k e p e r k a s a a nk.e r a j a a n ,d a n
g e n g g a m a nA l l a h . P e n g e r t i a nt c r s c b u tr v a l a u p u nd i a n g g a pb e n r r . t e t r p i
pengertian tersebut bukanlaharti a1,at. Syu aib tclahmembedakan antarafirman
'
Allall Titlukudu strottrbituttuugtnelatt4tunntelainkartDialalt yutg ruenrcgartg
ubutt-ubwtnvt(ntettguusoi sepotulut_r'a.1". denganfirrnan-Nya:"Sesrrr.ggrilur_i,n
Tuhunkulrcradudi ata.s .julunrartg lo rr.r", dimanakcduapengcrtiantcrscbut
rrasing-masing berclirisendiri.
telsebutmerupakan
Pendap:rt penilapatyangdikernukakan olehMuiahid,
yaitu pendapatseolangahli tal.sir',dan bahasaArab tidak memantaskannya
kepadapengertianyanglainnyakecualiapabilapengertiannya dipaksakan.
Jarir'
berkatadalamrangkamemujiUmar bin Abdul Aziz:
A p a b i l aj a l a n 1 , a n g d i r n a k s u di t u b e n g k o k ,m a k a A m i r u l m u ' m i n i n
(pemimpinorang-orang)mu'min dengansegeraberpegangpadajalan yang
lurus.
A l l a h S W T b e r f i r m a n : " B a r a n g s i t t p a v a n g d i k e h e n d a k iA l l a h
(kc.se satuutl,u). niscat,adlsesarLartNyu.Dan burang siopa tartg dikehendaki
Allah (untuk dibet'i-Nt'apctunjuk), niscata Diu nrenjadikannyaberuda di utas
jalan t'anglunts". (Al-An'am: 39). ApabilaAllah SWT berkuasamenjadikan
perkataandan perbuatanpararasul-Nyadan parapengikutmerekaberadadi
atasjalanyanglurus.makaf irmln danperbuatan Allahjauh lebrhberhakuntuk
beradapada.jalan yanglurustersebut. Jikajalanpararasuldanparapengikutnya
sesuli dcn-qan perintahAllah. makajalan Allah SWT merupakan.jalan yang
d i t u n t u t o l c h f i r n r a n d a n p c r b u a t a n - N y ay a n g m e n g n n d u n gp L r . ; i r r n ,
kcscmpurnaan. dln kemuliaanNya. HanyakepadaAllah-lah kita rnemohon
pertolongan.
BerkcnlandenganayattersebuttcrdapatfirmanAllah yanglrin nyr vlng
samadenganayatyangpertama.sebagaiperumpamaan yangdibuatoJehAllah
yangmcn-gunpamakan orang-orang yang berimandan orang-orang kal-ir.Hal
r n i t e l a hd i s e b u t k a ns e b e l u m n y aH. a n y ak e p a d aA l l a h - l a hk i t a m e m o h o n
pertolongrn.

150 - I'lamul Murvaui'in


ISI - "'etuPlrad nlng

'ntr pfurcuaqrpSuei{
urlrnq-rJdrirdn-rJ.{ueut ucp le.rctJ{uau3ue,{nlens:s rqnefuaurueuuuslefrqal
u l p ' ) r l u , r ' 1 r 1 c u c l s n . r c q i u a u cr , ( u r l s a u r arsu r 1 e g e , { u u e 1 n 1 e 1 e u
' l J u a q e q a : a u 3 u r 1 e dS u c f n l e n s a s
1 n 1 u ny r f r f r s l r r a u e t l a l J u tl l u r r u r p
uciLr:p rr,,tur:cyueru iur.i nlnnsrsue-jedn:a,{uaru qBJIV relurce1e.teuBue,(
ntrnsasrprclayu111n[unuaur 1n1un rruaq u1a.tau 3ue,{ nlensesuriuap e{a:au
rpcdal 1rlrpurlclnuaiuau qe11ycllur'nlr eualcl qalo e,{urednra,(uaur 3ue,(
uclr;nqrodrrtLrrJrr:)ur rsrq r):lJut cucurreieqeleru .eleleu qelo r:uaqrp8ue,{
nlr:ns.surledn:aLUnlr [Bqc,iun:purag tu.,(errqle eped ueldelSunrp?uu,{
'n,in:,u.'pnrs m1;-uequlluructu lrfrI usr.rauiuc{ elararuureperaqal3ue1ua1
rurlsi;lafuaLu ;-ur,{ uurlueqruadninI uclueqrad uuq e,{uureleprp ledrp:et
iuri uulsrlad uliutp r:1rio1ptrtutrucrensasaluep'lnqaslel(ueeurdrun:ad)
IrslLtll]lurp (uer:urrs,r:d1 qrq,{:-pluedul;un ueqBpula{qplupln[qlad
'u,{usr:r?u-sr:rSuaut ueurBural
1n1un
rpr:d:1 duo.ropueur riuurryurrtu lntun ueur3ureluep,eXuurleurau >1n1un
r.rruucur;-urr1 rpcdal ;-uo.ropu:tru 'lnqesleluclunqjadepedal c,4uucclur:ey
r,(ur.rlpnc:^ re1;-utqun-.putarLr iue,i iurro uc?uepNtuesnlr elp eleru ,lnqastal
Ilq urln{rlau iuruls nsr:arr n1ruc18ur[un38uaur 3ue,{8ue:o elna).sur
\-ullp qrlJl.\ r,(rrujepntsiur3ep ur:leurau 8uc,{SueroucSuapueludn:asrp
l r p r l r r u ' 1 , ( u u r p n n su p { n r n q a l B l n q u e u ? u u u a se s e r a u n 1 r u u 1 3 u 1 [
uniiuau Suni(iur::o rIrtrI uSSurqes 'ueelaqueduep'uee3rluad'uee:eqrleuad
c , r u c p r l n l u n u a r un l r u i t c l e p n u s l a 4u , ( u e : n p n e 3s u l 8 r p s r : r 8 u - rs-rri u a u
w:;-uepr,'urcs n1rn;lcnqradr;;-iurq::^'une:epnes:ad drsuudueiuapue8ueluepaq
ucliu rfun;-iuaur;-uc,iSucroqaloue1n1c1rp 3uc,{ueeurquep'ue3ur[un3 ,ueer:ac
cryur ';-uolou:ru l-uo1o1 ucp'uriunqnq;cq'rqlseiuatu SurJ?i^ ueSuap up{pnln,,rrrp
n 1 t u u u . t u p n l s r aui lx t r l t u n le I r t J ) c , { u r : r pu l a q r u a u n d u t e u { e p r t 3 u e , {
Ir:,lrtr ruuslll urp r?)put'r.rrpues r{uunlntnqJI tl-.r{rlJut estqlEprl srp EUal?{
'r,iuurpr.rrpnlr uncnqladyr;loLraur ndrueLu leprt ntruc13ut[un?3uaur ?ue,(?uuo
tl)rleX 'r'1t)u] qrpnsiuc,i ciucrepnesSurinpsu13u-sr.rrSuaru 8ue,{SueloEue$pl
rrp ulcurriuuunqclc;-u:d:s .run1rp l,iuucpnes utlnlnqe) ue13ur[un33uau
ntr ;-uriuniiu.rd Sueroestluey p,{u-(lelSueq)3ur?ep ueleruaruur3uap
l{ut.rupnrsuu11n..rnqa1 ur13ur(un33ueur uclunqrad uclrSoleuu3ueru euuel ,>1rtlq
;iurlrdiinr.'irpslLurl:^1,{rb \n1uequtp qoluoJuelednrer.u rur1e,(y.(71:1e:nfng
11r) ., l'rir.rri iia.r;r oqnpl tiinl lDqnDJDruLtau)dDqDWqnltv o{tryn73unsag
LlDllVDpt)d)l UDID.\rlDl.t)q uo11 niuopnday 1t[tI oso.tarunaDI qDlntuat
t)I Dt[ ( uDu!lDpns it'rrn.r o.ruu.topnos tituSopunlotuaturttuo:1ntotttn tp Suotoas
LIDID\'llt)ltrlt1ltttol 3uD.iutttSorytcl;ts tiut[un33uaunwn:1ur:tSotloqas tlDluDSuDI
uDp un)l ;'ut)to uDLlDlDsrlr.tDJt.to)u)urnnoq qopoBunI uDp DSopLIolopD
u1tlytiunst.ttl utt4oqaso,ittL1n,'i3unsas'o13uosotd unp uoyotfuoqay qo1t4noi
'ut)tut.!)q I'uD.\:t'tn.to SLut.ro ut11,, :liAS rlullv uBrulgqelepee,{uu:e1ue rq

!l!slutEJ s8,{!Oqoluof
Di antaranyafirman Allah SWT: "Tidakkahkarnuperhatikanbagatmana
Allnlt tclah nternbuetperunq)utlaunkulimut yttngbaik sepertipohonyang baik,
akarntu teguhdun cabatrgnta(nlenjuletrg)ke langit". (Ibrahim:24). Allah
SWT menyerupakan kalimatyangbaikdenganpohonyangbaik.karenakalimat
yang baik itu membuahkanamal saleh.dan pohon yang baik menghasilkan
buah yang bermanfaat.Menurut mayoritasmufassirbahwa yang dimaksud
clengankalirnatyang baik itu adalahkesaksianbahwa tiada TuhanseLainAL-
1rzi,karcnakalinrattersebutmembuahkan amalsalehbaikyangbersifatlahiriyah
m . r u p u ny a n g b e r s i f a tb a t i n i y a h S
. e l u r u ha m a l s a l e hy a n g m e n d a t a n g k a n
kcridhaanAllah mcrupakanbuah dari kalirnattersebut.Dalam tafsirAli bin
Abi ThalhehdariIbnu Abbasdr'1claskan bahwavangdimaksuddengankalimat
y a n g b a i k , y a k n i k a l i m a tk e s a k s i a nb a h w at i a d aT u h a n s e l a i nA l l a h y a n g
diumpamakancicnganpohon yang baik adallh orang yang beriman,dimana
irkarnyayang kokoh itu adllah kalim tittda TulurnselainAllah yeng tertanam
kuat di dalamhati orang yang beriman,dan cabangnyamenjulangke langit
nenurut Ali bin Abi Thalhahadalahamalperbualanorangyangberimanyang
diangkatke langrt.Rabi' bin Anasrnengatakan: "Kaiimat yangbaik itu laksana
kcimanan,naka keimananitu merupakan pohon yangbaik, danakarnyayang
s a n - c akt o k o h i t u a c l a l a hk c i k h l a s a ny a n g t e r k a n d u n gd i d a l a m n y a ,s e r t a
caban-lnya yang rrenjulangke langitadalahtakutkepadaAllah".
Perumpamaan yang ditqukan oleh pendapatini dianggaplebih tepat,
jelas.dan bagus,karenaAllah SWT menyerupakan pohontauhidyang adadi
dalamhatidenganpohonyangbaik yangakamyasangatkokohdancabangnya
menjulangtin_cgike langit yang selalu berbuahsepanjangmusim. Dalam
perumpamaan tersebuttcrdrpatkcsesuaianantarapohontauhidyangtertanam
kokoh di daiamlubuk hati yang paling dalam,dimanacabang-cabangnya itu
berupaamal salch yang diangkat ke langit, dan pohon (tauhid) ini selalu
rrcmbuahkanamal saleh setiapwaktu, sesuaidcngan kekokohannyayang
tertanamdi dalam hati, kecintaanhati kepadanya, keikhlasanyang ada di
dalamnya.rnengetairuihakikatnya,menegakkanhaknya,danselalumenjaganye.
Onng yang menanamhakikat kalimat tcrscbutsecarakokoh di dalam hati
nuraninya.menfilati hatinyadengankalimat tersebut,dan mencaphatinya
denganclp Allah - dimanatidakadacapyanglebih baik dari capAllah - maka
dia akan mengctahuihakikat ketuhanan.dimana hakikat ketuhanan yang
tcnanamdi dalamhatinyahanyamilik Allah,yangdipersaksikan olehlidahnya,
dan dilaksanakan oleh lnggota badannya.Hakikat ketuhanantersebutdapat
rnenolaksegalabcntuk Tuhan selainAllah, sehinggahati dan lidahnyaakan
selalubcpijak kepadaperrolakan(TuhansclainAllah)danpenetapan(ketuhanan
hanyakcpadaAJlah)tersebut. Bagi orangyangmempersaksikan akanke-Esaan
Allah. maka anggotabadannyaakan menempuhjalan yang rnenujukepada
'fuhannya dan
denganpenuhketundukantanpaberpalingdari ke-Esaan-Nya,

152 I'lamul Murvaqi'in


g9I - '-BurBUad nlng

http://kampungsunnah.wordpress.com

'e,{uu?{decnBueuSuef 3ue.ro
rBeqqeps 1eu;uuelqenqruau tedep n11e,rderlasn1rlreq 8uu,{luurrlpl e,rqeq
ue1:uqeSueur uep'lrcq 8ue,{uee1e1:ad-uue1e1:ad 1u13ue3uaru nlr qalBsleue
e,rl.qequel.reqe8uaurJ,46S qelJV e{eu 'ueDlrur3p uu3uaq (6y :rnltcC) ,,r^N
-un!\tDutp qaps 3uo( loao uop ltoq 3uo( uooto:1tad-uootoqtad Trnu qo1oi1r1
-opoday 'n'{lnruuasu! ur/Dlqtu l qDyqopy tSoqoqoa 'uoo4nura1tqnpuatlSuaut
Suot odols 3uotog,, :usuurJraqIiAS qe1ly euetureSeqas '1req 8ue,(uee1u1:ad
-ueclz1:adtel8ue?uau ledep undtur qalesIEtxpuplpnule{ 'qa1eslnuruur8uap
reuesrp8uE,{u?{rcqa{ ueiuap tz:rs Susf uudecn ue{qenqueu 3ue,{ qeltut
lleq ?ue.{teurrle; (qDIIV)ruelpEtsauras uzqnl epedal qalzspue lelSueBuaut
Suef qelrur lreq 3ue,{ terrrrle; Ja s qDllV lerlpeq e1 te>13uetp n11e,n
denas3uu,(qalesJeueue{qenqueu Essrtueues qsprlppedal rrpSuaru3uu,{tleq
Inqnl r:ep rrqEI 3ue,{lnqesrattcurrlel B,rquq rBelueln8errp IuprJ qequaslp
1eq:aq Suef upqnJ WIIV urzlas gueSSuadusqnJ ueruau uule lepn e.{uneq
'-BrrrElad n{nfl
ssl -

elrqedzrlencal dnprq dz1a1uE{EIBpu ntr uoqode,trqeqe,{uerutuerg


'undll4pas({eAsl)detelledep
lepn n1tuoqode3?utqas'trunqueelnrurad
gBp lnqerlat qEIel[.{urPIP-]?Iu3uu,{1n:nq 3ue.{uoqodqelepPnlr IlPquelnp
ureu?uat3u€,{uoqode,trqeqrnqElJIrplrdep cleu'srtr rp tnqesratueustrrlJl
uep e,{ulrpqcs nll ueueure{ unepealrlrqudy lr?ue1ay ?ue;nfrraur e,{u3urq
-e3 uep'qo{ol rueuelrale,{u.rcIe8ue,{'rlequf,lcp lp rreueual ur ueueurre)
uoqod e,trqeqrnqplallp nlled tnqesral dtsut-td-dt.^ul:d ?unynpueu uele
8ue,( uelel uep 3uepss 'qr1ur:cdqedcuaurnlclasuc{D cr c{Erx
lreq 1n[un1ed
'e,(uuelenq:ad
Jrtrreu"p ueq tuelcprruutuet nlr u?sclqlral rlrqrdu uup'z[g
lnsuU uepqellv uepraqruns:aq 3ue,{uuletr:aqrp3ur,(rdz ue3uapmnsasucle
pl eleru'Jeuaqn1rueur;1e{a1 clrqedeuep'qcllv qclo rrelunrntrpqrlat 3ur,i
rcnsqctr{ ulelpplpdepral3ue,{uenqua3uadutliuaprunsosuf,{c eI EIuu !nuaq
n1rnrulrelrqede'uerlrurapue3uaq splErp tnqasralIcq-1cquuBuapuzlln ftrntrp
ruernurleq uelep tnq:sral uoqod.rurye,{uqo1o1uep qnqrunJ reqpr:rp3ur:.i
'4req3ue.{uenlnl't:ns 8ue,{ 'tlndrel3ue,i
1n[un1ad tedepucruuB]IBu€p 1e1q1e
'r[nfua:3ue,{qn.reBuadu,{uepetlradasqalpsIr?ueI]ep{edruepqelepe
1e;rs-te;rs
e,{uqsnquep'uBtenq:ad leue qcppe c{uiucqer'ueselq{ral qulIp€ e,{uiueteq
'ueur{e,{eluep'upnqelaSuad 'nur1rqEIcppur uprxulsra{ucpuBucrura{uepre{e
eleru 'ueledn:esrp3ue,{ue8ueptedn:asrp SueKu.rutuc uEIEnsasa{ rpetial:uiy
'ueurBISre{ uepueueulal uoqodueiuape,{u1eq e3nfuurlrtrraCq€nquep'unep
'Supuur'Sueqec'Sueteq'ru{truep urpreln1ruoqode,rqeqcfuereluetq
: r r n qn n : d u : d
Ip
nrulr uep erszqu:Sunpuel:et sele lnqas:al uenuedurn:adueleq
uoqod ue8uap uBtul:ag 8ue,{ 3ue:6 ueuruedrun:a.1elseqeg uefeqa5
'eseur3ue[uedas qcnq]cqnlnlJs3ue,'{1r3ur1c1 ?uu1nfuau-l
e,{uSuuqec-Surqecuzp'c,{urue:nu nrq urrlppIfi qolol rununuatnnu:r1eeucurtp
'e(uuelrsqesradruau 8uc,{3ue.rounlenq:adleutclel3ue3uaullcdeptut turutlel
e4:ru 'e,{uuepeq uup 'upsrl'rlrq qelouclnupslr?lrp
r':1o33ur 3ue,{(qr11ye,{urq
nlr uuqnl) uedelaueduep (qpllv uIDIesuf,qnI r{clouau)ucllcloued lrltslaq
qreqe,{ute1l1equcp uerl:e3uedtnqclafuau e.lr: ue3uapueruu.:qiuc,{ 8ur:o
qelourlrsles:adrpclrqederurprqnurlcrurltl r?,$qnq qelnper{upns1eytr

OIHNVI IVWITYX HNUY9NISd


disiram air dan diberi pupuk (agar tumbuh).rraka rpabiJapohon itu tidak
disiram,maka pohon itu akan kcring. Dcrnikjanjuga halnyadcnganpohon
keislamanyangtertanamdi dalamhati.apabilapemiliknvaridakdisirtmi seriap
waktudenganilmu vangbermanfaat. amalslleh. dansenantiasa berdzikirdan
berpikir.jika tidak.mtka keislamanitu akrn kering.Dalantkilab Ma.rirarllmarr
A h m a d d a r i h a d i t s n y aA b i H u r a i r a h d . i a b e r k l t a : " R r s u l u l l a hS A W r e l a h
bersabda:"Sesungguhnyct keinnnart t'urrgodctdi dalont httti ilu bisctustutg
seperli usan,qn'-a poknian.ntakop<'rbalruruilah inarntLt". Begitujuga halnya
dengantanamanapabilatidak dirawat(disirarnidan dipupuk).ntitkatitnaman
itu akankcring danrusak.tsertitiktolakdari keteran-ean tersebutdi atas.maka
betapaperlunyamanusiamenunlikan ibadahvang dipcrintahkanolch Allah
sesuaidcnganpergantianu'aktu.Kea-gun-gln kasihsavangdan kcsentpurnaan
n i ' m a t d a n k e b a i k a n - N yyaa n gd i b e r i k a nk c p a c l ha a r n b ah a n r b a - N vdae n g a n
caramcncntukannl'a danmenjadiklnnyascballi pcnl,irantananran tauhidyan-q
telahAllah tananrdi dalamhlti mereka.
Di antaranyitbahwataniimandan pepohonanyang bermanin'attelah
Allah tetapkansu:rtukebiasanblhu'a tanarnanitu akln dicarnpuriolch belukar
d a n r u m p u t l a i n v a n g b u k a n d l r i s c j c n i s n v aa. p a b i l aT u h a n n y an l c r t w a r .
membersihkan, dan mcmbuangbelukardan rLrmputtersebut.maka tananan
danpcpohonan tersebut akantumbuhdengansenpuma.menjuian-e tin-tti.subur.
berbuahlebat,baik,danbersih(schat),clanjika Tuhanrneninggalkannyr (tidak
merawatnva),maka tanamandan pcpohonanitu akan kalah dengansemak
belukardanrerumputan, atauakamyakeropos,clanbuahnyahusukdanseclikit.
Orang yang tidak memiliki pengetahuan tentanghll terscbutdi atas.miikit
keuntunganvang besarakanhilang.dan dia tidak akandapatnterasakannya.
Orangyang berimanscllr.nanya akanmelakukandua usaha.yaitu rrrenyrramr
pohontersebut,dan membcrsihkan rumputdi sekitarnya. Denganriremrnnf
ini, maka pohon akan tumbuhkokoh. dan dcnganrnembcrsihkan rumput di
sekitarnya,makapohonitu akantumbuhsuburdan sen.rpurna.
lnilahsebagianrahasiadanhikmahyangterkandung dalamperurlparnaan
yangagungini, mudah,rnuclahan hal itu mcrupakansctetesair dari lautanyang
dapatmenyiraminkalkita 1,angbeku,hati kita yangpenuhdosa.ilmu kita yang
serbakekurangan, danamalkita 1,angmewajibkankita untukbanyakbertaubat
danberistigtarJikatidakdcmikian,tlaka seandainyahatikita suci.akalpikiran
kitajemih,jiwakitabersih.danamalkita ikhlassemata-ntaramencarikeridhaln
Allah dan Rasul-Nya.tentu kita tkan dapatrrenangkappcngertian.rahasia.
danhikmahdi balik firmanAllah. yangmemplkanilmu-ilrnudanpengetahuan
mahlukyangtelahhiJang.Dcngancaradcmikian.makadapatdikctahuikaclal
keilmuandan pengctlhuanparasahabat.Pcrbedaan antarailmu parasahabat
denganilmu generasiberikutnya.laksanapcrbedaanrncrckadari segi kcuta-
maannya(jauhberbeda).I{anyaAllah YangMaha Mengetahuimenempatkan

156 - I'lamul Muwaqi'in


-'Brueuad nlng
,9I -

qalolenqrp?ue,,( utBruedruruad uerydruaurrurureuredurnlad(ll l-9ll :ueluJ


rly) .,utprrasDl au Llrp o.iotun\uau iiuo.i qnplatatu rdDleJuo:lD,Dp.t)tu
'tJtpual^D.iL!t.np
nKorun8uaut loptl t1o11yo.iulosn.raurrut utiiunnp1 D,iotunSuaur
3tro,(utnol uotLtounlndluttt,ttu3un,i 'ur|ttrp SuD,io,ttotlSunpun|uatu
lDBttDs
3un,( trtStrotroortrntltutt,r
ad ti.t)d)r^rlDlopo'tut t)trrnp untlnpttlal unlnp
olatatu 8l:,tt.inytut.lunotundtutt.t,trl'a,iutunpp lp lDl):l DpJ aLu
tpttto:1t1o1fittt
:DlDtau run\SLtatlrlDlopDo\p.t)ut unq undttltp;ts trl aLtrLtDpUDIIVqD:pn
qolottaurndop 1opll llDl-tlDlp\ 'trya-t)Lu )lotrDt/Dttnundnoutolataur DlJoL!)lu)q
ty[o13uo.i3un"to-Buaton,iutptSStorsaS,, :IA\S rlclJVuuru:ryr:,iur:c]ucrq
'triucl eI
le)i;uurpur)iu {eprt
BUas'Iunq c{nu Ip qolol rxr}uPuall{lrpr}nll B,{uuelBnqlJd ucp ucdcJltultp
'Sueqec:eq EIndlcprt ucp Je)eraq)rprl nlr ciuucrtel:ad uup urtrlqrad leure
suururp'JrJu{8ue:o ueleuedruniuaurSucr(ucclucdunledqunqasq€lxpxntr
{nJnq 3uB( uoqodqcnqesueeurrdurn:a6,, :?}f,{ieqscuy urq .rqDU-lV
(l,US qullV rlrlo nruuatrpIrprt ru{c,{)
runq u{nu rp urp tr3ur1rp qelrs ll?umrlrlruaru Iepll ntr.nlpl 3uc.ro:rury,{
')tBLnl Suoln[uatu3tro,itimtqo:t tltltru)ru
I lnp1t uap Llo:yo:y
Stroi-1t1ptltlnueut
ynprt ntr uoqotloSSlrryas '1165 qellv tplrpt?qaI Irpu uu-.leWprl upp 'eunetrp
uEIe {eprl n1t1u(snru 3ur:o urlrnqred leurceSSurqas 'ur1u,{snuralueiuep
reuasrpSuef uclenqredlpurt trrur.rirrJur ut?Ie{?prl qpllV urp '{nfunlad upp
rEsepr{rlrruaruIcplt ntr lUrI iuc.roqclo Sur3adrp3ue,(ur1r.r,{snrue),. :rull?/i
'-undlpllpas uop dotdt ynptl 'tanq Dlnu rtop
o33trtt1,ts Suo.i
1n3at lnqotal
'rrJ€ISuDJo:ru\rJ( |uD.i uotlodqonqt:^ tyad;s - ueluisnrual - rtt
lnJnq lninq
Suni ntutlul rrooutndttut.ts4
ur.Sutppns{eurp8up ,. :ctrlloq scqqv nuqJ
rrclerJucue) uBpuiltcjlaqel e{uup)uaqrueLU
qDlly uep '{rcq ;uci( ucnte\redurp
{€prt lrrur rlrlmraLo{ppn SuriiJrlr{ Suelo
ur8ucp e,{ulcqESnfuul)rur.1qr,iulnJurur npc {cpn ucp 'rlpnq';ueqrt 'JBII
rlrlrtueutIppu lnqasretuoqod (qoqor)undtrlrpJsriuial unpdltat lrprt tnqesl!l
uoqodei;urqai^ 'runq r)nLU ri|p tnqpJra]iun,{ uoqod rlf;nqtsuoAuJplrlctl
3ue:o rirq ueBucdrunred lrnqurur qplatqBllv.. :clr{leq )eqeqO,qpV
'qoqol nti
uotloduP{qrq'raAurtSuclnluJLu s1r-rnl ;uxtpqraq)rprt r,{usrtl uep,rrprcq1rp::
B,(uqB,\\Dq 're1au iuc.{ ciunq'rurnq Luelrprp
trnl 3LrtrurdlJtiur,{ ll{rt sn.i:'
8 u e , {S u e t e q ' S u r p u r3. ru r . {u n c p ' ( t r q e l )s n t B qi u r : . (q r n q ' r ; - 8 u rJl - u n l n l u i :
? u e . {S u c q e o' q o { o { 3 u p , {r c I } r r ) r l r L U l l u) l p r t ) n q e s r eu] o q o 4 u n d l r l r p : .
{ B f a t u r p d c l r t 1 u p r 1l n q a s r a lu o q o c cl ; i u r r l J S ' r u n q r ) n l u r . r e pl n q e t , : : :
e,{ur?Ic3ue,{{nlnq 8ul.{ uoqoduriurp uniudn:csrp;-ue ,{ -yn.rnq 3uc,irlrur;rr
Suetuel ueeutedurn:ad ntrns uc){lr}utf ucur Jl\S qr I IV riutn fuL"[.rS
rgey Fue:g uPuuledturusd
'snsnq{E.rBJas qrs?{ux{lpdepuau3ue,iSueroucp u,{N-ucrruf;ln:'i
E,(u8uE,tes
Allah bagi orang yang menafkahkanhartanyadi dalam kernaksiatandan
keingkaran.Allah menyerupakan hanayangmerekanaltahkandalammencari
martabat,kesombongan, mencari pujian.dan agardianggapdermarvanbukan
mencarikeridhaanAllah, dan hana yang merekanaflahkan agar berpaling
darijalanAllah danmengikutirasul-Nya,diumpamakan tanamanyang
den_qan
ditanamoleh suatukaum yang rnengharapkan hasilnyayang ditimpl lngrn
yangkencangyangmengandung hawayangsangatdingin yanghembusannya
langsungmenelpatanamandanbuah-buahnya, sehinggatanamantcrscbutrusak
dan porakporanda.
Telahterjadiperbedaan pcndapatdalammenal.sirkankata.rftirrSebagian
menafsirkannya: "Hawayangsangatdingin".Sebagian menafsirkannya: "Api".
dan penafsiranini dikemukakanoleh Ibnu Abbas. Ibnu Al-Anbari berkata:
"Disifatinya api denganhal itu, karena begitu terasapanasketika api itu
menyala".Sebagian menafsirkannya:"Yan-edirraksuddengankata" ush-sltirr"
adalahbunyi yangmenyenaianginketikaberhcmbussangarkencang".Ketiga
pendapatitu salingberkaitan,hinegaia berartihawayang sangatdingin yang
memiliki dayabakar(panas)karenakerin-enya untuktanilman(ladane)seperti
yang terbakaroleh api, dan dalam kejadiantersebutterdengarsuara(bunyi)
yangsangatkeras.
Dalamfirman Allah: "/ang merirttpotonanankauntyctngntenganial,u
diri sertdiri",merupakanperingatanbahwasebabyangmenimpatanamln itu
adalahperbuatananiayamerekasendiri,sehinggaangintersebutmerusakdan
memporakporandakantanamanmereka.Maka perbuatananiayamerekaitu
laksanaanginyang merusakdan menghancurkan amal pcrbuattndan nafkah
yangmerekalakukan.
Rahasiayang Terkandungdalam PerumpamaanTersebut
Mereka berkata:"Allah SWT telahmembuatbeberapaperumpamaan
dan memakainyabaik dalam hal yang berkenaandenganketentuanmaupun
dalamsyara,baiksecarasadarmaupundalamkeadaan lalai.Allah menunjukkan
hamba-hamba-Nya u n t u k mengarnbil p e l a . j a r r nd a r i p e r u m p a m a a n -
perumpamaantersebut,sehingga merekadapat mengambilpelajarandari
sesuatuyangsetarauntukditerapkankepadasesuatuyangmenyetarainya, dan
dapatmengambildalil dari sesuatu yang setarauntukmenunjukkandalil yang
menyetarainya,bahkanhal ini olehahliru'ya (ilmuan)dianggapsebagaibagian
dari kenabian,dan merupakansaiahsatu aspekkewahyuan,karenahal itu
didasarkankepadaanalogidan perumpamaan, dan mengambilpelajarandari
sesuatuyang logis denganmenggunakanpendekatansesuatuyang nyata.
Apakah kamu tidak melihat bahwa pakaiandita'wil laksanakeme.jayang
menunjukkan kepadaagama,dimanapakaianadayangpanjang,pendck.bcrsih,
dan kotor.Dalam segiagama,sebagaimana yangdita'wilkanoleh Nabi SAW

158 - I'lamul Muwaqi'in


59I - ''srusued nlng

'Brsnusu ued8peqrp E,(u)lrlruad


Inusrraduau BlJasrueJnultBq u[p qnl tdunuau uDIe utrle8auBp null
uel8uEpes'ei(uuBpeqrdntnuau ledepuBr?{pd'ElsnuEuuudsprq rp e,{u{rlruad
.Br{uEnpe{
IllueJJadueuj uBp rdntnuauilsdop e,{uBnpeluop SursBu-SurssuJ
'nulr
Fup Jrqul 8uu,{ uelEnlal uBp uup srutr8s ue8uep uB:{lr,,^,Bluau3ue,(
'"Bru8uad nlnfl
J9I --.

unlnq ul]nlr,{u3dr,{uePelDJouJrulrlres Pdnres;-ur:,{1Btlcnp r,rBlueun{nq


ur:lpoqu:rdr{ucpr 1r:lorrrur qr11yniurrdiua,{rrJrLr ;uf,,{rirq unlnq rpc[uetrl ntr
rdnr::^iur,{ n}rnsesLun)nquep 1r,{urr.rrlJ,irrJur 8ur,{ rieq unlnq rppfuaunlr
pilrtf,sitnri nlrnsasun{uq r,'\\qrqr:,{51-cqLLrrq rqucq rieq ullcldrcucru qclcl
J.,4As^ qrllV ueqopoqr)uup u?tcrnqpnuelullp Jnpurqlct'c.'{ur,nrf8uo1ou:ru
u u ) on l r l c qn t u J t ' r r ) : i o p r 1 : r 1 o ; - u r l r 1 r p 3u ur nr ,1(u r 1 rc1p c d a l8 u e; - : d ; : qt r r y s
Suuprsritn,( a'uero:scs c,iurt:putl:s(nurq)qrlpuJ-r qrqcl iur:,i u,(lp ndrt nlens
uriuJll lr,iuuu{irrrqnrlSucur uulu lnqasraliuuo ntr qclelesutrpnruJ) lrruc;[
urllllp urnJur.re)ur)inquruJrrruupr?runp rp uulcsnJalLrlllnquuucu.r pdup ntr
Irq nuail)'sr:e1 iuei ullrrlrrrtl LrrluaquJruqplJl rlltllv rrrrIBqrulIltC
piN-lnsclJ ulp qrlJV iunluau:ur up)qJloqutrrrurp iqrrllV
1n1n;r-ueru qrlrt tlrp Iuunq urr-'JIur.p Suci 1cqur,'1n1u1aur iul,i 3ur:11 uclruc
-.ruqrpiur,( nlrn:^Jsuu\qrloqurerunu'le ur?lLlrtuuadrp qclJl;uri urqrfu,rc1
urlniniiurrrr lrchp Suni(r,irp nilrl ur1tc.r.re,{sueur riN-lnsBU urp qrllV
l,{urrpue:stlu)JsIn1]t:^nur ntrruail)i qJJO llqul:-nur lriup:^nlr lt?r{ ltuJlll{ 't?lllAu
qlqJI qnrl t:,{uuclqaloquraLLi 8ur,i :nsun 1r:r1rpr:d eAuuulrrrtl.n]r{;rrJur rleletJs
uurpnursrl!.lrlJirInrun-uuo r;uq ul:lcqr:ls-rLrrJ) rlr)ir.raqur JLLrulp ue)qntnqrp
lrirrtr\^iiuei( ntrnr^JsrrcrlqaloqtnJrunlr lr rir,is e.trqcqu1;-ut,iu:truBslq crp
trrcurtlirg lr.uc,{s Suqrr:r1 rrpcureLu urp clnlnr 8uc,{ucnqct:riuodrlrirur3ur
n-QBio r)ll:ur ',c.rr,{surrl)nq ruulr?p
Icprl ]nq3\^r31 lnqa:^ral lrq urlqaloquau iur,{
iru.t6 tnqas:atur)rslur)i rrlp.rtrsJqqrqrl ;ue,{ nntl rlctas;-uc,(ullls-n:a:1
u l l q a l o q r u J u rn r l r ' r , { u u r 1 q : r l o q r u Jnulrr q e J J l J :u^r r p n u r e ) r , { u u c l ? p r p
u r ) l r s n , I J l , r n s u n ; u n p u c S ui uerL, {r n l c n r - : ri u
s u : r 1 r t ur r r l ; - u r r r1rer p r 1 r 3 3 u r q c s
'qrsiaqttiues nl! qPIiV (urn\nq) r.rr.{S cpaqi:q;ur,i lnqrnp r.rl'}tuB rp
IA\S tu
Lrrnlnqucr:un,iurcl r:,(ur;pu 1cpr1ucp'rprtpaq;-ui';i1rqunpunlnq urlnpJqureu
'lr,{urrcln.rJ,{uJlrr Suci npnsrs r,mpnlrnsasurnlnq lrqulSucur'N,{urc.rcle,{uau
a - u t l , iL r t l 3Jr rI ) f ;. n ] ] J si u x i n l r n s e s u r l i - u n q n L J i u e L U ' B d nJ ls ; - r r r , {1 r : q
lrlp l;rcluc run{nq ulrcnnrr{ued l,iulrplrdnllrulLu r':,trrrunlnq run)nq ruuurp
'r,{unpcucr>grur:p urqninlaselr.n'tJsn}r .e,n,(srunlnq-un)nq undcpv

VdNUgS ONVA TVH VNO


YUVTNY IAINYfIH NYYWYANgd
VOV .YUVAS IAINYTIHWY'IVO
antaraduahal yangberbcda. karenaakaldanpertimbangan syara'danketentuan
h u k u my a n gt e l a hd i t u r u n k a o
n l e hA l l a h S W T m e n o l a kh a l i t u .
Balasan itu Sesuaidcngan Jenis Amal Perbuatan dan perbuatan yane
Menyerupainya
Balasanitu sesuaidenganjcnis arnalpcrbuatan baikdarisegikcbaikannya
naupun dari segi kejelekannya. Orangyang menutupiaib orangIslam, maka
Allah akan menutupiaibnla, orang yang mengansgapntudahsesuatuyang
sulit.makaAllah akanmemberikankemudahanbaginyadi duniadanakhjrat,
orangyangmcn-rhilangkan kesusahan cluniaoranulang beriman,makaAIlah
akanmcnghilan-skan kesusahannya padaharikiantat.orangyangmengakudan
menangisiperbuatan dosanva,nrakaAIlah akanmenghapus kesalahannya pada
hari kiamat.orangvrng nrcrnbukaaib sauclarlnva, makaAllah akanmembuka
aibnya.orang vang menimbulkankcmudharatan kepadaorang Islam, maka
Allah akanmentberikanmudharatkepadanya, orangyang merindukanAllah,
makaAllah akanmrerindukannya. oranl yangmenghinakan orangmr:slimpada
tcmpaldimanaseharusnya dia mendapatkan penolongannya,makaAllah akan
menrhinakannya padatenpatdimanascharusnya dia ntcndapatkan pertolongan,
orangyangdennarvan.rnakaAllah melapangktnrezkinya,orangyangber-
r r u r a h h a t i . m a k a A l l a h a k a n m c n v a y u n g i n y ao.r r n e - o r e n gy a n g s c J a l u
rrengirsihi.merckaakandikasihi'luhannva.dan Allah hanyaakanmen-gasihi
hamba-hamba Nva yangselalumengasihi, orangyanemendermakan hartanya,
makaAllah akan melapan-9kan rezkinya,orang memperhatikan kepentingan
kaummuslirrin.makaAllah akannremperhatikan-nya, orangyangmenrberikan
pen!:ampunan, makaAllah akanmcngampuninya. orangyangmelampauibatas
ketentuanAllah, nrakaAllah akanmcnrberikansiksaanyangpedih,danorang
1,ang menjauhiAllah.makaAllah akanmenjauhinya.Hal ini merupakan svari'at,
ketentuan, wahyu. pahala.siksaanAIlah. dimanasemuanyabertitiktolak dari
prinsipdasamya, yaitumenghubungkan sesuatu yangsetaradenganyangsetara,
dansesuatu yangsamadenganyangsarna.Allah telahmenyebutkan ,illat,
sifat,
danpengertian yangterungkapdalamhukumyan-el bersifatketentuan, syari,at,
dan balasanuntuk mcnunjukkanadanyaketerkaitandan kesesuaian antrra
hukumdenganhal te|sebutdi atas,dantidak adanyaperbedaan (pertentan-ean)
antarahukumdcnganhal-haltersebutdi atas,kecualiapabilaadasesuatuyang
rncnghalanginya yangmenuntutdanmengharuskan terjadinyaperbedaan antara
akibatdenganhukumnya.
Hal di atasscjalanclenganapayang telahdisinyaliroleh firman AIlah
SWT: "(Ketutuurt) l,tng demikirut itu adalah karcna sesungguhnyamereka
ne ncntangAlluh dartRasul-N .t'n",(Al-Anfal:l3). firnranAllah: ,,yan.q
demikian
ittt tldulah karcrutkttntukafir". (Al Mu min: 12),firman Allah: ',yangdemikian
itu, karena.sesungguhnra kanu nrcttjatlikanalr; avet Allah sebagaiolok-
rtlrtkan" . (Al .latsiyah:3-5).firm an Allah: "Yanpdenikian itu disebabkankarena

162 - I'lamul Muwaqi'in


g9I - -'Bruauadn{ng

'(gZ :tplrqsng)
,,nunl uD\DsDnqrualu Llopl ntl DlSuosord
'nwuoqnl dnpnqta!oy8unsnuny t1o1at 8uo,(nwo4Suosotdtlolopo ntt unqtaap
3uo{ tng,, :qt?llVueuurJuep'(82 :pEruuEqnl,{),,DlarauputD-lDLuD (DloqD(l)
sndmqSuauqo11yn!! qDqas:D{N-uoDqpual(uDlpqruruaw3uo,todo)nuaquatu
DlaDu (DuarDl) uop LloltV U,Dllnaa\ uDllnqwtualu ?uo( ttdo tlttyt?uaut
oyataut o,(uqnSSunsas Dualnl qDlopDntl unDllwap3uotr,, :rqu11y uerulrJ '(92
:peuurpqnhl) ,,unstttt odotaqaqruDpp nuol tl.lnrDruauuDlDlruox,, :(rpnq?A
?ue:o-3ue:o)qellV ue{unrnlrp?ue,{edu cpedal rcueq8ue,{?ue:6 (g7 :1e1
-tLFnl) ,,nuto\uDlDsDutqwaw Lloldnlt o4Suosntd'nauotptl dnpoqtatn73uos
nwul qDpt 3uo( nunq7unsntd qoppo n1tuotqtuap 3uo{.urcr,, :qBIIV uzrulrJ
upp '(82 :pBurruErlnru),.nla.talu pwD-lDutD (DlDttDd)sndoqSuaLuqo V nlr
qDqas:D{N-uDDrlpydl (uDllnqwtuaru 3uo( odo) Duaqutaw Dlalaw (Dua-tnl)
nDpqo V uDnpnluay uollnqwtuatu Suoiintlo ynyt8ttaw olataut oiuqn8Sunsas
DrlatD:q l D l D p Dn t l u D t 4 t L u a p
E u D A , ,: q e l I y u B u j l r J ' ( 9 2 : p e t U u r D q n r \ i )
',tuDsntrlndntaqaq uDlDp nurnl
lqntDuaut uD.1DtLuDX ,, :(tpnqotr Suuo
-31tDro)qD V LtDlunlntp Suot odo opodal nuaq SunKSuoto-3uolo opndal
oto4taqat (yt{ounutSuoto-3unto) nyataw n'{ut1n33unsas oualD! 'nit uot:lraap
3untr,,:qzy1yuErurrJ '(9L :uru,nl l-lv) ',,(uDtD!s.^lDu
l aDpp) Dt.tmlnslaq
nlops nutul oualDl uDptDuaq yoptt unSuaprwnq Dlnw rp Dtr Dlnsr)q nrunl
s9I - "'Btuelad nrlng

:qcbfH-Jv) ,.tDlrl tDSuDS3uoI uons:1tsuoSttapoqataru osytrluaw


Vollv tryD;
'D.ja.{au uDynJ npuaut Dlaratu (Sutsnw-Swsnur) ryD W,, :e,{N_ucrulrl
lnsD.t rD:lDLII
'(691 :ere.n,(g -,{.-y ' ,pttH uDlDJSnpuau Dla.td
) .,D:ld.t)tu uDlnsonq nuDX trlDl t
r7n1g,. :r,(p-ur:uur] rucllp uueutrcicqas .n/ un?uap
1n.rnq te1yr,uel8uppas
'(0ZI :up:rul r1y)
.,nuropod;t1uDtn.tDqpnu l unlSunppuaru yopu un(hDlryas
o1a-tatuo.iop ndu n,\ossttr'DltLlDuaquDp.tDqt)s^JJq nruDl rrl![,,:e,{N-uEruJU
urelnpeuuurreSeqas qulupetplr^s qe,re f unp le:e,(sueBuapl"JIr, qoluoJ
'(L :r,{scH-lV)
,,nulDl DTDJL|D 1p oiDl SuDro
-dLtD.to D.rDtttD 1p.tDpaJaqD.\uDtl upiuoI ntt ot.rotlit,iothtg,,:u,{1q-ueu:rguule p
cucrurc?eqas'rr7 Jnlnq ur8uap ,(ur:lepcruotu) uc{r3cuatu 1n1un ueryunBrp
rur sruaf 1111r.c,{uutnrun epr?d (E9l :psrN uv) ,,n USDJ-USD.IDluernlp
qDptrt^rloltv rlDtrroqutatu06nur)ru ripq untttlD tlro Tnptt n,bdns tn3y,, :eKg
ucruiu rrJclEp reSeqcs'rlr.Jn-rnq
1'rul?r upp lrrDlJrunquBSuaptelJr,undppv
'(uelepiueur nurl r,{urepuucs
lJueq BsclJru),,ttnptnbol uD u JDtloDJDl,,
:e8nf urrl8tu{rp '(uc1u;uSuarulEprt nIIIel st?,e),,nnlnnbot DollD tl,, :qepp\
(uery:r1:adrp de13ua1uccas nlr ucdcl?un) c,{u-:rpbe1,,:uelctc{rp uerpnulJ)
'(991 :ue,uV
lV) ,,nury nnytqas ofos unSuolo| nnp npoday ublunrrury
o{uDq wt qolDl D.1\qDg,,:ttoloto7uaut OlDpt) nruDI .|DBD (ut tto,ttte-1y
LtDIt lrtlt lunx),, :e,{51-ucur:r,J
urelep e ueurlrBcqas rrJn.lnq ueAuJp le I ll,
'v6
:q?prel/\{IV) ,,tunq lp opn Sun,indn uoplt|uo1 tp opo 3uo,i ndo nLlnta\uatu
t1o11y o.QqnSSunssD.ALlDq JrqDlnLuo:l.roilo r4t untqtuap (7tro,l uoyrpo[uaut
qDllv),, JL\S qellv u?ullrJ tullr:p eueure3eqasu/r/ Jn:nq uelcun?3uaul
8 u c ( 1 c 1 1 ru,e l S u e p a g' s c t c r p u e l { l n q a s r q
p e l e }( r g J n J n qu e l l u n 3 S u a u l
8 u e , (1 c 1 1 r ,e) t u u t j a d3 u B , (q o t u o r u n d c p v n t 1 o 11 n , l n u u t { B u n 3 8 u a u
3ucpn1-te1 uep'DlD,Dl'qcppri(srclutucur3uc,{rra,eruuel ,1n1un1rp Buc{ 1e;rs
uu8uaplensa:- iuu( unlnq ueln.rn'qe,{rqeqns z/,e,{u1ele,(s uEAuap ue{lpnsaslp
8ue,{te.te,{sqc,trl;[ '41, r/]lrl 'Jr-)Jrunq '(an ur3uap uDl JnJnquep rn uu8uap
,{ Jnrnq)r,{urnpel ucl;unqc83uau uu;uap 'll, 'urnl 'oqJ n\ uclpuna8uau
3unpeyal n1r uu.:n|-yy Lul;1cprudeplal3ue,{ unlnq (uus€lu)telll

NV.UNO.'IY HIYIVO JYdYOUSI


CNYA WNYNH (NYSYTV) IVTTI,
l0), firman-Nya:"Maka Fir'aun mendurhakaiRasulitu, lalu Kami siksadia
dengansiksaanyang berat". (Al-Muzammil: l6).
'lllat
denganurutanhukum yang disesuaikandengansifatnya,dapat
ditemukanumpamanyadalamfirman Allah SWT: " Dengankitab itulahAllall
ntenunjukiorang-orongyang mengikutikeridhaan-Nya".(Al-Maidah: l6).
flrman-Nya: "Niscaya Allalt akan meninggikanorang-orangyang berirnandi
antaramudan orang-orang tang diberi ilmu pengetahuanbeberapaderajat ".
(Al-Mujadalah:I I), fi rman-Nya:" Sesungguhnya Kani tidakmenyia-nfiakan
pahala orang-orangyang mengadakan perbaikan". (Al-A'raf: 170),finnan-
Nya: " Dan Kami tidak nrenyia-nyiaktnpahala orang-or.angyang barbuatbaik".
(Yusuf: 57), firman-Nya: "Dan bahv'asarutyaAllah tidak meridhai tipu da,-a
oran&-orang,\angberkhiatnt". (Yusuf:52), firman -Nya " Maka tatkalamereka
ntembuatKarni murka, Kami menghukumnrcreka".(Az-Zukhruf: 166),firman-
Nya: "Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa tang rnereka
dilarang mengerjaktnnyd,Kami katakankepadanya:"Jadilah kantukera vang
hfua" (Al-A'raf: 166).
Kemudian'illat denganhuruf an yang memakaisyiddah,sebagaimana
dalamfirman-Nya "Sesunggulnyanterekaadalahkaumttangjahat,nrukaKani
tenggelamkanmerekasenuanya". (Al-Anbiya: 77), firman-Nya: " Sesungguh-
nya merekaadalah kaum yangjafut Lagifastk". (Al-Anbiya: 74), dan 'illat
denganla'ala, sebagaimana dalamfirman-Nya: " Mudah-mudahaniu ittgatatau
takut ". (Thaha: 44), firman-Nya: " Murlah-mudahan kamu ntengerti ". (Al-
Baqarah: 73), firman-Nya: "Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran".
(Al-A'raf: 57).
'Illat
denganma/'ul lahu, contohnyaadalahsebagaimanadalam firman-
Nya: "Padahal tidak ada seorangpunmemberikansuatu ni'nat kepadanya
yang harusdibalasry-a,tetapi(dia mentberikanitu semata-mata)karenanrcncan
keridhaanTuhannyaYangMaha Tinggi", (Al-Lail: 19-20),yakni dia tidak akan
melakukanhal itu dengantujuan mendapatkan balasanni'mat dari seorang
manusia,tetapiperbuatannya itu dalamrangkamencarikeridhaanTuhannya
yangMahaTinggi,dan 'illat denganmin ajli, sebagaimana dalamfirman-Nya:
" Oleh karenaitu Kami tetapkan(suatuhukum)bagi Bani /srtzll". (Al-Maidah:
32\.

166 - I'lamul {uwaqi'in


Lgl "'Eurrrurdnlng

ott!.tn:ltlnln(I\i.. :r iull.leq npllJq P,{[Jes'3Lrtla1eul:n1 uetuop.l[.{cqlp 3uE,{


t, rr.q r.trrjr.1rl.rq Iunl uri)'uJ[)ur]uue)r3qiuri 16yg qsllnlnsnd r:pqps
'(
I 6 :qeprut{
Iy) ,,(tllr uDohDptl uolo[ta8 uaLuunp ) nunl LlDluuaqiaqDloru :.iuDlqDquas
ur)p tlDllv JrtiutSu;tur !.tl)pnutDl tltnptlilttatu uop'n1r tpnDaqunp JoruDrpl
(u!nutuDut)uD.tDltrDl tturDlD.!Dtrntp u)t)r!aq l uDpLlotlnsntutad uolprquttuau
I D P t l ) 4 p t l t ^ : l o l u 1 ant11t u o t l l r o . i So . i u t 1 n 3 , 1 u n ", ,' a:gu E r p n f u a d
u€p sBle{
ulrulnuItrr qplEsr]ur uPiuapuPeue)req iur:,{qrl1y ueurrr.J u?p'(zzz :qel?bl?g-lv)
DlLr.l\ tp LlpuD,t\ t.np LrlplrnltlrohrtLrutLuoT rlrpDpuJqnlt qDqasqalo
',,un.!op)l qDlD[rDmt rpnH,, :qnpnlD]Dl 'qplnrySuotuatrutopndal D^uDu)q
".llpn\l
rrlr-lrl1r,,:IA\S qr11yur:u:g urp'(nqrlcqrd r.mp)c,{urqlquep({edeqleqrd uep)
B,{urqrquciuap(ueeuresreq errJesrqe)rurp)uellndun{rp 3ut,{r:1tuem ?ue.roas
rqPlruau Suerclaur{nlun lcllr. uP{}nqa.{uauqElal ,\ws q€llnlnsBu
'.tnul
-LnDtDpnDS.t,)dllDt trDlsnttlruau \IDPJ nruDl n[)u 'ry! pLl umlDhaSualu nwul
osltI o,tuL1n33unsa5,, :u,{rrcpq?s '
uup .,tutlt'tluod yqwoiuaur oiotas ]otuotl ttorq
opotl ur.tltlliiuoqtp utlo ntTto,iur1n33urrs.rg,,:2.{uepqcs'ueqnquasa{ rle{epueu
qopns;-ue,{ lnsrq l?pr euare{ ruf,Ill uzryl::3uau Suepas 3ue,{ 3ue:o r8eq
f,ltdeI dnlnuJur ucp nBrlaquutur:pl uup 'nun3ur1r1a8uauu{ns SueFSueleuIq
'srlcu ;uc,( Surlcurq
{nsrural pr lnseuual {Bprt ur (SurJnt),, :SutJnl qDpsDut
uoSuap unotr;t1taq ,1uo,toiunpcpts ..(lrJe)-JrJeI qBISusJurJucp qelue{pu
'c{ulnpctu
r?lr?r1r Inpu;uJU nuriuerularu n1v,. :DpqD )q nnlpq uDlpnw l
'uDq.tfil SuDtDLllqSut8op p:a:11tta1 SLttsutsuaur Snunput qDpi
AVS lqDN
',,o.tu1npa3ueur1npo3uautuop nutfiuutolaw nyn n.,.rupt83unsa5,, :u,{uepqes
',,un1oqt1fiuad t,1asnop oirrotl tut !u:t LnDtrluuladniuqn,lSunsag,, :p^uepqes
',,t)ns n! ltD Llnp 'eurrnl uese:ad
lloq u Dut-ltlx,, :epqesraqnurlaq e,{e;as
uep I[sB.rJqSuri (uellrnurru) 1uu uu3uap utr?ual]aq ?ue.{ e.{uepqesuulep
rpadas'ciu1c11r, unp ln;rs ur:iuap rensase.'ruunlnlnpaqueu upp'un{nq uEBuap
'unInq tuulup qrueiuedJaq
tlllr. ErElurur?lre\ra1e1cfurpr tnylnfunuaur 1n1un
? u e , ( t c ; r s - 1 u ; r s u c p u n l n q t c 1 p . u u 1 t n q a . , { u a uq c l a t l v S r q p N

SIIOYH I^IV'IYO
IYdV(IUflI Ot\iYA I InYnH IV'ITI'
f u t s a hu k r t n b t r k t r r u t t . qa p u b i l l d i o k e r i n g ? ' , r n e r e k ar n en j a r v a b :, ' y a ,
berkurang''. rnrkabeliaupunrrelarrngnya.darrsabdanya:'Titlokokun scIarnet
rlttogr ottquttdan tiduk t'ttrt.qkatigutl'a,nuka lnl itu nrcnituatnt'usetlih",
dansabdxnva:"r\ptbilo lulut.jatuhka daluntgt:lrt.s.sttlultscoreng kenu, maka
Itcttrlttknw t n t t rt t t c n t , t t g e t , l e n r k a u nkluer.u t o l t u t l o s u l t t hs t t t us u \ . l p n r t r
ku
lertluputpt,tlukit dunputlox4u1t ttttg stttulttgitcnlule/ obutrl\'t.t rLtngdupal
rttetttlrcrsiltkrut peutukit tung lerd{rputpada so\nl \)otjg.ralu, dan sabdanya:
"Sc.r'ror.q,qrrllrra Alluh durtRu.sul-Ntu talultttclarungnuuncnukan duginghinar
(kuntpungl,krtrcrtttiu tcntrusukbirldulil ):u g kotor".
Rasululhh SAW telah bersabda berkenlandengitnpertanvaanyans
h e r k a i t a dn e n g a nr n e n v e n r l h kcmrluana . p a k a hh a l i t u m c m b a t a l k a$n u d h u ,
selal,abcliaubcrsirbdtl"'[idukluhkenutluattitu, nelain bugiandat.itubkltmu",
sabdan)a),angberkenatndenganputri Harnzah: 'sesungguhnva ditt (ltutri
Hurn:ult)itutidakhu!ul(utttuktlittikalti)bugihr,ktrenu diu itu putt'i.suudaraku
',
.rc.ru.ruclrnsabdanyayang bcrkenalndcngan;rasalabzakat:"Sturngguhny-a
i.okat itu tirlak dihalnlkun bu.qi kcluorga Multomnatl, karena tukttl itu
n t a r u p o k t tkto t r t r u n( d u k i )n u t t u s i u " .
RasulullahSAW telabmcndekatkan(rrempcrkenalkan) trukurnkepada
umatnyadcngancaramenycbutkan persamaan chn scbab-sebabnya. sertadibuat
contoh-conkfin) a. UnlarbcrkatakelladaRasulullahSAW: ''Yl Rasulullah,pada
suatuhari aku melakukanperbuatanyanqbesar.aku teiahmclakukanciuman,
paclahal aku scdrngberpuasa. makaRasulullahbersabda kepadanva: "Bugaina-
tu nrcnurutpcn.luputnlusee(1eit1\'akuntulx rkurnurdengartuir. parlahal krunu
sedtut.qberltuosa", ntaka ttku kutukart: "Tidak apa-apt", lalu Rasulullah
belsabda:" bcryttrastluhkarrtr". Seandainyahukum suatupcrumpamtanitu
t i d a k r n c n u n j u k k akne p a d ah u k u n ry a n g d i u m p a r n a k a d na. npcngertian dan
' i l l a t - ' i l l a yt a n !
h e r b e k apsa d l h u k u m - h u k u m i t u t i d : r km e n u l j u k k a nk e p a d a
penolakkandln penetapiin. rraka pcnl,crupaan ini tidak akanbcrrlri 1pr upr.
Rasulullah SAW rncnceritakan 'illtt
tersebutuntukmenunjukkan bah*a hukurn
seslratu y a n g d i u r n p a n t a k aint u i r d a l : r hh u k u m b r g i y a n g d i u n r p l m a i .
S e s u n g g u h n vp a c n i s b t t a nm e n c i L r nvt a n g n r c n j : L dpi e r a n t a r at e l a d i n y a
pcrsetubuhan. sepertimenisbrtkan rnemasukan air ke dalammu)utyangmenjadi
perantara untukmeminulnnva.seba-gilimltna masalahtersebut(nternrsukan air
k c c l l l a mm u l u t ) t i d a k m c n i m b u l k a nm u d h a r a(l m c r n b a t a l k apnu a s a )n, t a k a
dcnrikianjuga halnl'adenqanmasalahyan-ssaru lagi (yakni rncnciumtidak
m e n i m b u l k annr u d h a r i r t / n e n t b a t a lpkuaans a ) .
R a s L r l u l l aS h A W h e r s a b d ak c p a d as e o r a n gl a k i - l a k i y a n g b e r t a n y a
k c p a d a n y e" S : e s u n u - u u h nb1a,paa k k ur n c r n c l u Iks J a mk e t i k au s i a n y a s u d a ht o a ,
sehing-rldia tidak nrampubeper-gian dcnganrrcnaiki binatlng tunggangan,
p a d a h a li b a d i i hh q i t e l a h u , a j i b b a g i n y a .h a r u s k a ha k u m e n u n a i k a nh a j i
u n t u k n y a 'b/ ,c l i : t rbt e r s a b d a':A l u r k u lkt u r u u ' r t t e k t r dl e n gi ) o l i q b e . s o r ? " , d i a

168 I'lamul trluwaqi'in


-'Eluelrad u{ng
69I -

Epcde)SuetepqelolEllue^\3ur:oasc,luqniiunsag,,:uulelciuaul 3uc,{seqqy
nuql uelte{e,,'rurp
Suei slrpuqueqtnqa,{uaur
r:cq1ngurrul D{ulnluelaS-
',,eAuBl-r3q
8ue{ 8ue:o epsdal ucurerlcruaduulr:aquau {ntun ql:llv qalo urlsclalrp
qepnsu,{uenpalrunlnq euculp snlefqrpns3ue,i(:aqurns)psu ueSuaprnqetallp
qepns3ue,{r,(u-(:cqurns)Ipseueledn:a,{uau3uc,{3uD.rO) ,,n!rost^Dtuo+[D,i rl
Dutntlnurynl nql)llnrtt.t.tnq f nb trtrrt.t.tr\fut rn!!l\ t' ttlt!outtl.put ut,llltp ptltunn.\\'
u o r y , , q e q t r r z l r p t n q e s : J ts t l p E qu e l q c u . r f t J ) u J L Lr rrn q . j n gL x B r l I
'nlr uellrrlclrp
Ir-"uf,Inlolrrru Inlun r,iuuf,{qaloqueu
' , , 4 o t a d t , t 1q u D , i( D l t u a d s )L t D ur t l t
{t?pll ,\[VS qEllnlnsru e;?urqas l
uDlDdntarutut lDrl uDqDpnut-qDpnW,, :llpqpsraqnrrleq'.,i,qr::ad:at 3ue,{
(purads)ueunrntel ucledn:arun1r1cqqe-1ede iqBIIUlnsl]U u1,, :e,{ueuequrp
' '..nqelJ{eule,ruaq?ue,{
,,tpnhatosorqn11lDq tDLltldunl)y,,:epq?s:eqncrlaq
nlnq epentr elun nlnq cpedc,(uqni3unse g,. :qe,nefuavr erp 'i qolDl Dt!-tD,rLtaq
Suoi nlnq opo qn1ody,,:epqlslaqncrlaq'..qc,ral,{,. :e,nlfucu \],tp'.,;p.\tmUq
outon ody,,:Epqcs:aqnErleq',,lueq 'cL. :qc,\\EluJuletp',,iDtut1 "(Dla?l^
DltltLuaunruDl r1n.1nrly,, :rpqur--rrq nurlJqn{pu 'n irrlnlouorunIp ucp 'rutltlq
ItlnIJaq3ue,{t1e1-t1n1 leur 3ur:roas up)rnlplarrIqr:1rtnlualsr r,{uqnBiunseS.,
:elp$eq erp p,{elas'ii\VS qullnlnsDdepcdal ?uerup(rrrSundurl?lrod ucp)
qery Sueroasefuqn83unse5,,:rlrqcqsslrpeqntn:^qplBsrrrrpp tudcprele3nf
e.{uelplup rC c.{rruroJr?p rp lellr, uuiuB:uctiodc,{unpccua'lc1r,(uSueqeJ urnlnq
ue8uappse unlnq ueletcqured urldclauaulntre,{'sclaftr;3uts3uc,{(r3o1eue)
se,{tblntuaq lnsrruiel IUIJeH ,,n1ot1nd opo niut,'ior1 nlmu 'unynloqtp3uo,(1ot1
unlnp ntt D{rtDpuzq nTtnqtnlounSSuautntp opqndnD,\'trloLl oBnIuDrItuDe,,
:EpqesJaq nerleq '..rruaq 'trA,,:qr,rxluerunIar:I
.-r2s.?npo o[rrtSoq4n1ndn
'uDluroloqtp lirrDi
1ot1unlop ntt niunpuaq nLtnquo:1nut33uautorp n,irrtopttoas
nwtodnpuadlntnuaur nuDunoSnfl,,:Epqes.raq ncrleq 2,ucsulcqepe e,{ur3cq
qeryde'e,{uns'3cu r,tlBqunlrSuau rurnl n:11uurp 8ur:ioasqrles qBllnlnspU rA..
:ptc1Jsquloraul ',,o,iurlnlapasnpn ir tluo:l Dpu)q Dl.tnqopotl n,irt1nil3un,'a1,,
:cpqtrsrcq IAYS qBllnlnsr?d DurLurp qrqeq\- strprqntesqrlrs ull'lJlrp tl?dep.ta1 eSnf
e,{uertluerq ,,.to,inqtpo.tsSssqntutt lt)q.!aqqtq4 nt! qDll\/ npntlztl3uu1nr1
o1nu 't1o1ynpada:1 nu13trntnt1t1n1tn,wg., :e,{ul:pqes uuiucpn1n,{'eurrpcd3uz,{
uBp lrquerp iue.{ qotuo: npns ucf,ucplrnvedrp rur urryaiuo4 rurlc,{uau
3 u e , { n t e n s a su r 3 u a p u r e l a s8 u c , { n l e n s a su e 1 ; - u n q n q i u a uqr p l l n l n s e 5
'crsnueurpedal 3uclnq:1,{cqurcur ueqrfu,,irel rt.raclas rrlrqr11yr,"pcdc1 Suetnq
:e.{equrau ueqr[u,n:1 nule-tc,iuqrp qrfe,n 1169 qr;11y epedalSuelnquelrpefuaur
u u p ' r u n { n q n l P n sI r P pu n ) j n q n l t n s u r l t e { s p u e L ul A v s q D l l n l n s r u
' o,\ttltliIItl nutD:l
,.
tlny[ot1tag,,:Epq€sraqncrlaq '..reuaq\?I,. :qc,refuau trp ',,1,t^Droqdo]3uo1p tlJt
Suoytl rlolotlo 'DtrulD,iDqtu)LutlulDl uDtpntudlSLtDtttrlto,iundtuaur nlt nurloduq
niutopunas nu4n.tnuautounurnSog,, :Bpqpsleqnctlaq'..icuaq ;r1.. :qr,te[ueru
RasulullahSAW serayaberkata:"Sesungguhnya ibukutelahbemadzarhendak
menunaikanibadahhaji, retapidia meninggalsebelumdia berhaji,apakahaku
harusmenghajikanuntuknya?",beliaubersabda:"Yu,benar makaberhajilah
kamu untuknya,baguinutnu tenurul pendepalnut,seandainyaibuntu ittt
mempunyaihutang, apakall kurnu wa.jibmembuyarhutangnra itu?", dia
menjawab:"Ya, benar",beliaubersabda:" Maka buyarlahhutang kepadaAl-
lah, karena hutang kepadaAllah itu lebih berhak untuk dibayar"
Haditsini diterjemahkan Imam Bukharidalampasal"an-niza'ftl qi."-as,,
(pertentangan dalan analogi),tidak seperriyang dikatakanoleh orang-orang
yanganti danorang-oran-q yangmelampaubatas.Dalammenyikapipersoalan
tersebutdiatasmanusiaterbagikepadaduagolongan(keras)dansatugolongan
yang mengambiljalan tengah.Salahsatudari dua kelompok yang bersikap
kerasmenolak'illat-'illat hukum,pencerlian,dansifarsifatyangberpengaruh
(kepadahukum),dandia membolehkan mendatangkan (hukum)syara'dengan
c a r a m e m i l a h - m i l a ha n t a r ad u a h u k u m y a n g m e m i l i k i k e s a m a a n d , an
menyatukan antaraduahukumyangberbeda, sertadia tidakmenetapkan bahwa
A i l a h S W T t e l a h m e n e t a p k a nk e t e n t u a nh u k u m b e r d a s a r k a n . i l l a td a n
kemaslahatan, dan mengaitkannya dengansifat-sifatyang berpengaruh (pada
hukum), yang menuntutadanyapenolakankepadahukum. Terkadangdia
mewajibkansesuatu danmengharamkan sesuatu yangmenyamainya darisegala
segi, mengharamkan sesuatudan membolehkansesuatuyang menyamainya
darisegalasegi,dia melarangsesuatu bukankarenaadanyaunsuryangmerusak
yang terkandungdi dalamnya,dan memerintahsesuatubukankarenaadanya
unsurkemaslahatan, tetapisemata-mata berdasarkan kehendaknya yangkosong
dari pertimbangan kebijaksanaan dankemaslahatan, dankarenaaturanmereka
yang melampauibatasdan melebarkandalampersoalantersebut,dan mereka
menyatukandi antaradua hal yang telahAllah pisahkandenganpenyatuan
yang sangatrendahyaitu dengancarapersamaan, penolakan,atausifat yang
merekakhayalkansebagaisebuah'illat (alasan)yangmemungkinkanadadan
t i d a k a d a n y a ' i l l a t ,k e m u d i a nm e r e k am e n j a d i k a n n ysae b a g asi e b a by a n g
dihubungkandenganhukum Allah dan Rasul Nya, berdasarkan pradugadan
prasangkamerekasemata.Hal ini merupakansesuatuyang dicelaoleh para
ulamasalaf(terdahulu).
Kesimpulannyabahwadalampenetapanhukumsesungguhnya Nabi SAW
menyebutkan'illat dan sifat yang berpengaruh kepada hukum, baik berupa
penolakanrnaupunkebalikannya,sepertisabdabeliaudalampersoalandarah
istihadhah(penyakit)yang ditanyakankepadanya:"Apakah seorangwrnira
yangsedangistihadhahharusmeninggalkan shalat?,beliaul:ersabd.a:
"Darah
i.stihadahitu adalalt darah pen,-akit bukan daruh haidh", maka beliau
memerintahkan kepadawanitatersebutuntuk mengerjakanshalatwalaupun
darahistihadhahtersebutkeluar.'lllat (alasan)-nyabahwadarahtersebutsebagai

170 - I'lamul Muwaqi'in


- '-EruBUadnlnfl
IiI

uqnqr qPIPsErx rx?lBpe,(uurEIErllcsntcs uetuBluau3duep u?Ppeqrad ?p8{Pprl


B,{uDnpol eretuerp eSSurqas 'crelas3ue,{enpuepuerSeq enpq€lepentr rlel-r{ul
uDpelrup,fA e,trqeqqelselafeleru 'uEr)rtuapueauaq ,.qnyr4ot r.tDp(uDl'Dq)
uDqDlaqnlt r1rua11,,:qc,reluotuncrlcq 'iulplrtquaqe:1nsn1relrue,r Sueroas
qc;iedy,,:e,{ueueq ulles ruull ucrpn:l:e.1',lDu}q'D1,,:qe,nefueur nerleqe4eur
'a(ruBru Jlelenle{ redur:sqnqnlasraq DlpeIqede (spnr?la{)
rdtu[u) u.rUJr]queq
rputtu snJeqelruc,r ?ueroasqe1udy.,:e,{uepedale,{urgeq?ue.{etrup,trSuproes
epedaluelnfnlrp3ue,{16yg qcllnlnscUEpq?sqclepeeinle,{uerctuerq
'.,e,{uure1 3ue,{ucrBeq-uerScq ruadaS,,:ueleleBueru ueBuaprqequrelrp
sn:cqeducl 'nlr ruadasueqe,treIucSuapdnln: dr':33uerp euerL'rp',,nuqnqry uDp
'tltl
untSoqunyodntautuDlLtlDput ulnpu l tlDplrp, ,, :ppqesreq netlaqeferas
'e,{uucnleual qn1ua,{ueureuaBueue{ueusq 3ue.,(3ue.roepedal uclnlnt1p
Suef e,{uepqesueSuepprelassple lp tnqesrallAyS qellnlnsedepqes
'qn13ueuep'uendrueLual r{rllulaur1epr18ue,{
'3uoqruos3ue,{ uraporu Suero-?ueroqalo ueldrcnrp
1,:,{e1e,{ueqntr ruadas
ueele{red BJeJrqrJq tuelepe{uuPqrsrjal ueSuaprensasIBpu eues'uenqnlo;ued
rlrJrurauryeprl 3ue,( 8uc.ror.rep.ren1e1 3ue,{ ueelel:ad rp?eqesde8?ueIp
uEIx uep '(alet-alegaq dcSSucrp cuell) u{uueu:ucrquad uelledueXuaur urulep
de>1ec rypu deSSucrp uBIEnErloqrIELu',,Diuuul illD.(uadqolop'qDtDp!Jtadas
ppqs unllD8lluruauruolqr[n,urp:1op1t o1otu'1t1o,iuad rlDtDprlDlDpDnJlq De,,
:epq?sraqA[vs qellnlnsBu D,{urepueeslcleqs-e,{uuE)lB8?urrrp uelqr[e,r,rau
{ep[] nlr llle.{uad q?ll?pc,\\qeqe,{u[ueqeuraur 13d3p]nqesraluee:ecrquad
ff?uepueru3ue,{3ue:o dertase3?urqas'rnqelalrp qrpns 3ur,{ uee:ecrqurad
1o>1od rpelueur?up,{(raqurns)IBselpe[ueur(1nqas:e1 qe:cp)erpeluru '1r1c,{ued
qercp uulpdnraur euar?{ tnqas,rolqe.repr,{ucpe euerel leleqs ueqrfu,ra>1
n,{uue11e33u11rp qoloq I[prl ur]seleueltnqe,{ueu elrle{ i^AVSqellnlnsud
'e,{urueqelueurueJep rp u?lrlnse{tuepBuau ry:pqerp uepe.,{u1e11r, u€Itnqasrp
eIrtel (raqtuns)lese?uei tnqelaiueutledppreSuapuoul 3ue{ ?ueroeSSurqas
'e,{uucllnqa.{uaulnpcd rrcp qlqel 3uepuedrp nrlsnf e,{uuelqeiSutuaur
lluq
' ( r c q u n s )
uEp l e s e u e l n q a , { u a d e , { u e p ec p r d a l u e l l n f u n u a r u l n l u n
D,{uue{tnqa,{urlu ucSurpdnlnc dciiurrp iue,{ (uesep)1c11r, nlesueleunSSueu
Sucpel.ralerecrqru:d 3ue:o:r5 rsvirbrp iuu,( (.reqruns)IB:^Buelnqa,{uod
epudletapal c,{uueeprraqal 8ue,(tu,1rs ueBuapdnlnr ust:au uEp'snBeq lp8u?s
Suef (te13urs8uc,(uedelSun),rar1sury1i uerydn:eu rurlEH,,:uelclc{ICI
,. lnqaslatslrpsq
ruslBpupr{lnqesrp {Bprtnlr IEquep'rse,{rbrp SueX(.raqurns) IESe€{uue{lnqaslp
u e S u e pn 1 r ( r S o l B u [ )s e , { r be , { u q e . { st r : : r , { 9 , , : u e l e t e l r p e l t q e d y
'(qprequepq?qpeqIlsI
el€luB) upqe:^ruadu?p (qerep elu?s-elues)uenle,{uadepedal dnleruau
qerep
se,{rbu€{cdruerururIr?HqprEqqerepupqnquup'tr1e,{ued
3uef (r3o1eue)
(bermimpi).Hal ini menunjukkankepadapengetahuan yang sudahadadalam
fitrah merekadimanahukumbagi salahsatudari dua bagianyang samadan
setaraitu adalahhukum bagi yang lainnya (menyetarainya).'lllat (alasan)
hukumyang dikemukakan olehRasulullahSAW itu menunjukkanhukumyang
berkaitandenganketentuan atauhukumsyara'atauhukunikeduanya, sehin_qga
hal itu menjadidalil yang nrcnunjukkankepadaadanyapersamaan di antara
duabagiantersebut danmemberikan hukumsalahsatunyakepadayanglainnya.

172 - I'lamul Muwaqi'in


-'PruBuadnrlng
€rI -

:ul?{EtP^uetu qelal sllpErlrlqp ucrBcqes€intueuresilnqaslel strppquE{lE,{e/r\


-uaru 8uB,{dc3?uerpesrq quq,n,{geueutc8cq uul8uepa5 .lnqasral
strpcq
dqn8uarunSuiess:eu {pprl uc..rrnulrc;ed t3Surqas,ueqryrd urp eu;e1niue,{
uqsnur Suuo-3ut'.rolnscuuat n1te,{uleqeqes e:cd rdrlal .rlaolal urrp.uglztsnprp
'ueln8e:rp 3us,{ undfuuloas
JDUa{rp {eprl rur zpenhJleqrqesu.reduep uep
lt8e1 uulnSurp nl.rad 1uprl nlr zppn6 teqeqcsercd uunlnfal upp,ucgrugtnel
'urue8e'nurlr uetnq,{seura;4
c,{ueruculnqasrpundnele,rzpen1,1e,{uueuel
Suu.roos qulc"-qalo ue11e,{e,rr.rrp tuB,{ slrpeque8uapuel8urputrqrp slrpuq
uurnqsetua4rBasuep tBnI r{rqal;uspuedrp,zpen1a1 c,(uueural3ue:oasqelcsr:rp
uuqnq'zpe,n4 u,{uuuural qelun[:s ucp lruril utq slupH-lV ue1]r:,{u,r,turp Buu,{
slrpuqundepy tnqoslats^trpeq utslnq,{scruarl teiurFuau .qEIesnu urrllnquruaut
l e p n d n 3 S u e r pn 1 rq e qu S i u r q a s . z p r , n t r e r 1, { u u e t u aIln s p u l a l n l l p l a l a u
tdelat'1eua1tat uclrro8elclrp3ue,{Sucro-Buu:o lruplaqunslequelnq tnqaslal
slrpequndncle,u'slrpeqqenqasunlcdruaruseltltp lnqes:alue3ue.rala;q
',,ilV5 ttDllnlnsDADtN-uDsnfi
opodal b(nol unluaquaur qolat Buot
qDltv rBDqttnd op3ag,, :Bpqr?s.raq eferas nlepcp lndauaur IAVS qpllnJnspd
e { c t u ' . . q r q a lI s p r l S u B r n {I E p l l ' u r p u " s -n l u e r r l r d 1 u 1 eu e 8 u a pp e q r l f t l a q
uc{e n{V,, :qu,,ire luaru zperry '// VS qnlplnsDA qDuunr-LuDlDpuDlnutalrp
.,,(slrpEH_lv)
IDptt nu lDq ,1{,, :epqBsraqnerlaq ,,\[VSq?llnlnsEuqeuuns
ue{Juscpreqe,{uuelsnlnuraurueIB nIV,, :qe,r.refuaur zpen4 i ( uo,JnO_M)
tlDllv qDt!)twolDp uDlnwalrp lDplt n lDLlr2ll1, :Bpqpsraqnerlaq ..,(ue,:n|
-lV) qellv qutr{ trtelupleduplal 8ue,t ede uu8uapup)sntnuaur
ucrtnn{V,j
:qe,trefuau zpln I iunsnlnd uoltlltauau |uo( (unpostatl npns) nunpoda:l
tto:ldopotltp o:ltI pnqtad nun\ unlD iluni ndy,, :ppq€slaq nerleq .ueue^
aI e,{usnlniuauclrlo{ A\VS rll?llnlnstdB,rqeqzpe.nWutp zpB,nl tequqes
3uu:oasqelesseuy uepleun utq stuuH,lV uep nrypedal ueleluaJueu qEIat
unv, nqv,, :etP{reqqEq.n^s s-llp8H-lvruclepundnuu uu,.rn}-1yuelBp
{rpq
e,{uurnlnqqseuuulnualrp leprt 3uu,{nlr:nses reua3uauurpuase,{uur'..14rd 1u1e
uc8uapprqnftraq{ntun zpE,nll uc{qeluuaueu qulal/dVS rlBllnlnsud

NVI^IYA gX /!\YS HYTTN'INSYU


snrnlo YxIIay
TVgYf NIfl ZOV6NIAISJIOVH
" A p a b i l a k a m u m e l i h a tn a m a S y u b a h d a l a m s a n a ds u a t uh a d i t s ,m a k a
hendaknyakamumenahankeduatanganmuuntukmengambilhaditstersebut".
Abu Ilakar Al Khathib berkata:"DikatakanbahwaUbadahbin Nasiy
yang telahmeriwayatkanhaditstersebutdirirvayatkandari Abdurrahmanhin
Ghanamdari Muadz. Haditsyang diriwayatkanoleh Abu Bakar Al-Khathib
ini sanadnyabersambungdan para perawinyaterkenaltsiqqah(terpercaya),
dimanaparailmuantelahmengutipdanberdalildenganhaditstersebut. Dengan
demikianmakakami menganggap shahihhaditsyangdiriwayatkan olehmereka
(parasahabat Muadz),sebagainrana kani mengrnggapshahihsabdaRasulullah
SAW yang menyatrktlll: "Tidak ada v'asiutbagi uhli tt arls ", sabdabeiiau yang
bcrkenaandenganmasalahair laut, dimana bcliau menyatakan:"(Ittut) itu
',
airnta sucidan bangkain'ahalal sabdabeliauyang menyatakan:"ApabiLa
duu orunpi vttttg sedang ntt:tryadtLktuttra.nxtksijual beli teladi perbetlaan
pendttpatrnertgenuilnrga dan burang ,-ungtelah disepakuti,naka keduanya
hendaknyonrettgadakartperjurtjitut lagi dan ntentbatalkanjual belinya", dan
sabdabeliau yang menyatakan:"Dtttdtt (dilut) itu dibebankan kepada ahli
w a r i s s i p e n t b u t t i r"l , w a l a u p u nk e s h a h i h l nh a d i t s - h a d i t tse r s e b u tt i d a k
ditetapkandari segisanadnya, akantetapiketikayangmenerimaitu sejumlah
orangdari sejumlahorang,maka keshahihannya dianggapcukup tanpaharus
menuntut penetapan keshahihannya berdasarkan sanad.Demikianjuga halnya
dcnganhaditsMuadz,dirranasejulnlahorangmcnggunakannya sebagaihujjah
(dalil), maka dianggapcukup untuk menetapkankeshahihannya tanpaharus
menuntut adanya penetapan berdasalkan sanadnya.
R a s u l u l l a hS A W t e l a h m e m b o l e h k a nb a g i s e o r a n gh a k i m u n t u k
melakukaniltihad denganakal pikirannyasendiri.dan kcsalahannya dalam
berijtihad masih tetap diberikan satu pahala. jika denganrltihadnyaitu dia
bertujuaningin mengetahui dan menemukankebenaran.

174 - I'lamul Muwaqi'in


9rI - "'BruElJadnlng

'(rSolDuc
uE{nIEIarxnserqu€p e,{uuctpaiucdlSasuep rurrqr;ruauBur,(iue-ro_3uero.1
snkl:t1ouruo,out1n7r1n rc3cqas ucluoBetelrpBuui r,;ureuJd BuBJo_Auplo ru8cqas
ucluoBalrlrp r3e1uerSrqes uulSuepas.(lBntsIal LJEf,es rueqerucurBur,{3ur.lo
-?uyto) tttlntlZ ry':n1t1o ueluoiaV:1rp ?uu( eureuadiuc:o,iuclo )nsculol nlr
u1a::ruuerBtqasucr{rLUap ucfuag .tnqas;a1 IAVS rqBNqptuuadL.rr:p 1vn1s1a1
pJpJaslcqrJeue,{u1e1eqs uu1:rqrySuau8ue,{teqrqesplf,d rJEqumleu epetl
e,{uuEIn{cl:rrrpIa;aure33urqa.^,qeqzre-rn(; rurg ueBundruel.recl rp uqrtrcdues
e,{uur1:rqlc8ueru r8cluer3rqas ucl3ucp:S }nqasjatA\yg rqup q4ur.rad lr1cqrp
ueq.ra8ucd pqrlau rurlelBqsuu{urpuJu 3uc{ lcqtrqpsp:r4 .e,{uue1euu.-1z1au
eraSesurtuep ltu€I ntreuale{'lnlBqsuu1:rq1u?uaur ncru{ppn rurB),,:BltsItaq
teququsuer3eqegueueleladumlBplplprlsul?In{f,leu urp peqrl[r:aqe1a:aur
uer8uqespIf,ur 'ar{Er{zrclnO rucg utSundurel:adrp:cqsv lelEqsue{rt{EIauruE{E
u1::au qelede 'qrzqy 3uc:ade,nq.-r:cdueiuap ueuual:aq?ue,{e>1a:aur uesnlnd
cuerure8tqas e,{uiueluau:u {Epu qpllnlnscdultp .utn)nq uesnlndedereqaq
nrslupaAVSqnllnlnseXueruez1e[:i prq r]lr uIlnInlJur qDJ:tlEqf,qcs plud
.qrql?qs
)Ppo drSSuurp
e,{uue. n.;:cula1rdetat'nJleur cleJaslnqas::lstrpuquEItp,{E,rueur qBIalp,{uurpl
3uc,(uepqrqteqy-1y nurlrraq3ur,(3uc:o-?uero qclo ueluJqrpBuE,{uesntnda{
cp?de{ €,{uuelse,{r b8u:u erel uc3uap ueleuaqa{ r:uleJadruaru.c1a:aur
urelas?upio-3uoroepcdal urllp8uued e)tleur ?uE,{.u{ur,rrpuuleqelseual
u e p u e i u r l u e d e l u p e d a l 1 u [ r d : a q n t r u r n e l d e r 1 a g , :, rf nu r a u q e q f e , r
nqsllcrxl?rlt)qlloqJ lqv utq rlv upp qlqcqJ_qtv qBxPr{ UEp
Juqsnl^Iurq
qBqleqJuep rtUc -lv prrTzrJltpBl?tueqqpq,n,{s.,;ulE)l3qesnl^iurq pcsv
'e,{urplel3,{uau
3uc,{eptdal elelas
3ue,{ntensesrrep ue;efuyad lrqrueSuaru elrosr,{uurc1Buu,(uer3eqascpr.;da:1
run{nq u[rSsqasLrel-(r3o1uuc3ueru) se,{rbiuaurlJlaur ucp uc,:n}_1y tt,{e
E,{uunrnlqcluseuurplBppnqrllr.raq qclal ,{NvSqpllnlnspdlBqcqossrud

A{YSISVN JYSYHVS
YUYd HflTO NYXNXY,-IIO CNVA
ficoTvr{v)svxro NvoovHrJfr
Pada waktu Ali RA sedangbcradadj Yamandatangkepadanlratiga
g o l o n g a ny a n g s c d a n gb e r s e t e r u
n r c n g e n asi e o r a n ga n a k l a k i - l a k i ,d i m a n a
m a s i n g - m a s i nggo l o n g a nm c n g k l a i mb a h w aa n l k t e t s e b uat d a l e ha n a k n y a .
KemudianAli rnengundinya di anlararreleka.dan memberikrnanaklersebut
kepadaorangyangmendapatkan undianitu. senarnenlcr-intahkan orangterscbul
untuk memberikandendakcpadakeduaorang laki laki (deri golonganyang
berbeda)sebanyaksepertiga.KemudianAli nrellporkanhal itu kcpadaNabi
S A W , m a k a R a s u l u i h hS A W t e r s e n y u r sne h i n g g ag u s i g i g i n y a k e l i h a t a n ,
mengenaikeputusanyang diambil oleh Ali RA. Sa'aclbin Mu'adz berijtihad
dalamrangkamcnelapkanhukumanketikadia bcradadi perkampungan Bani
Quraizhah, danNabi SAW rrembenarkannva. seraynbeliaubersrhda:"strngguh
ktutu telolt ntentberikun 1tutusutlterclttsarkon lrukumAlluh tung berusuldttri
'.
atas lTtrgit tujuh
Dua sahabattelahbcrltihad ketikakeduanyamengadakan perjalanan,
dirnanaketikaitu waktushalatsudahdatang,namunkeduanya tidaknenemukan
air, kemudiankeduanyashalat(denganbertal,amum).lidak lant.rkemudian
setelahkeduanyaselesairnclakukanshalatkcduanyarncncllrukanair, naka
salahseorangmcngulangishalatnya, sedangkan yangsritulagi tidakmengulan
g i n y a . K e t i k a h r l i t u d i a d u k a nk e p a d aR a s u l u l l a h b, e l i a u m c n t b c n a r k a n
keduanya, serayabeliauberkatakepadaorangyangtidakmengulangi shalatnya:
" Engkau sesuai dengatr As-Sutrr:zl4dctn sltulutnu nrendopatpultultt" ,
sedangkan kepadaorangyangmengulangirrya beliaubersabda:"Bagintt dua
palnla".
Ketika Mujzaz Al-Madlali mengqiyaskan dan menetapkan(iejak)kaki
Zaid dan putranya Usamahdengancara mcngqivaskansebagianjejak kaki
dengansebagian yanglainnya,maka ketikahal itu dilaporkan
kcpadaRasulullah
SAW,beliaumerasagembirasehinggarvajahbcliaukelihatanbcrsinar.karena
ketepatanyang diputuskandcngan cara qiyas tersebutdan sesuaidengan
kebenaran.Padahal(kulit)Zaid itu berrvarna
putih.sedangkanputranyaUsamah
berwamahitam.Ahli pelacakjejak (Mujzaz)ini mcnghubungkancabangdenoan
asalnya,dan dia mengabaikansitat hitam dan putih yang ridak memberikan
pengaruhdalamhukum.
Demikianpulahalnyadenganpenclapat Abu BakarAsh-Shidiqmengenri
al-kalalah(seseorang yan_s
tidakmemilikikeluarga). dimanadia berkata:"Saya
berpendapatmengenaihal itu berdasarkanpandaneanplibacli. rnakajika
pendapatku itu benar.makahal itu berasaldari Allah. clanjika salah.rnakahal
itu berasaldari kesalahankudan bcrasaldari syaithan.Ketika Urnarberbeda
pendapat(denganyang dikemukakanoleh Abu llakar). serayadia berkata:
"Sesungguhnyaaku merasamalu dari Allah untuk menolak scsuatuvang
drkatakanAbu Bakar". Asy-Sya'bi dari Svarih.dia berkata:"Umar berkata
kepadaku:"Putuskanlah olehmuberdasarkan sesuatuyangkamu pahamidari

176 - I'lamul Murvaqi'in


l/I - "'eurBlrrd n{ng

'tje
Ltlal ltl?L
ut;uep nlr turqclJ; rir;- ur{dtltun;ueu Dla.tJuruullurp.llurcsB,,{ueIrioJ,,
:elpljeq crp l'1,{c.rJs .uE3upluptuJl,uuf
ur]tuep ulPrlBla?r8lB uc)s?,{rbfuau
s e q q y n u q l E l r a s . u r B p n susp p I J ) E { q l r l t ] s P LuuI E l c pu c p , ( r s B . r l s r u r r L r p E . )
uxroluf,{iadqpF)sDru rrrcJl?p upI (rioluuesuJtU)sD,{rb8u:tu urElEplrqEs.lurq
prez ulp qnqlir$nqullpurcle)qllELlJrqy urq rlv.{rdBq 3ucroas
luelqrqalaur.y
ueluruelniuaurIEprl nIe upp,urpuJsnluu.rrlruaduBllt?srpleqLlc)rJq nIy..
:qe,nefuaur prp l,UrpuesrpuP ulr.-Illruracl uDlrtlsDprJq nnto (ue,lnal_iV)qDIIV
qctr) u|uloprp uelnurJtl?puururupntuJla{qe)rdy.. :e,{uuyequt,{1n5.lnqasral
upsuo^\cycq rrepu(utsrsasllduq uerilq uep,u,3ruada:- nqr ulr;-uq,rlr:iuatas
tutcnsuctirg.. :BtrrljJq(plsz) lltp ptlplu,ctlta-uuJo UtlpJ{ucp rrurns(upsull^\)
uerilq un1l,{uuucurInlun irqrsl urq preT cpechl n{snlniuau qclel s?qqv
nuqJ,,:qutur.JIIlllrp ruuqBqqsV_lV uuruqrllnpqV upp ulxlrcq up.,(JnS
.urrcuaqa{epudal
ulllnlunuaur qcyly eSouresuep ,rpuclr:d
uurrlrLrrJrl uc)lcsl?prJqtudrpuf,d.leq nlr rut lrq Lucluq,.:rtc)laq erp e,{etas
'..uu)llscll)lrp iun,{ ct-n:q.. qRlESuur umlrp ptqrllr.raqqrlJt pn sxl4lnuql
'lrnlIel3lur ucp.lr':1rd
n.rlclrru.rrlrurad
epedallnfn.rrururJuap 'nruuc,rrlrd
Ip)r ue)rlslp.rJq rurcl qi?lppqrtlueq pInrrl
'In{unlad
trdrpu:rur3uc,irrruurr r:cd qclo lrqurr;rpqe1a1 ;-uc,{uesnlndaluleias
tnqcla8ucur '1n[un1ad
1rpr1nurll elrl ltchpueuriuci uruutrc:cd qrlo Irqtulrp
qulat3uc,{ ucsnlnd:1 up)rrsepraqrlplur_.1\nlnLI rrlr_-LLr .AAVSqrllnlnspg qalo
ut;1sn1ndrp qu1a1 ,3ue,{ rdc rnqela8uau)Dprl nruel r)!f ,,^\VSqEllnln:^ud qelo
ucsnlndrpqrlil 8uc,,{ursnlndal ur{llscplaq qElurl:^ntndr)eur qsllV qllrI
u n l l r p t r r s n t n dr n q u c ; - o a ul u p r t n L U u |I 1 r f . ( u e , . r n f _ 1 yq, )p l l v q n t l )
6Ll "'eruBuadn{ng

tutrlaq)t^
tryatatuuD:ltD.!).)nurDluDtptlturl ,uou112q3un,iLtDndru).t )(l-uondru).t
)(l
tLlD)l1u)ru tnuD.IDltqn(h) 't!Du!t.t)qtiup,i ,itro.to,3un.rorr.r;7,.:r,{p-ur,,uur.1
EBn[ ]nJnr8uc,{iunto rlen:re1'cpuep:e,{rquarusn:lq einl urrplesal eue.rnl
qnunqueru8uc,i3uu.ro'euteln sn1r,ro,{eurtnlnuaul.tur tl,{r:.-r1nsei(rbreitqa5
'( :qnprf
E6 ., tt,tutltrunqrp
r^\tr-lV) iittoi troruntlunliu;tp3'trorlurtas
TnutatSunptutrl
rrnBuaptlr,,:fifiu,tut11o7ot n,itropuapnlurrt 'of.,liiuas. uD;it!)l)n.iutlttuntlut.ttLt
nLuDlD.tDluDq) odnrstiut.rn51.. :ulrulr-J-req ,ruul{r uu{rues)1;ieur
JA\S qcllv
plrl:{ upnrnq3uctrurqqnunqurlu 3ut( ;urjo rScqrpu:rp
Juquepc
'ue3ul11uauat1 rrdrucq
Ir:prt Il,{ulDdrpued iue,{ 3uc,ro-3uc:o
n.rrlurrp;r':crc3ur,i iurro-3uelo rlrnJa) 'slt,{rbuBll.n?:^llp-raqrur r:oia1e1ttrelcp
erl Inscuuatr;nf r,{rqesuqurtquueln (sUuo,{cru).tnLlunftnjnueu .(EZ:cslN
rry) ,,'tutDtrs.t).1
D:l)pJautDtluDtr-t)irut,t'L
tSoquoutnlntlunp trrnrmlnqotndts
Dl)Jaut sDJDnlDut '(Dur':)tbl 3uD,irrolnnqtaduoln[taEuaruoltau urnpnuaY
'ur$Dl uDSuaputp o\ofuatu qD]atDlal)u
oltqntlo unp.,:JA\S qrllv ulnuq
ttc3uep uerlrtua(J'lnqei-Jct
e,{u1uq }E{esuDsc[rbm;r]q.slreq 3ur,{r1r; r1t1e3nf
Insrur.ralrursnsirl rxxllrp (t :.rnN-uV),,(Dt!tzlDnq.!)q)1loq1toq liuoi ntrtn:.x
ultunn qnpnuaut 3tD,i3uD.!o-3uDlo urrc,,,:ueuurIJaqrllpf B^\nzz\r'qnlJV
l y : q r p r n 1 1 ' 1 y. ,) 1 t . ! n t l r .l ,t q
lltt F.\'ttq!l
-o1autuoSuapun1.rD[o tttunl qnTat3rro,(\^Dnq3un]Dutq-SunpnqUap (drtlSunt!p
3un,iuonttr11 &a2,,:1,t51uNrrrju uf;I.rtssEpjaq nrnqiJq :IntunqrtcIrp qclot3ucr
\^Dnq iu[tcurq utnlasSurleurqn:nq:aqrrucBueurqclcperplndasrp3ur,{ se,(rb
llrrtuc rC :ue1ulc3uaul -muri1nqy 'e,{ur.npn1rleq uclctuJJuau quleles
'e,{LruuAuep rsnsas3un,{(tlolrroJ-Llotrrot) Iadrucs-ladues
uelrqutnSuJd uppu:ly:rd ude:aqaq uriuap uteucclurn.rad ur:luclnlcur n1ruuatnl
'se,{rbr.rcl3uriuaur undrdr;rsra'pq uE)urua{ladrp{rprl r{Dhl:uBIrtpqaI
)nlun
qeleppuplltpqolupiuep ulllles3uc,(uup'uglcuaqelqtlcpe u17tcuaqal uc.Suap
uele:-;-rru,in]rnsasr,\\qtq 1e1cd:su1aje1,1:urluleiuau rl .r\elJtu EutpSs
ueqnluseur:ad ruicq.raqrlndrlauriue{ n,{uurn;nq-runlnqutuluprp qlltj rulprp
sc,{rbrrfrq;cq ur{lrun;ii.rJdruJru t,{u.-n:a1as uup iue:e1a"^t1r1 Lrrurezruchuus
l vs rlrllnlnsrd uuurcz qIIIJ
upr,;d IIqr elcd :uclclc;u3lll ruNTIrhl-ly

SVAIO HVTVSVW IAIV'IYOHIXId


ITHY YUVd (NYT\ilXVdgSEX) 6VWfI
'itlrluh
krttntttn?nt utttlttrritnrttttuku.sakuli-ktli t iluk \r .iib utas nren'ku buginu
'
\ 1 u t q k e t l t un l i n t u t t ' t t . \ ' ( ' t i t l ) u t l t d kt t( \t ' t t ( A l - . A h z a b :' 1 9 ) .W : L n i t l t - ratn i t l tA h l i
I ' , i r , r il r' r r r t l , ' r r i k r . t lt'r. t , i r r ' , tkt: r nL i i r r : .
K c n r u c l i r nn r c n g e n a si a k s i s a k s i d l t l u n rh a l u l a n ! p i u l a n r ( t i t l l k s c c l r a
tunrii). Allalr S\Y'l rrcn-iclrtskan . " l)ut ptr.ttk.sikttrtIttltdctt14ott dtru rtntttQ.stkti
cluri onurg-onutg lcloki (di (nltt.onnt)..liktt tttk odtt dtto onrng lt'luki, nnktt
(boIrlt) v'onuLq It'luki tlutt tltrtt ttntttq ltcrcntlttrtrtttlttri .lrt(.tl .lnA.li.ialtqActliti
ritlltui." (Al Brqrrrah: 2ll2) nasLrktlalrtnrpcn-ue nian l-irnranNva: "oltttbiltt kurnu
bannrr'ttrttulu t l i d u k . s t tt t n t l t t t t u i l l t l n r t t t t t N )u i l l u k \ \ t t k l t ! t t t t t g d i / t n l t r k l n "
( A 1 - l 3 l c l a r a hl E : l l h a l - h a ls c p ! - r ' lhi r r t a \ \ i L r i s a n1. i 1 i P r r r l - 1 i 1 i Pbar tna. n g b l r l n - t :
, q / r a l o D( c L r l i l nl a r g t l i k c n r b r i l i k n nd) l n s c l t t r u hh l r t r k c k l t l u t n .

'lirnggapannya
,lanaban Orang r nng l{enolak Qil asdan
- A k u r n c n r l t i r k l n : l ) i d a l l n r s e - b r r g i r ni l a l i p e r n a s a l a h i n i t c r d a p r t
pcftc r'ltln!liur. illn scblgian y ling JltinticliLkadlt perlcnttngannt l tli rlrltrlraulalrit
n c t n a s u k k a np c r t l a s a l a h -
. l a n l o n u r g v a n ! rn r c n o l a ki l i l r r s c e t r c l e r t t t rt g
s l L l a fO
p e r n r a s a l a h a vr ta n g t c l a h t l i s c l t a k l t t ii r r i k c c l a l a n tk c u t t t u t t t a rltl t f t t d z :n t a k l
r n c n u c l r r lha k i ' l e k i b a i k b c r b u l t z i n a d i n t a s L t k k i tknc d e l a r nn l c n u d u hw a r r r ( a
l a n i t a b a i k . d a r t r n c n j a d i k a ns a n i l r t - ua n i t a b a i k s e b a g a is u a t u s i l l i ( b c n t u k )
k c h o r r r a t l n . K c n r u c i i n np e t s o a l l t nt t t c t r t b r t r b
uinatangbttasseluruhnyl
dirlasrrkk:ih kc ci:tlamay'lt: " ltittulurtg-bittttlttrtg ltrus tttrtg 1t'lohkanrua.jttrkari'
clrrnfirnran Nva: "iotlttA lvrbuut (Al-l\'laiclah:-1).rrcskipLtnclliri lairdz "11
lrrl| t c r d i r p r r tp L r l ap c n - t e r t i u n v a n g t c l l h c l i p t ' r s i a p k l r rl t n t u k b e l b u r r : .
s c b a g l i m l n a d i k a t a k l n o l c h M u j e h i d t l r r nr \ l I I a s a n . t l a n i n i t d a l a h r i u ' r y a t
c l a l iI b n u A b b r t s .
AbLr SLrla j m a n . , \ t l - D in t a s l q i n r c n s r t a k i t n: " i t 4r rk u ! l t tb i i r tt " b e r l r r l r
'
"rtttr'ullaniittti' (yang terdiciik/tc-rlalih).clanclikatakrrn"ntttkullubiina lrtltrl.th
'AllrrD' (anjing-anjing)
karcna plcla LlnLlnnvu bcrbulLritLrnren.rgLtnaknn dan
itLr nrcnrungkinkirn nrereka. L)rtlltrt beber-apapcrsoltlan scllcrti Pengharanlan
ba-liarr-bugianclari bltbi kalena tentltsuk dalitm firnran Allah: ".tcrtirt,g,qttllrtln
htrl itu utluluh irafi.r'''.clan nrcteka ttten!cntbrlikatt orang ketigrlnya (r/larrliiJ
p u r i uk r t a r a n g t l i i k u t k l n r t l i i ( i 1 l lbl L l k i r nv a n g c i i i k u t i r t y r si .c h i n g g ah a l i t L rt i c l a k
n r c r n L r n g k i n k annr e r e k at l a l l r r b a n l l k l e n p t t . d a n t n c r c k al c t p a k s a d a n t n l i u
ti(lxk miiu- rnclillilt qiviis. lrtalrntengltakrtnallt-a1tal art-ubelurn tlikatakan oleh
o l a n g I l i r t v a n g t e l a l l t t t c n d a h L r l rrrric t e k l .
l ) r r l a n rp c r s o l ) l n t a l a k l i ! a . A l l a h S W I b e t l i l m a n : " K t n u d i t t n j i k t . t i
.uuni ntentalukrtttt (.scsutlulttuluk tun.q kultru). ntuku P(rcnPuatt itu lidQk
lrulal lctgibugittu hirtggulio ktlin itttgtttt .trrtttttitttttg luin. Kcntudiurt.iiktt
suunti t ttngluirr ittt ntt'ttct'ruikuttr.ru.tttukttt itlukutlu dosa lxt.qikelrttuna ( bekas
.suoni pcrtunu ldtt i.\I(ri) utttrrk ktlitt ktntbuli jiktt kcduttttvu bcrpttulttpat

180 -- I'lamul N'luwaqi'in


Igl ...arPurd nI
B
DI) tt!t)\l ir 4t)lt\(!!)\ :ltll\.t)(l) :ltDq ';uD,i tlDUDt r!Dhti)p qDiutltu ,\Dt.t.1ti
DIDLU :!tD Lp()J)dtu.)tt! )lDl)tt tltt!D:l lDl .Ut) dlu.).t)d !).ilt)ut t)tr) l5 ,\lD:l
I
.Ut) tut) tl lD(luDI t.tpP llt)qLu)l 1,/)UDll)lt)d u!t)lDl nDD ltlr)\.nutDl I|l1[ uDtJ
'tlt)l!l)t1t)tut)1t)t!t
qnUU/ tlLut)1nl1111t)1 1:/t):lDI)ur t)11p):lutrl'u)p rDdtLtDs t!!r:lt)\
ItlD9)(l)uDl)tltut)lt)(t)\l tlt)l (lt): ut)l).ultI l0)bu)l ludtuDs u o);lt!DlttDp nunl Lti
tlt)lLltl\Dqnlt)iu,)lt)11\tlDlt)t.t,)hu,)u!:11)l)U)tl tltuDl Dl1(lDLlD,uDu!t.t)qluD.i3uD.to
h u t ) . t ou ) H . , : l l t ) ) l l t q J , { u J u r u l t r L t L u r i t - ' tp : r l r L i i - - l l r l
J-t\S qrllV uurLi-rrJ
r J . q I | n l L r r n ) n qu c 1 n t lr ; - n l r , i u u r n l n q u c l n t r r l J q
lrIl'
lctlJlltq qltlull)n(llt,iutc:ia)r;rlr:)rLLr.r:,iu1r;r.yutru lqrq lrnlnlil,i.tunrun iul,{ rlaq
I r n l z p c l l r l r u r l l p o ) c u : . i u c u r t , ' . l r sr : , i u l n s u r Ll \r\ q n q u l l ) i r l . t p rlpl l r J u r r : 13 u l
-io Ulll)\\Jsrtl])ll.\\..r.iLl.rLLl irr|.ro:s:rs rnr)lt:lrqrp )uptl n;iulqa\^,c,rre,(Lrcur u.rra:
rrl)lnp rJno luoup-ttl(.ltLrllIJur)i/p.1lr1yulp rl.ril lrnlqrlcsr;ur rrrclcpt,(uqeiarrp
rlul.it;-rrr ( lnqrutl Ltrl;-unur;-rrr:.iurlllsn.rJI u.\\LllqrnqltlJ) rp uLrpulr;rqJS .unt
I
iur.ro rlultlrp qr1r1iur i l-rrr;.rorsf\.nrruitlaLLl nllr: urll iur;.ro un;-uliep iue.rlq
ltnfrrerrr;'ur.roasasirrr:.rl1lrr,\\\rS !qrN l.\\rluq LlulltpltL:,{uure1 qotuo3
| t u r l n t { l q a Ju u l q r q
'qJIoq qrluprr
n l r q n l u q r l . r a c l l si n t . r o l o 1u l 1 ; - t r | 1 r q ; - u a ul lrp p u u l r l r s l e q u r r u
n d u l r r r r q t q J I ; - r r u . in 1 r : n s . r s. l l l l r l r L l r i i ) r n t i u i r ( J r r r j o l o t l u r _ , 1 i u r : l r q i - u t r u
u l l p u r ) q r s . l J q t t r : ) r )r lr t l r n t u r l l l . r s 1 l ] . r , r l i sl e n q r u r d l J t p u l u l p n 5 ^ ] i l t u r
u p l r) l t p l q l a l J s L I l l o qn l l l l t l l ) l r L r r. u . i u s r r r J l .r)lst p l l . l J l n sn t l r s l d u y n r t r n l r q
r p r : c i r . r u p t ( u u u l q r s t t q u r . r l r q r qt rr l; d u l ut r p L r l l l p u n B I ) p . \ \ c q L U J r u r : r r : 1 r l . , , r r i l r J
tlDnqt)r'ttt).11])qt )t!r Dt tlDllDlt!,)tl 'lt.),):1.0)tut)I )l tSi.tstllnpu,t4nutul D.tDttroL1t
l i t t t . r o , t s ,nr 1 r 1 . . : A \ V ql ( l u Nl p r i l s q l l l l l r ) r u ru r l l l o : ^ j J du r p u n l l q o t u o J

1lq|lec1;irIlr,i;-u|to qaqorir:1 Lrlln;-r..rrpIr:Irrt ;-ul].,(urluos^lJd


q r l c l l r r u r L n t pu l l l , u n t l u u p ' L u l l t { r Jr J L L. n r q p n , \r\J q l p u t r u I l t l m u l y l u n i : a d r p
rlJIoq )t)pll lriinl t;.iulnltt1 u;-;-urrq:rs .tnqJs.lJt
lurcl ucp snurc:^r:1e utllt3rrturad
u l l t u e s ) n 1 u n r : ; - n l -r c { t : l r t rl r r : 1 r :. l l t ; s u l l t L r r L tLr l p u r ; 1 c r t rr : l 1 u n : t t q i u - r L u
)n1ult uu)sn\nlllll) Irllrl LulslrplH ..titrlalt//, I nyt.t,tttt.r71p 17111 12.1)qLtDrLt Ltu:l]j
t).\utnt)d rp 1t.r,td uDl \t)1t!,1(\t)l)r') tlt)l)t)\trttltt,tlt unutur.tur iiuo.i lrrn.rg..
:rl,iurlpqr:s uf;1r..lizt)tl]lD tl) Lut))lt;t)(l (lt)':l)DLlDlDpt) t)1tro1,.|uryt,t; Drrrttlttp ntrrn:,
tit)q t!1)lt)tL!)l !,)\lL!Dlt)(l.!,)ut lt)LlDtr).oryt).\t!\.1)l)i' !uD1D1t tunttLutDltLrlLo.,|t,.:
ut)l)')lt).t,idut)l) st)tu) t.u)p lt))t1l.t)tlL!t).i(iut.ud) 1nlttt,t1olnttl t!DjDut ut)!lt):l.t\
n t ! n ) ) lt l t ) l t ! t . ) r U t ) t . . : u l l ) t l t q J , i u J u
r \l\ y S l l I l l n J n \ r r u l l p q l l s u l l i p n L u i r ) {

srlr s,,irbr'irq:rs'r:rur:1.rlcl
iuli ',(urrirr'sr;1tr:cll1
r1'c1ur;r1
,,,,'',rltl::;i]"1"':
'{ulrt nr}Il t/yr\/.)/ /rlrlt/)
, LIllItrrrJ) ltLrJ-rll)qu:-l(i.rrqriucnpJ) ll)r1a) rdr,,let.ltli
l n p c l ; ' r r t , i r ; , i u r L u u l t sl . t r l l ) r ] J l l t ) n t r r J q r u r l u l ) L r r l s n s n q y r p n i u r : q
Iuplt rur IpH
r l . . t . ) r t J I ' l l l \ ' ) r : l n : t l | , 1 1 . ' l J( lJ t t l l t l r : l r rI , i l l p t r . \ r : u tr r r : P . r : i r r r r . ) 1r r. ,r , . i r r . . r 1
r 1 r : q r r rlanll n - rl n 1 t l ' rr u r r : p a d; i u t ; ,li, i u r u r t n sr i u q u l l q : 1 o q : c c l r.pt ; n p t 1; - u r : . .
.t:,iuttttln:- qllo uul lu.tlJrp qi,'lJ1l.tJl\ | r\ t: iu r:pLl--r\ i: lr11:q
tn qr'lJ\ rp lltclqt rur 11i.
lnr).nlsUp.rJ8 t0ca:qtrit:t)utJ ly),, tlt)llVu! lutl utnlrnl uultrrtytlu,ttu DdDp Ltr,..:
tanganmLt dengol tanah itu,Allah titlak hendakntett\ulitktnkdnu. l(lapi Dia
hentlakntemlxrsiltkankarrutdannrcntempunnkannikmat-N\'o l)u,qi1t1!t \uPalLt
kamubersl,ukur."(Al-Maidah:6). Umatmenunjukkanbermacam-macrm nu.lis
kecil sesuaidenganperbedaannya dalam hal batalnya dengan na.lis besar' Ayat
ini tidakmenyebutkan macam-nlacam najiskecilitu kecuali yang discbutkannya
dan mengenai persentuhan sebagaimana pendapat para tnuf)ssir scllin hubungan
badan,sehingga rnimpi disejajarkan dengan Inenycntuh wanitu, tnelekatkan
orang yang tnenemukitnsedikit air denganyang menemttkannyl'dan oran,q
yangtakutakln dirinyaataukeh:rusan apabilaia berwudludenganorangyung
lidak mcndapatkannya; O l e h k a r e n ai t u , o r a n gt e r s e b u b
t o l e hr n e l a k u k a n
tiryammumscr)rentara ia mendaPatkan air. Ayat ini .juga dibcrlakukan untuk
orang sakit atau sejenisnyadalam kontekskcutluman maknrnya yang pada
hakekatnya tidaklrenimbulkankeraguanlpapun bagioriingyangtllcnrpunlai
pemahamantentangAllah dan Rasul-NyamcngenaimaksudkcLtrllumannya
dankaitannyadenganhukur.l'1, sertahubungannya dengankemaslahatan hamblt-
hamba-Nyaadalah lebih rrtarna daripada mcmasukkannya ke dllam konteks
k e u r n u n a nl a l a d z n y ay a n gj a u h k e m u n g k i n a n n yyaa n g b u k a n m e r u p a k a n
k e b e b a s a nr n e m a h a m i n y ay a n g t i d a k m c m u n g k i r i k c u l u n g k i n a nk e d u a
keumumanbaginya.Sebagianorrng berhati-hatidenganhal itu drtnscb:tgiun
lagi berhalihati denganyanglainn)'a,scmentarlsebagianyang lain nrenenml
keduakeumumantersebutdalammasalahini.

Para Sahabat Membuka Pintu Qiyas dan I.ltihad


Parasahabat-semogaAllah meridhaimereka-teiah mengumpamakln
berbagaiperistirva denganhal-halyangserupadengannya, danmcngetrbalikan
sebagiannya padasebagian yanglain dalarnhal hukum-hukumnya. lllu increka
membukakan bagi para ulama pintu ijrihad dan membangun scbuah metocle
sertamembuatkanialan untuk mereka. Apakah seorang yang berakal akan
meragukansabdaNabi SAW yangmcnyebulkrn:"Scorattg; hakImhenthktta
jattgan ntentutttskan perkura dua orang (tang sedury diperkarukctn)'sedang
fu (hakin) dalun keadaunmarah". sebabkenlarahanitu akan mengganggu
hatinyadanperasaannya. rnenghalanginya untuknrendapatkan pemrhaman yanll
a u l a d a r i p e n a l a r a ny a n g d i t u n t u t n y a .s e r t a
. e n g h a l a n g i n yp
s e m p d r n am
menrbutakannya daricaramengetahuinva danmaksudnya. Makajika seseorang
hanyamembatasipengenianini pada"kemarahan"sajiltanpxkeraguanyang
meresahkan. ketakutanyang nrenggelisahkan' kelaparandan kehrusan'hatt
yangbergejolakyangdapatmenghalan,einva dari pemahaman, sungguhorang
tcrsebutsangatsernpilpikirannyadanpemahamannya. Makauntukrnengatahui
hukumterletak pada maksud orans yang mengucapkirnnya' sedattgkan lafadz-
lafadztidakdirnaksudkan padalafirdzitu sajaakan tetapi ia dimaksudkan untuk'
heberapa maknadandenganPerantaraarlnyalah dapatdiketahuinakstld orang

182 - I'lantul Nluwaqi'!n


f8T - "'Bruuuad nlnu

luunu,ntultlLuurnn-tqnx-lv4Dbrppr./5'-L/l.y rsl?lu3Lun8te ci(uleqBInduErlrtuec


' r i u u c l s e l a f u a u rt r r ( I
L ' 8 3 u r qu [ l r l u q a { n t p n ss p l p u ? I d e l a u a u { e p r l e r C I
| \\rll;qucp'c,{N-tBjlsJr-lls uepe.{N-culcu-[ruDu rsuJ^\lasuolr.lnpe,(urnqelalrp
; - u u , (c d e - e d eu B t l l t ? s n p . r auqr ' ; 1 q c q , e , { u z p e ; tur JE I n q u B p r ? , { u p n s { e u ;
r t s e p : - c l r r p u n i u c q t p 3 u c , { l . ^ e t u a u n S :q p n l p p er u [ . u l ? ] u n l n t r pq t s B r x
n,tqt,r ucuntzcpedu1a:au snlr n,{uLrr.rcliur?uad u,{uepeleprl euase^uuud
-pleta)ucfuapE,{uupqsqnrrrel ucpl?lp.cJqeJlVurzrreua3ueurseluauni:uraq
qru.radleqrqrsr.rnd e,(upnslrruunSuapsns^nq1 rp?fuauqcqn;aqruntuntuo,{
e,{ulrqtqcsur;pr(upns^{eu ueSuepuntxn fu?,{ ?u{trrulpcfueruquqn::q n,(ue1e1
cpc snsur{)3uc,{zpe;u1 rlclollp ul{3unu 1cpr13ue,{,qe1esBuc,{uep reuaq
3ue{ Sucro-3ur.ro rSequrnurnnlcpaq 3uc,{ueleosracl ueledn:aurruryup
B,{uzpBJB.J uBAua(
uBIng uBp uedE{8un pnslstr\l uEEua( (qBrqJ,) ueJululad uBllqruB8uad
'udn:as3uu,{
IBq?uolElaurul]tuep
nlensas8uurc1:urncle edn:cs8uc,( 1equtlelnurafuaur ueiuep upllnlunltp
lcdcpcSnl'ur 1cg lBqDIsrru uelSunlepuaur ludupBuc( luq-lEqup:td?laueuuup
ytsn:cu pdnp 8ue,{1nq-1eq qp3aJueuuelc nr t,{uuua:e1uop .D,{N{cJrsJp.lrs
ur:pr,{1i,uurtu-eun':u uceulndurasal.e,(51-ueeu:nduasal uelnlun}uualtl nule
'uruserqal'e(urrya,{uau
3ue,{urupeal .ryriol rselrpurue8uap'uesrlnl.trle,{sr
rrlliuaplreq 'uBIEuEs1nlrp srueqntrpns{rut ,lllcJrucreurle8sqlaqun?uapselel.
€,{upnslcutu)lrl e,{uun1u1c3uaur 3ue,(3ur.topnslnLuur11n[unuauBue,{plep
qnlrppErupp [,(uur3uap1n;3un:^:at 3ue,(n]cnsasrl?BasInlun uplpnslf,utrp
n l l z p n J u [ - z p E Jqe?l q a s' € , ( u p n s \ e u rr l n : { l S u a rqur f e , t q e l c p eB I e u . l r l p p
ntcnsupSuaptnqesialucdn)8unpnslnru rnqutafuauBue,{iuplo uep.unlcu
ucp ueruuqrurad '1e1eur3uapuclrlasrur .uru1iue,{ uu8ue:e1
1eqscleue8ur:e1
r , { u r n q e t e l r pu n l a q a . -r u l u e l e n q : a du ! B u a p , , q e , e, l s l - E l r ? lu r r l u p " q u t a r u
e,{ucqrua:r:1ueqopoqelut?puess;uueqal,uEJctnlqaI epcdleqatral uelu urs
-nueurB{uru'.,qp.. }t)!J.rauupcdal tlclraq IEpu nIV.. :ueleltBuetuur n1e1,1np
uesueiuapc,{ucnpa)In)nueu uepu,{uun1 3uu.roqu[e,r rqcpnlatuFus:oasas
e{rI unun ercras 11r1r;,{ueur Suutnlcu iLre,{urel q:-?u-qsuu leduplal lepu
undrls:ur 'uelenq:cdundneuruun1e1:ad ueiuep lruq cnl Fucro unllrqe,{uau
lrdilp irrc{ lpq rnure:,^ sele ueiur.rcl n;8eqcsc,{upnsluu [ucqcdrp ,,(DrltBuD
-Jo) DltDtlpDl npoda:1
,,t1o,,ut:t:loloiiuau nunl LlDpn\LtD[,,:1ufe ueq
alsnuBIAI(unlBN) qErlrd epBd ;esndra; se,{.r} ue{Bun88uatrt

'uElE{eplaq
3 u r 1 r sc l n d 8 u r p e 1 , 8 u c p e 1u n p . e , { u z p u ; er1: u p q e ; o : a d r pe 8 n i f u e p e q
-Suepulucptenl qrqaJ3uepe1-3uupe1e,ruuuleu r.rup leduprpBue,{ueurequrua6
'u,{Lrpnslcur trutunrunalcpcd 1ela1:a1 eSnl Bunpel-ducprl uep .u,{uzpe1c1
urunrunal cprd lelalratn,(upnslpur 3uepe1-3uepe:1 uep,e,{uuelelufuauiucf
'finggi
Khadijahdenganpengetahuannya tentanghikmahTuhannya\ angMaha
d a n k e s e m p u r n a a nn a m a - n a m a - N y a .s i f a t - s i l a t - N y a d a n r a h m a t - N y a
bahrvasanya Allah tidakakanmenrpermalukan MuhamrnadSAW,karenabeliau
sukr nrcnl,ambung silaturahmi, menolong yang lemah.membantuwakil-wakil
kcbenaran.dan bahu'aorangyang sepertidemikiantidak akandipermalukan
oleh Tuhan Yang Maha Kuasalagi Maha Pengasih.yang mcrupakln scadil-
a d i l n y aH a k i n rd a nT u h a ns e r us c k a l i a na l a m ,d a nt i d a ka k a np u l ad i l i p u t io l e h
s y e t a n .l n i a d x l a h k c t c t a p a nK h a d i j a h s c b e l u mk e n a b i a nd a n k e r a s u l a n
M u h a r n n r a d b, a h k a n p e n u n j u k k a nd a l i l ( b u k t i ) a t a s k c b e n a r a n n y ad a n
ketetapannya dalam kebenaranbagi orang yang keadaannyademikian. Ini
nrcrupakanpengetahuan yang diperolehkandari maksud luhan Yang Malia
T i n g g id a n a p a - a p ay a n gd i p e r b u r t n y da a r i n a n r a - n a m a - N ysai l.a t s i l a t N y a ,
hikmah-Nya,rairmat-Nya,kebaikan-tr-ya dan pahala-Nyabagi orang yang
belbuatbaik, sertaDia ticlakakan rncnghilangkan pahalaorang-orlngyang
bcrbuatbaik. Parasahabatadalahorang orangyang paling mengertimaksud
n a b i n y ad a n p a l i n g m e n g i k u t i n y ad, a n m e r e k as e l a l uc e n d e r u n g ptda dan
berputarsekitarnraksuddan tu-iuannya. dan tidak ada seorangpun di antara
rnerekayang teJahtampak baginyirmaksud RasulullahSAW kcrttucliania
mengartikanselainnYa.
DenganApa Nlaksud Ungkapan Dapat Diketahui?
Pen_retahuan tentangmaksuddari orang yang mengucapkansesuatu
kadang-kadang dapatdipcrolchdari kcunrumanlafadznya.dankadangkadang
juga dari keumumanalaslnnya.Keccnderungan padayangpertarralebih.jelas
blgi orlng-orangy:rng nrcmiliki lafadz-lafadztersebutataskelontpokyang
berpegangplda lafadz,dan yane keduabagi nrcrekaylng memiliki makna-
nakna.per.nahaman danpenalaran ataukclompokyangbcrpcgangpadamaknl.
Keduakelompokini dihadapkanpadapersoallnyang( I ) tcrkadangmereduksi
(nrengurlngi)nraksudorang yang mengatakannya. schinggaparapetrregang
l a f a d z ( t e k t u a l i s )c e n d c r u n gm e n y e m p i t k a n n y a d a r i k e u m u m a n n y a (, 2 )
t c r k a d a n gj u g a r n e n g h a n c u r k a n ( m e r u s a k )l a f a d z - l a f a d zt e r s e b u t ,d a n
rrengartikan Iebih dari apa yang dimaksudkan laladz laladz itu. Scdangkan
parapemegangmakna(kontekstualis) mengemukakan kebalikandariapayang
dilakukanoleh parapemeganglaladz;(3) Terkaoangcenderungrnernperluas
pengertianya dan (4) terkadangmengartikannya terlaluspesifik(parsial)dari
apayang dinraksudkannya. Inilah empatkerusakanyang rnerupakanpangkal
d r l i k c k c l r r r r uknc r l u rk c l o n t p o ki n i .

lS.l - I'lamul Murvaqi'in


...Buelrad n{nfl
98I -

r i e p u ? { r l c q e l e , { u r l s e u e su B r t l a i u a d l q r q a l a u rB u u , {
euleu upsenllad
epud rpc[:a1rur uep,n]r urel Buef rtueni-uprue8uadtrrclcp
{nsvulat 1AVS
r{BIInlnsed qaloluuIBIlpiue,{ uee,tras r1e1_11e1 uelrpefueruucp eueyad iue,{
e,(uruensr8eqn1ruendrue.rad uelprluqlpIeqruplBpuclruelp iue,( .19g7:qu:ubug
-ly) ,, utot 3uo,{ twons uo7uap utrl.o:y
nrp oBBurLloiur|oq go1
lDlDLllnpu
.n1! uDnda ad oT)ut,, :3-l.1.S q€l-IV ullu:rJ ueduapeBn{.uerlruraq .c,{ue1ei
-ele8asueBue8ep:ad urp uqr: n1e1ad e:edueeieru:adqelupen1r'etuXu Bue,{eqr.r
'q?llV rrueC.ueSue8e
p.radr:ep uerirq e,{uuulrprtrpuep ul?sRIlt ntensue8uap
equ ueludn:atu3ue,{(ueqrlrderJerl) utrl€oslad.(793:qu.rebrg_1y)
,,rlDut,-1D,,
< nwol DJoluo tp unyuolo[nurol Btto,itounJuoEuo7np-tatl n |oluun,ntu oltt
t1on-ca1,, :qenbeg,lv lelns cped e,(p_ueur.rr;uup
,,nunnl Droltu lp uDDl)-t l
uoBuapuoqnqolrp Buoi ttoo|nnuad a! oy! ,Llpq Buui ptDr
!tDnJdt uDiruap
uulD{ lDuD ouDLluDlDuzu nruDl L!olun|tn[ ,unuutaqBun{
fiuoto_Euototnp,,
:BIe.BJqellv uutu.rgeped zpp.lelucruaSuedn.radasqelepe
c,{uuelpnsquru rp
3ue,{eder:epqrqal3ue,(uetua8uadupcdzpe;e1uelryuiur,u
u"1iu"peg

ueiue:n?uad
rselrpur
iunpu,,Buau
c^""-""4::11";_i:;,;fJ:il::lj":1:;"J
l-tepucriuqasue1:enla8uaur urb,uape,{u1cqelnd ucrlruaf
..rru,,,q1qo1"pn
uB{I_nq?uotrr 3uc,{durlag,.:Qu.r:e,{glBnqLUed) qttprlf qalo uB{BteIrp
,Dn^iS
?ue,{ qulepe:euaq Buc,( 1de1a1.e,{uuerun*nr1
1*nrroiiep r,{uuriuep
(ue8uunSued;rsqnpe.rBunpueiuaru:aueq1 eureuue3un{pJ
rJepuBI{nqptrtatu
3ue,( uerununu urlSuqas ue1:enyaBuaur BIeu,uB{Inqeueu., Hue,{enuas
Inlun tuntunlBJrJaqrur le,{p tuElep(sEla{ uetunurtu),,lrupq),,zprJp-l .(06
:qDpIeW-JV),, uDduuut-taqal todopLrswntuo:1to]n n uopnqt
ad-ro1orqli
t1o1.tqno{o1o1,t1'uoynis ttolonqtatl
>lnsotutal1!a1 uolonqtad tlolopn ,qDt :)d
Ltoduap qNou tpun8uatu,o1oq-taq (1aun uDqnyaq) ,Vnhaq !ctunql
'uoauaq Buni lwnuuuaur1
D!.uLln38unsal- Bunto Buuo n11,, :ucrurrllaq'
JAAS qDIJV
:euleur eped ?ueiad..raq iuei( e,{uure1 1oduo1a1u"p rp,,.3"1 epej iueSad_raq
8ue,{ lodtuoyeq qalo ue_)n\Elrpiue,{ uen.rrl:1e1cde.raqiq
1n1,r"g

(SITvnI SxflTNox) It\iY.VtrAI


TNTHV NYO (SITYNIXII) ZQYT'IY
TnTHV t{vnul.Igx gx vdYufl fl gfl
penyempltan
maKna.
D e n g a nd e r n i k i a nm e n g e t a h ubi a t a s a nd a r i a p a - a p ay a n g t e l a h
diperintahkanoleh Allah dan RasulullahSAW merupakanasalpengetahuan,
k a i d a h n y ad a n k e r a b a t n y ay a n g d a p a t m e n j a d i r u j u k a n , s e h i n g g at i d a k
mengeluarkan s e s u a t ud a r i m a k n a l a f a d z - l a f a d z n ydaa n t i d a k m a s u k k e
dalamnyaapa-rpayangtidakdimaksudkannya, akantetaprdiberikankepadanya
haknyadan dipahamilahmaksudnya.

Orang yang Menggunakan Qiyas dan Memegang Dhahir (Tekstual)


Ilerlebihan
O r a n g - o r a n gy a n g m e m p c r g u n a k a nr a ' y L r ( p e n d a p a t )d a n q i y a s
menglrtikanmakna-makna nashlebihdariapayangdimaksudkan olehPembuat
Syari'at, sedangkan orang-orang yang berpegang pada lafadz dan dhahir
( m c n g a r t i k a ns e c a r at c k s t u a l )m e n y e d e r h a n a k am
n a k n a - m a k n a n ydaa r i
maksudnya. Merekamengatakan:Jika adadarahterpercikke dalamIaut,maka
berdasarkan qiyasitu adalahn.ijis,sehingga merckamenajiskanair yangbanyak
itu sedangkan percikanitu samasekalitidak berubahsesuatudari air laut tersebut.
Orang-orangyangmempergunakzrn ra'yu dan qiyasmenajiskannya meskipun
air yang banyak itu hanya terkena darah sebesar ujung jarum. Demikian juga
dengansatu bulu babi dan anjing bagi orang yang menganggapbulu kedua
binatangitu najis.Sedangkanbagi orang-orangyang berpegangpada lafadz
dan dhahirnyamenganggap bahwa meskipunseluruhbadananjing dan babi
ataubangkai,air itu tetlp halaldan bcrsihselatnabelumberubah.
D i a n t a r a n y ab a h w a N a b i S A W b e r s a b d a :" J a t t g a n l a l t w t t t t i t t t
nrengenakart niqab (tadar) danjangou pula ntennknisarungtangan", yLkni
ketikaia melakukanihram.RasulullahSAW nrenyarnakan keduatanganwanita
dan wajahnyadalamhal laranganterhadapapa-apayangdiperbuatnya sebatas
anggotatubuh.dan beliau tidak melarangnyamenutupiwajahnyadan tidak
samasekalimemerintahkan untuk membukanya. Isteri-isteriRasulullahSAW
adalahyang paling nengetahuipersoalanini. dan merekamengenakankain
p e n u t u pk e p a l a k e t i k a m e r e k a k e l u a r u n t u k b e p e r g i a n S
. eandainya
diperbolehkanmembukapenutupkepala.pasti merekaakan membukanya.
Waki' meriwayatkandari Syu'bahdari Yazid Ar-Rasyakdari Mu'adzah Al-
'Adawiyah.ia berkata: Aku bertanyakepadaAisyah:Bagaimana pakaianwanita
yangmelakukanihram?Aisyahmenjawab: "Jangan menggunakan niqab(cadar)
dan jangan pula memakaipenutupmulut dan hidung. tetapi pakailahkain
p e n u t u pk e p a l a " .M a k a s e b a g i a nk e l o m p o km e m p e r b o l e h k ahna l i t u d a n
rnclarangmenutupwajahnyasecaraumum.Merekamengatakan: Jika wanita-
wanita itu nengenakankain penutupkepalamaka jangan sampaikainnya
menyentuhmukanya,jika kain itu mcnyentuhmukanya,msaklahihramnya.

186 - I'lamul Murvaqi'in


,8I "'BrrrBlJadn)ing

:qD.ntrrn[-lV),, lDq But).iqutl-qot!:l D:^nqtuali! tlllt,{ top;t1,t>1 utatbs 1Dppn


olulnluLtau! nln!t Dl).tduttntl)tiu l yt.rnn1n.iLropotlal unllnlrdtp 3un.i tittnto
-,'luo.ro tnouptltun r.rd,, :cJr?.p,,1, qnlly uuLrr.tr-l m{cr:aduraur8ue,{Srre:oiuero
rlBnJarI c{ulrq urFrrcpB{ue.\\pqruau prdcpundiue:oasrpc Ieptl uppuu..rnOIv
re,(eciaducul3rrs,{3uc.ro-iunrorlrnJtl c,{utpplultru urp eiuese.rup\ntutuaul
{Bpu nrcieq..rrrynssalra.( u7., r,nqr;q (ff) :unlulI rlyl ,,.tDt!eq SuDiStnto ,juoto
nutDl Dltt oIp 4olo.)oqtllnl'tllt ln.tnDJtlnloJroqDlDu!'(n,01DJ un.tn unlzq)s
uDyrunlDtlrp 3Lto.i ununyoru rtpn uu1n1o,3tr,ttu nLuDlnIt[),, :4DluDln]DX,,
:qeq Bpede,{uqetrluc1r,:prp ue)etpfuarurr rSSurqas'rurlcip r.txpuEq)ng
rutrtulqalo rtuuqrdrpuueulu3eqe:^ 'p,{ursruellcnruiuaurucp f,,(urlt,{e tleduau
8uc,{3ue:o-8uuro qalo rlpnJJIqaloraclrp usIB lrprt ur:.:nf-1y e,{u1eur1ru uep
e,{usrupru p{ucsE,rqeqsnpq leiuBs;r-ue{lnfunlad reiuqe"-e,{uueltedtpuaru
E S n ft r p u v r r n s 3 u e , {; ' u e l o q e l o r l B n J a Iq n } u a s r pl u d u p { r l p r t u u . i n } - l v
s,rrqcqIIeq SuIlrd8ur,l,{ '(
lnlunlad rrilqls rurlr,{n ucylttftrpuaur:puy upp I t Z
:t.m,n,{g-,{sy),, usDtDluDlD)/t)pttt!n(ln1,tL.tut 'n1t
ur;1t un.-tu(;1 1o untnln,wtqruaut
n\ttatu 1n1DeI uDllDPti LtDQ ia;/rl' is-trrrlru.$ qtlt' t!tl.ulr D,\tDltp Llt)rn)lnq
nt1uD,lnA-lDiarg.. :uc1lnqa,{uaur urr:1le,{uuut1nul?uau uelc uinIupuy t{u
-uclrcdue,{ururlnlun ro}oI Suri qn: qn.rr3uquclefepr '(lrrqrf
ltprl tS;uniJs
lclreleut) lJn:-8uci e,t*- qn.rrnlrlcuruclredruesrpiuc,{ qe11yrsr:^unp;uutBp
rul utr,rn}-lv p^\qrq uup i VS plutxcqnhl uetqpua)sule srlai iurlcd Suui(
In[unlJd uB{edn.rJru rurte,ier,\\qr]queltcdupu:uluulc tpuV'(6L-lL :qc.rbcl6
-IY) ,, LtDIlJnsIph'uD,\3ttD.!o-3uDt,) tl11u.)al tt,\ptlul4,t\trJut '(+;nlqDht
lp[)!l
'orprtu
1nqnu1)otuLltptltal3uo,iqolt:1npltl totittosEuu.iuDDJoqqDppD tul
u n , t n Q - 1 yD : r u q t t | ; i u n s ) 5 . , : r r J rLr .pi l1l V u c u u r Ju r ) jl t t ' ) r l . rlJprul y 1 1 r J
e 1 t u l , rtri c q I r l r q q L q Jul r - -rpu n l l r q r q : 1r - - , { u n t unal !t l e q B I B r u
'trfucllrda{clnqurJtr e,rednsur;lqrluuadrpqulrt cr ul;1;-uepas rIBI r{rl tb-eq
n{uFeqnlr I?qD{rI urniqlurIl]uuswlJLrru).lrlr{claieur I]]lnrudnlnuau c)alau
B,{lqDqrrquf uep tlqrsJ_urq prrz .rrpqnzurq qrllnpqv 'srqqv nuql 'utrrustll
nlrt,{ 'lpqrqcs iun:o rurrl r.rrpr.turrr-"1I-'iI r .lJrLtL{UlJtplulqV ureurl
'uprjqeloqrp rwqrosucBuepunrl:slrlrd;1 dnlnucurt.,ic:lsrtt' ,,n,itnyttla1 dnlnuaut
Dt 4nluDliuD[,,:ur].r11 uc)iNurs)r1:ur 3uc{ 11n1,r1e1 iirrr.roiuctuit uclulei-uau
Itpll ,^[\,s rqtN r,iur]PurJ\^iqfull.l uellnqu[Lr3LLr lcprt ul?prnqrlalrp -)npr1
er c,(cdnsr;,{uqrcllrl'urlru:iuiur )11lu11 rr{urprclll ur1t1r:yu r.raru our qtrlatqr;llV
elclrrJures urcjrlrrrPIr'r)iulJul'lndr:p c,rurlnur clnlnrrrur;-upAr;rur,$ lulrureStq
r p t l ' ' u r e r q ru e ) n I B I a u l r d ? p I c p r l t n q a s l a lu l r r r y r d{ p t l e u t e uS r r c i ; - u u . r g
'uuiuel
l u d r l a t 1 n 1 u nu l i u r l i u n r ; s u r p r l n u r ) n l u n r r p c f , ' u c p c qr l n t u nn l i q
rBleuerx iuerelau ntrlaq ntr uuat{ L{JIOurrlqr up)lurslilulrurSurpasdun,t
Sueroqnqnl IuadJse,{urnpa{uelrprllaru ucp n1rueiuir.nlurrlpp (ucSuplucp
qrle,r) ei(ucnpolurtue ut'llpru?,{ueur qrlal .1AvSrqrN qpqas'p{uu?Jqr qtl{rsru
'e,{uue iuut IBdBIatIdnlnuau n}I nrur \\ r-',\umpun)s n rlqro L'lJ.rJrulcdepuad
utrp sir{rb uerpntua) nll lpq Iru:rtuau und lrlrp ntp)^cp1t{cpr} rdg;1at uery
5). Sclanjutnya Andajugaakanmendapatkan pctunjukbahwamakna-nraknanva
tidak akan diperolehdan tidak dapatdipahamikecualiolch jiwa-.jiwayang
suci, dan bahwajiwa-jiwa yang kotor tidak dapat memahaminyadan jauh
darinya.Makaperhatikanlah kedekatan iniantaramaknl-mlknatcrscbutrlcngan
maknadhahirdari ayat ini serta pengambilan kesinrpulanmakna-maknaitu
s e c a r kac s e l u r u h adna l i a y a ti n i d e n g a nc a r ay a n gp a l i n gb a i kd a np a l i n g j e l a s .
Demikiandi antarapemaharnan yilng diisyaratkanoleh AIi RA.

Perkataan Orang-orang yang Mcniadakan Qiyas


Sekarangkitasampaipadapembahasan menganaipasalyangbernranlaat
d a n p o k o k - p o k o ky a n g m e n y e l u r u hd a l a m h a l p e n e t a p a nq i y a s d a n
berargulnentasi dcnganuya, mungkinAnda tidlk nrcntlapatkannvl scllin pltla
bLrkuini, dan tidak pula yang dckat darinya. Bcrsamaan dengan itu. rrari kita
kemukakanbeberapanashdan dalil yang nenunjukkankeburukanqiyas.dan
bahwaia bukanlahbagiandari agarnl,ketidakperluan nva sertacukup dengan
keduarvahyu (firman Allah dan sabdaRasul-Nya).I-lerikutkanri kernukakan
beberapadr antat.lLnya:
Allah SWT berllrnan."Hai orang-oratrytattg l:terintatl. ta'atiloltAllah
dan ta'atilah Rasul(-Nvu),dun ulil untri di onlaru kurttu.Kenudiunjika ktnu
berlainanpentlapa/tettulg se,\u(ttu,nnka kentbttlikanluh iu kepaduAllah (al
Qur'an) dun Rasttl(smnahnyu), .iiku kunu benar-bernr bt'rirnat kepuduAl
(An-Nisa:
lah danhari kernurlial." 59).kaumMusliminsepakatbahrvakembali
kepadaAllah adalahkembali pada Kitab AIlah sedangkankembali kcpada
RasulllahSAW adalahkembalikepadabeliau ketrkabeliau masihhidup dan
kembalipadasunnahbcliausetelahwatatnya.dan qiyas bukanlahhal ini dan
tidak pula sepertiini.
Tidrk dikatakan:Kembalipadaqiyasadalahbagiandarikembalikepada
A l l a h d a n R a s u l - N y ak. a r e n ap e t u n j u kK i t a b A l l a h d a n s u n n a hR a s u lN v a
s e b a g a i m a ntae l a h d i k c m u k a k a nk c p u t u s a n n y k: ra r c n aA l l a h S W T h a n l ' a
mengernbalikan k i t a p a d a K i t a b - N y a d a n s u n n l h R a s u l - N y ad a n t i d a k
mengembalikan krta padaqiyas (analogiatau logika) akal kita dan pendap,rt
kita, bahkirnAllah Ta'alaberfirmankepadaNabi-Nya "dun h<'ndtklahkruttu
mentutuskanparkar(r dientard 1er?kank'nurut apa \'o1g ttiturunkut AIltth"
(Af -Maidah: 49) dan fiman-Nyr: "Sc.ral,g,grrlrawt Kani telah rtvtturunkurt
Kitab kepadrunu dertgantnembawukeltetrtrott,.sultovt ktuttutnettgadiliontaru
ntanusia dengun apa rung telult Allah v,aht'ukan kcpadunu" (An-Nisa: 105)
danDia tidakmengatakan denganpenilapatrnu, danfinnan-Nya:" lltrtntg .siqru
yulg lidak menwtuskottnetrLtrut apu vangditurunkattAllnh, ntukunterckaitu
arlaLahoratry-ortrng lang kafir (14) ... Borangsiapay'artgnteleposkan( hak
qisas) nta, naku nreLepetskart lnk itu 1nen.iadi) peneru.sdosu baginytt.

188 - I'lamul Nluwaqi'in


68I - "'BruBuadnlnfi

unp D,iuLtDlDttDs.,lDl)ut Dt r!Dp lDpD(l)l IDlttDltlr.tJ)s.t!Dp.lDlt!t))l)t,!))/


DloLu 'tDlLnDl.r l)d rut uDp t1:lLlDrutr.t tlDlt)pD tu!;DtD/.t)(1 t)t ut)p .!t)1.!.):l
'nDtDsDtLD
uD;ju)p D_\uul-oLl uD:l\.t)d)l)ut;iuD.\lt!D.tot.!Dp:.lt)pq rpqtu)ut tur,\
tlDl-tIDl buD.to)s tuadas 4u1opo tlt)lly uDlnlD/)s..t.tlaaur hrui iLu.to rnra.to:1
'urttlotln nlonsas
uuSu.tpot11 ttolnlnlts.r,ttlLu,tutuotiuul trn1.tqDllV rlDltlDtlu!)S
'll) :o'\utolDunslt)put
I lLot uDtlD:l)\' utDl Dpt)drl uDltlDlt .t)tutu nlD rtDP
D,\ruID:IDrrDs:lDllut n1n u,iotlns1outt1o1nuttltrlopntlal n:\qDuLt)utrut tlDl)JrlDl
1y n.ittLln'3 un:^ eg :DtDl.t)q t)! n1n7,ptls.otttr4nusut,tuutiib'ut11 s.tpltnn tu!Dfl !p
DtstlLtDtu ttn:lltldtunSuaut nt nlDttl .qD:pL)tp nlDur:)ptDltd tnuatu Db,tiun/,)s.tDlt)
InlilqDpu)Lu)tutDl tnlDl ltlv :t1tD:l.t).1 o.ttp4 .o,iuuntlqolut.r,tutaur llun,i rt:yunnp:t
Dla.tau uD.IrlD{rn.tJlu)ut uDlri iiuu.i nunl qnlndn ,oltruolnut:.:1t1autuindns
lrD.tsl tuo{l opndrl tlo:lqDtut_tatlnut:1 unp uDlDttD\.:lt)l tnul;l nintltts luttttlnl
Dlull uutDpDdDluDlrlDlUt.!)\u)utqt)laJ
4nllv n.i]lflb'iitttts..tl ;ttn:/.tdt!Ds.ltDlDu!
'uoquol .trdurnq nt
ttnp 'o,iutrolnuD)1t11)tu Inlutt ltD.!s.Inng t!oI LlD1rrrr atrlalll
uDp DtuunlDttos:lDl)ru pt o.tntlnt n.iuoluT utq nitytl npt/d):l ( D,nL.l_t
)d )
tDtutlDl tluul uDltlDtuliaur)ut LlDllr.Lh4qqo11yo,iuq nB irlrr.r.S..:rpqrsrJq
A\yS
rqBN B,tlqpqt'lt?,,{sV,lVslr.rnHslrptlq rJr}plzprrrr.rrJrltp pcruqV urr;rl;
1r,_,ic,nr.r
qcyepemltqrdrp qrpnur 3un,{lnrq iurycd iuc{ qoluo: urp ueuruldrurr.tl.l

e,tN-lnsBU utsp rlEllV q;Jo lcnqrg Fuef uRpuradrunlad


.u,{urru
1lp;-uour c,{1r1
-lnseU uup qt;llV rrrdLues edu-uclr uelqu;-u-lur ucducl nulrl nrtu (I :tu.rnfnH
-1y)
,,n,i1r,1nsnyuDp qt)llV l ln\Dpu)ru ntuD.ltloluDBur)[,unut.tac1 h,uD,iiiuD.ro
-3uoto tn11,,:c,{51urur.lrl t';.tas'u,iu1cit,n qrlJle:-
rlits nitrlJq qruns undrl:ruad
urp nerlaq dnplq tees BpEd ?,{oucdulJu:clnlrr:{.r:,{un1cs_n}rstrr.,uctaLrJo
r?po
rdures 1r;pr1ntr ueur e)rur .( 99 :r:-rN-uV) ll/r)tll.ft1,ts.t,t<l n1s.t.tuttiuD.rD.rD1.tal
.,
utDlLipturlDq tltuDl uD:ltpDlrr)uttDpJan otiBttttl trDutt.r,ttl
lDltt (D.ir!tDlDlDq
DPDd) Dl).taut 'nutqqnll rut)p DlDl..t/,. :urLLUrllcqqxlly uup'n,{qe,\\tpr.l)csndjel
u n l l r ) l p r t n t r \ n l u n l J d t i i c : s r u I n l u n t r d r l r l B p l ?n l r s r _ , , i rrbi u r n p u c c s
'f09:uqBS)
,, nlDpDd):l nl_qqny ttn1n.tt1D.tttp lunt ntln unltprlas.tp tlolDpt)tul
nlnut 1n[untal tntlopuaut n1u o1tI uDp : t.t]pu)5. tl,l'l-t tp LtDtD.t Dtlpntu.)I \ t)tD lDs,)!.
n : 1 oD , t u t l n i i i i u n s aDs: l D u t! D t ; , st D
. l DD : . l t [ ,;,t l D ] t t D :jloDX , , u c p , ( l g : l l r q c ) u V . _ l V )
,, unuuaq 3un.i,'iutto-h'tot.to tb'ot1uDtofryatl uop.tt:tsatl iiun,i nturtlo.t tDtlDluat
tt ( uD,JtrA-lD)tuDytp tp o.tutlttBiiuns.)l ny).t)u! DpDd.1 uD;ltt,tDqtp r;t7tilttoTt,ts
(un.-tnA-lD)qulX-7y nwopod,ll rtolunJntDru tuDy oiuunsn,.nr1ut1
UDlal r.t1;tr;tur
tSog dtDltD:1op1ttlolndn lD(1., '(6g :lqcN_uV) n!t)n\.2s. Dlt).-)s.ttD:lsDl,)n!;)ru
,,
l n t u n ( u D , r n l - l D ) Q u r ; 1 1 y t t u t o p r : t l au 1D l u n r r t u t D Xt n e . . . ( U . . [ , . r . V - l V )
..
ttutqqDYtJDpnutDpD(bIrtDltot.ui p lun.t otlu tpt1utt11., :upruirllaq rlc u l, rltrIJv
'(tt :rlBprpt\
Iv) .,:ltsn/ 3uD.i iuoJo_t'ul1.to1lL)lDpD tttr Dl)-t)ut Dlt)Lu .tlDll\;
uDlunJ ltp Suni ptlo lrttnuaur o-roltatl Ltrrl:\.tutltu.)tu )lDptt DdDts.ijuD.tDg ,, uep
(9t-" :qcprnN-lv') (gl-) .,urUD: liuD.tBuD.to_ijtto.ro LlDlDpDtln t)l.,titu DlDul
'qDllv uDlurut4rp
3n),\ DdDttLtnuaruDJDIJ)d tl.lrlls.nlnwaLu
lDptl DuDts..ntn.!Dg
t enlcrthktul kepatln sclain luottttttt itrli siaPa di otllara kcntu :ang reltt
brulttknvtt seperti itrt?. (2) Kemudian Alloh ntenttrinlttltkdn kepadu kttttut
sekttlian untttk slu at, dnn jiku kunu sltr u' jangun nrcnttlch, karenu Alluh
akttn nenenrytclkrtnvujah-Nttt ltuclo xuitLlt ltanltu Nttt pcttlu sant \ll\lQtt^'a
\'(u1g ti(lLtknenolah. (3) I)itt irrl4trntcnteritttttltkunputtstt, dtrtt otQllR \uttg
berpuu.sttutlaluh ,sepcrtiorQng \'ttt1gbtrutla dttlutn sLttrlukclonrytttkdartgtttt
nan tuu tt ltwtgkusttu )'on,qdi lalonttttt tcrdoptt kcsturi dttrt tetrutu orattg
lrcrtn dengtn rt crtgirtlrl. tt'trtpi tungtnttt orltlg \'t11tgbcrputtstt bagi Allult
lel:tih v,drrgi tlori r angintct kcsturi. (4) AIluh rntrnerintultkurt kuttttt supt^'tt
ntengeluarkanshttLktqrt kuranu ttrturg tttttg tttt'ttgt'luurktut shodaquh ttlulalt
gkttl ltutgtutttltt
dot nt'rcku tttt'tt8att
.\ep?rtiorut1g\etlg lttltttt tttt ttlt'lt tttusultttItL
rli punclokntd kanrdiutr ncmtiuktnntrt trntuk dipuku[ lulu ia barkutu: Aku
ttkttttntan tntrtr kapotlarnu tlotgtttt ttltttltttrt st'dikit ntuultrttt fuunak, dutt itr
nentt,rcthktut tliritttu kepudtt ntraktt (51 I)iu ntenrctitttttltkunkcputlo kanttr
sultcl,tr kttrttttntcngingul AlIuh. kar<'nuor]tl'g l:ltg ne rtgin'qut AlIah st'1tcrtI
orang vung diktjtLr oleh nru'suhn.ttt tlertgtutt'r:puthittl4gukt'tikt itt stttttpaiptultt
b(trt?ng .\'ot.qnalindungin|u io selutrttttlut i nrcrcku, dunikitttt ptrltt stontttg
"
hamb,:t.ia tirlak ukttttscltartl d<tri stt'lutt kcLttrtli dcttgtttt rttt'rtgirtgrttAllolt"
'',\ku
Nabi Sr\W juga bersabda: ncncrinlultkat kLltudu ktttttuIitttLtptrkttrtt
lang nlana A!ltth teluh nenc rintoltktttttt u ktpttduku Metulengut, I LItld'tli'
jifuul (berjuttng), hijrdh (pinduh)' dttttjunu'uh (b<'r'sattr), ktrt'tto ttrurtT4tattg
kcluttrdtu.ijrntu'<thttt u ne .skiun sotujcnSkl tuuku itt teIult ntcltpt tkttn iktttutt
-
kettuli Lttkenltuli, dut buruttgsiapo bcrdou dettgun tlrn
Lslurntlrtri lt:l.rcrn.tct
tb'a orong,juhili .tuh, i(t t(ntkI\uk Penghuttint'xt Lttjttlu iiiilarrl" Merr:kaberkala:
Wahai Rasululiah. jika ia shalat drn puasa? Beliau bcrslbd:t: "Jiku ia slrulat
dtttt pLrosa,ntuka hendukltth iu Ltcrdou dt'ttgtut tttt:tttebul AIluh Yattg tclalt
i1len)'ebtrl kttnu szk itttt orottg-onng nur'slitntltut nu'ntitt scbagai ltttrttbtt'
'.
lrumba Allah
N{anfaat Dibuatnya PerumPamaan
Perumpanaln dan contoh yang diburt oleh Allah dan Rasulull:rhSAW
dimaksudkan Lrntukmendckrtkiin pada nraksudnl l. nenrbcrikan pelnlhaman
akan maknanva,nrenyampaikann)'lkc benak pltra pendengar.nlenlnilnlkannya
ke dalam jiwanl'a dengan bentLlkcontoh dan pcrumpanlaan yang dibuatnl'a'
Hal itu terkadan-glebih dckat padapenalarannYa, pernahamannya.Ketepiltltnnya'
dan menghadirkannl'adengan menghadilkan vang serupa dengantlya.karenl
melalttipcrumpanlaan-
. j i w a a k a n b e r a d a p t a s di a n l u n a k d c n g a n s e n p t r r n a
perumpamlan vang serupx, diln akan menghindar dari keasirtgan dln kcscndiriln
sertaketidak ailaan)'an-sserupn Maka clidalam contoh-contohtcrsebtrtterdaPat
u p a y a u n t u k n e n u n d u k k l n j i w a d a n r l c m a h a m k a n n y a .m e n l P e r c e P i t t
penerirnaannyitsertl ketailtann)a terhadapperulnparnaanyang dibuatrlva dari
kebenaran sebagai sesuatuyang tidak diingkar-i oleJl siapa pun dan ia tidak

190 - I'lamul Muwaqi'in


16I - "'euEuad nIn[J

' e Iu
-ur?\qrsraquau
SuBFr?3?qos upprlBpuaqa{rp SueXuElue?uad r8uqutsr}{nqiuad
ue{ednreulnqasletqo}uof,-qoluoJptiurqes ,slEfu uEpspleIqequrpuequele
'qotuoJ-rloluoJ
p,{uueruaBued rp lncunu ulna; .e,{urrelduriuaru
ts,{uuedrpeq
E6I - "'Eluauad nlng

tioq Dpouo:fDllDdoDpl nvtls LtDldDDu)ruqDpt oi11psoy tnp qc111plqrn.


'tttur,nu 3uo.i unndtuatatltiioq (Dful)
lDpti uDp ultLt,nu3uo{.qn1-n1o1
t3:::
nlnd 4o11oprtrr?Cf,,:uuxrrJ.raq BIr.cJ qellV :uuIElESueu e3nIe{erJt{
rur leurnuciuclel lp urnllrq re8eqas elerarusefrb-sslrbur
itn;:o lndepuadledepuad uellppluau up{D lpplt p.{upueles qEIlv uep'..nuryI
(n,{.r:r)trdrpuJd upp nup{ se,{rbepeda1,,:ur:ItnqasrpIepu rur l€^e tIlEIEO
'(g1 :r.rn,(5tsyl qn11yopotlal(t1ota"'-tat 'tlslpsJaqnur]
,, loiuttosryndolour
untlptlontonsas3nt1ua1,,:uBrxrr1raq qBIalJA\S TIBIIV:Bt€{rJqelerel{
'n1r ue11n[unuaur rur lc,{ee,trqequrp (961 :qe:cbeg
1eq
ly) .tt' t l . ! t t l t t qD D t pt l t t l J l , . ) t t , tuqr , 1 n
n s n n J t s q: n t t n t ' t l n t p l p a qn . t r r r o t :
qnlclthtitt olottt '(lnln )q ot n1o11niunlodal tptnn33un3 opo nolo lqns 3uo:,
nutD.tDJuo lp Dpn Dt!t niuuotplar1tua,iodlodtual a1 tDdutDstlDqtoy uutlaqa\
'nunlntlal .lnltl)uaLunurnl tnt9uol LlDp,:eFpl qellV ueurll u€I.lssppraq
r,(ullcda1nrlr c,{uqnqnlr:lrptrdruenrle e,{ulnqruer telaqr8q 3uoloruaru 3uei
?urro srlu qe:upr,{uqtl-e,t3ue1uc1 uelndursalul;lrqureBuad r:elSut8uau tuel
rdqol ueIV c.{uuulpnsleurp3uu,{ede rnqela8ueru rurel u?pe,{p1nse6uep
qcllV qJIo trnqrp qelal 3ue,{rur ueeurcdun:odr:elSur8uaru)Bpn lum{ e{Elu
'e,{urucqeuraur eiurcBuapuadrr(udnsqe11yqelo e{uulnlnq uuqselaftpqulat
iur,{ uclnrualrp3ue,{1o1odnlrns uriuap rnqple{rpqulat 3ue,{1o1od3ue.i
nlsn:^es uc{curdurniuaru iue.{ 3ur:o iuetual qtg :ueleleBuau..qlqBqS-qsV
,ruref,, urelcP rp ulqlng-lv lleusl ulq peuueqnt{ slrpsqtuzrul ut'utcqnruad
u l ? I u e q u a t u ) n l u n t p n q r p 3 u e , { u e e u t e d ln u: c d - u e e u e d r u nlad u?3uap
edn:csqrqaliuc,{ rIel-cIJt qulspBrul aunf,uodSuproes upSu?te.{u8uotodlp leu
-rururselr:quniuapueeruedurniad nutcse,{rbreieqasqnlndosnetpueqrIp (€3u)
g uep 3ur:n1 qeloqInprl ur,re{ srrx u,nqcqrucqcd e111?ue.,{ slatuol urulep
r:,{p-1nsuX uppqcllV qalol?nqrpSuzi ueerurdurnJad pueullp 'uue,{uuuad
{etel
lnrunur'r^c,{rb ueiuape,{uuerpaqrrd urp uuzuedurnrad ueiuapuelm ag

SVAIO NYONISO
VAN.TNSVUNYO HVTTY IUYO
.IYS\TUgfl ONYA NVYWVdIAINUgd
YUYINY NYYOggUgd
nrcrektpililun (vng lain) tettang urusunntereka."Al-Ahzab: 36). Ayat ini
tclahmelarangnlerekauntukmclakukanpilihanatashukum Allah dan Rasul,
N1'ayang tclah menjadiketetapan,bukantentangpendapatorang-orangdan
qiyas merekasertadugaanrnereka.Allah juga telah memerintahkanRasul-
Nya untuk mcn-cikutj\\,ahyuyang djturunkankepadanyasecarakhususdari
sisi Nya. seperrifirurln Nya: "Aku tidaknengikuti kecuelidpalett14telahdivta-
hvtkan kepudtrku " (Al-An'arn: 50) dan firman-Nytr "dan lrcndaklahktmu
n(rtutluskatlperkaro diantaranterekanenurLuapa long diturunkanAllah"
(Al-Maidah: 49) sertafirman Nya yang lain: "Apakah merekanempunyor
,yentbahan-.stmbalrurt selain ALLuh,vangntensyari'atkanwtuk merekaagama
vng tid k diia.ink(rr/1lnlr." (Asy-Syura:2l ). Nash-nash
tersebutmenunjukkan
bahrvasesutuyangbelumdiizinkandanditentukanoleh Allah adalahsyari,at
bathilyangdalangdari selainDia.
Allah SWT berfirman: " Mukajanganlalt kanu mengadakrtn perumpumu-
an-ITerLon[)atldatr bagi Alldt. S<'surtgguhn y-aAllah ntengetahui,sedanRkamu
tidak rnengerahui. " (An-Nahl: 74). Mereka mengatakanbahwa:Orangyang
menlpcrhatikan ayatini denganperhatianyangsesungguhnya, ia akanmelihat
denganjelas babwa ayat tersebutmenerangkan mengenaipembatalanqiyas
danpengharamannya: karenaqiyastersebutseluruhnya merupakan pembuatan
perumpamaan-perumpamaan bagiagama,danmengumpamakan sesuatuyang
tidakdisebutkandalamnashdengansesuatuyangdisebutkanoleh nash.Maka
orangyangmenyerupikansesuatu yangtidakdisebutkan di dalamnashtentang
pengharamannya ataupunpenntahnyadengansesuatuyang diharamkan-Nya
dandiwajibkanNva, makaia telahmembuatpemmpamaan-perumpamaan bagi
Allah. SeandainyaAllah SWT mengetahuibahwa sesuatuyang tidak Dia
s e b u t k a na d a l a hs e p c r t i s e s u a t uy a n g D i a s e b u t k a n ,n i s c a y aD i a a k a n
membcritahukannya kepadakita, danjika dikatakanAllah melalaikannya, itu
sesuatuyang tidak mungkin.dan sesungguhnya Tuhanmubukanlahpelupa,
lalu Dia akan menjelaskankepadakita segalasesuatuyang harusdijauhi,
sebagaimana Dia menyebutkandi dalamfirman-Nya:"Dan Allah sekali-kali
liduk akan ntenyesotkensuatu kaunl, sesudahAllah memberipetunjuk kepada
merekahillgga dijelaskan-Nyakepadumerekaapa tang harus merekajauhi "
( A t - T a u b a hI :l 5 ) .
Ketika hal itu dibebankankepadapendapatdan qiyas kita yang mana
sebagiannya bertentangan dengansebagianyanglain,sebagianmengqiyaskan
sesuaidenganpendapatnya bahwaitu serupadengannya, kemudiankelompok
l a i n p e n e n t a n g n ym
a e n g q i y a s k asne s u a t uy a n g b e r l a w a n a nd e n g a nq i y r s
pertamayangberbedadari berbagaisegi,dandari gambaranyang urnummu-
n c u l l a h s e s u a iy a n g s e r u p a d e n g a n a p a - a p ay a n g d i m u n c u l k a n o l e h
penentangnya ataulebihjclas dari itu. Sesungguhnya mustahiladanya2 (dua)
qiyassecarabersamaan datangdariAllah.dansalahsatudarikeduanyatidaklah

194 I'lamul M:rwaqi'in


s6I "'BruBUadnlng

unllDlDqSuautDlataw D33ulqas,Dlat)tu jDdDpuaduDSuaptolDoyad tDBDqnq


LlllllsD(lh8uaru Suoi( unoq rlDlDpL) DltDLunsngt n{uountuaq nsaq Bulpd
Suoi uo\uoloS unp'uo3uo1o| (1npd 1nht) 0l ltDp rllqal tpnfuautqosadtal
LtDlDnllDutn,, :Epqesl:q1AVSqellnlns€d:etpllaq er '1,e!i,{r"y 1y {lluhtr ulq
.;ny, uep e,{uqr,{eupp lleN urqlrq![ urq ueuqelnpqv ucp ueurstnurqJrJBI
uep uD{rlrieJueu snunAurq cs1:ur.'qcteiu:rulprpqnlAJutq LlEIInpqv
'c,{uuclppqSuaurundnelr
e,{uuelurr'::eqiuaru pq urelepqEIIVqelo(re{uerprp)
urltnqasrprypr13uc,{nlcnsascpl]-cpuSuaur .plet
4n1unuelqaloqrp{[prt e]r{ tr
'e,(ulrqlnepcdclnd uerlruep eleur ,rqa:au qepnsas
rBequepleqequsu:cdr8eq
lrrnun n{EIreqqElEpc'e,{ul€,r€opedEuBrursSeqes .rur
lB,{u,!\ld
.,,(Dt\.uuDlopD
-Dpoiuatu) oitu.tn)-uD)uau nuDl qDfoBuoI uDlDLu,rD1o1 nq oua.tnyoiuurynq
uop nulnl !|Dq ioutqD.rto7nqaspq lDSDqraq(uoqnqanuau loptt) tuDtpDte
uDp 'D,{utDSSuDlaut nuoy qnlunguot o|oa ,pq n7nqtaq Suo.roptuqDlatDte
'oiumndutolatunwny qoyto?ttoIo:1Dw'D^N-uDnMat
I-uDntuaIaIuDlntuauaru
4oP1oSnlDlQ uDp'niutt(lwauadwaa nun! 4oluo]uotolotu'DiN-uDqttDMI
'unqt[ouoyuoqqt[n,\awqDpi qD DiutlnSSuns ag,,:epqesreq
V A1ySqBIInlnse]l
: D t E I r a qp l ' r u u , { s e q y - 1 yq c q c l , t r s Jn q v u c p u r e l 1 r , { e , n uu r e l e q
'urpuasnlr su,{rbuBIEtBquad uuytdn:aurru1
'e,{uuerclerued epBdtaqualeu )uprl rlllnurp qaloq3uu( udu-cdcuep,efuurel
3ue,{ eped laqrxarau {eprl uclunlJuqrp e,{uuemlerued3ue,{ edu-udue,trqeq
uelsela[uaur 'u€r€{euedepcduelrlruradalue1se,{rbiuaur:eu11
16yg rqeNuep
uep'uelrpuada>1sule uereleuad u€Ise,(rb8uatu e,{uertluerp 3ue:oasqeleg
'qEIEsu,{uBnpaluep e,{uurlse,{rb8uaru
e,{unnpeluelSuepes.e,{uucreleruad
uclruu:uqSuaurE{3ull urelppelelatrt epede{ rut rlsnu ue{BllntrraiuaurIAVS
lqep e,{uqn3?unsag ,,dnlnuadre3eqas nunl ualsr-rralsr eprdal u?{rBeq-r??q
nrutl]IB,{Edns nuppeda{ e,{uueluurSuaurn1e rdc1aluep ,rc1cdnurc{ Inlun
ntucpedo{efuueluur3ueu leprl n{V,, :qpucsll epedal uel:aq nErlequep
', ueluunS:adnrue)
Inlun nulrl epedaqc(uuelurr:r?uarun)p p,{uqn33unsoS,,
:reun cppde{ ?le{laq nurlaquep B,{ucnpa{usll?lcqueu AAVSqullnlnssd
urrpntrle) se,{rbueryescp:equuryuereqiuarulcrxll upp uulqJloqlsduau
q e l e t q p u e s n u q u y g e , { u u r e l e t - t r aIrnr ll u n u ( u u e 1 l 1 u r a d a 1e p r d s e , { r b
uel.resep:aqr,{u1e1ouau:utu11u,{u1r1eqagurelSueroepedal u,{uuelreleueut
ul?p'lnnfueu 'ue{t€EJueueu 'lllllu.tlp 3ue,{ 3ue;eq rB{Btuaurpp€d se,{rb
uE)Jesopraq r,{urellBtuarrr qetrIeslluurpnual e,{ucnpelepedel uE{ruuDlrp?uE,{
ucserqradenp JequrelEpse,{lbue1n1e1auqcun:sll uep lcull lDlouaurqulal
ncrleque{qeq'se,{rbepcde,(ulcurnlefe8ueruqeu:ad1epr1,46VSIqEN
E,{uBueJBIatrl nellag ue{qBg .sEf,rO uE{rlElurratuatr{ IeplJ !qBN

'se,{rbuu{letequau
{nlun dnInJ
qepnsBIBSlul qellv ur?pSuetspuut1nqnlr uBp'p,{uulel3uu,{r:ep {leq qlqal
yanghaLal".
lang haramdan mengharamkan
Q a s i m b i n A s h b a g hb e r k a t a :M u h a m m a db i n I s m a r l A t - T i r m i d z i
menceritakan. Na'im bin Hamadmenceritakan, Abdullah menceritakan, lalu
merekamenyebutkan haditsdi atas.Merekasemuaadalahimam-imamyang
/siqat(dapatdipercaya)danparapenghafal.kecualiJarirbin Utsman,ia adalah
salahseorangyang membelotdari Ali, dan bersamaan denganhal itu, Imant
Al-Bukharimengemukakan argumentasinya di dalamkitab"Shahih"-nya. Telah
diriwayatkandarinyabahwaia terlepasdari tuduhantentangpembelorannya
dariAli. Na'im bin Jalil adalahseorangimamyangmulia,dania adalahseorang
penentang kerasJahmiyah. danAl-Bukharijugameriwayatkan darinyadi dalam
" S h a h i h "n y a .

Para Sahabat Juga Melarang Qiyas


Adapun para sahabat-semogaAllah meridlaimereka-,Abu Hurairah
pernahberkatakepadaIbnu Abbas:"Jika sampaisatuhaditskepadamudari
RasulullahSAWjanganlahkamu membuatperumpamaan-perumpamaan bagi
haditsitu".
Dr dalamShahihMuslim dari haditsSamurahbin Jundab,ia berkata:
RasulullahSAW bersabda: "Perkataan yangpalingdisukaiolehAllah Azza wa
Jalla ada empat", kemudiania menyebutkanhadits tersebut.Pada bagian
akhimyadisebutkan"Janganlahkamu memberinamaanakkamu denganYasal
Rabah,Najih dan Aflah, kemudian kamu berkata:Apakah Dia di sana?
Jawabannya: jangansekali-
Tidak,akantetapiitu adalahkeempatkatatersebut,
kali kamu menambahkannya kepadaku",
M e r e k a m e n g a t a k a nS : a m u r a hk e m u d i a nt i d a k m e m p e r b o l e h k a n
m e l a r a n gs e l a i nk e e m p a tk a t a t e r s e b u ts e b a g a iq i y a s t e r h a d a p n y ad, a n
mcnjadikanhal itu sebagaitambahandantidak lebih dari empatdengtnqiyas
dalammemberikannamaSa'ad,Faraj,Khatr, Barkahdan lain-lain.Konteks
ungkapanorangyangmengqiyaskannya adalahbahwanama-nama yangtidak
disebutkandi dalam nashadalahlebih utama;sehinggamenghilangkannya
denganqiyasyang lebih utamaatauyangsamadengannya.
Jika dikatakan:Mungkin sabdabeliauyang berbunyi:"Sesungguhnya
kata-kataitu hanyaempat,makajanganlahkamu menambahkannya" diambil
d a r i s a b d aN a b i S A W s e n d i r i ,a t a u m u n g k i n S a m a r a hm e n g h e n d a k i n y a
berbunyi:"Aku hanyarnenjadikeempatkata-katatersebut,makajanganlah
kamu menambahkannya di dalamriwayatnya".
pertamaadalahjelas rnerupakanpembatalanqiyas,
Dikatakan:Pertanyaan
karenapengertiannyasama, dan bersamaander.-gan itu pula dikhususkan
pelarangankeempatkata-katatersebut.Sedangkan^ertanyaankedua,ungkapan

196 - I'lamul Muwaqi'in


,6I - "'curBuad n{ng

e,{uqn?Sunses uep 'BSEulq?r uep srlqr qelcp? ue{sc,{tb3uaurle{ Etug ed


?ue,{?ue:our?p'uDIBlse{qrlcpe ur se,{r} :ue1e1e8uauuurs urq p?utulpqntr4J
-reBuapuarun)y :ptp{raqer 'n1epeda1uB{BluaJUauunputH rqV urq pn,tre(
'ur?{r?luaf,uau 'nryprda;1uelllluatruatrr
UrpqJ-qlVuErulElngurqe,{qrn ueJtul
rqv ulq ruuV ue{.?tusJueuqe,{c13nuql:unleleiuar-ut^\Bqtrq1-qlv
'e,{uleJouaur
cu:s e,{uuellettlquauz1a:au uepse,{rbuEIn:nqa{
3uu1ua1
uzlleuauau e8nful.rqeleredleqeqese.rede,{u1eq
tueruru8uqag
sE,{:O ue{nrnqay uB{{ErJauaId u!.rqel ErEd

'se,{rbru1e,{'uueuedtunred
ue8uapnrueqqulrlpq-ncqroB :ele{laqlpLull :Ele{laqer 'plqpl'nhlr:r:pu,{uqe,(e
r.rpput)rluaouau stc,{rq3urq rp4.c[ 'up]Ie]r;aJuaur qeqre,{5nqv urq :t;l?g
nqy :uelcteSuauu.lerslyly se,{rbqelepee(upnsleur 'uepueduruad tenquau
?ue:c1aur qclal ruul e,tquq prqefny,q
uep uef rJne :pte{laq qelruzH nqV
'(le33uruaur) clluf p,r EZZVqEIIv
ue3uapnruauaqtsrulrtari ntr Ipq ullnluauau er cde:esrp sele rnqela8uaur
' 1 A V Sq e l l n l n s e 6q e u u n se p u d e l n d
1 e p t 1e t e , { u q n S S u n s aEs{ D r x leprt
uepqclly qclr) rpnd uc1:eseprp rypn 3ue.{e,{urrdupuad uelelnua8uaru8ue,{
3ue:g :seqqynuql ul;ppqeqn-InqV urq Wpqn r:eq :EltrI.raq r(EZnV-lV
'nue1 r?eque{lelEqrpqela13un,{
leq 4u,(ueque4rue:uqBueru
ucp ntu€rl sBtEue{urenqrp qElat 8up?t1eq>p,{uequelleyeq8uauruo{e nuin{
clcur 'su,{rbueiuap nruel eueSeue1;efeBuaur nurel elrf'uer1e1csnruul e,{u
-qn3Sunsag :pn.sBWnuql r:epue>1e1e3uaru qrlEqlntrAl-lV urq zrzV lnpqV
'(srIp?q)
nlBl qelat 3ue,{qeuunsuep (uB,rno-lv) ?rprrqraq?ue,{qetr; up{tesppleq
rJenf,e{e,rteJ ucluequatrl nurpl rltll-rleles qclue?ue1:e1e,fg,fsy nqy
epedal e.,{uueelevadnq?l I€prl n{B uep'nlBI qclat 3ue,{qnuung'pr?Jrqraq
8ue,{qelr; :e8n uep rJrpjetntr nru11:uelete8uaruqeu.rade8nf:eurg
'ure1s1ueyncueqSuaur e1a:erue33urquulcos:adrt;Beqraq ue1"^e,{rbSuau
3ue,{ urnel ntpns lnJunu uerpnulal'Bpp IEpn qspns nupri etrreJn,eupln
uep nurp{ elelueIp {Ipqral 8ue:o-3uu:oEuerurp eseu nlensrdclaluel?'urel
3ue,{esenBued rrep1mq qrqel3ue,{esenSuad Sucroasp8nflrpn uep'ure13ue,{
cspu uep rnqns qrqal 8ue,{eseu ntxnslrprl'ure1 3ue,{?setrrrJepe,{uuelnq
12.{urqqrqel 8ue.{p.^eurntensue:'letc8uaur{epn n{V ufur-rep1n:nq qrqal
3ue,{qnncele,{uqepnsas ?sl?unt?nsepe1upr1:urleleiuau pn,spl4Jnuql
'tnqaslstuEIEos^lad
pnpe{ ElEtuarp uelsndeqfuau
3ut1esuele qepnntt 1eqeSSurqas
:(uEnluauad) ucrBlruad
uepue1e,{e,ruade.teo
ue8uapefuseleu?qequr?lueuperuad Iuas'u,{udupeq'tat
uerelruaduEplp{B,r
-r: uusnsnqlSuad
e,(uepelnlunueru,.leduee^uequr EIB{-Etctle,{uqn3unses..
mataharidzrnbulanitu disembahdikarenakan
qiyas-qiyastersebut.
Ibnu Wahabmengatakan: Muslim bin Ali menceritakan bahwaSyuraih
A l - K i n d i - s e o r a n gh a k i m - m e n g a r a k a nS
: e s u n g g u h n y aq i y a s i t u t e l a h
mendahuluiqiyaskamu sekalian
I b n u A b i H a t i m m e n g a t a k a nM
: uhammadbin Ismail al-Ahmasi
menceritakan, Wahabbin Ismailmenceritakan dari DawudAl-Audi. ia berkata:
Asy-Sya'biberkatakepadaku:Jagalahlima perkarayangmemilikj kejelasan;
Jika kamu ditanya tentang suatu masalahdan kamu menjawabnyamaka
janganlahmasalahkamudiikuti denganpendapatmu, karenaAllah SWT relah
berdrman:"Terangkanlahlbagainnna pendapatmu)tentongorangJ-angmenJa-
dikanhawanafsunl,a.scbagai tuhannya."(AI-Furqan:43), hinggaselesaiayat
yang pertama;Kedua, jika kamu ditanya mengenai suaru masalahmaka
janganlah kamu mengqiyaskansesuatudengan sesuatuyang lain, karena
mungkin kamu akan mengharamkan sesuatuyang halal atau menghalalkan
sesuatuyangharam,dan (ketiga)jika kamu ditanyamenganaisuatumasalah
yang belum kamu ketahui,maka katakanlah:Aku tidak mengetahuinya, dan
aku bersamamu-
Ibnu Wahabmengatakan: Yahyabin Ayyub memberitahukan kepadaku
dariIsabin Abi isadariAsy-Sya'bibahwasanya ia mendengamya mengatakan;
Hindarilahqiyas-qiyasitu. Demi Dia yangmanajiwakuberadadi tangan-Nya,
jrka kamu menentukansesuatuberdasarkan qiyas-qiyastersebutkamu akan
menghalalkan sesuatu
yangharamdanmengharamkan sesuatuyanghalal.Akan
tctapipeliharalahapa-apa yangtelahdisampaikan olehparasahabatRasulullah
SAW.
A t h - T h a w a w im e n g a t a k a nl a g i : Y u s u f b i n Y a z i d A l - Q a r a t h i s i
m e n c e r i t a k a nS, a ' i d b i n M a n s h u r m e n c e r i t a k a nJ,a j i r b i n A b d u l H a m i d
menceritakan dariAl-Mughirahbin Muqsimdan Asy-Sya'bi,ia berkata:Sunnah
itu tidak diciptakanberdasarkan qiyas-qiyas.
Al-Khasyanimengatakan:Muhammadbin Basyarmenceritakan, Yahya
bin Sa'idAl-Qathanmenceritakan,
Shalihbin Muslim mencerirakan,
ia berkata:
Padasuatuhari,Amir Asy-Sya'bimengatakan kepadaku:Sesungguhnya kamu
sekalianbinasapadasaatkamumeninggalkan atsar-atsar
danrnengambilqiyas
qiyas.
Abbasbin Al-FarajAr-Rayasyimengatakan dari AI-Ashma'i,dikatakan
kepadanya:BahwasanyaAl-Khalil bin Ahmad membatalkanQiyas, lalu ia
berkata:Aku mengambilini dari Iyas brn Mu'awiyah.
Abu Zur'ahAbdurahmanbin Arnrumengatakan: Yazidbin Abdi Rabbih
menceritakan. ia berkata:Aku mendengarWaki bin Al-Jarahmengatakankepada
Y a h y a b i n S h a l i h A l - W u h a d h i y :W a h a i A b u Z a k a r i y a ,h i n d a r i l a hr a ' y u

198 - I'lamul Muwaqi'in


661 "ErlrBtrad nlnfl

'rxBLUr
rpScqas (ledlrpuad)n,{ er unlrpefuaurnurel qelue8uel:elepaq
plelleq lul[{'uBnruauadqenqeslrql€ tp
oI t?qeseururc{ qeluag :e.,(ueprdal
{oftqnW-iv nuql.rcSuapuaru n1y :ueleteBuaur uebeg urq peu.rureqnlrl
'sue1 ucSuaprurLlEIrscru plc3rqlaqpr uup'se(rbueleun?:aduteur
8uc{ c,{ulrqeqcs-requqcs r.te1;-urSuaur
lequeH urq peuqv q"llnpqv nqv
.reiuapueun{V :Etll.rJqrzruBhl-lVrcIeg irqV :uelelcBuau leleq)jV
'pc1eq3ue,{nlpnsasupllucluq3uaruucp rue:eq
3ue,{nlrnsasmylulcqduaunurr:1r:33urqnlensasue1se,{rbSuau n1e1as ?ue,{3ue
-.roiuu.rouriurp ueurcyaqnuel qe1uc3ue1 :uelclc8ueurrq,e,{g-,{sy
':rcur1a3:at uclc n{rIt;I tnlpt n1y :rdzSSuuuatu ey nutedepueduu{lusepleq
r u n ? {l n l u n n 1 r 1 r q q e 1 u t 1 s u , { r f: c , { u c p e d a ul u { ? t € { r p n l E - I n q e t I e p n
n1y :qc,rclucurer ucp 'uuleos:adnlensuuaSuaure{upllp BI uelpnua)
'.llcur1a3:a1 u?IDnIr)E{ lrttr,{\eq1 n1y :qu,trefuau
e1 2,cdeua;1 u1 lure1 3uc,{ nlenscsueSu:p nlensesue{sc.{rb8ueu
:e.{uc1rp
'bn.r,{su11
Icprt nriy :plp1;aqer r.repJrqeI upp mlr?l cpedal ue)e]uoJueu
ue,{gn5 'rurrl eprdal uelellracuaurqnqsrqpO:ur1e1e3uaur urel$V-lV
'stl,{rbuel.resepraqueltos:cdnlensSuelueluerlete8uaur
upeduep re{ns n{B qrqal lnfuntad ntens uu?uap€ulprx rftJua4 :ElEIlaq
ur'rq.r,{g ,{sV uep ur{eluaouau qle,{,{cq;-1yes1:uelele8uaru. rler11
se,(rbqelepenlr ucp'ntr uteJes
uep e,{ulrquciu:urSuuro-3ue:o n1c1'-eloreu rBqpuoruqe11ye3ouras- teqequs
e.leduuplr,{e,tru-}uAe
,nrrueprcsle-res1e r1n1r3uaurue; :qe,uefuaru eylnluy
nqV rcqr,\\'rpcfta1n1rp:q eueunSeg :ulluluiuaru c1a:elaqqopoq rpeluaru
rclurd iuc,( 3ur.rourp (rnqctaSusr-Lr):e1urdrpufuau qopoq 3uuf 8uu:oasas
ue1n3c-rrp qcJDpV:rn'lllrtueJueuurq nlcns cped rq,u,{g-,{sy:ueleleSueur
rl 'p!,nS urq prlefn1,r1r.rrp uclclufuau uub:eqe.7-zy urq pn,.req
'efuuu11e?Suruaru
rut;3uap rlunc:1 iueroasesrnqutelrpIppn ?uu,{ueleos:addeqasqu1e1e1a3
:utc{rJq B{aralAI uulrpu::d srlclru qelepc nlr leduet uup 'e,{uttueqeuraur
qcl)Epu Ir 'r,{uuclqnlnqruarupr eucturptedurateped se,{rbuu11e83uruaur
1 e p r 1i u e . , (i u e l o r : , { u q n ; - 8 u n s a: 5
uelelefuau e3nI qe;rurg nqy
'e,{uruleqpulalu 'uelrpe'lad
lepu er BfuqnSSunses srlelaru
urtllcprp se.{rbue11c33urueur lepu 3ur,{3uu:g :uelute8uaru nlqufy:n>ppedel
u r l r l l ; i u a u r q p . J r u p Fn Iq v u r q p B t u E H: u e l e l e 8 u a u rb e z e 6 : n p q y
'11e:cu sc{rb uer3eqesuep
Ir?q qrqalprlseu
rp Surcuey:uelele8uaurqelrueg nqy:rSuepuaruqelatnlr?euerrl (tedepuad)
SebagianQiyas Bertentangan Dengan Sebagianyang Lain
Orang-orang yangmenolakqiyasmengatakan: Jikaqiyassebagaihujjah
(argurnen).maka qiyas-qiyasitu akan saling berlabrakan,dan sebagiannya
dengansebagianyanglain.Kamu akanmelihatsetiaporangyang
bertentanf:an
salingbertcntangan tersebutdi antaramerekayangmenerimaqiyasmenganggap
bahwapcrkataannya adalahqiyas.danpenentangnyaakanmengemukakan qiyas
yang lain dan ia pun beranggapan bahwaitu adalahqiyas.Sedangkanhujjah
Allah dan pcnjclasannyatidak saling bertentangandan tidak pula saling
membantah.
Mereka.jugamengatakan:Jika mempergunakan qiyas dalam agama
diperbolehkanniscayaia akan terpelesctke dalam perselisihanyang telah
diperingatkan olehAllah danRasul-Nya.Bahkanpadaumumnyaperrentangan
yang terja.lidi kalanganumat ini munculdari aspekqiyas ini, karenaketika
munculsatuqiyasdi hadapansetiapmujtahid,ia akandihadapkanpadaqiyas
mujtahidlain yangbelawananhinggaterjadilahpertentangan. Olehkarenaitu,
ini pastimcnunjukkanbahwahal tersebutbukanlahdatangdari Allah dilihat
daritigaaspek:Pertanra,pcrsclisihan (pertentangan) diungkapkan secarajelas
dalanrfirnranAllah SW'l: "Kalaa frlranyoal-Qur'an itu bukandari sisiAllah,
Ientulahrnerekttnrcndapatpertentatryanyangbanyakdi dalamnya."(An-Nisa:
U2).Kedua. sebabpertentangan itu adalahdiserupakannya kcbenarandengan
yang lain dan diperbantahkan, karcnatidak adanyapengetahuan yang dapat
membedakanantarayarg haq (benar) dan yang batil (salah).Ketiga, Allah
telahmencelapertentangan di dalamKitab-Nyadanmelarangperselisihan dan
perbantahan. Allah SWT berfirman: "Dia telch mensyari'atkanbagi kanu
tertutlg ogatna opo lang telalt diu,nsiukan-Nya kepaclaNuh dan apa yang
telahKami v:asiatknnkepadaIbrahim, Musa dan Isataitu: Tegakkanlahagama
danjanganlah kamu berpecahbelalttentangnva. " (Asy-Syura:l3), firman-
Nyajuga: "Danjarryat alt kantumerwerupai rtrang-orang yangbercerai-berai
tlut ber.sclisihsesudohdatang keterattganl,ang jeLas kepada mereka." (Ali
Imran: l0-5).firman Nya: "Sesungguhnt'a orang'oronglatlg memecahbelah
agantatl\:a dan nrereka (terpecah) menjadi beberapa gr.,longan,tidak ada
sedikitpttntanggurtgjtn'abmu terhedepmereka."(Al-An'am: 159),firman-
r\"yajuga: "Dan ta'atlah kepado Allah dan Rasulnya dan janganluh kamu
berburtuh-bantahan, v[tg rnenr:eltabkonkantu menjadt gentar dan hilang
kekutttorrnru"(Al-Anfal: 46), firman-Nya yang lain: "Kemudiun mereka
(pertgikut-pengikutrasul itu)nrcnjadikanagamanrcrekaterpecahbelahmenjadi
beberapapecahan.Tiap-tiap gokntgan merusabangga denganapa yang ada
puda sisimerekt(nusing-nwsing)." (Al-Mu'minun:53),danfirman-Nya:'2arlrl
hari yurg di wuktu itu adu rnuka rang putilt berseri, dan ada pula muka tang
ltitantnturunr."(Ali lrrran: 106).tbnu Abbasmengatakan: "Wajahorang-or-
angyangmemegang sunnahdanselalubersatumenjadiputihLrerseri, sedangkan

200 I'larnul Muwaqi'in


I0z - "'BtuElJed nrlng

tBtxn-l?urnuElnJueqal?,{\qEquBrlnqBluequaul qslal ESnlA\vs IqeN


',,nllcqEq[s-]nqPqDs ununuJl DrJdJslluru n{uBIleula)l
'uu)sntnruau nue{
dcreq:eqnrp uep'ue8ueluauadtouaquaruleiues n1eeua;PI
e,{usn:eqas uucture?uqes qf,luDIsnlnd,,:e,{ututleqe;ud epedal uuluteSueut
- e 3 : n s r p c , { u q n [ e , ru, 'e l l J n s u a r uq e 1 1 ye S o r u a s -t 1 y ' c , { u u t q e l u r : a u t a d
n s B r uB p E d ' r u r n l o l e p r d q n l e l a s u n B u e l u a l . l a q3 u t 1 e s3 u e : o e n p e p c
r8el.trSuapuaut n[ru {?plt nIV ailq?l ue{DultullsnryuInEI uucul8uc,{urt1z1
B,rte; r:rp uerlruap eqrf 'ue8uetuauaq qElal,11S qPIInlnse1teqeqesErBtuP
rp 8ue:o enq :Ble{raqucp ruqulltu sellre1 lteu ete8asne:1aq'uettlud enp
ue8uapsn:rq nuleueteled ues ucleunSSuauq:1oqqelede'?ur:o unpe,{u1e1eqs
qules?rxurzIBppn,seytrnuql ueiuaputfuetuauaqqe,z; utq ,{eq1:eBuapueut
nerlaqelne) e,{uueSuetuauad sera{ qrqel usIE nrxu{ qepnsasSuero-8ue
-ro B{Bur'ueBuetua}:aq 3ur1es uetlelasnuel eltf u1a:u1'urSuuluagaqSuqus
u€rl?IesnurcI qeluuBuel:ueletuiueur yg :eurq u,{uueqnlIJIrpqBIInlnsegqalo
uulredruesrp qelat3ue,{ede-edeuel3uelrqiueu tedeplnqasrelue8ueluayad
qtrlepe,,uB)Estrurqttlau n ueiuetuauad,,uedelSun pns1e11
",{\qEq
uB{Eseulquatr l n1; ue8ue1ua1.re4

'SuepaduelcunS.raduaur e?iutq quqnraqntl ue8uuluauad '-e3:nstp


r,(uqefe.tius{rJnsuauqel1ycSouras-r1y qalo Suciadrpuequtuuaurad ulnay
'uBEsEn{e{ u?pBuequer?equadquleseur ude:aqaq rurlepqe,{styeuas;tsu1utq
'urel-uIeluup
JetruV uup utlplaoledupuarueSnfer uBp {r.lnu q€{Iu qPleseLI.I
r1y e,{uleqq:adas 'ueeutq?ued unp ueqoclec:ad
uelpp uerxstll eutq8uaut
Inqurl qelel rdulat uele qzleseruedu:aqaquelup Buuqrepasue?uetuauad
de:et zped qrseure{aleu 'q?}uuetuatuueulsln ellla) upqootrreouep
ueuurqeduele(upeqnfrurelepuml 3ue,{uerieqasrnle?uau elararu uet8cqasuep
'r1e1estrlrpas3ue,{mlt;osradurelnptlqcqesr:ed ue;-ue1l1 tp 1tca1urSuuluoyad
rpe[:a1':nu11 uuqelut:autad tlped undcpy rrue?r unlnq qe,neqrp qutut:ad
nles uprd de1a1ucp uuiueruauaducp qellv qclo z3ufrpqe1a1 btpptqS-qsy
rplcg nqv ue1?uepcgqcllptly ulq:cutl epedtrtpsera{ qrqal ue8uelualr:q
8ue.,{e1a:aru r?rrtuc rp undiuc:oas ppe {eplt nll qrlstJs ,,qulurJeulatrr
nurel rur qradeserecuu3uepqn1edV,,:ett{raq uep'EuJIIep qlnq tt:adas1esa1
qefe,rlcduret slat rtrlpqcuau tueleprp teqeqesue8uelel ucp 1rca1uuiueluagad
'16y9 qpllnlnscUqalo IJUaqIpleSuesSuef nlensas
leqrlau nprlaqelrf uup
ueledn:au ue8uelueuaducp uuqelullqra(l,,qDlunlsnlnlDlDruuD8uolu4raq
nwnl m1rIuop 'uDtlDl ltotl un>lnlnstadtttaur tndnp Suni uo,lnA-lv qDp)D9,,
:epqes:aquSnfneqaquep',,uo|uoJuauaqund uo4otlrwq oSSutqasunBuoluavaq
Suttns untplas nutoy yo1uo8uoy,,:cpqpsraqrl VS p€turueqnl/\trIqcN
'
,txElnu tx?lIq
rpeluau ueBueluauaquep ueqp]u?q-qtrtueqraq nlzlas 3uu,{3ue:o-3uetoqe[e,n
terdahulusebelumkita adalahkarenapertentangan merekadengannabi-nabi
mereka.Abu Darda,Anas,dan Wa'il bin Al-Asqa' berkata:RasulullahSAW
menemuikami dan padasaatitu kami salingbertentangan mengenaisesuatu
dalamurusanagama,makaRasulullahsangatmarahdan beliautidak pemah
sepertimarahbeliaupadasaatitu. Beliau berkata:Wahai umat Muhammad,
janganlahkamumenyemburkan lidahapi nerakakepadadiri kamusendiri,lalu
beliau bersabda: "Apakah dengan cara seperti ini kamu sekalian akan
memerintah?Bukankahhal itu yang telahaku larang ataskamu?Sesurtgguhnya
orang-orang sebelumkita telah binasa karena hal ini".

Seorang Pembuat Qiyas Tidak Letrih Baik Dari Pembuat Qiyas yang
Lain
Orang-orang yangmenolakqiyasmengatakan: Jikaqiyas-qiyastersebut
salingbententangan di antaraparamujtahid,jika disebutkan:Setiapmujtahid
adalahbenar,makaharuslahsesuatuitu dengankebalikannyasama-sama benar;
danjika dikatakan:Yangbenaradalahsaru,danitu adalahperkataanyangbenar
Akan tetapiseorangpembuatqiyas tidak lebih baik dari pembuatqiyasyang
Iain, apalagiqiyas :7abah (yang serupa),karenacabangitu kadang-kadangdi
dalamnyaterdapatdua bentukyang serupadengansesuatudan kebalikannya,
sehinggamenjadikansalahsatunyasebagaiyang benarbukanlahhal yang lebih
baik dari kebalikannya.
Merekajuga mengatakan: Nabi SAW telahbersabda:"Aku telahdiberi
semuaperkatattn,dan hiknnh-hikntah telah diringkaskan untukku" . Jawarni'
al-Kalint adalah:Lafadz-lafadzyang universaldan umum yang mencakup
bagian-bagiannya. Jika hal itu dibandingkandenganpenjelasannya yanglebih
banyakpenjelasannya,makaia tidak akansamadengankalimat yang universal
tersebutyang merupakanpenjelasanyang sempurnayang menunjukkanpada
lafadzyanglebihpanjangdarinyaataulebihpendekpenjelasannya. Sementara
itu, kalimat yang universaldapatmenghilangkankeraguandan mengangkat
ketidakpastian sertamenjelaskan maksudnya.
Dalam sabdayang lain, beliaumengatakan: "Janganlahkatnumenjual
setiap ukuran dan timbangan dengan;-anpiserupa kecuali ukuran dan
timbanganitu seimbang". Ini lebihjelas, lebih nyata,indikasinyalebihjelas
danlebihmenyeluruhdaripadamenyebutkan 6 (enam)macam,dandengannya
menunjukkanyang tidak terfokus macamnya.Maka, kesempurnaanilmu
RasulullahSAW kesempumaan kecerdasannya, nasehatnya dan kefasihannya
sertapenjelasannya
menolakhal tersebut.
M e r e k a m e n g a t a k a np u l a : H u k u m q i y a s d a p a t s e s u a id e n g a n
kebebasannya yangaslidandapatpulaberbedadengannya; Jikaia sesuai,maka
qiyas itu tidak mendatangkanmanfaat apa-apa,karena tuntutannyatelah

202 - I'lamul Muwaqi'in


80u - "'eurBuadn{ng

an,{,erupps€,{rbrnlEleturnqulo{rptedEpnlr Ieq
euctuteS€q'rpef p,(51-3ue1ue1
16yg qelplnsc6 €tuaqnerr e,(51-urp qe11y
3ue1ua1
rJepelrJoquBIJpsup.laq qencal r(urnqulaiuaru {ntun c:to refundruaurleprl
etr:{'rurpq uelBC €,{uIllcqes3up,{Ieq1n1unqeqasre3eqas e,(uue11e33uruau
uep'p{ereur r8eqc,(p-eluqcduesuleq€ues e,{N-up?qpuo{uep e.4N-Equ€q
-equeq upedale,{N-u€eturre{ rBeqqcqasreSeqas e,{51-urlenq:ad
uelrpefuaur
BrO '(uluaq n€tc qpluuad) uDqDLpltlltz tqo1nrytdntaq 3ue,{e,{g-uerurr;
eues 'eFuue{qr[€/t\euquJotE16lp,trququ,{11-r:rpSueluete.{N,uenqe]e8uaduep
'e.{uueeperaqer{rAeqE,{N-{EpuaqaI 'p,{udEpeqla}p,{N-ueclur:a1SunpueSueu
nlunsasuelqlle,rau 8uu,( qellv un{nH :ue1u1n3uaur e?nf e1a:011
(0gl :ruB,uV-lV).,DlaJawDutDs.taq tlos tpoluaut(olltd) tnl! nuDl
qoluoSuototlow 'uoylsqos.tadwaut o\ataur Dlr[,, :uprxlqleq ele,eI qu1ly 2,u,{p
-lnsud qalo ulnd lepr1 uep zfuueleluaqrp Ieprt Suuf ntensesurtleluequatrr
s r C JB , { q D qq e l l V u e l r s l e s r a d u e u u c { q a l o q r p 3 u e : o a s e se u e u r r e 8 e g
'efg-elrraq qulppe qellv urnlnq cuclel 'ueleq nlr ucp
lelBq nlr e,{\qcq
qelV upp efuuelredue,{uaurry,,e,{uuelurernqAueru upp u,{uuu11eleq8uaru
qelal PtC e,/\\qEq JIAS qullv uep EtuequBlJestplaquBr?q rur unp I?lEqrul,,
uu{?le8ueru8uB,{se,{rblznquad 3ue:oasuedelSunu,{u1cq elnd uurlruaq
'l?un r3eqeXutucgucru nlndepe leprt uup nlpnsas
mua8uaruuunqela3uad qEJuB{nq n1ruueSnpuep 'uee8np-ueeBnp up{mseplaq
u u { n { e l l p e , { u u e q enu? r a d r u a us u , { l bt c n q t u e u 3 u e , { S u e r o - 8 u e r o1 e q r l
ruel 3uu,{lnqasralse.'{rb-se.,(rb uep :esaqurrSeqc5:uelete?uaute1ara11
'ururlu,{1epua1uefuap uulqelellp
ledepIEpn lnqaslal
ueurle,{e1qeqas'rur1e,{rp 1epr1 ufuue:euaqel Suuf nlenses ueSueplelSuurp
tpdepryprl uep rur1e,{rp qelel e,(uuuqseal eua:e1 '?ue.nqrp e,{uueletu8uaur
e l e r u ' u , { u r 1 s uu c 8 u a p e p a q r e qe r n l r g e , { u u c r l s e a lu e i u a p l r s r l ? a l e l
sOz - "'BrxE ad n{ng

B.(uqnr{r8ueu epeIBprtqer{edV'ntr
{ntun lurse,^A qseu-qseu
dep?qretuBqnlnqall
Epedu?pJeseqqrqols?,{rbuele ueqnlnqale{pu 'tnqasral qs?u-qsEu lrDpqnpi
8ue.{rure?:uq:aq8ue.{ueelel:ad uelJeseploquep'e,trrlsr:ad
reBeq:aq uep efes
o6 1 rdnlnuau:led?p:{?putnqesJalqseu-qseu B,trq€g:urlele3uau ?ue,{tesrs
3ue,(se,{rbtenquaduredrSuqrSuledy u,(uledup:a1 lusapuaru3ue,{ueqnlnqJ)i
BUa:ulueJetu-u?ceruraq z,{udzpuqral
uelqn[unuad erzJ-cJEJuEpnBrlaqBpqej
-epqesucpp tudep:e1 lefueq rlszdruruep',,edn:asnelr eXuuuBuap erues3uv.i
cde-edetnqas:alpq rped qe1ue1su,{rb eleu 'nlunsas3uu:u1aun{€ n€lenuiel
epedal nlunsasue{qptuuaurcunIp ?IlL, :e,{uleunepedaqueleleBuaurllsrd
,,11VSIq?N eleu'erueSe uep uer8equcledn:eu n1rsefrb e,{urepuuas e,\\q€q
qelppp IAVS qrllnlnsed unurz eped qrffnq ueledn:aru ucqnq se.{tbe,nqeq
ucleleiueur3ue,{3uero-8ue:oqalouelelnua4p ?ue,{uESEIp ureluarO
'€UIBS

qulcpe3ue:o enruasselr e,(ur1n4?uaruuuqrfe,t'ia1 uep'e)aJau qepnses3ue;o


-8ue:oue3uapp,{uucllelrele{ruedasr{elepelEq€qessrcd ueSuapqseu-qseu
ustrel:olal B,tiqrq'Enpal ladsy qeffnqqclue{nq€r B,rquqrnqela4tpledep
'qseu uuruezuped epu
lepn se,{Ibu,r,rqeque1e1e?uarx nulel ?Itf eles utruez
nt"s {nlun ue{snsnq{rp{eprl nlr uep'e,{uuer8eq qnrnlesrped e,(usetrles:e,r.tun
r 1 : a d a sq e l e p ue , { u u u l e u r
u c p z p e J e ld e p e q : a 1u n l n q u e 8 u n t u e S : e l e 1
sutrlesrolrunuep e,(udepeq.rat unlnq ur?un1uu3ra1a1 uleru'le{e Inseu
.nBrlaqr:ep:e8uepe>1e;eru qeurad
ledep8ue,{qseu-qseuueledruarun1rlpq eIr[
Suef ede eped6yg qpllnlnseduep eXureSuaprp qeu:ed4epn 8ue,{ntensas
ueqse,(rbSueur 8ue.{e1a:au e:e1uerp und 3ue:oasepulepn tcqeqesu:ed e,trqeq
'erurpa4 :e,{uereluerp'1adseenp uzp luqrlrptedeprur qrlfnq uentueua4
'ncrlsqqupnsas
qeffnquuledn:au up{nq und eI p]ipu'ldVS t{cllnlnse5ueruezupcd qulfnq
rpe[uauleprt se,{rbr1r1 u€qnrnlasa{€rpJosulcl qeffnq-qulfnquuuurc?eqas
'e,{uutnlnq
ldVS qsllnlnsedueruezeped qeflnq te3uqasund ct eleu 1tlep
-lrlr?pu?p qu11yueunS:e-ueulnS:et:ep uetSequelednraruse,{rbu1r1

HVTTOTNSYU
NVHIVZ YOVd NflI\INCUY)
HVffNH IOVfNSIAIXYOII SYAIO
danmemperhatikannya senamemeliharanya. danjugawasiatuntukmemelihara
ketentuan-ketentuan yangtelahditurunkanAllah kepadaRasul-Nyadanperintah
s u p a y at i d a k m e l a n g g a r n y aS. e b a g a i m a n da i k e t a h u ib a h w a A l l a h t e l a h
menentukan bagihamba-hamba-Nya ketentuan halaldanharammelaluitiman
Nya danDia mencelaorangyangtidakmengetahuiketentuan-ketentuan yang
telah diturunkanAllah kepadaRasul Nya, dan yang diturunkannyaadalah
flrman-Nya.Ketentuan-ketentuan yang telah diturunkanoleh Allah adalah
berhentipadabatasnamayang dikaitkandengannyahalaldan haram,karena
itulah satu-satunya yang diturunkankepadaRasul-Nyadenganapa-apayang
telah diletakkanbaginyabaik dari segi bahasamaupunsyari'at,yang ridak
termasukke dalamnyasesuatuyang bukan letaknya,dan tidak pula sesuatu
yang merupakanbagiandari letaknyakeluardarinya.Sebagaintana dikctahui
pula bahwabatasangandumtidak tcrmasukke dalamnyabayam,emastidak
termasukkapasdan setcrusnya.Dalant hal ini, orang-oranetidak berbeda
pendapatbahwabatasansesuatuadalahsesuatuyangmencegahyang lainnya
masukke dalamnyadan mencegahkeluarnyasesuatuyangmerupakanbagian
darinya.
Sedangkannama-namayangmerupakanbatasanatauketentauandi dalam
firman Allah dan sabdaRasul-Nyaadatiga macam,yaitu:
Pertama, nama yang mempunyai kctentuandalarn bahasa,seperti
matahari,bulan,daratan,lautan,siangdanmaliun.Maka orangyangmengartikan
n a m a - n a m ai n i b u k a n p a d a s e s u a t uy a n g d i n a m a i n y a( s e b u t a n n y aa) t a u
mengkhususkannya untukbagiannyaataumengeluarkan sebagiannya darinya
makaia telahmelanggarketentuannya.
Kedua, namayangmempunyaiketentuandalamsyari'at,sepertishalat,
p u a s a ,h a j i , z a k a t ,i m a n , i s l a m , t a k w a d a n s e j e n i s n y aH. u k u r n n y ad a l a m
mengartikannyabagi sebutan-sebutannya yang merupakansyari'at adalah
sepertinamayangpertamadalampenerimaannyabagi sebutannyayang berupa
bahasa.
Ketiga, adalahnama yang mempunyaiketentuandalam tradisi yang
belumditentukanolehAllah danRasul-Nyadenganketentuan selaindaritradisi
yang telah diketahui,dan tidak ada pula ketentuandalam bahasa,seperti
perjalanan dansakityangmenjadialasanrukhshah(keringanan ibadah),bodoh
(linglung)dan gila yangmewajibkanuntukdikarantinakan, perselisihan yang
mengharuskan menghadirkan duapenengah, nrrsl,az yangmembolehkan pisah
r a n j a n gd e n g a ni s t e l i d a n m e m u k u l n y a ,k e r i d h a a ny a n g m e m b o l e h k a n
dilakukannya perdagangan, bahayayangdilarangdi kalangankaurnMuslimin,
dan sebagainya. Penerimaanbentuknama ini bagi sebutannyayang berupa
tradisi adalahsepertidua bentuk namayang pertamadalampenerimrlnnya
bagi sebutan-sebutannya.

206 - I'lamul Muwaqi'in


-'€ruBuad n{ng
,02 -

qEIIr,e{rI uElBtpJuEiuapuElq?qureuauB{alJu rdDlel,uBr)ItuapueleluAueu


3ue,{ sSnf epe 'urel 3ue( 1odruo1a4ue18uupa5.qc11r,se,{rburulassefrb
Bpe{epII :up{plp8uaru 1oduro1a1 nlsns rlEqucHueprIrlBW'rJpupHqeqzpeur
1n1l8uad resaquetSeqes tedppuadqe1ru1 -rutueurolre,{undruaru e,{es,e,{u
>1cprt
-ue11u3?uruauundneure,(uerur:auau?pu? 'e,{uleq
Ireq E{Eru reieq;aq urelep
udn:aser e1rIrde1a1urel?ue,{1zq-1eq epede,{uucSuap rensasuuppq ede:aqaq
urelepefuue8uapEpeqleqt;r uep 'uEqulcse{nlens ueledn:au nlr IErlEII?rx
e,{uuu1se,{rb3uaur ntrtetluerpnua{'ure13uu,{pq epedcpaqraqucp leq ntcs
BpedEdn:esErB{r1 e,(uueeplaldcrlesruelepe,{uueBuep edn:aser c1rIe,{uure1
8ur,{ ueSuepnlensasue1?urpuequauqelepese,{rf :uresng-1yurq peul{V
uelep rp ueleleSuaurqEIetprtuqV rueurl 'rur Intueq rcua8uatr1
te.{e,,vru
'uB{qaloqureutsue^qellrquBrpelpur
'eBuepee,{eqeq3ue^ uB{?uzpas
tedue epeuE{r{eloquaru3uz,(ue8uapedn:as
3uu,{ u,(u1eqruadas 'nlr 1o1od enpal ue8uapudn:as 3ue,( pq ry,{ueq qrqal
mdrunluaurted€pnlr B^\rlsuadeSSurqas'1n1uaq rnBeq:aq rlrlrueur n1l1o1od
enpol uup Surseu-Surseu'qa1oquepe,{eqeq'e,r,rqsuad ntunsrdeprq8ueru3uu,{
'quqe,{sse,{rbuep'uEsBIe
1o1odenpepesn:uq ltlBpuBBuap e,{uenpa>1e:u1uerp
uullndunlrp srueqqelelepse,{rf 'uelntuatrpun{nq n}ens,e,(u1o;1od eped,n1r
'qnrnya,{uaur
ln1un 3ue,{(uEsele)qBIlr,ueledn:eur3ue,( qelsnreqqe11r, su,{r}
:ue:pleSuarue1a:aru'su,{rbutl:rerue3q ueluunS:adruauurel lodruoJay
'e,{uuelSunBeBuaut
upeduep eue8e qeleserxue{uteurraduaru rlelapuaru qrqal 8ue,{ n1l rgedas
su,{tb-se,{rb
uep'r}edues uep 1e,{ururruadase,{uue?uep srlzuuzlqrs:aqruaul
qaloq leprt B{?u le^uspterp uelef:eqelnd >pprtIed€{-lEdEIurp uelequaf
un8ucqtpledep 1eprl e,{use1u tp 3ue,{:l1e3uaur3uc(:re qeppe Er pualc{
.lrlu8uaru3uu,{:reue8uep(uplolo)) srfeuuelSuelrq8uauuep ue8ue:r1qelesuru
uulep u,{u8ueluauad e.rd dcpuq::1uaunfutlaq pIaratr{ .urc1-um1
uttp(1r11ruSuns
8ue:aqasrp) urelqe,{c1r,tr
qr..1q
rlqeerudrpadastrscs3uu( sc,(rbuunSSuad eJBd
qeltppB{oral '(uelclouad)p.reqtunpquqe,{s 'qu1e1ep'qc11l, ,se,{rb
se,(rf :n1ru,{
qn:nlasupBuopuarunirtl.taq3ue,{upcelatau e:e1uerp ,1o1odueleos:ed
rxBf,Brrr
uelep efuueselalueduup 1o1od ueqeos:ad trrpJt?p
Blelaur ueepaq:aduup
'e,{uue1eun8:adrueuSuef elaraur e:r1uerp rpeLat
3ue,{uBBuptuapadqelepe
e,{uueqelesal uep se,{rbue{psnlal uelsulaluaur3ue,{r11nqe:llluu rO
B,{uuE{BsmaX rllng qBIEpEsE,{!O llqv ueSuBluaFad

'sn,{rbuclqntnquau 3uc,{qnlcla.raur
'lnqesraluEntuetal-u€ntuata{ eped e,{u1r1ep-plep r.rcpefuleq uB{uoqueu
)ppn uppdnr1nJ3ue,{nur1trlrlruraruleprl 'rur uEnlualel-uenlualel(rs{npeleu)
ueleueq:apa,{uau8uc,.(Sueroe(ueg se,{rbue)qn}nqueu 1epr1e,{udepnqret
ueereqrlaured
uep lnqasrateureu-r?urEu uenluelr{ 3uu1ua1 uenqela?ue4
tersebuttertulisatauadanashnya(ntunshushah).
Parapenggunaqivaskemudianberbedapendapatdalamperkarayang
diqiyaskannya(mahallal-qivas).Sebagianbesarmerekamengatakan bahwa
perkarayangdiqiyaskannya adalahdalamhal nama-nama danhukum-hukum.
Kelompoklainmengatakan: Bukandemikian,nama,nama tidakdapatditetapkan
denganqiyas,akantetapiperkarayangdiqiyaskanadalahhukum-hukum.Kemu-
dianmerekaberbedapendapatpuladalamhal-halibadah,bahasa,balasanatas
suatukesalahan,sebab-sebab dan lain-lain. Sedangkansebagianyang lain
menolakhal itu, kelompoklain mengecualikan balasanatassuatukesalahan
dankafarah(denda),dan kelompoklain lagi mengecualikan hal iru ditambah
denganscbab-sebab.
Mereka masing-masing membagiqiyas tersebutmenjaditiga bagian:
Qiyas yang lebih utama, qiyas yang sederajatdan qiyas yang lebih rendah.
M e r e k ak e m u d i a nm e n d a h u l u k a yna n g u m u m a t a u s e b a l i k n y ad, a n j u g a
mendahulukan berita(riwayat)ahad(perorangan) yangshahih.Sebagian besar
merekamendahulukan riwayattersebut.
Abu Bakar bin Al-Faraj -seoranghakim- dan Abu Bakar Al-Abhari,
keduanyabermadzhabMaliki, mengatakan:Qiyas didahulukanataskhabat
wahid (riwayatperorangan); tidak mungkin bagi merekaatau bagi siapapun
dari paraahli fikih untuk menolakpendapatini, akantetapiitu pastimuncul
karenapertentanganmereka.dan merekaterpaksamendahulukannyadaripada
haditsmursalatauperkataan sahabat.Di antaramerekaadayangmendahulukan
qiyasdan ada juga yang mendahulukan haditsmursaldan perkataansahabat.
Sebagianbesar dari mereka -bahkan secarakeseluruhan-kadang-kadang
mendahulukan qiyas,dan kadang-kadang pula mendahulukan haditsmursal
danperkataan sahabat.Demikianlahpertentangan merekapadatarafpokoknya.
Sedangkanpertentanganmerekapada taraf penjelasanberikut kami
sebutkancontoh yang menunjukkanlatar belakangqiyas mereka dalam
persoalantersebutsebagaiqiyasdantindakanmerekameninggalkanyangserupa
dengannya atauyanglebihkuatdarinya.Ataujuga merekameninggalkan yang
semisaldenganqiyastersebutataulebihkuatdalampersoalan yanglain, yang
samasekalitidak adaperbedaannya di antarakeduapersoalan
tersebut.

208 - I'lamul Muwaqi'in


'-Etualra<{
602 - {ng

e,{uue)e{epreurpSuef lepnq 3uu.ro:sepudr1u1-r1e1


3ue:oasqolo nqpn,{\leq
1n1un ueluun?radrp3uu,{.tle uelsu{rb3uaur eSnl
rlareru urrpnua)
'qn ll-'l)
t l t : Pl l { P t U
'uerolol epede,{use,{rb epcdrrep.teuaq qrqalurBl?ue,{urlsnru ueSuapurlsntu
3uuoas qnqnlnlesse,{rbu,,nqcq leqe;eq3uu,{3ue:oclcrlcsr?cqrBtl urln;t-l.rrp
{cprl BIBI L,Ttlqn| nlDSUtad}s tlnptpo oYatawSuo,ios-r1tso1 uDpnUlJ ruDlop
tttuttpnT4l utttoi uoowndtunt a4,,:ppqf,slaq q?lal16yg rqe51;urr1 3ue,{rurlsnru
epedal turlsnurnles r.rr:lp r,{uueqcpr.rrd:ad ueSuep3uc:o nles cptd urcl 3ur(
qnqnl 4odiue aI nles;ur^ qnqnl e1o33ue nlEnsrJDplnqaslatlrp ueqrpurd:ad
u c 8 u a pc K u c p : q n d e u r r > l r u r a p E { r I u r e l 8 u E , {l e d u a l a { t E d L U anl t e n s
IJrp urp'ulcl ;'uc,{qnqnl r1o33u[i{ QnQnletoSSuenlcnsuulrrnsuau 1edur1
rp ueluunS:adrpqu1a1 3ue,{le sr-'tce,{usc,{rb n1n,{'n1ruep lsueq qrqal8ur;.i
sr.,(rbuellliSuruau clerau uerpnuo) rysnt 3ur1ud8uc,{su,{rbuuledn.reu
r u 1 t r , { e u ru e p q c r p p ' u c - r o t o lu c l q r s r e q u a u I n t u n u c l e u n S : a d r pq c l c r
8ue,{:n: squ ue1sc,{rbip'rf,nr^8ur.{ qnqnl c1o33ueqalo urlcun?-radrpqrla:
8uc,{rrns lp tnqe:^Jel lrv (srfeu)slepeque18uc1rq?ueu ucllp reledlp qe1:t
8uc,{.rruuc1su,{rbiuaue1a:auruep 'qseuurelep8uu:eyrpqeyalselafn1rpq
eucru?ue,{ersnueuueSueluelqrsJaquau qlleqlnt{ rueg uelqaloq:eduaru
q B I e l E I a r e t r \ i n q p n , \ \ r a q1 n 1 u n u e l e u n S : a d r p3 u z , { . r r c r e u a B u a u r u r
lefe,ttu epedur1su,{rbiuau c1a:a1q,,ersnuuur ue?ue1rcltJuaurnure{ rouaquteu
qe1lye,{uqnSSunsas'qrlcqtn1,ltr ruEgrBqnlA,, :ue1tnqa,{uaut 8uc.{uelre,{e,nr.rrp
8uu,{:equql ucrlsu,{rb?uaue8nf su{rb cunSSuadurEI snscl ruBItlC

, I c P l l u l r s l u u Luuu l J u c p : . r : r .
ucp qISJaq3uc,{.ltetpefuaruledtrppuln{ uudepueeueurc3eqrpul uedrpu:
ueiuapuues er uelSuepas'uEsruelu uElIsE.{rbBuaur 1rpr1t1a:aur
'unur11 ri,-
-uu1uun3:adruaru uele qsede1a:au 'qe1us n1rsc,{rbe1rI uep 't,{uuc11c33urue:
u ? I B { E p r } e l a , r a u re , { e c s r u ' l B u a qr u r r ^ c , { r br { r I u, {u uc 1 sc , (rb3 u a;
'ucdcpua:rcqnlnlJsselcn1rpq urlse(rbiu:';
IBprl ulel 3ur,( tcdrpuadrdc1e1
E{arau uppBurn) r[rquesuradrre ncteuzdepuaun3uapnqpn^\utrIqaloqurar:
e{erau c,rqcqqEIcpesu,{rbnunS3uad B:ndueBuetueuad qoluocc:c1uerq

SVAIO YNNOONgd
YUYd NVONVINSJ,Ugd HOINOS
dallm dendanva.danharta\,an-sdikeluarkandllant zakat.Inijuga rner.upakan
qilis yan-ssangatrusak.Dalam kasusini. merckajr-r-ratelah mcninggaikan
q i i a s y a n gl c b i hb e n a rm c n u r u lto s i k ad a nn a l u r -vi .a i t uq i v a sa i r i n i y a n gt c l a h
d i p c r , t u n a k aunn t u ki b a d a hp l c i ap a k a i a ny a n gd i p c rq u n a k a n u n r u ks h a l a tt.l a n
a t a sk e r i k i l v a n g d i p e r g u n l k a n o l c h p a r ap e l e n r p aj ru n r r a hu n t u kk a l i y a n g
p c r t a n l ab a g io r i i n gy a D gd i p e l b o l c h k am n c l c r r p a r k l n n l lk c m b a l iu n t u kk a l i
v a n gk e d u a s, e r t ap a d ab a t uy a n ut l i p e r g u n a k aunn l u kr l e l e n t p a r . j u m r as li )t t u
k . r l it i l r ,J i e u eri t i l uI i d J kl d r rl i . 1 r . r r 1 a .
N'lercka.jugarncn_r-rtliyaskan air ytng tcrkenanajis cluntitlak hertrbah
baik rvarnanya, rastnyamaupunbaunvadcnganair vang lcllh berubahkarenl
,tcrkcnanrji5, baik walnanya,rasan),tmaupunbaunl,l. Ini ntcrupakanqil,as
y a n g s a n s a lt a u h d a r i s y a r i a t t l a n l o g i k l . a t a u r r i u n g k i ni n d e r a .D i c r e k l
rncninggalkan qiyasyang lebih benar,ylitu qiy'asnya padaair.r an-lntcnimp.r
najis:Makacliyasair I'angterkenanljis dcnganair 1'anunrcnirrpanajis.|cnuan
kcsamarnukurannya.hakckatnyadan benttLknva adalahlebrhbenardlripada
q i y a s 1 0 0 ( s e r a t u sl i)t c r a i r v a n g r e r k c n as a t l rh e l a ib u l L ra n j i n gd e n g a nl ( ) 0
(seratus)litcr air yanedicarrpur-klndengln air kcncing1,lng juga
-junrlahnva
1 0 0( s e r a t u sI i)t e rh i n g s am c r u b a h n v a .
Parapenggunaqiyasmcngqil,askan wudhu dartrnandjbeser(farrrrbrl/r)
p a d ai s t i n j a ' d a nm e m b c r s i h k akno r o r i i nd a l a n l t a l k e - s l h a n n y ar J n P ]l l r J t .
Mcrckatidakmcngqiyaskan keduanyapadatayanrmum. sechngkeduanyalebih
serupadengantayarnmuDr daripadadcnganistinja . Mcrekamcngatakan: Jika
seseolang yang.junubtcrjunke dalarnsumur(air) untukmcnganrbilcnber dan
i a t i d a kn i a t m a n d i .m a k ah a d a t s n vtai d a kh i l a n g .s e p e r tvi x n g d i k e m u k a k a n
olehAbu Yusuldanini bertentan-lan dcnlln asalnya(pokoknva].),aitubah\\,1
t c r s e n t u h n ybaa d a ns e o r a n yga n gj u n u bo l c ha i r d a p a tn r e n s u c i k ahna d l t s n y a .
m c s k i p u ni a t i d a kn i a t .M u h a m l r a cl lt c n - g a t a k aH
n l:l i t u ( s c o r l n gj u n u by l n g
rnasukkc tlalamair) dapatmcnsucikan hadatsnyldantidakmerrLsirk air.terscbut.
akln tetapi hal ini berllr.rlnan dcnganpokoknl,a.yaitLrbahu.aair tcrsebut
rnenjadirusakkarenatclahdipcrgunakan untuk nrcnsuciklnhldarsrerseDut.
Dalamhaltayammuntsarnpaipadakeduasiku.ntcrekamengqiyaskannvl
membasuhkeduatangan.Mcreka tidak mengqiyask.rn mengusnpdua sepatu
sampaikeduamatakaki padar.nentbasuh kaki sampaikcduamatakaki telscbu(.
sedangklnkeduanyasana sekalitidakberbeda. Sesungguhnvaahli haditslcbih
baik dalamnempcrgunakancliyasdaripadamerekascbagaimana pula nrercka
(ahli hadit:;)lebihbaik dalarnntemahaminash.
Kasus1'anrntenghcranklnadalahbahu'l merckamentqiy:Lskan orang
lnu nrintlenganorangkafir dalarr pe-ltksantlnqishashatasj i\\'l r:liinhartanyii.
dan merekatidak mcngcliyaskan seclrang hanrbayant rnu'nrindelgan orlng
vang merdekadalampelaksanaan qishashatashartanya.Merekarnenjaclikan

210 - I'lamul Muwaqi'in


l|z "'Pluetrad n{nfl

'rnlrrc\\t':l.rJqr,\uiu1J\r]rl lpld iuc,( url.


1rq enp l.n:tul uu)prLllc,{uaLtt
riln.ressrlrl;-ur:,( prqcrp uilluu urluprqurJul l{rJirlr)ir:rur lrqr:q qr;11rcltur,'l ntt
qoluoa-rloluor rrrq lnqJs.rirt1r1r;ur;iur,i n,i.r.r urp slirb runS;-uatil.tt;clq..'1i'
rur:lrcdunsrpqrlat 3Lrr,{n{.r.t urp sr,irb-sr:,irbrprd lndrp:a1iuc.i ut;iur1u:l r..d
u r l s r l a l u a r u I n l u r l r l r n J i \ u n ) l I u p r l l n q J s - r l tl l o l u o J - t l o l u o Ju , { u u r ) r ) n L L r a ) i r f
pns)r!{ \rtuucl irnr,( ni,c.t tclrtuacl ulp st:,itbrluniiurtl l.nci qalo ullllttutrltp
iuli s n , { rb u l ; - r r r l r r r l r c d r r ; u l i u l r r r L l o l u o f r d r . r J q J q u n l - ' r{r u a O
'r,{51 ulrtlqlaci rpefu:LLr
1l:pryiur,i rrr-'rpoqr:duclrlrrl.rJduJ(rr qrlrur il)Ji.ru.i
u{u1r1cqa.-lA\S qcllV qJIo urIIlrq,rJ(irll t1l1c1iur,( qrurlIL{ urp nltllllstlLll
uu{m[]irtu LlllJt l)a.raLLrulyitn:prg .tclill.:ls
llllJal-ln1Jq;ut:,{Lnt:unsr1wl lttpr:
;-ur,(iur.ro iurro urlrr|r1sr;ru111nlun c,{urtclrttt:lrt.-::-
ru:.ru1ultlatl;-Lrn;-;-trt:trrur
Iurl urulup uurq urp u.ttI rpcd epu iiur,i urr:prqrcd ur)n]lrlJLLI \lrPI.
rr61r;r(uqnliiunsrsJ,'!\S LlullV ur:1;-Lrpa.-'iu.flru.r \^u,ilbut:11r;-;-irturutr;1.r.t:1i
r r L r r su , i u l n p r l r : i r r 1 1r l r f r 1 r : n r : 1 r ' n p r 1; i L t t : 1 i t ' p r t q t ' ] . t rt:tqn i t t . r pt l u l i ' t p I r r f i :
lrirq-racl3uu,i lcpnq rulq r.\\rpq t)e.taLullclcplr:rclut:;-u:rptr;;-ut:1uc1rrq rin i tLrl
rurq.llp(nqr-rJs)01191 rrnpe1iLll].i lcpn q i urPJs tucqi I P (\^nnr.rJs ) (X)I r,{ur;-rr -
c r u t : t . t : ci rlt l , i 1 r p n c 1u n c l t l s ; t t t' tt t t n 1i t t t : i 1 r 1 n q t t n ; l t t r pt t t t t : it l t l r p n q ; - t t l . t o . . s
:rn;r1ctr;-uaur r;-ni t;1rrc11 ntr uundLuaradculq ltqLul;-uaturt ltltJ.lttl IlqLtllrta
1rpr1 r:,iul1.lr11:Lrllrlr:iuertt iuu,{ t:11-trttrlrtlrpurcl uliuap urul.lrl.t:q tut 1t'pi
'urndLuarrdquunqLrrelrrual?-'llluunqrp r)ul I)rl iuuol5 :ut;1r1t;-uaLtt t-'\.-',,rrl\
'orrrlr)a{ prq rLttlupuriur:nlal rpcclr.rrpr1c-rrtLIlnrnuJtu tt)lrlJs qrqJI qrlrt:
qrllv rsr5^rp rlrqr:tl rnp uu;-urp ut;1c1tll\tp ;-ul,{ qrprqt lrtl Lul)lllPLlllLl.rl:--
iut-rocs rr13uu.rnlt\ ul)Il uu)irrs 'urut . nur ;-ur:,i1n1rtqLrre11 ) r,irttttnI ut:tt:rrr.tr,u..:;
c p l d u n p l r s J q q r q a I r , i u r l . r t q L u l l r p r J u I ; l r c ' i q ? l l V q n s n L Uu r ] l t t L t t l ( r ti l . .
tlz "'etuBllad n{ng

upds{8un nredas'urel csEqBquESuepIlueSrpteleqsu€Eleq


.,rlDlloltDLlqns,,
elnd uelqeloqtputp IsredEspqeqrtiadas'qErVEspqequlelesu€8uapuE.lno
-lv l?Jcquau uc{qaloqueu e8n[ p{alau 'rul ruEJBtuas se,(rbue?uao
'J,,11S
r{EIIVqalo uqspeqrp qelele,{u€uaqas8ue,{e,{uure1
8ue.{uea-uap
npnsasutllSunqeS8uaur qslatn{araurrursrC tnqas:atIeq ue8uapueue,^EIreq
3ue,{ rlen:a1 su,{rbuc1n1un1 Bpe leprt uep '(tDsas)1r1eqSuryed8ue,{sr.rrt,
ueledruaruqn333unsru1 efuurel 3ue,{ueBuapnles3uu,(zpe;ElB:elueusrypaqrp
rudupuep e,{upnsleu rueqedrp'u4n13uesraq3ue.{qalo rnqeta{rp3ue.{urel
zpEJelueleunAladueureuerp{qBIrupulu ue1:n3n33ueur plelour 'EFu{rlEqaS
'nlr zpeJelueBuapqrlru p?Ie uelzuzsllulauelaletu uop'eu{Blu eduetElcns
uulednrsure,{ueq3ue,{'e,{uluurnqula{rpr{trprlrle{aseues 3ue,{zpc;c1uea-u:p
r,{uzpe;e1u?{}er[{sualu elaratr: E^\qeq qelepe ua4ueraq8uaur3ue1 qe:y
eseqcqesrqrypu 3ue,{3uu:o-3ue.routlpreqrsg 'r{JnI 'qary uulnq 3ue:o 'qe.ly
8uc:or:upueqeltu.rad leq ruelep..uc-qery-a1,, e,{uurltele,{srp eAnIBpV
'e{unralasuep 'ueposred
1e,{ucqepedunlnq leq uelep u,{uueepe:aqa1
ucryure,{uaurulareur uelSuepasusop urlenq:ad leq uel?p ?IaJau u?Irselt
-r.1se113uaur q€latJ,46Sq?llV qopoq3ue,{uep'rnqulaSueu3ue,{'leBurBuau
8ue,{ '(efeiuas
{r?pll) ueqelrser{?ue,{'eluiuas 3uu( ersnueurueepeleqal
ueleue,{uaruE{arary {Bpn u,{uure1 ?ue,4uelSuepesrqcq uup 3urfuesrleu
dp33u?3ueuulerehl qpllV qelouEleuresrp qe1a13ue,{ senqSuuleurq-3uu leurq
uulepaquaur einfele:aru n,{ulnluulc5 rulSueqrpe[uaurqelelassrleue,{urnpa:1
de38ue?ueru B{eleu usp qellv qelo ue{ppeqrpqula18ue,{e,{uqnqnlue8uap
urcreqSueleurqnlnq uuleure,{uaup{er34 {epu e,{uure13ue,{ uulSuepas
lcru uduetqestpefuaue,{unlesqelusBla:au tnrnuahJrrnurure,{el uepnqpn.n
lcq uelep Iuedas^ q?llV rla1o ue1?unqeirp qe1a1 3uu,{ nlensas ue{epequiatx
Br{araue,{u{rleqaS (slleu) slepeq ueqSuelrq8uaru lepueq p:lrtel lnqasl3l
qnqnl plo88ut? unulas^ qalo qntuasral8ue,{le uulsrfeuaureIeral4Jsrleu3uu.i
qnqnl8lo3?ueueplrns-3ue,{qnqnteloSSue cletur JldS qellV qalou?rypaqIp
qEIolselaISueAnlensesue13unqt33uaru e{araruB,rrlpqnlre( 'sefrbeun3Suad
e . r e dq a l o u p a q . r a 8 r e u e 8 u a uqr o 1 u o 3
q u N , (1 r q - 1 c qu u i u n q e S S u a d

V(IgflUflfl ONYA TYH-'IYH


NYONNSV9ONSd HOINIOJ
'i\llrrh
(Maha Suci Allah) clen ul-Adltinr" (Allah Mahl r\lung). dan
s c n r a c a m n \ ' 1br a j k d a l a n b a h a s a A l l b n t m p u n b l ) t l s u l ) e r s i . S e m u a i n i
l)reluilakan pcndilpat dan c1i1'as yarrg lialak bcnar. I)c'ndlpatvant benar adalah
m e n g i k u l i l a l a d z - l a l a c l zy a n g t c l a h d i t e n t u k a r ld a l a n r b L : r i h l d l h . S c t l r r n g k a n
d a l a r r h l i t r a n s l k s i d a n n r u - a n r l l l l r . ) , a n . cd i i k u t i a c l l l a h n a k s u d n v a , d a n
n r a k s u c i n _a" -daa l a hd e n g l n b a h a s aa p r p u n : k a r c n aA l l a h d a n I l i r s u l N 1 a t i d a k
t D e l s ) , a r i l t k i l n( n l e n c n t u k a n b
) a g i k i t a c l e n i : a nl a f a c l z( b a h a s a l e r t e n t l lv a n g
t i d a k b o l e h . k i t al a n g g a r .
I'cn-tgrma q i l a s . j u t a m c n g t a b u n . l k u ns e s u l l l uv a n - gt e l a hj e l a sd i b c d l k l n
o l e h r \ l l r h c l a l a nhr a l k e s , r j i b a nn r o n b c r i k a nn a l l i a hd u n t c r r p a t r i n l l a l k e p a t l a
i s t c r i ) , a n g d i t a l a k h a ' i n ( c e r a i t i g a . ld a n r n c n y a m a k a n n y isi e p c r t i i s t e | i . d a n
merckr rncnlbe(litkrnscsuutllyiulg tclah disarrakan olclt Allllt dtn Rasul Nya
mcngenai kedudukan scorang isteri )'an-gdicL-raiciantnasih dllalr rnasaidclah
dcng:rnistcri 1,rngditingital nrati sLumirrva.scbtsaintanaAllah S\VT bellirnran:
".langunluh konru kt,luurkattntcrckt du ri nrntult nc rt'kadort.jurtgttttlultntc tt,ku
( t l ii z j r t l l r t) k c ! t u t t - ( A t h T h a l a c l :I ) r l a n p c r i n t a hR a s u l u l l a hS A W b a g i u a n i t a
y a n g d i t i n g g a l r n a t i s u i l m i n ) , as u p a y a t e t r p d i r u m a h n l ' a s r n r l ) t i d a t t n : r
ketentuannya.
C o n t o h c o n t o h l l i n a d a l a h b a h u ' a m c r e k a m e n y a m a k a nh u k u n t l i r
k c n c i n g b a 1 , il a k i - l a k i d a n b a v i p e r e n p u a n v l n g n t a s i h m e n y u s u i .M c n u n r t
mcrcka keduanyaharus dicuci. scdanqkanAllah tclah mcrrbedakan keduanl,a.
S e b a l i k n y a .r r e t e k a n r e n b c d a k a nc l L n h a l y a n { t t e l a l t d i s a m l k a n h u k L r n t n v a
o l eh A l l a h c l a n R l s u l N v a . r , a i t u i u l t a r a u r u t a n a n g g o t a t l l b u h , r - a r l gh i i ru s
dibcrsihkan pada saat beru udhu dengan urutitn rukun-rukun shitlitt. Mcrcka
mer.vl-jibkanL[utan rukun-rukun shalat.scdilr]gkanurutan al)-ggotlltLlbuitdulanl
b e r l ' u d h L rt i d a k r ) r ! - r c k ar v a j i b k a n . s e d a n g k a na n t a r a k e d u a n v a t i d a k a d a
p e r b e d a a n n ysaa m l s c k l l i . b a i k d a l r m n r r k n l n y t n r a u l . r udna l a n tt c k s n 1 , aN. a b i
SA\\r scndiri adalahoranl yang utcnjclaskannvaberdasarklrnperintahdari .,\llah
S W T . b a i k p c r i n t a h r r a u p u n l a r r n - r a n - N y a .d a n b e l i a u p u n l i d a k p c r n a h
s c k r l i p u n b c l r i u d h u k e c u a l i s e s r : l i d c n g t n u r L r t a ny a u g t c l t h c l i t c n t u k t n .
s c b a g a i r n x nb l e l i a u n r e l a k s a n a k t ns l l a l t t s c s u a iu L u t a n n v a( r u k u n r u k u n r - r ))'
sepanjangh idLrpbeliau.
Meleka nrcnggubun-qkan \csuatu vallg telah dipisahkanoleh Allah .lahn)
hal rnen-rhilrngkankotofln densan nrenghilanlkan najis.N,lerekancnl,arnakan
keduanva bahrva kcclulnva menjadi sah tanpt niat. Sebaliknva nrereka
rircmbctlakanartara kcduanl'a dalarl u.udhu dan tavlrnmun scdang kctlul hll
i n i t e l l h d i s a n r a k a no l c h A l l a h . M e r e k a m e n s v a r l t k a nn i a t u n t u k v r n g s a t u
( d a l a n rb e r t a l , a n t t n u md) t n t i c l a kp U l r L n i a t c l a l a n tb c r s u d h u . . , \ l r s r n n r e r e k a
adalah brhu'a air dipandane tciiih bcrsih secara alanti dan dapilt rncnsLlcikan
dcn_{anscntlilinya sehinggatidlk rrcmerlukan niat. Bcrbcda dcngan dcbu. ia
t i d a l :d a p l t m e n s u c i k i l rk e c u a l ic l e n g a nn i a t . S c c i i r ra l a n t i .n t c m a n l p e r b e d a a n

211 I'lamulh{urvaqi'in
glz - '-BtuBuad nlng

'c,{ur1Ic,r\cpcd
uc{lrue:-rlplrp ciusnrlqJs 3ur,{ curnrad 3uc,i ln1rqsr.nrplrrlrllp c1rI rdr-rdr:
les-lutturaq 1r:pr1 r,{uqrpn:^as nl1e,nureurndul:sa1ucp'e,iueuarclSucrnyrq
rpufururnlr ntlc^\ N8iurrlJr-'currlrrd 8ur,{ tcloqs nt{r,\\ qrlurlnq lnqJsr.l
llrlPq:^ nt{il,r rnPsl ruclcPc,(utnlirel.rs rlus?urcr Suni(nl1c,r'qcqJs a,(Jrueq
Iupn) Irsnr urpuo:^ rilr:-r,{rb cf,urrpul:rs cururrcicq'n1e1r,{uurruurqlrpriar
ur:rynfunuaur qlpnsrfesn1r1r:qlryru 'sr1al'iucr( qruun:-uepr,\uuriua,na1a,{u:.r
urclJ)^ ntrns::^r?pr1ept1rursr'{rbrurl:p rp undrls:11 qnqnslrlrll\ nl\jrl,\r-'p.n
ucSuap rpeq.req rr r:ryLu'urry iuri p1r:qsn11e.rn1re,t tlncl uu.tndura.- ;-uc,{nlyr r.
e1 lnseurcurncluras 8ur,i nt1c,nurp nnlJI er 'icqse lelpqsurJup ;-uuprsillr!
rprfuaruu,{rgclcqs cfiurrlcs'crundurrsryprySur:i nl)c,\\ J) lnseur eurndur:-
;-ue,{nlry,tr rlcp .runllr{qrlJ} lr ;qnqnsnluqs ulln{rleur cr lws rprcl r tqr-
qcJcpcrur It;q rnpe) rrua;-ualurlcia[r ulr]prqurJ4 l,'(ur:npa1 ur-'1--lur--iu:t;
sclaf ucp (.rruaq)qrqpqsiur,{ qr:uuns'nlr crltuaut.s qcs uiutrllqs llrrL:
'Irlll|l ntPs^ rPqselelEqsuer{Ercs^lelJu.r qc1al3ue:oasas ur)p'ull?uaqial r]cqelrri:
rlrf uc13urpc.- '1r1cq r'(utu1r:qs r)lcru trrlri nlrr-rlnqnstrlcqs ur)uurslll:r::
q r 1 a 1d u u : o a . ^ ausE p ' 1 q r e t r i r q c t r u r c 1 r 1 : u l > l l l l i u a r u r ) J r e L u r { l u u r .
1n:nuaLu e,{uunlnq uurcsirru,{ Ilrq pnp rrcluc uolcpequeu ollJ.rJtrl\l

alul qelc\^rlrLrrBlrprBuaqchiSurrp iur,i 1nt1a.-.r:r1 :^r,{rbpnpr) pirtur rp ruf !:


3ur,{ sc,{rb 'ucr{rur.p e1r1 urlSunLu1lpr13uu{ ntnnsJ:^ qplcpr qr-"qrs r iirrr.
dr1a1ueiucp urnlnq e,(u3ue1rq urp 'ucrlnuJI n1rc,{'rpc dc111r.'(uqoqas ruu.ri
'ullrpuruttp uriurp iur:1rqtr:dr:p SurI iuu,{ stfuu tp:1rpr; ur;nrru::.
1r:prl )rdttnrl
r':uo.rc1 srfuur,tqcq nln{'ucliur:a1 nyalaulqulatr,{u:r.^rprprd 3ue,{nlrn...-
rrp\s^rlJfuJlu D.{urlluaqas rurulr'lp:qr:.1:r.1r1;un:o uriuep rpaq:aqrurIuqLi:
'srftluer e{rl uu{nry1rpurliunur qllJtJ\ r--.:
Irpr} trlcqs ruarrrl rrcr'{rpurrurp
rpufuaur lr ui.r-urq:suf,)trllrqsrpIntun qplpprlurrlsnu iuuroase{uuelrpuru:::
r : , t q u qu e l e t e i u a u ru c i u a p l n q a \ i a t u r r p a q : a d u c l s l l a l u a r up ) r . r : -
u r r p n u r J ). s r l l ur l t r f u a r n
u t r l u rr ? ) t u r' u r e 13 u r , { : r ru r r l l p a l ) n s r r Lrl i L r p ; - -
l e n l x l u l { r p u c r l r r pr r 1 c 18 u e . r oe l r f u r p ' s r f u ur p r f u a u rr y r p r tn l r i r r ] r \ i :
' u r r 1i u n ( r n n r r - " l Jr :l p
I n \ r u r n , { u r p u r :rtur rn l r : u l r l r l l n : u r pr u r l \ n r :i r . :- }
u 1 r 1: u r l e t e i u a u re ) a r e t y q r l l v q J I o u c l S u n q r i r p q c 1 . ri1u c i c . ( L r .- - - :
I l r qu r ) { r p f , q u r a eu ) e r a L uu t t p n u e l ' u P l l t u e ) P U a I T In t r q n q n lr n f J \ r : . ; :
3uepucuaurrleral^l qnllv qnsnu uelcdnraru;-un,i. rrgrl ducroqnqnrL:.:-:r
qBIIVrlrr$ uelcdnrau iue,{ urulnru Sue.loqnqnl urleurr:,{ucru c1rrr11
-:' :
.rcp:r1:rs e,{ur:quelrdn.rau8ur,,{qc1tu1ciurunl:rqrsIuada:-5-rftru ah-'lJt i':; .: !:
' l n r uu r ; u : p r u u J \ r f i
)rl\1 n I I l l . l l l ^ J lrtu u t - " ; u , rur r
t : l t . 1 n \ r1l \1 .
1 1 ' : '-.:2
uulr'r'ur;.rolo1 ueSuaprpoqjJq'rulJr crrJasirr ur;uap urliuelrqrp rrcir: . -zi
r,ne:apur 3ur,{r:a1lurnlBnses qplur)lnqsllru qrqas:rurrpreler:s eiuur:tr--:.:a
p : d r p> 1 c p 1 r t1 1 J1 1 rn: l l r r r ' . t [ r - ' ut r : ) r J r t ' u , r ul rr ] r lu r - ' l r pr r r - ' 1 ; u " r ' . r- irl
-urliurlrq;-uaurtedeprrc ruuurrp'uc.ro1o1 ucliuclrqiucru Irq urlf;n j.-s u
Jikadikatakan:Akan tetapiia telahmasukke dalamwaktu),angterlarang
untuk melaksanakan shaiat,yaitu waktu terbitnyamatahari,sedangkanpada
saatshalatasharia tidakmasukke dalamwaktuyangterlarangketikamaghrib?
Maka jawabannyaadalah:Ini merupakanperbedaanyan-ttidak benar
(rusak):Waktuitu bukanlahwaktuyangterlaranguntukmenvempumakan shalat
yangseharusnya dilaksanakan
padawaktunya,akantetapiwaktuitu merupakan
waktuyangtelahdiperintahkan untukmenyempurnakan shalatnyasesuaidengan
nash dari Shahib asy-Stara' (PembuatSyari'at) yang menyarakan:"Mal.z
lrcndaklahia men.vernpuntakan ", meskipunsaatitu mempakanwaktu
shctlalrl.ra
yangtel'laranguntuk melaksanakanshalatsunnat.Olehkarenaitujelaslahbahwa
timbangan(miadn)yangbenarselalusejalandengansunnahyangbenar(sftalih)
pula.SemogaAllah memberipetunjukkepadakita.

216 - I'lamul Muwagi'rrr


/IZ - "'etuBUad n{ng

3ue.{crelur uelSulqnq3uaurulor:ru Suepas,8,{uenpelE.loluetre]iepequtaur


qe1a1 1e,ue,{suepsc,(rbeueu ue13unqn3?uau e{alatu rur snsc{ ueluC
'ue{nlelrp qeloq
{uprl ?ue,{uepruens qelorqnuadrpsn:eq3ue,{nlcnsasu:elue
ue{epaquau qplatlB,up,{seueu 3ue,{'1esn.r3urled3ue.,{se,{rbueledn:au
8ue,{ 'e,{usnralesuep e,{u1eue-r1eue re,{erquaruleprl nute u,{ur1ne38uoru
{Eprl urp qe{Jeu uE{r:aquou lepq'1e33ur1tedrualuelr:aqruaur)Epn ruBns
e,{udns1e:e,{s epedc,{uurulup a1 lnstu rralsreuuur3uc.,(le-te,{s qclrfeq-rBnqrp
u,{u1nlue1ag turaceluruau ledepIBprtuelsl rselt;ur'und lrpas uc)]cdEpuaru
unleq ualst Suepasuele33ur1alI Jeqeu qrunlJsuup z,{uualsrsell,uglrr{sl Br
e,{usnreqes 3ue,{eduueleueslularueyese,{uueiuapueiunqnqraqcr uerpnrual
ruens ucBunSSuel rprfu:ur3ue,{cdc rqnuadlalqrla1u,{utDpullJS .ucBunqnqreq
t u n l c q e sn 1 r u e l e S S u r t r a l apI u a r u { r u l e J B } u r r u J r llru d u p r . r a l s r s r ? u q
eleru 'e,{u:eqeru uep urq.rrpntes1e33urya1 e1rI mdrurs,tnqasls}tr::e,{s e,{ucpe
{Bprl BuarErIe,{uenpalu.rBtu? rp nlps rJi?lns r8eq sntnd rpefuau:1rpr1nlr 1eq
eleur'SuepuedrprIBue{cprt uBpf,nl etluE,\\efuuurle,{ua1upudrde1ale,(eqas
uupBpnru'{rluEJqrlsnrtq rJJlsruL}luJrs rrullt:fi{srpE,{urepucas :ueryle8uaru
uSnfela::11irur 1c:u,{s epedreducseuepad 3ut,r.uup 1e33urpa13uu,{ nlensas
eue1416tur 1e:e,{s cpedtcdcp.rat 3uu,{pnsryurcpedredrucsetueped?ue,{tc:r,{s
upudz,{u1n1un pnsleurrpSuuf ede'uerlruap e{rf tqnuadrpqelrlseurn1r1e:cfs
eleur edn:as3uu,{:cqeurs?lcueqeqtrtpln}?lepule luduralrpurlqerasrp1eprl
nclpue{Jnpl8rp(ur,\\B{sEur)lnqpuruBIueqLUeuI ur1lf,le,{slpqelatc1r1:e1r1:aq
eleraru p,rqpq nlla,{ 'Eruun 8ue,{sc,{rbqp{qpq'ru:nu se,{rbur::11e3?uruau
erlaJeur u€p'(Jrqtcq)rsueqlepn 8ue,{tc.rr,(sqplepeur pl?tu.(, qrllu-qrllueur
'e,{uqtrurn;nulr e,{urra?aurr11p
I€pq uep e(ulqelruaru 1epr1e,(udnsn{?le
c,{unuensqelouelrenJaIrp{ppn p.{Ddns uBtIlple,{srp r:a1srSuetoaseyrl
:uelelziuarur,r;e,{5uzp rIrlcW'rIuucH quqzpe;,^q .e,{uurel
3ur,( 1e;u,(s-lt;re,{s ue>{rtcqlcdruau Ipprl [{alaur rdc1a1 lnqasral1e:e,{s1e-re,{s
uerScqas uclrleqradruau3ucperya1 :-e.,(rb runf,Suadnred .tBlc{sre3eqtaqsclu
Suuqutras lepo 3ue{ ucrluqtadepedledep:a1cSnf se,{rbuc3ue1uapa.1

T{IVT
CNVA IVUYAS VdNVJ JYUYAS
NYIOVflgS SVJV NYIIVHUSd
satudcnganyanglainnya.Scmcntarr.Nabi SAW tclahrrcnjadikanperrenuhan
atasseluruhsyaratniklh ylnr rrembuathalalnylwanitabaginyasebrL;1ni scrLr;rLtr
yanglcbih utamadariprda mernenuhiselurulrs1'aratsvaratnvasecaramutlak.
sedangkanmcrcka tidak mcnjadikannvademikian tanpakeseluruhansy'arat
tersebutdan si isteri ntenjadilebih berhakklrenl tidak terpenuhinvasylrat-
syarattersebut.Kcmuclianmcrckarlenjadikanrrcrncnuhisvaratseoranc\\rakif
yang bcrtcntangan denganrnrksud Pr:irrDirat 5r'r.rrinl, sepertimeninggalklrn
nikahatausliuat sl)alatdi tcrnpalyans nranashxlatitu disyaratkandi tenpal
te|sebut.rneskipuntclrpntitu cumasatu-slitur)'ldandi sampintnyaadamcsjid
vanglcbih besardrn.jamaah kaunrMuslimin,scnrcntara itu Pcnbrut Stwri al
tchh menghilangkrnsllrlt ini clalarnhal nadzar1'angnerupakanpendekatan
n r u m id a n k e l a a t a n
k e p a d aA l l a h ,s e h i n r g ab a g i n y at i d a kd i t e n t u k a tne t r p a t
shalatuntuk orangyangbcrnadzaritu kecualitiga n)csjid. Sedangkan seotang
yangbernadzar disyrratkanuntukmenentukan nadzrintl,l.ltrlu PtntbuutSyuri'ttt
membatalkannya k a r c n l k c u t a r n a a ns e s u a t us c l l i n n l ' a r t a u y l n g s i l n r a
dengannl,a. Jadi bagaimanas),rrrl seorangu,akif di rnanayanu lainnyalcbih
utamadaripadanya danIcbihdicintaiolehAllah danliasLrl-N1,a nrenjlclisesuatu
yang lvqrb dipenuhi'?I)enentuan shalatdi tcmpattcrtentuyang ticlakclicintri
olch Pen tutt Srnrr'rz bukanlahpcntlckltln kcpada-N1,a, dan sesuttuyang
bukanpendekatan kepada-Nvatidak rvajibdipenuhidalamnadzar,dan tidak
benarpula disyaratkrnnya di dalamsakaf.

Apakah Svarat Seorang Wakif Mutlak (Wajib) Diperhatikan


(Dilaksanakan)
f)alamkasuslain,jikaditanyakan:Seoran-r rvakil' (pcnrbcriwakal)tidak
rnengelualkan h a r t a n ) ak c c u l l i u n t u k s u a t u m a k s u dt c r t e n t u .s ! ' h i n g s a
dihaluskanmengikutiapavangtelahditcntukannl'ldalanrpcru'akafan itu scsuai
denganrnaksudtadi clanseorangyang bernadzlirbcrntaksudntcrrberikan
s u m b a n g a ns .c d a n -sl u m b a n g l ni [ u s a n t as u j am c s k i p u nt i d a kd i l i g t n e s j i d
yangtchh discbutkan. sehinggapenentuan salahsttunl,amcrupakankelalaian.
T l n g g a p : r na t a s p e r s o a l a ni n i a d a l a h :P e l b e d a a ni n i s e n d i r i t e l a h
menglraruskln rrelupakanapa-apa yangtidakterlrrasuk surnbangan darisyarat-
syaratorangpernberiuakaf. dan mcrrpertimbangkansesuatuyang nremiliki
k e d e k a t l nd i d a l a m n l ' 1 s. c b a bs e o l a n gw a k i f r n c m p u n y r im a k s u du n t u k
mendckatkandiri kepadaAllah sehinggaber-tctqurrublnya si ,'r'lkif dclgan
wakafnyasarnadengania ber-tarlurrubdcngannadzarnva,Karenaseseolang
yang berlkal tidak akan mcnukarkanhartanla kecualidctrganscsuatuI'ang
bermaslahat. baiklan-qsung ataupuntidak:Scseorang di dalanrhidupnyakadang-
kadangnren,ecluarkan hartanyauntuk maksud-rnlksudtertentu.btr.iknubuh
( b o l e h )a t a u p u nt i d a k ,d a n i a . j u g ak a d a n g - k a d a nmgc n g c l u l r k a n n yuan ( u k

218 I'larnulMuwaqi'in
6IZ -- "'r?ruPlradnYng

uBSuapuLuBS qplepclrqpqBscjl]d pn:-)irl/\l.,tDluDb'tlo()ii ].rDp)insl)u!.t)l IDptJ


DrD|Oru 'nltDUt0ls^ t)u)qtLtaut DdDtr. iii1r,1rg.. :Bpqp\-Jfq llulJequpp.n,{ucpuducp
s B q a qq l l J l / \ d vs q P l l n l n s r l l eu p u l ; u c , { u r l r o s j s d r r p l p d n r a u r u r I e H
uEqE{rtUad uultsutrslpletx rjJ;cs iurlnqur3urinl.{;-ulllo e,{edn:- uB)pnslrrurp
nlr LIpp 'qBIIy rplo relutJrpqrqJIullpr?rurlnqrqf,lrllllllpr,qslluau up;uapnlr?i
'8.{uucIIc;trrruour nr$qcqurIselJftp..duelhqurcur.. urposr:rdurlduupes
i, ruDlt^ltuDlnpr{DqlrlD.rq DIDlDp!J.-:nrll:q rpqt:" uliuap ,11yr^rqcg
qalo un{lrtlqrp/uu{]n;nirp qrlJl 3uB,([rr]lsJrrrelr-ip(qrqcrrpcfuau)qtupt)lDt
l r r e , { se , ( u u l l r c ' l a q r pu r p r u r t u - r c , ins , { u u r l l r q c r pr u r r u r r i c q ' u p r l t r u e p
e)rf rJns3ur.roiurlo urp qrlll rlql r,ruplodurolcI \r.{urq qeloulry{lturJIrp
rur leq ucp 'r,{uuurqf,sJ) utiulp:r:1n1 iullit r:plclrrnprutrln qrqJI rr nlrru
qcllv rprda{ :n1n,is:rq tnq:s.ralr,t11 3rn:rou,{urrpuu:g.rllllV ricp lrur{ru
nlrns rrirqcs uupuelqaloq;tdrp3Lrn,{ lnturq urledn.raurn1rul;c,{t1a1lnturq
puarc{ 'Jrucq {rpr} ;ur{ 1r:q-1cq ur1:ninSSuJurqrlrl rurr{ }|qrqrs tcqrllus
resaq uprfeqJs :ulrylllirraur tlDllnqt)turtln.!rrns uto) rnp urcur Sucloas^
' r u r B , r \ n [ - rl B
l r ] , c lJ - l un q v t r u P l n( s r l u o , { u L r.rr)n q u n ll l ] l n u a r u , J I r u r{qU I l r )
3uu,{1e.re,,(s uerydnlJu lllt Irq B)ru tr1e1iul:o-;-uc,rorduel tinl iuc,ro,Suc.rct
1n1une,{urqucltu:e{srpuzgr;1e,ruecl urpp e,iunput:tsc,nqcqurlsrlaliq

i,lrnri
qrqalucp.rcueqqrqalt.'{uuluursluleclrurur 3ur:,{c,{5i lnsl}l ucp qt11ytr.rr,(s
urlleiSuruaurucp JrIe,\\iur:ors telc,isrlnlriulrrr )inlun qruun\^-qpuun:^ unp
uelqrfe,nrpqrlat 3uc{ 1eq-1eq ur11r:iSurrr:ru ntrr,('tc.te{:^ rqnuJurJur ursn.nqe)
nlcnsnr{uepeurlSunrucucurrr:3rq'clll\ 'rsnndur;plxlrqs urplesqruunsnrll'
(qpuuns){rllPri psrnducp lcyrqsnpcciulpluruln qrq:J3ur,i qruunsnr}r qrftl,\\
3ue,{nlensasurllcfiurrr:rLu1n1un1c.rc,is mtltcln.rlruuctlrurap1cqr rrqrq nlLri
'(qc)rueu qnlru urllciiuruarrr ucp;-urfncluaru
Wpn) 1r.m{sulSurp r,{u1rL1
purn:-rul a,..c.,{N ins|u rrt]prlrllV qrlo rrulqlp iuri(,n,{uuniurp ucin:lual:aq
u n p ( q r l J n l n s r d / 1 r . r r r . l{l5n q r u r d ) , ? . r r . i {p n s l r u u c i u c P u ] r Lr \ \ r [ . r r q
8uc{ nlen:^as qpllpc nlr pq r(uqniiun:-as.. :r,{lrrpude)iul}iulu{rp r{lI plnd
turrun;3cquep'..rle-.jJs- pulls r,iurllquclnpr Irprl nrruitlltpull l.{uqn;-3rrn\:S..
: r , { u r p c d : 1 u i l r l u l c : l r pr l r f r u c u r r c i c q ' r p r t q r q r l i l l r r l l d u r l r f u r f u : r - r :
3 u u , {u r ' : 1 r ' : p uLr{1r l r u a u l r u l c l t r c ) l u r u' . . c l l t q x ( ll n l t r r r : l l r d r p u a L LLll r \ :
nrurl'u,{urrc11e33urueu nlucl ulrf uep'tllqtd nlrs ucllrdcpuaLuul?)cnLuf..
r{crx'rur 1u:c,{srqnuauraru eliur:t uelup nlucuBqul,')lrnlJiu:ur nrutl e1rf.
:e,{uepcclal ur:;r;1c1rp elrf'1c1r:;q ;-rn:.{iur:olrs l,rqrq r3r1uclniclrp 1cr:i
'cfuunllulsleleur ua;-asrlscclcr elerrr'.,t,{ucllqlcl,rrseq
qrqJluppnll lrq u.:
qellV qalorrturorpqrqJlut;pirructnqrqalqtltpc 1.,{uurel ;uef u,$quqnulit ri.r r
i?,\\BZZVqcllV BpBdall, p ullltclepuau ucllt lllprt rur ral)cpUtJ..:r:iur|r;; i
ullrtu{rp f,IrI qc11yuptdal c,{uur1t1]{epueu uL)u ntr lcq B.rqcqr.iuur.'r_.1r}-r:
lnJnuJu 3uc,{ nlrnses )nlLrn uiuutl.utnlai;-uaur qclc,iueqDr c{xLu r--i!-r:-
Bua{ qEIat3\- uc)ituepagqr11yr'rpe dl1tiuurp u|lplrpueru lcdrp;uc i l[:.=\
maksudparawakif, yaitu bahwamerekabermaksudmenenangkan diri mereka
sendirisupayateguhmelaksanakan sesuatu untukberibadahdanmeninggalkan
nikahyangmenyibukkanmerekasebagaiupayamendekatkan diri kepadaAl-
Iah denganmeninggalkannya. Maka, RasulullahSAW mengemukakan sabda
d i a t a s .d a n b e l i a u m e m b e r i t a h u k abna h w a o r a n g y a n g t i d a k m e n y u k a i
sunnahnya berartiia bukantermasukdlri golongannya (ummatnya).lni sangat
.jelas.Oleh karenaitu, bagairnanamungkin hal itu diperbolehkandengan
meninggalkan sesuatu yangtelahdisebutkan olehNabi SAW bahwaorangyang
membencinya tidaktermasukgolongannya'1 lni merupakan bagiandaripersoa-
lan yangtidak terkandungdalamsyari'at.
Pendapatyang benaryang tidak bertentangan dengansyari'at adalah
dengan menyatakan bahwa syarat wakif sesuaidenganKitab Allah SWT (Al-
Qur'an)dansesuaidengansyaratyangtelahditentukandi dalamnya,danyang
scsuaidenganKitab Allah dansyaratnya, makaitulahyangbenar.Sebaliknya,
yang bertentangan dengannya, hal itu merupakansyaratyang tidak benardan
ditolak, meskipunada 100 (seratus)syarat.Hal ini tidaklahlebih besardari
penolakankeputusanseoranghakim ketika ia menyalahihukum Allah dan
Rasul-Nya,dan demikianpula denganpenolakanfatwa dari seorangmufti.
AIlah SWT telah menjelaskantentangpenolakanwasiat dari seorangyang
menyimpang dalamwasiatnyadanorangyangberdosadi dalamnya,sedangkan
wasiatitu sendirisebenarnya dapatdilaksanakan dansahuntukseseorang yang
bukan kerabatnya, dan itu lebih luas daripadawakaf.PembuatSyari'attelah
menegaskan penolakansegalaperbuatan yangtidakpernahdiperintahkannya,
sehinggasyaratini tertolak(gugur)dengannashRasulullahSAW,dan karenanya
tidak dipcrbolehkan bagi siapapununtuk menerimanya, menganggapnya dan
membenarkannya.
Kesalahan yangmengherankan dalammasalahwakaf ini adalahbahwa
yang
syarat-syarat dikemukakan olehseorangwakifdianggapsamasepeninash
syari'at.Kami tidak bertanggung jawab atasperkataanini di hadapanAllah,
k a m i m e m o h o na m p u n a na t a s a p a y a n g d i s a m p a i k a no l e h o r a n g y a n g
mengatakannya, dankami selamanyatidak akanmenganggapnashapapunsama
dengannash-nashdari PembuatSyari'at.Jika kita berbaik sangkaterhadap
orangyangmengatakannya, barangkaliperkataannya dapatdiartikanbahwaia
seperti nash-nashPembuat Syari'at dalam hal dalalah-nya (penunjukan
h u k u m n y a ) ,p e n g k h u s u s a a
n t a s k e u m u m a n n y ad e n g a nk e k h u s u s a n n y a ,
mengartikanyang tidak terikat Qnuthlaq)pada yang terlkat (muqayyad),d,an
menggambarkansesuatuyang dapatdipahamidarinyasepertidigambarkannya
konteksnya.Sedangkanmenjadikanucapanwakif itu sepertinash-nashPembuat
Syari' dalam hal kewajibanmengikutinyadan menjadikandosaorang yang
meninggalkansebagiannya, maka hal itu tidak dapatditerimaoleh orang-or-
angyangmengetahui. Jikaketentuanseoranghakimtidaklahsamadengannash

220 - I'lamul Muwaqi'in


Irz - "'BurelJadnlng

'Iniunl}:
utlUequrJui .l_,^{S rlrllV ra-our:rSueil-upluauaq SutlBSuelnq uop.p{uuri
ntt:s3ut:( r.tt:1uu
3uci ut:t-Lrrp ;-unlnpulur3ur1tsurle qn11yunp 3uctlp i:r i
dlrlas qr:qrs:J_,\\SrlullV r.np lusuiaqullnq iur:,{ st;,{rburp n,{ et urlcc -:
-3ul,na1aiurrl ulp Lru;-rrulua;racl
rdrlaqoqrr:ue;-utur
ur:sulalir:durrlrurlq
')nlitnl'rd r13q1112;
q r 1 1 yr : i o u r : r s q e l l n l n : ^ r uL l I u U n \L l | ' p. r r : u a q
i u r , i s r , ( r br r r p l B n l ? \ u i r : :
tr\araurlnqesratulqclnsrur.-lad Lullupc \\rlltqrrrp.l.rJl:-t ucp.lr\r.\\ll.lc,i\-lr.j:..:
r . r r r l erpl a r e u u u ; - u u t u e u aqdr l : ^ c l Jul u r ) r r u i pu x n - u c CuIu I I l t l r q r pu c pt i t i . : : :
trdup qrqal1r1e,trSucroa:^ tr.Ill,{s- ur'rr)lrurpuniuap rT:ur .n,{51-1nse6 urr -:
-lV un{nq rqplp,{uaue e,{uu0nlurtJ{ rulquq .yt,r.ru,{5
lrqudulclotrp trnqu;;
izz "'errBurd n{ng

utr;nro)i Itur;tuJur snrtrqlrdurtrlnLtrJsrrBl]pr,'el ltpBdallrsujrp iuc,{ rjeurrulll


ullllcqruJ;uJtu Inlun nrulLurflnlntJ,iu:rru uiutq ;-uli ltdlpurg,nnpay
'r1r:-rurutiullel rp
uB)tsqapredrp qrsrurunLUnc.nrJa\ntr 1lq rdllr; 'lnqJ:-.r:!t rlnlriuaut
tcclupuJcl
i;-urfnpr urrl-rqasrlrlrt\ quqzpnuucp'r.r1cricqcqzprrirtnlra'rrJducliucpJS
'prturlv Lur.'url qcqzprru ln{r;uJd ur;-ur';p) rp SucqLu:1.raq a-uei tudcpuad
unp 111?p )rdrpuad nlrs qrlrs urlldnlaru rur luclups.r; ultJrueqalrlrlJpuJur
;-ut1rdiuu,( dt:;-;-uutp rur urdrlaltx eumsiur'i rtlru ul;-urp u,iurlutS;-uaru
u B p B I n L L T Jusu c p e a { e p t r d e t {) l t s l t l r p a - u r , { u r u l l t u r l u u ; l l r q t u c i u : u r
) l r t u n u l r u l r u r fu B ) u l q J q u J u r ; - u t , { s y u r r u r r l l t s l q r N q J l o u u l d r } J } l p
; - u r , { L u n y n qu r c h l a l : 1 u u i u a p } r l r d r s i u l i l c d r p u r 4 . B r u B U J ( l
:ntre.{'purrlnr.trd qclo u.Ic)nua)rp 3rre,icpaq:aqiur ( lrcfuputd
(lrduIO)| pprslltp tp tnq.:-Jf,l Lrrn]nquedqalrl rnprl rdtlr {uaruurtlrq
'rlnulls rt,r.rclcs rllqtuay
nyrirrupc1rcdrurs)lsnirf iul,i ucrutull l.:lp ulr;'nle-.iiunlrqiulru sniuq?rp
tnrp'rlntllJ\ rrilrlluar{rprdJl r,tu1cu.r:rt iurlcurq q;1o llsn.rrp iur-.,iucLLrr:uct
rurrprel ur-..1r qt,.r.r
| ;-uni3uu1.rrqsnirq rrp uulrlrrCJ .lnqesltl
Irquraiu:lurlntun
ryu:a1Surlrurqlryrur:rdrpcci::1urlurq:qrp irrc,{ulurLulf qllr:pegy ullLultltls
tr1u51qclo urldrtrrrp;-ur,( urnlnrlul:-ntndaluu)a-utlpJS )r]:^nirfirn{ urtrrtucl
mlru rtuei;uJd rr:icqasiur1.rll1lrlrrrrrcl npr:d.r1|iuiurlcurq m{qrje{uJru
.lnqJstJlue:-nlndrruritulll
1rule; iurlrurq lrlnucd ntrLu16l lrcbp rysn.trp
3ur:,{8unpullrluiad urFuap1erualiunlturq lrirurJdp.ntlururp ,tnqasJOt ljnu,rJl
Sueteurq pnfuaur:1ntunlrlnsur)csplrpnnln'iuctturqltlrLrI:dq.lo r)l lnurp;ur i
(iuln) urrq.rrpr.{ur:prlcpll uuiuuqrurp:rdurSu:p uc1n1r:1rp ntr IuH tnqasl:l
3ucpr11r1rur:drpcdrl ue;qut::"rpnlrl 'If;sni 3ur,{ urrucurl uu;-lrJpr{unlru
rulrls iun,{ Inu:at SuctcutqlrqueSuaLU DrCltlpsniiue,{ ulurlrnl (e;lcq) telru
nundiuatuur;-riJpLunInqur:Idllrrr:LrrSy pnrC rqrN lniiul rtrlurlrp lnqcs.pl
iunprl r,nqrq urlstlafrp lc,{r.ru nlx\ ulluq urnr) nlrns lrLr:a1f,urlcurq
qalo)rsn-rrpiiul( iuupll Lullrp rrt.-rn|-lV Llllluprp uuti\^ulrhp qulelSy
"^nsn1
ururclns rqrN uup)-V plll?qrqcN qJIOlrqrur:rp;-ueirunlnq ucdpteta)

NVhIIV'I|IS IflVN NYO


ONY(I IflVN IAINYNH NVdYIgIgX
dcngannilri yangsamadengantanamanyangdirusak.PendaprLt ini rnerupakan
p e n d a p ayta n gp a l i n gm a s y h u rd a l a mn a d z h l b M a l i k i . S y a f i ' i .d a nH a r n b a l i
l l m a n rA h n a d b i n H a n b a l ) .
Ketiga, Pendapatvang hanl'anrenyetu.jui.jarninanclcngannilai yang
s e n ' rtaa n p ah a r u sb c r t a n g g L rjnagw a b r n c n g c m b u l i k at ann a m a ny a n gc l i r u s l k
kepadakeadaansemula.Pendapat ini sepertiyangdiambilolehNabi DaudAS
dan parl perrgikutnya.
K e c n r p a t , P e n d a p ayt a n g m e n g a t a k a nb a h r v ak e r u s a k u ni t u t i d a k
m e n g h r r u s k alnd e n l a l l m i n a n s c k e t i k aD . a n k e u a j i b a ny a n g d i b e b a n k a n
k c p l r l ap e r n i l i l t e n a k b r r k a nt e r l c t a kp l d i r t a n l n a n v r n g d i r u s a ks. c h i n g g a
d r p a tc l i g a n t in i l : r i n v at l a nt i d a kn e s t i d e n g a nn i l a i y a n gs a m a .P e n d a p ai nt i
r i i u n u ot l c hn r a d z h afbl a n a l i( A b u l l a n i l a h ) .
K ( - t c t x p a nh u k u m 1 ' a n gt e l a h d i a n b i l o l e h N a b i S u l a i m a nA S i n i
d i p a n c h n l_crb i hm e n d e k a t i r r b a n g a n
i k e a d i l a nd) a nq i y a s .R a s u l u l l aS
hAW
pernahnrcnetapklnhukum yang dibcbankankepacla penjagayangbeltugasdi
rvaktusiang.Sehing-ta kahupLrntanamanylng dirusakolehbinatangitu teriadi
padawaktu rnalam,maka tetaphal itu dibebankankepadapernilik binatang
ternlk tersebut. Olehkarenai1u.mrka dianggapsahmenetapkan hukumdengan
m e m b e r i k ajna m i n a nu n t u k m e n g e r n b a l i k at a n n a m a ny a n g d i r u s a kk e p a d a
keadaansemula.Dandianggapsahjugamellndaskanhukumkepadanashyang
tclahdisebutkan scbelurnnya (keputusan Nabi DaudAS). Qiyas yangdianggap
kebenaran dallm menetapkan adanyajamjnan untukmcnggantinya denganJenis
tanamanyangsama.Scrtadianggapsehjugamenetapkan hukum berdasarkan
nashkitab Alhh scpcrtiyan-cditLlniukkan oleh Nabi SulaimanAS. Karenahal
itu dian-egap sah.mlka hal itu dianggapmcndckatikebenaran.

224 - I'lamul Murvaqi'rn


'-PurBlrrd nlnfl
szz -

uB rnO-lV urelBplcdrp:aliuc,{ urlrunlnquncllpy iucpadun;-uap qnunqrpsn:rq


B)eur ';urro qrlo uuln)rlrp n1r uelcqc[a1 clrqr;de rdc1a1
liri(ucq lf,nqladcrp
qplel8uu,{r1r:dasururnlnq rrualrp snjrq rrp c)cul'3uuro nlusr,{urq lnqas:el
ur;1rqrle1 ur1nry1aru 8ur,ir,iunpur:s r)cru 'qnunqrpInlun e,iuue1qrfu,raLu unp
unrlrllruJurnlr q,(ur1n1l)r1.. :ue)sf;lefiplrduraa>1 iuc,l lc,{r.ru unrlnq
',,iurped uuiuap
lr.i;uadrp snlpqrrp u)trLu'{uprl
c1r1 tnnq.rad llrp qclal;-ur.{ ruadJsueypull uniuap lepurlrp snicq rrp elurn
'ur:lrprur:rrr n1rc,{ue1n1 r,{ulrpueeg.. :tcdcpuad:eq r,{ue8qa1 i-ur,{y:{r.nl: rue;rp
ppuqv ucruI iurp;d uuiuap u,(u.raqa1 1:;-iuadrpsl]rcqtnqJsrel;uuo c^\q?q
l?dcpuedrJq (r,{uutrl;uri tr,(c^\uurplrp)pNurqyrulrul ucpqp1rupH nqV uEurl
ur:1iur:pa51r:prtnrlc (urltltruaur;-trlr()urr;1tp;'uu,t llnleltlult urtlPsrulJd ep3
pduct r,{utrnqiedrp;'ul,{ urlepurt rpadaseurcs3uu,(uclcpurt rrr,:1sn.rcq;-uaur
(u,{utp,{c,\\ri nllrsql?F'}s urlnp) peLUqVuprul uep r.rlr;,{gureuy 'Iricl^{ rucul
B ) r r u ' r t B u r c d r u eus r n u r r u t P u r I c L Uu a q u J r r )l r p r t ' n t e qu c i u a pr ( u l l e d a > l
'rrB 'r,iu-n:lcqruaru
ln)n[rf,ur uclcp aI c,(uur]Jrdulalaur ruadasnlr ruJdesuclnq
n1rr,(u1rnq:atfip ;-ue,{unleqr:[a1 p)rI Errrp:- 8uui uclrqr:LlI uriuJp Irpurlrp
)rpu urp lrleur jcrurqll unururJLrr urp qrurz.lJqrlredis qr11yIurl urrytJuJd
ur:irrapuelrc){,rJq ;uc,{ uc\urrrcqrpiup{ uctl]nqrcdIusr,lu al nyruelenqrad r1r1
'iriupnqrrdrp iur:,{ urlrqri:r1 uuiucp crucssnrrq n}r uulcqcbl uf:{n{clJru
3rre,{Srrc.lo rpcclel ulllclurrtrp sn:uq;.ue,irnlirpurt qcludc'BtueUad
:nlrr,i'urriurtracl (r;rt) t' rprr Jnqrsrllurqrlrslrrul?d
ldc1r,(uaurulr1c61uulr?ru]oq.1) rRlp'epuaqrpcqt,nrl-nrnri'lrq (r;u) t ue;urp
;ur,{ (uf,trqoIJI),r,irilrfturlxprlsrqsrbusiuaputlln]).rJq
uutn;).rJq rul IrFl

EIIVHVfIO CNVA
ONYUOVOYdsv rYnflUgd VIO
ONVA N\TXV(NII NVONS( VIAIVS
SNUVH IVHVfNgd ONYUOES
VOVdEX NIVYVNSYI( ONVA
fiINXTIH NVYVONII HV) VdV
dln lrilral (tirrbangankeadilan)cenderung
menerapkan yangpertama
ketetapan
yaitu dihukunrdenganhukumansepcrti yang dia perbuat.Berkenaandengan
hal tersebutdalamhaditstelahdijelaskanbahwaNabi SAW memukulkepala
orang Yahudidengandua batu karenaorang Yahudi tersebuttelah melaku-
kannyakcpadaseorangpembantu.Dan tindakantersebuttidak mematikan,
karenrtidakmenepatiperjanjian,sebabseandainya beliaumenepatiperjanjian.
nlakaorangtersebutharusdipenggallehernya.Dalamsalahsatuhaditsmarfu'
dijelaskan:"Burattgsiapa 1'utgnrernbaka4 rnakakani akan ntembakarnya,
datt l:arattg siapu tang nrcnenggelantkart,nnku kemi akan menenggelam-
kannt'a" Dalamsalahsatuhaditsdijelaskan:"Tidak ada qishushkecualidengan
pedang".
ImamAhmadberkata:"Sanadhaditstersebutdianggapkurangkuat,dan
s a n a dy a n g k u a t a d a l a hs a n a dy a n g b c r s u m b e rd a r i p a r a s a h a b a ty a n g
menjelaskan bahwaRasuluilahSAW telahmemutuskan hukumansesuaidengan
kejahatanyang diperbuat.Al-Qur'an, As-Sunnah,qiyas,dan pendapatpara
sahabrttelahmenyepakatikeputusantersebut.Sebabvang namanyaqishash
itu mcnuntutadanvatindakanyang sama.

Jaminan Dalam Harta Benda yang Dirusak


Masalahyangkedua berkaitandengankerusakan padahartabenda.Jika
kerusakanitu menimpahartabendayang dihormatisepertimenimpahewan
dan hirmbasahaya.maka tidak boleh dilakukantindakanyang samadengan
caramcrusakhartabendanya.Seandainyahal itu tidak berkaitandenganmasalah
yang dihormatisepertipakaianyang disobekdan perkakasyang dipecahkan,
mrka menurutpendapatyangrnasyhurtidak bolehmerusaksepertiyangtelah
dirusakolehpelakukejahatanlersebut,tetapidigantidenganhargaataubarang
yangsama.Sedangkan berdasarkan qiyas,harusdilakukantindakanyangsama
dengan perbuatanyang telah diperbuat olch pelaku kejahatan,sehingga
pakaiannya harusdirobek danperkakasnya harusdipecahkan sepertiyangtelah
dia perbuatkepadaoranglain,jika keduaha a bendatersebutdianggapsama.
Tindakantersebutdianggapadil, dan tidak ada sumberhukum berupanash,
qiyas.dan ijma yang mendukur,gpendapatorangyang melarangmelakukan
tindakanyang samasepertiyang telahdiperbuatoleh pelakunya.Karenahal
i n i b u k a n m e r u p a k a ns e s u a t uk e h o r m a t a n y a n g a d a k a i t a n n y ad e n g a n
p e n e g a k k a nh a k A l l a h . K e h o r m a t a nh a r t a b e n d ai t u t i d a k s a m a d e n g a n
kehormatan jirva dan anggotatubuh.Seandainya Allah membolehkanuntuk
merusakanggotatubuhpelakukejahatansepertiyang telahdia perbuatterhadap
anggotatubuh orang lain. maka sangatdimungkinkanuntuk merusakharta
bcndapelakukejahatansepertiyang telahdia perbuatterhadaphartabenda
oranglain. Hai ini dilakukansemata-mata dalamrangkamengimbangikerusakan

226 - I'lanrul Muwaqi'in


'"8ruBUad nlng
LZZ -

{nlun u"nfnl ue8uepppuepuptunlnqp,{uup{qr[E^\rp ueBuapueg.ueqnsnu:ad


u e l S u e l r q 8 u e t uu e n [ n 1u e ? u a pq s e q s r bu c u r n l n q u e l l e , u e X s u a u J A A S
qtlllV u?{eues{Blrp tntpd uep etuplnqrqalqnet yrqleq3ue,{3ue:oasas epuaq
eyeq qeleseurue?uape,{uuelrelepr 8ue,{uerunlnq uespJeq eleu ,ueIeuEslplrp
sn:pqqprnurad€qu6 3ue1 qellv :1eque8uape{uue1m1epe3ue{ epuaquyrq
qeyeseur ue8uepe,{uuelrelepe?uz,{ueurnlnq ueseluqe,4urcpupes .ul?)eupslpllp
1 n 1 e du r p { r u e l n q r q a l q n e I S u r p u e d r p( e ? e t : c 1 r) r : n q s . e u8 u e , {u r r l s n u r
3ue:o eyeq depeq-ratuereleqruad uzlnqulaur 3ue,( 8ue:o cl,rpqle)pquau
E{€tu 'ur)iqaloqradlpnlr uElguerq{8uadlnsun lcdnp:a1e,{uruulnprp 3uu,{
unxllsnu urnul ledeprp3ue,((8ue:aduusedurer) qeulrueq8BrruqJclcqrxatu
z,(urepuzag 'uerxrleqza{uep uelequfarln1e1addepeq.ralcrues3ue,{uurun{nq
uep ueseleqe,{uepelnfnln,{uau IA\S TIEIIVe,trqequellnfunuau rur laH
'uutut:aq 3ue,{8ue:o-?ue:o ueueuul depeqralu€InIpJ plelau
3ue,{uelepurt
sele uesEIEqre3eqasrpnqe,(Suao-8ueio eur:n1 uoqod Suoloureu lrqcqus
ured uelqaloquratuL16S qpllv ]punsa{ rxppuapuellnqturuaulredep?uu,(
p,{uuEqElES?urad :aqtunsueludntaurlnqas:ellzq puelel ,upuruaq3ue{ 8ue:o
-8ueroq:1o ureuelrp?uef uoqoduep unueuel depuq:a1 eruesSuef uulepurl
u€{n{EJau ?{areure1r['rrge13ue:o-3uelorueuelrp8uE,{uoqodSuoloruaruuep
ueuIeuclreleqLrreu e,{uqaloquelsela[uaurqelet uqebnSe:e6 lenq.radrp3ue,{
ueleqe[a1ue8ueprensaserues3ue,{uelepurtuuln>Je1rp e,{uqeloqurldetaueur
qElal I,{[S qEIIV'sele Ip lnqaslal uP,lno-lV te,{e-le.{tuE{l?sl?plag
'(9ZI :JqPN-uV)
.,nwnpodal
uoyodtutllp Stto( uosnlnq uo?uap qolsoloq n\DtLt'uDsDlDquDlt.tdquaul
ntuny o>1rILtDe,, :qelly uBrulrJ (0t :e:n,{g-Xsy) ' ,,qn11y uo8rrnSSuot
snln oftolnqnd oqDut\tDq pnqraq trop uoy[oouaut 3uo{ odots Suntoq nlnut
'ndntas 3uo{ uwoqotay qoppo uototlofa:ynpns uosD]oqurg,, :JAAS
rlclly
ueruJrd (t6l :qe:ubeg-1y) .,nutdopntltalo{uuo3ttota:^unSuapSunqrutas'otp
qnl8untasnlotu'nwnq Sun"tatuaurtuD{ DdDtsSuDroqn4 qDqa\^Ltalo 1sDVs!!
wmlnq nlDUaq 'tpuuo4tp und Sunt nlnnsasopod ltrQ,, :Ji S qellv upulll:
uuuurcSeqagsBlErp lnqasratlpq-1eq uz18uc1rq?uau {nlun (qseqslbuelnlellf
n1re,{)u,{usc(rb uep eurndrues3us,( te,rje,{s ucnlualal e,{uue{puBsIl':llr
q€ulrq E,,rrqpq qulselal uerlrruap uuSuag ae.{uueqeftp3uu,{ 3uu:o qalt
e1r:aprp8ue{ q:adas e,{uue1n>1e1rp 8ue,{urlrnq:ad seten1e1adEpeda{ll\r!
Es?ru?{uaqtuatuuEp'e,{urlpquelurSurpueur'send ;1upuueesu:ad'uerouaq::r
uzlSurlrq8uau ledcp n1r lesn:rp 8ue,{ppuaqeueq rrep e8leq rlueSiuau;
ue8uap urlSunur eueurreSeqeua:u; 'rleqefrp SueX 8ue:o eppd ruppu:t
uzesaaduelSueJrq8uau ledepurlSuntueues 8ue,{uelupurlue1n1e1rp uea-u:g
'1edurna.-3ue.{ueselequB)rJaqtueruue3rreprlencaqredecrp
trdep uDr{El{ED:
nlr IEqpuprxrp'uepuepueese:aduelSuzlrqBuaur uep ledrurlas3ue{ ueseleg
urluaqrrraul Intun nlr qseqsrbe,(uueluuus{e Jlp qeu:,lrqouelpy uplnTerr
selueduep euuln qrqel Suepuedrprur 1equeq nuqelrp3uE,{Sue.loEpuaqEL:r'.:
r r e m b a l e sk c z h l l i m a nv l n u m e n i m p ah a a o r a n gv a n gd i j a h a L a i .k l n t e t a p i
r p a ) a n g t e l l h c l i s l ' l r i ' a t k a no l e h A l l l h i t u j e u h l e b i h u t a m ad a n d a p a t
mcmberikan k e d a m a i a kn e p a d am a n u s i l .m e n g h i l a n g k arna s ad e n d a md. a n
rncnjagajil'adanlnggotatubuh..likl tidrk. rnlka ctlang1,angrrembunuhatau
m e n g h i l a n - l k aann g g o t ut u b u ho r a n gl a i n r n u n g k i nt i d a k a k a nd i b u n u ha t a u
dipotongang-uota tubuhn),altaLlciiken:ri clenda.sehin-lgakcbi.jlksanlln.klsih
sayang.dan kerraslahatlnakrn nrcnolakdilliksanakannya qishashtersebut.
l)ernikian jug:r haln,vlclul:inrrnasalahharlabcndu.
'Pcrasaurr
Apabilaclikatrrkrn: dcnclarritu clapathilanr dcn-san mcnggrnii
b a l a n gv a n gd i l u s a kc i e n g abna t a n rv l n g s c b a n d i n g .
J l u ' a b a n n l u : S e a u d a i n l ao r a n g\ r n g d i . j a h a ti it L rr e l a n e n e l i n t l h a l
t e f s e h u tr.n a k r k c t c n t u a n n Ysaa p e f t i t u . d c l g i t n c a t t l a nc l i ar c l u r l c n c r i r n l
dendaunscblgaipcnggar)tilnsgotr tubLrhnya. Kctctullln hukurranlersebutdi
ltas serrrturnataberdasarkutlivas.Pcndapat iiridikcrrrukakan olehdua Airmad
1'aitu A h m a t l
b i n H a r n b arl i a n A h n r a d b i n ' l n i n r i v a h
D . a l a r rs a l a h\ . r t Lrri \ \ r \ r t
N ' [ u s ab i n S a i c ] d i k l t a k a n : P e n i l i k h a r t ub c n d al l n u c l i r u s a km . aka
j
d i p c r b o l e h k abnr - r i r r l au n t u kn r c n r i l i h .i k a d i r b c r k c h c r r d ankt e r o b e km . aka
d i a d i p c r h o l c h k uul rn t u km c r o b c kp r k a i a no r a n gl a n g r n c r o b c kp a k l i u n n y l ,
a t a ud i p e l b o i e h k l nb u t i n y a u n t u k n r e n s a r n b si lc s u i i t uy i i n g s e t a r as e b a g a i
Pen!grntrn)'il.

l'indakan Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Kehormatan


M r s a l l h l a n g k c t i g a a d a l a hk e j i r h a t a n y a n g a d a k a i t a n n v ac l e n - g t n
kehorniitlln.Jikr perbr-urtan i1u clihamrrkrnbali dirinya scpertimcndustai.
incnuduh. danmemarahikedua(nanctLranvr. rnrkacli:rtidakbolehrnembalasnl.a
den-santindakanvlrn-sslrlrir scperti Yrng dipcrbuatoleh pellku kejahatan
tersebut. Seanclainy'a pelakukejahatan itu nrelrkukltnpcrbuiltanscpcrtilncmrr
a h i .n c n g e j c km . c n c c r n o o h k l rnn. c n t a k i t in. r e l u d r h ia. t a um c n d o ' a k aknc p a d a
k e j c J e k a rnr.r k l d i p e r h o l e h k abna g i n v ru n t r r kn t c r n b a l r s n vcul e n g apne r b u a t a n
] a n - gs e t a r ad e n - u apne r b u a t u)na n g t e h h c l i l u k u k a o n l e h p e l l k u n l , al.l a l i n i
d i l a k u k a ns c m i i t a - n u r tcal i c l a s l r k a n
k c p a d l p e r t i m b a n g a nr a s u k e a d i l a n .
Demiki:injugl hrln_"-a.jika dia mcngusirdanrrenrmparnya. makadipcrbolchkan
baginyauntukmcrnballsrtlasctlradenganperburtanyan-ldilakukanpclakunya.
T i n c l a k a ns e n r r c a r ri n i d i p a n d a n el e b i h r n c n d c k l t ik e p a d ak e t c n t u a nv a n g
d i - q a r i s k aonl e h A l K i t a b ( A l - Q u r ' a n ) .k e a d i l r n .d a n p e n d i l p l tp a m s a h l b a t
d i b a n d i n g k acnl e n g a n h u k u m t r ' r i r . D a l a n h a d i t ss h a h i ht c l a hc l i t u n j u k k a n
ketcnturn )'angtclah disebutkun.schinggl tidrk rda alasanbagi orangyang
r l l c n c r t a n g n yua n t u k r n e n o l a kk e i c n t l l a nl c r s c b u t .D r l i r m s h a h i hB u k h a r i
di.jcleskan: "Sesun-rguhnl,a paraisteriNabi SAW telahnlengutusZainabbinti
J a h s y i nu n t u k n e n l h a c l a pR a s u l u l l a S h A W u n l L r km c m b i c l r a k a nm c n r c n r i

228 - I'larnul 1!luwaqi'i:r


6it "'ctutll.rrd n\ing

'rr|.rrlillid jt{u?q
ludnpuau UnIt ltlp .tnqi]:-.r \^lrpxrl
LLrlrlr[)rrJLLr r].rr.tJ5- LIlr)iLnlUJ.r.)ril itIl),i;-ut:.r1;t:,itt_rr,'u:r1ts ;-uli ullllpt;a1Lrc1r,{unq
-Ltla,{uJLtl l . i t r l n l u n u a u r; t r r : i r r r n . r r r r : | t , t)r)l , r I r l r u J - n l l - . L L ru.tr;sr l n { f l l p
1nlun
nlr trrH '(11 :.lnsn,1),./r).1/.2tilnltrtl o.trtttrtllntltrnu)ur :lDpt/ trop n.iit.rrlt opod
tltt Ln)l)l;!1,11):/ L!t)t11.\u n qtu).iuJttt l)t:tt1 n1l14 ,,u uotlJq)!.t:t.iuo.tnltttos olntl
t - o t ) t ! ) uLt I D L ! . tq) t( l , t l n , l t t t l t t l i t o t s . tnsl t ) l ! t J n . J u ) t u D t D y 1 , , : t ; 1 1 1 : t q r : i t r r : m p n r : s
-c. l[)nlr\ lr)ll]I (lL :lnsn,\) ,, tt r!t).1;UD.t)ttttttDl 5trD.tnrln tntlDta,\tta7y
r)1lt1ht4t)ll\/ ut)l lnt!t1t).11s )J1\) ulut)l ltlll):l :/tt.1nq4rq)l uo7x,, ;(D.lut1}Jt1
u!t)lt)l)tlt) t)tD:/.t.)(l t)!u,. :r;,iur:rr:yrrrlls |.irpnls upldal p)r{lJq rlp llIrtaI.Jnsn
t q t l S ;r l t t l t s ; - u l 1 u r 1u r 1 r 1 r : a r t r i u rq l l l J t . l . , 1 ' 1rS
l u l l V s r l r q i u n l r p { t ? p u r } i e qn ) r
u ; ; u r q i s r : . i i r r q u r L L r r r\uc p r l n ) \ j . . : u u ) | l | ) r p q r q r q s r n p J I r u r l I ] C l. . . I ? ) r ? g
nqV rjlrld qrlirpr n1rr|r,isry |.iuqn;-;-rrnsaq..:urn iu:rs.lellrquf,s epqltslJq A\VS
qrllnlnsud.. :t1u1.rat1 qr,isry u,rutplchl .rr:sl:1n)rltJq uup rqrlrrulur Irprl n)if;
' r p l ] l i a 1n l r l l \ \ I ] s r . r J L I
r ) r l J ) ' l i t p u l . r ( j L L l . inLYU: r : i u r I p u r o r L l l l . l I L ur re ) c { 1 ' : p r l
r\VS rlrllnlnsuu I] \\qlrq tnqltt.ti JLLln)r r;-a-ulrJ.rs l1)rrl|il]rrrJursnleusru snlll
qlrull]7.. :i]]r)rJq qr.isly ait iuqujuLrr.rrunlrl ( r:ruils;-r:l( urlirpurl u1?)n)itl:ru
) n t u n u u ) i L r r z r rlpt ) u L l l ) l ( 1 V . . : , \ \ \ . S r l r : l l t r l l t \ r f { 1 : n t : i u : r u u r - - pl t l l a { u . r u r
; - r r l p l s n 1 rn 1 1 rr:r t : p r : rnl 1 t u l p ' i l t r l r . - t J . rn: r) lu u l l ) u l . ( ) q auI ; ; u l q a s . l l I r L l r . r i j L u r ! L
q r u l u z u t l l P r l t t l J \ . . : r l u ) . r J qn 1 ( ] l n q J \ ^ . r a: -l t r p l t qu u ) l t l l . l J J u r r Lqt u , ( \ l y
ulllPnLLrJ) rpr.rJq I\vs qrllltlltsull ltultLLrrprlilttnu Lu|Ilp n1r;'u lirnSu:iL:
;-ur,(,,11yq rqu\ r,lJls1;-u|rots qr:;r:sn r;t ,11,r'5rqrN r,rJtsr;-rrlloa.-qt'1r.
r u r . ( s q r : 1 r qr rrq: u n : 7 : - n l n ; l r J Lqur ) l J l A \ V qr q u N r . r J t sur J t s l . . : l u r ) r a qq n i s r y 1 x L
\nl\ llllt l.nrrl)ltq qrqlrq\^untlltDlp ultlll lr.riirrI) rur qlsrl clr:1iLre1 ll..trrl5
',,.lrlDg nqV D.\ut.rttttlrlnptpn utt
tpt.isty n.tttLlttl'5'rrirr.a1.,, ;spqs5.1..;
c,ic.rJsl{u^srV uprd;lI Ir-rrJiur/11V\-rqlN nIltl LLnlrprJ}qcurltzl:it-;iurqasqrur.7
u r r l r J ) n lr l i r l u r L i r l r J uurl r I . r l q q l i s r y n 1 1 r u 1ll)tJrl urp tildns rll,isry r:pr.J-:.
) u l l . r L r r , \ \ \ / ( l l r l l n J l r \ l t d u l r p n r l r a X r : , i u r q l . r c t r r l rur rl p u i u r l r n s j l l i u : p u : - _
l l x l r : pI n p n i ) ; ' u r ; p a sn 1 rn 1 1 r t ; - u l , ( r l r : i s r y r : i i u r q t : - t , { u r J l n s u r : 1 s r : r r ; i u . _
q r u r t r z . ( r l u , i s r V ) q u . l r l r l nr q O\ . ' U q l r . I l n dq r l o u n 1 n 1 1 1 rtpu n , i u u t { r l ) U nL r r ; - , - : -
ut',trulrJrJqlllllrl) LmlrfrJtl llrlllnLr.rLLr nrirr-lJlsl,r.ratsr c,iLrtptiiunsag.. :r_'tr,',";:-
c r p r : , i r : . r l .sr | s u I r l l l t t q J J q u l P r ;i L t d r l t r q l - u . I tql l l u r l ? Zr I | u r q r , { s r y u r l r r , . , : i
If; - "'eurcuadnlng

'qellv un{nq rlpnJa{un{nq Epe


{epu u?p
'qrllv uppraquIns.rJq
ur 3ur?p euclcx .p,{N-lnsudu€pqpllv qelo
c,{uqnrnlas
rBqpurp3up,(unt)lnqup;uepurnlnqtequepEtUr?sJaq Inpnp tnqaslalloduolal
cnpa) r,{ulupuJq clsl\ .raqJI)nISuol uc{{npunueuJledEp ?,{urlseuas
3ur,( lcqrqr:suredledepuedur:p'slrpsH,lV'uE lnO-tV ur8uaprseluaulnS.le:aq
Surscur-3ur,,-eru ,Sununi
1odruo1a1 lcqcped )roleq r,nrI ryrlurau lzpU 8ue,{
rlrpu;ru ndurcu rypn 3up,{rfuqu:cdr.rcpe,{ue:cluaruuriuaru Surseu-Surseur
uurLurp'triuas3up,iiue:cd uelcp nqJp uullnqura,{uau?uef 1odtuo1a1 unp
unp Lrnrnluaq.req3urpse,{udunqurolaS8ur,{1nqas.reluelnelpnpqrll€qr-I
1,qe,(un1rurlruJqa) qrlelasuEtt;seseI Bpcurl3unureueutuSeqeleu
':rueq drSSulrpn1r undnrle; un{nq qseu-qseU
1eq uelleseplaqe,(u1u1oueu
utrl ruarpl'rl.rr:tur ueSrraptcdepuedepeqraquu?uaperSuqeqSuqud3ue,{
arsnueuesrlJurrurr;q r,{u3urluauarurJBI3ssclaftp3rres elelau l?qllatuelr{
eryru'rruc8uqclcseruulelepsl,{rbueSuepueSuetuapeq slrpeqelrqedy
tnqas:a1
'Sueroasas prlberurp st,{rb'pdepuadue3uapueSueluopaq qlnsucrulp
deSSuerp
{ppn I as p,{uuBqrqpqsa{ :,^xl3[;ue,{
qrqpqssllpeqnlcs q?lEs un,{rse(rbBred
ur:1tudr:puauretr13ucptr{rJl ntrpueJ[{qa16 e,{uunlaqas 3unSSursrpqu1a1rurpq
cueruru3eqas'rpsty-lV ur3uapqcuung-syEretueuulSueluettadueue1a:au
turutteBeqagsn,{tb unlqr[r,nautnr]snf Bue{ntensasueiuap se,{rbrreprenle{
e:1aratr1sei(rbr.rcppurutnqrqJInElnt?lelas3ucf nlensesuu11e33uruau:uepse,{rb
upcdal r,{ulrdepuedueyrscpuaru c1a;a11uetnelqe8uatlpqnlefBue{JrBsatal?s
ue)qnsrtuaupur?slelntr orsu.lepedel IBIot r{llluoq?ueXsefrb ue3uapqn8al
Sueiad.req iue{ 3ur:o-3ueroerrtu€ rp ueiue1uapa6,, :ete{laqeleJe/{

xodl Io'IEy
VNO NYXYYNHISXI( ONVA
TI'IV( NVIVNYflX NYXdVIfl t{fl I^I
IAiYIYO IAIV'IVONSW
SNVA VSI'IVNV VANNAUSd
Pendapat Alternatif di Antara Pendapat f)ua Kclompok
Orlnl-ollng vangrroderatbcrkata:"Allah SWT telahmenurunkanAl-
Q u r ' a n d a n t i n r b a n g a n( k c a d j l a n ) t. i i m a n ar r a s i n c - r n a s i ndga r i k e d u a n l , a
d i t u r u n k a nd i d a l a n r a n g k l n r c n l a l i np e r s a u d a r a adna n r n e n g h i n d a r i
pcrurusuhan. Sebagair.nana tidak teljadinvapedcnttngan(bcnturan)di dalarr
A l - Q u r ' a ni t u s e n d i r ir.n a k ad a l a n tt i m b a n - s a( kne a d i l a ny)a n gb c n a r p u tni c l a k
a k a nt c r j a d pi c r t c n t a n g aD na . n a n t a r aA l Q u r ' a nd e n e a nt i m b a n g a(nk c a d i l a n )
itu tidak akal tcrjadi pertentlngan.Oleh karenaitu maka kamu tidak boleh
nlempeftentangkiin dllil nashyanl henar(shlhih).cl:rnnrenrpcrtcntangkan qivils
yang shahih.Karenatidak ada pcrtentanglnantaradalil nashyanl jelasdan
s h a h i h . l e n g l nq i 1 ' a sy l r n i rs h a h i h b. a h k a ns c n l u a n ) ,saa l i n gn r c l c n r k a pdi a n
salingmcnyempurnakln. Dinranasebagian membenlrkandanmcmpersaksikan
scbahagian vanelainnl,a.sehing-{a selantanl,a tidakakanadapcrtcntiurgxrl illLurlr
q i l , a sl , a n gs h a h i hd c n g a nn a s hv a n gs h a h i hN . a s hS y a r i ( p c m b u ast y a r a ' )i t u
terbagikcpadl dua nrrc:ir.u.vaitu: bcrita dan per.intah.Antara berita Svitri'
dcnganakal sehaf tidak akar ada pcrtcntangan. dan ia tcrblgi kepadadua
macarn.yaitu:Nash(berita)yansrrrenvcpakatinya dannrenrpcrsaksikan sesuatu
yang dipcrsaksikan akal sehat.blik secaraeiobal maupunsecaradetail.Dan
nash(berital yang bcrdiri sendiri(tndepcnden)yang hanyadapatdijangkau
denganmempcrhatikanuraiannya.rrllaupun uraiannyajtu bersifatglobal.
Demikianjuga halnyadenganperintahAllah SWT dapatdibagi kepadadua
bagian,yaitu: perintahyang dipcrkuatoleh qiyas dln tinrbangan(keadilan).
dan perintahlang bcrdiri sendiriiindependcn)yang ridak bisadipersaksikan.
a k a n t e l a p i l i d a k b e r t e n t a n g a nA. d a n y a b a - q i a nk e t i e a d l l a m n a s h y a n g
bermuatan beritadianggaprnustahilvaituberirayangbcrrentangan dcngrnakal
schat.Demikianjuga dianggapmusrahiladanyaperintahyang bertcntangan
denganqivls dan tirnbangan(keadilan).
Cakupan Perintah Syara' dan Tindakan Orang-Orang l\Iuktrllaf
U r a i a ni n i t i d a kb i s l d i l e p a s k adne n g a nd u ak e t c n t u alna n g s a n _ guartg e n
v r n ! t e l a hd i s c b u t k a d n i a t a s :s a l a hs l l u n \ a a d a l a l pt e r i n g l t t ayna n ub e r s i f a t
perintah.dinranaperingatrnitu berkaitaneratdcngansegalt tindakan{)rang-
orarrgmukallal(dervlsa)baik itu bcrsilatanjuran.larangan.perizilal, rraupun
bcrsilatpergarnpunan. Denrikian.jutahalnl,aciengan peringatanyangbcrsitit
qadari (ketentuan). dinttna secarakeseluruhanmencakul.r ilmu. tulisan.dan
k e t e n t u a nl l.m u . t u l i s a nd. a nk e t e n t u aA nl l a h i t u b e r k a i t a en r a td c n g a ns e g a l a
t i n t l a k a nh a m b a - h a m bNay a y a n gb e r s i f art a k l i f id a nl a i n n 1 , aD. e m i k i a n . j u l a
halnvaden-san perintah.Jarangan. kebolchan(perizinan).dan pengampunan
N y a i t u c r a fk a i t a n n v ad c n g a ns e g a l at i n d a k a ny a n gb e r s i f a t a k l i l i .D e n g a n
demikian.rnakasuatutindakanitu tidakakankeluardarisalahsatuduahukum:
yaitu hukumyanubersifatlarrrrl(sunnatullah) dan hukum yanqbcrsitatsr'rrr'l
-vangberdirncnsipcrintah.

232 I'lamul Muwaqi'in


ftz "'eurBuadnlng

'r1^uutqclDsa{ uBInqEtUaqtUau ue)[ qtlty urp


'E,4uu€rlcpsaI rnqetaBuauuEIe uenqEtaSuad ntup rlrlrueur 3uc,tSurro-Bue
-Jo euerel 'e,(uruertueSSuaur ucp ur':1?ua,tra1c,{ueu qplurlnq.lurs rp Ir,r.l?l
ue8uappnslcurrp3uc1 uc,trnurlrr::l;dqclo rc\^En{rp snsnql u,{ucqlur Ir,rr.El
uenqr?ta8uad (rs.lel) Ir,{ Etrusqerrraruuupurreiu ruaiuaru 3uu,{Suurorpnfueu
.n8e seqqy urq qrllnpqv ucle,opueruW?let,l,1vSIqpN ..A\vS rlrrllnlnsBd
epqes rnqela?uau3ur1ud3ue,{3ue:o qclepere)Bg nqv,, :Ele).req pr,cS nqv
',,(u€,rn}-lV) e,{51-qe1r1 ueiuap uetual:aq 3ue,{cqurcqiur:.roasupedel qe1
-lV qalou?{uoqrp3ue,(uuucqeuadnlBnsrlenf,eX,. jcte{jeq rlV ..nLLrtnlnueut
u E r P u 3 q 3 lI l c l 3 p u a u u E { E s r . r r p u c s n : n d : 1q l L r q u l uu u p ' l n q a s l J t
"'ur{
u e q e l t ; s e u r aqdn S S u n sq n S S u n su c i u c p q e l r u r e q c d
uerpnua;,. :c,{u1uns
ureppup,,{sy 1y esn1,1nqy nprdal cll)laq qelalJl?un un)nq uxpnrulruplep
tp ueueqeued ntcns SV pncq rqcN ul?pSV ucrurclnsrqBN uJqtuetuqplal
'3unpe1snsr{ ue;-uapu[lrf,{leq 8uc,t
L,11SrlBIIv ryuraq runlnq nueqtura[r
rur?lup uf,urrulnsrqu51eprdal urrr$erurlsraluclUaqLUauqrllv eIlta)
.Pttrc:- ;u]l.i \uttlrnllalelul
tltltuau uelu ncdupl €:-llurpeupln-luJclnnluat 'rtucs nlr n)ajaurutur:qeruad
n,(urepur:ge,{51-1nseg uepqcllV uep laqurns;cq3ue,{qsru r[n]qpuau ureltsp
etsnueulucndupuel uitsuleqietel uplclSurlu?xpaqled rnqc1ciua11eqrtr1 iucl
qe1-qr11y e,{ueg u{Lrr3ur1e 1aq:qtlaur ;-ul,i u.rrtsr:aduepqr;p1lprLuPrlt]rrrJru
ur€pp undnprrt'urpuasnlr qscu-qr^Eu nucqpueultrtllEplrnq splBq.ral triurs nlr
ErsnuprrrueuleqeuIad uendurcurcl uua.rc-1 ucly (! :rlcprchl-lV).,.nuriioq
rdul:t1
ntuoiln rpnf n1t Luolt'l tnqpt-! lDlV rlL)laJrol 'nX-JDut,1u nrunpotlal uoltlrrln:t
lrIV qDpt Lrop'nuntwnEnnutlt4tln uD/Dtlrndtuas n1y lol,tt tut t.totlDpL)d,,
:B^N-ucuurJ urelupc,{u:r1c,{ursueur qllo JA\S qBIIVoutlultBpqas'ru:ndtu:s
uep delSuel 3ur1ed3uu,(deSSuerpnlr qcllV rueil rpur ntr Euerpl qalO
'(qJIoq) rundurerp8up,{urp urc;eLI'le 'ura-ur:tl rr^.raq
lf;q I lp.J ;uo,{ Ireq c{N,ln:-n}l
uusrirnlElJnrur{qeluuadrpSuri elnia:-urlstlrluaut qplatl,\\s qrllv
siz - n{ng
"'BurBuad

nlpnsesueiuap ?.{uleq€3nIueqftxec e,{uue{letpqtuaiu {BpUdESSwrpn]r uruIas


iue,( nlrnsasuelSuepas 'se1eq.re1
de33ur:rpn1r1equueurp'nqpn^\uullBluqrxeu
8ue,{uu3uapu,{u1uq e?nf uzrlruraq uutlntu rt.trot1?
de83uerpe1eu ntr urclas
8ue,{ueqiuepag (nq! ryqld lnp) Iqlq uep uerueduendua:ad{Due-{pupuep
'(1edcq
leqrd t.reo)tqtquepuuuede,{uuendrue:acl lcuc nlru,{'ruuqnur duSSurrp
3ue,{uurieq :n1te,{uetieqenp tpe[uautrieqrp erpBuErxrp ']uqlra{ Dpcdrpu[:at
8ue,{eucruruieqesseleqrellllrsreq nlr rlxerl uull rcduesSunsiuupaq3ue,(
rde1a1 'rsnleqrp 'e31lay
Ersnuetljur:lenqred lep11nI e,{uue:n1n eiurupucas
'selPqrale,{uBnttlasnll (P^\llsljod)
Bpueqeueq urlqeq urlcnqradurEJeur-rucJr?ru E,{uqnSSunses 'Rnpa)
'tnqesralupnlss stuafqu,tuqrp
Inspur rursetBqrat 3u€.{
lBprt tp.Jrsreq
uEnlesen-Surqas nles3ue,{urnlnq uu esepraqueldelalrpledepe{ur.rupuerSeq
uerydn:au 8ue,{ueceu elD8esr;Dq unlnq eSSurqage,{uueoeu ries uep
ssll;qiollupreq {?prl r]Auuf,nles '€ruE ad
sElBqrJl\Eprl dur:,{nlr-'nsa:
lr:po upp n]upr tuiues dz33ur:rprur rseluaurnS:e
:p?uorstrr rfas reieq:aqr.rep
nr[u4rq szleqralr{eprttBJrsreq 3uc,{nlensaselu8asdnlccuaurlcdcp selcqral
teJrsreq3u?,{nl€nse:-lrqetsnu eSSurqegsr?leqrat 1epn te;rsraqle>p:e,{seru
'set€qral
eped rpul:at 8ue,{ e,trtlstradue13uepa.^ teJrsraqntr qseu B,trqeq
ledzpuadraq plaral,{ rlrpues ntr qrlcscru ur?rnln nep qrqal {ept] ntr E{areu]
uenqeteiuadur?p'ntrrlruuuruquucdue lBp qseu (qrlurnt)repel 'qsllV ruaC
'qseuepedal u?qnlnqa{rqrqalaruqnef ntr sc(rb upudal u€qnlnqa),,:BlB{raq
e{eraw n.rBqiuP{ emnsuadue;-uapue1te1:aq iue{ urnlnq Sunpueiuau3ue,{
qseue,{u-(qnlndas.radcs) cpu :uclilte3uau rucraqrudrues '(ruuls{e)
11171 IcprJ,,
s?lcqJunl rp delrsreqelareru uerScqage,tutsuadeleias urnlnq dnlecuaru
{Epu nlr qspue,\\qr:qledr':puadraq8ue,{lodu-rc'1e1qelepe etuBUad {odruolay
'1odruola1(e3n)g ureJep
:n1re,{ a1 r;-cq:ateutelne:td'rur qulpspuuJxle(T

VA\IISIUgd
VTV9gS HINXNH dNYY]NSHI
NII HSYN HVXYdV :HSVN
uvJ,ndss rYdv(Nsd NYYogflugd
y a n g m e r u s a k( m e m b a t a l k a np) u a s a .y a n g r n e w a j i b k a nr r a n d i . d a n v a n g
'iddah (masa
mcwajibkan tunggudalam perceraianlitu terbatas,sedangkan
s e s u a t uy a n g d i l a r a n g ,t e r n r a s u ks e s u a t uv a n g d i h a r a m k a nC . ontoh lain
scandainya paratokohmaclzhab itu rnenetapkan kctcntuanuntukrnadzhabnya.
maka merekaakanmembatasinya kepadascgalasesuatuyanl ntencakuphal-
hal yangdihalalkandanyangdiharanrkan menurulmerckadenganpenjelasan
yang terbatas.ScdangkanAllah dan Rasul-Nyavang diutus yang membarva
firman-Nyajauh lebih marrpu untuk rnelakukanhal itu. KarenaNabi SAW
datangdenganmembawakllintat (perintah)yang bersilhtmenyeluruhyan-r
merupakanketcntuandanketetapan vangbersifatmenyeJuruh yangmencakup
j e n i sd a ns a t u a n n y a d .a ny a n gr n c n u n j u k k adne n , r a d n u ad a l i ly a i t ud a l i ly a n g
berupaperin{ahdan laran-san.
Hal ini sebagaimanlyanr-:ditrnyakankepadaNabi SAW dalamkasus
minumansepertininuman kelasclarilrak dan ninuman kerasdarijelai.Nabi
SAW telahmernbawakctcntLran yangmcncakupsentulyaneditanyakan. serayl
beliau bersabda:"Setiap t'cutgnrcnabukkanitu haran". beliau bersabda:
"St:tiapannl parbuetu \:or1gtidak diperintahkartoleh kotti, ntakt arndl per-
buatan tersebutditolak". Nabi SAW bersabda:"Sttiup pittjunun (hutang)
yang bertujuatlntencarikeuntunga lernu)sukrlDa''. Nabi SAW bersabda:
"Setiap s.,-arattnng tidak terdop(ll delun kitab Allah dianggap bnlal". t.vabi
SAW bersabda:"l)iuujibkon bagi setiapmuslint neliutlungi tlarah, harta,
dan kehormatantnuslin Lairut,a".Nabi SAW bersabda:"Setiaporong lebih
berlnk atashartant'adibtutdirtgkandenganunuknvt, ordng tuenre. dan .seluruh
nuurusittlainnyo". Nrbi SAW bersabda:"Setiap,,angdiadu-adukan(dulant
ibadah)itu bid'ah, dun setiopbid'ah itu sesat".Nabi SAW bcrsabdr:"Seriap
kebaikanitu sedakah".Dan Nabi SAW telahrnenyebutscluruhayar-ayarAl
Qur'an di bawahini secaraterpisahpisah,sepertiaytt yangmcnjclaskln:
" Barang siapu trn g nrcngerjakunkeboikatl.\cb(rat d:.errulrytrrt,ni.rrtt a
dia akanntelihat(balasan)-ttrtt.Dan barangsiopo t'nngntengetjakutkcjahatctn
.saberatdzarrahpunnis<utatlia akcutntelihat(balasan)-ntupuLa". (Al Z:.rlzttLrh.
7-8).
P r d a a y a t l a i n d i j e l a s k a np u l a : " 1 1 c 1o r a n g - o r a n gt a t t g b e r i m u n ,
sa.suttgguhnya (ntittuuton)khtunur, berjudi, (lx:rkorltan untuk) btrhula,
mengundinasibdettganpanuh adaluhp(rbuatatl keji \.angtcrnu.\ukperbuatatl
staiktrr. Maku jttultilttlt perbuatun-perlncttunitu agar kunu ntentlapatktut
keberurllLtngan ". (Al-Maidah:90)
Dengandemikian.makasetiapminumanyangmemabukkan itu termasuk
dalam.jeniskhamar(minumankcras),baik berupabcnda bekumaupunberupa
cairandari angguratauyang lainnya.Setiapmemakanrnakanandengancara
yang batliil termasukkepadajcnis perjudian, dan setiap perbuatanyang

236 - I'lanrul Muwaqi'in


'-Euelrad nlng
lgz -

up?dJIuBluBqaqrp Suri(n,{urnsn,{ua[r 3ue,{3uf,]oppedalqeueu up)riaqruett|


u s q r [ e , { \ eul B p ' I R u r t ? p p d e u{ e l p l e d u ? p e . { p r qr i a q u a r uu E q r l i r ^ \ e l ' ( t [ Z
:qprpbeg-lV) ,,uDtYLuap uuqt[Dtallaq undsLtD.t\ tlry)npDlrl ut)e,, :l,^[S r]r V
uprururuclnpaI Inseur:Jl uu(J clrlas Fue,ie1n1ueiulp ',,nirclsnlslb npy,.
:JidS qellv usrurr]r.reprureqe dtp rdclat upsnsnqltuadrpz rypn rurIrq urrlrq
lnqes:e1qsrqsrbutnlnq ueIcucsInJIp)ntun ur1ur1?unuaruiur,{ l1n1 dnr1a.-
uelep qsrqsrbrun)nquclpue:^IBIeuurqr[e,ra1'(gt :qrprcl,{-lV) ,.oiutlsotlstb
opn undolnl irta1,,:1,/AStll?llv upuuu umlpp aI Inseuuel ueq urlrutrrrlp
8ue,{ 1nr-euna1ntr lr?q[{uu 'urnqrla3uad nLulrcpudal up)rss".prpIpprl
3uc,{c.{g-eure3euep'tr!rs 'uelenqradrcua3uaru lleq q?lJVppcde{ ucllre)rp
Suef uuetel:adeleEas eleLu 'ucrlrurap ue3uaqlqe11yuelrnq:adurleluaquraur
'(ur{cperuetu) uclrJBUatrt
nclc ueldetauaur 1n1unuenfngeq?uc,{uetp;r,tuad
nele uulnqe{uadcdn:aq qcl1y upp requnsleq 8ue,{e1r:aqnele 'ucqrfe,ral
uul:n?n33uaur'ql[e,tr'1c1cq'utrre uq n { n q u e d e l a u a du e 8 u a pu e e u a 4 a q
3ue,{ c,{,9-1nsr6ucp qpllV r-rep:aqruns:aq iuc,t c,{uqscucpr lrprt 3uri J,$S
qel1y cpedal uellrelrp iup,{ ueclernr:1eiasul;1ur:rqSuau cl.ras'ucur1c,{a1
uup 'uenfnl 'ucdern urelep-.1rrqc,{uurel8ue,{ue3uap qe11yucleleta,{uau
n E t E ' s n l p ql c f u e s 3 u r ' : ,u{ e l r n q r e dn e l c u e d c : n s n l e q a sn } r u e l r . r , t s n L L r a l
u n d n e l e , nq c 1 1 yu e 1 n t n 1 a , { u e u3 u e . {u e l e n q : e de l r i a s u r q r u c r c q i u a u r
u u p ' u p t e t r t r o r { c lu e p ' u , t r l ' c p u . q B t l f , q q E l r s e u u r e l u p u e q n s n u r r a d
uep u?url?qza{ 'r,{unquaslat 8uE,{ ulp lcdtucu 3ul;,{ rfa{ 8uu,{ t:l€8es
uelurercqducurrlclups'(tt :.lur.V-lv) ,,trrqDJl nurDl Ytplt 3tt0.iodo ryt11y
dnpnqtalnpo-opafiuaut(uoltuotntl2iLtaw )L!Dpnn lnlor qn[[nryrroltountter.u:1opr]
qo11y3un,i nnn:,^as uD.lLlap qD V LtDltunl)slatltu;uu (uo1tuo.rot1;iu)tu ) :tDu)q
Suoi uDSDID DduDlDlsnuDlu 'tsop '1.\tuttlut,)5.t )l
lDr!.tD33un1au utiJDtq.t)luDp
Suoil undnnut lotltuott 3trn.i )t!Dq '!Ql 3un.i unlnnq.r,tdtrnltunl ot13uau
oiuoq n1uoLyt 1.,,:qDlLtDIDtDX., :JrlASqlllV ucrurr.lurrlcp aI InscuraJ
'tcquqrsr:rd qalo runqrtlrp3ur,{ rururrliuqas.rrsniuctuutp'lnlnueul
' r e d u c u e u rq l l r s c r u r r d r u r s ^ ' n l c s r r n
d l l s ^e ( u u l s c l r q u e p u r l r q r l c q s r u : f
qulrrxqelruratrtcduq'(;61 :rp':l':br:g-1y) ai niuuoitrotas ttniu;tp
.,ntutlDpDtl.t
Sunquttas 'ntp L1o13unt;tst:t1nur'rtutnl upp '(0f
3ut.r;t,iuautSuni nthtts Bt.ro./?r8,,
:e:n,{g-,{sy),,ndntts ,3uniuntntln[a1tplnpo uo]nrptf;t1 npn:^ uDsDlt,q tlDe,.
:JIASqDIIvueuurJumlepa1l1ndlnscuuatucrpnua) (rcns)lrcq 3ur,( uruulal
'uernled'uerunuttu'ur:uLIctudrrl:s '1p:qpprrl
J-lV) ,lllnq1!Dq liuo.tmuta'ot1
uD1DlDtp(L.:qDluDlotDx .,iolataur tSoqtrolp1o4rp3ttn.iqo1ody, :nutopod;t1
LrblD[uDuaru Dla.raru,,:IMS qEIIV ucrurr.]LuulppJI InsDurJt ur-"p'(ntcnsJb
uefuep) urlrrrlrp 3ur,{ qeduns derlasqelcpr '(Z :ruuqp.JJV). otnslo[tg
otlnq r8ol rnryolaliuayyotlDry Dle ttop nurtitntputTaJtlolopD tlDllll LtDp
nwtlndrurnsnnp ulp LtDlsDqaqltDLu uDtlDl)snulLDlDpD(blrlulqllbharu qDlatqol
-1y o,iut1n33ttnsal,,
:J,,16S qcllv uruur1rurlep eI Inspural lcleqsuep qcllv
'usrJUJqa)'uBqnsntu]Jd
1e3ur?uauednl u[p ut;llnqtrtruJrxledcpuc;1urc:eqrp
semuaahli warisnyabaik yangdekatatauyangjauh. Dan termasukke dalam
firman Allah SWT: " Dan paru wanitantenrpuntailnk lang seinbangdengotl
kewajibannyamenurutcara t'ung nn'nrf (bailJ". (Al-Baqarah:228), setiap
h a k y a n g m e n . j a d ih a k p a r a r v a n i t a . D a n t i d a k a d a l a r a n g a n u n t u k
mengembalikan hal itu kepadapcn-sctahuanyang berlakudi antaramereka
dengancarayangma'ruf walaupun Al-Qur'an dan As-Sunahtelahmengatur
hal tcrsebutsecaralengkap.
Kelompok Kedua adalahkelompok yang kontra denganpendapat
kelonipok pertama.Kclonrpok ini berpendapat:"Qiyas itu semuanyabatal
(salah),diharamkandalamagama.clan bukanbersumberdari agama.Mereka
m e n g i n g k a r i( m e n o l a k )q i y a s s e c a r at e r a n g - t e r a n g a ns ,e h i n g g am e r e k a
memisahkanduahal yangserupe.Mcrckarncngang,rap bahwaAllah SWT tidak
mcnsyari'atkansesuatusebagirihukum asal (pokok), dan merekamenalikan
'illat dalam penciptaandan perint:rh-Nya.Mcreka membolehkan
adanya
b a h k a nm e w a j i b k a n- m e m i s a h k a na n t a r ad u a h a l y a n g s e r u p a ,d a n
mengumpulkan antaraduahal yangberbcdadalantsegikeputusan dansyari'at.
Merekamcnganggapsetiapyangtclahditcntukanitu sebagaisuatukeadilan.
Merekaberpendapat: "Adanyakezhalirnan padaDz-atAll.rh merupakan sesuatu
yangmustahil.sepertimustahilbersatunya dua hal yang berlawanan.
Walaupunpendapatini dikernukakan oJehparateolog(ahli ilmu kalam)
yang dinisbatkankepadaAs-Sunnah(aliransuni) dalam menetapkantaqdir,
namunmerekamenentang danmengingkaripendapat yangdikemukakanaliran
. e r e k a t e l a h m e n e r a p k a n n l 'daa l a n rm e n e t a p k a nt a q d i r d a n
q a d a r i y a hM
mengaitkankehendakllahi denganikhtiar manusiasepertimengaitkandzat
dansifatmercka.Merekamenerapkannya dalammenentang danmenolakpaham
qadariyah.Tetapi merekamenolakkebenaranyang sudahdiketahuidengan
akal, fithrah, dan syari'at yang telah nrerekacampuradukandengansikap
permusuhanmereka,schinggamerekaitu laksanaorangyang menolakbi'ah
d e n g a nb i d ' a h , d a n m e n g i r n b a n gki e r u s a k a nd e n g a nk e r u s a k a nM. ereka
menempatkan sikappermusuhan merekasebagai pcnyebabmenolakkebenaran.
Mereka mengemas pengingkaran dan penentangan denganberlindungdi balik
akal dan syari'at.
'illat, dan
Kelompok Ketiga, yaitu kelompok ylng menolakhukum,
scbab-sebabnya, namunmerekamcngakuiadanyaqiyas.sepertiAbi Al-Hasan
Al-Asy'an dan para pengikutnyadanpera fuqahayan-qsepahamdengannya.
"Sesungguhnya 'illah sylra' itLrkosongdari ciri dan tanda
Mercka berkata:
yang murni, sepertiyang mereka katakandalammeninggalkan scbab-sebab.
Mercka berkata: "Sesungguhnya do'a itu merupakan tanda murni diperolehnya
sesuatuyangdicari,bukankarenaadanyasebab.Amal shalehdanamalburuk
itu merupakantandayang mumi bukanscbagaisebabdiperolehnyakebaikan
dankeburukan.Demikian.ju-qa se-sala yangmerekatemukanberuprpenciptaan

238 - I'lamul Muwaqi'in


'-BruBuad n{ng
602 -

q ? l a t q ? l J V e u B u r e 8 E q e'sr u n r u np l p 3 e sl n q a s l a tu e r l n d u B p u E E S ? n I a ) l
ue{d€leuou q?lal p,{uln{r8uadeled upp InsEd Elpd IeqEpBd.unutn eJBJes
p,{N-uepsBn{a{ uBpuellndc,{uBpeuB)BurAueLU E{ajeN .E,{N-u?Espn{oI ul?Ip
uBn{B8uadpuoslp BduEluerftld ruDJEut nlBsueldElauaule,{uDquep ,u?rfnd
uE{uaqruau [duel upBssn{o{ rrrsJ?rrrnlDsupldclaueu p,{ueq€{aJaw .w?llv
lEpBJrueptsrpnb ueetundtrrasa{u€{8ul3uau qe,(r:upebue_rr1e ue1?uepag.c,{5J
-leulqpr upp ueeuesrylrqe1te{rluq ucp sedal:a1uep Suoso>1 ?ue,( Etc{ n]ES
un8uape,(uuuldeleuaup{elau tr]?p'qEIIV 3ue,{esqrsel uep ueeuesle[rqa1
uerlSutSuarrr qe,{rrequlue.rrlurlcrxr uep qolot ue4 qe,{r:upeburp qe.{r'lqu1
ue8uolo8 enpal ledrpuad rrsp raqunslaq ?ue,{ ruu8e 1o1od-1o1od ruelep
up{epe-Bperp 8ur,{ urnurneltJas qp,prqIBIouarrJ?Ielen1 .1e11r, uep 8ue.{es
Surseq 'urnlnq uelrJeuaru3ue,( qe,{rruqefqe(r:epebuellE uup 'qefrsnfeu
qu,{uepeb ue:rlE uBIEInuaIrp 8ue,{ ledepuadErurJaueurneur {Bprl sr1a:eJ{
'qe11y3ue,{esqrspl upp (qeqas-qeqas 'urnlnq uel3ur8ueut8uE,{qe,{nuqe1
usrrlp ue{Elnue{rp 3ue,{tedepuadlre18ur8ueuruep,rrpbrl uelclsnpuaru
8ue,{qplrzol,nll ue:qr pdepued uelSurSuaruErO tplapotu3ue{ ledepuad
r:ep 3ua,tra1a,{uaur duSSuurp3ur,{ lnqas:al ue?uo1o3unpel qeJoueIBInualrp
?ue,{ledepuaddepeq:a1uellulouad u,{uepeteqrJeuuB{p Erp?IEur ,qeuuns
rlqs qo{ol u?p nlnqpplal zrueln ledepuaduelSunua:au 8ue,{3ue:6
'(ueppeal)ue8ueqruque8uaplensasqrqal
uepue,rn0-ly qalorleledaslpqu1a1rut lEquuC qerqtUu?p I€Ip qaloErrrrJellp
ledep8ue.{ qsuu-qseu qelo uu11nlun1rp qu1a1Sue, rpadas,e:e,(suep urn{nq
uede1ala1 uulep ledEplet3u?^ ryr(rqDqDSDq ,1t1,olwn1uedelaued.L,16Sq€llV
qelul:aduepuezldrcu;clep r[nfua13ue,{uen[n1'qeqas'unInq uedetatele,{uepe
uelselefueuqelatuqebnl e:nd uep'ureur u:ud.nlnqep:a:euuln e:edpqepeS
'e.,{uure1
3ue,{uruuSu-eure8e uudupeqrpure1s1erue8ee,{u1e,(21 ryadas 1e:epour
8ue,{ qeqzpeuru?p Gu{sla) Eurelnqrqal 8ue,( erec efuupu leprt up{qeqasrp
rur 1eg ueSuefueda1:aq 8ue,{>1tua1odlpeluau uupefuenpal e:e1uerp lr8uas
8ue.{ ue8ueluapadrpef:at 3uupe1:a; se,{rbueryunSSuatu3uepe1:a1unueu
'Lrrpuasurpraq de8?ueSuauSuepe{lal
lnqes:e1lodruo1a1-1oduro1e1 qelo
uple{nua{rp 8ue,{lndepuadurln8e:aurerp 3uepe1:a1urplrsrsrp unueu ,rur
lodurolaqqalo 8uulua1rp uppueIEInua{rp Bue,{ledupuedupedel Sue8afueq
urBurr:lp8uepe1:a1EIalau qaloue)Elnureltp3ue,(ledupuadepeduuncue:e1
uep 'ue{psnral 'uefuutual:ed leqlleur SunSurqESEJsuue{u uglguaqal
uecuau 3ue,{?uB:op{Eu 'nll ruafiI qalg rur>1oduro1a1 qalouelelnualrp 3ue,{
ledepuadurelas'uellruap ledepuad:aq 3ue,(upeleprl eurrln setrro,4e1,r1
-xndlrlrpasqn:e3uad
u,{undruaru 'qeqasueSunqnq
leprl u?p'un{nq u[p !pJ1r, €pB{Bpn ntrE.{uenpel
eretuerp ucp'usurq3ue.{ueeua,{uad re8eqesdeS3uerp n1re,{urega,{uaru?uu,(
eSSurqas 'e,{uurel3ue,{rSeq rpeluau e,{untesqeps
lnlunlad e,trqeqtedepuad:aq
u1arepr,1 e.{uurel?ueK uer8eqa.^ rel:a{uau uer8eqasuuerurpqelurreduep
n e n e t a p k a n n y au n t u k D z a t - N y a . H a n . v aA l l a h p e m i l i k s e g a l ak e r a j a a n
( k e k u a s a a nd)a n p u j i a n ) a n g s e m p u r n : tK. a r e n at i d l k a k a n a d a d z l t d a n
perbuatanyangkeluarr dari kckuasaan. kehendakdankeraiaanAllah Dan bagi
Allah segalahikmah clantujuanakhir yang dicari )'an-sberhekmendlpatkan
segalapu.jian.Kekuasaan,kchendak.dan kelliaan Allah itu berpiiakkcpada
j a l a n y a n g b e n a r .S e h i n - t g ap u . j i a n - N y ai t u b e r i m b a sp a d a k e r a j a a nd a n
keagungan-Nya.
Sebagaimlnatelah disinggungsebelumnyabahwr dalam menyikaPi
masalahasal(pokok)paraulirmaterhagikc dalamti-la kelompok Dcmikiln
juga halnyadalammenyikapimasalahfuru' (cabang) yaitu mrsrlah qiyas-
dimanamerekatcrbagikc dalan ti-rakelornpok,yaitu:kelompok1'angrncnolak
q i y a s s e c a r am u t l a k .d i l n a n ak e l o m p o k i n i m e m p c r d e b a t k l nq i y a s d a n
'illat. dan munasabat. Sedangkan dua kelompoklainnyl
mengingkarihr.rkunr,
sebagaimana telahdisinggungsebelumnvamcnganggap bahrvl nashnashitu
tidak mencakup sagala macanr hukurn yan-u berkaitan dengan pcrbuatanor
a n g - o r a n gm u k a l l a f . s e h i n g g ah u k u m - h u k u m t e r s e b u h
t a r l r sd i t c t a p k a n
b e r d a s a r k aqni y a s .O r a n go r a n g e k s t r i l r d a r i k a l a n g a nm e r e k ab e r k a t a :
"Kebanyakanhukum-hukumitu harusdidlslrkan kepltll qivas". Sedangkan
orang orang moderatdari kllangan nereka bcrkata:"Mcmang kebanyakan
hukum itu ditetapkanberdasarkanqiyas, karcnatidak ada cara lain dalam
penetapan hukumitu sellin berpedolnan kcpadaqiyas
Pendapatyang dianggapplling menclckatikebcnaranathlah pcndapat
yang dikemukakanolch kelompokyang ketiga.dinana merckaberpcndaPrt:
"sesungguhnya nash-nash itu nlencakuphukurn-hukumsetalapcristiwl Al-
lah dan Rasul-Nyanelarangmcnetapkilnhukun bcrdasarklnrasiodan qiyls'
Bahkanseluruhhukumitu suclahdijelaskan.sehingganash-nash itu dianggap
mencukupidan memenuhikcbutuhandalamPenctapan hukum.AdrpLrnqif irs
yang shahihitu merupakan suatu kcbcnaran yang sesuli dengannash Dalam
h a l i n i a d a r l u ad a l i l : ) ' a i t uA l - Q u r ' a n d a n a l m i z a n ( t i mbangan keadilan)'
T e r k a d a n gd i l a l a h n a s hi t u t e r s c m b u n - "a' ti a u s e o r a n ga l i m t i d a k m a m p u
memahaminya. sehinggadia berpalingkepadaqiyas.Qiyas,"-lngsesuaidengan
nash,makaqiyastersebutdiangglpqiyasyangbenar'(shahih), scdangkan qiyes
yangbertentangan dengannash,Inakrq ivr\ terscbutdirnggill q iyas-"-ang rancu
( f a s i d ) .K a r e n ad a l a m m c n e t a p k a nh u k u m s e s u a t ui t u s u d a hm c r u p a k a n
kellziman antareadanl'akesesuaiananlaraqiyas den-eanntrsh.atau terjadi
pertentangan antaranashclcngan qjyas.Akantctapidi hadapan scoran':rtrujtrhid
terkadangkesesuaian dan peflentangan itu terkadang tersembunvi'

240 - I'lamul Muwaqi'in


'*uruPlJad n{ng
Itz -
-8ueroeucurq e,{uzpc;e1 u?rxnunal r;-asrJpptuqlllp Bliq Llsruu?I:uszplaq
uulnlraqlnqa:^:at
tf,JIr.cur?ulp'qscueprdal uplrcscprJqc,{u1e11r, Sue,tse,(rb
rlen:a1eduel(qrqEqs)Jeuaq3ue,{sr:,(rb-1clouaur!uuelrad ueqeJesay

:n1rr;,{'11a:u ; ur l n ) p l r p
iur';iiucqrle:-:r1 (ledtrla)| rpe purlsrle:^ r.rl]l:)srtrletrpl)llq unruc5 (qrqqsltsr)
s c { r b u e p p u n l n q r q a l d e S S u r r pi i - u r i c . l t c u t 3 u a p u r n l n q u r l d e l a u a u
e1a:aurcuerurpciuy:louaur3un{ 1odruo1e1 rpr: ur':psu,{rbull:rscp.rcqu;n1nq
ucdn1e1e1 lrqureiuaru;-uu{ 1odruo1a1 cpee,{uuelndursa{rpr[ {cllnur ulc)es
e.{uyelouaur iuc,i 8ue;o-3un:oueiuap sc(rb r:pnde1qniat Sueiad-raq iur,{ iue:o
-8ur.roc:uur rpnf:at8ur,{ uciuclLraueducqsr:1aluaul trlelcpur']p'qples8up,{
se,trbc{epcqrat ucrylouadr3:s urcl':plruq ?unpucdrp elara;,41 qseuuelrequiuaur
uepprlbrt nrle'se,{rb'lrdcpuadrlradasr{uurcl 8ue,{uen1ua1a1 uulnlnqrpuau
e r l a r e t u€ u x r u r p ' q s u u d e p n q . r ael , { u u n e i e l u a du r p ' u l e l a q r u a d
{l?prt
' u e r l u q : a dr f J s u e l c p
l r u q S u t p u u t l r p[ I c l J W q p q q s r l s ru e l r u n S S u a r u
upp lnqJsralunlnq rlclorrJrul?r{elaru Blpru 'qi-EuurBlppepe Suuf urnlnq
rurrqntrtau)pprtelaraurnf,ur:.rr1ag qstu1r1cqrprpt 8ur,{tcls.rettr.lrsraq 3ucf
urnlnquclrlnpcdruar-u cduelr,iuurldpleuauc){a:attr uetpnurelq:^Err uBptun)nq
nlcnsrtuuqruraru p1a;a6 uerr:[e,te1sqnqrqrq:1aru r,{ucnpal un13ur:qura3uaur
ur:puery;un;-;-uaur r)3reu uBrpnuax qrqqsusrul?pJuntslalr;.rn:rls urutquurad
s-onpeduct-tl )lnlunnpadesuautcla.raurr:Siurqcs 'qrllV qalouElunrnllpqBIat
3ue,iuc,n;u:rq:1urp (uclrpu:ll uriuuqurrtrcir:qcsdnSSuerp iun,{ uqtqelscural
u R p ' u t n { n q ' t r l l r . ( u p r u l e d r u n : a d I) r s l r r r r :rlp r d : 1 3 u u i a d . r a qe , { u r . r r p
urrc11;'uaur sr;{rblrloulur iuc{ 3ue.ro-3uc.r6 Jrttu.tallrntirq:aq urlr:aqrueu
1r,{ulq qrqll uiu.ruurq:siur;,(urll ;-ur:.ir:.ru:r:plrlry;-ul;'rL1-i.rq 1n1Lln tiulou.rur
c1:raLurti;-utq:g .u:urqclr;-l-urrpiur:.i Lru.r qndrururrue.iur-rrp utrllliulu
s r l r - ' r p t n q J S r J tl o d L u o l : 1 r i r 1 e 1 r : l p 1 o d r u o 1 a 1; - u r : - t L iuu r s l 1 , 1

NYUVNgflgX
vovd ot{vcfdufls YANIUI(I
HIIY'IXCNSIAIONIYAXOdHIOTSY
ONISYHI.ONISYWghISIJYNVC
orangyangmenggunakan akal pikirannyatidak akanmeragukanbahwasabda
Ilasulullah SAW ketika Abdullah dikutukdenganmenyebutnya sebagaihimar
"
karenabanyaknrinumninunrankeras. Janganlaltkaruunrcugutukny,a, karena
rlio dicirtai Allah dun Rttsul-Nva ". setaratlcngansabdanya:"JangcurLah kantu
msrgutuks(.titp orungt tutgdicintaiAllahdart Rasul-Nla".Dan sabdabeliau:
" Sesttngguhntu Alloh don Ru,vul-Nvtt rn<:Lurattg
kantuntcnrukan daginghirnar,
kurenoltinrur itu k()tor". Setaradenganslbdabcliau: " Dilarang bagintusagaLa
ttutg kotor". Dalatnilman Aliah SWT: " Kutakurtluh:Tiutlulahaku petoleh
dultutttroht'utang dix'alnttkattktltotluku,se:uatut'angdiltttronrkart bagi or-
kccuali kalau nal<utan itu borrykai,rtlau darall
turg tung lrcnckrknrenrukartrtt'a,
ttury nertgulir utuu <lttgingbubi kuranu sesungguhnr:a sotluatl\'aitu kotor".
(Al-An am: 1.15).Dcngan keterangiLn nttka
tersebut, jelaslah bahwa Allah
rnelrrlng segalartaklnan yangkotor.
SabdaNabi SAW yangberkaitandengankucingmenyebutkan: "Krlcirg
itu bukdtltcnna.suk g
binatungla na.ii.\,ktrcttudiu iltt terma.;uk birrulongtarry
", sctaradengansabdabeliau: "Segalabinatant!t'rtng
biusd nren.qeliLingilrrr
lilingintubukanternusukl:iratang vattgrraji.r". Sescoran-e
biu.stttnerrye tidak
akanmcragukanbahlr'l apabiJaadaorang yang berkata kepada yang lainnya:
"Janganllh kamu menakan sesuatuclari makananini karenamengandung
racun",mcngandun!l pertgenianadanyalaranganuntuktnemakan makanan yang
scjenisdcnganmakitnantcrscbut.Dan ketika dia berkata: "Janganlah kamu
meminumnlinumanini klrena dapatrnemabukkan", berartidilarangbaginya
meminurnse-uala jcnis rninumanI'ang menrabukkan. Denrikianjugahalnya
perklllan yang nrcnyatakan: "Janganlahkarnu nikahi ini karenadia itu
\.\'anita
$anitarpendusta(pendcrsu)" dan contohyang lainnya.
Kesalahankedua,kurangnl'apamaharran merekatentangnash.Banyak
sekali hukunryan-qditunjukkln oleh naslrtanpamerekapahamidilalahnya.
Kcsalahanini disebabkan keterbatasanmerekadalammemahamidilalahyang
tcrsirat,tidak rnemrhamikedalamanmakna.peringatan.isyarat,dan tradisi
rrukhatab.Sehinggamerekatidakakanntentahami firmanAllah SWT " Maka
kepadakeduant'aperkataan "a|1".
.sckali-kalijattgun|ultkanu n1€t1f(ttaker1
(Al-lsra':23).itu rlencakuppemukulan, cacimaki,danhinaanselainperkataan
"ah". Kekurangan pahamanmcrckadidalarnntemahanti al-Qur'anslmirseperti
lemahnyamerckadalammemahamitimbangan(keadilan)-
Kesalahanketiga, nrenggunakan istishhabnclebihi bataskewajaran
bahkanmelcla sampairnengharuskan (mel ajibkan)-nya.Hal ini disebabkan
tidak adany'apengetahuIn merekatentangdalil naqli(yangbersumberdari Al-
Qur'an danAl-Hadits). Tidak pengetahuan
adanya tentangdilalah nashbukan
berartidilalahnashitu tidak ada.
Kesalahankeempat,keyakinanmelekabahwaakad(transaksi),
syarat,

242 - l'lamul Muwaqi'in


'-BruB ad n{ng
E Z-

'qulMnfuntad eppdeluelrpsnpleq 'Ipsul Buepuccirp


lcprl cuoJeI nrrursnuetu
ue1e,{ucqo1 qelo ue{n{rlrp 8uu( pele uup 'tplc,{s,lplr?rr?,lrru
ue1e,{ueqa1
e,nqeqSuepueueu E{alJru 'sele Ip lnqaslaluufuu:eta1uup IEIot {nruag
'e,{uurlletcqurau-t ucleunSSuauelaleul tl{r?tu'll,{uuequsqeal
Intun qEqqsusr
epedalue1:1n[unuaru 8ue,{11epnlensueldelauaulcduplupn e1a;au elrqedy
'0,{uueqesqual epedal uel1n[unuau 8ur,{ lrpp n]rns uEIJcs?plaq ueldelelrp
llencal 1e1eqc,{uenuasntr rul?lsl3uu:o-3ue:oueln\plrp 3ue,(lepuu,nu uep
siz - "'Btuellad n{ng

E,{uue{detauaru ucp qe1?JIp Euruauau?uu,(leqrd rpefuauue,Trnlrp 3uc,{uuepeal


unlSuepas '1r1ep nlcns qtlltltp rButltqiuaru 3uu,{ rpeluaur ueue,trul:aq a-ue,{
leqrd
ur?spro) ull'rlSuu.{tst"-eprd epcraqe,{uttu.r,rc1lp 3ue,{urupeal uelSurpeststs
nlrs epedupl:cq n1tunue,trel:aq 3uB,{uccpoelnrlcru'uutlrutapucBuoq
'uciueluauaq rul
{?pIl deSSutrIP
1cquup'e,(ulnlunuau: 3ut,{ nlensasutnpntuadcpcdal ue11n[unuaur 3ut,{ 1rlep
nlrns(uuldetauaur) urlluiauau 1nlunuPrlpns^Iuurp IPprl luI qBqqsrl)-l utr8ua(l
t,{uueldulauatuucrpnua{'un{nll lPllp qe nluns {ul()ueulInlun uelpns{euIp Iur
quqqsnslr,tuunlaqasueloluduclrprftp3uu,{ullepealueSuapunun,trr:1.raq ;-ue,{
ucuppa{qelepcqcqqsnsruIEIEpueiuciad uelrpefrp3ue,(ueepnaleiiutqa5
'e,{uucldclauaur8ue,{iuero
IuloueuJpnslutuleq Pll{ nll qel{q\rlsruciuJp
rdrlal '1nqas:a1 un{nq u?{tpBIUJu nclc ueldctou:tu pnslcullaq {BpI1etIX
'ucluuqeuadettl smlq tnq3sraltunlnq e:ptu 'ueldeleuau uepuery;petuau8ue,{
Jrlrpnlcnsuplnuauau 1trpul?tII e1t1 c,{uquqn.reu 3uc,{e,{uepu{trpq Pual?I
ur\nq'unlnq ntensuedulauodrieq uulolnd urlcdn:aur 3uu{ cfuunlaqas
uwpeal rpudel ur{illsltptpntl nlunsasutnrlnqc{udrlel PualB) e^uulnlaqas
nr:dasntrnscstunlnq ueldctauaurlntun ur-'npIJ{ur-'qnqn;:d uctnlunllelouau
lnlun ucryunirp selundn{ueq tut sruafqeqqstlsl:r.]i?ueH qsqzPetlJ 1nlr3uad
unrizqesqclo uelelllrp 3ue,{uuuureir:qag uclclulauaut lnlun uclnq'tun{nq
ntDnsIulouaurlnlun ucleunBtptut slueIqcqqsr1s1., :Ple{laqqbU lnqsnuupqbg
r l q eu c r 8 c q a ge u e l n c : e du e t u q : p l : t tl p n f u : u q t s n u r u l s r u a [ q r : q q s n s l
'1
o,ttrtlsy ltttnua4 Inllt.rnLuax npndasl qoLl|stlsl

'ueluqaprad
'e,{uue?paqled
rpcfuauqrsrur3ut'{ qelcscuruelrlp,eurftutnlnq qzqqsllstutrp
'(E{ullstllnlnuoul
srlaIeiSurqas.u:e,{sutnlnq utlldelsuaurInlun luls qBqq\^osl
pun,ntnq qmlqsllstn1rc,{'uctfrq tlin
r:pr:da1qrqqsrtsr)t1o,(t1t1sn
uururnrrra)i
urnlcpaI rSeq:atqeqqsrlslu(urunlaqasrpefral3ue.{UIIEpBJI lnlnuautnlensas
un{nq ut)iepuruautnelr uuldnlauautrlteL 1DqnqDtlr'-11s, c}el uep p,JusI
u?zc,t\ntr qDrlq\tt:-t
ete;q e{uuc1t18un uup uet8cqruadue1lnqc,{uau urle
ruel uu([ qrqqsttslqclcseu uf,Leptcdupu:dspJqlJq qclJ]euinln €lsd

VAI{NVICYflHIAd NVO flYHHSIISI


sebagaidalil yang menunjukankepadayang membatalkannya. Mayoritas
penganut madzhabMaliki, Syafi'i,ImamAhmaddanyangJainnyamemandang
b a h w a i s t i s h h a bj e n i s i n i d i p a n d a n gl e b i h t e p a t b i l a d i g u n a k a nd a l a m
menetapkan hukumsesuatu berdasarkan keadaansebelumnya. Merekaberkata:
"Jjka menurutperkiraanitu lebih besartidak adanyadalil yang menunjukkan
kepadaperubahan,maka hukum sesuatuitu harusditetapkanberdasarkan
keadaansebelumnya.

2. lstishhab al-Washf untuk Menetapkan Suatu H ukunt


Bagiankeduadari istishhabini adalahistishhaba/-x,a.sftl (sifat) yang
digunakanuntuk menetapkan suaruhukum sehinggadapatditetapkanhukum
yang menentangnya. Istishhabjenis ini dapatdijadikansebagaisuatuhujjah
( a r g u r n e n t a s i )S. e p e r t ii s t i s h h a bd a l a m h u k u m b e r s u c i ,h u k u m h a d a t s ,
pernikahan. kepemilikan,danjarninansehinggadapatditetapkanhukumyang
bertentangan denganhukum tersebut.Nabi SAW telahmenunjukkanadanya
keterkaitansuatuhukum denganhukum yang menentangnya sepeni dalanr
sabdanya:" Jika katnumertentukannva (binatang)tenggelam,nrukakanu jangan
nennkannya,karenakantutidak mengetahuiapakahlang ntenatikannfaitu
air atau tontbakntu".Dan sabdabeliau: "Apabila anjing itu ntcntakrnnya
(binatang buruan) itu, maka kanu jangru ntentakannya".Asal hukum par.la
binatangyangdisembelihyangtenggelamitu haramdan meragukan,apakah
adasuatusyaratyangmembolehkan atautidak, makahukum binatangburuan
itu ditetapkanberdasarkan hukum asalnyayaitu haranr.Karenaair itu suci,
m a k a a s a l h u k u m m e n e t a p k a n n ysau c i s e h i n g g at i d a k d a p a td i b a t a l k a n
kesuciannya itu dengankeraguan.Karenaasalhukum orangyang bersuciitu
dinyatakansuci,rnakadia tidakdiperintahkan untukberwudhukembalihanya
karenaadanyakeraguandalam hadats.BahkanNabi SAW telah bersabda:
" Maka dia tidak perlu berpaling (mentbatalkan slnlatrya) sehingga dia
nendengarsuara(bunyi)atau mencinn baunya".Karenaasalhukumsahnya
shalatitu adanyakeyakinan,makaorangyangragudiperintahkanuntukmendiri-
kannyakembaliberdasarkan suatukeyakinandanharusmembuangkeraguan.
tlai ini tidak bertentangan denganyang batalnyapernrkahan yang sah
denganomonganseoranghambasahayahitam yang mengatakanbahwadia
menyusuikeduasuamiisteritersebut(saudara sesusu).
Asal hukumpemikahan
saudarasesusuitu haram,adapundiperbolehkan pernikahantersebutmelihat
kenyataannya bahrvaisterinyaitu oranglain (bukansaudara sesusu).
Terkadang
suatukenyataanitu bertentangan dengankenyataanyang serupaataubahkan
dianggaplebihkuat yaitu suatukesaksian. Jika keduanyasalingbertentangan,
makahukum keduanyadianggapgugur dan ditetapkanhukum asalnyayaitu
haram,sehinggatidakadahukumyangmenentangnya. Inilahhukumyangtelah

246 - I'lamul Muwaqi'in


Itz - "'eulBuad n{ng

nt|r u?p IrlEt f,,{urusruqu?{u IuIIu,(au urc,, :uelslr:{Ip Dllqedv


'r,(u)rprl utp
lelcq ruBlepn;el ssElauelp ntI qcJslasu€Ipnue{
'N,{uue
rlr:^qpelrur)Il,{rp;un,{ nqpn,\\ue;uap lclrqs uc{cultsltrlotulllp B,{ulupuees
ur;ucp oucs rurIcH Lle-]lctEqrueur ledBp;uE,{nlPnsas €pedlpPLalnll uunielal
3uepl1.ra1 u?Cl lnqa:^raluuqelru.rade,{uq?sulrt1cueurlz,(a1nlcns s,{uepe
uz3uapueliuelrqrp lednp ntt ucqclru:ad e.{utilclcH nltnsas uclpltqSuaur
u r l r p r p n S e rc 1 r 1i u n p t l : a l U B C . . u r e r e qn l l { € l E l u € { q n l e l u a u u t l E p
un{nq lcsee,iuqniSurrsag.. :upletellp csrqlspll e33utqa5 Iesalesnll lslstls
qelatesiuelrp .9ucpe1.r:1 ntt uuniual nupuup'rrlpuos uBlcues{eltpsnJlq;uD.{
(ueqrti,nal)uciuniiuq qeleprur tcltqsuceut:^{eled tuzlspun{nq pse susJe)
'e,{u-(nqpn^\) uctcnsel uulnierrp 3ur'( 1u1eqs trneue:^]IPIed uuBuape,{usnsel
Eumslrprl IUr Ieq urq ucnSuay u,{rrcprue8uapc(ueq uelletuqrp tedep
lcprl r,:{uucqnsqcol rur1e,{rp3ue,{uuqeltu:adrualc) Bululnseltro,{eru qalo
uclnlnuralrp 3uc,{tedlpuadqelepcuBlf,ueqa{Ile\apuaurqrqaldeSSuerp 3ue,{
trdepua4 1epunr:lnqc,{,{r.[e.r uelqnleluau
1l1r;t uclc qclude n3e: erp u.{ueq
'lnqasril etpcuete; eirl Ielel qeJtrpB ur}IllsauIp
Ielct uulqnln[uaruutlc ur1e.,{
'c3t1 nulc nlus uclqntcfu:ur
3ur'( 1r1ctr1urpurJtninuau eleu Iulul Ielul
uelr erp qrqcde n8e.rn Sucrorsssc,{urupuea5i,e(uuurcnsaluzle n8e-l
EselJurrlrpErluJLUes tclcqsuPIPulrslelaru 3ue:oasas qaloqquledy uen8t:e1
e,\uepeeuc:e1rfurq r,{uttlcqsuDllslf,qtuetu ;-uereltp tulleXtp ?ue,{uutcnsal
uciuap trluqs ue{nllleul iue,{ iur:o cua-re;4uelnfn: uulrpcl tuel le8ues
3ur,t lrpp Insrulrat f,{aiaurqelo 1r1lpuclrpcfrpdun,{stlpcll :Blc{JaqulereW
'urniual u,{ucpeuua:e1e,{ucqtlcqual nqpn,Neqnpad leprt etp eSSutqas
'ueqrfr:,na>1 urlSucltqiueur 1r:drp(rr(ut1setr?Iulnua)) qo,{tt1solrunntoq
-71 uery ueurlria;1.. :ledupucd.raq c1a:aru iuuluaueu^3u8,(?uelc)
'..uEnnurele^u€pEeuafi{
r.'{urqrlequralnqpn^\leqn1.rad lnpn erpeSSurqas'nqpn^\laq qelsl uBuIIB,{a{
e,{ucpruciuep iunllq nll slepuq ulrIrl ucuquia;,, :ledepuad:aq uet1e1 undncp,tr
'uendcrale{uepcut3uapeiutelrqs 'ueniual
lcleqq?latdei3urrperpeS3utqas
e,(ucpeuniuap r{ulqeqs qts duSSueiuauleptl Iulc)., :tedepuad..raq 1t1e6i
urctul .,urnicrel u,{ur';pe rua:c1 c,{ueq eiuuerrnsal ucp ren1a1 erp deSSueiuau
' u , { u u e 3 u n i d u ertp e l u a u rn 1 t
{ u p r l r r u u ) 1 ,:,l e d c p u a c l : auqe t 1 c 1u n d n e l c , t
111uqs ucdclatalunlnq lPsec.,{uqn3Sunsas EIctu'uBIJnse{uclc ue4dclauau
r l t r L u n { n q l | s c [ n d n ? l c , t \t u a l t ) { n l n q P pq l q e l ] a l n q p n , ! \ l 3 qs n l P qE I p
eiiurqas 'ryprt nclestr:pr'lq erpqelcdr nit-r esc:autctp elrqrrdu lepqs uelnlelaru
)nlun 8uu:oases 8ue,u1:ur IIIPT\tr txllull :qotuoc reieqa5 ueiuquagaq 3utles
driiur':rp3un,( psr runlnq rnp tpeda{ ucqrlu\-lu:ed e,{u1t:uuaur-1ue13ut1es
uDlqnqesrp lur IEH r,{uunlnq urnlnqutt3cqasu.telcp tedepuad epaq:eq?{olau
c f c s r i u e q r u r s r u aqi u q q s r t sure l c p l c L I e p u :rdp : q r a ql e p r l c q c b n ;u : e 4
'sIlAID UeIJBSDplaq

rurnur upp ur?lcuaqa{qenqas utlednlau 8uu,{ 16yg IqPN qalo IIquBIp


n r e n s c n abi o l e h n v ar u j u ' ( k e m b a l i )b e r s a t u m
. akahukum keharamannva
d r p r n L h n gl c h i hk u . r r .
Jawabannya: "Wanitayang dirulu, itu hukanrvanitavangdihararnkan,
d a nd i a t i d a kr n e m i l i k i k a t a nm u h r i m .r n a k aa p a b i l aw a n i t ai t u b e r s o l e kd a n
menampakkar dili kepadanya. kemudianlaki_laki(suantinva) itu nren-elaulinya.
m a k am e n g g a u l i n yi at u t e f m a s u kr u j u ' . m c n u r u tp e n d a p ant t a t o r i t a su l a m a .
H a n y aI n t a mS v a f i ' iv a n - br e r h e dpr e n d r r p rdLi r .r r n : r r r n r r rr r n s d i t a l a k r a j ' i a h
i t u m a s i hb e r s t a t usse b . g ai s t e r d i a r is u a m yi a n gm c n t a l a k n ' a l i k d ai r i h a d
t ari
bcrbagaihukum kccuali khLrsuscialamkasustalak sunpah. Seanclainl,a dia
r n. a k ap c n < J a p : r t r.l.uD: i ay a k i n
d i t e r i r r ap a d a h awl a n i t ai t u a d a l a hn t u h r i n r n y a
akankemuhrirnannva". apakahkamuakanmenganrgapmuhrirnsecaramutlak
padahaldia tidakvakin akankcrnuhrimannva. Seandainl.a dcnganhal iru kamu
mcmutlakkankemuhrirn:rnnya. makl dia tidak mesti nrenjatuhkan taiak tiga.
Karenarnutlaknyakentuhrimanitu dian-l-lap lcbih umumdjbanclin-ckan dcngan
talaksatuatautalaktiga.Dan bukanrnenjadisuatukcharusan adanyapenenpan
I'aneIcbihunruntberartitrlengharuskan adanyapenetapan yangbersifatkhusus.

.1.lsrishhab Hukunt I jrna' dulam Musulah y,nzgll4snittclipanleburun


Basianketisadariistjshhabadalahistishhabhukurnijrra. dalanrnrasalah
vang menjadiperdebatan. Parafuqi,Lha dan ahli ushul fiqh belbedapendapat
dalarnkehujjahanistishhabini?. Ada duapendapat
),angbcrkembang.yarru:
P e r t a m a , p e n d a p a tv a n g m e n g a k u ik e h u . j . j a h a n n ypae. n d a p a ti n i
d i k e m L r k a k ao nl e hA l - M u z a n i .A s h S h a i r a f iI,b n u S y a k i l a I. b n u H a r n i c ld, a n
A b i A b d i l l a hA r - R a z i .
Kedua, pendapatyang tidak ntengakuikehujjrhannva.pendapatini
d i k c m u k a k aonl e hA b i H a m i d ,l b n u A t h - T h a y y i bA t h _ T h a b a rAi .l _ e a d h iA b i
Ya'la.Ibnu 'Aqil. Abi Al-Khatbab.AI-Halrvani. danlbnLrAz Za_sharvani. Alasan
merckaadllah sesungguhnya i.ima'itu bertitiktolak kepadasifatdimanasifal
tcrsebutschclumnyamenjaditcntpatperbcdaan. Sepertiijma. clalam sahnva
shalat(dcnganbcrtayamum)sebelummelihatair ketikashalat.Adapunsetelah
m e l i h a ta i r . m a k at i d a k a d a i j m a ' . D e n c a nd c m i k i a n .m a k ad a l a n rm a s a l a h
terscbutticlaklda istishhab. Karenapencttpanmenurutijrna.itu tidakadadalarn
;nasalah vanediperdebatkan. Sedangkan istishhabitu dalammasalah),angtetap
kemudiandilakukanistishhab untukntenetapkan hukumnya.ataudalamntasalah
yangciinatrkan (diriadakan) kenrudjan Cilekukanistishhabuntukmenafikannya.
Paraularnayanemengemukakan pendapat yangpertamaberkata:Tujuan
akhirdari apavangkantusebutkanbahwatidakadaijma' dalantmasalahyang
d i p e r d e b a t k a na.d a l a hb e n a r .A k a n r e t a p i k a m i t j t j a k m e n i n g g a l k a n
(mengingkari) adanyailma dalammasalah yangdiperdebatkan tersebut. Bahkan

248 - I'lamul Muwaqi'in


-'eurqrad ntlng
6tz --

u?Isntntueu sruequrpe{Er[ 'uBqeqn.isd


[,{uEpetn]unuau 8uJ,{ uelnlunle/iuPpe
{l]pD ue{snlnueu nll qsqqsnslueSuapIIlPpleq3uE.{3tl?loE^uIEpu€3s
'ucqBqnrso
u,{ucpclnlunuau 8uu( plep e,{uep€r'Jrpnrur1e,{rpelrqudu IIenJoI plep
re3eqasueqeun3rp qaloq{eprl nlr qequsnste,r,rqcq e;(uur:lndutsa;1 ueqeqn:ad
e,{uepelnlunuau 3ue,{ 1r1epe,{uepetnqela8uetull?prl 3ue,{ iue:o r8eq
qeqqsrlsruciuap lrpp:aq qaloqIeprl eleu'nlI euer?Iqalg e,(uuelleteqrueur
ledep8uB,{nt€nsesrnqutat-uau qulalesrlen3alqcqqsrtsr ueiuap 1t1ep;aq qaloq
'(ueru:nura{) Suef qeqqsrlst
lepn 8ue,t3ue:g ucseqoqa)1n18ue,{uau
"^tua[
ucp InseurJalrur Irlupe,\\qnqP,{uselat(rUlnLU) s[qaq l€.ll:-raqqEIepDnll lBsE
unlnq eleu n1rSurduesle )nqls nll Blp r?^\qeq rlSuescrde,{uepeunleqas
(spqaq)rujnuJq?lalnlr Il]q uu:jn;{ ueqlfu,'rraI
ul?Il]ucslcleru lntun (ueutulel)
ue8unSSuet Suetuallu.rnu3ueAucepeelSuctuatqrqqsusrqoluocre8cqag
'qeqn.raq3ue,{unlnq ue?uapue1?urpueqrp ctuelnqtqal
SurpuedrpntrdetalSue{unlnq u1r':trr nlI cuar?IqalO r{uutnlaqosuuldetatrp
qu1a1 3un.{unlnq ucSuapurlSutpucqlplnqasratlnq-lrq unlqntnqruauleBues
8uu,{qe1n1r n:eq 3uu,(un{nq Er!trruuEIIItuapuciuaq eutnlad 3uc,{urnlnq
(ucluperueu)uulrguuau3ue,{nlensasepudaluulqnlnqrucurel:asenpa13uc,{
unlnq uullnquruaurledep3ucf nlcnsasepudal utqqnlnqueu ucp eucgad
3uu,{runlnq uelp:cquaur tedrp3ue,{nlensasurlqunqucu untpnual Suetep
?uu,{unlnq undepy eXuueldclauau3ue,(qcqaseprdal uu>lqnlnquaurdztat
'nlnq3ue.{quqasw{qnlnqueu puelr) c,{uunlaqas
{cpn n1tutnlnq uudetalorl
e,{ude1a1 qelepe u,{uurnlnq rdelal 'e,{uuc1t;cuau
rgadaslnqas:a1unlnq ltse
nele uc>ldelauau{nlun ue{qeloqledtpuelqeg runlnq u,{unpeInpll Iuclaq
unlnq ,ru[r u,{uupclepu e3Surqagu,{u1r1eqas ntt 1t1ep uelSucpas'r]tpues nll
quleseuepuddelalnlr lle{?dasrp8uc,{unlnq e,,irqeq tnqela3uaru nue;
'qscuru?leptp Sunpull:at ?ut,{ uet aiucd nirl q\^f,tr trpPdaluTl{.teputrslp
'lnqJsral
n1r ,curfr uu6 un{nq epr:da1 urllnluntrcut Suri 1t1rpucrydn:cul
e,(ueqntr .pru[ (t,(uleqlr{p) runlnq ufuiuulrq uelsn.teqiuaut q.rr:aq qeqa,{rrad
efu3urlrq uep'(r-Ku-I l,Dut) rtr:1p.rpSurf c,{uiunlrq uclsn.n';q3uaut tl.rc:aq
1cq1r n,{uiuelrq rSSulqas'ulpuJs nlr qnln:,^etu tuslnp unlnq ur;deleuad uellp
qeqa,{uadrpefuaruueqnqucp ueldelauaurInlun tcllt. ueledn:aruue]lnqnll
,eufr uluut'unI{Iuap uuiueg ,rurft uulilrsrlplaq3uepe1ra1 n1rc,{uuedctauad
e , t r q e qr n q e t a i u a u B 1 I I u e C J u c l d e t a t t ptcdup n l r u n l n g :trdepuadlaq
ueldetauau 3uu,( 8ue.ro-3uelg 1r1upedunt ucldelaltp ntl unlnq llleJ3q
'uEIleteqrp qslalesueldeleltpnl unlnq e,{utepueag efuuclnfn: ueltprtp 8un,{
lrpp e.{uul:lptrqrp ue8uap 1e1eq rpefuau nlr unlnq eiSutqar^'etuftuefuap
uulleteqrptedepr.{ueqntt .eu[r ue4:tsep:aq ueldrlalrp3ue,{utnlnq ueq '.uul[t
uelr€seprequeydetatrpqulatelrqedede1a1 tpeluau nlr un{nH.. :elPllaq IIEI
lodruolay B,{u-(mIIEl€quatu) ue13ue1rq3uau tedep3ue,{nlensasueldelauau
ledepuSSurqes quqedesrp 8ue.{ueepealqclepue{u:eueqesulpuasnlI qeqqsllsl
tidakadanyahukumyangbaru.Sepertidia memutuskan tetapnyasyariatNabi
Muhammad,syari'atitu tidak dimansukh(diganti).Seandainya dia mengira
tidak adatuntutan yang menuntutadanyaperubahanataumengiratidak ada
dilalahnya,maka dia dapatmemperkirakan tidak adanyaperubahan.Seperti
melihatair ketikasedangmclaksanakan
shalattidakmembatalkan wudhu.Jika
tidak,makadengandibatalkanwudhunyaitu tidak akanmemberikanketenangan
kepadanyadengandihukumitctapberadadalamkondisisuci.Demikianjuga
tidak akanmemberikanketenangan kepada setiaporangyang terlibatdalam
pertentangan men-genaibatal wudhunya dan mewajibkan mandi (wajib/
kernnas) baginya,padahalasalhukum itu dianggaptctapsuci.
Kasuslain adalahsepertipertentangan dalambatalnyawudhu dengan
keluamyanajisdariselaindualubang(duburdankubul).dandengankeluamya
sesuatu yangjarangsekaliterjadidarikedualubangtersebut. Dan pertentangan
dalamhukum menyentuhwanitl baik adanafsuatautidak,memakansesuatu
yangdipanaskan denganapi.nremandikan mayatdanlain sebagainya. Dimana
keyakinanuntukmenggunakan istishhabtidak memungkinkan sehinggaharus
diyakini terlebihdahulubatalnyasesuatuyang rnewajibkanperubahan.Jika
tidak,makadia akanselaluberadadalamkeraguan,walaupuntelahdijelaskan
kepadanya kebenaran tuntutanadanyaperubahan- sepertij ika adaorangfasik
memberitakansesuatuberita- maka dia akan diperintahuntuk menjelaskan
d a n m e y a k i n k a nd, a n d i a t i d a k d i p e r i n t a h k a nu n t u k m e m b e n a r k a n
atau
mendustakannya, walaupunkeduahal tersebutmungkin sajaterjadi.Karena
antaradia yang fasik dengan beritayangdisampaikannya itu tidak bisadija-
dikan patokanuntuk menetapkansuatukeadaan,karenahal itu ekan selalu
menimbulkankeraguan.
Seandainya ada orangyang mempersaksikan sesuatunamundia tidak
mampumenjelaskannya secara gamblang, makaorangtersebutakandiragukan
keberadaannya, dan secaraotomatis orang akan meragukansesuatuyang
dipersaksikannya. Namunapabiladia dapatmenjelaskan kesaksiannya secara
gamblang,makakesaksiannya itu akandianggapsempurna(tidakdiragukan).
Apabilaterdapatduakesaksian yangdianggaptidakjelaskebenarannya, maka
k e s a k s i a ni t u a k a n m e l e m a h k a n
k e r n u r n i a nk e s a k s i a nt e r s e b u t D
. imana
kelemahannya itu jauh lebih beserdari sesuatuyang melemahkankesaksian
orang fasik. Karena dalam kesaksiannyaitu terkadangorang fasjk masih
menunjukkansuatudalil walaupuntidak dlelas dilalahnya.Sehinggakami
berkesimpulan bahwaketetapan itu tidakdidasarkan kepadasuatudalil. Tetapi
adanyayangditunjuki olehnyasangatmemungkinkandalamgambaransemacanr
ini, karcnakebenarannya masihsangatmemungkinkan.

250 - I'lamulMuwaqi'in
I9Z - "'B(ue!td n{ng

leJrsl?,,'rqf,q uellnfunuau 3ue.{1r1ep ntins (uuIdElau;u)uu11eSoueur tedep eIp


ulrqeder1unca1c,{urunlaqas ueldcralrpquler3ue,{runlnq-tunlnq uu{lslequaur
lcdup lepu qeqqsrlsrfuutuauau 8ue,{3uc:o-3ue:6 e,{urunlaqas ueldualtp
qe1:13uc,{ trrn{nl{ urlll?luqureurtedcp 1cpr1n1ruuSurluaua6 e.{uurnlaqas
runlnq ueSuapuBBuuluat:aq 3ue,{n.ruq3ue,{unlnq c,{uepeue3uapleteqqelat
nlr qEqilsltsr utl\rcsup:rqucldeteirp6uu,(unlnq qn33ung,,:ue-1u1u3uaur ?ue{
qDqqsrl:^r Suelueuau;8ucf3ur:o-;ucjo lr?dcpuad utxuatrpBslqIBprl BIeu nlr
eua:u1qalg rpehaln1re,,'rrlsuad unleqcsucldulalrpqr1a13utl,{ urnlnq-runlnq
u8lletcquau IgPII'(r)aprau ;ur,{ 8uejo uEP)tIBuEuf,{,IlqElau3ue,{e,(eqes
equrequDp'rlaqrpiue,( epuaqepedleJcJ P,{uupe'lPlrqr-Il{IleI JIPlcqllaul
ruelrp ueiuelurt:ad c,lqrq qotuoJ reirqes (.cur[r url.rcscp:aq)rl€Iedastp
qrlat ?ue,{ tun{nq ureltp qlqqsrlsl u,(u:nfni utlqcqe,{uaru Ieprl unlnq
uuqcqn:adc,{ucprlnlunueu 3ue,( ueiuctuat:adc,{uupu{uprt undepV
'qcqqsgsrrpcdcl 3ue3od-req qnlnlrsreq {nlun
uudetalalepeIeprt ciu:cuaqas 'uurltuap ueSuaq (rfurls€ uB{lusBpleq sBqaq)
rlDtirlsD ltltDDrDq urn:1nq uequqnrad r,{uupr lnlunuau (rupru rr? ftnla{ ldrunu)
utnlu1tuiurpelny urq (lclcq rpeluaur)e,{uuulur:eqiuaru unlnq ueqeqn;ad
e,{ucpulnlunuau r:1ncrpel'uaur:rueq1c,{uqrqn:aq(saso:d)rsf,{Urtase ueCJ
( r J n sr u n { n q r p r p r f u o u r ) ; u e t n u rrqu l S L r ctqr l n 1 e , { u s r l euun l n q u u q r q n : a d
e,Luepe lnlunuaur;-uc,i uelntuntntcnsruBcqes- rclSuequlnrl {cruu,{ueuunlnq
uelrpuluau qelat ,uc,{g uurutrz3eqa5lnqaslatun{nq ueSuapueue,treyraq
3 u e , {r u n l n q r ; p e d a 1u e l d c t a r r pq e 1 a 18 u u , {u r n l n q d e p c q : a ru r q e q n r a d
e.{uepc lntunuer-u iuui nlrnsasreieq:s n:eqiue.{ 1t1tsut)delaueuqplet(run{nq
tenqurrd).urig r:,nqnq uellnfunuaru3uc,{1r1up nlrnsurldelalrpledepe33urqas
qeqqsrlstuE)n{elrplntun r3urlrqiuaru1epr1e,{uulepcJIulrpleJlsutsqPqruad
c,{uepeucBu:pciuleq einIuer{truaq1tpelat ntt ucqcqn:adurnlaqas ueldelolrp
qelct3uc,(urnlnq depeq;clqtqqsrlr^t ulllnlclatrr luun riueleqBueru IcpIl slltll
rp lnqas:el1:q-1cqurqeqn:aduep urrlur;-:a.1r,{unpt,rtpulul;p leducl'nt1e,tr
ueqeqnred rl.radas 'r1e1culeuadrtrlcdrsrp3uu,(nrnlnq epcducqeqnrad e,{ucpt
lntunu.u 3uTr,(uccpnal mqcqn.rad c,(uepn qnJrpc uctoqaprad peiueur 3ue.{ ,eu[t
un{nq urrlep qEqqsrlsrueqrfnqc1uc-.ilnfunuaur iue,{ ltplp e]clu? ICI

flYHHSIISI NYHVfNHSY
N\NXXOfNNNSIAICNYA TI'IV(
yangbaruitu ditetapkanSyari' sebagaipetunjukyangmenuntutadanyaperu-
bahanpada hukum yang diterapkansebelumnya.Dengandemikian, maka
sebenarnyapertentanganitu terjadipadadalil bukanpadaistishhab.

Asal Hukum Syarat itu Sah Atau Fasid (Tidak Sah)


Sebagaimana telahdisebutkansebelumnyabahwa kesalahankeemplt
yangterladipadakelompokyanl fanatikmenggunakan istishhabadalahadanya
keyakinanmerekayangberlebihan yangmengganggap akad(transaksi), syarat.
danmu'amalatyangdilakukanorang-orang Islamitu semuanyabatal, kecuali
a p a b i l ad i t e t a p k a nr e r l e b i hd a h u l u s u a r ud a l i l y a n g n e n u n j u k k a nk e p a d a
k e a b s a h a n n y aA.p a b i l a m e r e k at i d a k m c n d a p a t k a ns u a r ud a l i l y a n g
menunjukkan kepadakeabsahan suatusyarat.akad(transaksi), ataumuantarar,
mxkadengansertamertamerekamenggunlkanistishhabuntuk menbatalkan-
nya.
Bertitiktolakdariketeransan tc6ebutdi atas,merekamemandang bahwa
k e b r n y a k a nr n u ' a m a l a ts, y a r a t .d a n a k a d ( t r a n s a k s iy) a n g d i l a k u k a no l e h
kebanyakanmanusiaitu dipandangrusak. karenatidak didasarkankepada
petunjukAllah. Mayoritasulantatiqh menentangpendapattersebutdengan
alasanbahwaasalhukumdalamakaddansyaratitu adalahsah,kecualiscsuatu
yang telahdibatalkanataudilarangoleh S.yari'(PembuatSyari'at).Pendapat
. y a n g d i k e m u k a k a no l e h r n a y o r i t a su l a m a f i q b i n i d i a n g g a py a n g p a l i n g
mendekatikebenaran.Karenahukum yang dibatalkankeabsahannya berarti
menunjukkankepadaharantdan dosa. Perlu diketahui bahwa tidak boleh
mengharamkan sesuatukecuali yangte)ahdiharrnkan oleh AIlah dan Rasul-
Nya, dan tidak boleh menghukumidosakecuali yang telahditetapkanolch
Allah danRasul-Nya.Sebagaimana tidakadasesuatuyangdiwajibkankecuali
yang telahdiwajibkanoleh Allah, dan tidak ada larangankecualiyang tclah
dilarangoleh Allah, sertatidak adaagama(yangbenar)kecualiagamayang
telahdisyari'atkanolehAllah. Perludiketahuibahrvaasalhukumdalarnibadah
i t u b a t i l k e c u a l i a p a b r l aa d a d a l i l y a n g m e n u n j u k k a nk e p a d ap c r i n t a h
melaksanakannya. Dan asalhukumdalamakaddanmu'amalatitu adalahsah,
kecualiadadalil yangn:enunjukkanpadabataldan harlnnya.
Perbedaan di anrala keduanyabahwaAllah SWT tidakdiscmbahkecutli
berdasarkansesuatuyang disyari atkanntelaluilisanpararasul Nya. Karena
ibadahitu merupakanhak Allah yangmenjadiker,vajiban hamba-hamba-Nya.
Sedangkan hak Allah itu adalahsesuatuyangdiridhaidan disyari'arkanoleh-
Nya.Adapunakad(transaksi). itu adalahdiampunisrntp:ri
syarat,danrnu'amalat
ada ketetapanhukum yang mengharamkannya. Oleh karenaitu, rnakaAllah
SWT memperingatkan oraDg-orangmusyrikkarenamenentang keduahukun)
asaltersebut- yaitu mengharamkan sesuatuyangtidak dihalalkanoleh Allah,

?52 - I'lamul Nluwaqi'in


fgz - "'Bureuadn{ng
'uPItrlqesIptllllsnN tiIqeqS,,lucll]p r[, qiser{
:PiEIJaquI 'qEJIPzpnHIlllp . .,l,rr
-DtrpFaqm DiD).tadtp opqodn unp ttiut-ro:lSutiitratu ot ttunILacloltqotln 'otsnptaq
Dt D-tDJtq"taq oitttLtp dnb'Suoiiuatuuap nsnntl
DIqDdD (wlD'()'tutlsnut StroLr.t,t'-
'D1ot1snt trndrysaur 'n3u opn n1 b(ounu Sun.rttrtpuol r?trlrJ,. :Epqtlslaq nPllaq
'/\\vs
lquN upp qr?rrDrnHnqv ucp qE,{{esnl\Iulq pl.rs ul?pullTlslrptH
',,lnt1o!nnqtaq m tnySuauaq nTtqotln uop 'n'iurtolilrrtiiuaut nr t [tro[.rx1 tltqndn
'D,{nLDllD|3U1tDunl (1'i]lDSUD.tl.t J,!) pDln.t)q r)llLlt\l!) n:nlt\l t1tD.rD)lq-t)q
DltqDdo(tutDi)'Diuuo11o33ttttr;tttrot rt,9iiurtlbtfountu plis nJot lDdDp.t)]4D121
D.\Uu1p t r7 t.tt7tn1t'ttlPll\ DrD P\t!tJ1rut:'rp
utDrr 1l)1|tt\)q nq)\')t1 l'l!\' ;11,i111
ry orlotsSunLoqunp'hq{nuntutnuaq-touaq Suni Stroto)s LlnlDpoDI o.\ttutDlDp
'nlis
ry npDraq ndotsBuotnq lotluta rpy,, :rpqrsraq iAVS qPllnlnsed :ele){leq
Br'luv, uup q?llnpqv urp bn:sc1,1lltlp qcrntr^\lulq qPIlnpqY r.lep,(seru,y
-[V r.rspu€{tc,{B,tlrtp tuadas 'uEllnqeslp UIII:-nII ,,t{Il-loqS,. ttlEll?pIC
'et1nu 3ue,{ ue
.:nf-1y urepp rp 1c,{utq qrscurIUI
fuadas1e,{e-le{y (8g :lEJuV-lV) .,trr ntt11t,tt1SuoiSuoto-iitrtto to1nltr.'ut1ryttt
t1o11yotnqnSSunsag tn[n[ Suoi o-rot ur.t|uap oyttau opoday N! ut)![w)ha(l
rlDluDlrpqwa\ olotu 'uo3uo1o3tltl)tts IJDp uolourtttl:|\uad (niutPDI.|dl)uDlD
.tttD.tr?Lplntuol n1{ uoq,, :uBujueq clc ucP (91 :uelul IIV) ,,o'ttboltaq tnp
'(uoDltrDP uDlug '(l
Dtiu(tDnqtp3uDI) ttttoI tJodauatui]uni odots o'iutouaqas ),,
-Z :.fDqS-qsV) ,,uo1nhaq nlun! DpDlt Suoi ntlo-odn unlno8uaut ntuol n,ttloq
qo V isls tp uDtJtDqal.osaq DruV'Dnqtatl nunl 1npt1Sttoi ndn uoluniuaut
ttttrol ndo,9uatLt 'uorutaq 3un.i3uo,ro-EurtLtt to11,,'(Lrl :tlr.mbilg-lV) ,,rlirnhaq
ot DllqodD ntt[tro[ ttodauaur 3un,i |uo.rt|uo-to uDP., :uP,u)qJeq r;l-nf qe11y
'tnqasrst '(3
lr?,(e-lP^rueSuapepeuaS :unuIul,nI/{-lv) ,,, tuthroI unp (oiu\t11dlp
Suni) tDuDtuD-tDLtDuto o.tmplauaur3uol Sunto-3unto ur6t,, :u,15I-utttu.ttl uep '( 1
'uoturLaq 3 uot 3w)1o-,tiuDtolD '(re
:qEprctN-JV),, r?li/7obn-pobnqoltqnuad H,,
:prsl-lV) ., D,uiqr"i oI troSunSSunuatlolututtp tlsotl nt t IuoI o,tutlntititntsas:r[troI
'tlclcdasrp qc1a18ue{ (rs)esutll)
qop7nuatl rrzp,, :e,{51-ueur:rjeucutwfeqas
perleur:p lfuefunurasIqnuetrraur)ntun utllqclurr?uau qelal PIr,rI qullV
'qcllV qJlo uD'{urf,rcqrpt;n1:l ittn,{ rlnnJel ntensas

e1e3asur,:lqaloqutau tu1e.,('ut:Iurcieqlp 8ue.'{ntensas ueSuep uBu}r'rtt,;lleq


'ue1n':qrirraru
8ue,{ nlensasucqeloqal uelsela[uaru qt:la] ur qssu-qseuuue:t1
'ttutqe: tcicqas lnqasiel unlnq ul)nqetll.quaul
nrle ednl nuare{ utrInq
uPp q?llv n,(uutelp ueSuap cuaj?) u8{unjsqlp qaloq IEPII nll leq BlIIrtu
'qpllv qalo e,{uunlnq ut{nqelueqlp 'pe1e '1u:e.{s
1epr1iul,{ l?lPulsnu uep
dunag rundruzrpde?3uetp n1 Iuq EIBtu'nlrnses urnlnq;-ul?lual nqulrraquoul
'qe11y qalo ur}lurnl?qIp qnlat ?ur,{ rde n1t ule:eq
{eprl qpllV elrqrdy
8uz{ uep 'qpllV qalo ue{loletlrp qPlol iuc,{ ndt n1r 1e1eq3ur{ luarey pleq
'runduetp deSSuttp nll
uep ueret{ de?8uerp qaloq ltpll e3Sutqas IPt{BIIltu
'nlpnscs p,{uruc.ttqutrp qeloq ueltc8ur:adru:ut qrllv r:'\urnPuPJS
{rplt J1(S
'- qEIIV qelo uB{le,ue,{slp
)8pn 8uu^ nlPnses uBllBsrlplsq ql)psqrreq ucp
"Tidak adasesuatupun yangrnenghalangiku untuk menyaksikan(mengikuti)
perangBadarkecualibahwaakukcluarbersama Abu Hasil,lalukami ditangkap
oleh oran_e-orang kafir Quraisy,merekaberkata:Apakahkamu menginginkan
MuhammadKami mcnjawab:Kami tidak nrenginginkannya, tapi kami ingin
nrenujuke Madinah.Kemudianmcrekamembuatperjanjiandeneankami agar
kami pulangdan tidak berperangbersarnaRasulullah.Lalu kani mendatangi
R a s u l u l l a hS A W d a n n r e n c e r i t a k ahna l i t u k c p a d ab e l i a u ,b e l i a ub e r k a t a :
"Kembalilahkalian,kami aku nremcnuhijanji nter.eka dan kami memohon
pertolongankepacla Allah atasmereka".
Di dalam"Shahih"Bukhariju:ra discburkan.dari haditsAbu Hurairah
dari Nabi SAW beliaubersabda:"Allah Azza rvaJalla berfirman:"Ado titla
oreng \:atlg rtnnu Aku nrcttjudipettentnngnl,opacla hori kianat, ordng \.ot1g
ortrtg yattqnatjuul kebebusan
belanji kepada-Kutopi id tidak nlcnclttttin.r'o.
dan ia nrcnnkanharyan"-a(hctsilnvt),dan orut.q tvng tnetttewuseorurtgpekerja
dan nren4tekerjuktntin\;atet(pi ia tidok ntenberinta (nembatar) ttpalitrya".
Nabi SAW juga pernahmenerintahkankepadaUmar bin Khaththabagar ia
menepatinadzamya yan-etelahia ucapkanpadl zamanjahjliyah untukberi'tikaf
setumaiamdi MasjidilHaram,danini merupakan janji yangdrucapkan sebeium
sl ari':rtitu turun.

SanggahanOrang-Orang yang Nlenolak


Kelompok lain menjawabalasantcrsebutdi atas:ter.kadang dengan
menasakh (mcmbatalkanJ-nya, terkadangmengkhususkannya dalamsebagian
perjanjiandan syarat, telkadangmenceladenganse.suaru ytng memberikan
kemungkinan untukmencelanya. danterkadangmenpertentangkannya dengan
nashyanglainnya.SepertisabdaRasulullah SAW dalanrsalahsatuhaditsshahih:
"Surtgguhntertgherankan orelig-oranglang nletstaratkerlsuotu,\laral|ang
tiduk tertlapatdalant kixtb Allalu Pudahnl tidak oda .satust aratpun yangtidak
terdapat dakun kitab Alkth, nruka :\,urat itu botol \r'aldupLt .\eratltss),arat.
Kitab Allah itu lebilt benardun syaratAlldh in lebih kuar". Dan beliaubersabda:
" BarangsiapayrutgnengerjakansuetuperbuatanJ-angtidak kani perintahkan,
nrtka pcrlnntan itn ditolok". Allah SWT berfirman:

',
-r.r r c';!D ;rlilr '*'^.ta,t i:t ,; ;f i
".4

"llarcurgsiupa .attgtnalanggarlukunt-hukuntAllah merckaitulah or-


ang-oratrg)'ang ;ha1lrn". (Al-Baqarah:229).
Merekaberkata:"Derrganadanyanash-nash ini, makakesalahan
setiap

254 - I'lamul Muwaqi'in


ggz - "'stuBuad n{nfl

'r,\uuI]qP^\Bl LffInueuatuuBIl| )l)pn


ntllr{ n)utu 'r,cIuilm;aulJtu ueiuep nll 8ur;auau oln}uBlr,{ullpaq
{rpt} If;q
{:denucpnd:\ c,(utuoqun\u lul[\ ucc tr\rpJs lttlJp ]I\lpJS Surrn\laq uBIe
nuctrc;f, NIeu ciuucrSrqasiuuieurau nurel u,{urr:putag e{p-ctutic uellei
-3ucuau qelatnur{ rue:aq'qEIlV qzlr>1utulnpledep.ret ryprt iuni( uclr[ur:frpuep
'ulr{pe{rrp'un{}!llr,(srp
iue.{cnuasSuriaruerunurl rltl tleu nltcu::c1qa13
'e.,{ucurr1e1
?ul:,{ucr3rqrpe lepn r1c1cs nunrsuup'ttrltninirp qrl1al3un,{ nlensas
urlqrlc,narunqe'uclqrfe,mrp qelat3ue.{uenscsun:1:nin3iueuncte'urlqaloqtp
3ue,{nlcnsasuclutt:cqiuarunelc'c,{N-lnsrduPpqcllV qclo uclueleqlp qBlJl
3ur.{nlunsasueqaloqa\ucltrirzrrlatu qu1e1 ntrr:iuue1n1u1aru iuc,{ iuero cua:u1
'uclsnlnllp
{req :lo1)r-llcdua t-n:pnltls qelc:^ r:ep sedal It;pI] ntr lt:q rlt?tu
nlr Ilq uDrpnurarj tuBlcpuelqeloqledlpllprl uep utlqtlr,trp pptt 8uc,{
qs^Iru
p?)Enctpte.rr,(s det1ag..:elclraqr)irrJl J uclsn.tnltptr-'Jr-'p qcllV qclr) tuzl[p
'rfuc['pe1e 'uet[ue[:ad
uzlqrloqrp nele uclqelur:adrplcpn iuu.{ te:t,{s ucp
lsz - "'EruEuodn{ng

nrlDllnqryrX,,
..1anltolD. :JA\Sqclly ueLulrJ tueJrpEleualruedei-.qnlly td:tr:r_
qBlupolnqesral,4AVSIqPN stlpcquplcp qpllv qcll{ uBSueppns\ululo
-=-._T..
B,rqequclndurse{nlpnsIuplrp ledrp Erlcryqpuuns_:^V uep riuinqrr:: _>:
ur)r nurr) rdutat'ur,.rnf-1y ppedteclcplatur)nq nlr qus iuc{
tc.u_,.is,tr:r.-:
uelt,{ueqa1uua.rrl.r1sed erecasur,:,.rnf_yyurlnq nlr ,l.1VSIqeN rpql\ LUi,.:
qllVqtllluuiuappnslrurip3ut,{0,,rqeqrnqp}r{rPnl.red.,,,1,rl1yqa11
,r. ..
uDldDDttp)lnpll;iuD.\un(l\D-tD,ir^
tllDsDpDlDplJ,,:,\\vs IqnN ppqusLuf;lrp:__
-lV qetll ue;ueppnslcLrrrp iuc,( rnqrlaiuoLrlqBIJlaslnqeta{lpurlr e,iueqr::
IeH uc8uetu:uad ilpc luprl e,{u;nuoqo.-
ntl ur?)tnqasnLucl iuu,{ q:-[uu.iu::
tnqJslal qsru-qsBUplrlur uualcl ,lfnd:at 3ur:,(dclr:- ucledn:aur qclurr..i:
'upllnqJs nuel
fuef qseu uu3uapqs-uuuuliueluayadruau unctrpy

rI,rqeural
iue.,(
qsnu
ueiuap
1rlep.raq,,*",,n,";ilH;"*JiT:ij,'il..t;.
sn,mqrpr?joqIpprt u,{uptuesrSasr.rrpqseuuclirqas ue3r,eqpalundepy
'p{N_lnscU
ucp qrJIV r.rcpynlunyacl url.rlsr?lj:i
llnnJe) u?{qeloql:drp luprt nlr Icq uDCI.ulrlunurnelcprclel
uullnfunu:ur
3 u r ( n l r n . ' - ars{ u 1 r 1 c qu r r l . l a i u a dB u n p u n 3 u : Lruu i . u n c l r d er i : .
lcg
r.rupncfLrr)rp upn\cptt rlnlasptrrcsntr q\^pu-qsTlu uesnsnql3rrad undnpy
'arDUeq uleJcsr,{uLnlleduauau ndrurru
Irpll rirpuas^ nututl pllttuJuas e{uuelqtqa,{uaurfur:,{ ntlnses uDpqDqq\usr
1 r 1 c qr p ; - u n p u r l l arqs r q n t u ? )c u c u r r e i e g. e , { u u e : n l uucr . , l r l n p a d u aur ue ; - u r L
nurcl r,(ulcpurq c{Errt.n1 puarp) qalo nll
Irrl iuDtual rtseddur,{ )nlunr:d
tudrp:rl Iuprtnlr nuurp urDJup .e,{uiurluauaru
It?rppr; nlrrlaslntun urlrlrtr.\\eu
u r p ' ( l c l D q )r c u a qI l l p r t d c S S u l r pq : , - nr p p d
)rlol {nrtjiq 3ur;{urlenq:rd
u;Surqls^'qr11yturtir uep urrinq uf,Iudnjatuur:Inq iur q:,^ruqsBu
r,\\qBq
urrtja;uadiunpur3rraruiur,{ n.rrlaqf,ue,{ue.rnlurqplepn(un)nq
urlts}cquad)
q 1 t : s t l ui u e t u a l n u u c r n f u l u n d c p y , ,: t r c l c p u a d . r cp qu r r l p : - l ? l r . l o , { e l , ^ \ J

CNI\TUYTEI{I CI{VA ON\NUO


-9t{\ruo NrYgYAtYfdvoYHUgI
VIAIVTN SYTIUOAYIAI T{VHYTNVg
(Allah telah menetapkanhukum itu sebagaiketetapan-Nya ataskanru).Dan
yang dinraksudden-sansabdaNabi SAW: " Kirub Allah telah nrcncrupkun
oishashpadtt gigi vang tanggal", yang dimaksuddengankitab Alhh SWT
d i n r u t l a k k a nk e p a t l af i l m a n - N y ad a n k e p a d ah u k u m - N y ay a n g d i t c t a p k a n
r n e l a l ulii s a nR l s u l - N y a .
P e r l ud i k e t a h ubi a h w as e t i a ps y a r a)ta n g t i d a ka d ad a l a mh u k u mA l l a h .
n r a k as y a r a itt u b c r l c n t u n g adne n g a nh u k u m - N r l .d a nd i a n g g a p s a l a h( b a t i l ) .
A l l a h d a n R l s u l u l l a hS A W t e l a hm e n e t i l p k i i b n l h r v l h a n b a s a h a y ay l n g
dinrerclekrkan i t u m e n . j a dm i i l i k o r a n g 1 ' r n g m en e r d ek a k a n n - " ' am. a k a
seanclainyd ada syaratyang bertentangan denganketetapantcrscbut.berarti
syarattcrscbuldianggapbertcntan-san hukumAllah. Cobatun-jLtkkan akaildan
syarat,"-ang dianggapbltrl h-qi har:rnr yang tidak clitunjukkan ke'haranrannya
olehAllah SW'l?.Olch karenaitu menghalanrkan scsLuitLr yan-g[chh t]ihalalkan
o l c h A l l a h . m e n g g u g u r k aknc u , a j i b a ny a n - et e l a hd i p e l i n t a h k aonl c h A l 1 a h ,
me-niadakrn suatukebolehanyan-stidak dijelaskanhukumnvadln dianrpuni
Allah. bahkanrnengharamkanny'a tlian-egap nelantpauibatas-batas ketentuan
Allah.
A d a p u n a p a , v a n gk a m u c e r i t a k a nt e n t a n gk a n d u n g a ns y a r a ty a n g
mencakupsal:rhsatudariempatfaktoritu katenakanrutelahnrelupaklnbagian
y a n g k e l i n a y a i t u s u n t uk e b e n a r a nt a l - h a k ) ,y a i t u s e s u l t uy a n g t e l a h
diperbolchkan olehAllah bagiorangmukallaf(dewlsa)untukmemba-si hukum
h u k u mN y l s e s u a di e n g a ns e b a b - s e b ayba n g r r e l e k a tp a d ah u k u m - h u k u n l
tersebut.KernuCiandenganserte nlerta rncn-qhubun-qkan sebab-sebab ylng
nrenghalalkan kcpadanya setelatr diharatnkan blginya, atau nrengharamkan
kepadanl'a setelahhal itu dihalalkanbaginya.rtrlu me\\'ajibkann)'a setelahhal
itu tidak diu'a.jibkan, ataunenggugurkankcuajibansetelahhal itu cliuajibkan
k e p a d a n y aP.e r b u a t atne t s e b uct i i r t a s b u k a nr l c r u b a hh u k u n - h u k u nA
t llah.
tetapisemuanya itu ternrasukbagiandari hukum-hukumyangditetapkan-1.*ya.
KarcnahanyaDia (Allah)-lahvang berhaknrenetapkan halal.harlrm.rva.iib,
dan gururnya keu'ajiban. Sedangkan nanusia itu hanya belhak menetapkan
sebab-sebrb vrng menuntutadanyahukurntersebut.Seba-sailrana ntctnbeli
seoranghambasahlyl dan menikahirvanitayan-tdihalalkanbaginyauntuk
rncnggauli.danlnenceraikannya. Sedangpcrbult;rnyangbcrtentangtndcngan
perbuatantcrsebutdiharanrkanbaginla dan rrenggugurkankervajibanvan-t
menjadihak wanita.l)enlikianjtrga halnyadenganmelazirt.tkanakad,janii.
nadzar,dan syarat.Apabilantcnlegangnya rraka hukumakanberubahdengan
akld kepemilikannyadcngansyaratyang menyertainya. Allah SWT berfir-
ntan. Kecuuli dettgtujaktn pemiaguan tutry berlakusuk(.\anru sukudi (ultaru
,(azra " . ( A n - N i s a2: 9 ) .
yangberlakusukasamasukadi
perniagaan
Allah Ta ala nrentbolehkan
antarad.uaoransyangmelakukantransaksi.jull bcli. Maka apabilakcduanya

258 - I'larnul N{uwaqi'in


'-Etuelrad nln[[
6SZ-

'uesuolousduoqouoruEllI rlrTl-qrllv
epndalp{urH rlcllV rlolo3un:e1rp uep ueluc.rErlrp{cpll dB8;urrp n1rtBJB,(s
drrlas qrlly un{nq Sueluauaurucraqntr le:u(s dpnasup\JnBnSSuaur qEIEpE
.r:uJq;uIr,t'qf,lES deSSuerp lnqas:c1 lcdepuad cnpa; e,{N-Jn\-l]U upp qrllV qalo
ue1:ninirp qr IJI.Jt:)8,rrleq iuc,{ 3ur:o nnpte.n,(s-lclB,{s e,$qtlqdc33uc33uaru
urp BIJ,rourrSunqruriuaur sefrb rpcdal qn8Jt Srrp;edJaq 3uc,{ue8uclcl rrep
urei lodLuola; l,{uurllnin3iuaur 1cpr1c,{g-1nsegurp qr?llv tluelas pnlrl
ueliunsiurlaur 3ur,t3ur:o nnpqalol1r:1eda:^rp 3ur:,(urlere,{s:ad ue1:ninSSuaru
q a l o q I c p r r E l I 3 , r a t \ lu l l l u r E r u q r p3 u e , ( u r 1 1 u l c q 3 u a ue , { u q a 1 0 q1 r p r 1
eurrurr?cqa:^ urllcleqrp 3ue,{urlure:eqSuaruqaloq{cprt ueq e,{unnpalrBuq
terp,{:^ rpEfuour ;-ur,lc,{g-1nsuducp rlnllV qelo uclurtrJnqrp lnprl a-uu,{ nlrnsas
ueSuapr;(ur;npe;ucltere,{srp8uc,{ nlensa,,^ unIInlEqurJrxqaloq )rprt ucCI
r,{urnpal riuq ursnrt;qalepltlepu ucp'e,(51lni^ld uepq?llV qelouplsn.tt;qrp
1 c p 1 18 u c , l n l e n s a su n f u a p n l t n s e s u n l n { ? l J u r e , { u e n p a lu c l s n : u q i t r : r u
q e l o q ) B p r J . r ^ N - [ n s E Uu E p q c l l V q e l o u ? I S n r B q r p uep uc1:nin3rp
1rp11 3uc,{ n}rnse!^ upSuap e,{ucnpaq ueqsn:zqfuar.u uep uu1.rnin33uau
qaloqI?pIl uec nll lt?quB]n{uleu ur'1qo10q.radrp,-,{uf,npJl u|p 'qrllv unlnq
utiuap ueiueluapeqItprl ntr lprlE)ieru 'lere,{s ntensduprqlelDIns€ues EIns
I9Z - "'etuBuad n{ng

qalo uuIdEI;unIp 3uc,l.1u1rs1e;lsuBplBIII,Jellt, ueltrqu8uatue>;alaru


13?urqescduur:ldelBunBuatrr tuelep,ut,{5 uudz>18un us)Ileq.Ieduerx
u c p
{sprl tEJrs-leJIs lEllr.-lelll, d e p e q : a te I e l s u u BdEISunSued v
'le.Irc.{sun-)nq-unInq qalo III{c,rrlel
IBllIl ntl uellpeel
urdc3?ueraq
rr,trqnq
esn.r rlerJN se,{tbuep(uEIIpEa{) u[SuequIlueSuep
ue3uctuaaq nlr le.ue,{surnlnq uu1c.,(ueqal E^\qeqelelaur ueutlefa;,1 €
'se(rbucP
uriuelueuaqntl qsBuue1e,{ueqal
orscrrn:.iuap r,tqeq eleleu wdetSuv Z
'e,\\rlsuadrc;rq:aq unlnq uelspla[uoul
u n l s p r l c ) a s s 0 l e q r e ll P S u f \ -n l r q s E Uc ^ \ q E qe l e l a u l u E d B S ? u v I
:nlle,,{'Isls 0?tulJ)I
nlI i:Ia.Iaru ucqtless{ eIEtU 'uclIIuop ueSuaq se,{lbul?3uap
r.nptrqrlrptcdrp
ue8uetuauaq ntrurllr?.ue,(srp3u[,{unlnq-unlnq ue]Ic.{utqa1e,tqeq tut;ie,{au
e1e:aurc8?urqas ntI IequDIlrsIl;uetur1a:a11:nq,{sctulepu 3ue,{qsuuuuSuap
.mq,{scru 3ul,{ Llsculrcluc ul':Iqusruau3ueperya1 urp'qseu uelnlnqupuoul
3uepu1:at'su,{rb uelnlnqupuauclaieu 3uepu1:a1uensuela{u?IInqtrttuaul
n,{u.rrq1e eprd ?ur:,{'se,trbuuiuep qs?uede:aqaqelelun ueliucluagaduaut
p{alJ[r elaraur r:Siurqasntr Irq uull]stll?tuatu Blaiaur uelpnua) lnqaslal
lulll.-lpl[, ef uepeeuarelnlt tunlnq-un{nq uE)lle.u?,{:i-uauJ qclal ,ue.,{5 e,tqeq
rnqcteltpr{uPrl;uc,{ urn-lnqlellI,-lellI, (r1u33ueru) tllngraust-8uaur e1a:a4
'un1nq uuf,u:rp tnqasialtqrs lc1I:^ ue{1rc;uau qclat nlt c,trqnq InqElalIp
,ue,(5
1r:pr13uc{ lr'.JrsJp;rs ue8uap n1r runlnq'urn{nq uullrcSuaruPIaJeu UPC
'tldn:es3uc,(nlensas- up),lsB,{rbiueul ttciuap ledepu:d ueryunlaSueu n1tu1a.ta14tr
'sr,{rbunp orsrr upedal 3uu3ad:eq8un:epuace1a:au n33utqa5 e,{uqnlndas
r a d a s r e d e c u : r ul t ? p l t n l r q s e u - q s c ue , t r q c qu e d e S S u eE p e d I e l e l l c l n l t
BIerau uuqplcsa) unlnq tuPJctxreieq:aqdnlucuautuep dnlnc Suepuedtp
nlr qscu-rlscut,tquq tutlei(au IIPII uup qsru-qseuueltleqradu:u 1npt1
ula.raur'se{rbuup orsc:tped qn3alSutiadraq3ur:,{1odtuo1a1 undupy

SYAIO VOVdgX
Hncgr cNvSsdusfl ONYA
CNVUO.9NYUO NVHVTVSgX
Syari', sebagaimana
telahdijelaskansebelumnya.
5. Adanyakerancuanpadamerekadalammenggunakan
qiyas itu sendiri.
sebagaimana
telahdijelaskansebelumnya.
hal-heltersebutdi atasdalambeberiipapokok
Kami akanmengomentari
bahasanberikutnya,yaitu:
Bahasanpertama, penjclasanseputarcakupannashterhadapberbagai
macamhukum dan dilnggap cukup dengannash-nashtersebuttanpaharus
berpalokankepadarasiodan qiyas.
Bahasankedua, seputargugur dan batalnyahukum yang didasarkan
kepadarasio.ijtihad,dan qiyasdenganadanyanash.
Bahasanketiga, penjelasan bahrvahukum hukum syaraitu semuanya
s e s u a ic l e n g a nq i y a s y a n g s h a h i h( b e n a r ) .D a n t i d a k a d a s a t u k e t e n t u a n
h u k u m p u ny a n g d i b a w ao l e h R a s u l u l l a hS A W y a n g b e r t e n t a n _ qdaenn g a n
timbangan(keadilan)dan qiyasyang shahrh.
Ketigapokokbahasan tersebutmerupakanpokokbahasan terpentingdari
buku ini. Denganketiga pokok bahasantersebutdiharapkanmenjadijelas
ukuran,keagungan. kepentingan.keluasan,keutamaan, dankemuliaansyari'at
Allah dibandingkandenganseluruhsyari'atyangada.SepertihalnyaRasulullah
SAW diutuskepadaseluruhnukallaf, makaajarannyapun belsifatmenyeluruh
dan umum yang mencakupseglla urusanagamabaik yang pokok dan furu'
(cabang-cabang)-mya,yangtersembunyidanyangjelas.Sebagainrana seseolang
tidakdapatkeluardaricakupanajarannya,dcmikianjuga haJnyadenganhukum
yang dibutuhkanoleh ummat ini tidak akan kcluar dari cakupanajarandan
penjelasannya.Dan kami mcngetahuibahwakarri tidak dapatmcngungkap
dan mendckati kebenaran yang sebenarnya.Hal itu semata-mata kami dekati
berdasarkanilmu danpcngetahuan yangkami miliki. Tetapikami mengingatkan
denganperingatan yangdirasakansangatdekatdanmenunjukkan denganisyarat
yangdirasakan dapatmembukapintu-pintusyari'at-Nyadanmenerangkan cara-
caranyayangditempuholeh syari'alNya?

Kesempurnaan dan Kecukupan Nash-nash Dari Qiyas


Dxlampembahasan ini kami akanmemaparkan kcsempurnaan nash-nash
(Al-Qur'an danAl-Hadits)sehinggatidak memerlukanqiyas.Pembahasan ini
bertitik tolak dari pembahasan sebelumnyayang mcnjelaskanbahwadilalalt
nash-nashitu dibagi menjadidua bagian,yaitu dilalah haqiqiyah(petunjuk
),angnyata) dan dilalnh idht(iy,)-ah(petunjuk yang disandarkan).Dilalah
h a q i q i v a h i n i e r a t k a i t a n n y ad e n g a nt u j u a n d a n k e h e n d a km u t a k a l l i m
(pembicara). Dalammembahasdilalahini tidak terjadiperbedaan pendapatdi
kafangan para ulama. Sedangkandilalah itlhafivtah erat kaitannyadengan

262 - I'lamul Muwaqi'in


l9z "'utueuad nllnfJ

Bduruaur;uB( qcqrs-ntu 'lr\eiucd 'ueqrpJse) 'pu?Jueq udnreqcrunprp uelr.raqrp


iurpel.r:1 rur uesrJsqu,rqeq ue{:^plafuJunr?rlequtrpnurJ; erunp rp uclnq
lI'Jrqlc rp upluaqrp uElr r,{ucq tnqasJatul]sl?lr]q n,\\qpq(tZ I :psrN-uy) ..,rill
unpLlo[;t1uu|top unsnloquod t.!)qtpuolo u,il.tsttt'uDJDtlDI luDlD[-()iu)ut
3tto.intlots trlr-rr8r., :JA\S qcllV ur]txtr-lrtucqnufu iur';,{3ue.rolBdBpucd
) B I O U o un t r l J g l r l n r p i u r , { l u i i u c r u l l n q u R r s l r j e r u a dq e l ? p e( q r p n u
iur,( urqeslq),rriai-1o qnstq1.?uc) un;ueppn:-ryLurp 3uu,{e,nqequrlsclafuaru
n r r J 3 qu f r p n u r t > I , . t ) \ : f t ! t Pu D l t ) D t p D l D u ! ' ( l D : i 3 u D tq) D S l r ! - l .Dt D l n B u a u
huni odor: bLruug,.:A\VSrqt|Nnpqesue3uap3ue1e1aq )plollJq'(g :bcbl.,(s^ul
-lV) ,.(LlDptlut liuot uoosluauatl; urrr:-c,{urqrsrq url'rr.rposlu,ttltpuolo otp
LD1DW,. :tlrlly ucrLLnI rlueqruaurSrrc{qr,{sry lcdepued)irlorrJurnurleu
',,o,lLurttuauatu,'iuotr,;s und-qDIIV
lo3uns uDp'qDIlV
unSuapnuatt;tt1:1nrunuouttiutalLatljn9uosotlt z1put'rlDllVt)not.tyl o,iuDpDdl
uDl.tDqDllp unp niutb'ulltpttttu tllt rlDtlowrl nlnlndo uotut.r,ttl3uu,i 3un.to
uDlliLDp)(t).iutnuoLr,ttrt rtutq toul tlDllVunp'qDllVnuraF:ltJuaqt)so.etuDtptur
DllDI Dlnu! 't).\LlDdtultttut tnlD b'uo.iqn:po tittuluatu.tunpodaluoy.tuqrylpuDp
o,iutSrrolopu,tut rtlt uDtlDu2lDltqDd)ouourtp.t{o1 Stot.tonpadal tpotLatrut pg ,,
:qclcp[rpnslrrurpSuui urr.qrqBIJlau npl|dJI ul]Ileqf,;uatunrrlequurpnua)
'urlllctuJ{ Ppuate{lf,ueqqrlrpu pnslp[rrp
l-ue,{emqeq ',,niutnutauatulnpn
r)u)q lDluD! tlr)llv o:lDu! qDllV 1u)lJ)q lr)()tDur 3uD^ otlots.iitto.totl uDp
'n.lutrttLrauaur litrnuasnSuns t1n11y o1t)ut\lDllv nu)Lraq uoutEutayacl3 uoi otlots
3uniag,,:riulpql:^ rultr{ltruJul iur,{ iuuro trdlputd lcloueLunrrlag ,,Dts.nLlDrLl
uD:lt!)ura.r)ut LtopuDSuoqruo:-)y,, : Llulrpepnslrrurp 3uu{ ll,nqcq ularaur
cpudalLro1reqriuJLU nurJJq uerpntUJ)sn;eqiuc,( Iepuesuupuculud rclcruaur
',,
{nstuicl t,xnst[tt1-tDs,tc1;ts trttdtto 1o.r-rn<1o1Dl ttt{tsopno.iuuDtltuopp tp 3un,i
lluo.n'nlitos 1tr:'Du! Lt lD InptJ., :r,:,{rcpqes rLuuqeuauiuu,( iue.rotndlpuad
r { f ; l o t t J unIP I J a gl c l t f u a d r 1 1 1r n p u l S u r p ' . . t p D . t \ s lDt r l t t n V lf i t4l\,.\Llt1
i?r//r2il.y., lI:urlr1) rurrqr]urolu 3uei Lurlng urq rpy lrdrpuad {f,louaruncrlefl
'nAUriurlnpuaLu esrrqiur:o-irnlo lLllrurpnluauJlunrp:tupcdtl rrc11n[unuaur
iue,( qtlr:1rpcpelnpn tnqas:etnrrltq rpqpsrrrirlrprue,nr) 'qn,{irclrrpngunqlt
eped ufrr.l IntrBgriuf,lepuauueIc nr n.\\qpqnrrcqcdrp ;-ul,i ',,nuDstp.fb.trnLlt
LtDlotrnt':lDl)t.u uDp ulD.roHlnttDtl tSuDlDptou!ltDlD tlutDl D,iut1n,\ilunst5,,
: n p r l a qf , p q o sr r u e q l u c l [ 3 u e . { . r l u r 1 L { l l u f ; q u a uq r l r t A W s ^r q u N
' r B u r nu r qq r l l n P q v
r.rcpucp c,{ucnpal r.rcp.rr:lurd qrqagdr;-;-ur;rp:-nqqVurq qcllnpqv uplqeg
'r{ucnpal r.rup:rturd qrqaJch:iSucrp
trqpsf urq pr.Z uttp'pn sur\ nuql 'rtV
':rurn 'brpprqg-qsV rp)ug nqv slrpuque1lr{c,tr.reur 1c,{utqurp:elurdturled
?ue,{leqeqr:s chiSucrpleun urq qpllnpqVurp qclrf;.rnllnqV iunpxliat qoluoJ
rc;EqaS urpuasn1r:riuapurd rs st'llrlrnlurp ulte);url ucfulp rr:nscsureier
B{aurlcqltriucsnrrsruafqrlclrq ,rr3uapued rsqrlo r:irlrurrp 3uu,{zpryrl Sucluel
u c n q l l a i u a du c p ' r t r q u p r f , n s a l{ c t p , t l ' u e . r r 1 r du e n q q a i u a d ' u e u n q r : u a d
mereka,dan padakalimattersebuttidak dibatasidenganhari kiamat.
Nabi SAWjuga menolakpendapatorangyangmemahamifirman Allah
SWT:

' 'r,i "' a i,'


I,r.+-, f------s-l '_r )r r-+1 -)3 )'
l*'
Lil ,^J !r'r[ . ii'
"-t
( r, f V: , U \ , f i

" Onutg<trtutg,-tutgberinutt dutttitlttktttt'ttt:tuttltur


odukuninutt tnt rtkt
dattgunke:.hal.intun (syirik),nterekuituloltorang-orangt'artgnrcndaput
keornanantlan nterckaitu adulahorong-oranglatlg nrcr rtpctlptrunjuk" .
( A l - A n ' a m :8 2 ) .
Bahwayangdimaksudadalahmenzh:Llimi diri denganperbuatandosa.
Kemudianbeliaumenjelaskannya bahu,ayangdin.raksud adalahkcrrusyrikan.
scrayabeliaumenceritakan perkataan Luqmanyangditujukankcpadaputranya:
" Dan (ingatlah) ketik(tLuqnxnl bcrkata kepaclaanuknya,di waktu ia ntentberi
pelojann kepodattra: "Hoi, unokku,.iungtutlahnremperse kutukunAlluh,
sesunggultttta nrcntpersekulnkutt(Allah) itu adalahkez.ltulinnn yrurgbc.sar".
(Luqman:l3). Allah SWT juga tidak mengatakan (lanr l,ulltlintuartfusahunt)
"merekatidakrnenzhalimi diri merekasendiri",akantetapiDia berfiruran:"darr
tidak nencantptrradukanimanmerckadenganke:lrulimun/.rvlrlk)" (Al-An'an:
82), yaitu bahwamencampuradukansesuatudengansesuatuyanglain adalah
menutupinya dann'reliputinya
darisegalasisi,sedangkan keinanantidakditutupi
dan tidak pula diliputi kecualioleh kekafiran,dan oleh karenaitu pula Allah
berfirman: "(Bukan demikian),tang banar,barang.siapaberbuatdosadan ia
teLahdiliputi olelt dosan,-u,merekuitulalt pettghunineraka,merekukekoltli
'
dalanuta. (Al-Baqarah:lll). Dari ayat ini dipahamibahwadosaselamanya
tidak akanmeliputiseorangyangberiman,seblb keimanannyamcncegahhal
itu terjadi.Pemahamandi atasdijelaskanpula dalam konteksfirman Allah
Ta'ala:
' ,'"
i ,L!.
4J Li -J
tr! ' ' P
; " , , /"r
51 l .rb-- >'t&;i u -:ei':;s',
'.
(r, r ,;cl;il JJ t" "'-
f:)
'.
lri
'i,,
r! ltJ
'
G>r
i '-
'r_rJ
4ll
r,

"Buguintana aku takut kepada sentbalnn-sentbahun t'ur.tgkuntu


(denganAllah), padahal kamu tidak takut nrcntper.tekutlt-
per.sekutukan
sembahan1,ungAllah sendiri tidak
kan Allah dettgan sentbaltatr-
tttcnurunkanhujjah kepadamuuntuk ntempcrsekutukan-Nya.Maka
nnnakcrltdiatttara dua golongan itu tang lebih berhak ntendaput

264 - I'lamul Muwaqi'in


ggz "euBlJad nlng

uop IDLTDlD{undruau IDptt Dr uDp 'orunp la3]uruam Euotoas t,qty,,

; lJ'' ' . q-Ij ':f q ' . .'r.*r '.rrl.tLA


. - r r
., j; .
"4

:ucurrrl r?qJA\S qul1y':ledeqas^ erepnpsilcpnps


rcua3ua141 8uu:oas3uc,{ rBeq e,{uuulsnsnqlrprueurrrSnqase{arau uep
ueqrunlasalr3equelsnsnqlrpiur,{ rrrnlnqueledruaLu e{oreu ucqnlnlesoluxp
e{arau r.rtrp3uc:ocsucn1ua1a1 c,\\qcqueltnqasrprursrCJ..rll oBtLratlas ilLrn,i
tuDlDpninlastaqDlatau DIDLL:'Suotoas ttop qlqal ntl qlas D.toptlDS-DJDqIDS
Dyt[ dwa1' :uBullrJreqelc ul?rpnure{',,oJJot!LuDLla.radas ntt ntopnosstua[
onpayuop Strtsotu-Srusotu rtiot1olotLt'(DtDsnqlas) LtDntluratatlntopnnsSuolc.tas
nolD (o[DsnqDs)t:loynlol otopnosiiuDloastD!(unduaurrrlplal,, :uru.rrJ:aqqcla]
J,a,1SqEIIV qeqas'Elr?laqelSursc.rdqBlBpB nlr Ieq E^\qpqe,{uuuqe,ref e1e14J
'qe,{runlelcpal seleupqareladntr (Ipprl BIr[) :cIar3u ruelepa1
lnscursl ednI
>ludeqasuepnestdnlel 'u€r{rtuep uc{ng :uEIutE{rp c{rI n1 eiryadas?ue,{u.relep
nlnlasraq 8uz,{rpufuaruryprl elaraur eleur t1e:aur 1odruo1a1ue 1epal lndeqas
ercpnBs-€JrpnEs uBr{InsEurau ellI e{lf nqlesprBpnES-ElDpnEs qEIepesleraur
'(ZI :psrN-uv) nlnpy)q ola,tauroloru 'Suntoas
,,n1roS4tadasBtroi uu:;1op
ltDp qlqatur nqrasD.tDpns-tuopnosoyt[ tdolal ouotl tuoua.tadas r]11
oJDpnDs
sluaIonpayuop Sutsotu-tiutsoLu tSoqo1our'(olbsttqtt:^1untultua-tad olopnn"^
Suntoas noJo (DIDS nqDs ) DlDlDID]D.tDpnDS 8uutoastn,imdursuttdnlat Tnuo
uoyloSStttuatu loplf LtDpqn.inuo:11o33utuaut 1opt1,!tn{ uortcltua.tad undnotu
,iuotoasas r.yr;, :ulrulrJlaq qr11y rueurreinqas 'uesur,tr
ryofqDl lroq'Uotu
uityades ueltedcpueu uriuap nqrcsu.ltpnes^ uus-nsnLl)a{ ue).{suleluau 11]l:t
ut;,:n|-1y ..surlr Icq urrlBpnln)Jsleq8ue,{1oduo1a1,. 1cq rutlup u,{ueuredul
'se,{rbuclnpaurau :1epr1 n1rltq e;-iurqasqscuqalour{sc1a[rp qclalu,{ureuaqas
rdetalse{tb ueyestp.laqutlselafrp n}r uxqr[rsl]uuJd 'qscu qalo ue1sc1:lrp
qEJa]luqasrJlucqclcsuur:ad cuuur3uu,i.u,{uqrpnsns uDpJulrrseueln uriuclel
rp uutcqap:cdrpefuau3uc{ un1 ucqcleseur.rad uulrrdurusruru{lntlr.rag
'c,{uuereuaqarl uelseya[uau
nBrlaqu?tpnura{'A\vgtqcg lelotrpiur{ tcqrqrsurrd ueureqcuodurp ledrpucd
1e,{urqqrseu ucq (uc1r.r,{snur:1.1 1ur,{sqelcpepnslDurrpSuuf ueurrleqzal
e,trqeqqelsclal uelr{ruap uc3ua6y lnfunlad urp utrlunpal ueltldepuaur
' L r f , r r t r l e q z au lr d u a p e , { u u e u c t u r : r 1
1 e q : a q 3 u r 1 r : d3 u e , ( q r l u p c c r e l c r u
ueI{nps tndutrJUauIPptt uupuetut.raq 3ue,{iue:o c.nqcqn1te,{':uuaq 3ur1ed
uepppu3ut1td3ue,{utnlnq qrlcpc qrllV (uBnturlal)un),inq 'utrrpntrra)
'( :ure,uv-lV),, utquaBuaut ntuul Dlt[' (Dlu adDpru t,top uDLrDruD )I
I8 )
mempunyatsaudaraperempuatlnnka bagi saudanuwayaLtgp( rcntpuetl
itu sepenluudari harta vang ditinegalkatutla, dan saudaranv-a tantg
laki-laki menpusukai (seluntlt harta sawlara perempuan),jika ia titlak
menry)unyeianak; tetapijika.saudara;;erentpuartitu tlutt orang, nnka
bagi keduanyuduupertiga tlari lnrtatung ditintgulkan oleh orang
1.curg
nrcninggal.Danjikct nterckn(ahli v aris itu terdiri cluri) saudara-soudara
Laki-lakidart percnq)uan,makr bahagian .seorangsoudaru luki-laki
seborttukbagiattdua orang saudarapcre q)uan (An-Nisa: 176).
Allah menjelaskan
ketentuanuntuk satuorangsauciarasebapaksepcrti
keseluruhanmereka.danketentuanytng clikhususkan
bagimerekasebagainana
dikhususkannyabagi satuorang.sehinggasaudarayanl lain tjclakbersekutu
denganmereka.Demikianpula ketentuanuntuk saudaraseibu.Ketentuanini
menunjukkanbahwasatukelompokdenganI'ang lainnyaberbeda,sehingga
kelompokyangsatutidakbersekutu dengankelontpokyanglainnya.Kelompok
yang pertamaadalahsaudaraseibu secaraijrna'dan kclompok ylng kedua
adalahsaudarasebapaksecaraijma'pula. DemikranlahAllah menjelaskan
bahwa kctentuanuntuk saudarasebapakberbedadensan ketelltuanuntuk
saudaraseibu.
Perbedaanpemahamandalam menyikapiberbagaipermasalahan dan
mencarilegitimasihukurrnya.telahterjadipula di kalanganulamasalafdan
generasiberikutnya.padahalsemuapermasalahan dan legitimasihukumnya
telahdr;elaskandi dalarr nash.Hanyasajaada perbedaandalammemaharni
dilalahnyasesuaidengantingkatandanilmu pengetahutrn
yangdimiJiki.Dengan
demikiandapatditariksuarukesimpulanbahwasegalapersoeian yangditetapksn
berdasarkanqiyas,sebenarnya sudahdijelaskandi dalamnash,sehinggatidak
memerlukanqiyas,karenascgalapemrasalahan yangterjadi,solusihukuntnya
sudahterdapatdalamnash.

Tidak Ada Hukum Syari'at yang B€rtentangan Dengan eiyas


Perludiketahuibahwadalan syari'atitu tidak adasatuhukumpunyang
b e r t e n t a n g adne n g a nq i v a s .K a l a u p u na d a , m a k a p e t . t e n t a n g ai tnu t e r j a d i
disebabkan olehduafaktor,yaitukarenaqiyasnyavangtasid(rancu)atauhukum
tersebuttidak ditetapkanberdasarkan nashsyara'.
Kami bertanyakepadagurukantinrengenai pendapar sebagianahli f iqih
yang berpendapat: "Hal ini bertenransan denganqiyas". padahalhukum itu
sudahditetapkanberdasarkannash, pendapatpara sahabat,atau pendapat
sebagianahii fiqh, bahkanterkadanghukum tersebutdiretapkanberdasark:in
kesepakatan (rjma'). Scpeni pendapatmerekayang menjelaskan: ,.Kesucian
air yang kemasukannajis, dan mensucikannajis, keharusanwudhu karena
memakandagingunta,batalnyapuasakarenadibekam(diambildarah).barane

26ti - I'lamul Muwaqi'in


-'eurelrcd nlng
l9z -

le.rj€,{sueJr?(l lnqas.lelunlnq ul,llsnsnqlSuJtrl Intun l€,uE,{SuclqlfB^\eu


SueXte;rsnlnse,(uupeueiuapsuI[s lnqesralur;equeBcuutulp'p13ucstp. ue{
ur:rquei ucSuaprpaqieqn qseuuclequtr:3 cmqnqulpl BtuI uESuaC-(nJuel)
prse;dei3uerptnqas:e1 sc,{tbe,trqrqtnqeleiiuautndepelrl tlsede:ecoseleur
'sefrbuefuapwiueluauaq?ucf qscuue{ntueuetu elII tl,{ue:t1agu,{uurpruelep
'stl
4edral qepns 3uu,{sr:,{tbSuetusuaru 8ue,{ iue:o lnserul:t cIp uelquqaslp .,{Ib
urSuapurSuuluapaq n1t1c.trc,{s cpcd1t;drp.ta1 3uc,(nlcnsaslcqrleur3ue,{8uc.lg
'e,{uul:qrqcqsal rnqet:3uau1n1uniuc.todttlas rinq uerlsauel e,{uepe'qlqeqs
se,{rbruupp 1erc,(suery:dnraruuplnq ucq 8tru.lounritqas rSrq sclaf 1cpt1
3ueperyalurp selaf3uepel:atrur urulpuessni(rbrieq uelsnsnqllp 3uc( tr;rs
rdelelucIV c,(uurc1 3ue,{cpcdal ucuurr,{uad t{uEpu qrSeouau3uc,{un1nrl
ue8uapur:^nsnq13u:de,(urpc unlqrfn,raur;-uu,{1ngt"^ ucduap uelsnsnqltp
rlserururrueJEuasSuef sr,{rbcWu 'ei(ure:ela,{uaur 3ue.,{ q uelqcstuau
1eq-1e
8ul:,{ urnlnq edn::q unlnq urrieqas uesnsnqlal e.,'reqLuau lu.ut,{s e{l[
'.c:r:.{sqalo 3ullualrp IIp)es eLuts undrut tunJrur3s 8ut.{ su,{t}
lppr] ,e;e,{s
epcd qnreSuld.raq ?un,{qestuad Bpe {cpn n1rurrequc8 rnp eletutr€urtxl(l
'qnsruedurlreqeiucru3ue,(sB,{tbueiuapc,{u1uq e3nIupI]lltuJClD,ue,(sqelo
3ueluctrplnpn rlr{as Buf;:^rur rl:ade:^ se.{r0 ,n.rnJ nplrdurnlnq e,{uurqdctsttp
'ulSurluauaq
rBurleqiuetulepn eSSurqas iurles rypn 3ue,{(3urqr:c),n-rnlcped
lcdep.rat8ue,{unlnq lrilr, cpedal (yo1od) psc rpcd rpr 8ue,{utnlnq IEIII.
uu1sc,{rb8uaur q:adasrut qrqeqs-se,{IbqotuoJ ,11y9rqup tpcde{ uclllaq qBI
-1y 8uc,{uclrpualIntueq ntc:^qelesur:1r:cln.rcru Iur qrqrqssuKrl (lttltpo.rluol
SopuD) vlo,-lD rr,u, tnqJsrpznpal 3ue,{s€.{rbucp '(stlsltuo.tdtol rliolDLtD)
pflLlt-tlJnsr,ir, lnqasrpEueuod ;uPf se,{lf uu3uu1ua1:eq ?ullPs8uP,{lBq
?np uillqPsruatUu?PtrrxDs- ?ue,{1eql)np (ul?Intrla]iedttlsur) uellndun3uaur
rsSun;.roq rul qrqeqssu,{r} qu.r.re.{s t.urpraqrunsr:q8ur,{sc,{rbqelupenll qtqeqs
iue,{ sr,{rO (nrupr)prspJ3uB{ sc,(rbur'rp(rl?ueq) qlqrqs8ue,{sei(rbdnlcouaut
3ue,( u n u n 1c;tsraq S u c f u c t t : a i u a d S u n p u e i u a u tn 1 t s p r t D n 1 e ; q
runtun SuEf uerua8uad Sunpue8uaN n1; sB'{!OEIE)l

'n1epnda1ni(p-ueurqiruad ucp uesula[uad uBqBpuroIuep'e,{p


-ue:efeueqel:aqa1'eii11-1n[untad rrun:el ul]Iclnquau J,46Sqe11yeSoureS
'Di(uupl?Inuta{rp3uu{ ledepu:dIrep ttl.IlslelPlPf,Jsundnetutclnslel elesos
lreq e,{uuuqr,nef uellnqa,{uJruurry r,{eg 'se{tb ueiuap utiuelualraq 8ue,{
1u.r:e{sue 1cprp undu-rn1nq ntesrpc 1cpt1.,:qt,lltlfuau(rule1n.rni)trq

; q t : l l : \n c t l :l r : u J qn l r | t l qq n l C d r :
nlnqepqrqal.ral 'se,{rbuciuap uirSurluauaq de33ut:tpntt efuenuras
1eqr1tpeduet
eueu;r11lnsn: iue,{ lfequrlsn:euaurulp'ednlruarrl uuleu 3ue,{Suurocsrnd
e,{uqcs'cqrsnlepoulururclirrduruaqurad'unqe1uro:nd'3uepe1uede.reSSued
'1rscqrieq'(c1ou;uclelBJued 'Suelnrd3ut:1nqutqrpuruad'ueqedn?uad'uedttn
tidakadahukumyangbertentangan denganqiyasyangshahih,yangadaadalah
penentanganterhadapqiyasl,angrtsir/(rancu).walaupunsebagian
orangtidak
mengetahuikerancuannya.

Keraguan dan Penolakan Orang yang Mengira Adanya Pertentangan


dalam Qiyas
Orang-orangyang berpendapar: "Mudlnrabah (bagi hasil), nursaquh
(mengairitanah).dan ntuzaru'ctlt(penggarapan ladang)tidak sesuaidengan
qiyas",menyangkabahwaakad ini ternlasukdari.ienisijarab(sewamenyewa),
karenahal itu mcrupakanperbuatan
yangnrengandung unsurpergantian. Dimana
dalamijarah (sewa menyerva/ntcmberiupahatassuatupekerjaan.l
itu disyaratkan
adanyapengetahuan tentangpenggantidanyangdiganti.Ketikamerekamelihat
bahwaperkeljaandan keunlungandalampe{anjianini tidak diketahui,maka
dengansertamertamerekilberkata:"Htl itu bertentangandenganqiyas".lnilah
salahsatukesalahan yangmerekaperbuat.Karenaperjanjianini terrnasukjenis
kerja sama,bukan termasukakad ganti mengganti,walaupundalam akad
tersebutmasukakadyangbemuansii gantimengganti,sehinggascbagian fuqaha
menyangkabahwahal itu termasukakadjual beli yang mempunyuipersyara-
tan khusus.
Untuk menjelaskanpendapatterscbutdi atas,makaperbuatanyangada
kaitannyadenganhartabenda(dimaksudkan untukmenrperoleh harta)rerbagi
kepada3 (tiga)bagian,yaitu:
Pertama,perbuatanitu scbagaiperbuatan
vangdisengaja.1'angmcmiliki
tujuanyangdiketahuidanditentukanhasilyangditerimadariperbuaran
rersebut.
Perbuatansemacamini lazimnyl disebuttdraft (sewamenyewa).
K e d u a , p e r b u a t a ny a n g d i s e n g a j a ,y a n g m e m i l i k i m a k s u d t e t a p i
tersembunyiataumensandungunsurpenipuan.Perbuatan ini termasukji'alaft
(tenderatausayembara). Perbuatan ini merupakanperjanjianyangdibolehkan
tetapidianggaptidak lazim. Apabila ada seseorang yang bcrkata:"Barang
siapayangdapatmen-eembalikan seoranghambasahayayangminggat(melari-
kan diri), maka dia akan diberi upah sebanyak100 dirham". Terkadangdia
dapatmengembalikandanterkadangridak,rerkadengdia mengembalikannya
dari tempatyangjauh dan terkadangdari tempatyang dekat.Oleh karenaitu
maka hal itu tidak termasuksesuatuyang lazirr, akan tetapidiperbolehkan.
A p a b i l a d i a m a m p u m e n g c r j a k a np e r b u a t a nt e r s e b u t ,m a k a d i a b e r h a k
mendapatkan upah,danjika tidak. maka dia tidak berhakmendapatkannya.
Dan boleh memberikanupahdengansebagiandari hasil yan,rdiperolehdari
perbuatantersebut.Sepe i ucapanseorangkomandanperang:"Barangsiapa
yaqg dapatmenunjukkanbentengpertahananmusuh,maka dia akan diberi
sepertigadari hartayang ada di dalamnya",ataudia berkatakepadaseorang

268 - I'lamul Muwaqi'in


69z - "'Btueuad nIn{I

'(rse3l,rr) uzrrriuad rnp ulrrp 8ue,{uuunuet ul:;-ueprultlu]rlrpu,{uqruel.ieiz


u€\llre.{suJurqcuel lrlrruad elrqedy ltry5 rqrN qalo iuc.mlrpur u€llruap
3ue,{uelnnq;adeleru '(3unpc1uedme;-;-uad) qL,,t).tDznut pn5^rIurBIrpundEpV
'eurcse[:a1 uerfuu[.rad uDJBprp unlle3atrp sn.rllq3ue( uclrpcel zse.rur3uap
ue3urluauaqn1rIErlEuarcl'ueynlualrpqcla13ue,{uriunlunal rniuap r,{un1es
qrles uelsnsnqlSuaruunlqeloqredrp{eprt'nlr puerctlqalC) utlir.rrrlLrn;-rr:rrLr
3 u r 1 e s3 u e , { s B s Eu t s I - r e s n p j arqJ n n l J I l n q a : ^ r a tu r ; u n l u n a l r i r q r u l r u
ue)u Irprt qellv B.rqpq rnqclJ\rp nyra4'e;l-nue1 qplp:-Bru uc;-uapu,{uuurc-I
'rueq
te:a r3r! nlrs 3ue,{ uetenq.rad urliuzpas qcln.^euiueiuap e,{uuqrrl
'(prurstlftaI) qDlD.tDlstuu
lnra lnqesietuelenqradeuarcl urelepuc>lr.roEulr:qrp
trdzp tnqas:a1 uplEnqJad uBrlqeq '(rSoloruga) rzp;e1ejeras uriuelueuaqntr lpq
Duerpl 'uplpnqled qalouullrseqrpSupf ntunses^ uESuap (erpqura,{t;s neterepuel)
r1n7r.t/teieqasue1uo3r1e1tp Ieprt tnqesial uotcnq,rcd undede (ue3un1una1)
lrseqqaloradurauuplr?IBprt urp Elrru'edlr-edr 3unlun lcdepuautIuptt uep
uclenq:adntpnsuurIn{Bla[rerp e.{urnpunas nlr cue.rv{qalo lnqesJa](qnlnq)
uelcnq.ratln1r:1ad qclo up{n{Elrp3ue,{uulcnqraduulep pnslrrn ru,{unduau
Brpcuururp'uere,{rq uaqurau urp qednr:aqurouriuc,{ 8ue-rouniuap cpaq.raq
'uctcnqr:durlnleleur iur.,(Suerouelnq (lBporrr) El-rBq ruatr; (1rsuq
{rlruad rs^
:i:eq)qDqDrDllpturt q;ada:^ qelepr:rur srualumlrp J) )nsruiat 3ue,{uelenqla6
'e,{uegeqL{elcpcpnslcrurp8ue,{rdutat ultf:a1ad
{ntun uelpnsleurrp{Eprl
'efe3uasrp qrlupe 'eBg1a1
rypr13uc.,{uelunqrsd sruafuclenq:adundupy
'rurzsl
3uc,{ qedn {nspural :1eprtrde1a1 'uulqaloqrp e(u.^ruafas 3uc,t urp ucr{ruap
3uc,{ucqednSuad trtalsrs 'qnques urliunru 11cpr1:c11op uc3unlrqradlnrnuaur
3uc,{ nlr:n"^as urlqnqua,(uau qc11ySuepu al uuale;q c,{uqa1ouelnluetrp
l e d e p8 u D . {n t e n s a su e > l u d n : a u rp { n q n t r u u q n q u a s a l€ u a r u { ' u p l r n u e q r p
' u c q n q t u a s ae{ u a r r { q e d n c l u r r u a r un l r . r a l l o p 8 u e : o a " -
{ c p r l u r I B qc l ? r r r
r,{urepuragr,(uuur:uq:z{r:qucururlnq r,{uur1n1e1rp iue,( uelrqo8uad ruo.u>l
uDIUeqrp tnqJslal qudg ue rnf -1y tu,tr';1u,{r urnreq ue lzun88uau uc;-uap trrys
8ur-rotlcqoiuetu3ue,(a-ur:oasas uprdal qcdn uer{uJqLuaru qclet AWb^rqcN
leqeqrse:cd uurrumirqag urlrqoiuad qedn cyururaLu 1n1unra11opiueroas
r8equrlqaloq:adrpntl EUJrE{r.lJIO IUI uesnrrquracl urtlpp 'lprr,{)^iaq iiur,{
1eq rr8rqcs efuurlrprfucu 6ur,{ 8uclg pururiv lxcurl r:lp:aqurns:eq8ur,{
1e,{e,nu unp uprdol uu1;escprp 3ue,{pdnpuadunp Bpr rur ttsqturprq .,Irlphtr
uetul uep qp,JruEH nqv uuul q.lo uf;)u{nutalrp3ue{ r1:adas 1r:r{s uriuap
uuldelsltp snrcq nele r,tge,{5 ucrul qelo urlclnua{rp 3uc,{ ruadas.r:r:,{s
tnlnuau uc)qaloq.tadrp ntr pq qcledy :8ue.rad utsr:durr:Bupq ur?ppquerp
8uc,{ qudn urt:aquradq€lcsl:u uriilup lrdrpuad Bpaqraqrueln B.rcd
'..eFuureIEp rp epziue,{ uesrdrurrclr?q rrrp tedua:adas
nnleerull:adasqaloraduraur uple ntrtpl IrIprx lnqa5-.rol 3uclucquelqnfunuaru
nurul BIr[., :1nqcsre1 SualuaqnlnueuruelcIuellnlunuau ledep3uu.{ueue,tret
anak sungai dan lain-lain, maka Nabi SAW rnelarangpenggarapantanah
semacamini.
O l e h k a r e n ai t u . A l - L a i t s b i n S a ' i d d a n y a n g l a i n n y ab e r k a t a :
" S e s u n g g u h n y ap e n - r u p a h a lna n r d i l a r a n g o l e h N a b i S A W i t u a d a l a h
p e n g u p a h adni m a n as e a n d a i n yoar a n gy a n g m e n r p u n y ai il m u p e n g e t a h u a n
melihatnyarnakadi dalarrnyaterjadipcrcampuran antarayanghalaldanyang
halam,sehinggapen-sgarapiln tanahsepertijni dilarang.Laranganinilah yang
dijadikanalasanmenggunakan qiyas. Seanclainva dalamnrudharabah(bagi
hasil) itu ada persyaratan. miika hal itu dilarang,karenaasaskerjasamaitu
harusbertitik tolak kepadr rasa kerdilan di antarakedul belah pihak yang
melakukrnnva. Schingga. apabilasalahseorang di antarakeduanyaitu nrendapat
bagiankeuntungan secarakhusussementara yanglainnyatidak,makaperbuatan
tersebuttidak mcmenuhiasaskeadilan.Selainitu rn:rsing-masing harussama-
samabertanggung -jawabcialammasalahkeuntunglndankerutiannya,dimana
apabilamendapatkan keuntungan. makakeuntunganitu harusdibagibersama,
dan apabilamendapatkan kerugian,rnakakerugianitupun harusditanggung
bersama,karcnl hilangnyatenagaitu semasepertihilangnya harta.Dengan
demikian,makayangbenarldalah bahwl drlam rrrarllrarabali (bagihasil)yang
dapatmengalamikebangkrutan. diwajibkan adanyapemba.eian keuntungan
yang sama. Dimana pcnggarlp (pekerja) diberi upah yang sama menurut
keiazimanbaik setengahnya atauscpc iganya.Adapunapabiladia diberikan
sesuatu yangtelahditentukan yangme'ncakup sesuatu yangmenjaditanggungan
si pemi)ik sepertiupah yane dibcrikan dalun ijaralt (sewanenyerva)dan
ji alah (tendersaycntbara). r.nakatralini dianggapsalah.Scbabkcsalahannya
adalahadanyaprasangkabahwaupahyangharusdiberikanketikamengalami
kebangkrutan samadenganketikakegiatanusahanyaitu bcrjalanlancar.
Di antarahai yang menjelaskankesalahanpendapattersebutadalah
sesungguhnya pekerjaitu telahbekcrjaselamal0 (sepuluh)tahunatau lebih.
Seandainya upahyang setaraitu diberikan,maka hal itu akanberlipatganda
dari modal.Sehin-ega dalamusahayanglancar dia tidakberhakkecualihanya
satubagiandari keuntungan,itupun jika ada keuntungan.Maka bagainrana
mungkindia berhakmemperolchbagiankeuntungan yangberlipatgandapada
saatbangkrutseperti)ang die dapathanpadasalt usahaitu berjalanlancar?.
Demikianjuga halnyadenganorang yang melaran_e muiura'ah (kerja sama
penggarapan ladang)dan na.stulah(kerjasamaparoankebunyang sudahada
t a n a m a n n y a ) m e n y a n g k ab a h u ' ak e d u a n y ai t u t c r m a s u k i j a r a l t y a n g
mengandung unsurspekulatif(untunguntungan),sehinggamerekamelarang
keduanya. Sebagian merekamembenarkan salahsatudarikeduanya, seandainya
hal itu dibutuhkan.Sepertitnasuqohkepadapepohonankarenatidak adanya
k e m u n g k i n a nu n t u k d i s e w a k a n .B e r b e d as e k a l i d e n g a nt a n a h y a n g
memungkinkan untukdisewakan. Danmerekamernbolehkan 'alr
rrazara selama

270 - I'lamul Muwaqi'in


'-BruBlrednlnfl
Irz -

'ryr,1r, pprd rprfial


3ue,{epedrrepQrtelnlads)ur3unlun-Sunlunucp uururlcqz:I r.rrpqnr:fqtqel
uup'ucllpeelrle)epuauqrqalSucpur;drp ruI IEqB{I?uuntltutapulSulq lr]prt
c,{uurc18ur:i Blr}uau:s snsnql lpJls;aq8ue,{uenlhtrr,{unduoururlrruaqrp
Ipplt e,{uunpa{r:up 3ue:oasqeJe\^ eluu 'nlr pua;e{ qalg lnqcsr:1urrin.ral
3unSSuDuau cues-crurs:aqu,{urnpalD{pur 'psrqreqleprt rltqedeuup 'erucs
-rur?\^rJq €rpcasuf8un1un31 upllsdppueru crpcluur r,{uul;ulPuel urnlcpirssqraq
ErpIlrqedn :r.rrqD.DtoiLuruclrq rin.rurp ;unlun rprd .rclnd:aqr';,{uutt';1 3uc,{
uclSuepasuednlncel utplepnlclJsucp r,{uctuelesc,(urnpel uup nlrs rlclcs^
eiSurqr5^e,{uurr1 iue.,{rede:uaLu lrdnprducl tnqc:^,rc1 urnlnl unpr:rp ntrsqc1r.^
recle:rp urqc r{urq rur1rq r3.3urq:s 'yppn iuupn)ral uepltseqrcqerp3ucpt1:at
'ulurpuEtuup uepqr:dnclrql;de
lrquurp3uei rurzrliur,{ lnsnural nlt n,{uucn[n]
'lnqa\-lJlrlPUrlsrlr rp qnqttrnliur,{ unull]uPl ulrpl1r.P,Jul?Lu ltquciuru utnlhl:aq
cma.{uaur 8ur,{ 3uu.roe,iuqnr-iunsagucururci3unpuc;-uauiur,{ up)tnqa:^lp
3ue,{qednuciuap ryar[r rprd tcdcp-rat 3ur{ ( ur:3un1un-Suntun) rsrlnledsuep
ulurlnqzal r.lrp qncf Ut).Dlo:uun,{uqnS3unsas u,nqrq tnqq:Suru uclp urp
rIcLu 'r'rursrlJs r?.lllrcs rlrlaurut3uc,{edcts3ur.tt'lgurqnlnqalrprdal uP{lrtssplp
B t B r u - r : t n u Juarsl q a l o q : a d r p n l r l r H t n q a s r a tL l D , D . n ) ; t luuB
r {lrlcquoul
3ur,t 1r1l:pucdelcl:1 lprdll ur1:rseptp rut e,ruenulagr,{ueir1-redas lrsrq
qaloradrueur ucfLrapundneur1u11nru rru:asltnq tltrblsnlr1uEnlueloll qn:ltiuaut
!-rz- "'Prueuad
n\ng
l ] ) J l c l A I ! 1 D ( i i ? , / r ri1r p
i e, P r : c i J Iu r { s E / i l b r pq c u r l I r i r u a i r r L p n l r q r r i : q
ul:)]f,Jf,isuauiur,{ 3ur-rg BIarJurcuxq uep Irqusrp c{uurde:r83uedn.icrq
pueurp'ulturuI]lrururl uBprrnlnlq-qenqeclnlaq'tnclas.rat qr:acplrsuqenpl:d::
r i u q r u o n ru u i u a p l r q r c q ; l n p n p u a du c l r l a l a d u r a u r q p l a l n p r l a qc u r L u r f
AWS lqeN qalo urlnlplrp iur:i 1r:qeinl ucr{rLui(J rur ruodasur:: ucSu..f
rlD,DlDztltL! uc)lnlrleu A\vs IquN trqEqe:-lrrd quurr lrlurcd llrp lcscr-rq
c,{uqruaqlLrci tlo,tun:nurur;;-uap ur:11-urpurqrp lttrrln qtqalSuupuudrp qrur:t
dcreiiuad upp Insrraqciuqruaqiur,r (3uepe1 ucde:c3iueci.l qD,DJD:nuure
'urllrpra) uf;)lrruplnrp iur,{ r:ua:r-'lrpnf rrcl:nqrrLlurf,t}-'l} .1) \nstruuJl 1uprl
'r,(ulrsequct;-cqes uep pqutrrpr,ruqednr:,uqrqutrlueted ueiuap qo,oto:nur
nop 'rlnlto.tsnut 'rloqolDrypnu! unliurpag rpnf urirnq:td rurlcp J) )nsnural
nlr ultcnqrecleletu 'eiiuolot rlrelsprp ppl ;ur,{ curq r.rrprxaiuacl uelurluftp
i u r , i c q r s n l r s r q u e i u a p q r L u n ru l 1 c , n a , { r i a urrt : a d l s r { u n q r u a s l a8l u c , i
uee,tasuriucp e,rr,{uau r,tas uu8uape,{u1eq cdnf utrlrrueq uurpnfuad uup
cqrJr1su11 3unpucSuauSuri rlaq lcnf epcdal ueluoiatelrp ledepueltnqasrp
qe1c1 l-ur;,{rlaq IEnI urrll urrl urp ucururrfuelrpufrp3ue{ 3ue:cqurlrnfuad
'iurtrulq uruefuclnnfuad'ciu.rrslluarur:rt uliuap iurprl rp qrsBunt)p^\Js
uulenfucd 'ur:3uo.roq c.lr::uca-uap 'c,rulnpurtruedrucleprpc qrscLu ;ur i
lcnfuaru
Sueleurq '(tr,lr1iur.ro '1r:a1-1rcc1 qrsrru
leuc lunfu:ru lrdurot)i-uorollenfuan
Suei(ueqrnq-qcnqlunluau ruacles 'ucndrued rn:^un?unpue8uaur 3ul:{ rlaqpnl
qclppr AWS qnllnlnspllqalo uirlunrrrqrp8ur{ 1eq-1rq cretul rO Ilqtcq ?uti
c;ecuriuap clrequrluureurchiSurrpn1rl(urnpal l.repSursuru-Surspur BueruI
'lnqosreturlrnqradenpal uuluu.r:qSuaurqr1alur,.rn| urrurlrqza{ rnsun
1y
iunpueiueu u{uunlcp rp rrrirp{ urrpnftadiur,n:1aLrunp 'upurrJeqzJ{ rnsun
Sunpur:iuauc,lururleprp uuan)'nqlJ tr?Il?uauriur:r1aur IA\S qnllV
'(ga :plprl
I ly ) ,,uDltptnl tlulDItDelDlatL! lotlopntsnLtrtLtt
D,\LXIn\ (uDltpDDl) o)D.r )u uop qotlX-lV DleJ)ut nutos,taq uDlun.utl tutDx tlDlat
uopou,iu 3tut.it11nq-ulltqD.^oqru)ruuoSu.tp ttuoy Trtsrt.t-ytso.t snJtt,'iu,tLu tpTat
t u u t y n . i u t l nili u n sr s ' , ,: u c u u q l f qJ . 1 1 Sq r L l y r r n \ q c l r { - q r : t rc\ , i u u r l u n . r n l r p
u e p l n s f ; rr : e d r , { u s n l n r pu n p u r n h r l u r l u d n : e u r u r r r l r p r a { r : , { u 1 e i a 1
' u c l r p c 3 \r l l l l p l n l r u r r f u e f : e dn l c i a s . r e s c pl , \ \ q c q r n q r t e ) 1 pn l r e d

NVIfNvfttgd V'M3S SVSV


:NIY'IIOVEY
"Di dalammudharabah
berpendapat: itu harta(modal)-nyaberasaldari salah
seorang.sedangkanpekcrjaan(pengelolaan)-nva
dilakukanoleh orangIain".
Demikianjuga halnyadalam kasusruu:aru'ah (penggarapan lldang)
bahwa benih itu harus berlsal dari pemilik tanah. Ketcntuan ini ditetapkan
bcrdasarkanqiyas - yang dianggapbertentangan denganhadits shahihdan
pendapat parasahabat - dimanaqiyastcrscbutdapatdikatagorikan sebagaiqiyas
yirng rancu (salah). Karena harta (modal) dllam kasus ttutllutrulta.lt ilu ttkttn
d i k e m b a l i k a nk e p a d ap e m i l i k n y a .s e d a n g k a ny a n g d i b a g i d u a i t u h a n y a
keuntungannya saja.Hal ini samadcngankenrbalinva tanahkepacla pemiiiknya
dalarn k a s u s n u a . o r u ' t t l t S
. e d a n g k a nb e n i h t i d a k a k a n k e n l b alikepada
p e r r i l i k n y ab r h k a n i a d i a n g g a ph i l a n g s e p e r t ih i l a n g n y ar l a n f a 'rt tanah.
S e h i n g g am e n g h u b u n g k a n ndyean g a nk e m a n l a ' a t ayna n gh i l a n gd i p a n d a n g
lebih uLamadibandingkandcnganmenghubungkannya denganasal lmodal)
yangtetap.Seandainya seorangpenggarap itu harusmcngcluarkan benih,maka
dia akan kchilangantenagadan bcnihnya,sedangkanpemilik tanahhanya
kehilangan manfa'attanahnya. Padahal manfa'atbenihitu sanlasepertimanfa'at
tanah. Olch karena itu, orang nrenjadikanbenih itu seperti rrodal dalam
nudhurabah, ntaka dia wajib mengembalikan benih yang setarakepada
p e m i l i k n y a ,s e p e r t iy a n g d i a k a t a k a nd a l a m k a s u sm u d h a r a b u h T . eta.pi
seandainya pernilikbenihitu mensyaratkrnuntukmengembalikan benih yang
s e t a r ad e n g a n b e n i h y a n g d i k e ) u a r k a n n y a .m a k a m c r e k a t i d a k a k a n
membolehkannya?.

274 - I'lamul Muwaqi'in


>L,L -

IEtrIIE[r4EEEEtr

'T?r
ue{P

"rfl 3uc,{ q
!dDlel
upeda
rrrEll?
cJul?
1r?.
P,{ucq
eletu'r
I JEp0u
iurpur
q eu n l
;prdaq
r{u1r1
?,{ucqI
Il]]u nll
ic,{lb ni
r D pq r q
rc1du1
3uepe1
',,ulr1
3
lcles ue
,rz - "'Bnpaxn{nfl
'lnqeslelpe{e urBl€puBlpnslErurp
{ppu iuei E,{urln{I8uatu 3ue,{ntensas{nsEural nsnsuelSuepag uensn,{uad
:n13ue,(uau3uu{ ednras3ue,{urel ue8unlunal-ue8unlunal uEp 'u?nsn,{uad
ureprpefuiucurruaruuep r,{cqrnsn,{uour ntru.{'nsnsurclasurEI8ue,{ntrnsas
tlglupcnlr pele rprcl t[d?pral3up,{eua.rel'se,(rb uuiuap rensas8ue,{nlensas
upr:du(uur1:rnlaSuaurrtuey :ueryle8uoruutei 3uu,{lodu:o1a; e,{useleq
rtt,\\elourIepll rruD{cSSurqas'tnqas.ralqsEUe,{uepeuua:r1 qelepr se,{tb
uciuap rcns^as 1eprl3uu,{nlcnsesre?eqes u,(udr33uu3uaunue;,1:ueleleBuau
cuiuued)oduola) lodruola>1 unprpefuauiqecaduapnruel clorary urpuasur
uniunlunsl ue:1nq 'e,{uure1 3ue,(epedtcdeplaterDupru8ue,{ue?un1una1 rlcnral
urcl Icpn lnqJsrotpele uenfnlc,rqeqqrlepDc{al3ru clSuese:duep uBnS?rarl
requns (lpue rnsn,{uaur) rur t,r:,{uaru e,nasue3uapednras3ue,{(u,,rla.{uaru
p,$es)qpruft url)lslnqueu iuef undedr,:uns^nlafuad epe Ieprl ,4trvs IquN
q€uunsur?lcprp undneu ue,:n|-1y uIElEprp Ireq'rde1a1 uely se.{rbuuiuap
rensoslcprl uelcle)rp el e3?urqas'efuuciuap ndn:as8uc,{ uuleos:adeped
lnqasrelunlnq ueSuapueue,trel:aq 3uu,{nlcns:s uelsulafuaurqBIaltnqeslal
qseur:lrqedesc,{rbueiuep rensas{eprt rpeluau r,{uuqnlr uin{nq uelSuupas
' s c , { r bu e i u a p r p n s c s
{ E p r t q e : e f re , r q u q u e l e l e , { u a up l e l e t u ' n l r p u a l s l
qalo IUI qr;l;[r url:1as uelqaloq:adrp3ue,{qe:efrue]Ic{nua{lp {ppn uu,rn}
-lV urcleprp e,l\qcqqelcpeuelur:aqSuau3ue1 '(.L:D(,D) Ercf.u8ue,{ntuaual
8uc;rqsru:fsc1e urlfueftadue4;dn:aurrurqe:u[rlde1a1 'ue3un1una1-ue3unluna1
s c t e u c l s q e l e p c l n q a s r a l q u : e f r e , n q e q' E n p a { u r ] p ' ( r m a X u a u r , t r e s . ;
qu:cfr qelepeurel r]ruc,i epedal leue uulnsn,{uaurE,$qBq'Burspad
'r?ascnp ucp
teqrlrpse,{rbueiuap rpnsaslepu ntr lsq lelelou
lrunuaw (9 :beleqJ-qlV) .,,,{uqndn olaour opodq LlDltoluaq DlDw tltnlwun
nLu-OlDLrD-IouD ) uo:lnsniuatu olataut o1t[ uDrpnluax,,:e,{;1-uuru:que3uap
'ule1?ue:o lnsn,{uau
leue In}un Elrur?,,rr e,tra(uau e,trasuelqaloq:adruaur
qclatup,rnO-lVc{uqnSSunses n,rqcqueryedr:pueur ulcr:u'qe11y qetr; eped
lcqrleu e{alau e{rt?{ urrpnur) pele leesupedupe{pprl (e,{uue?unlunori)
c , { u t e c g u e r tur u a r f , {e p c r y p n 8 u e , { n l p n s a ss e t e r l a q 1 e n I u c l u d n r a u
lnqas.la]qe:elt e,trqrq uelc]e3ueu B{arau 'ue)lnqeslpqtlat cuuurreSeqa5
'sn,{rbuuSuaprpnses
Inprl (qudnr:aqruatuurSuepSueroasas uele[ra1:adruaul
nclt: e,$a.{ueru l l . r a s ) q c : c f r e , t r q e qu e l n l e i u a u S u r r o u e r i e q a g

SYAIO NVCNSO IVNSgS HVAVTI


Tetapikelornpokpenamamenyanggah pendapat ini denganmengemuka-
kan hal serupa,"vaituair sumur dan mata air yang terdapatpadatanahyang
disewa.Merekamengatakan bahwaair itu termasukdalamcakuparldanjuga
yang mengikuti akad tersebut.Jika i.iarah(sewamenyewa)itu terjadi pada
sumbcrair clansumruritu sendiriuntukmenyiramitanamandankebun'nrereka
mengatakan: Maka ijarahitu hanyalahdimaksudkanuntuk mengambilair dari
dalamsumurdanterbataspadamengalirkansumberair di tanahtersebut.)'rng
manahal itu mcrupakanintisaridari kenyataannya danmenjadikanmaksudnya
i e r a n t a r l n l ' as e d a n gp e r a n t a r a n ydai j a d i k a nm a k s u d n y a S
s e b a g ap ; ebab,
sebagaimana telah diketahui bahwa perbuatan perbuatan ini hanyalah perantara
untuk slmpai prtdamaksudyang diinginkandari akad ijarah (transaksisewa
menyewa)tcrsebut.Jikatidak,makapadadasamyahal itu bukanlahtujuannya'
bukanyangdiakadkannya, danbukanpulayangmemilikinilai,sepertimembuka
p i n t ub r g i o r i l n ! y r n i m e n l c u r r t t r n l h .
Kani berbicaratentangdua kelompokyang tidak benar(se\al),yritu:
Kelompokyang menganggap ijarah (sewamenyewa)itu tidak sesuaidengan
qiyas, dan kclompok lain yang mengltakanbahwa ijarah (sewa menyewa)
wanitauntuk rrenyusuibayi dan sejenisnyatidak sesuaidenganqiyas.

Tidak Ada Lafadz Tertentu Dalam Akad


Dcnganmengharap petunjukAllah, selanjutnya kami sampaikanbahwa
di dalamakadtersebuttidak adalafadztertentu (yangterbatas).
Pcrkataankelompokpertamayang menyebutkanbahwa "ijarah (sewa
menyewa)merupakanjual beli atasscsuatuyangtjdakada'danjualbeli sesuatu
yangtidakadaadalah bathil(tidakbenar)",ini merupakandalil yangdibangun
di atasduapernyataanyangdigabungkandalamsatukalimat yang tidak tcrpisah,
dimanakesalahantelahmeliputi kebenaranpada masing-maslng pernyataan
itu.
Pernyataanpertama yangmenyebutkan: "ljarah adalahjualbeli"'jika
yang dimaksudkanadalah.jualbcli yang khususyang akadnyaadalahpada
jenis barangtertentuyang ada di hadapankeduabelah pihak dan bukannya
'letapij
padakeuntungan,makahal itu tidal<benar. ika yallg dimaksrrdkanadalah
jual beli yrng umum yang berlakubaik untuk jenis barangtententumaupun
untukkcuntungan(manfaatnya), makapemyataankedualahyangtidak benar,
karena jual beli sesuatuyang tidak adaterbagimenjadidua bagian,yaitujual
beli jenis baran-gtertentudan jual beli manlaatyang diinginkannya.Orang
yangnenerimabatalnya.jual beli sesuatuyangtidakadamakaia akanmenun-
jukannyapadajualbeli atasjenisbarangtertentuyangnyata-nyata ada Ketika
lafadzjual beli tersebutmencakupini dan itu, parafuqaha (ahli fikih) berbeda
pendapatpadaduascgidalammasalahijarah (sewamemyewa):Apakahakadnya

278 - I'lamul Muwaqi'in


642 - "'8npay nlng

undBdezpp.JrluplpunSredueu Inlun c,{uuBIqBtuueuJtxuep'c,{urnqDta{rp


{ r p r l 8 u e , { p P I P z p e - } Eul u l u u n f r a d u r a r un u a r p l r t r u u , \ \l e p n q S u e r o a s
ucqrlru.redlelouaurldqal uelt ';nqcslJlqp{ru uc)qeloquaurqc1a1e,{511nsug
uBpqPJIV[t,fi:tuucp \D:lutzpe|tl uriuap ucle:r3uau leprl rr uPp'E(uul,'\\[{
sru rnflcqesun{rppfrpn'}r.e,{uup)e)oplaurJrx.. uppqe,(,(UrqS u[1]?{ap,rauaur
c l . . l l l u u p ; u e tI p e p p ; u e { u c . . r n f - 1 y ( u r , r ^ x Is B u | )u r i u a p ( r , { u u e i u e p
orrrrl unlqpr{ruetun[e) DqDlnDplDn,,:unlr}pfrratli et 'qulru rurpp (uelrlrured)
1tlruDJ zpeJP.lueleun8laduraruttl.rrtr,{Stpnqurad r?,lrqtq'purul-rad
'rnqrlalrp
1i:pr1n1rulrtt,{Li:adIupe{ ucp'1eqrdqrlaq cnprl upcserqa{
uep e-n.',{:^ uersrlqs{ ul?Ijt'lsepraq utlntualrp (sc1aflep11uep [ues) ryr.{rriiJ
ucp (sclaf uep 3ue:al snrel) i1r'/rvszpqtrl-zpcJrlc,{urcpueas sn:n1rpcfucur
lldrtp n,(ueqIUr Ir?H lf]lu uep pns{rru-pns{Du eppd uzlnq '.rriuaprp3uc,{
n]f,ns3stped lpnllel c,{uBqn}I ur?rs{rsalsuelc{'urllsIBsIp lEdlp lepll 8uP,{
riunquras.ral 3ur,,{nlpnsas up)ndn:eun1rleruuep'1cruue?ueprJnnJe{ uulntualrp
trdpp )nprt c{uurn{nq x8;urqas'(reupsrle) rtc{) {p.(rur) qeleppp,(uenpa{
urplas :ulc{f;tr:8uau[r,l:pl u.-p tlDlut zpeleyurqeunSSuiruu[ItcJz{suaru
3 u e , (S u e r g u n ' r l - u r etit r p I e l i r q t r u e l r p r , { u u r l d e ] n r p r u a d o s' ( S u c i a l
snnt) sclaf fluu.,(utdrlSun ryadasqclrpr tnqesrrl ueopce\ (url{nfunuad)
tlolopp uviLrapuvlefas3ur,{ (ur::rpursnslBrutes 3up,{B1rlI-u}B{){rr,1pril-y cMr{[q
uclelcSuau eSnfe1 n1ue1.rat (nIeq nlturlcl) 7ary3rrys ue8uape,{uuesnsnqlal
l?qrleu Ippu er upp'ullrtl?IlJdundnuuruqunq:cd r.replrnq e,{upnslerucped
rll])In[unuJul3uB,{nlensas^ uciuep ue{n)llIp nll pcr{E'pnLUqV tuEurllnrnuaW
'ntr
Jr?quf;Ilp.rl,{suaulund3urroas{eprt p?uqv euEI ttqpqrsJcqnqcsu€p
uu{;uepas e,{ulnlr8uad-1n1riuad eues Ilpr}-lv ucp pnxpH nuql tedepuad
rltrlBpBnlr '(uplqe{ruau) [ttlt2D|up.ptlDlut zpe]el ueqeunS:adureru sn:tq
lnqasralqrr'1ru r,?^\qeq ut{ElB,{uau3uu( ledcpuadundupV lnqaslellpdppuad
epcdurelasucllnfunuau 3uc,{epulcprl pcturlVrxpul qsru-qsuuu,{u.rruaqag
:urlueiueur rutl nrnD pruqv qeqzpcr\lepr:dupr':8ue,{tedepuednnp r.rcp
nlesqclesuerydnrcurn1rledepuaduup'qr-+rurHnqv uup{rlEI ruade"- uuruln
(se1r.ro,{eu) rnqunf ledepuadueledn.taur rurlcdrpuag e,{uure1 Suei ur-'pqr--Iru
pnlue ucepaqiodcpe IeprJ )u,{EIqrqal urp crurtn qrqelnlr lrq e)eur 'qeiv
escqequeycunircduaruueiuap r:,{upns-Ieu rnqrlelrp uupuc1n1e1rp lrdrp ntr
pplu c{rI ue){Bucslclrp lcdcpn1r1t:qe,{uurclnep ryn r 'r,trrurod'rslJdBsBqBq
uuleunBrcdueuuriucp uc1n1clrpntl ppln rIrI (sEqeq71clUal {Bpl,)bnlryinur
uleoaseAuuultnqa,{uaur crq rdr1e1uclc 'uuleun3radrpsn.rrq8uc,{ zpc1u1
urlnluauaur 1epr11e.ue,i5tr?nquedPusrcl'pplr pnuas lntun (qnrn1:,{uaur
u c p r u n u n ) l t s : e l r u n i u r . { u r n 1 u a l a 1u r l r d n r a u r l u 1 ; 1 n q r dq e l : q u n p J l
qalor,{upnslcurrnqrte{lp qe1a1 3uc{ cfes"edr zpclr;1ucleunircdrucutuciucp
ur?)n{Blrplrdcp r:,{upr:1:rlrur e,(upnsryurrnqr;e8uaurqulet ntr urrfuufuad
uelll{clatu .3ur:,{iur;.ro cnp e,{urepul.rsrr{qcq qulcpe n,{uueqc,trel
irlaq lenl zpe;e1ueBuapueldernrp
yangdiketahuinya. Dergandemikiandapatdiketahuibahwapenbagianlafadz
nrcnjadi s/rariir rlan kinavah adalah pentbagiansyar'i (yang berdasarkan
syari'at),danjika ia tidak didasarkanpadadalil syar'i. makaia mcnjadibatal.
Jika clemikian,manayangtepatuntuk hal tersebut?
Kedua.keberadaan lafadzitu scbagaisesuatuyangjelas (.iirarlll)atau
yangsamar(tiria,r,a/r)
adalahpersoalan yangberbeda-beda sesuaidengantradisi
nutukallirn(pembicartt)drn nukltathab (yangdiajak bicara).waktudantemPat.
Berapabanyaklafirdzyangslarllr bagisuatukaunttetlpi bukansebagailatadz
y'angsharihbagikaurnyanglain,slarllr padasuatuwaktudandi suatutenpat,
tetapitidak padarvaktudan tenrpatyang lain? Dengandemikian,lafadz itu
tidak selamanyaslml, karenakeberadaan lallidz yang.r'/rarllr
dalamkontcks
pembicaraan pembuatSyari'at tidak mcsti rnenjadis/rarll pula untuk setiap
mutakallim(pernbicara), dan ini .jelas.
Adapunpernyataanyang kedua. 1'akni:"Jual beli sesuatuyang tidak
ada adalahtidak boleh". tanggapanataspersoalanini dapatdilihat dari dua
seg1.
l. Menollk kcshahihanpernyataanini, karcnadi dalatn Kitab Allah.
sunnahRasululllhSAW danjuga di dalampandangan parasahabattidak ada
yang menyatakanbahwa.jualbeli sesuatu yang tidak ada adalahtidak boleh,
tidak dcnganlafadzyangumum dln tidak pula dcnganmaknayangumunt.Di
dalamsunnahRasulullahSAW hanyaterdapatlaranglnjual beli segalasesua-
tu yang padehakekatnyatidak ada,seba-saimana halnyalarangandalamjual
beli segalascsuatuyang ada; jadi, alasanpelaranganitu bukan kerenatidak
ldanyabarangdantidakpLrlakerenaadanya.Akan tetapi.pelarangan itu adalah
tentangjualbeli yang bernuansa tipu daya, yaitu yang tidak ada pcnyerahannya,
baik barangitu ada ataupuntidak ada sepertijual beli budak dan unta yang
c a c a tj i k a h a l i t u a d a , s e b a b y a n g d i u ' a j i b k a nd a l a m j u a l b e l i a d a l a h
diserahkannya sesuatu yangdijualnya.Jikapenjualtidakmampumenyerahkan
barangyangdlualnya. berartiia lelah menipu.Dcmikianpula halnyl dengan
sesuatu)'angtidak ada r.nerupakan tipu daya yang telahdilarangkarenatipu
dayaitu. bukan ketidik-adaannya.
2. Kami mengatakanbahwa syari'at telah memperbolehkan jual beli
sesuatuyangtidak adadalambeberapakasus.Syari'attelahrnempcrbolehkan
jual beJikurma setelahdikctahuikemungkinantumbuhnyadenganbaik dan
juga kacangsctclahmekar.dan scbagaimana diketahuibahrvaaklcl itu hanya
diucapkanuntuksesuatuyangadadanyangtidakadayangbelumtcrjadi.Nabi
SAW memangtelahmelarang jual belikuma jika belumdiketahuikemungkinan
buahnyabaik. dan memperbolehkannya jika kemungkinanbaikannyatclah
diketahur.Telahdiketahuipula bahrvamembelikurma itu sebelumbuahnya
dcngansyaratharusdipotongpadasart itu. tetapi
terlihatbaik diperbolehkan

280 - I'lamul Muweqi'in


'-Pnpay nlnfl
I8Z -

'uclcq€ls€tl]a{
ruap uep (reueq)Irtrq 8uc,{uenlnrur3uapurlnleylp nll lrq urp'u(u8uu:cq
undnuluu,{ue3:eqreue3uau{rpq 'ur{irqltsrp 1n1unue11e:c,{suaru 3uupr1
-8uepe1uep'(pe>pefuurlnlelrp tecs eped Suc.ruq uelqe:a,{ueu)uer{ruep
uulnlplarrr e,{uenpal8uepe18uepc1rdclat'ntr lrq uclnIEIOruleqrd q